ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΕΑ - ΕFTA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΕΑ - ΕFTA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜ ΙΟ Υ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ >> ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ /Ν Σ Η Δ Α Σ Ω Ν Ν. Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΕΑ - ΕFTΆ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Π ΕΡΙΓΡΑΦ Η ΕΡΓΟ Υ Μ ελέτη Γ ενικής Χ ω ρ ο τα ξική ς Ο ρ γά νω σ ης του Π ερ ιβ α λλοντικού Πάρκου, Δ ιευθέτη σ η ς Χ ω ρ ικώ ν Ε νοτήτω ν και Δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς τω ν Υ π ο δ ομώ ν Ε ρ μηνείας Π ερ ιβ ά λλοντος και Ε ξυπ ηρέτησ ης Ε π ισ κεπ τώ ν. Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ό ς Σ χεδια σ μ ός Ε ιδ ικώ ν Κ α τα σ κευώ ν Π ερ ιβ α λλοντικού Πάρκου σ το Π α ρ α π οτά μ ιο Δ ά σ ο ς του Νέστου ν ίκ ο ς σ ουλά κης, Θεόδωρος δούνα ς δρ. αρχιτέκτων μηχ/κος αρχιτέκτων μηχ/κος ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ Η παρούσα μελέτη φορά στην αναλυτική παρουσίαση των υποδομών και κατασκευών του θεματικού περιεχομένου των δύο περιβαλλοντικών πάρκων, τα οποία χωροθετούνται σε επιλεγμένες εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Νέστου και σχετίζονται με τον σχεδιασμό της διαχείρισης του δάσους και με την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης σε έκταση στρεμμάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αποφάσεων των προηγούμενων δράσεων η δημιουργία των δύο περιβαλλοντικών πάρκων μαζί με την οργάνωση του εκθεσιακού περιεχομένου των δύο υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής Επισκεπτών στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου. 1

4 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Τα δύο πάρκα, συνολικής έκτασης 600 περίπου στρεμμάτων, θα αποτελούν προσομοίωση του παραποτάμιου δάσους, περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους βλάστησης που αναπτύσσονται στην περιοχή, ενώ συγχρόνως θα υποστηρίξουν την προβολή και ανάδειξη της περιοχής ως τόπου ιδιαίτερου οικολογικού, αισθητικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια βιωματική εμπειρία του παραποτάμιου δάσους. Λόγω της φύσης τους, προβλέπεται η εξειδίκευση της λειτουργίας του κάθε τμήματος. Οι δύο περιοχές που έχουν επιλεγεί για την χωροθέτηση των δύο πάρκων έχουν δικά τους χαρακτηριστικά που ορίζουν σε γενικές γραμμές και τον προσανατολισμό του περιεχομένου και τους επιμέρους σκοπούς που τίθενται για κάθε μία από τις δύο περιοχές (στη συνέχεια "π ά ρ κ α ή/και "δ α σ ο κτή μ α τα ). Το ανατολικό καλείται να προβάλει περισσότερο τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα ως υποδομή κυρίως Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης χωρίς να παραβλέπεται ο ψυχαγωγικός του ρόλος, ενώ αυτό της δυτικής όχθης θα δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην αναψυχή και στην έμμεση μεταφορά της γνώσης κυρίως ως χώρος ξεκούρασης και απόλαυσης του τοπίου. Τα δεδομένα αυτά προδιαγράφουν σε μεγάλο βαθμό την οργάνωση του θεματικού περιεχομένου των δύο υποδομών. Όσον αφορά στα φυσικά στοιχεία οργάνωσής τους, θα αντιμετωπισθούν με ενιαίο ύφος σχεδιασμού διατηρώντας τις ιδιαιτερότητές τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Θα υπάρχουν κοινά κατασκευαστικά στοιχεία μεταξύ των δύο πάρκων. Στην παρακάτω παρουσίαση της γενικής περιγραφής του έργου, τα στοιχεία που είναι κοινά και στις δύο περιοχές θα παρουσιαστούν ως επαναλαμβανόμενα, για την καλύτερη κατανόηση του έργου κατά την φάση της εφαρμογής. 2

5 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝ ΑΤΟ ΛΙΚΟ Υ ΤΟΜΕΑ 1.1 Γ ενικά σ το ιχ εία υ φ ισ τά μ ενη ς κα τά σ τα σ η ς Το περιβαλλοντικό πάρκο του ανατολικού τομέα χωροθετείται κοντά στον οικισμό Εράσμιο του Δήμου Τοπείρου και σε άμεση συνάρτηση με το υφιστάμενο Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών της περιοχής, το οποίο θα οργανωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο του έργου. Η έκταση του Ανατολικού Δασοκτήματος του Νέστου καλύπτει 435 στρέμματα, εκ των οποίων τα 105 αφορούν τμήμα του φυσικού δάσους και παραμένουν ανέγγιχτα από επεμβάσεις. Στα υπόλοιπα 330 στρέμματα πραγματοποιούνται φυτεύσεις ειδών της περιοχής και χωροθετούνται οι αναγκαίες υποδομές. Το νότιο τμήμα της έκτασης του Ανατολικού Δασοκτήματος καλύπτεται από φυτεία ακακίας ενώ στη βόρεια-βορειοδυτική πλευρά του υπάρχει τμήμα του πρωτογενούς δάσους. Στο βορειοανατολικό όριο του δασοκτήματος υπάρχουν παλιές και δευτερεύουσες κοίτες του ποταμού Νέστου. Στον υπό διαμόρφωση χώρο υπάρχει υποτυπώδης κτιριακή υποδομή που αποτελείται από δύο ξύλινες κατασκευές, που προορίζονται για τις ανάγκες στέγασης των λειτουργιών του κέντρου υποδοχής επισκεπτών (η πρώτη ως εκθεσιακός χώρος και η άλλη για χώρος προβολής και συναντήσεων), ξύλινο κτίριο δασοφυλακείου που βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασής του, ξύλινο κτίριο που προορίζεται για χρήση αναψυκτηρίου, μικρό κτιστό κτίριο χώρων υγιεινής με κάλυψη από μεταλλικά κυματοειδή φύλλα (κτίσμα προς απομάκρυνση), ένα ξύλινο στέγαστρο προστασίας μηχανημάτων πριστηρίου με κυματοειδή αμιαντόφυλλα (κτίσμα προς συντήρηση και μερική ανακατασκευή). Τέλος υπάρχει υποτυπώδης παιδότοπος και μία μικρή ξύλινη κατασκευή προστασίας γεννήτριας 15 KWA που καλύπτει τις ανάγκες ρευματοδότησης των εγκαταστάσεων. Εικ.1 Υφιστάμενο δασοφυλακείο (προς απομάκρυνση) Εικ.2 Υφιστάμενες κατασκευές και φύτευση του χώρου υποδοχής. 3

6 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Στον περιβάλλοντα χώρο των υφιστάμενων κατασκευών (26 περίπου στρέμματα) έχουν πραγματοποιηθεί φυτεύσεις από το Δασαρχείο Καβάλας. Το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής του Ανατολικού Δασοκτήματος εκτός από την φυτεία ακακίας καλύπτεται σήμερα από πυκνό θαμνώνα. Σχέδιο 1. Χαρτογραφική απεικόνιση συστάδων του παραποτάμιου δάσους στον ανατολικό τομέα 4

7 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Η πρόβλεψη για την δημιουργία του κέντρου επισκεπτών περιλαμβάνει συμπληρωματικές φυτεύσεις, διαμόρφωση χώρου στάσης και στάθμευσης οχημάτων, τοποθέτηση πινακίδων σημάνσης προσανατολισμού και ερμηνείας, ενεργοποίηση και εξοπλισμό της υποδομής πληροφόρησης και ολοκλήρωση της υποδομής του κέντρου υποδοχής επισκεπτών (δημιουργία επαρκών χώρων υγιεινής, εξοπλισμός του αναψυκτηρίου, πρόβλεψη μέσων υποστήριξης ατόμω ν με ειδικές ανάγκες κλπ) Η προσπέλαση του Ανατολικού Δασοκτήματος γίνεται από τον οικισμό του Εράσμιου, μέσω του οδικού δικτύου προς τη «Φωνή της Αμερικής». Όπως επισημαίνεται στην εργασία Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου των περιβαλλοντικών πάρκων του παραποτάμιου δάσους του Νέστου η διαδρομή στο σύνολό της είναι βατή καθ όλη τη διάρκεια του έτους, στερείται όμως σήμανσης κατεύθυνσης και προσανατολισμού, απαιτούμενης για την εύκολη προσέγγιση του επ ισκέπ τη. 1.2 Η Χ ω ρ οτα ξική Ο ργάνω σ η Γ ενικά σ το ιχ εία Β α σ ικο ί σ τόχοι της χωροταξικής κατανομής και οργάνωσης των λειτουργιών του πάρκου είναι: (α) να διευκολυνθεί η προσπέλαση σε αυτό, και συγχρόνως να εξασφαλισθεί και ο έλεγχος της εισόδου των επισκεπτώ ν (β) να οργανωθεί ένας εύκολος και κατανοητός τρόπος κίνησης όλων των ομάδων επισκεπτών εντός του πάρκου που να εξυπηρετεί τόσο την εκπαιδευτική όσο και την ψυχαγωγική διάσταση του πάρκου (γ) να εξασφαλισθεί η αρμονική αλληλουχία κίνησης μεταξύ κτιριακών υποδομών του κέντρου πληροφόρησης και των υπαίθριων διαμορφώσεων με γνώμονα την ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία του παραποτάμιου δάσους (δ) να χωροθετηθούν λειτουργίες τέτοιας φύσης που θα βοηθήσουν στην βιοσημότητα του πάρκου, γεγονός που εξαρτάται κυρίως από την επισκεψιμότητά του (ε) να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συντήρησης της έκτασης του πάρκου μέσα στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (ζ) οι επεμβάσεις στον χώρο να δημιουργήσουν την μικρότερη δυνατή αλλοίωση της υφιστάμενης ποιότητας του π εριβάλλοντος Με αφετηρία τους παραπάνω στόχους, η χω ρ οτα ξική οργά νω σ η του π ά ρ κου είναι η εξής: Διαμορφώνονται τρεις διακριτές ζώνες: (α) ζώνη υποδοχής-εξυπηρέτησης επισκεπτών και υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, (β) οργανωμένη ζώνη φυτεύσεων - arboretum και (γ) έκταση προσομοίωσης του φυσικού παραποτάμιου δάσους που αποτελεί την εκτενέστερη ζώνη του πάρκου και χωρίζεται με την σειρά της σε 5 ζώνες φύτευσης. Σε άμεση σχέση με τη ζώνη υποδοχής βρίσκεται και ο χώρος στάθμευσης οχημάτων. 5

8 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Κάθε μία από αυτές τις ζώνες ορίζει και διαφορετική δυνατότητα χρήσης του πάρκου ή, εκφρασμένο με άλλο τρόπο, προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες προσέγγισης του πάρκου ως υποδομή περιβαλλοντικής ερμηνείας. Ο επισκέπτης μπορεί να κινηθεί στη πρώτη ή σε περισσότερες ζώ νες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Η π ρ ο σ έγγισ η στο πάρκο γίνεται κυρίως με οχήματα από τον οικισμό του Εράσμιου, μέσω του οδικού δικτύου προς τη Φωνή της Αμερικής, αλλά δεν αποκλείεται η προσέγγιση και από την ευρύτερη περιοχή μέσω συντομότερων διαδρομών από την περιοχή του ποταμού Νέστου, προσέγγιση που σχετίζεται κυρίως με κίνηση πεζών και ποδηλάτων Οι είσ ο δ οι στο πάρκο ακολουθούν την λογική της προσπέλασής του από την ευρύτερη περιοχή. Κατ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο είσοδοι. Η πρώτη δημιουργείται στη θέση της υφιστάμενης εισόδου και σχετίζεται με την προσπέλαση του πάρκου από τα βορειοανατολικά και τον ποταμό Νέστο, προσέγγιση που, όπως αναφέραμε, σχετίζεται κυρίως με κίνηση πεζών και ποδηλάτων. Η δεύτερη σχετίζεται με τον χώ ρο στάθμευσης 6

9 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου οχημάτων που χωροθετείται προς την πλευρά προσέγγισης των οχημάτων από τον δρόμο του Ερασμίου εγκαινιάζοντας μία νέα είσοδο στον χώρο υποδοχής. Η είσοδος αυτή θα οργανώσει σε μεγάλο βαθμό και την κατανομή των λειτουργιών στο εσωτερικό της ζώνης υποδοχής Και οι δύο είσοδοι σχετίζονται αυτονόητα με την ζώνη υποδοχής Η ζώ νη υ π ο δοχής επ ισ κ επ τώ ν - Ο χώ ρ ος σ τάθμευσ ης Η ζώνη υποδοχής επισκεπτών οργανώνεται κατά μήκος γραμμικού άξονα κατεύθυνσης Β-Ν που την διασχίζει καθ όλο της το μήκος. Πρόκειται για τον υφιστάμενο άξονα που έχει διαμορφωθεί συν τω χρόνω από την έως τώρα χρήση της περιοχής, ο οποίος συμπληρώνεται και επαναπροσδιορίζεται και οργανώνεται με τον εξορθολογισμό των υφισταμένων και την προσθήκη νέω ν λειτουργιών. Η αρχή του άξονα προσδιορίζεται στο νότιο άκρο της ζώνης υποδοχής όπου χωροθετείται και αναπτύσσεται ο χώρος στάθμευσης. Προβλέπεται η εξασφάλιση τριάντα περίπου θέσεων Ι.Χ. οχημάτων και δύο τουριστικών λεωφορείων. Η διαμόρφωση του χώρου γίνεται μεταξύ των υφιστάμενω ν δενδροφυτεύσεων. Στη βόρεια πλευρά του χώρου στάθμευσης βρίσκεται η πύλη εισόδου στον χώρο του πάρκου. Σε άμεση σχέση με αυτήν προβλέπεται η εξασφάλιση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δασοφυλακείου και χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων χωρίς να εισέρχεται κανένα όχημα εντός της ζώνης υποδοχής επισκεπτών (τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του πάρκου). Στον θύλακα του χώρου στάθμευσης βρίσκεται και πόρτα εισόδου οχημάτων συντήρησης εντός του πάρκου ανεξάρτητη από εκείνη των επισκεπτών. Η πόρτα εισόδου των οχημάτων συντήρησης είναι κλειστή κατά η διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του πάρκου Η πύλη εισόδου επισκεπτών ορίζει την αρχή του κεντρ ικού άξονα ο ρ γά νω σ η ς της ζώνης υποδοχής επισκεπτών. Η πύλη εισόδου κλείνει κατά τις ώρες μη λειτουργίας του πάρκου. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα αναπτύσσονται διαδοχικά: το δασοφυλακείο που είναι και χώ ρος ελέγχου της εισόδου και έκδοσης εισιτηρίων οι δύο οικίσκοι που αποτελούν την βασική υποδομή πληροφόρησης του κέντρου υποδοχής επισκεπτών η μία ως εκθεσιακός χώρος και η άλλη ως χώρος προβολής και συναντήσεων. στον ευρύτερο χώρο των οικίσκων τοποθετείται κιόσκι πληροφόρησης που είναι στεγασμένος χώρος αναμονής εξοπλισμένος με επιφάνειες ανάρτησης πληροφοριακού υλικού για την λειτουργία και τις μόνιμες και περιοδικές δράσεις του πάρκου. Στον χώ ρο αυτό προβλέπεται η μελλοντική χω ροθέτηση οικίσκου π ω λητέω ν ειδών. στη συνέχεια βρίσκεται το αναψυκτήριο του κέντρου υποδοχής που περιλαμβάνει τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθρια διαμόρφωση. πλησίον του αναψυκτηρίου υπάρχει το υφιστάμενο στέγαστρο το οποίο συντηρείται και ανασκευάζεται για να στεγάσει μελλοντικά την εγκατάσταση ενοικίασης ποδηλάτων για την επίσκεψη στον χώρο του πάρκου ως ανεξάρτητος θύλακας σε άμεση σχέση με τον κεντρικό άξονα οργανώνεται χώρος παιδότοπου όπου θα εγκατασταθούν κλασικά ή διαδραστικά παιχνίδια προσανατολισμένα στο θεματικό περιεχόμενο του πάρκου 7

10 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου τέλος, μετά από σύντομη πορεία, στο τέλος του γραμμικού άξονα δημιουργείται χώρος υπαίθριας έκθεσης με πιθανά εκθέματα παλαιά μηχανήματα υλοτόμησης και επεξεργασίας ξύλου. Διακρίνεται η εξής λ ειτο υ ρ γ ικ ή οργά νω σ η του χώρου υποδοχής: Μετά την στάθμευση των οχημάτων ακολουθεί ο χώρος ελέγχου και στην συνέχεια αναπτύσσεται ο βασικός κορμός των λειτουργιών του κέντρου υποδοχής. Αυτός ο χώρος οργανώνεται στο σημείο συνάντησης του κεντρικού άξονα με τον υφιστάμενο άξονα εισόδου που όπως αναφέρθηκε αποτελεί την δεύτερη είσοδο στον χώρο. Οι βασικές λειτουργίες της ζώνης υποδοχής αναπτύσσονται στον ευρύτερο χώρο της διασταύρωσης των δύο αξόνων που οργανώ νουν τις κινήσεις εντός της ζώ νης υποδοχής. Οργανώνονται δύο βασικού χώροι στάσης εντός της ζώ νης υποδοχής: (α) αυτός που σχετίζεται με τον στεγασμένο χώρο αναμονής και τη μελλοντική χωροθέτηση οικίσκου πωλητέων ειδών. Πρόκειται για σημαντική λειτουργία του κέντρου εφόσον αποτελεί την αναμονή και προετοιμασία των ομάδων επισκεπτών για την είσοδο στον εκθεσιακό χώρο και τον χώρο προβολών. Ο χώρος κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητος εφόσον η χωρητικότητα των παραπάνω εγκαταστάσεων είναι περιορισμένη και εξ ανάγκης θα υπάρχει τμηματική είσοδος των ομάδων τόσο στον εκθεσιακό χώρο όσο και στον χώρο προβολών. (β) ο χώρος εισόδου - εξόδου προς και από τον κύριο κορμό του πάρκου. Ο χώρος αυτός αποτελεί τον χώρο προετοιμασίας ιδιαίτερα των ομάδων επισκεπτών. Υπάρχουν πινακίδες πληροφόρησης για τον τρόπο κίνησης, τις διάφορες διαδρομές και τις δραστηριότητες εντός του πάρκου σε άμεση σχέση με την πύλη εισόδου στον κεντρικό κορμό του πάρκου. Η πύλη δεσπόζει σε κεντρικό σημείο και είναι τοποθετημένη στην νοητή συνέχεια του υφιστάμενου άξονα εισόδου στην ζώνη υποδοχής. Στον ευρύτερο χώρο της εισόδου βρίσκεται και το στέγαστρο που θα φιλοξενήσει την λειτουργία ενοικίασης ποδηλάτων. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις υγιεινής (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ) που εξυπηρετούν τους επισκέπτες πριν την είσοδο ή μετά την έξοδο από το πάρκο. Οι χώροι υγιεινής τοποθετούνται πίσω από ξύλινα τοιχοπετάσματα (οπτικά φράγματα) και σε απόσταση από τις λοιπές εγκαταστάσεις. Ο χώρος εισόδου και εξόδου στο πάρκο ενοποιείται με τον ευρύτερο χώρο του αναψυκτηρίου χωρίς να ταυτίζεται με αυτόν. Κατ αυτόν τον τρόπο το αναψυκτήριο υποστηρίζει την είσοδο- έξοδο στο πάρκο είτε ως χώρος εφοδιασμού πριν την είσοδο είτε ως τόπος ξεκούρασης μετά την έξοδο, αλλά λειτουργεί και ως αυτόνομη εγκατάσταση To A rb o re tu m β λά σ τη σ η ς Η ζώνη του arboretum βλάστησης οργανώνεται ως αστικό πάρκο. Με τον όρο αστικό πάρκο εξυπονοείται η διαμόρφωση της ζώνης με στοιχεία χωρικής οργάνωσης (φυτεύσεις, δάπεδα, χαράξεις κλπ) συστηματικά και σχεδιαστικά ελεγχόμενα. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος διαμορφωμένου πρασίνου, με αυξημένο βαθμό ακαδημαϊκής προσέγγισης της εκπαιδευτικής διάστασης, το οποίο διαφοροποιείται ακριβώς σε αυτό από την επόμενη ζώνη του πάρκου που προβλέπεται ως προσομοίω ση του 8

11 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου φυσικού δάσους. Στον χώρο του arboretum ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το σύνολο των ειδών δένδρων και θάμνων του παραποτάμιου δάσους κατά μήκος διαδρομώ ν που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό. Η οργάνωση της ζώνης του arboretum είναι η εξής: Μετά την είσοδο από την κεντρική πύλη, αναπτύσσεται ο κεντρικός άξονας οργάνωσης του arboretum. Πρόκειται για μία διαμορφωμένη αλέα με φύτευση διπλών δενδροστοιχιών και ιδιαίτερη δαπεδόστρωση (γρανιτοκυβόλιθοι, εμπλουτισμένο πατητό χώμα). Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν τον χαρακτήρα του αστικού πάρκου. Κατά μήκος του άξονα υπάρχουν κιόσκια και πινακίδες γενικής και ειδικής πληροφόρησης για το περιεχόμενο αυτής της ζώνης του πάρκου. Ο άξονας ορίζει δύο πτέρυγες φυτεύσεων, μία προς βορά και μία προς νότο. Για κάθε μία από τις πτέρυγες ξεκινά από τον κεντρικό άξονα ένα σύστημα διαδρομών υπό μορφή χτένας που οργανώνει σύστημα υποενοτήτων εντός της κάθε πτέρυγας και συγχρόνως δίνει την δυνατότητα επίσκεψής τους. Κατ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται σύνολα διαδοχικών χώρων φύτευσης των διαφορετικών ειδών. Το σύστημα των δευτερευόντων χαράξεων στις πτέρυγες του arboretum φυτεύεται με δενδροστοιχίες από φράξο και συστάδες θάμνων που οργανώ νουν το πλαίσιο αναφοράς των διαφορετικώ ν φυτεύσεων. Τέλος, το σύστημα των κινήσεων ολοκληρώνεται με την δημιουργία περιμετρικής διαδρομής περιπάτου που περιτρέχει όλη τη ζώνη του arboretum. Κάποιες από τις χαράξεις στο χώρο των πτερύγων ενώνονται με την περιμετρική διαδρομή εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες κίνησης εντός της περιοχής. Η διαδρομή συνοδεύεται από δενδροστοιχία στο δυτικό τμήμα της που αποτελεί και το όριο με την ζώνη υποδοχής των επισκεπτών. Πάνω στον άξονα που διασχίζει την νότια πτέρυγα προβλέπεται η διαμόρφωση τεχνητής λίμνης και τεχνητού λοφίσκου με τοποθέτηση παρατηρητηρίου πουλιών. Επί της περιμετρικής διαδρομής θα αναπτυχθεί μελλοντικά φυτώριο για την διάθεση φυτών στους επισκέπτες. Η θέση του θα αποφασισθεί ανάλογα με την εξέλιξη των φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. Ο κεντρικός άξονας οργάνωσης του arboretum είναι συγχρόνως η διαδρομή προσέγγισης της τρίτης ζώνης του πάρκου Το π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ό Πάρκο Σύμφωνα με την μελέτη Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου των περιβαλλοντικών πάρκων του παραποτάμιου δάσους του Νέστου, το πάρκο καλείται να αποτελέσει προσομοίωση του παραποτάμιου δάσους, θα περιλαμβάνει όλα τα είδη θάμνων και δένδρων που μετέχουν στη σύνθεσή του και τους τύπους οικοτόπων που αυτά δομούν. Έτσι, το θεματικό του περιεχόμενο θα οργανωθεί σε επιμέρους ενότητες, που θα αντιπροσω πεύουν τις φυσικές ζώ νες βλάστησης που εντοπίζονται στο δάσος. Κατ αυτό τον τρόπο η συνολική έκταση του πάρκου χωρίζεται σε πέντε επάλληλες ζώνες, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες φυτεύσεις για τη δημιουργία του πάρκου. Η σειρά και η αλληλουχία των ζωνών ακολουθεί τη φυσική διαδοχή των ειδών όσο απομακρυνόμαστε από την κοίτη του ποταμού. Ως σημείο αναφοράς για τη διαδοχή των ζωνών φύτευσης χρησιμοποιείται η παλιά δευτερεύουσα κοίτη του ποταμού η οποία ορίζει το πάρκο στα ΒΑ. Τα υπόλοιπα 105 στρέμματα του πάρκου στα ΝΑ αφορούν τμήμα του 9

12 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου φυσικού δάσους. Το τμήμα αυτό θα παραμείνει ανέγγιχτο από επεμβάσεις και αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή θεματική ενότητα του πάρκου. Με αφετηρία τα παραπάνω, η επίσκεψη στην τρίτη ζώνη του πάρκου οργανώνεται μέσω ενός συστήματος διαδρομώ ν που ορίζουν και εναλλακτικούς τρόπους κίνησης εντός της ζώνης. Με όρους δομικής οργάνωσης των κινήσεων, στο σύστημα των διαδρομών αναγνωρίζεται μία βασική διαδρομή που θα αποτελέσει την βατή διαδρομή για όλες τις ομάδες επισκεπτών (όπου περιλαμβάνονται άτομα τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ) που είναι εμπλουτισμένη με χώρους στάσης, καθιστικά κλπ. και δευτερεύουσες διαδρομές που είτε αποτελούν εναλλακτικές είτε συμπληρωματικές διαδρομές επίσκεψης του πάρκου. Οι ζώνες βλάστησης δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας διαδρομώ ν μεταξύ τους με διάκενα. Η βασική διαδρομή όπως και οι εναλλακτικές διαδρομές είναι εξοπλισμένες με πινακίδες προσανατολισμού, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας σε καίρια σημεία που βοηθούν τον επισκέπτη να κινηθεί άνετα και με ασφάλεια. Οι σημάνσεις κατεύθυνσης σε κομβικά σημεία βοηθούν τον επισκέπτη να εξερευνήσει το πάρκο επιλέγοντας όποια διαδρομή επιθυμεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον διαθέσιμο χρόνο του. Οι πινακίδες πληροφόρησης και περιβαλλοντικής ερμηνείας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε τύπο οικοτόπου, αναλύουν δύσκολους επιστημονικούς όρους, παραθέτουν πληροφορίες για τα είδη των δέντρων, επεξηγούν ενδιαφέρουσες ιδιότητές τους και αναλύουν τις ποικίλες χρήσεις τους. Η βασική διαδρομή ξεκινάει από ο σημείο απόληξης του κεντρικού άξονα οργάνωσης του arboretum. Διασχίζει κάθετα όλες τις ζώνες διαφορετικής φύτευσης και καταλήγει στο Β-Α άκρο του πάρκου στην παλαιά κοίτη του ποταμού Νέστου Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κεντρικό μονοπάτι που τέμνει όλες τις ζώνες του πάρκου από την είσοδό του ως την παλιά κοίτη του Νέστου, παρέχοντας τη δυνατότητα μιας γρήγορης διάσχισης του περιβαλλοντικού πάρκου. Οργανώνεται με τρία σημεία στάσης (δύο στα άκρα κι ένα στο μέσον της διαδρομής) που κάθε ένα από αυτά είναι εξοπλισμένο με κιόσκι πληροφόρησης (στεγασμένος χώρος αναμονής εξοπλισμένος με επιφάνειες ανάρτησης πληροφοριακού υλικού) υπαίθρια καθιστικά και βρύση. Η χάραξή του έχει επιλεγεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο χρόνος πεζοπορίας μεταξύ των σημείων στάσης να μη ξεπερνάει τα 10 με ρυθμό περιπάτου. Τέλος, μία περιμετρική διαδρομή στο όριο το πάρκου, ολοκληρώνει το σύστημα κινήσεων εντός της τρίτης ζώνης. Αυτή, χωρίς να αποκλείεται η κίνηση των πεζών, είναι π ροσανατολισμένη κυρίως για την κίνηση των οχημάτω ν συντήρησης. Η τοπογραφική διαμόρφωση του πάρκου περιγράφεται ως σχεδόν οριζόντια. Στα έργα διαμόρφωσης της τρίτης ζώνης του πάρκου προβλέπεται η δημιουργία μικρών λοφίσκων (ύψους μικρότερου των δύο μέτρων) για τον εμπλουτισμό του ενδιαφέροντος των διαδρομών κίνησης εντός της περιοχής που συγχρόνως θα παίξουν και τον ρόλο σημείων παρατήρησης της φύσης ή οπτικής επόπτευσης Η κίνησ η τω ν ο χημάτω ν εντό ς του π άρκου Βασική επιλογή της μελέτης είναι ο διαχωρισμός των κινήσεων πεζών και οχημάτων, καθώς επίσης και ο μέγιστος περιορισμός της κίνησης οχημάτω ν εντός του πάρκου κατά την 10

13 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του (ήδη αναφερθήκαμε στον χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακώ ν οχημάτω ν εκτός ζώ νης υποδοχής επισκεπτών). Για τον λόγο αυτό οι πύλες εισόδου επισκεπτών είναι διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να δίνουν δυνατότητα εισόδου πεζών ή/και οχημάτων κατ επιλογή. Οι θύρες οχημάτων παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα εισόδου οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστικό) ή οχημάτων περιοδικής συντήρησης και εφοδιασμού (εκκένωσης βόθρων, απορριμματοφόρο, εφοδιασμός αναψυκτηρίου) παρέχεται κυρίως από την πύλη που σχετίζεται με την υφιστάμενη είσοδο στην ζώνη υποδοχής επισκεπτών. Επί πλέον, αυτή η είσοδος, λόγω του μειωμένου βαθμού ελέγχου είναι εξοπλισμένη με περιστρεφόμενη είσοδο για την είσοδο των πεζών ώστε να αποκλείεται η είσοδος μηχανοκίνητω ν δικύκλων. Τέλος, τα οχήματα συντήρησης του πάρκου έχουν δύο ανεξάρτητες εισόδους: μία στο Β-Α άκρο του πάρκου, μία στον χώρο στάθμευσης. Τα οχήματα συντήρησης εισέρχονται στο πάρκο και κινούνται κατά μήκος των περιμετρικών διαδρομών στα όριά του. Κατά τον τρόπο αυτό περιορίζεται κατά το δυνατόν η διαμπερής κίνηση οχημάτων στον κορμό του πάρκου. Ωστόσο σε περίπτωση ανάγκης οι διαστάσεις και η διαμόρφωση θυρών και διαδρομών δίνουν την δυνατότητα προσπέλασης όλων των ζωνών του πάρκου μέσω του κεντρικού άξονα του arboretum και της κεντρικής διαδρομής του πάρκου Μ ελλοντική π ρόβλεψ η Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται και μία σειρά προβλεπόμενων στοιχείων που επί του παρόντος δεν είναι απαραίτητα, αλλά θα εξασφαλίσουν μελλοντικά την λειτουργική πληρότητα του πάρκου. Πολλά από αυτά σχετίζονται με την ολοκλήρωση της υποδομής του χώρου ενώ άλλα σχετίζονται με τον βαθμό διαμόρφωσης του ουσιαστικού περιεχομένου του πάρκου (φυτεύσεις). Τα στοιχεία αυτά είναι: Σύνδεση του πάρκου με το δίκτυο ρευματοδότησης της περιοχής Κατασκευή οικίσκου πωλητέων ειδών. Προβλέπεται να χωροθετηθεί στον ευρύτερο χώ ρο αναμονής της ζώ νης υποδοχής επισκεπτώ ν δίπλα στο κιόσκι πληροφόρησης Εξοπλισμός παιδότοπου με κλασικά ή διαδραστικά παιχνίδια στον προβλεπόμενο χώρο του παιδότοπου Συντήρηση και εξοπλισμός του οικίσκου που προορίζεται για αναψυκτήριο Συντήρηση και εξοπλισμός του στεγάστρου για την εγκατάσταση υποδομής ενοικίασης ποδηλάτω ν Διαμόρφωση της λεκάνης της λίμνης του όμορου λοφίσκου και κατασκευή του παρατηρητηρίου πουλιών στον προβλεπόμενο χώρο μέσα στη ζώνη του arboretum (νότια πτέρυγα) Διαμόρφωση του χώρου και της κτιριακής υποδομής του φυτωρίου. Η χωροθέτησή του είναι προσανατολισμένη προς την περιμετρική διαδρομή της ζώνης του arboretum. Ο ακριβής χώ ρος θα καθοριστεί σύμφωνα με την πραγματική εξέλιξη των φυτεύσεω ν 11

14 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Οι εναλλακτικές και οι δευτερεύουσες διαδρομές στην ζώνη προσομοίωσης του παραποτάμιου δάσους Οι πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης που θα συνοδεύουν ή/και θα επεξηγούν περιοχές και στοιχεία του πάρκου που θα εμφανισθούν σε βάθος χρόνου Τα υπαίθρια εκθέματα που θα πλαισιώσουν τις διαδρομές κίνησης εντός του χώρου του πάρκου (προσανατολισμένα κυρίως προς την ζώνη προσομοίωσης του παραποτάμιου δάσους Τα είδη αστικού εξοπλισμού του arboretum και της ζώνης υποδοχής που περιλαμβάνει καθιστικούς πάγκους (περιμετρική διαδρομή arboretum), καλάθια και κάδους απορριμμάτων (ζώνη υποδοχής επισκεπτών και arboretum) και φωτιστικά σώματα (ζώνη υποδοχής επισκεπτώ ν ) Στον χάρτη που ακολουθεί ορίζονται οι περιοχές επέμβασης και οι διαδρομές που προτείνεται να υλοποιηθούν με την παρούσα μελέτη. 12

15 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου 1.3 Π εριγραφ ή τω ν κα τα σ κευώ ν Στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ορίζονται αναλυτικά τα είδη των εργασιών και ο τρόπος κατασκευής των διαφορώ ν υποδομών. 13

16 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΥΤΙΚΟ Υ ΤΟΜΕΑ 1.1 Γενικά σ το ιχ εία υ φ ισ τά μ ενη ς κα τά σ τα σ η ς Το πάρκο της δυτικής όχθης αναπτύσσεται σε 200 περίπου στρέμματα, κοντά στον οικισμό της Χρυσούπ ολης και δίπλα στην κοίτη του ποταμού Νέστου. Από την έκταση αυτή, 85 περίπου στρέμματα αφορούν τον υφιστάμενο οργανωμένο χώρο αναψυχής, που διαμόρφωσε το 2000 το Δασαρχείο Καβάλας. Τα υπόλοιπα 115 βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον υπαίθριο χώ ρο αναψυχής του Δυτικού Δασοκτήματος. Η περιοχή 14

17 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου οριοθετείται από τη στραγγιστική τάφρο που υπάρχει εξωτερικά του αναχώματος και από μια, σχεδόν παράλληλη, ρηχή αρδευτική διώρυγα που έχει κατασκευασθεί δυτικότερα. Τελικά, στη περιοχή μελέτης περιελήφθη και τμήμα βορείως του δρόμου προσπέλασης της περιοχής, που προορίζεται για χώ ρος στάθμευσης. Η γειτνίαση της έκτασης αυτής με τον υφιστάμενο χώρο αναψυχής καθιερώνει την περιοχή ως χώρο ξεκούρασης και απόλαυσης του τοπίου. Ό πως φαίνεται και στο Σ χέδιο 2, τα 115 στρέμματα αποτελούν επί της ουσίας μια επιμήκη λωρίδα που αναπτύσσεται στον άξονα Β-Ν. Τον πυρήνα της έκτασης αυτής σηματοδοτεί τμήμα φυσικού δάσους. Δυτικά, δίπλα στην αρδευτική διώρυγα, και κατά μήκος όλου σχεδόν του δασοκτήματος, πυκνή, ποώδη βλάστηση δημιουργεί ένα φυσικό όριο. Η υπόλοιπη επιφάνεια, εκατέρωθεν του φυσικού δάσους, γυμνή σήμερα από δασική βλάστηση προβλέπεται να φυτευτεί με είδη της περιοχής. Η επιμήκης αυτή λωρίδα των 115 στρεμμάτων σηματοδοτεί την κύρια περιοχή επεμβάσεων, ενώ η έκταση των 22 σχεδόν στρεμμάτων φυσικού δάσους παραμένει ανέγγιχτη από επεμβάσεις. Ο υφιστάμενος, οργανωμένος, χώρο αναψυχής αναπτύσσεται στα Β-Α της επιλεγμένης έκτασης, μεταξύ του αναχώματος και της κοίτης του ποταμού. Ο χώρος καλύπτεται από φυτεία λεύκης. Οι κατασκευές που τον οργανώνουν περιλαμβάνουν ξύλινο αναψυκτήριο με δύο μικρότερα βοηθητικά κτίρια ανάλογης μορφής (που λειτουργούν ως χώροι υγιεινής και αποθήκευσης), ξύλινα παγκάκια και τραπεζοκαθίσματα, λίθινες βρύσες και ψησταριές, ξύλινους κάδους απορριμμάτω ν και μια υποτυπώδη παιδική χαρά με δύο ξύλινες αιώρες και 15

18 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου ένα πολυγωνικό ξύλινο περίπτερο ανοιχτού τύπου. Η πρόσβαση στον περιφραγμένο χώρο υποδοχής του αναψυκτηρίου γίνεται από δύο ξύλινες πύλες εισόδου, η μία εκ των οποίων οργανώνεται με ξύλινο φυλάκιο. Μια δεύτερη, εσωτερική περίφραξη χωρίζει τον χώρο υποδοχής από τον κυρίως χώρο αναψυχής, η είσοδος στον οποίο γίνεται μέσω μιας ξύλινης πύλης, οργανωμένης με πινακίδα του Δασαρχείου Καβάλας σχετική με τους κανονισμούς λειτουργίας του χώρου. Όσον αφορά, τέλος, στην πρόσβαση στην περιοχή του πάρκου, γίνεται από το κέντρο της Χρυσούπολης, ακολουθώντας τη σχετική πινακίδα σήμανσης προς το Δέλτα του Νέστου. Ο δρόμος που οδηγεί από τον οικισμό στην περιοχή του πάρκου είναι σύντομος, άνετος, αλλά η διαδρομή στερείται επαρκούς σήμανσης κατεύθυνσης και προσανατολισμού. Εικ.4 Στο σημείο εισόδου, του Δυτικού Δασοκτήματος, ο δρόμος διαχωρίζει το κυρίως πάρκο από το τμήμα που προορίζεται για χώρος στάθμευσης Η πρόβλεψη για την δημιουργία του πάρκου αναψυχής περιλαμβάνει συμπληρωματικές φυτεύσεις, διαμόρφωση χώρου στάσης και στάθμευσης οχημάτων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης προσανατολισμού και ερμηνείας, βελτίωση της υποδομής του πάρκου (δημιουργία επαρκών χώρων υγιεινής, πρόβλεψη μέσων υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ). Τέλος στο πλαίσιο του ψυχαγωγικού χαρακτήρα του πάρκου προβλέπεται η δημιουργία διαδρομώ ν και μονοπατιών για την κίνηση των επισκεπτών. 16

19 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου 2.2 Η Χ ω ρ οτα ξική Ο ργάνω σ η Γ ενικά σ το ιχ εία Κύριο χαρακτηριστικό του πάρκου του δυτικού τομέα είναι η διασπορά του στα δύο τμήματα που αναφέρονται παραπάνω. Σημαντικής βαρύτητας απόφαση είναι η δημιουργία ενός κομβικού σημείου που θα μπορέσει να λειτουργήσει ως στοιχείο σύνδεσης. Η π ρ ο σ έγγισ η στο πάρκο γίνεται, με οχήματα, από τον οικισμό της Χρυσούπολης, μέσω του οδικού δικτύου. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται η προσέγγιση και από την ευρύτερη περιοχή μέσω διαφορετικών διαδρομών, όπως πχ από τον οικισμό των Καρυών ή μέσω της διαδρομής που ορίζει το ίδιο το ανάχωμα. Το γεωμετρικό κέντρο των δύο περιοχών είναι ο χώρος που ο οδικός άξονας προσέγγισης της περιοχής από τον δρόμο Χρυσούπολης συναντά την έκταση του δυτικού δασοκτήματος. Αυτός ο χώρος επιλέγεται ως το σημείο άρθρωσης των δύο υποπεριοχών του πάρκου, όπου τοποθετείται ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων. Η θέση του χώρου στάθμευσης ορίζεται σε κομβικό σημείο, τέτοιο που να επιτρέπει την προσέγγιση τόσο στον υφιστάμενο χώρο ψυχαγωγίας όσο και στο νέο τμήμα του πάρκου. Με αφετηρία την παραπάνω στρατηγική απόφαση, η χω ρ οτα ξική ο ρ γά νω σ η του π άρκου διαμορφώνεται ως εξής: Διαμορφώνονται τρ εις δ ια κρ ιτές ζώ νες: (α) τη ζώνη υποδοχής επισκεπτών και υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος σε άμεση σχέση με τον χώρο στάθμευσης οχημάτων, (β) το κυρίως τμήμα του πάρκου που επιτρέπει την περιήγηση του επισκέπτη κατά μήκος του δασοκτήματος και (γ) τον υφιστάμενο οργανωμένο χώρο αναψυχής. τη ζώνη υποδοχής Οι ζώνες (α) και (β) αποτελούν την μία υποενότητα και η (γ) την δεύτερη. Ως είσ ο δ ο ς στο πάρκο δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Λαμβάνεται όμως ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η περιοχή της ζώνης υποδοχής ως ενιαίο σύνολο με τον χώρο στάθμευσης να σηματοδοτηθούν έντονα (με πινακίδες, με τοποθέτηση κατασκευών σε περίοπτη θέση, με τοποθέτηση της πύλης εισόδου στο δασόκτημα σε κεντρικό σημείο και με περιορισμό των νέων φυτεύσεων ώστε να μην αποκρύπτουν την πύλη). Από τον κεντροβαρικό αυτό χώρο αρχίζουν και οι διαδρομές επίσκεψης στο δυτικό πάρκο. Κατ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι είσοδοι - τρόποι προσπέλασης. Ο επισκέπτης, αφού έχει σταθμεύσει, έχει τρεις δυνατότητες: (α) να προσεγγίσει τον νέο χώρο υποδοχής και να εισέλθει στο κεντρικό τμήμα του περιβαλλοντικού πάρκου μέσω της εισόδου-πύλης (β) να κατευθυνθεί προς τον υφιστάμενο χώρο ψυχαγωγίας εισερχόμενος μέσω της ήδη διαμορφωμένης εισόδου ή (γ) να εισέλθει στο χώρο ψυχαγωγίας ακολουθώντας μια πιο σύντομη διαδρομή, μέσω ξύλινης κλίμακας που κατασκευάζεται στο σημείο συνάντησης του χαλικοστρωμένου δρόμου με αυτόν του αναχώματος. 17

20 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Η ζώ νη υ π ο δοχής επ ισ κ επ τώ ν - Ο χώ ρ ος σ τάθμευσ ης Η ζώνη υποδοχής επισκεπτών οργανώνεται ακριβώς απέναντι από τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Ο χαλικοστρωμένος δρόμος λειτουργεί ως τεχνητό όριο μεταξύ των. Ο χώρος στάθμευσης αναπτύσσεται βορείως του δρόμου. Προβλέπεται η εξασφάλιση τριάντα περίπου θέσεων Ι.Χ. οχημάτων και δύο τουριστικών λεωφορείων. Η διαμόρφωση του χώρου γίνεται μεταξύ των υφιστάμενω ν και νέω ν δενδροφυτεύσεων. Νοτίως του δρόμου αναπτύσσεται ο νέος χώρος υποδοχής. Ένα πλακοστρωμένο μονοπάτι ορίζει τον κεντρικό άξονα κίνησης από τον χώρο στάθμευσης προς την είσοδο στο δασόκτημα. Στο πέρας του άξονα, ο επισκέπτης συναντά την πύλη εισόδου στο κυρίως τμήμα του πάρκου. Στην πορεία του τοποθετούνται: κιόσκι πληροφόρησης που είναι στεγασμένος χώρος αναμονής εξοπλισμένος με επιφάνειες ανάρτησης πληροφοριακού υλικού για την λειτουργία και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του πάρκου (εκπαιδευτικές, ψυχαγω γικές κλπ). δύο υπαίθρια καθιστικά που στο μέλλον μπορούν να φιλοξενήσουν διαδραστικά εκθέματα- παιχνίδια Ένας δεύτερος άξονας συνδέει την είσοδο με την διαδρομή προς τον υφιστάμενο οργανωμένο χώρο αναψυχής. Πάνω στον άξονα αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση χώρου ενοικίασης ποδηλάτω ν Το π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ό Π άρκο Εισερχόμενος στο κυρίως τμήμα του περιβαλλοντικού πάρκου, ο επισκέπτης, συναντά μια κεντρική διαδρομή που του επιτρέπει να περιηγηθεί καθ όλο το μήκος της έκτασης του. Ξεκινά από το σημείο απόληξης του κεντρικού άξονα του χώρου υποδοχής και καταλήγει στο νοτιότερο άκρο του πάρκου. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο ανατολικό δασόκτημα, εδώ δημιουργείται μόνο ένα οργανωμένο μονοπάτι. Η γεωμορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με την χαλαρή φύτευση της έκτασης επιτρέπουν στον επισκέπτη να προχωρήσει μες στο πάρκο ακολουθώντας δικές του διαδρομές και όχι απαραίτητα την οργανωμένη. Εξάλλου, προς αυτή την αντιμετώπιση βοηθούν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της έκτασης (περιορισμένο πλάτος, αυξημένο μήκος). Στην ουσία το πάρκο αποτελεί αφ εαυτού μία διαδρομή. Η κίνηση με ποδήλατο ευνοείται. Η διαδρομή είναι εξοπλισμένη με πινακίδες προσανατολισμού, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας σε καίρια σημεία που βοηθούν τον επισκέπτη να κινηθεί άνετα και με ασφάλεια. Οι πινακίδες πληροφόρησης και περιβαλλοντικής ερμηνείας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε τύπο οικοτόπου, αναλύουν δύσκολους επιστημονικούς όρους, παραθέτουν πληροφορίες για τα είδη των δέντρων, επεξηγούν ενδιαφέρουσες ιδιότητές τους και αναλύουν τις ποικίλες χρήσεις τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα κεντρικό μονοπάτι που διατρέχει το πάρκο σε όλο του το μήκος, από την είσοδό του έως το νότιο πέρας, παρέχοντας τη δυνατότητα μιας γρήγορης διάσχισης του περιβαλλοντικού πάρκου. Οργανώνεται με δύο σημεία στάσης (ένα στο μέσον της και ένα στο πέρας της διαδρομής) που κάθε ένα από αυτά είναι εξοπλισμένο με κιόσκι ανάπαυσης και υπαίθρια καθιστικά. Η χάραξή του έχει επιλεγεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο χρόνος πεζοπορίας μεταξύ των σημείων στάσης να μη ξεπερνάει τα 10 με ρυθμό περιπάτου. 18

21 του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Γενική Περιγραφή Έργου Το πρώτο σημείο στάσης βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το φυσικό δάσος ενώ συνεχίζοντας την πορεία προς το νότιο πέρας, το μονοπάτι τρέχει παράλληλα με την αρδευτική διώρυγα, έχοντας από την άλλη του παρειά ως όριο την πυκνή βλάστηση του φυσικού δάσους. Η τοπογραφική διαμόρφωση του επιμήκους πάρκου περιγράφεται ως σχεδόν οριζόντια. Η αρδευτική διώρυγα είναι κατασκευασμένη πάνω σε χαμηλό ανάχωμα ύψους περίπου 1,5 μ. Το τμήμα του πάρκου που γειτνιάζει με την αρδευτική διώρυγα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μήκος του από πυκνή ποώδη βλάστηση (βάτα). Η βλάστηση αυτή διατηρείται και αποτελεί φυσικό όριο προστασίας προς την διώρυγα. Όπου το μονοπάτι πλησιάζει την αρδευτική διώρυγα τοποθετείται ως π ροστατευτικό στοιχείο ο τύπος π ερίφραξης με τα κλαδοπλέγματα Ο υφ ισ τά μ ενο ς χ ώ ρ ο ς ανα ψ υχής Ο χώρος αναψυχής του δασοκτήματος, αν και σε απόσταση από το υπόλοιπο πάρκο, συνδέεται οργανικά με αυτό, καλύπτοντάς τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού. Η ύπαρξη κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών, αναψυκτηρίου και παιδότοπου αποτελεί την βασική υποδομή του χώρου. Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων χώρων υγιεινής που θα συντελέσει στον περαιτέρω εξοπλισμό του χώρου. Τέλος, η τοποθέτηση ξύλινης κλίμακας που δημιουργεί μείωση της διαδρομής μεταξύ των δύο υποενοτήτω ν του πάρκου Η κίνησ η τω ν ο χημάτω ν εντό ς του π άρκου Βασική επιλογή της μελέτης είναι ο μέγιστος περιορισμός της κίνησης οχημάτων εντός του δασοκτήματος και του πάρκου γενικότερα. Η οργάνωση του χώρου στάθμευσης επικουρεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στη ζώνη του κυρίου τμήματος του πάρκου η πύλη εισόδου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να δίνει δυνατότητα εισόδου πεζών ή/και οχημάτων κατ επιλογή. Η δυνατότητα εισόδου οχήματος έκτακτης ανάγκης περιορίζεται σε ασθενοφόρο όχημα εφόσον το σύνολο της επιφάνειας του πάρκου έχει δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων περιμετρικά από την εξωτερική του πλευρά. Όσον αφορά στην υφιστάμενη ζώνη αναψυχής η είσοδος οχημάτων εφοδιασμού και περιοδικής συντήρησης (εφοδιασμός αναψυκτηρίου, απορριμματοφόρο, όχημα εκκένωσης βόθρων) παρέχεται από την υφιστάμενη είσοδο προσπέλασης του χώρου 2.3 Π εριγραφ ή τω ν κα τα σ κευώ ν Στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ορίζονται αναλυτικά τα είδη των εργασιών και ο τρόπος κατασκευής των διαφορώ ν υποδομών. 19

22 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΕΑ - ΕFTΆ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

23 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 4 Α.1 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ 4 Α.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 6 Α.3 ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 6 Α.4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 6 Β. Ε ΚΣΚΑ Φ Ε Σ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 7 Β.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 7 Β.2 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 8 Γ. ΥΠ Ο ΒΑΣΕΙΣ 8 Γ.1 ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΑΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 8 Γ.2 ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 9 Γ.3 ΥΠΟΒΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ Α. ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ 9 Γ.4 ΥΠΟΒΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Α. ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 9 Δ. Δ Α Π Ε Δ Α - ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 10 Δ.1 ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ 10 Δ.2 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 11 Δ.3 ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΓΑΙΩΝ 11 Δ.4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΓΑΙΩΝ 11 Δ.5 ΠΛΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 Δ.6 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΒΟΤΣΑΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ 12 Δ.7 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 13

24 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Ε. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ -Ο ΡΙΟ Θ ΕΤΗΣΕΙΣ ( ΣΥΜΠΕ/ΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΕΜΠΗΞΕΩΝ) 13 Ε.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Α 13 Ε.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Β 14 Ε.3 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΣΣΑΛΑΚΙΑ 14 Ε.4 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ ΞΥΛΟΥ 14 Ε.5 ΞΥΛΙΝΟ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑ 15 Ε.6 ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ 15 Ζ. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16 Ζ.1 ΚΙΟΣΚΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 16 Ζ.1. 1 ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΤΥΠΟΥ Α 16 Ζ.1.2 ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΤΥΠΟΥ Β 17 Ζ.1.3 ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΤΥΠΟΥ Γ 17 Ζ.2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΡΗΝΗ 18 Ζ.3 ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 18 Η. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 19 Η.1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Π.1 19 Η.2 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Π.2 19 Η.3 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Π.4 20 Η.4 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Π.7 21 Θ. ΛΟ ΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21 Θ.1 ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΥΤΙΚΟΥ 21 Θ.2 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 22 Θ.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 23 Θ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 24 Θ.5 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 24

25 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ >> ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΕΑ - ΕΡΤΆ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η περιγραφή των εργασιών που ακολουθεί, σε αντίθεση με τον τρόπο που αναπτύσσονται στο τιμολόγιο του Έργου και τα τεύχη δημοπράτησης, θα γίνει με βάση τις ομάδες συναφών εργασιών και κατασκευών καθώς απαντώνται τόσο στο Ανατολικό όσο και στο Δυτικό Δασόκτημα. Οι εργασίες κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Α. Καθαρισμοί- Απ οξηλώ σεις Β. Εκσκαφές- Επιχώσεις Γ. Υποβάσεις Δ. Δάπεδα - Δαπ εδοστρώ σεις Ε. Περιφράξεις - Οριοθετήσεις ( συμπεριλαμβανομένω ν και τω ν πασσαλοεμπήξεω ν) Ζ. Ξύλινες Κατασκευές Η. Πινακίδες Σήμανσης Θ. Λοιπές Εργασίες ( όπω ς προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας, υδραυλικά κλπ.) 3

26 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε είδους εργασιών, τόσο στο Ανατολικό όσο και στο Δυτικό Δασόκτημα, προηγούνται εργασίες καθαρισμού και αποξηλώσεων. Οι εργασίες αυτές, ανάλογα με το είδος και την περιοχή επέμβασης τους, διακρίνονται σε: Α.1 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ Στις μεγάλες επιφάνειες, του Ανατολικού Δασοκτήματος, πραγματοποιείται βοτάνισμα φυτών. Η εργασία θα γίνει με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, υποβοηθούμενο όμως και από εργαλεία χειρός όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί. Το προϊόν του βοτανίσματος φορτώνεται σε φορτηγά αυτοκίνητα και απομακρύνεται από τον χώρο του έργου. Η απόρριψη γίνεται σε κατάλληλους χώρους - αποδέκτες, μετά υποδείξεως της υπηρεσίας δασών, όπου και επιτρέπεται η απόθεσή τους. Συγκεκριμένα, στο Ανατολικό Δασόκτημα πραγματοποιείται βοτάνισμα στο σύνολο των επιφανειών που αναπτύσσονται μετά τον χώρο Υποδοχής και Στάθμευσης. Πρόκειται για τον χώρο του Arboretum και τις 5 Ζώνες Φύτευσης που έπονται αυτού. Στον χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1) αποτυπώνονται όλες οι Ζώνες του Δασοκτήματος και οι αντίστοιχες επιφάνειες αυτών. 4

27 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΑΣΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 5

28 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Α.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Σε ορισμένους χώρους και των δύο Δασοκτημάτων (π.χ. Υποδοχής, Στάθμευσης κλπ) πραγματοποιείται γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους, με σκοπό την αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού ( όπως πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ). Στην εργασία επίσης περιλαμβάνεται αναμόχλευση της επιφάνειας, με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους ώστε να καταστεί κατάλληλο για την φύτευση φυτών ή διαμόρφωση μονοπατιών, χώρων στάσης, ανάπαυσης-αναψυχής, όπως αυτοί ορίζονται στα σχέδια της μελέτης. Στο Ανατολικό Δασόκτημα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους χώρους Υποδοχής και Στάθμευσης όπου η ύπαρξη υφιστάμενων εγκαταστάσεων και φυτεύσεων καθιστά την εργασία περισσότερο προσεχτική (βλ. σχέδια Α01, Α03, Α04). Αντίστοιχα, στο Δυτικό Δασόκτημα, οι περιοχές καθαρισμού επικεντρώνονται στους χώρους Υποδοχής, Στάθμευσης καθώς και στους χώρους Στάσης του κεντρικού μονοπατιού (βλ. σχέδια Α09, Α10, Α11). Επίσης, σκόπιμος κρίνεται και ο καθαρισμός σε όλο το μήκος του κεντρικού μονοπατιού. Το τελευταίο ξεκινά από το Βόρειο άκρο, όπου οργανώνεται ο χώρος Υποδοχής, και καταλήγει στο Νότιο άκρο, το οποίο αποτελεί και το φυσικό πέρας του Δυτικού Δασοκτήματος (βλ. σχέδιο Α09). Α.3 ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ορθή οργάνωση και κατασκευή του χώρου Στάθμευσης και Υποδοχής των δύο Δασοκτημάτων, κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση συγκεκριμένου αριθμού δένδρων των οποίων η ηλικία και κατάσταση δεν συνιστούν την διατήρηση τους. Στο Ανατολικό Δασόκτημα ο αριθμός των δένδρων προς απομάκρυνση ανέρχεται σε 75 (εβδομήντα πέντε). Το είδος και η ακριβής θέση αυτών ορίζονται στο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ» που έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Καβάλας. Στο Δυτικό Δασόκτημα, στο χώρο Στάθμευσης, κοπή δένδρων (ή θάμνων) θα πραγματοποιηθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης. Θα απομακρυνθούν δένδρα μόνο στην περίπτωση που η διατήρηση τους ενδέχεται να προκαλέσει φυσικές ή υλικές ζημίες (πχ. πτώση δένδρου λόγο μεγάλης ηλικίας). Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δένδρα θα διατηρηθούν ώστε να οργανώσουν τους χώρους υπαίθριας στάθμευσης (βλ. σχέδια Α03, Α10). Α.4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Εργασίες καθαίρεσης μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, ολόκληρων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως και άλλων υφιστάμενων κατασκευών ( πχ. περιφράξεις ξύλινες, από συρματόπλεγμα, αποξήλωση ειδών υγιεινής κλπ) επιτελούν το τελευταίο στάδιο της κατηγορίας Καθαρισμών- Αποξηλώσεων. Μεμονωμένα στοιχεία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (βάσεις μπετόν), αποξηλώνονται από τον εσωτερικό χώρο του Δυτικού Δασοκτήματος. Πρόκειται για δύο παλιές βάσεις οπλισμένου 6

29 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών σκυροδέματος, σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους. Στο σχέδιο Α10 της παρούσης μελέτης φαίνονται οι προς απομάκρυνση κατασκευές. Στο Ανατολικό Δασόκτημα, βόρεια του μελλοντικού Αναψυκτηρίου, απαντώνται οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής που αποξηλώνονται (βλ. σχέδιο Α04). Τόσο οι εργασίες αποξήλωσης των βάσεων όσο και του κτιρίου των WC γίνονται με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού- εργαλείων, τυχών ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων. Μετά τον τεμαχισμό των αποξηλωθέντων όγκων, γίνεται η συσσώρευση των προϊόντων σε σημεία όπου καθιστούν εύκολη την φόρτωση σε ανατρεπόμενα οχήματα, για την απομάκρυνση τους. Τέλος, με χρήση συμβατικού εξοπλισμού, γίνεται και η αποξήλωση υφιστάμενων περιφράξεων. Στο Ανατολικό Δασόκτημα, αυτή τη στιγμή, ο χώρος Υποδοχής περιφράσσεται με απλή μεταλλική κατασκευή (συρματόπλεγμα) στο σύνολο του. Η προς απομάκρυνση περίφραξη είναι τοποθετημένη στο σύνορο του Δασοκτήματος με τον αγροτικό δρόμο που τρέχει στο Νοτιοδυτικό άκρο αυτού, καθώς και μεταξύ του Βόρειου άκρου του χώρου Υποδοχής και του μελλοντικού Arboretum (Χάρτης 1). Στη θέση αυτού τοποθετείται νέα, ξύλινη περίφραξη (σχέδια Α03, Α04, ΑΕ06) Β. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ Β.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ Εργασίες εκσκαφών θα πραγματοποιηθούν ως επί το πλείστον στο Ανατολικό Δασόκτημα για την δημιουργία: της κεντρικής και περιμετρικής Αλέας του Arboretum ( βάθος εκσκαφής 0,40 μ. μ, σχ. ΑΕ07) του κεντρικού Μονοπατιού και των Στάσεων αυτού στο κυρίως τμήμα του πάρκου ( βάθος εκσκαφής 0,30μμ, σχ. Α07) των χώρων που θα υποδεχθούν τα νέα WC, το σηπτικό βόθρο, το οίκημα για την νέα γεννήτρια κλπ (σχ. Α08). Για την κατασκευή του μονοπατιού που περικλείει το σύνολο του Ανατολικού Δασοκτήματος (Περιμετρικό Μονοπάτι Πάρκου) δεν απαιτούνται εργασίες εκσκαφής και ο τρόπος δημιουργίας του περιγράφεται παρακάτω (κεφ. Δ, Δ.4). Στο Δυτικό Δασόκτημα οι εκσκαφές περιορίζονται στον χώρο υποδοχής των νέων WC, και της νέας κλίμακας (σχ. Α12). Γενικά, λόγω της χαλαρής σύστασης του εδάφους (αμμώδους) δεν απαιτείται η χρήση μηχανικών μέσων. Παρόλα αυτά σε περίπτωση βραχώδους υπεδάφους θα χρησιμοποιηθεί φορητός αεροσυμπιεστής. Μετά την εκσκαφή θα δίνει διαλογή και φύλαξη των προϊόντων (για το απαραίτητο χρονικό διάστημα) ώστε στη συνέχεια του έργου να χρησιμοποιηθούν για την υπόβαση των μονοπατιών και την δημιουργία των λοφίσκων όπως περιγράφεται παρακάτω ( Β.2 & ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Γ.3). Τα ακατάλληλα προϊόντα θα συγκεντρωθούν σε σημεία όπου καθιστούν εύκολη την φόρτωση σε ανατρεπόμενα οχήματα, για την απομάκρυνση τους. 7

30 Του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Β.2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ Στο εσωτερικό Πάρκο του Ανατολικού Δασοκτήματος δημιουργούνται τρεις τεχνητοί λοφίσκοι σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πιο ενδιαφέρον ανάγλυφο από το ήδη υπάρχον, επίπεδο ανάγλυφο. Το ύψος των επιχωμάτων δεν θα ξεπερνά τα 1,5μμ, ενώ το μέγεθος τους σε κάτοψη θα είναι αυτό που ορίζεται από τα σχέδια της μελέτης (βλ. σχ. Α01) Μετά τον καθαρισμό του εδάφους έδρασης, θα προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωμάτων τα προϊόντα των εκσκαφών που δεν επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υποβάσεων. Η υπόλοιπη απαιτούμενη ποσότητα υλικών θα προσκομισθεί στο έργο με ανατρεπόμενα οχήματα. Τα υλικά θα προέλθουν από κατάλληλα χαλαρα εδάφη και θα είναι ελλιπή σε πέτρες ή βράχους 50εκ στη μεγαλύτερη τους διάσταση. Πριν την εναπόθεση των υλικών στην τελική τους θέση, προηγείται μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων (μετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30μ, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ ελάχιστον προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή ΡROCΤΟR ΜODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHΟ Τ 180. Ακολουθεί η σταδιακή εναπόθεση των υλικών με παράλληλές εργασίες συμπύκνωσης. Τέλος, συμπύκνωση πραγματοποιείται σε λωρίδα πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του ποδός των πρανών του επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του. Γ. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Γ.1 ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΑΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Η Κεντρική Αλέα του Arboretum, πλάτους 7μμ, διαμορφώνεται με την δημιουργία τριών ζωνών: μιας κεντρικής από Πατημένο Χώμα (πλάτος καταστρώματος 3μ.μ.) και άλλων δύο, εκατέρων αυτής, από κυβόλιθο (πλάτος καταστρώματος 2μμ αντίστοιχα). (σχ. Α06, ΑΕ07) Η Περιμετρική Αλέα του Arboretum διαμορφώνεται και αυτή σε τρεις ζώνες. Η κεντρική ζώνη (πλάτους 2μμ και 1,2μμ όπου συναντάται Περιμετρικό μονοπάτι του Δασοκτήματος) είναι από Πατημένο Χώμα και οι άλλες δύο που την περικλείουν δημιουργούνται από το φυσικό έδαφος σε μία απόσταση πλάτους περί τα 0,55 μμ. εκατέρωθεν της κεντρικής. Έτσι το συνολικό πλάτος της Περιμετρικής Αλέας ανέρχεται στα 3 μμ ( ή 2,2μμ) και η οριοθέτηση του γίνεται με κορμούς από ξυλεία Πεύκης. Για τα τμήματα των μονοπατιών με Πατημένο Χώμα ως υπόβαση γίνεται χρήση σκύρων μεταβλητού πάχους, σε βάθος 0.30 μμ, κοκκομετρικής σύνθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα 0.20εκ. Πριν την διάστρωση των σκύρων τοποθετούνται ξύλινα περιθωρίων στα όρια της εκσκαφής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευχέρεια διάστρωσης και συμπύκνωσης. Τέλος, στην ανώτερη επιφάνεια των σκύρων εφαρμόζονται φύλλα μη υφαντού γεωυφάσματος από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας. Η κοπή των φύλλων του γεωυφάσματος πραγματοποιείται επιτόπου στο έργο, ανάλογα με τις απαιτούμενες διαστάσεις κάθε σημείο εφαρμογής. Η οριζόντια αλληλοεπικάλυψη των φύλλων δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 0,15 μμ. Η πλήρης κατασκευή του μονοπατιού φαίνεται στο σχέδιο ΑΕ07 της παρούσης μελέτης. 8

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.998.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.639.475,47 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : : Κ/Ξ «Ήρων

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2015 Βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Παναγιωτίδης Χρήστος Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

D3-1c: Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου περιβαλλοντικών πάρκων Νέστου

D3-1c: Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου περιβαλλοντικών πάρκων Νέστου 1 2 3 4 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραποτάμιου δάσους Νέστου» που υλοποιείται από το Δασαρχείο Καβάλας με επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ. 100.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για την σύνταξη της μελέτης Aνάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας συνεργάστηκαν: ΑΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 Ανθηδών: είναι το μέρος που δίδει άνθη. Κατά τον Παυσανία πήρε το όνομα της από τον βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. : 95/2014 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MoS UPGRATED Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRI-UP Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ελλάδα (3) - Ιταλία (4) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Επικεφαλής) Λιμενική Αρχή Ανκόνα Λιμενική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ιστορική και εκπαιδευτική αξία των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων για την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμ. Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41747 Fax : 28210 72070

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ "ΡΟΖΑΣ" Προϋπολογισμού: 6.339,42 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΡΟΖΑΣ Προϋπολογισμού: 6.339,42 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ "ΡΟΖΑΣ" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ8/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 3 Β1.

Διαβάστε περισσότερα

Στα όρια του χτισμένου.

Στα όρια του χτισμένου. Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΥΡΤΩ ΤΕΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Στα όρια του χτισμένου. Διαμόρφωση δημόσιου χώρου στην περιοχή Φρούριο Φιρκά - προμαχώνας San Salvatore Επιβλέπων καθηγητής Νίκος Σκουτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 63036 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ Εγκαίνια της πρώτης φάσης του Πολεοδομικού Έργου: «Διαμόρφωση της Κοίτης του Ποταμού Βαθκειά σε Γραμμικό Πάρκο»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα)

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Κεντρικός Προβλήτας : 382 21 ΒΟΛΟΣ : Φυτιλής Σπύρος Τηλέφωνο : 24210-25281 Τηλεομοιοτυπία : 24210-31115

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Κοιν: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού της Αριδαίας»,

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Κοιν: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού της Αριδαίας», INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 14:26:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΣ5Β-ΜΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η προς παραχώρηση χερσαία ζώνη σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα