ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Transcript

1 ΣΧΕΔ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δ όσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμ ένες οφειλές στη Φορολογική Δ ιοίκηση, σύμ φωνα μ ε τον Κώδικα Φορολογικής Δ ιαδικασίας ( Κ. Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημ οσίων Εσόδων ( Κ. Ε.Δ. Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμ ίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμ ες έως και την 1 η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δ ιοίκησης μ έχρι την ημερομ ηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμ ιση, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμ ης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: α) Εφάπαξ μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μ ηνιαίες δόσεις μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομ ήντα πέντε τοις εκατό (75%). ε) από είκοσι μ ία (21) έως και τριάντα (30) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομ ήντα τοις εκατό (70%). στ) από τριάντα μ ία (31) έως και σαράντα (40) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). ζ) από σαράντα μ ία (41) έως και πενήντα (50) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). η) από πενήντα μ ία (51) έως και εξήντα (60) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). θ) από εξήντα μ ία (61) έως και εβδομ ήντα (70) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). ι) από εβδομ ήντα μ ία (71) έως και ογδόντα (80) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). ια) από ογδόντα μ ία (81) έως και ενενήντα (90) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). ιβ) από ενενήντα μ ία (91) έως και εκατό (100) μ ηνιαίες δόσεις, μ ε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

2 Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμμ ατος ρύθμ ισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμ α των άρθρων 57 και 59 του Κ. Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ. Ε.Δ. Ε. 2. Το ελάχιστο ποσό μ ηνιαίας δόσης της ρύθμ ισης δεν μ πορεί να είναι μ ικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμ ένες σε περισσότερες της μ ιας υπηρεσίες της Φορολογικής Δ ιοίκησης, το ελάχιστο ποσό μ ηνιαίας δόσης ρύθμ ισης διαμ ορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ. 3. Στη ρύθμ ιση του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμ ων οφειλών έως και την 1 η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δ ιοίκησης μ έχρι την ημερομ ηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμ ιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμ ο τρόπο μ ε αναστολή πληρωμ ής ή διευκόλυνση ή άλλη νομ οθετική ρύθμ ιση τμημ ατικής καταβολής. Άρθρο 2 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμ ης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση 1. Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμ ορφωθεί την ημερομ ηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμ ιση. 2. Βασικές συνολικές οφειλές μ έχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000?) που υπάγονται σε πρόγραμμ α ρύθμ ισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμ ιση, δεν επιβαρύνονται πλέον μ ε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμ ης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000?) που υπάγονται σε πρόγραμμ α ρύθμ ισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ. Ε.Δ. Ε. και κατά Κ. Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμ ης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμ ιση, επιβαρύνονται μ ε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μ ονάδες (3%) ετησίως. 3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής μ ε μ ηνιαία προσαύξηση 0,25%. Άρθρο 3 Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμ ιση ή διευκόλυνση τμημ ατικής καταβολής Στη ρύθμ ιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μ ετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμ ες έως και την 1 η Μαρτίου 2015 οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δ ιοίκησης μ έχρι την ημερομ ηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμ ιση, και οι οποίες κατά την ημερομ ηνία της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμ ου ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμ ιση ή διευκόλυνση τμημ ατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, Άρθρο 4 Μη βεβαιωμ ένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Κατ' εξαίρεση,

3 1. δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμ ιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Δ ιοίκηση μ ετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώμ ατος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήμ ατος ή μ έσου ενώπιον αρμ οδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως , ανεξαρτήτως της ημερομ ηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμ ες. Εφόσον πρόκειται για υπαγόμ ενες υποθέσεις, που εκκρεμ ούν ενώπιον των αρμ οδίων Δ ικαστηρίων, μ αζί μ ε την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκομ ίζεται και βεβαίωση από το αρμ όδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμ α συζητηθεί, προκειμ ένου να βεβαιωθεί η οφειλή. 2. Στη ρύθμ ιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μ ετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δ ιοίκησης μ έχρι την ημερομ ηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμ ιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μ έχρι και Άρθρο 5 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης Η ρύθμ ιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μ έρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμ ίσουν το εν λόγω μ έρος. Άρθρο 6 Καταληκτική ημερομ ηνία υπαγωγής σε πρόγραμμ α ρύθμισης 1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμ α ρύθμ ισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Δ ιοίκηση μ έχρι την 26 η Μαΐου Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμ ία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής Δ ιοίκησης, ο προϊστάμ ενος της οποίας είναι αρμ όδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομ ικών, που εκδίδεται εντός μ ηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμ ίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομ ηνία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμ ιση για χρονικό διάστημ α μ έχρι ένα (1) μ ήνα. Άρθρο 7 Καταβολή πρώτης δόσης Για την υπαγωγή στη ρύθμ ιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργασίμ ων ημ ερών από την ημερομ ηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμ ιση. Οι επόμ ενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμ η ημ έρα των επομ ένων μ ηνών από την ημερομ ηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμ ιση. Η καταβολή διενεργείται μ ε τη χρήση μ οναδικού κωδικού πληρωμ ής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Δ ιοίκηση. Άρθρο 8 Απώλεια ρύθμισης Η ρύθμ ιση απόλλυται, μ ε συνέπεια την υποχρεωτική άμ εση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής

4 σύμ φωνα μ ε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμ εση επιδίωξη της είσπραξής της μ ε όλα τα προβλεπόμ ενα από την ισχύουσα νομ οθεσία μ έτρα, εάν ο οφειλέτης : α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμ ενες μ ηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμ ήνου της ρύθμ ισης ή μ ετά την πάροδο του οκταμ ήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμ ενες μ ηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμ ισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημ α, β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμ ενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήμ ατος και του φόρου προστιθέμ ενης αξίας, καθ' όλο το διάστημ α της ρύθμ ισης των οφειλών του και μ έχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μ ηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμ ίας υποβολής τους. Άρθρο 9 Προεξόφληση ρύθμισης Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμ ισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμ ένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής μ ε οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομ είναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμ ης καταβολής, σε ποσοστό ίσο μ ε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμ ό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμ ορφώνεται μ ε την εξόφληση, σύμ φωνα μ ε το άρθρο 1. Άρθρο 10 Αλλαγή προγράμμ ατος ρύθμ ισης. Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμ α ρύθμ ισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμ α ρύθμ ισης του ίδιου άρθρου μ ε διαφορετικό αριθμ ό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμ α εκπρόθεσμ ης καταβολής για το εναπομ είναν ποσό σύμ φωνα μ ε το νέο πρόγραμμ α ρύθμ ισης. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθμ ός μ ηνιαίων δόσεων δεν μ πορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμ ενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμμ ατος ρύθμ ισης. Άρθρο 11 Ευεργετήμ ατα από την υπαγωγή στη ρύθμ ιση. Η υπαγωγή και συμμ όρφωση στη ρύθμ ιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήμ ατα: α) χορηγείται αποδεικτικό ενημ ερότητας, σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ. Φ.Δ., όπως ισχύει β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται, γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μ έτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμ ενα όμ ως ποσά από αυτές λαμ βάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμ ισης, εφόσον δεν πιστώνονται μ ε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμ ιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημ α της ρύθμ ισης, τα μ έτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,

5 δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μ έτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 ( Α' 24), όπως ισχύει, ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μ ετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμ ενης οφειλής. Η Φορολογική Δ ιοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημ α περιορισμ ού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύμ φωνα μ ε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ. Ε.Δ. Ε. Άρθρο 12 Δικαιώμ ατα του Δημ οσίου. Το Δημ όσιο διατηρεί το δικαίωμ α και μ ετά τη συμμ όρφωση του οφειλέτη στη ρύθμ ιση τμημ ατικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμ ένη, β) να μ ην χορηγεί αποδεικτικό ενημ ερότητας για μ εταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμ άτου δικαιώμ ατος επ αυτού στα πρόσωπα της προηγούμ ενης υποπερίπτωσης, ακόμ η και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμ ένη, σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στο άρθρο 12 του ΚΦΔ γ) να προβαίνει σε συμψηφισμ ό των χρημ ατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημ οσίου και μ έχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ. Ε.Δ. Ε. Άρθρο 13 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο συμψηφισμ ό ή πράξεις εκτέλεσης. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμ ισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημ ερότητας ή κατόπιν συμψηφισμ ού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμ ισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομ οίως, τα αποδιδόμ ενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμ βάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμ ισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμ ιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμ ενες διατάξεις. Άρθρο 14 Παραγραφή οφειλών. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμ ιση αναστέλλεται από την ημερομ ηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημ α που αφορά η ρύθμ ιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμ πληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. Άρθρο 15 Εφάπαξ εξόφληση μ έρους της οφειλής μ ε έκπτωση Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της

6 ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμ ης καταβολής του προγράμμ ατος ρύθμ ισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήμ ατος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμ ων ημ ερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμ ισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμ η ημ έρα των επομ ένων μ ηνών από την ημερομ ηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμ ιση. Η πληρωμ ή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμ ισης διενεργείται μ ε τη χρήση μ οναδικού κωδικού πληρωμ ής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Δ ιοίκηση. Σε περίπτωση μ η εμπρόθεσμ ης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμ ισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμ ενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημ όσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο μ ε το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγουμ ένου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμ ης καταβολής κατά την κείμ ενη νομ οθεσία. Άρθρο 16 Αρμ οδιότητα χορήγησης ρύθμ ισης. Αρμ όδιος για την χορήγηση των ρυθμ ίσεων του παρόντος κεφαλαίου είναι ο αρμ όδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομ ικών, ο οποίος δύναται μ ε απόφαση του να μ εταβιβάζει την αρμ οδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν μ ε εντολή του, άλλα όργανα της Φορολογικής Δ ιοίκησης. Άρθρο 17 Καθορισμ ός ειδικότερων θεμ άτων και λεπτομ ερειών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομ ικών ρυθμ ίζονται ειδικότερα θέμ ατα και λεπτομ έρειες για την εφαρμ ογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές. Άρθρο 18 Η παράγραφος 4 α του άρθ. 49 και η παράγραφος 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 ( Κώδικας ΦΠΑ), όπως προστέθηκαν μ ε τις περ. 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παρ. Α του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 ( Α' 107) αντιστοίχως, καταργούνται. Άρθρο Τα πρόστιμ α εκπρόθεσμ ης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 ( Α' 170) και του άρθρου 6 του ν. δ. 356/1974 ( Α' 90) καταργούνται. 2. Η κατάργηση των προστίμ ων της προηγούμ ενης παραγράφου καταλαμ βάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Δ ιοίκησης από τη δημ οσίευση του παρόντος. Άρθρο 20 Άλλα συναφή θέμ ατα ποινική δίωξη

7 Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμ ένα στη Φορολογική Δ ιοίκηση χρέη προς το Δημ όσιο, τα νομ ικά πρόσωπα δημ οσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμ ούς του ευρύτερου δημοσίου τομ έα για χρονικό διάστημ α μ εγαλύτερο των τεσσάρων μ ηνών, τιμ ωρείται μ ε ποινή φυλάκισης: α) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομ ένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μ έχρι την ημερομ ηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. β) τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στην ανωτέρω περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμ ένου της Δ. Ο. Υ. ή των Ελεγκτικών κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομ ένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Η πράξη μ πορεί να κριθεί ατιμ ώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μ έχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμ ό.» Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μ ικρότερα από τα οριζόμ ενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημ οσίευση του νόμ ου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Εκκρεμ είς αιτήσεις Προϊσταμ ένων Δημ οσίων Οικονομ ικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα μ έσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση. Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων του ποσού των πενήντα (50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει μ ε τη δημ οσίευση του νόμ ου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμ πληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. Η παραγραφή του αδικήμ ατος, του οποίου κατά την δημ οσίευση του παρόντος νόμ ου δεν έχει συμ πληρωθεί το μ ετά τη πάροδο τετραμ ήνου χρονικό διάστημ α που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από την δημ οσίευση του παρόντος. Άρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμ ατος ( κύρωση μ ε το ν. 4172/2013, Α' 167) 1. Η περίπτωση ιγ' του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμ ατος ( ΚΦΕ) αναμ ορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομ ικό πρόσωπο ή νομ ική οντότητα που εμ πίπτει σε μ ια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ( α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μ η συνεργάσιμ ο κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κ. Φ. Ε. ( β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομ ιακό φορολογικό καθεστώς σύμ φωνα μ ε το άρθρο 65 του Κ. Φ. Ε. ( γ) Είναι συνδεόμ ενη, εν τοις πράγμ ασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμ ορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού μ ε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Δ ιαδικασιών ( άρθρο 21 του ν. 4174/2013). ( δ) Δ εν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμ ένη επιχείρηση την απαιτούμ ενη οργάνωση και υποδομ ή για τη διενέργεια κατ' επάγγελμα ομ οειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμ α

8 μ ε τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό. Για τις περιπτώσεις γ' και δ' ο φορολογούμ ενος οφείλει, προκειμ ένου να μ ην εμ πίπτει στην μ η έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομ ίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμ ένη εταιρεία οι αναφερόμ ενες συνθήκες. Για τις περιπτώσεις α', β', γ' και δ', προκειμ ένου ο φορολογούμ ενος να μ ην εμ πίπτει στη μ η έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλλει παρακρατούμ ενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύον στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήμ ατος για επιχειρημ ατική δραστηριότητα επί το συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον εντός δωδεκαμ ήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμ ενος, αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμ ές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημ ίως για το Δημ όσιο ο παρακρατηθείς φόρος στο φορολογούμ ενο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομ ικών ρυθμ ίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμ ογή της παρούσας περίπτωσης, και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ' και δ' ανωτέρω». 2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ προστίθεται η φράση «δεν υπάρχει εισόδημ α από καμ ία κατηγορία, ή». 3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής: «ε. Δ εν εφαρμ όζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμ ενική δαπάνη εφόσον ο φορολογούμ ενος ή τα εξαρτώμ ενα μ έλη αποκτούν εισόδημ α μ όνο από τόκους και ακίνητα». Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ ( κύρωση μ ε το ν. 2859/2000, Α' 248) 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι διακανονισμ οί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μ ια διαχειριστική περίοδο περιλαμ βάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μ έχρι την τελευταία εργάσιμ η ημ έρα του έβδομ ου μ ήνα του επόμ ενου ημ ερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2 α ως εξής: «2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) ένας ημ ερολογιακός μ ήνας, προκειμ ένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμ οποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημ α, καθώς και για το Δημ όσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο. β) ένα ημ ερολογιακό τρίμ ηνο, προκειμ ένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμ οποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημ α, καθώς και για μ η υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμ φωνα μ ε την φορολογική νομ οθεσία. 2 α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμ φωνα μ ε τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση ΦΠΑ κάθε εξάμ ηνο». 3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ και από υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο, εφόσον μ έχρι τη δημ οσίευση του παρόντος παρήλθε η προθεσμ ία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους του 2015, μ πορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμ η ημ έρα του επόμ ενου μ ήνα από τη δημ οσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίμ ων. Τυχόν οφειλόμ ενα ποσά από τις δηλώσεις της παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως την ίδια ως άνω προθεσμ ία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμ ων, μ ε απόφαση του Προϊσταμ ένου της Δ. Ο. Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμ ενου». 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου

9 ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διακανονισμ ού από , ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από Άρθρο 23 Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δοκίμ ων Δ ικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ Παρατείνεται αναδρομ ικά έως την η ισχύς του Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμ ού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμ ων Δ ικαστικών Πληρεξουσίων του Νομ ικού Συμ βουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε μ ε την υπ' αριθμ. 158/ απόφαση του Υπουργού Οικονομ ικών ( Γ' 668). Άρθρο 24 Κατάργηση / Εκκαθάριση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α. Ε.» Συγχώνευση δια απορρόφησης από το ΤΑΙΠΕΔ της «ΕΤΑΔ Α. Ε.» 1. α. Η ανώνυμ η εταιρεία μ ε την επωνυμ ία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α. Ε.» που συστάθηκε μ ε το άρ. 16 του ν. 4146/2013 ( Α' 90) τίθεται σε εκκαθάριση και καταργείται. β. Το σύνολο των εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων που μ εταβιβάστηκαν στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α. Ε.» μ ε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομ ικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμ οδίων Υπουργών, επανέρχονται από το χρόνο μ εταβίβασής τους, στον φορέα από τον οποίο παραχωρήθηκαν. 2. Η ανώνυμ η εταιρεία μ ε την επωνυμ ία «Εταιρεία Ακινήτων Δημ οσίου Ανώνυμ η Εταιρεία» ( ΕΤΑΔ Α. Ε.) που συστάθηκε μ ε την ΚΥΑ μ ε αρ. Δ6 Α ΕΞ 2011 ( Β' 2779), δυνάμ ει του άρ. 14 Β ν. 3429/2005 ( Α'314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμ είο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημ οσίου Α. Ε. ( Τ. Α. Ι. ΠΕ.Δ. Α. Ε.). 3. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομ ικών και των κατά περίπτωση αρμ οδίων υπουργών ρυθμ ίζονται τα επιμ έρους θέμ ατα και οι λεπτομ έρειες για την εφαρμ ογή των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 25 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου μ ε φύλλα ελέγχου ΣΔΟΕ Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. Δ ΕΛ Α από 2/5/2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμμ ατείας Δημ οσίων Εσόδων ( ΑΔ Α: ΒΙΦ2Η Α0 Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου «Λοιπά θέμ ατα ελέγχου» της εγκυκλίου, εφόσον μ έχρι 30/4/2015 δεν έχει η προβλεπόμ ενη στα ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται μ ε τα εκδοθέντα από το ΣΔ ΟΕ φύλλα ελέγχου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 26 Ρύθμ ιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμ ες την 1 η/2 ου/2015, υπάγεται σε ρύθμ ιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμ όδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο

10 φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μ έχρι την 30 η/4 ου/2015. Στην παρούσα ρύθμ ιση δύναται να υπαχθούν μ ετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμ ενες ρυθμ ίσεις. 2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελμ ατική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμ ένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμ α, σε περίπτωση αποδεδειγμ ένου μ ηδενικού εισοδήμ ατος κατά το έτος χρήσης 2014, μ η συμπεριλαμβανομ ένων επιδομ άτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μ ετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μ έτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μ ηνών, μ ετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμ ιση της παρ.1, μ ε αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μ έχρι την 31 η / 3 ου/ Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμ ιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1 η/02 ου/ 2015 και εφεξής. 4. Η ρύθμ ιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μ έχρι και σε 100 μ ηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μ ηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμ ενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μ πορεί να είναι χαμ ηλότερο των 50 ευρώ. 5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμ ιση ( κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμ ενο της ρύθμ ισης μ ήνα σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στην παράγραφο 2. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής μ ε 0,25 % μ ηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως ευρώ δεν επιβάλλεται μ ηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμ ένων των αυτοτελών προστίμ ων, ως ακολούθως: i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%. ii. Ρύθμ ιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%. iii. Ρύθμ ιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%. 6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμ ιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμ όδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μ έσω διαδικτυακής εφαρμ ογής. 7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μ ε την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμ ός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμ ιση. 8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι. Κ. Α. Ε. Τ. Α. Μ, των Ν. Π.Δ.Δ. του Δημ οσίου, Α. Ε. του Δημ οσίου μ η εισηγμ ένων στο Χρημ ατιστήριο, καθώς και των Ο. Τ. Α. Α' και Β' βαθμ ού, καθώς και ΝΠΙΔ του δημ οσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημ όσιους σκοπούς που περιλαμ βάνονται στο Επικαιροποιημ ένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Δ ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμ ών, Αγροτικών Συνεταιρισμ ών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμ ες την 1 η/2 ου/2015, κεφαλαιοποιείται την 31 η/12 ου/2014 και ρυθμ ίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμ όδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μ ηνιαίες δόσεις μ ε έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμ ιση είναι η καταβολή των

11 τρεχουσών εισφορών από την 1 η/2 ου/ Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμ ό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμ ιση σε 100 δόσεις, εκτός αν μ ε αίτησή τους που υποβάλλεται μ έχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μ ικρότερο αριθμ ό δόσεων. 10. Στην παρούσα ρύθμ ιση δύναται να υπαχθούν μ ετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως ευρώ. 11. Αρμ όδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμ ιση είναι: α) Για το Ι. Κ. Α. Ε. Τ. Α. Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ. β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμ όδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμ ενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μ ονάδων. γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μ ονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί μ ε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ή όπως θα ονομ αστεί στο υπό έκδοση ΠΔ). 12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α'170), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το μ έτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύμ ατος αίρεται μ ε την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμ ισης, κατόπιν σχετικού αιτήμ ατος. Αποδιδόμ ενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμ ισης, λαμ βάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμ ιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμ ισης». 13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμ ιση, η δε ρύθμ ιση απόλλυται σε περίπτωση: α. καθυστέρησης πέραν του ενός μ ηνός, μ ίας δόσης της ρύθμ ισης ανά 12μ ηνο προγράμμ ατος ρύθμ ισης, β. μ η καταβολής τρεχουσών εισφορών. 14. Η απώλεια της ρύθμ ισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετημ άτων της ρύθμ ισης, β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμ ενων προσαυξήσεων και τόκων, γ) την επιδίωξη της είσπραξής του μ ε όλα τα προβλεπόμ ενα από την ισχύουσα νομ οθεσία μ έτρα. 15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμ ισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι

12 τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές: α. Χορηγείται στους υπόχρεους μ ηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμ ενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημ ερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α. ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμ ισης μ ε τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμ ών δημ οσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμ ες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής μ ε παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου. β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α. ν. 86/1967 ( Α' 136), όπως ισχύει σήμ ερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημ α της ρύθμ ισης, τα μ έτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 ( Α' 270). 16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθμ ισης δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμ ιση σύμ φωνα μ ε τα οριζόμ ενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ' του Ν.4152/ Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημ α για την εφαρμ ογή της παρούσας. Άρθρο 27 Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ Ασφαλισμ ένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμ α επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμ φωνα μ ε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 ( ΦΕΚ 89, A'), όπως η προθεσμ ία αυτής παρατάθηκε μ ε την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν.4310/2014 ( ΦΕΚ 258, Α'), μ πορούν μ ε αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μ ία εκ των τριών αμ έσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π. δ. 5/2007 ( ΦΕΚ 4, Α'), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμ είνουν σε αυτήν έως 31/12/2016. Ασφαλισμ ένοι που κατά την ημερομ ηνία δημ οσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμ α επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμ φωνα μ ε την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 ( ΦΕΚ 89, A'), όπως ισχύει, μ πορούν, μ ε νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμ α επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμ ό κατηγοριών που υπολείπονται σύμ φωνα μ ε τα ανωτέρω. Το δικαίωμ α επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμ φωνα μ ε την παρούσα ρύθμ ιση χορηγείται μ έχρι δύο φορές.

13 Για τον καθορισμ ό των δικαιούχων υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέμ ατος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 ( ΦΕΚ 89, A'), όπως ισχύει. Άρθρο 28 Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομ ικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ Η διάταξη του άρθρου 1 του α. ν 86/1967 ( Α 136) όπως ισχύει, δεν εφαρμ όζεται όσον αφορά τις ατομ ικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμ ένων στον Οργανισμ ό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμ ατιών ( ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμ είο Ανεξάρτητα Απασχολούμ ενων ( ΕΤΑΑ). Άρθρο 29 Αλληλέγγυα ευθύνη 1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμ οι εκπρόσωποι, μ έλη διοικητικού συμ βουλίου, διευθύνοντες σύμ βουλοι και εκκαθαριστές των νομ ικών προσώπων και νομ ικών οντοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Δ ιαδικασίας ( Α'170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομ ικά πρόσωπα και τις νομ ικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομ ικά πρόσωπα και τις νομ ικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομ ικού προσώπου που εκπροσωπούν. 2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομ ικού προσώπου ή νομ ικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νομ ικού προσώπου ή της νομ ικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μ έτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών μ ε ποσοστό συμμ ετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μ ε το νομ ικό πρόσωπο ή τη νομ ική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμ ενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μ έτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών μ ε ποσοστό συμμ ετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μ ε το νομ ικό πρόσωπο ή τη νομ ική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμ ενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δημ ιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μ ετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμ ίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομ ικά πρόσωπα και νομ ικές οντότητες εισηγμ ένες στο Χρημ ατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμ ένο χρημ ατιστήριο σε άλλο κράτος μ έλος της Ε. Ε.. 3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομ ικού προσώπου ή νομ ικής οντότητας προς ΦΚΑ, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομ ικού προσώπου προς τους ΦΚΑ, που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημ ιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μ έτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημ ερότητας για κάθε χρήση. 4. Πρόσωπα ευθυνόμ ενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ μ έρους του νομ ικού προσώπου ή της νομ ικής οντότητας σύμ φωνα μ ε το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα μ ε το νομ ικό πρόσωπο ή τη νομ ική οντότητα,

14 οποιοδήποτε δικαίωμ α θα είχε στη διάθεσή του το νομ ικό πρόσωπο ή η νομ ική οντότητα. 5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ημερομ ηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994. Άρθρο 30 Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/ , όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 58 του ν. δ. 356/1974 ( ΦΕΚ 90 Α ) εφαρμ όζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμ ούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 ( ΦΕΚ 90 Αν). Άρθρο 31 Κοινοποίηση πράξεων Ατομ ική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ. Ε. Α. Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται μ ε συστημ ένη επιστολή κατά τα οριζόμ ενα στη Φ.80000/ οικ.25379/312/29 8 Άρθρο 32 Κατάργηση διάταξης Η παράγραφος 4, του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 ( Α' 258) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημ οσίευσή του στην Εφημ ερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμ έρους διατάξεις του. Αθήνα 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Δ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΝΑΝΤΙΑ ΟΛΓΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26 / 02 /2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πάγια ρύθµιση ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών και ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλόµενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τελευταία ενηµέρωση: 05/06/2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αγ. Στέφανος : 20/10 /14 Αρ. Πρωτ. : 33596 ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει». ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13

ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:80157/9-7-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 20 Μαρτίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩ4691ΩΔ-ΡΡΡ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α / ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΩ4691ΩΔ-ΡΡΡ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α / ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09-05-2013) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΙΙΩ4691ΩΔ-ΡΡΡ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ : ΒΕΧΒΗ-ΙΛΟ / ΦΕΚ 1237 τ. Β /21.05.2013 Αθήνα, 21 Μαΐου 2013 ΠΟΛ: 1111 Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής.

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. ΠΟΛ.1148/28.12.2006 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006 Αριθ.Πρωτ.1114305/8860/0016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. Πρωτ.:23334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 228 4 Ιουνίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FAX: 210 5285599 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/46/1112144 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει ΠΟΛ.1189/1.8.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθµισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ E K Θ Ε Σ Η Των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. - ΠΟΛ.1189/ Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα

Ανακοίνωση. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. - ΠΟΛ.1189/ Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 196 4 Σεπτεμβρίου 2014 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/04/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ήνα, 5 Οκτωβρίου 2010. Πρωτ.: 1130277/ΕΞ/2010-0016 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών

Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Οι τελικές αποφάσεις για την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων χρεών Με ελάχιστη δόση τα 15 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 100 -υπό αυστηρούς όµως όρους- θα µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στην εφορία 2.500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Στο σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Αιτιολογική έκθεση. Στο σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα