Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: Fax: Πρόταςη Της Ομάδας Εργαζίας ηης Ελληνικής Εηαιρείας Επείγοσζας Ιαηρικής για ηην Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα 13 Μαίοσ 2010

2 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Η ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ «ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ» ΣΟ ΚΔΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΡΥΙΚΗ ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΘΔΔΙ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΩΝ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 9 ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουςασ Ιατρικήσ (ΕΕΕΙ) ζχει ςαν κφριο ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθ χϊρα μασ ωσ το μοναδικό μζςον για τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ. Σο Δ τθσ Ελληνικήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςυνζςτθςε Ομάδα Εργαςίασ για τθν υποβολι Πρόταςθσ προσ το ΚΕΤ για τθ "Δημιουργία τησ Ειδικότητασ Επείγουςασ Ιατρικήσ" ςτθ χϊρα μασ. Η Ομάδα Εργαςίασ αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ: 1. Παναγιώτησ Αγγουριδάκησ, Πρόεδροσ ΕΕΕΙ, Επίκ. Κακθγθτισ Επείγουςασ Ιατρικισ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Δ/ντισ ΣΕΠ «ΠαΓΝΗ» 2. Ελζνη Αςκητοποφλου, Αντιπρόεδροσ ΕΕΕΙ, Κακθγιτρια Αναιςκθςιολογίασ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Δ/ντρια Κλινικισ Αναιςκθςιολογίασ «ΠαΓΝΗ», Μζλοσ Δ EuSEM 3. Αλζξανδροσ Καλογερομήτροσ, μζλοσ Δ ΕΕΕΙ, Επιμελθτισ Α ΜΕΘ ΓΚΝΑ «Γ. Γεννθματάσ» 4. Νικόλαοσ μπυράκησ, Γεν. Γραμματζασ ΕΕΕΙ, Χειρουργόσ, Επιμελθτισ ΣΕΠ ΠαΓΝΗ 5. Ευθφμιοσ οφιανόσ, μζλοσ Δ ΕΕΕΙ, Αναιςκθςιολόγοσ, τ. Δ/ντισ ΣΕΠ Νοςοκομείου «ΑΧΕΠΑ» 6. Νικόλαοσ Φίλιασ, τ.πρόεδροσ ΕΕΕΘ, τ.δ/ντισ ΜΕΘ Νοςοκομείου «Ο Άγιοσ άββασ» 7. Όθωνασ Φραϊδάκησ, μζλοσ ΕΕΕΙ, Επιμελθτισ Α ΣΕΠ ΠαΓΝΗ. 2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Η διαχείριςθ των ιατρικϊν επειγόντων αποτελεί φψιςτθ υποχρζωςθ του κράτουσ και απαιτεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ των περιςτατικϊν από τον τόπο του ςυμβάντοσ μζχρι τον τόπο τθσ οριςτικισ τουσ κεραπείασ. Η δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ κφρια αιτία αποτρζψιμων κανάτων κατά τθν παροχι επείγουςασ φροντίδασ υγείασ. 2 O πρώτοσ κρίκοσ ςτθν αλυςίδα αντιμετϊπιςθσ του επείγοντοσ είναι το φςτθμα τθσ Επείγουςασ Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ Τγείασ. τθ χϊρα μασ εκφράηεται από το ΕΚΑΒ. το πεδίο ευκφνθσ του ανικει θ κατάλλθλθ διαχείριςθ των κλιςεων για παροχι επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ ςε προ-νοςοκομειακό και δια-νοςοκομειακό επίπεδο. Τπολογίηεται ότι περίπου 1 ςτουσ 20 κατοίκουσ τθσ χϊρασ μασ κάκε ζτοσ χρθςιμοποιεί το ΕΚΑΒ για επείγουςα διακομιδι ςε νοςοκομείο. Ζνα μεγάλο μζροσ των δυςλειτουργιϊν του ΕΚΑΒ οφείλεται ςε δυςλειτουργίεσ των νοςοκομείων. Ο δεφτεροσ κρίκοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του επείγοντοσ είναι τα Σμιματα Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) των νοςοκομείων. Είναι ο κφριοσ χϊροσ άςκθςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ με ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων: 15 αναγνϊριςθ (διαλογι) και αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με απειλθτικζσ καταςτάςεισ για τθ ηωι και τθ λειτουργικότθτα μελϊν ι οργάνων υποςτιριξθ βαρζωσ παςχόντων ζωσ ότου είναι διακζςιμθ κλίνθ ΜΕΘ ςτακεροποίθςθ αςκενϊν που χριηουν διακομιδισ αναγνϊριςθ και αρχικι αντιμετϊπιςθ αςκενϊν που χριηουν εξειδικευμζνθσ φροντίδασ ι / και ειςαγωγισ ςτο νοςοκομείο ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

4 νοςθλεία αςκενϊν που χρειάηονται ολιγόωρθ παραμονι για διαγνωςτικοφσ ι κεραπευτικοφσ λόγουσ αντιμετϊπιςθ και ζξοδο με οδθγίεσ των απλϊν περιςτατικϊν ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ Μαηικϊν Απωλειϊν Τγείασ. Σο ΣΕΠ κεωρείται από πολλοφσ «ιερό καταφφγιο» και ςφμφωνα με διεκνι δεδομζνα, ζωσ και 15% των πολιτϊν ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ το χρθςιμοποιοφν ωσ τθ μοναδικι πθγι παροχισ ιατρικισ φροντίδασ. 8 Η προςζλευςθ των αςκενϊν ςτα ΣΕΠ αυξάνεται διεκνϊσ με ρυκμό 2% περίπου κατϋ ζτοσ, με ακόμα μεγαλφτερθ τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των βαρζωσ παςχόντων. 9 Η αφξθςθ αυτι αποδίδεται ςτθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, ςτθν επιβίωςθ αςκενϊν με ςοβαρά προβλιματα υγείασ, ςτθν αφξθςθ των αναςφάλιςτων, των μεταναςτϊν και των οικονομικά αςκενζςτερων και ζχει ςαν ςυνζπεια το αδιαχϊρθτο ςτα ΣΕΠ των νοςοκομείων. Ο ςυνωςτιςμόσ των αςκενϊν ςτα ΣΕΠ ςυνδζεται με αφξθςθ τθσ νοςθρότθτασ και τθσ κνθτότθτάσ τουσ. 10,12 Παρά τθ διαπιςτωμζνθ κομβικι κζςθ των ΣΕΠ ςτα ανεπτυγμζνα υςτιματα Τγείασ, ςτθν Ελλάδα είναι τα πιο παραμελθμζνα τμιματα των νοςοκομείων ςε ό,τι αφορά τθ ςτελζχωςθ, τισ κτιριακζσ υποδομζσ και τον εξοπλιςμό τουσ. Ειδικότερα, υπολογίηεται ότι ο αρικμόσ των αςκενϊν που εξετάηονται ςτα ΣΕΠ των Ελλθνικϊν νοςοκομείων ανά εφθμερία, προςεγγίηει ι υπερβαίνει το ςφνολο των κλινϊν τουσ. Η πλειοψθφία των περιςτατικϊν αυτϊν είναι χρόνια ι απλά περιςτατικά, όπωσ προκφπτει από το μικρό ποςοςτό (10%) I των προςερχομζνων αςκενϊν με το ΕΚΑΒ και από το γεγονόσ ότι ζνα χαμθλό ποςοςτό των προςερχομζνων ειςάγεται ςτο νοςοκομείο (12-18%) ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ (30-60%). 1 Ο ετιςιοσ αρικμόσ των αςκενϊν που αναηθτά ιατρικι φροντίδα ςε όλα τα ΣΕΠ τθσ χϊρασ φπολογίηεται ότι είναι περίπου όςοσ και ο πλθκυςμόσ τθσ (1 επίςκεψθ/ κάτοικο/ζτοσ), ςε αντίκεςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, όπου θ ςχζςθ αυτι είναι επιςκζψεισ/κάτοικο/ζτοσ. 1 Η διαφορά αυτι οφείλεται εκτόσ από τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ και ςτθν ζλλειψθ οργανωμζνθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, ςτθ δφςκολθ πρόςβαςθ ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και ςτθ διεκνι πρωτοτυπία ότι τα νοςοκομεία των αςτικϊν κζντρων δεν εφθμερεφουν ςε κακθμερινι βάςθ. 3. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Η ειδικότθτα τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ζχει εξελιχκεί ςε μία ςαφϊσ κακοριςμζνθ ειδικότθτα, με ιδιαίτερο και μοναδικό ςφνολο απαιτοφμενων γνϊςεων, δεξιοτιτων και διοικθτικϊν ικανοτιτων, που ςτοχεφει ςτθ διαχείριςθ όλων των αςκενϊν με οξεία νόςο ι τραφμα ανεξαρτιτωσ θλικίασ και φφλου. Η ειδικότθτα τθσ ΕΙ είναι επίςθμα αναγνωριςμζνθ ςε περιςςότερεσ από 46 χϊρεσ. 5 τθν Ευρϊπθ ζχει ιδθ αναγνωριςτεί από τθν πλειοψθφία των χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. (19 από τισ 27 χϊρεσ). Η ειδικότθτα τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τα κενά, που προκάλεςε ο αναπόφευκτοσ κατακερματιςμόσ τθσ ιατρικισ ςε πλθκϊρα ειδικοτιτων, με ςυνζπεια τθν αδυναμία των ειδικευμζνων γιατρϊν να αντιμετωπίηουν τον αςκενι ςαν ςφνολο. Η αδυναμία αυτι κακίςταται περιςςότερο ζκδθλθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των I Δεδομένα από το ΤΕΠ ΠαΓΝΗ και ΕΚΑΒ Ηρακλείου. ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

5 επειγόντων περιςτατικϊν με αδιάγνωςτα ι ςφνκετα ιατρικά προβλιματα, όπου ο «χρόνοσ» είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ παράμετροσ. Οι λόγοι που επζβαλαν τθν ανάπτυξθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςαν το «δίκτυ αςφαλείασ» ςε κζματα υγείασ, αναπτφςςονται αναλυτικά ςτθ διακιρυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ (EuSEM), 6 ςτον ανακεωρθμζνο οριςμό για τθν Επείγουςα Ιατρικι του υμβουλίου του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Επειγοντολόγων (ACEP) 4 και ςε πρόςφατο δθμοςίευμα ςτο περιοδικό του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Τγείασ. 5 τισ αναφορζσ αυτζσ, οι γιατροί τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ κεωροφνται ςαν ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ των Εκνικϊν υςτθμάτων Τγείασ με κακοριςτικό ρόλο τόςο ςε προ-νοςοκομειακό, ενδο-νοςοκομειακό και δια-νοςοκομειακό επίπεδο, όςο και ςε γενικότερα κζματα υγείασ (ανίχνευςθσ, πρόλθψθσ και ςυνδρομικισ επιτιρθςθσ). Πρόςκετοσ ςθμαντικόσ λόγοσ αναγνϊριςθσ τθσ ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα είναι θ κεςμικι κατοχφρωςθ των γιατρϊν που εργάηονται ςε υπθρεςίεσ παροχισ επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 4. ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Επείγουςα Ιατρικι ζχει ζνα ιδιαίτερο πεδίο δράςθσ, τόςο μζςα ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ παροχισ επείγουςασ φροντίδασ Τγείασ όςο και ςτθν κοινότθτα. Ο όγκοσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απαιτεί είναι ςαφϊσ κακοριςμζνοσ και αναλφεται διεξοδικά ςτον Ευρωπαϊκό Οδθγό πουδϊν για τθν Επείγουςα Ιατρικι. 7 Η κζςθ τθσ Ελληνικήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ είναι να υιοκετθκεί θ ςφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ (EuSEM) 11 και να αναγνωριςτεί και ςτθν Ελλάδα θ Επείγουςα Ιατρικι ωσ ειδικότθτα με 5ετι διάρκεια ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ UEMS II για τθν ειδίκευςθ των γιατρϊν ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 13 Σο μοντζλο αυτό ακολουκείται ιδθ από τισ περιςςότερεσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε., κακιςτϊντασ ζτςι εφικτό ζνα ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο εκπαίδευςθσ και τθ δυνατότθτα παροχισ ςυγκρίςιμων υπθρεςιϊν επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 4.1 Ειδικότητα ή Εξειδίκευςη Για τθ μετάβαςθ από τθ ςθμερινι ανυπαρξία αυτόνομων ιατρικά ΣΕΠ μζχρι τθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ ειδικευμζνου ιατρικοφ προςωπικοφ για τθν πλιρθ ςτελζχωςθ όλων των ΣΕΠ τθσ χϊρασ υπολογίηεται ότι κα απαιτθκεί χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 10 ετϊν. Με βάςθ τθ διεκνι πρακτικι, για τθ μεταβατικι αυτι περίοδο, προτείνεται να ξεκινιςει και θ εξειδίκευςθ παράλλθλα με τθν ειδικότθτα. Με αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηεται ταυτόχρονα τόςο θ εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων ςτθν ειδικότθτα τθσ ΕΙ, όςο και των ειδικευμζνων γιατρϊν, που ιδθ υπθρετοφν ςτα ΣΕΠ ι πρόκειται να προςλθφκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ μεταβατικισ περιόδου. Ο κεςμόσ τθσ εξειδίκευςθσ κα πρζπει να επανεξεταςτεί μετά το πζρασ τθσ μεταβατικισ περιόδου. Είναι ςαφζσ ότι ο τίτλοσ τθσ ειδικότθτασ ι τθσ εξειδίκευςθσ κα II UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

6 πρζπει να αποτελζςει προαπαιτοφμενο για τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ γιατρϊν ςε οργανικζσ κζςεισ ΣΕΠ και ΕΚΑΒ μετά το διάςτθμα τθσ μεταβατικισ περιόδου. 4.2 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ειδικότητα - Εξειδίκευςη Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν ειδικότθτα κα βαςιςτεί ςτον Ευρωπαϊκό Οδθγό πουδϊν για τθν Επείγουςα Ιατρικι, που ζχει εγκρίνει το υμβοφλιο τθσ UEMS, και κα καταςτιςει εφικτι τθν εναρμόνιςθ τθσ ειδίκευςθσ ςτθν Ελλάδα με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ο Οδθγόσ πουδϊν ζχει ιδθ μεταφραςτεί ςτα Ελλθνικά από μζλθ τθσ Ελληνικήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ (Παράρτθμα Ι). 4.3 «Επιτροπή Ειδικότητασ Επείγουςασ Ιατρικήσ» ςτο ΚΕΤ φμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ UEMS για τθν ειδίκευςθ των γιατρϊν, 13 ςτο ΚΕΤ κα πρζπει να δθμιουργθκεί «Επιτροπι Ειδικότθτασ Επείγουςασ Ιατρικισ» ςτθν οποία ςυμμετζχουν αυτοδίκαια και εκπρόςωποι τθσ Ελληνικήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ. Ζργο τθσ επιτροπισ κα είναι μεταξφ άλλων: Επιλογι, Πιςτοποίθςθ και Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν Κζντρων για Ειδίκευςθ/Εξειδίκευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παραγράφου 4.4. Εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των οδθγιϊν τθσ UEMS ςτα Εκπαιδευτικά Κζντρα. Περιοδικι αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 4.4 Εκπαιδευτικά Κζντρα Προτείνεται να κακοριςτοφν ωσ Εκπαιδευτικά Κζντρα όςα ΣΕΠ πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια: 1. Αρικμό νοςοκομειακϊν κλινϊν ςτο ςχθματιςμό που υπάγονται > Ετιςιο αρικμό περιςτατικϊν ΣΕΠ > , με ποςοςτό επειγουςϊν ειςαγωγϊν > 15%. 3. Κατ ελάχιςτον δεκαπζντε (15) εφθμερίεσ ανά μινα. 4. Αυτονομία του νοςοκομείου όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των επειγόντων (ΣΕΠ επιπζδου ΙΙΙ). III 5. Διευκυντι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν Τπουργικι Απόφαςθ Τ4α/οικ / Ομάδα τουλάχιςτον πζντε γιατρϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ (με προςαφξθςθ μία (1) κζςθ ανά 200 νοςοκομειακζσ κλίνεσ άνω των 400), από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 1900, τεφχοσ Β, Τ4α/οικ / και ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προςτεκεί θ ειδικότθτα τθσ Παιδιατρικισ. 7. Χωροταξικι αυτονομία ΣΕΠ. 8. Αυτόνομθ νοςθλευτικι ςτελζχωςθ ΣΕΠ. III Βλέπε Πίνακα 1, Παράρτημα ΙΙ. ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

7 Προκειμζνου τα Εκπαιδευτικά κζντρα να υλοποιιςουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό τουσ ζργο, κα πρζπει να προβλεφκοφν οι απαραίτθτοι πόροι, π.χ. από Ευρωπαϊκά προγράμματα, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα (α) πρόςκλθςθσ εκπαιδευτϊν από το εξωτερικό με αναγνωριςμζνθ εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ και (β) αμοιβαίασ ανταλλαγισ ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ με νοςθλευτικά ιδρφματα του εξωτερικοφ, όπου και όταν χρειάηεται. 4.5 Αρχική τελζχωςη των Εκπαιδευτικών Κζντρων Η ελάχιςτθ ςτελζχωςθ των εκπαιδευτικϊν κζντρων πρζπει να είναι: 1. Ζνασ Διευκυντισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ Τπουργικζσ αποφάςεισ ΤΑ4α/οικ / και Τ4α/οικ.91001/ ι ζχει τίτλο ειδικότθτασ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ. Επίςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ κλινικι εμπειρία του υποψθφίου ςε οργανωμζνα ΣΕΠ του εξωτερικοφ, κακϊσ και θ προςωπικότθτα και το «όραμα» του υποψιφιου για τθν Επείγουςα Ιατρικι με βάςθ προςωπικι ςυνζντευξθ. Ειδικά για τθν πρόςλθψθ Διευκυντϊν ςτα ΣΕΠ, ο νόμοσ 3754/2009, 16 δεν μπορεί να εφαρμοςκεί ωσ ζχει, δεδομζνου ότι πρόκειται για ανάπτυξθ νζων Σμθμάτων/Μονάδων. 2. Ομάδα τουλάχιςτον πζντε γιατρϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ (με προςαφξθςθ μία (1) κζςθ ανά 200 νοςοκομειακζσ κλίνεσ άνω των 400), από τισ ειδικότθτεσ που προβλζπονται ςτισ υπουργικζσ αποφάςεισ Α1α/οικ.10511/ και Τ4α/οικ.4472/ και Τ4α/117448/ για τθν «Οργάνωςθ και τον τρόπο λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Σμιματοσ Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) των νοςοκομείων του ΕΤ» και ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προςτεκεί θ ειδικότθτα τθσ Παιδιατρικισ. 4.6 Απονομή Εξειδίκευςησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Προκειμζνου να υπάρξει ενασ αρχικόσ πυρινασ γιατρϊν, οι οποίοι κα αποτελζςουν τον κορμό ανάπτυξθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθ χϊρα μασ και κα αναλάβουν τθν οργάνωςθ και τθν επίβλεψθ τθσ εκπαίδευςθσ κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ειδικότθτασ, προτείνεται να απονεμθκεί ο τίτλοσ εξειδίκευςθσ ςτουσ ειδικευμζνουσ γιατροφσ (από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ΤΑ4α/οικ / και ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προςτεκεί θ ειδικότθτα τθσ Παιδιατρικισ) εφόςον κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου πλθροφν κατ ελάχιςτον κάποιο από τα παρακάτω κριτιρια: 1. Κατζχουν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςε χϊρα του εξωτερικοφ με επίςθμα αναγνωριςμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 2. Ζχουν ςυμπλθρϊςει τρία (3) ςυνεχι ζτθ πλιρουσ κλινικισ απαςχόλθςθσ ςε ΣΕΠ επιπζδου ΙΙ ι ΙΙΙ. IV 3. Ζχουν ςυμπλθρϊςει κατϋελάχιςτον ζνα ζτοσ ςυνεχοφσ και πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ΣΕΠ επιπζδου ΙΙ ι ΙΙΙ και τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο ΕΚΑΒ. (ε κάκε περίπτωςθ ο χρόνοσ προχπθρεςίασ ςτο ΣΕΠ κα πρζπει να υπολογίηεται διπλάςιοσ του χρόνου προχπθρεςίασ ςτο ΕΚΑΒ). IV Βλέπε Πίνακα 1, Παράρτημα ΙΙ. ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

8 4.7 Θζςεισ Ειδικευομζνων Εξειδικευομζνων Προτείνεται όπωσ δθμιουργθκοφν ανά εκπαιδευτικό κζντρο ζξι (6) κζςεισ ειδικευομζνων, με προςαφξθςθ μία (1) κζςθ ανά 200 νοςοκομειακζσ κλίνεσ άνω των 400. Ειδικευμζνοι γιατροί οι οποίοι, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ του κεςμοφ τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ, υπθρετοφν ςε οργανικζσ κζςεισ ΣΕΠ επιπζδου ΙΙ και ΙΙΙ και δεν πλθροφν τθσ προχποκζςεισ για τθν απονομι του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ, μποροφν να κεωρθκοφν «εξειδικευόμενοι» χωρίσ να αλλάξει θ εργαςιακι τουσ ςχζςθ. Οι γιατροί αυτοί, εάν επικυμοφν να αποκτιςουν τον τίτλο τθσ εξειδίκευςθσ, οφείλουν μετά τθν παρζλευςθ τθσ τριετοφσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςισ τουσ ςτο ΣΕΠ να προςζλκουν ςτισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ εξειδίκευςθσ. Η επιλογι των ειδικευομζνων/εξειδικευομζνων κα γίνεται με βάςθ τθν προςωπικι ςυνζντευξθ, όπωσ ιςχφει και για τθν Εντατικι Θεραπεία. 5. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Η ίδρυςθ και θ ανάπτυξθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ και ςτθ χϊρα μασ είναι ο μόνοσ τρόποσ για να διαςφαλιςτεί ζνα ελάχιςτο πανελλαδικό επίπεδο ποιότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ παροχισ επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ. Η κζςθ τθσ Ελληνικήσ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικήσ, είναι ότι θ ίδρυςθ και θ ανάπτυξθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να γίνει εναρμονιςμζνα με τθν υπόλοιπθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η ςτελζχωςθ των ΣΕΠ και του ΕΚΑΒ με ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό κα αναβακμίςει δραματικά και ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα τθ λειτουργία τουσ. Δεδομζνου ότι το ΣΕΠ είναι το τμιμα που χρειάηεται και χρθςιμοποιεί ςυχνότερα από κάκε άλλθ υπθρεςία του ΕΤ ο Ζλλθνασ πολίτθσ, είναι βζβαιο ότι θ αναβάκμιςθ αυτι κα γίνει γριγορα αιςκθτι ςτθν ελλθνικι κοινωνία ςε μεγαλφτερο βακμό από οποιαδιποτε άλλθ παρζμβαςθ ςτο ΕΤ. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1. Agouridakis P, Hatzakis K, Chatzimihali K, Psaromichalaki M, Askitopoulou H. Workload and case mix in Greek emergency department. Eur J Emerg Med 2004; 11(2): Agouridakis P, Michaloudis D. Mortality in emergency medical practice is it preventable? Current Anaesthesia and Critical Care 1999; 10: American College of Emergency Physicians. Definition of Emergency Medicine, as approved by the ACEP Board of Directors, April American College of Emergency Physicians. Model of the clinical practice of Emergency Medicine [Policy Statement]. Ann Emerg Med 2008; 52: Anderson SP, Petrino R, Kalpern P, Tintinalli J. The globalization of Emergency Medicine and its importance. Bulletin of the World Health Organization 2006; 84: ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

9 6. Council of the European Society for Emergency Medicine. Manifesto for Emergency Medicine in Europe. Eur J Emerg Μed 1998; 5 (1): European Curriculum for Emergency Medicine, approved by EuSEM Federation and UEMS Council, April 2009, 8. Gordon JA. The hospital emergency department a social welfare institution. Ann Emerg Med 1999, 33Q Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of emergency department crowding: Causes, effects, and solutions Ann Emerg Med 2008; 52: Miro O, Antonio MT, Jimenez S, et al. Decreased health care quality associated with emergency department overcrowding. Eur J Emerg Med 1999; 6: Policy Statement on Emergency Medicine in Europe. UEMS Council, October 2009, 12. Richarson DB. Increase in patient mortality at 10days associated with emergency department. Med J Aust 2006; 184: UEMS Charter on Training of Medical Specialists in the European Community Α1α/οικ.10511/1998 (ΦΕΚ 993/τ.Β / ): Οργάνωςθ και λειτουργία Σμιματοσ Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) ςτα Νοςοκομεία τθσ Χϊρασ. 15. Αςκθτοποφλου E. Επείγουςα Ιατρικι, Ιανουάριοσ Νόμοσ 3754/ (ΦΕΚ A 43/ ), Κεφάλαιο Α, Άρκρο 4: «Ρφκμιςθ όρων απαςχόλθςθσ των νοςοκομειακϊν ιατρϊν του ΕΤ, ςφμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλεσ διατάξεισ». 17. Τ4α/οικ.4472/2003 (ΦΕΚ 32/τ.Β / ): «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Σμιματοσ Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) των νοςοκομείων του ΕΤ». 18. Τ4α/117448/2007 (ΦΕΚ 1900/τ.Β / ): «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Σμιματοσ Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) των νοςοκομείων του ΕΤ». 19. Τ4α/οικ.91001/2009 (ΦΕΚ 1483/τ.Β / ): «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ. Τ4α/117448/07 (ΦΕΚ 1900/Β/ ) υπουργικισ απόφαςθσ «Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Σμιματοσ Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) των νοςοκομείων του ΕΤ». 6.1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 1. Ελλθνικι μετάφραςθ του Ευρωπαϊκοφ Οδθγοφ πουδϊν για τθν Επείγουςα Ιατρικι (European Curriculum for Emergency Medicine). 2. Ελζνθ Αςκθτοποφλου. Σμιμα Επειγόντων Περιςτατικϊν: Οργάνωςη & Ανάπτυξη. Ηράκλειο 3/1/2009 ΕΕΕΙ: Πρόταςη για την Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ Μάιος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π. Αναγκαιότητα ειδικότητας επείγουσας ιατρικής στην καθημερινή πρακτική του ΤΕΠ 10 ο Πανελλήνιο, 9 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτικής Ηράκλειο 27 30 Απριλίου 2017 ΤΕΠ Κύρια Σημεία : Τι είναι το ΤΕΠ και

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ

Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ Οδθγόσ Φροντίδασ Αςκενϊν με HIV: Καλζσ πρακτικζσ από το Πρότυπο Φροντίδασ Αςκενϊν ςτθν Musina τθσ Ν. Αφρικισ Απόςτολοσ Βεΐηθσ Διευκυντισ Προγραμμάτων Γιατροί Χωρίσ Σφνορα Médecins Sans Frontières (MSF)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1399/9.12.2015 ΘΕΜΑ φλλογοσ ηθτά διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν «Ιδιότθτα Γενικισ Ιατρικισ», δθλαδι εάν ζχει καταργθκεί ι αν μπορεί να χρθςιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιεσ προχποκζςεισ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas

Division of Pediatric-Adolescent Gynecology. Chairman: Prof. G. Creatsas Division of Pediatric-Adolescent Gynecology 2 & nd Reconstructive Department of Surgery Obstetrics & Gynecology University 2 nd Department of Athens, of Obstetrics Medical School, & Gynecology, Aretaieion

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ

Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ Διαδικαςίa Συναντήςεων Πωλήςεων & Εκπαίδευςησ Προςωπικοφ 5 Περιεχόμενα Σκοπόσ... 2 Γενικά... 2 Σφςτθμα Μπόνουσ & Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων... 2 Εκπαιδευςθ Προςωπικοφ... 2 Ενθμερϊςεισ... 2 Συναντιςεισ Πωλιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ Ζναρξη λειτουργίασ: 1985 Κλινική (20 κλίνεσ) και κλινικό /ερευνητικό εργαςτήριο (μοριακι και πρωτεϊνικι ανάλυςθ) Μζλη ΔΕΠ: 6 (2 Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ, 2 Επίκουροι Κακθγθτζσ, 2 Λζκτορεσ) Ιατροί ΕΣΥ: 3 Επιμελθτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα