ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για τους υπαλλήλους των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβά σεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτο μα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών), που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια από φαση Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοι κτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έρ γου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Παλιννοστού ντες) που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 481/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσι ου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Εκπαίδευ ση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που συστάθηκε και συγκροτήθη κε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτή τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση Παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Απο δήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) Παράταση ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοει δών Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτι κής Εστίας έτους Παράταση ισχύος της υπ αριθμ /22/2004/ (Β1894) απόφασης ΥΕΝ περί καθορισμού σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ Ο/Γ πλοίων της γραμμής ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/63893/0022 (1) Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για τους υπαλλήλους των Επι θεωρήσεων Μεταλλείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). 2. Του π.δ. 381/1989 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυ ξης) (ΦΕΚ 168 /Α/1989), καθώς και του Π.Δ.238/1979 (ΦΕΚ Α 66) για τον Οργανισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και 45 αυτού. 3. Του π.δ. 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το π.δ. 122/2004 «Aνασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού» (ΦΕΚ 85/A/2004).

2 26812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Του άρθρου 106 παρ.4 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247) περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 5. Του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατεί ας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 6. Του άρθρου 5 παρ.1 και 6, του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 2771/1999 περί ειδικών λογαριασμών και άλλες δια τάξεις (ΦΕΚ 280/Α/ ). 7. Της υπ αριθμ. Δ2/Γ/8570/ κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικός Λογαριασμός για τον εφοδιασμό με Καύσιμα προβληματικών περιοχών της Χώρας» (ΦΕΚ 330/Β/1995) η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του ν. 2289/1995, με την οποία συστάθηκε ο ειδικός λογαρια σμός που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος υπ αριθμ /9 και μετονομάστηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Γ/666/ (ΦΕΚ 78/Β). 8. Της υπ αριθμ. Δ2/Γ/666/ κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Μετονομασία του ειδικού λογαρια σμού /9 με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός για τον εφοδιασμό με καύσιμα προβληματικών περιο χών της χώρας» (ΦΕΚ 78/Β/ ) και της διόρθωσης αυτής (ΦΕΚ 180/Β/ ) στο ορθό «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας». 9. Των άρθρων 14 παρ. 5, 17 παρ.2 και 19 παρ.3, 2 (α,β) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοει δών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/2002) όπως αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/ ). 10. Της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Περί τροποποίησης της υπ αριθμ. Δ2/Γ/666/ (ΦΕΚ 78/Β/2004) απόφασης με θέμα «Λογαρια σμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας πετρελαι οειδών για μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας», ως προς το ύψος της Ειδικής Εισφοράς του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/ ) και της διάθεσης αυτής από το Δημόσιο. 11. Της υπ αριθμ ΔΙΟΕ 1264/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/ ) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 12. Το γεγονός ότι: Α) Η απόφαση αυτή ρυθμίζει την πληρωμή δαπανών σύμφωνα με το εδάφιο Β παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3335/2005. Β) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και Γ) 1) οι εκτός έδρας μεταβάσεις των υπαλλήλων των δύο (2) Επιθεωρήσεων Μεταλλείων αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την άσκηση των ελέγχων της λειτουρ γίας των μεταλλείων και λατομείων της χώρας, τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και περιοίκων καθώς και την προ στασία του περιβάλλοντος, 2) οι προς επίσκεψη χώροι (μεταλλεία, λατομεία κ.λπ.) ευρίσκονται μακράν των κατοικημένων περιοχών σε δύσβατα, συνήθως, σημεία που δεν εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφο ράς, καθισταμένης υποχρεωτικής της χρησιμοποίησης ιδίων μεταφορικών μέσων από τους διενεργούντες τους ελέγχους, 3) τα προς έλεγχο μεταλλεία και λατομεία αυξάνονται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων στις δύο (2) Επιθεωρήσεις Μεταλ λείων υπαλλήλων που παραμένει σχεδόν σταθερός, με αποτέλεσμα την αύξηση των εκτός έδρας μεταβάσεων, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την αποζημίωση, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, πέραν της ήδη προβλεπομένης και κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α), ως εξής: α) Είκοσι (20,00) ευρώ για την ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας ανα χώρησης καθώς και της ημέρας επιστροφής. β) Δέκα πέντε (15,00) ευρώ, ως ημερήσια αποζημίωση, για τις αυθημερόν μετακινήσεις. γ) Τριών λεπτών (0,03) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, ως χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων με ιδι όκτητα μεταφορικά μέσα, ενώ για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2685/1999) η εν λόγω χιλιομετρική αποζημίωση και μετακινούνται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του αποφασι στικού μέρους της παρούσης, το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης ορίζεται σε δεκαπέντε λεπτά (0,15) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο. δ) Δέκα (10,00) ευρώ για δαπάνη διανυκτέρευσης, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και πρόγευμα. Ει δικά για την Περιφέρεια Αττικής και το νομό Θεσσα λονίκης και για τους υπαλλήλους της ΕΜΒΕ και ΕΜΝΕ αντίστοιχα, η παραπάνω δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα (30,00) ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου. 2. Στα έξοδα μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης πε ριλαμβάνεται το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοι νωνιακών μέσων που καταβάλουν οι μετακινούμενοι, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης όταν η μετακίνη ση γίνεται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που ανήκει στους ίδιους ή σε συγγενικό τους πρόσωπο, ή μισθωμέ νου Ι.Χ. αυτοκινήτου, εντός ή εκτός των ορίων του νομού στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των περιοχών στις οποί ες μεταβαίνουν, η δαπάνη διοδίων επί κινήσεως μέσω εθνικού οδικού δικτύου, το ναύλο αυτοκινήτου, σε πε ρίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καθώς και το ποσό της μίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτου ή αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ταξί), εάν η μετακίνηση με τα συγκοινωνιακά μέσα είναι ιδιαίτερα δυσχερής ή χρονοβόρος. Στην τελευταία περίπτωση, της μίσθωσης Ι.Χ. ή δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου, απαραίτητη προϋ πόθεση είναι η προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου για την εντολή μετακίνησης οργάνου. 3. Η ως άνω δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ) ευρώ και κατανέμεται ποσοστιαία στις Επιθεωρήσεις, με βάση τους νομούς της χώρας στους οποίους έχουν αρμοδι ότητα και το πλήθος των επιχειρήσεων, ως εξής : 65% στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και 35% στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Λογα ριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας υπ αριθμ /9 και με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας πετρελαιοειδών για μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας». 5. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται ειδικά από την πα ρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ), όπως ισχύει. 6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από , ημερομηνία ισχύος του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθμ. 2/69941/0022 (2) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκλη ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδι κών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών), που συστάθηκαν και συ γκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/ 2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 4. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Άρθρου 18 παρ.3 & 4 του ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δι καιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α) 6. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον Οργανισμό του Υπουρ γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7. Το ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 8. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 9. Το άρθρο 10 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/ ) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» 10. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και Διαχείριση των Αντίστοιχων πόρων». 12. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 2040/ Β/ ). 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματο δοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία (ΦΕΚ 1700/Β/ ). 14. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 785/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίη ση της υπ αριθμ. 5387/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υπο στηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. ( )». 15. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια, για την ένταξη του έργου «Επιχο ρήγηση για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών)» στο Μέτρο 3 του Άξονα 2 στο Επιχει ρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 16. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλο ποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών). 17. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Σχε δίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης πρόσκλησης. 18. Η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση για τη «Σύσταση και συγκρότηση δύο (2) διμελών Επι τροπών Ελέγχου Πληρότητας στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονε

4 26814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών)». 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 6.900,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2002ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 17. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση για τα μέλη των Επιτρο πών Ελέγχου Πληρότητας στο πλαίσιο της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πρόσκληση εκδή λωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Σχεδίων Ολο κληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (άτομα με αναπηρίες πρώην χρήστες ουσιών), που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση, στο ποσό των 27,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος και των 15,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε γραμματέα. 2. Το έργο των μελών των ανωτέρω Επιτροπών, δι ήρκεσε από έως , διεκπεραιώθηκε σε πενήντα (50) συνεδριάσεις, και υλοποιήθηκε εκτός ωρα ρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών τους. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου Απασχόλησης και Οικονομικών και Κοινωνικής Προστασίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ. 2/69663/0022 (3) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της 3μελούς Γνω μοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Δη μόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτι ση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, που συστάθηκε και συγκροτή θηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). β) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». γ) Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/ ), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ). δ) Του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). στ) Του άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν. 2224/1994 «Ρύθ μιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α). ζ) Του άρθρου 13 του ν. 2150/1994 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 2040/ Β/ ). 4. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδο τούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) και / (ΦΕΚ 1033/Β/ ) όμοιες απο φάσεις. 5. Την υπ αριθμ. Ε (2000) 3405/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση το Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέ ρειες που υπάγονται στον στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Κεφ. 4 παρ περί αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδο τούνται από τον ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης. 6. Τις αποφάσεις της ΕΕ με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Απασχόληση και Επαγ γελματική Κατάρτιση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας», που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ. 7. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των ανωτέ ρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΚΠΣ και ισχύουν σήμερα, με τα οποία ορίζονται οι Τελικοί Δικαιούχοι των έργων των Ε.Π. 8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ )«Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων». 9. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 787/Β) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρ τισης». 10. Την υπ αριθμ /ΚτΠ4668 Β3/ από φαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σύμ φωνα με την οποία εντάσσεται το έργο στο Μέτρο 4 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και τίτλο «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» 11. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την «Προκήρυξη Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγω νισμού, με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση και εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2005ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 14. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση για τα μέλη της 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή ανα δόχων του έργου «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», που προ κηρύχθηκε με την υπ. αριθμ / υπουρ γική απόφαση, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 182/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο ποσό των 27,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος και των 15,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για τον γραμματέα. 2. Το έργο των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτρο πής Αξιολόγησης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, διήρκεσε από έως , διεκπεραιώθηκε σε τριά ντα (30) συνεδριάσεις, και υλοποιήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της. Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου Απασχόλησης και Οικονομικών και Κοινωνικής Προστασίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. 2/69937/0022 (4) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλη ρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Παλιννοστούντες) που συστάθηκαν και συ γκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 481/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλη σης και Κοινωνικής Προστασίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). β) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». γ) Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/ ), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/ Α/ ). δ) Του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). στ) Του άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν. 2224/1994 «Ρύθ μιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α). ζ) Του άρθρου 13 του ν. 2150/1994 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 2040/ Β/ ). 4. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδο τούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) και / (ΦΕΚ 1033/Β/ ) όμοιες απο φάσεις. 5. Την υπ αριθμ. Ε (2000) 3405/ απόφα ση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση το Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβά σεις στις περιφέρειες που υπάγονται στον στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Κεφ. 4 παρ περί αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι κών Ασφαλίσεων, για το συντονισμό των παρεμβάσεων

6 26816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που συγχρηματοδοτούνται από τον ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης. 6. Τις αποφάσεις της ΕΕ με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Απασχόληση και Επαγ γελματική Κατάρτιση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας», που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ. 7. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των ανωτέ ρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΚΠΣ και ισχύουν σήμερα, με τα οποία ορίζονται οι Τελικοί Δικαιούχοι των έργων των Ε.Π. 8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων». 9. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 787/Β) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο λούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρη σιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρ τισης». 10. Την υπ αριθμ / απόφαση ένταξης στο Μέτρο 3 του Άξονα 2 στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτι ση» του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Παλιννοστούντες)» του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων. 11. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνι σμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Παλιννοστούντες)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 481/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλη ρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Παλιννοστούντες)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση και εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ». 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1968 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2002ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων. 14. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη των ανωτέρω Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση για τα μέλη των δύο (2) 3μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου Ολοκληρωμένες Πα ρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Πα λιννοστούντες)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», οι οποίες συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 481/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο ποσό των 27,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος και των 15,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε γραμματέα. 2. Το έργο των μελών των Γνωμοδοτικών Επιτρο πών Αξιολόγησης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην υπ αριθμ / υπουργική απόφαση, διήρκεσε από έως , διεκπεραιώθηκε σε οκτώ (8) συνεδριάσεις, και υλοποιήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου Απασχόλησης και Οικονομικών και Κοινωνικής Προστασίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ. 2/69934/0022 (5) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Εκπαίδευση Εκ παιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρ τισης» που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) από φαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). β) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». γ) Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/ ), το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ). δ) Του π.δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισμό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Του ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). στ) Του άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν. 2224/1994 «Ρύθ μιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α). ζ) Του άρθρου 13 του ν. 2150/1994 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 2040/ Β/ ). 4. Την υπ αριθμ / , (ΦΕΚ 599/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης και λειτουρ γίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδο τούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700/Β/ ) και / (ΦΕΚ 1033/Β/ ) όμοιες απο φάσεις. 5. Την υπ αριθμ. Ε (2000) 3405/ απόφα ση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση το Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβά σεις στις περιφέρειες που υπάγονται στον στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Κεφ. 4 παρ περί αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι κών Ασφαλίσεων, για το συντονισμό των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τον ΕΚΤ στον τομέα της απασχόλησης. 6. Τις αποφάσεις της ΕΕ με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Απασχόληση και Επαγ γελματική Κατάρτιση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας», που εμπεριέχουν πόρους ΕΚΤ. 7. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των ανωτέ ρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του ΚΠΣ και ισχύουν σήμερα, με τα οποία ορίζονται οι Τελικοί Δικαιούχοι των έργων των Ε.Π. 8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων». 9. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1690/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (σε αντικατά σταση των υπ αριθμ / , / και 4032/ αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1813/Β/ ) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας για την «Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγη σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 11. Την υπ αριθμ / απόφαση ένταξης στο Μέτρο 1 του Άξονα 3 στο Επιχειρησιακό Πρό γραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του Γενικού Γραμμα τέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία. 12. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμ φερότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγ γελματικής Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». 13. Το υπ αριθμ / αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενερ γειών από το ΕΚΤ για την επιλογή αξιολογητών μελών του ΕΜΑ. 14. Το υπ αριθμ. 18/ Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής επιλογής μελών του ΕΜΑ. 15. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη «Σύσταση και συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης και πέντε (5) Υπο επιτροπών του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνι σμού του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμε νης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 του έργου 2002ΣΕ της ΣΑΕ 034/3 του Προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 17. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε αποζημίωση για τα μέλη της Επιτρο πής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Ανοιχτού δημόσι ου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», και η οποία συστά θηκε και συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 495/Β/ ) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1141/Β/ ) όμοια απόφαση, στο ποσό των 27,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος της Επιτροπής

8 26818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και για κάθε εμπειρογνώμονα Αξιολογητή των πέντε (5) Υποεπιτροπών και των 15,00 ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε γραμματέα. 2. Το έργο των μελών της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης, διήρκεσε από έως , διεκ περαιώθηκε σε πενήντα (50) συνεδριάσεις, και υλοποι ήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων μελών της. Στους δέκα (10) Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές των 5 Υποεπιτροπών θα καταβληθούν αποζημιώσεις για συμ μετοχή σε είκοσι (20) συνεδριάσεις έκαστος. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005 Οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομίας Υπουργείου Απασχόλησης και Οικονομικών και Κοινωνικής Προστασίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ. 562 (6) Παροχή νέας προθεσμίας εκκαθάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Απο δήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3072/2002 «Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /294/2002). 2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57/2002). 4. Την υπ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ 32978/ΑΣ 13546/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξω τερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Παναγιώτη Σκανδαλάκη» (ΦΕΚ Β 1722). 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β 527/ ). 6. Την υπ αριθμ. 552/ (ΦΕΚ 1716/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία συγκροτή θηκε η νέα πενταμελής επιτροπή εκκαθάρισης του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.. 7. Την υπ αριθμ. 172/ (ΦΕΚ 618/ Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία δόθηκε νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτρο πής μέχρι την Την διαπίστωση ότι η εκκαθάριση του Εθνικού Ιδρύ ματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) δεν έχει ολοκληρωθεί εισέτι όπως ορίζει ο ν. 3072/2002, αποφασίζουμε: Α. Την παροχή νέας προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της ορισθείσας με την υπ αριθμ. 552/ (ΦΕΚ 1716/Β / ) απόφαση νέας Επιτροπής Εκκα θάρισης του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκα τάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων μέχρι Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 552/ (ΦΕΚ 1716/Β / ) κοινή υπουρ γική απόφαση. Η Απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ F Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/24890 (7) Παράταση ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του π.δ. 63 (ΦΕΚ 98Α/ ) για «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». β. Του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυξης) (ΦΕΚ 168/Α/1989). γ. Του π.δ. 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ ) όπως αυτό τροποπο^ηκε και ισχύει, σή μερα, με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/2004). δ. Του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/ ), αποφασίζουμε: Παρατείνεται μέχρι , η ισχύς των αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3054/2002, και οι οποίες λήγουν στις σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του εν λόγω νόμου. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

9 ΦΕΚ 1948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ10034/29398/513 (8) Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (137Α Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (214Α) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης & Κοι νωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 598 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1293Β). 4. Την υπ αριθμ. 1051/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του ΟΓΑ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν της αναγραφό μενης για το έτος 2006, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων πού θα εντα χθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, το έτος 2006, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους, ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι κής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2006 καθορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής: Στο πιλοτικό πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνι κού τουρισμού οκταήμερων διακοπών, εκατό χιλιάδες ( ) άτομα. Στα πιλοτικά εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 1 7 ημερών, σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) άτομα, εκ των οποίων αυτοτελώς απασχολούμενοι νέοι αγρότες, ηλικίας ετών, που θα συμμετάσχουν σε πενθήμερο εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο, το οποίο θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με επίσκεψη σε τόπους με ενδιαφέρον σε θέματα αγροτικής απασχόλησης. Στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής βιβλίων, εκατό χιλιάδες ( ) άτομα. Στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής εισιτηρίων θεά τρων, εξήντα χιλιάδες (60.000) άτομα. Άρθρο 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα έτους 2006 είναι: Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλι σης Αγροτών και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαι ούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. Ειδικά για το εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο οι δικαιούχοι να είναι ηλικίας ετών, αυ τοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης του ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, κατά το χρόνο υπο βολής της αίτησης. 2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δω ρεάν διανομής βιβλίων κατά το έτος 2006 είναι: Να είναι οι συμμετέχοντες ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξο φλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή Να είναι συνταξιούχοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ. 3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δω ρεάν διανομής εισιτηρίων θεάτρων κατά το έτος 2006 είναι: Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συντα ξιούχου του ΟΓΑ ή Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφά λισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, ή Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαι ούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 4. Προϋπόθεση συμμετοχής στα προγράμματα όλων των ανωτέρω προσώπων είναι η κατοχή Βιβλιαρίου Υγείας ΟΓΑ σε ισχύ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 5. Τα πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που συμμετείχαν το έτος 2005 στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν διανομής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων, κατά το έτος 2006, κι αν ακόμα δεν έκαναν χρήση των παροχών αυτών. 6. Πρόσωπα που συμμετείχαν στο εκδρομικό πρό γραμμα Εκπαιδευτικού τουρισμού στην Κύπρο το έτος 2005, δικαιούνται κατά το έτος 2006 να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν διανομής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. 7. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2006, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων των παροχών δωρεάν διανομής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων. Άρθρο 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογ/σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2006 ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκ δρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγρο τών του ΟΓΑ, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές

10 26820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους εισφορές, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ αυτά και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθ μό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσας, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Κριτήριο επιλογής των δικαιούχων του εκδρομικού επιμορφωτικού προγράμματος στην Κύπρο καθορίζεται επίσης η κλήρωση με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, με ταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. 2. Στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής βιβλίων καθορί ζεται ως κριτήριο επιλογής η κλήρωση με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ 3. Στο πρόγραμμα δωρεάν Διανομής εισιτηρίων Θε άτρων καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 της παρούσας, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ αυτό και μέχρις εξαντλήσεως των διαθεσίμων δελτίων θεάματος. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 1 της παρούσας, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προ τεραιότητας. 4. Επίσης ορίζουμε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού Εκδρομών (πλην του επιμορφωτικού ταξιδιού στην Κύπρο) και δωρε άν διανομής εισιτηρίων θεάτρων και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους. Άρθρο 4 Η δαπάνη των παροχών να βαρύνει τον προϋπολογι σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Άρθρο 5 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /30/2005 (9) Παράταση ισχύος της υπ αριθμ /22/2004/ (Β1894) απόφασης ΥΕΝ περί καθορισμού σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ Ο/Γ πλοίων της γραμμής ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261). 2. Τις ειδικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες λει τουργίας των πλοίων της γραμμής Ρίου Αντιρρίου. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε μέχρι την ισχύ της υπ αριθμ /22/2004/ (Β1894) Απόφασής μας περί κα θορισμού της σύνθεσης του πληρώματος των Ε/Γ Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου Αντιρρίου: Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26821

12 26822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1734 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) και εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 12 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, με ταλλευτικών, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα