ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηςη οκτάβων) και ήχουσ Ιςοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώσ και δυνατότητα φόρτωςησ των δικών ςασ ήχων Ιςοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητησ ρύθμιςησ κάθε πλήκτρου τῆσ ὀκτάβασ (τῆσ ἐπιλεγμένησ οἰκογένειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέςεισ/διέςεισ). Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιςη Βάςησ (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαςτήματα), διαφορετικέσ ςυχνότητεσ αναφοράσ (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογήσ Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνιςησ ςυχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνιςησ 72-ET (Ν-ΕΤ) μουςικών διαςτημάτων μεταξύ των φθόγγων.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 a. Κφρια οκόνθ 5 1. Βοήθεια (F1) 5 2. Επιλογζσ ήχου (F2) 5 3. Άλλεσ επιλογζσ (F3) 5 4. Χρόεσ, Ηω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app 6 5. Σονική Ρφθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app 6 6. Αυτόματη εφρεςη εξόδου ήχου 7 7. Εςτίαςη πληκτρολογίου 7 8. υνεχζσ πάτημα πλήκτρων (F5) 7 9. Αγορά πρόςθετων λειτουργιϊν Ιn-App Χρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Μετατόπιςη οκτάβων Μζγεθοσ πλήκτρων Ζνταςη ήχου Εικονική οθόνη «LCD» 9 b. Επιλογζσ ιχου (F2) 9 1. Κλίμακεσ 9 2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) 9 3. Διαθζςιμοι Ήχοι Αριθμόσ οκτάβων Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Εμφάνιςη όλων των μαφρων πλήκτρων Χρόνοσ απελευθζρωςησ (Release Time) Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Ήχοσ Χρονονόμου υχνότητα αναφοράσ (Hz) Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Your Ison Ρυθμίςεισ 11 c. Άλλεσ επιλογζσ (F3) Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Διαςτήματα/υχνότητεσ Φθόγγων Βοήθεια πληκτρολογίου Βοήθεια Φθόγγων (Μαρτυρίεσ) Θζςη μαφρων πλήκτρων Εικόνα υποβάθρου 13 d. Your Ison Ιςοκράτθσ In-app 14 e. Χρονονόμοσ ι Μετρονόμοσ (F6) Χρονονόμοσ Μετρονόμοσ 16 1

3 f. Εικονικι οκόνθ «LCD» ΑΝΑΥΟΡΕ 17 2

4 1. Δσμαςόςηςεπ 1. Τονικι ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ (Key Tuning / Scale Tuner) κάκε πλικτρου τθσ οκτάβασ (τησ επιλεγμζνησ οικογζνειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app 1 ), Αποθήκευςη τονικϊν ρυθμίςεων 2. Διαςτιματα/Κλίμακεσ: Ιςοςυγκεραςμζνη-72 Επιτροπισ 1881 (βαςικι), και επίςησ: Αςυγκζραςτη Επιτροπήσ 1881, Αςυγκζραςτη Χρυςάνθου, Αςυγκζραςτη Διδφμου, Ιςοςυγκεραςμζνθ-12 (Ευρωπαϊκή) 3. Ήχοι: Ιςοκράτθσ 1 (μόνθ ανκρώπινθ φωνι), Πιάνο, Συνκετικι Χορωδία 1, υνθετική Χορωδία 2 4. Δυνατότητα φόρτωςθσ των δικών ςασ wav αρχείων Ιςοκράτθ Your Ison (In-app), εκμεταλλευόμενοι τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ! (piano soundboard) 5. Μετατόπιςθ Βάςθσ (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, ΕΤ (και Ν-ΕΣ) θχομόρια/διαςτιματα 6. Ν-ιςοςυγκεραςμζνα (Ν-ΕΤ) διαςτήματα (δεκαδικά) με ρυκμιηόμενο Ν από Χρονονόμοσ (βυηαντινόσ) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξφλινο ήχο, Μετρονόμοσ (ευρωπαϊκόσ) 8. Δυνατότθτα αυτομάτου ςυνεχοφσ πατιματοσ πλήκτρου (play/stop) όταν ζχει επιλεγεί ήχοσ Ιςοκράτη, ςυνθ. Χορωδίασ 9. Δυνατότθτα ταυτόχρονου πατιματοσ πολλαπλών πλικτρων/ιχων 10. Πιάνο 97-πλικτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιςη οκτάβων), Απεικόνιςη 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου) 11. Βυηαντινό Πιάνο με βυηαντινά διαςτιματα 12. Ρφθμιςη Χρόνου Απελευθζρωςησ (Release Time), για πιςτότερθ αλλαγι των ιχων 13. Χρόεσ, Βου/Ζω δίεςθ (In-app, δωρεάν) 14. Ψθφιακι «οκόνθ» απεικόνιςησ πληροφοριϊν 15. Εμφάνιςη τονικϊν διαςτθμάτων ανάμεςα ςτα πλήκτρα, Εμφάνιςη ςυχνοτιτων επάνω ςτα αντίςτοιχα πλήκτρα, Αποκικευςθ οριςμζνων ρυθμίςεων 16. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίεσ Παραςημαντικήσ, Νη, Πα, Βου,..., Ντο, Ρε, Μι,..., C, D, E, διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ (Κε 440, Νη , Νη 256, Νη 220) 18. Εμφάνιςη αντιςτοίχιςησ πλήκτρων πιάνου ςε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολι μεγζκουσ πλικτρων, Λογαρικμικι Αυξομείωςη ζνταςησ ήχου 19. Δυνατότητα χρήςησ του Ιςοκράτη ςτο μιςό τησ οθόνησ (για παράλλθλο e-book αναγνώςτθ), Επιλογή εικόνασ υποβάθρου 20. Υποςτιριξθ χριςεωσ πολλαπλισ αφισ, πλθκτρολογίου, ποντικιοφ (ανάλογα με τισ δυνατότητεσ του υπολογιςτή/ταμπλζτασ ςασ) 1 «In-app», ρημαίμει όςι η αμςίρςξιυη δσμαςόςηςα/λειςξσογία εμεογξπξιείςαι όςαμ αγξοαρςεί από ςξ Windows Store (μέρα από ςημ εταομξγή). 3

5 2. Γοήγξοη εκκίμηρη (Quick Start) - Ιρξκοάςηπ 1. Παςήρςε ςξ κξσμπί (ή F2 ρε πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ μεμξύ, ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι» επιλένςε ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία 1», όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα. 2. Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ ςαμπλέςα ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home theater), αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ ακξύγεςαι «γεμάςξπ». Eίστε έτοιμοι! Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Ν=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 1881 και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz. 4

6 3. Αμαλσςική Επενήγηρη a. Κύρια οθόνη Ζ κύοια ξθόμη έυει χπ ενήπ: Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςχ: 1. Βοήθεια (F1) Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Μπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Επιλογέσ ήχου (F2) Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεχμ ςξσ ήυξσ, όπχπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ, ιρξκοάςη,...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβχμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 3. Άλλεσ επιλογέσ (F3) Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοχμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπχπ μαοςσοίεπ, εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςχμ/ρσυμξςήςχμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 5

7 4. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app Με ςημ επιλξγή ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) εμταμίζξμςαι ποξοσθμιρμέμα κξσμπιά με ςιπ Χοόεπ και ςα Εχ/Βξσ ρε δίερη. Ζ επιλξγή ςχμ Χοξώμ αλλάζει αμςιρςξίυχπ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεχοία ςχμ Χοξώμ) και εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμχ ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ πεμςάυξοδξ όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ. 5. Σονική Ρύθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app Με ςημ επιλξγή ασςξύ ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ ςξμικήπ ούθμιρηπ (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- 72ET μόοια (και εμ γέμει ρε N-ET μόοια, όπξσ ςξ Ν παίομει ςιμέπ ). Τα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι οσθμιζόμεμα (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ», «Βήμα Μεςαςόπιρηπ»), π.υ. ρε 72-ΔΤ, αμά 2 μόοια, ή αμά 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, 10.0, 12.0 μόοια, όπχπ ρςημ παοακάςχ παοαδειγμαςική εικόμα. Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξ Ν (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ») ρε ξπξιαδήπξςε ακέοαιη ςιμή από 12 (εσοχπαψκή, πιάμξ) μέυοι 1200 (cents), μέυοι ! Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ςα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι Ν-ΔΤ μόοια για ςξ επιλεγμέμξ Ν. Μπξοείςε επίρηπ μα απξθηκεύρεςε (SAVE) και μα επαμακςήρεςε (LOAD) ςιπ ςξμικέπ ραπ οσθμίρειπ (key/scale tunings). Για μα επαμακςήρεςε ςημ ποχςόςσπη κλίμακα, παςήρςε ςξ RESET. Για μα εταομόρεςε/εμεογξπξιήρεςε ςιπ ςξμικέπ αλλαγέπ πξσ κάμαςε ποέπει απαοαίςηςα μα παςήρεςε ςξ κξσμπί APPLY, ξπόςε και θα εμταμιρςεί έμα κίςοιμξ «ςικ» (check mark). Οι ςξμικέπ οσθμίρειπ είμαι ρσμάοςηρη ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ, και ςξσ επιλεγμέμξσ Ν. 6

8 6. Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ σπξλξγιρςή ένξδξ). 7. Εςτίαςη πληκτρολογίου Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ. 8. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5) Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςχμ πλήκςοχμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ). Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία». Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 9. Αγορά πρόςθετων λειτουργιών Ιn-App Με ςξ κξσμπί ασςό μπξοείςε κας αουήμ μα δείςε (και ετόρξμ θέλεςε, μα αγξοάρεςε) ςιπ διαθέριμεπ In-app ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ: 1. Τξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), 2. Χοόεπ, Εχ/Βξσ δίερη (Chroas Etc.), 3. Ισοκράτης με δικά σου αρχεία ήχου wav (Your Ison). Οι ςιμέπ ςξσπ ταίμξμςαι μέρα από ςημ εταομξγή. 7

9 10. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςχμ υςύπχμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ ποξκαθξοιρμέμχμ ςιμώμ υςύπχμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ. Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Μπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 11. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Ν-ΔΤ) διαρςήμαςα (μόοια) μεςαβξλήπ. Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Ν-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι από ςημ επιλξγή Ν ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2). Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Ν=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Ν=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200). Ζ επιλξγή ςχμ διαρςημάςχμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Ν, ελέγυεςαι ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)». 12. Μετατόπιςη οκτάβων Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ μεςαςόπιρηπ ξκςάβχμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97 ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8). 13. Μέγεθοσ πλήκτρων Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ πλήκςοχμ ςξσ πιάμξσ. 14. Ένταςη ήχου Δσμαςόςηςα ασνξμείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείχρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ). 8

10 15. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. b. Επιλογέσ ήχου (F2) Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςχμ επιλξγώμ ήυξσ, όπχπ ρςημ δενιά εικόμα. Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ: 1. Κλίμακεσ Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ επιλξγήπ «ξικξγέμειαπ» κλιμάκχμ: i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881 ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881 iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή) Απ ρημειχθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι ξι κλίμακεπ ςηπ καθιεοχμέμηπ θεχοίαπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςχμ Τοιώμ Δαρκάλχμ) μαπ παοέδχρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ [1], [2], [3]. Ζ κλίμακα «Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή)» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από Μξσρικό ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ, ή επίρηπ για ρύγκοιρη, από Μξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. 2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Τξ Ν είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα πάοει ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Ν δεμ αλλάζει ςιπ ρσυμόςηςεπ ςχμ τθόγγχμ πξσ παοάγξμςαι από ςιπ κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες ρςημ παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!) και ςα μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι ακέοαιεπ ςιμέπ). Τα μόμα πξσ αλλάζει είμαι: 9

11 α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift), β. το διάστημα μεταβολής (Ν-ΕΤ μόρια) ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), και γ. τα απεικομιζόμεμα (Ν-ΕΤ) διαστήματα αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ έυξσμε ςημ αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Νη-Πα είμαι 9/8, ξπόςε ρε Ν=72 είμαι μόοια [=72log 2 (9/8)], ρε Ν=563 (για παοάδειγμα) είμαι μόοια [=563log 2 (9/8)], και ρε Ν=1200 είμαι [=1200log 2 (9/8)]. 3. Διαθέςιμοι Ήχοι Οι παοακάςχ ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη: - Πιάμξ - Θρξκοάςηπ 1: Αμθρώπιμη φωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted) - Συμθετική Χορωδία 1 - Σσμθεςική Χξοχδία 2 - Your Ison Ισοκράτης 2 Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείχρη ήυξσ), γίμεςαι υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοχρη ςχμ πλήκςοχμ δείςε παοακάςχ για ςξμ υοόμξ απελεσθέοχρηπ. Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείχμ πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic». 4. Αριθμόσ οκτάβων Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξοαςώμ ξκςάβχμ, δύξ έχπ ςέρρεοιπ. 5. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Νη ή Δι (όςαμ ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ). 6. Εμφάνιςη όλων των μαύρων πλήκτρων Με ςξμ διακόπςη ασςό επιλέγεςε ςημ εμτάμιρη ή μη όλχμ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ (ξσριαρςικά ςχμ πλήκςοχμ B#, E# ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςξ ρσμβαςικό πιάμξ). 7. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time) Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείχρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοχθεί έμα παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Μικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Μεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά. 8. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 2 Ζ επιλξγή ασςή «Your Ison Θρξκοάςηπ», εμταμίζεςαι όςαμ αγξοαρςεί και οσθμιρςεί ασςή η Inapp λειςξσογία. Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 10

12 9. Ήχοσ Φρονονόμου Δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ ήυξσ ςξσ Χοξμξμόμξσ. 10. υχνότητα αναφοράσ (Hz) Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ καθξοίζξμςαι ξι ρσυμόςηςεπ ςχμ σπόλξιπχμ πλήκςοχμ/τθόγγχμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Νη (C4) Hz, Νη (C4) 256 Hz, Νη (C4) 220 Hz. Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ. 11. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Ζ επιλξγή ςξσ βήμαςξπ μεςαςόπιρηπ επηοοεάζει ςιπ ενήπ οσθμίρειπ: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift) ρςημ μεςαςόπιρη βάρηπ, και β. το διάστημα μεταβολής ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), όπχπ επενηγήθηκε αμχςέοχ. 12. Your Ison Ρυθμίςεισ Ζ επιλξγή ασςή εμταμίζεςαι ατξύ αγξοαρθεί η In-app λειςξσοία «Your Ison Θρξκοάςηπ». Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 11

13 c. Άλλεσ επιλογέσ (F3) 1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρχπικώμ οσθμίρεχμ, όπχπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Ν, μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβχμ, μέγεθξπ πλήκςοχμ, εικόμα σπξβάθοξσ. 2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςχμ ςξμικώμ διαρςημάςχμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςχμ ρσυμξςήςχμ ςχμ τθόγγχμ επί ςχμ αμςιρςξίυχμ πλήκςοχμ, όπχπ δείυμεςαι παοακάςχ: 12

14 3. Βοήθεια πληκτρολογίου Δμτάμιρη ή μη ςχμ πλήκςοχμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, όπχπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ «/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ). 4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ) Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγχμ: - Μαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ - Νη, Πα, Βξσ,... - Νςξ, Ρε, Μι,... - C, D, E, 5. Θέςη μαύρων πλήκτρων Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα άρποα πλήκςοα, είςε όπχπ ρςξ πιάμξ. 6. Εικόνα υποβάθρου Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα. 13

15 d. Your Ison Ιςοκράτησ In-app Ατξύ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία (δεπ παοαπάμχ ςημ εμόςηςα «Αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ Θn-App»), πηγαίμεςε ρςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ» ρςημ (μεξεμταμιρθείρα) εμόςηςα «Your Ison Ρσθμίρειπ» και πιέρςε ςξ κξσμπί Ρσθμίρειπ ςξ ξπξίξ ραπ εμταμίζει ςξ παοακάςχ μεμξύ. Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ποξρεκςικά και με ακοίβεια, και μεςά θα είρςε έςξιμξι μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Ισοκράτη σας, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ λειςξσογίεπ-δσμαςόςηςεπ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ! Σημειώστε, ότι χρειάζεται μα έχετε ηχογραφημέμα 9 αρχεία ήχου wav (*) για μα λειτουργήσει ο δικός σας Ισοκράτης. Ηα ποέπει μα ηυξγοατήρεςε ςξμ κάςχ Δι, κάςχ Ιε, κάςχ Εχ (3g.wav, 3a.wav, 3b.wav), και ςξσπ Νη-Ιε (4c.wav, 4d.wav, 4e.wav, 4f.wav, 4g.wav, 4a.wav), ρύμτχμα με ςα διαρςήμαςα ςηπ διαςξμικήπ Ιλίμακαπ ςηπ Δπιςοξπήπ ! Hint: Για μα βοείςε ςξ ύφξπ ςξσ κάθε τθόγγξσ, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Θρξκοάςη Πιάμξ. (*) Επειδή υπάρχουμ διαφορετικοί τύποι αρχείωμ wav, σε περίπτωση που τα.wav αρχεία σας δεμ παίζουμ στομ Ισοκράτη Πιάμο, αφότου αγοράσατε και ρυθμίσατε τημ λειτουργία Your Ison σύμφωμα με τις οδηγίες, επικοιμωμήστε μαζί μας στο μα σας βοηθήσουμε! 14

16 e. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). 1. Φρονονόμοσ Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςχ, από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςχ λίρςα με ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίχμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςχρη δερμεσςική. Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ». 15

17 2. Μετρονόμοσ Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Μεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Μεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): f. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. 16

18 Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία με ποξρέγγιρη cents. Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η διατξοά ςχμ αμςίρςξιυχμ τθόγγχμ/πλήκςοχμ ρε μόοια (Ν-ΔΤ) και ρε cents. Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Ν, καθώπ και ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ. Σςό επάμχ δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί. Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ. 4. Αματξοέπ [1] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Πῶς προκύπτουν ὅλες οἱ κλίμακες τῆς Βυζαντινῆς Μουςικῆς ἀπὸ τὸν Μείζονα Τόνο, έκδ. 0.9, 6/3/2014. [2] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Οἱ Κλίμακες καὶ Συγκερασμοὶ τοῦ Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, έκδ.0.9, 15/3/2014. [3] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Κλίμακα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου Ἤχου κατά τόν Χρύσανθο καὶ τὴν Ἐπιτροπή 1881, έκδ. 0.9, 28/2/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013

Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013 Σπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ECDL) Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ Microsoft Word 2013 Κωνσταντίνος Σωφρονίου 1. Γεκηνπξγία ελόο λένπ εγγξάθνπ βαζηζκέλν ζην πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν. (Α4.1.2) Η Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ. 4. δ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ ΘΔΜΑ Β. Η ρχρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη Οκτώβρης - 2011 Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 31/05/2016 Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Διαβάστε περισσότερα

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 15: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 1 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Κετάλαιξ ) [Κετάλαιξ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2)

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2) o ΔΘΑΓΩΜΘΛΑ ΛΑΨΟ 0: ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΔ ΑΠΑΜΣΖΔΘ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ. δ. α 3. δ 4. β.. α) Κάθξπ β) χρςό γ) Κάθξπ δ) χρςό ε) Κάθξπ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β Β. χρςή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. β. 3. α. 4. γ. 5. α., β., γ.λ, δ.λ, ε.λ. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ

Ermis Design. Ιατηγορία: DESIGN / VISUAL COMMUNICATION / ΟΠΞΩΗΖΘΙΑ ΔΘΑΤΖΛΘΡΘΙΑ ΔΜΣΟΑ Ermis Design Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΔΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΔΙΣ 1. Ποξρδιξοίζξσμε ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ( Θ.Ι ) και ξοίζξσμε ςη θεςικ τξοά. 2. Ποξρέυξσμε μα σπξλξγίρξσμε ρωρςά ςη ρσυμόςηςα ςηπ ςαλάμςωρηπ, αμ ασς δεμ δίμεςαι άμερα. πχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ

ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΡΟ: Υξιςηςέπ, Ακαδημαϊκό και Διξικηςικό Ποξρωπικό Tξ Γοατείξ Αθληςιρμξύ είμαι ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα ραπ κξιμξπξιήρει ςξ Αθληςικό ποόγοαμμα δοαρςηοιξςήςωμ για ςη μέα Ακαδημαϊκή υοξμιά 2013 / 2014. Ο Υξιςηςήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κετάλαιξ 6. Τβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υβοιδικέπ Δξμέπ Δεδξμέμχμ Κετάλαιξ 6 ΤΒΡΙΔΙΚΔ ΔΟΜΔ ΔΔΔΟΜΔΝΩΝ Σσμδσάζξσμ ςη υοήρη δεικςώμ και πιμάκχμ Ψητιακά Δέμδοα TRIES Interpolation Search Tree TRIE Σξ ζηςξύμεμξ: Απξθήκεσρη και αμάκςηρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 4: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ - ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ - ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 3 ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ - ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΑΓΩΓΗ Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελεί μια πολφπλοκθ δομι θ οποία περιλαμβάνει πίνακεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites - Self-Promotion Sites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Lovable Instant Personal Snapcards Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι

Ermis Digital. Καςηγξοία: Web Campaigns Commercial Public Services. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Μέρα και ένω από ςξ ρπίςι Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δκπαιδεσςικϊ Υλικϊ για ςημ εμϊςηςα. «Δγκαςάρςαρη και Διαυείοιρη ΣΔΠΔΗΥ με Ubuntu»

Δκπαιδεσςικϊ Υλικϊ για ςημ εμϊςηςα. «Δγκαςάρςαρη και Διαυείοιρη ΣΔΠΔΗΥ με Ubuntu» ΔΠ ΚςΠ Χοημαςξδϊςηρη: Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Ταμείξ: 75% Δθμικξί Πϊοξι: 25% Δκπαιδεσςικϊ Υλικϊ για ςημ εμϊςηςα Ανάδοτος: Ερεσνηηικό Ακαδημαϊκό Ινζηιηούηο Τετνολογίας Υπολογιζηών Σεπςέμβοιξπ 2008 Αμαπςϋυθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Λειηοςπγίερ μελών ΣΕΣ ιζηοσώπος

Λειηοςπγίερ μελών ΣΕΣ ιζηοσώπος makebelieve immersive interactive experience design & consulting Λειηοςπγίερ μελών ΣΕΣ ιζηοσώπος www.ses.gr Εγσειπίδιο σπήζηρ makebelieve. creative design and consulting Herodou Attikou 10, Maroussi 15124

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Καςηγξοία: Δ1/05. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): COSMOTEBOOKS.GR. Εςαιοία/Πελάςηπ: COSMOTE

Ermis Direct. Καςηγξοία: Δ1/05. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): COSMOTEBOOKS.GR. Εςαιοία/Πελάςηπ: COSMOTE Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: H "Χοσρή Εσκαιοία" ρε όλεπ ςιπ πλαςτόομεπ κιμηςώμ!

Ermis Digital. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: H Χοσρή Εσκαιοία ρε όλεπ ςιπ πλαςτόομεπ κιμηςώμ! Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ ςχμ πεδίχμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous

Ermis Digital. Καςηγξοία: Digital/ Integrated Multiplatform Campaign 2. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Samsung Paralympics Campaign #Gnorisetous Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. τθσ ςειράσ των 12 βίντεο που δθμιουργιςαμε, προκειμζνου να επικοινωνιςουμε τα οφζλθ του χριςτθ.

Ermis Digital. τθσ ςειράσ των 12 βίντεο που δθμιουργιςαμε, προκειμζνου να επικοινωνιςουμε τα οφζλθ του χριςτθ. Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βασική Γενετική. Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Βασική Γενετική. Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βασική Γενετική Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία-Σοφία Αφένδρα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Κξμςά ρςξσπ μέξσπ, ποόγοαμμα ρςήοινηπ τξιςηςώμ

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Κξμςά ρςξσπ μέξσπ, ποόγοαμμα ρςήοινηπ τξιςηςώμ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media (Long term Community Building/Management) Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Elpedison - Facebook Page

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media (Long term Community Building/Management) Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Elpedison - Facebook Page Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Οκτώβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Οκτώβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα;

Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα; Τι στόχους πρέπει μα θέτουμε σχετικά με τημ βελτίωση τωμ διατροφικώμ συμηθειώμ τωμ παιδιώμ στημ Ελλάδα; Δο. Γοηγόοηπ Ρίρβαπ Ποόεδοξπ Παμελλημίξσ σλλόγξσ Διαιςξλόγχμ Διαςοξτξλόγχμ Δπιρςημξμικόπ ρσμεογάςηπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Business / Business to Consumer / Ενέπγειερ Πποώθηςηρ Πωλήςεων

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Business / Business to Consumer / Ενέπγειερ Πποώθηςηρ Πωλήςεων Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ. Τα επίθεσα ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΥΛΗ - ΤΑ ΔΠΙΘΔΤΑ ΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ Τα επίθεσα Τα επίθεςα ρςα λαςιμικά είμαι: Δπίθεσα Β Κλίςηρ Η β κλίρη πεοιλαμβάμει επίθεςα ςοιγεμή και ςοικαςάληκςα ρε us, -a, -um (longus, longa, longum) και ρε

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2016 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Mobile - Mobile Websites. Σίςλξπ σμμεςξυήπ: arcturos.gr. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): ΑΡΚΣΟΤΡΟ. Εςαιοία/Πελάςηπ: ΑΡΚΣΟΤΡΟ

Ermis Digital. Καςηγξοία: Mobile - Mobile Websites. Σίςλξπ σμμεςξυήπ: arcturos.gr. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): ΑΡΚΣΟΤΡΟ. Εςαιοία/Πελάςηπ: ΑΡΚΣΟΤΡΟ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): SEE YOU IN ATHENS FASHION COLLECTION

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): SEE YOU IN ATHENS FASHION COLLECTION Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - εκέµβρης Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - εκέµβρης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ CONCEPT. Σίςλξπ σμμεςξυήπ: ΠΑΡΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΑ. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): FAMOUS GROUSE

Ermis Digital. Καςηγξοία: ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ CONCEPT. Σίςλξπ σμμεςξυήπ: ΠΑΡΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΑ. Ποξϊόμ/Τπηοερία ( Brand Name): FAMOUS GROUSE Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ

Κεφάλαιο 3o. Γεωμετρία Α Λσκείοσ Επιμέλεια: Χατζόποσλος Μάκης lisari.blogspot.com Καθηγητής Μαθηματικώμ 1 ο Λύκειο Ζακύμθοσ Κεφάλαιο 3o Γεωμετρία Α Λσκείοσ Αμαζκόπηζη θεωρίας Μεθοδολογία ίζωμ ημημάηωμ ή γωμιώμ Βοηθηηική εσθεία Αζκήζεις

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΛΑ Γ (25 μξμάδεπ) Γ4. E 3 Λξμάδεπ 6. ΤΔΚΞΣ 1ηπ ΑΟΞ 2 ΣΔΚΘΔΔΣ

ΗΔΛΑ Γ (25 μξμάδεπ) Γ4. E 3 Λξμάδεπ 6. ΤΔΚΞΣ 1ηπ ΑΟΞ 2 ΣΔΚΘΔΔΣ ΑΠΧΖ 1ηπ ΣΔΚΘΔΑΣ ΟΠΞΑΓΩΓΘΙΔΣ ΔΝΔΤΑΣΔΘΣ ΟΔΠΘΞΔΞΥ ΛΑΘΞΥ ΘΞΥΜΘΞΥ 2011 1 Ξ ΓΔΜΘΙΞ ΚΥΙΔΘΞ. ΤΠΘΤΖ 24 ΛΑΘΞΥ 2011 ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ : ΓΔΩΛΔΤΠΘΑ Α ΚΥΙΔΘΞΥ ΣΥΜΞΚΞ ΣΔΚΘΔΩΜ : ΤΠΔΘΣ ( 3 ) ΗΔΛΑ Α (25 μξμάδεπ) Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.)

Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.) Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Τ ο υ λ ι άς Λ. Θωμάς Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙ Κ Ο Σ ( DR. M A T H.) Προίωπικά Στοιφεΰα Θχμάπ Μξσλιάπ Λάμποξπ Βόλξπ, 14 Ζξσμίξσ 1972 062783911 / 2927269 / 14067203514 AH 778794 (A.T. Bόλξσ, 23.7.2009)

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Corporate Websites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: toposophy.com. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): TOPOSOPHY

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Corporate Websites. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: toposophy.com. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): TOPOSOPHY Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Η ενζργεια αποτζλεςε μζροσ τθσ Διεκνοφσ καμπάνιασ «Stand Up for Great Love!» που ςχεδιάςαμε για τα προφυλακτικά Durex.

Ermis Direct. Η ενζργεια αποτζλεςε μζροσ τθσ Διεκνοφσ καμπάνιασ «Stand Up for Great Love!» που ςχεδιάςαμε για τα προφυλακτικά Durex. Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET MARKETING BASICS

INTERNET MARKETING BASICS ebook INTERNET MARKETING BASICS 3 STEP MARKETING SYSTEM ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & MARKETING Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: WEB CAMPAIGNS / Automotive & Related Products. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Τξ ασςξκίμηςξ ςξσ μέλλξμςξπ

Ermis Digital. Καςηγξοία: WEB CAMPAIGNS / Automotive & Related Products. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Τξ ασςξκίμηςξ ςξσ μέλλξμςξπ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014 Νέα Σμύομη, 4 Δεκεμβοίξσ 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 136 /2014 Υπόφη: Τμήμαςξπ Αεοξμεςατξοώμ Ατξοά: Εοχςημαςξλόγια Δ.Α.Α. Α.Ε. ρυεςικά με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ εςαιοειώμ επίγειαπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ αεοξλιμέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Νέα Σμύομη, 9 Ιαμξσαοίξσ 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Νο 03 /2014 Υπόφη: Τμήμαςξπ Αεοξμεςατξοώμ Ατξοά: Εοχςημαςξλόγια Δ.Α.Α. Α.Ε. ρυεςικά με ςημ ανιξλόγηρη ςχμ εςαιοειώμ επίγειαπ ενσπηοέςηρηπ ςξσ αεοξλιμέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Ζνα δυνατό αυτοκίνθτο με μία πρόκλθςθ που μοιάηει αδφνατθ: MINI John Cooper Works Performance Academy!

Ermis Direct. Ζνα δυνατό αυτοκίνθτο με μία πρόκλθςθ που μοιάηει αδφνατθ: MINI John Cooper Works Performance Academy! Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Heineken The Athens Mosaic. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Heineken

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Heineken The Athens Mosaic. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Heineken Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Οn line video. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Urban Adventures #cuttypaizei. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Cutty Sark

Ermis Digital. Καςηγξοία: Οn line video. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Urban Adventures #cuttypaizei. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Cutty Sark Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ(Θ) Ενότητα 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΠΑΡΙ ΜΑΣΟΡΟΚΩΣΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Δκδηλώρειπ / Experiential Events. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Dine Athens Restaurant Week. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Diners Club

Ermis PR. Καςηγξοία: Δκδηλώρειπ / Experiential Events. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Dine Athens Restaurant Week. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Diners Club Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Απξςαμιεσςικό αρταλιρςικό ποόγοαμμα ςακςικώμ καςαβξλώμ «εναρταλίζω ςξ μέλλξμ ςξ παιδιξύ μξσ»

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Απξςαμιεσςικό αρταλιρςικό ποόγοαμμα ςακςικώμ καςαβξλώμ «εναρταλίζω ςξ μέλλξμ ςξ παιδιξύ μξσ» Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou

Ermis PR. Καςηγξοία: Digital PR. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: madame shoushou 5 years birthday. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): madame shoushou Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Consumer / Καμπάμιεπ Direct Marketing. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: L Oreal MyElvive. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Elvive

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Consumer / Καμπάμιεπ Direct Marketing. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: L Oreal MyElvive. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Elvive Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα