ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια χείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»... 2 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κορινθίων Καθιέρωση Βασικών Αρχών του Εθνικού Προγράμ ματος Αεροπορικής Ασφάλειας Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/ σης ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις πολιτογρά φησης οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2695/ (τ.β )... 6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1565/2011 απόφα ση του Δημάρχου Ελευσίνας η οποία δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 167/Β/ Διόρθωση σφάλματος στην Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου για τις εκλογές των μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 2867/ /τ.Β... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1799/0051 (1) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 874,44 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων

2 48510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 11. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 487/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 εώς 30/06/2013, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ / ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ / ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙ ΓΑΙΟΥ / ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ / ΕΤΠΑ, Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ /ΕΤΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμ ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως Μέλος. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του, με Α.Δ.Τ., υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επι χειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιο νομικών, ως Μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην ΑΘΗΝΑ ως ακο λούθως: από 22/11/2012 έως και 23/11/2012 καθώς και στις 26 & 29/11/ Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 532/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. 796/0056 (2) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι σης και ελέγχου του φορέα «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ ΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/ Συνεδρί αση της ΕΔΕΛ, Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 501/ Συνεδρίαση, Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 30/06/2013, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑ ΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στο Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, Ε.Π.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ/ ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ ματισμού και Ελέγχων ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπα ϊκό Ταμείο Αλιείας και ΕΠ που εντάσσονται στο στόχο ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ, ως συντονίστρια. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο ΔΕ Δημοσιονομικών, ως Μέλος. ΣΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο TE Δημοσιονομικών, ως Μέλος. ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο ΠΕ Μηχανικών, ως Μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 25/11/2012 έως τις 30/11/2012 στη ΛΑΡΙΣΑ, ως εξής: στις 25/11/12 αναχώρηση από Αθήνα για Λάρισα, στις 26/11/2012 έως και 30/11/2012, έλεγχος στην έδρα του φορέα «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσ σαλίας, στη Λάρισα και στις 30/11/2012, επιστροφή στην Αθήνα». 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθω μένου Ι.Χ.). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 530/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/ 67 /26686π.έ (3) Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κορινθίων. ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολιτικής προ στασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ). γ) του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α / ) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων. ε) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 28 Α.1 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης στα Υπουργεία: α)εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την αριθμ. Φ1/οικ.16685/ (ΦΕΚ 1159/Β ) από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 346 Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. 5. Την αριθμ. /Φ1/οικ / (ΦΕΚ 1190/Β ) από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ΟΤΑ», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 555 Δήμου Κορινθίων. 6. Την αριθ. 503/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κορινθίων για τη συγχώνευση του ΚΕΠ 555 στο ΚΕΠ Το αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ2/127/Δ.Υ/2012 ενημε ρωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει τουργίας ΚΕΠ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, αποφασίζουμε: 1. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 555 στο ΚΕΠ 346 Δήμου Κο ρινθίων με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπη ρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

4 48512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 555 περιέρχεται στο ΚΕΠ 346. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 555 στο ΚΕΠ 346. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 555 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 346. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 555 μεταφέρο νται στο ΚΕΠ 346. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑ Αριθμ. ΥΠΑ/37251/13161 (4) Καθιέρωση Βασικών Αρχών του Εθνικού Προγράμμα τος Αεροπορικής Ασφάλειας. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τον Ν. 211/47 «περί κυρώσεως της εν Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πο λιτικής Αεροπορίας» καθώς και τα Παραρτήματα αυτής. 2. Το Ν.Δ. 714/70 «Ίδρυση Διεύθυνσης Εναέριων Μετα φορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών, και Οργα νώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)» (ΦΕΚ 238/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) του Υπουργείου Μεταφορών και Επι κοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 28/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α). 5. Το Π.Δ. 84/2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 /Α/ ). 8. Τις διατάξεις των άρθρων 32,33 παρ. 1 και 35 παρ. 1 και 2 του Ν. 2912/2001(Α 94) «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/95 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας. Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις». 9. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 216/2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την κατάρτιση και εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας (Ε.Π.Α.Α.) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Το Ε.Π.Α.Α. θα αποσκοπεί στην συστηματική κατοχύρωση και προ αγωγή της Αεροπορικής Ασφάλειας (Aviation Safety), στην Ελληνική επικράτεια. 2. Το Ε.Π.Α.Α. αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διοί κησης για την διαχείριση της αεροπορικής ασφάλειας από το Ελληνικό Κράτος. Η κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Π.Α.Α. αποβλέπει στην θέσπιση και διατήρηση του επι θυμητού επιπέδου ασφάλειας στον αεροπορικό κλάδο. 3. Μέσω του Ε.Π.Α.Α. εξειδικεύεται και εκφράζεται ο ρυθμιστικός ρόλος του Κράτους στον τομέα της αερο πορικής ασφάλειας. Ειδικότερα, το Ε.Π.Α.Α. προσδιορίζει τις λειτουργίες, που αφορούν, αφ' ενός στους φορείς πα ροχής αεροπορικών υπηρεσιών (αερομεταφορείς, οργα νισμούς συντήρησης, αερολιμένες, παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας κ.λπ.), οι οποίοι διεξάγουν το επιχειρη σιακό έργο της πολιτικής αεροπορίας, και, αφ' ετέρου στα Κρατικά όργανα, που είναι αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας. 4. Το Ε.Π.Α.Α. περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία πυλώνες: (α) Ρυθμιστικό πλαίσιο της αεροπορικής ασφάλειας. (β) Μέριμνα για τα συστήματα ασφάλειας των φορέων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών. (γ) Άσκηση εποπτείας της αεροπορικής ασφάλειας. (δ) Προαγωγή της μέριμνας για την αεροπορική ασφά λεια. 5. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α.Α. λαμβάνονται κυρίως υπόψη: (α) το Ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας, που εφαρμόζεται από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) οι κατευθυντήριες γραμμές του νέου υπό διαμόρ φωση Παραρτήματος 19 της Σύμβασης του Σικάγο, το οποίο συγκεντρώνει τις απαιτήσεις σχετικά με την δι αχείριση της αεροπορικής ασφάλειας. 6. Εθνικός Συντονιστής του Ε.Π.Α.Α. ορίζεται ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος και είναι αρμόδιος για την έγκριση και υλοποίηση του Ε.Π.Α.Α. 7. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συ ντονιστή Ε.Π.Α.Α., συστήνεται στην ΥΠΑ η Συντονιστική Επιτροπή Ε.Π.Α.Α., που θα αποτελεί συλλογικό όργανο, για τον προσδιορισμό, τον συντονισμό και την παρακο λούθηση των ενεργειών των αρμοδίων Κρατικών οργά νων, με σκοπό την υλοποίηση και τήρηση του Ε.Π.Α.Α. 8. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Ε.Π.Α.Α. είναι η υπό την εποπτεία της κατάρτιση του Ε.Π.Α.Α., η παρακο λούθηση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η διαμόρφωση γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον αεροπορικό κλάδο, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των υπηρεσι ακών ενεργειών στην διαμόρφωση και εφαρμογή του κανονιστικού και εποπτικού έργου, σε σχέση με την διαχείριση της αεροπορικής ασφάλειας. 9. Η Συντονιστική Επιτροπή Ε.Π.Α.Α. απαρτίζεται από τους: α. τον Διοικητή της ΥΠΑ, ως Πρόεδρο. β. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύ πων της ΥΠΑ (ΥΠΑ/Δ2) γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΥΠΑ (ΥΠΑ/Δ3) δ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Λει τουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΥΠΑ/Δ4) ε. τον Προϊστάμενο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αε ροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) στ. τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχη μάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) και ζ. τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών Περιστατι κών Ασφάλειας (ΕΑΠΑ), ως Μέλη. 10. Η Συντονιστική Επιτροπή Ε.Π.Α.Α. συνέρχεται σε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κατ έτος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. Σε περί πτωση που απαιτηθεί, κατά την κρίση του Διοικητή της ΥΠΑ, είναι δυνατή και η έκτακτη σύγκληση του οργάνου. 11. Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, συστήνεται ειδική Επιτροπή για την κατάρτιση του Ε.Π.Α.Α. Μετά το πέρας των εργασιών της, η Επιτροπή υποβάλλει για έγκριση στον Διοικητή της ΥΠΑ σχέδιο Ε.Π.Α.Α., συνο δευόμενο από σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση. 12. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία της δημοσίευσής της. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑ Αριθμ /Δ1 (5) Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/σης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 4 του 16 Β του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α /1985). όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1824/1988, β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), γ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/97 και δ) της παρ. 1 της αριθμ. Δ/5716/ (ΦΕΚ 217/Β/ ) υπουργικής απόφασης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 (Ε ) του ίδιου νόμου. 2. Την αριθμ. Φ /5/Δ1/763/ (ΦΕΚ 61/Β / ) υπουργική απόφαση «Διαχωρισμός Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας σε περιοχές μετάθεσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 3. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2091 τ.β / ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε όλες τις προγενέστερες αποφάσεις καθορισμού περιοχών μετάθεσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης και επανακαθορίζουμε ανά Πε ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Π.Ε. τις περιοχές μετάθεσης, ως ακολούθως: ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΚΕΔΟ ΚΑΙ ΘΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΤΤΙ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΗ ΦΙΣΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩ ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Γ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ ΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΤΤΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΤΤΙ Α ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΤΤΙ Β ΔΥΤ. ΑΤΤΙ ΚΡΩΠΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΠΑΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΑ ΡΩΝΙΚΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΦΥΛΗΣ

6 48514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙ ΜΑΚΕΔΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟ ΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ B ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΟΡΟΥ ΥΔΡΑΣ ΤΡΟΙΖΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Β ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Β ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΨΑΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Β ΛΗΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΤΩΛ/ ΑΙΤΩΛ/ ΑΙΤΩΛ/ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩ ΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩ ΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΒΟΛΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙ ΜΑΚΕΔΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗ ΚΕΦΑΛΛΗ Α ΚΕΦΑΛΛΗ Β ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗ ΙΘΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟ ΛΙ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙ ΔΥΤΙ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙ ΘΕΣ/ΝΙ Α ΘΕΣ/ΝΙ B ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΛΒΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥΚΛΑ ΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩ ΛΑΚΩ ΛΑΚΩ ΜΕΣΣΗΝΙ ΑΣ ΕΥΡΥΤΑ ΜΕΣΣΗ ΕΥΡΥΤΑ ΜΕΣΣΗ ΕΥΡΥΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2. Στις προαναφερόμενες περιοχές μετάθεσης υπάγο νται όλα τα σχολεία των συγκεκριμένων αναγραφόμενων δίπλα σε κάθε περιοχή δήμων όταν η περιοχή είναι μικρό τερη του Νομού ή ολόκληρου του Νομού στην περίπτωση που η περιοχή μετάθεσης ταυτίζεται με το Νομό.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι σχολικές μονάδες των δήμων που έχουν υπα χθεί με την παρούσα σε άλλη περιοχή μετάθεσης από αυτή που ανήκαν μέχρι τώρα, στο εξής ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης της νέας περιοχής μετάθεσης. Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Διορθώνεται η παράγραφος 1 της υπ αριθμ. πρωτ. Φ /25629/ περίληψης, η οποία δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 2695/ (τ.β ), και αφορά στην υπ αριθμ. Φ /17979/ απόφαση πολιτο γράφησης του ομογενούς ΝΑΣΤΟ ΑΡΜΠΕΝ ον. πατρός ΠΑΣΚΑΛ ως προς την ημερομηνία γέννησής του, από το λανθασμένο « » στο ορθό « », καθώς και η παράγραφος 2 αυτής η οποία αφορά στην υπ αριθμ. πρωτ. Φ /17980/ απόφαση πολιτογράφη σης της ομογενούς ΝΑΣΤΟ ΕΛΕΑΝΑ ον. πατρός ΚΟΣΜΑ, ως προς τον αριθμό του Ειδικού δελτίου ομογενούς: από το λανθασμένο: «Α », στο ορθό: «Α ». (Από το Υπ. Εσωτερικών) (7) Στην αριθμ. 1565/2011 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167/τ.Β/ περί «κατά ταξης προσωπικού στο Δήμο Ελευσίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010» διορθώνεται: το εσφαλμένο: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 235. ΑΓΑΘΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ στο ορθό: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 235. ΑΓΑΘΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙ ΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ14 ΕΛΕ ΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΤΑ (Από το Δήμο Ελευσίνος) (8) Στο ΦΕΚ υπ' αριθμ 2867/ /τ.Β όπου δημοσιεύθη κε η Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου για τις εκλογές των μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη σελ στο άρθρο 4 στο κείμενο της δημοσίευσης διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «τηρούμενης της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας», Στο ορθό: «τηρούμενης της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας». (Από το Πολυτεχνείο Κρήτης)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3522 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1157 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/υποέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 20 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 12. QQQQQQQQQQQQQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785 24 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα