ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Πέηξνο Γεκεηξίνπ ειέθνο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 5 Μαίνπ 1965, Λάξπκλα Λνθξίδνο ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 2005: Γηνξηζκφο ζηε ζέζε Λέθηνξα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο : Γηδαθηνξηθφ (PhD) απφ ην Σκήκα Ννκηθήο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Σν εκπνξηθφ κεηξψν ζην παξάδεηγκα ηνπ Μεηξψνπ ΑΔ» (ζει ΥΥΥVI) θαη βαζκφ «άξηζηα» : Πηπρίν Ννκηθήο απφ ην Σκήκα Ννκηθήο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Τποηροθίες 1998: Τπνηξνθία απφ ην Max-Plank-Institut ηνπ Μνλάρνπ γηα ηε ζπγγξαθή κειέηεο ζηε γεξκαληθή γιψζζα πνπ αθνξνχζε ην λέν ειιεληθφ δίθαην ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν γεξκαληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην, θαη είρε ηίηιν: «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des griechischen Rechts»(δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ GRUR Int. 1999, ζει.705 επ.). 1991: Τπνηξνθία απφ ην Max-Plank-Institut ηνπ Μνλάρνπ γηα ηε ζπγγξαθή κειέηεο ζηε γεξκαληθή γιψζζα πνπ αθνξνχζε ηελ ππνηίκεζε σο αζέκηηε αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη είρε ηίηιν: «Die Preisunterbietung als Mittel des unlauteren Wettewerbs nach griechischem Recht» (δεκνζηεχζε ζην πεξηνδηθφ GRUR Int.1994, ζει. 121 επ.). 1989: Σξηεηήο Τπνηξνθία ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΙΚΤ), κεηά απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ην 23ν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ππνηξνθηψλ ηνπ σο άλσ Ιδξχκαηνο. 1

2 : Σεηξαεηήο Τπνηξνθία πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Μπνδνζάθε. εμινάρια : πκκεηνρή ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ ζηνλ θιάδν ηνπ δηθαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (εηαηξηθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην, ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην, δίθαην αληαγσληζκνχ θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) πνπ δηνξγάλσζε ν θαζεγεηήο Goetz Hueck : πκκεηνρή ζηα αλψηεξα ζεκηλάξηα (Doktorandenseminare), γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Max-Plank-Institut, ζηνπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ειεχζεξνπ θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ηα νπνία δηνξγάλσζαλ νη θαζεγεηέο Beier θαη Schricker. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Από ηο 1991: Μέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη ζήκεξα δηθεγφξνο ζηνλ Άξεην Πάγν : Γηθεγφξνο ζηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ζεηξάο Δηζεγήζεσλ ηεο ελ ιφγσ Γξακκαηείαο θαζψο θαη ζηε ζχληαμε πξνηάζεσλ ελαληίνλ πξνζθπγψλ, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ζηξέθνληαλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ : Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο) : Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο έως ζήμερα: Ννκηθφο χκβνπινο θαη Γηεπζπληήο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ Α.Δ (ΔΛΣΑ) : πκκεηνρή ζηε Μφληκε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγλική: Δπίπεδο: Πνιχ θαιφ 2

3 Γερμανική: Δπίπεδο: Αλψηεξν Ιηαλική: Δπίπεδο: Ιθαλνπνηεηηθφ ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΑ 1.- Σν εκπνξηθφ κεηξψν ζην παξάδεηγκα ηνπ Μεηξψνπ Α.Δ. (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), ζηηο «Μειέηεο Δκπνξηθνχ θαη Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1995, ζ Ο ππνινγηζκφο ηεο απνδεκίσζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζβνιήο ζήκαηνο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 154/1990 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔΔκπΓ 1991, ζ Η επζχλε ηνπ εηεξνξξχζκνπ εηαίξνπ «κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπ», ΔΔκπΓ 1992, ζ Η έλλνηα ηεο δεκίαο θαηά ην άξζξν 6 λ. 2251/1995, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή (ππφ δεκνζίεπζε ζην ζπιινγηθφ έξγν «Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή»). 5.-α) Δίλαη ζεκηηέο νη πσιήζεηο ζε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο; Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο (αξ. θχιινπ : 2047) ηεο β) Die Preisunterbietung als Mittel des unlauteren Wettbewerbs nach griechischem Recht, GRUR 1994, ζ γ) Η ππνηίκεζε σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο, ζην ΔΝΘΤΜΗΜΑ Αιθε Αξγπξηάδε, Αζήλα 1995, ζ Η παξάβαζε θαλφλσλ δηθαίνπ σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 1047/1993 απφθαζε ηνπ ΜΠξΣξηθ), ΔπηζθΔΓ 1995, ζ

4 7.- Σν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ σο (εηδηθφ) Δκπνξηθφ Μεηξψν, ζηα «Γεκνζηεχκαηα Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1996, ζ Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηελ εθινγή εθθαζαξηζηψλ Αλψλπκεο Δηαηξίαο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 621/1995 απφθαζε ηνπ ΔθΠεηξ), ΔΔκπΓ 1996, ζ Δξκελεία ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 λ. 2239/1994 ζην Γίθαην ζεκάησλ (Δπηκέιεηα Ύιεο: Ν.Ρφθαο), Αζήλα 1996, ζ χγθξνπζε ζήκαηνο κε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πξντφληνο-πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο θαη ηξφπνη πξνζβνιήο ηνπ ζήκαηνο θήκεο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ /1995 απφθαζε ηνπ ΜΠξΑζ), ΔπηζθΔΓ 1996, ζ Η εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο έδξαο (άξζξν 10 ΑΚ) ζε αλψλπκε εηαηξία πνπ ηδξχζεθε θαηά ην δίθαην ηνπ Παλακά θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 7689/1995 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔπηζθΔΓ 1996, ζ Η αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο ζην δίθαην ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ πξντφληνο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 3347/1996 απφθαζε ηνπ ΜΠξΠεηξ), ΔΔκπΓ 1996, ζ Η νξηνζέηεζε ηεο «ζρεηηθήο αγνξάο» γηα ηε δηαπίζησζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο επηρεηξήζεσλ (άξζξν 2 λ. 703/1977), ΔπηζθΔΓ 1996, ζ Η ζησπεξή παξάηαζε νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο (άξζξν 769 ΑΚ) (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 213/1997 απφθαζε ηνπ ΔθΠεηξ), ΔΔκπΓ 1997, ζ Παξαθνηλσλία ή ππνεηαηξία (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 1372/ 1996 απφθαζε ηνπ ΔθΘεζ), ΔπηζθΔΓ 1997, ζ Η κεκνλσκέλε δεκφζηα εγγξαθή σο αληηθείκελν νξηνζέηεζεο ηεο «ζρεηηθήο αγνξάο» (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 459/1996 απφθαζε ηνπ ΓΔθΑζ), Δπηζθ ΔΓ 1997, ζ

5 17.- Ο θαλφλαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ην πξφγξακκα ζηε ξαδηνηειεφξαζε (Σν δήηεκα ηεο «ζπγθεθαιπκκέλεο» δηαθήκηζεο), Αζήλα- Κνκνηελή 1997, ζ Η δηαθήκηζε ησλ πσιήζεσλ ζε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο, σο αζέκηηε αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 136/1997 απφθαζε ηνπ ΠΠξΠεηξ θαη ζηελ ππ αξηζ /1996 απφθαζε ηνπ ΜΠξΑζ), ΔΔκπΓ 1997, ζ Ο έιεγρνο ησλ πςειψλ ηηκψλ, Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο (αξηζ. θχιινπ: 2269) ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1997, ζ α) Λχζε νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ην ζάλαην εηαίξνπ ηεο, Γσδεθαλεζηαθή Ννκνινγία 1997, ζ β) Λχζε νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ην ζάλαην εηαίξνπ ηεο - Δίζνδνο ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζηελ εηαηξία θαη αλαβίσζή ηεο, ΔπηζθΔΓ 1997, ζ Οη πξφζζεηεο παξνρέο ζην παξάδεηγκα ησλ «δψξσλ» ησλ εθεκεξίδσλ, ΔπηζθΔΓ 1997, ζ Η θαη έλζηαζηλ πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 1852/1997 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔπηζθΔΓ 1997, ζ Η ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θηλεηψλ αμηψλ, σο θαηάρξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ π.δ. 53/1992 (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 187/1997 απφθαζε ηνπ ΓΠξΠεηξ θαη ζηηο ππ αξηζ. 80/1998 θαη 148/1998 απνθάζεηο ηνπ ΓΠξΑζ), ΔπηζθΔΓ 1998, ζ Η εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, ζηα Γεκνζηεχκαηα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ (7ν Παλειιήλην πλέδξην), Αζήλα 1998, ζ Οη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ θαηά ην π.δ. 259/1997, ΔπηζθΔΓ 1998, ζ

6 26.- Δθηαζε απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο αθαλνχο εηαηξίαο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 31/1998 απφθαζεο ηεο Οινκειείαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), ΔΔκπΓ 1998, ζ Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des griechischen Rechts, GRUR International 1999, ζ Η ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ Μεηξψνπ Α.Δ. γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο κεκνλσκέλεο απφθιηζεο απφ ην θαηαζηαηηθφ (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ αξηζ. 26/1998 απφθαζε ηεο Oινκειείαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), ΓΔΔ 1999, ζ Μεηαβνιέο ζηα πξφζσπα ησλ εηαίξσλ νκφξξπζκεο εηαηξίαο - Λχζε ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο, πκβνιή ζην Γίθαην ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο (Δπηκέιεηα Ύιεο: Ν.Ρφθαο), ζ Σν δηθαίσκα ζην βηνκεραληθφ ζρέδην θαη ππφδεηγκα, ζηηο «Μειέηεο Δκπνξηθνχ θαη Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1999, ζ Ο γξακκσηφο θψδηθαο σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ( Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ. αξηζ. 7369/1998 Απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ), ΔπηζθΔΓ 1999, ζει Tα βηβιία σο πξφζζεηε παξνρή ησλ εθεκεξίδσλ, κεηά ην λ. 2557/1997, (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ. αξηζ /1999 Απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ), ΓΔΔ 2000, ζει Η ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ επξχηεξε αγνξά ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ), Δπηζθ ΔΓ 2002, ζ Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηελ ηδξπηηθή θαηαρψξηζε ηεο «κηθξήο» αλψλπκεο εηαηξείαο, Δπηζθ ΔΓ 2003, ζ Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο ζηα άξζξα 7α 7γ ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζην Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο (Δπηκέιεηα Ύιεο: Δπάγγεινο Πεξάθεο), ζ , Αζήλα Δπηζηξέθνπλ Αγνξαλνκία θαη δηαηίκεζε σο Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ΗΜΔΡΗΙΑ Ννεκβξίνπ 2004, ζει. 6. 6

7 37.- Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην βαζηθφ κέηνρν, ΗΜΔΡΗΙΑ Γεθεκβξίνπ 2004, ζει Αληηλνκίεο θαη παξάδνμα ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ, ΣΟ ΒΗΜΑ 4 Ιαλνπαξίνπ 2005, ζει. Α Η ζπλεξγαζία Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ), ΗΜΔΡΗΙΑ 5 6 Μαξηίνπ 2005, ζει Η πξνζθνξά ςεθηαθψλ δίζθσλ εηθφλαο (DVD) απφ ηηο εθεκεξίδεο, σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο Γίθαην Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. 7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ 1. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΘΔΗ: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ονομαηεπώνςμο Υξήζηνο Γεηζαξίδεο ηνπ Παλαγηψηε θαη ηεο Διέλεο, Ημεπομηνία Γέννηζηρ 15 Ννεκβξίνπ 1966, Σόπορ Γέννηζηρ Αιεμαλδξνχπνιε, Γιεύθςνζη Παηξ.Γξεγνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 20-03-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηος ΠΟΛΙΣΗ Απιθμ. Γιακήπςξηρ: 12/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα