Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 κύκλος ISSN:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576"

Transcript

1 Ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία, μέγεθος σχολικής μονάδας, συνοχή ομάδας, σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου και συναισθηματική νοημοσύνη: ο ρόλος τους σε σχέση με το συναίσθημα και την ικανοποίηση στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών Age, gender, years in service, size of school unit, group cohesion, relation between head and employee and emotional intelligence: their role regarding teachers feeling and satisfaction at work Κωνσταντίνος Οικονόμου, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Φιλόλογος ΠΕ 02, Λάρισα, Konstantinos Oikonomou, Secondary Education Language Arts teacher, Larissa, Greece Abstract: This paper explores various factors that influence teachers satisfaction and emotion at work through a sample of 266 Greek teachers from different parts of the country. The tools used were: for emotional intelligence the scale WLEIS by Wong & Law (2002), for the perception of group cohesion the scale by Bollen & Hoyle (1990), for transaction relationship between heads and employees the questionnaire (LMX7) by Graen and Uhl-Bien (1995), for job satisfaction the scale by Brayfield & Rothe (1951), for emotions at work the scale by Brief, Burke, George, Robinson, & Webster (1988). The survey results show a positive correlation between female teachers job satisfaction and age, number of years in service, size of school unit, cohesion of group and transactions between heads and employees, while regarding male teachers there is a positive correlation between job satisfaction and only group cohesion and relationship of transaction. Men s positive feeling is positively affected by relations of transaction between heads and employees, while women s positive feeling by the group cohesion. Male teachers negative feeling is increased in relationship with the size of the school unit, while female teachers negative feeling decreases under the influence of age, years in service and relations of transaction. Finally, there is a correlation between increase of male and female teachers job satisfaction and either increase of positive or decrease of negative feeling. Περίληψη: Στην εργασία αυτή διερευνούμε παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση και το συναίσθημα στην εργασία στους εκπαιδευτικούς, σε δείγμα 266 Ελλήνων εκπαιδευτικών από διάφορες περιοχές της χώρας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: για τη συναισθηματική νοημοσύνη η κλίμακα ικανοτήτων ΣΝ WLEIS των Wong & Law (2002), για την αντίληψη της συνοχής η κλίμακα αντίληψης της συνοχής των Bollen & Hoyle (1990), για τη σχέση συναλλαγής προϊσταμένου και υφισταμένου το ερωτηματολόγιο (LMX7) των Graen και Uhl- Bien (1995), για την επαγγελματική Σελίδα 87 από 163

2 ικανοποίηση η κλίμακα των Brayfield & Rothe (1951), για τα συναισθήματα στην εργασία η κλίμακα των Brief, Burke, George, Robinson, & Webster (1988). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν θετική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης των γυναικών εκπαιδευτικών με την ηλικία, την προϋπηρεσία, το μέγεθος της μονάδας, τη συνοχή της ομάδας και τη σχέση συναλλαγής μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, ενώ στους άντρες υπάρχει θετική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης μόνο με τη συνοχή της ομάδας και τη σχέση συναλλαγής. Το θετικό συναίσθημα στους άντρες επηρεάζεται θετικά από τις σχέσεις συναλλαγής προϊσταμένων και υφισταμένων, ενώ στις γυναίκες από τη συνοχή της ομάδας. Το αρνητικό συναίσθημα στους άντρες εκπαιδευτικούς αυξάνεται από το μέγεθος της σχολικής μονάδας, ενώ στις γυναίκες μειώνεται υπό την επίδραση της ηλικίας, της προϋπηρεσίας και των σχέσεων συναλλαγής. Τέλος, η αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς, άντρες και γυναίκες, συσχετίζεται με την αύξηση του θετικού και με τη μείωση του αρνητικού συναισθήματος. Λέξεις κλειδιά: επάγγελμα εκπαιδευτικών, συναίσθημα και ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς, παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών Εισαγωγή Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητά τους, κατ επέκταση την αποτελεσματικότητα του σχολείου και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και, σε τελευταία ανάλυση, την ανάπτυξη της κοινωνίας και της χώρας. Συνιστά, επομένως, μια πολύ βασική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας: η επαγγελματική εξουθένωση, π.χ., αιτία εμφάνισης περαιτέρω δυσλειτουργιών και προβλημάτων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, αναφέρεται ως χαρακτηριστική επίπτωση της έλλειψής της (Κουστέλιος & Κουστέλιου 2001). Ανάλογα ισχύουν, εξάλλου, για τη φύση και το ρόλο των συναισθημάτων στην εργασία, των οποίων το είδος, η ένταση, η έκφραση και η αξιοποίηση είναι επίσης προσδιοριστικά στοιχεία της σχέσης του εκπαιδευτικού με την εργασία του. Τα επίπεδα της ικανοποίησης και οι μορφές του συναισθήματος στην εργασία αποτελούν συνάρτηση ποικίλων παραγόντων και συνθηκών, όπως τα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο και ηλικία) και οι σχέσεις στην ομάδα και στην ιεραρχία. Η εμπειρική έρευνα των θεμάτων αυτών και των ποικίλων πτυχών τους παρουσιάζεται σχετικά περιορισμένη στην Ελλάδα (Γραμματικού, 2010). Η προκείμενη εργασία αποτελεί μια συμβολή στη διερεύνηση των παραγόντων του συναισθήματος και της ικανοποίησης στην εργασία. 1. Επισκόπηση Ικανοποίηση και συναίσθημα στην εργασία Σελίδα 88 από 163

3 Σύμφωνα με τον Locke (1976) η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια ευχάριστη ή θετική συναισθηματική απόκριση που προέρχεται από την αξιολόγηση των εμπειριών του ατόμου στην εργασία και πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτή του παρέχει ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του. Ο Herzberg (1968) έχει διακρίνει την εσωγενή ικανοποίηση, η οποία αναφέρεται σε εκείνες τις όψεις της εργασίας που έχουν να κάνουν με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωσή της, όπως είναι η σπουδαιότητα του έργου, η επίπτωσή του σε άλλους ανθρώπους, ο βαθμός υπευθυνότητας που απαιτείται για την εκπλήρωσή του, η χρήση δεξιοτήτων, η ποικιλία και η διαφορετικότητα των δραστηριοτήτων, η ύπαρξη ή μη ανατροφοδότησης, αλλά και οι δυνατότητες προαγωγής, η αναγνώριση ή μη από τους συναδέλφους και το κοινωνικό σύνολο. Η εξωγενής ικανοποίηση, που έχει σχέση με το πλαίσιο της εργασίας, αφορά τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια, τις αμοιβές και παροχές, την ασφάλεια, τη διατήρηση της εργασίας, τη μορφή διοίκησης και εποπτείας από τον προϊστάμενο. Γενικά, οι θεωρίες των παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το πού εστιάζουν: α) σε εργασιακές και οργανωσιακές συνθήκες, όπως η φύση της εργασίας ή διάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (αμοιβές, προαγωγή, επιτήρηση, αναγνώριση, ασφάλεια και εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής). β) στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (προδιαθέσεις, κίνητρα, ευφυΐα, ικανότητες), αλλά και σε δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας (Dong & Howard, 2006, Mosadeghrad et al., 2008). γ) στην αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω (Judge et al., 2001). Από ποικίλες μελέτες που αναφέρονται στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Borg & Riding, 1991, Chaplain, 1995, Kyriakou & Sutcliffe, 1979, Ololube, 2006, Papanastasiou & Zembylas, 2006, Sari, 2004) διαπιστώθηκε ότι οι κύριες πηγές της είναι σύμφυτες με το επάγγελμα: το επάγγελμα καθεαυτό και η φύση της εργασίας που συνεπάγεται, η διδασκαλία, ο παιδαγωγικός ρόλος, οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στο επάγγελμα (Papanastasiou & Zembylas, 2005, Wright & Custer, 1998). Εκπαιδευτικοί που είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους είναι περισσότερο θετικοί και συνεπείς στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές, επηρεάζουν θετικά την επίδοσή τους και μένουν στο επάγγελμα για περισσότερα χρόνια (Maslach & Leiter, 1999). Από την άλλη πλευρά, οι κύριες πηγές δυσαρέσκειας είναι εξωγενείς και εξωτερικά ελεγχόμενες και εντοπίζονται στις οικονομικές απολαβές και στις προοπτικές εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης (McDonald, 1999, Tye O Brien, 2002). Το συναίσθημα στην εργασία αποτελεί μια σημαντική πτυχή της εργασιακής εμπειρίας, είναι θετικής ή αρνητικής υφής και μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό ή ενισχυτικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων και στις εργασιακές σχέσεις. Αν η εργασία του ατόμου έχει επιτυχία, νιώθει χαρά και παίρνει ικανοποίηση, αν όχι, θλίβεται και απογοητεύεται. Έτσι η εργασία διαμορφώνει την ψυχική κατάσταση, η οποία τελικά επηρεάζει την απόδοση. Διάφορες έρευνες (Judge et al., 2001, Kafetsios & Loumakou, 2007, Weiss, 2002, Weiss & Beal, 2005) έδειξαν ότι το συναίσθημα στην εργασία δεν Σελίδα 89 από 163

4 μπορεί να εξισωθεί, όπως αρχικά είχε θεωρηθεί (Locke, 1976), με την επαγγελματική ικανοποίηση, η οποία δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αλλά σύνολο στάσεων σχετικών με την εργασία (Ashkanasy, 2003), που αντικατοπτρίζουν γνωστικές αξιολογήσεις και πεποιθήσεις (Weiss, 2002). Υπάρχει ωστόσο ένα πλήθος ερευνών που επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης με το θετικό συναίσθημα στην εργασία και το αντίθετο (Connolly & Viswesvaran, 2000, George & Brief, 1996) και επισημαίνουν ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις στην εργασία αποτελούν στοιχεία - κλειδιά των οργανωσιακών επιρροών και των επιδράσεων της προσωπικότητας στην επαγγελματική ικανοποίηση και απόδοση (Kafetsios & Zampetakis, 2008). Γενικότερα, το θετικό συναίσθημα, με την ευρεία έννοια του όρου, οδηγεί σε μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση (Connolly & Viswesvaran, 2000) και λιγότερη εργασιακή εγκατάλειψη (Show, 1999), ενώ η αρνητική διάθεση των εργαζομένων μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις προϊσταμένου - υφισταμένου, μειώνοντας έτσι την παραγωγικότητα, καθώς και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Judge, 1992). Φύλο και προϋπηρεσία σε σχέση με την ικανοποίηση και το συναίσθημα στην εργασία Σε πρόσφατη έρευνα (Eliophotou-Menon & Athanasoula-Reppa, 2012), όσον αφορά το φύλο προέκυψε μάλλον ασαφής εικόνα για το συγκεκριμένο συσχετισμό, μολονότι ειδικά στην εκπαίδευση οι γυναίκες φαίνεται πως είναι περισσότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους (Kremer-Hayon & Goldstein, 1990, Poppleton & Riseborough, 1990, Ladebo, 2005, DeNobile and McCormick, 2008). Όσον αφορά ηλικία και χρόνια υπηρεσίας, τα ευρήματα δείχνουν έκδηλη διαφορά μεταξύ νέων και παλαιότερων δασκάλων, καθώς οι τελευταίοι δηλώνουν μικρότερη ικανοποίηση και μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψουν τη διδασκαλία (Lowther, Gill, and Coppard, 1985, De Nobile and McCormick 2008). Ειδικά για την Κύπρο, οι Eliophotou-Menon και Athanasoula-Reppa διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία αναφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση σε σχέση με την κατοχή θέσεων-κλειδιών και τη συμμετοχή στη σχολική διοίκηση, ενώ οι διάφορες ανάμεσα στα δύο φύλα δεν είναι σημαντικές ως προς καμία διάσταση. Συνοχή της ομάδας και συναλλαγή μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου σε σχέση με την ικανοποίηση και το συναίσθημα στην εργασία Σύμφωνα με τον Festinger (1950) ως συνοχή της ομάδας ορίζεται το συνολικό πεδίο δυνάμεων, που επιδρούν σε ένα άτομο, προκειμένου αυτό να παραμένει στην ομάδα. Ως έννοια η συνοχή περιλαμβάνει την αντίληψη και τη συναισθηματική απόκριση του ατόμου στο γεγονός ότι ανήκει σε μία ομάδα (Bollen & Hoyle, 1990) και βασίζεται στην αντίληψη του κάθε μέλους για τα χαρακτηριστικά της, αλλά και στην πεποίθηση ότι τελικά όλα τα μέλη έχουν την ίδια αντίληψη (Molleman, 2005). Όταν τα μέλη πιστεύουν ότι έχουν κοινές πεποιθήσεις και κοινούς στόχους, εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε η ομάδα να ολοκληρώνει επιτυχώς την αποστολή της. Σύμφωνα με το πρότυπο συνοχής του Carron (1980) οι παράγοντες που συμβάλλουν στη συνοχή μιας ομάδας αναφέρονται στο περιβάλλον, το άτομο, την ηγεσία και την ομάδα, ενώ οι λόγοι που κάνουν τα μέλη μιας Σελίδα 90 από 163

5 ομάδας να συμπτύσσονται γύρω από αυτήν και να καταβάλουν προσπάθεια να αποδώσουν είναι κυρίως δύο: αφενός οι στόχοι της ομάδας (συνοχή αντικειμενικού σκοπού) και αφετέρου οι κοινωνικές λειτουργίες (κοινωνική συνοχή). Προέκταση της σχέσης και της συνοχής που αναπτύσσεται σε μία ομάδα είναι και η συναλλαγή μεταξύ ηγέτη και υφισταμένου και η διαπροσωπική επαφή μεταξύ αυτών (Dinesch & Liden, 1986). Ενώ παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις εστιάζουν στο προσωπικό και τους υφισταμένους, η συγκεκριμένη τονίζει την εξατομίκευση των μελών της κάθε ομάδας (Graen & Scandura, 1987) και αναδεικνύει τη συναλλαγή μεταξύ υφισταμένου και προϊσταμένου εστιάζοντας στη δυαδική σχέση μεταξύ των δύο (Dansereau et al., 1975). Γενικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ υφισταμένου και προϊσταμένου είναι οι ικανότητες, οι στάσεις, η προσωπικότητα και η ηλικία (Gerstner & Day, 1997), ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η ικανοποίηση από την εργασία και η πραγματοποίηση των προσδοκιών που απορρέουν από αυτή. Ένας υπάλληλος ξεκινώντας να δουλεύει σε έναν οργανισμό έχει κάποιες προσδοκίες σχετικά με αυτόν. Όταν νιώσει πως ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στο προσδοκώμενο, τότε τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης είναι χαμηλά. Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας επιρροής της σχέσης είναι η συμφωνία γύρω από στόχους, αντιλήψεις, αξίες και ενδιαφέροντα, όπως επίσης και η κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων και προβληματισμών (Beal et al., 2003). Συναισθηματική νοημοσύνη και ικανοποίηση και συναίσθημα στην εργασία Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών προερχόμενων από τα συναισθήματα και στη χρησιμοποίησή τους για την καθοδήγηση της δράσης σε περιστάσεις που απαιτούν ενεργοποίηση του γνωστικού συστήματος (Salovey, Mayer & Caruso, 2002). Για τον Goleman (1995, 1998) αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την επιτυχία στη ζωή και στην εργασία. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί εν τέλει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή, με μεγαλύτερη ίσως επίδραση από αυτή της γνωσιακής νοημοσύνης, σε πολλές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων της εργασίας και της εκπαίδευσης (Καφέτσιος, 2003). Σύμφωνα με τον Goleman (1998), τρεις εφαρμογές της συναισθηματικής νοημοσύνης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία: η ικανότητα αποδοχής της κριτικής, ο χειρισμός της διαφορετικότητας και η ομαδικότητα. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά, αποδίδουν τα μέγιστα στην εργασία τους. Τα καλά συναισθήματα ενεργοποιούν τη νοητική αποτελεσματικότητα, κάνοντας τους καλύτερους στην κατανόηση των πληροφοριών και στη λήψη σύνθετων αποφάσεων, αλλά και πιο ευέλικτους στη σκέψη (Isen, 1999). Οι Cooper και Sawaf (1997) υποστηρίζουν πως οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται, ρυθμίζουν το συναίσθημά τους και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, αντιλαμβάνονται δηλαδή τα συναισθήματα των άλλων, έχουν υψηλότερους δείκτες επαγγελματικής ικανοποίησης και μεγαλύτερης απόδοσης. Αν σκεφτούμε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση συμβάλλει στην επιτυχία στο χώρο της εργασίας (Grewal & Salovey, 2005) μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η αντίληψη, η διαχείριση και η ρύθμιση του συναισθήματος στο χώρο αυτό. Οι Wong και Law (2000) όχι μόνο Σελίδα 91 από 163

6 συμφωνούν με την παραπάνω άποψη, αλλά επισημαίνουν ότι η ικανότητα αντίληψης και ρύθμισης συναισθημάτων είναι ικανή να βελτιώσει τις σχέσεις των προϊσταμένων με τους υφισταμένους τους. Σκοπός και υποθέσεις Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της επίδρασης παραγόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η προϋπηρεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η σχέση συναλλαγής μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου και η αντίληψη της συνοχής της ομάδας, στο συναίσθημα και την ικανοποίηση στην εργασία Ελλήνων εκπαιδευτικών. Αν λάβουμε υπόψη την περιορισμένη ελληνική έρευνα στο θέμα αυτό και, παράλληλα, τα αντικρουόμενα διεθνή αποτελέσματα που δυσχεραίνουν την πλήρη κατανόηση του θέματος, η διεξαγωγή αυτής της μελέτης είναι αναγκαία. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, καταλήγουμε στη διατύπωση οχτώ υποθέσεων προς διερεύνηση, στη συγκεκριμένη έρευνα. Αναλυτικότερα, οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής: Υπόθεση 1: Η ηλικία του εκπαιδευτικού επηρεάζει τα συναισθήματα και την επαγγελματική ικανοποίησή του. Θα ελεγχθεί, δηλαδή, κατά πόσο διαφοροποιούνται τα συναισθήματα και η επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με την ηλικία. Υπόθεση 2: Το φύλο του εκπαιδευτικού επηρεάζει τα συναισθήματα και την επαγγελματική του ικανοποίηση. Θα εξεταστεί αν το φύλο επηρεάζει τις δύο αυτές μεταβλητές. Υπόθεση 3: Η προϋπηρεσία επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού. Θα ελεγχθεί, δηλαδή, κατά πόσο η μεγάλη προϋπηρεσία λειτουργεί θετικά ή αρνητικά ως προς την επαγγελματική ικανοποίηση. Υπόθεση 4: Το μέγεθος της σχολικής μονάδας επιδρά στην ικανοποίηση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί. Υπόθεση 5: Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με τα συναισθήματα και την επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού. Υπόθεση 6: Η συνοχή της ομάδας στο χώρο εργασίας σχετίζεται με τα συναισθήματα και την επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού. Θα εξεταστεί, δηλαδή, εάν μεγαλύτερη συνοχή στην ομάδα σημαίνει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική ικανοποίηση και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών. Υπόθεση 7: Οι σχέσεις προϊσταμένου- υφισταμένου επηρεάζουν τα συναισθήματα και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Υπόθεση 8: Η ικανοποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους, αποτελεί παράγοντα δημιουργίας θετικών συναισθημάτων. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη ικανοποίηση απ την εργασία τους αισθάνονται, τόσο αυξάνονται τα θετικά συναισθήματα. Σελίδα 92 από 163

7 2. Δείγμα Στην μελέτη συμμετείχαν 266 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Το 42% του δείγματος ήταν άνδρες και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 41 χρόνια περίπου. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση το 21,9 % του δείγματος ήταν ανύπαντροι, το 75,2% έγγαμοι, το 2,4 % διαζευγμένοι και το.5% είχαν χάσει τον/ την σύζυγό τους. Ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας ήταν τα 12,4 χρόνια. 3. Εργαλεία Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνη. Χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα ικανοτήτων ΣΝ WLEIS των Wong & Law (2002). Η κλίμακα αποτελείται από τέσσερεις διαστάσεις που είναι σύμφωνες με τον ορισμό των Mayer και Salovey (1997) για την συναισθηματική νοημοσύνη. Ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας της κλίμακας ήταν α =.80. Κλίμακα αντίληψης της συνοχής. Η κλίμακα αντίληψης της συνοχής (Perceived Cohesion Scale, Bollen & Hoyle, 1990 Chin, Salisbury, Pearson & Stollak, 1999) αναφέρεται στο πώς ένα άτομο εκτιμά και αντιλαμβάνεται τη συνοχή της ομάδας του. Είναι κλίμακα τύπου Likert, με επτάβαθμη διαβάθμιση από το «διαφωνώ απόλυτα», ως το «συμφωνώ απόλυτα». Αποτελείται από 6 προτάσεις και διακρίνεται σε δύο υποκλίμακες. Η μία υποκλίμακα εστιάζει στην αντίληψη του «ανήκειν», ενώ η άλλη στο αίσθημα του «ανήκειν». Παράδειγμα πρότασης της κλίμακας είναι: «Είμαι ικανοποιημένος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας». Ο δείκτης αξιοπιστίας είναι α-= Κλίμακα σχέσης συναλλαγής προϊσταμένου και υφισταμένου. Κάθε άτομο ανεξάρτητα, αξιολόγησε την ποιότητα συναλλαγής με τον προϊστάμενό του χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των 7 προτάσεων (LMX7) των Graen και Uhl- Bien (1995). Οι απαντήσεις βαθμολογούνταν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert με κατεύθυνση από τ6ο αρνητικό στο θετικό. Ο μέσος όρος της κλίμακας περιγράφει την αντίληψη του κάθε ατόμου για την ποιότητα της σχέσης συναλλαγής με τον προϊστάμενό του. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach της κλίμακας αυτής είναι α= Κλίμακα επαγγελματικής ικανοποίησης (Brayfield & Rothe, 1951). Αποτελείται από 12 προτάσεις, 4 εκ των οποίων έχουν αρνητική χροιά και για το λόγο αυτό αντιστράφηκαν ούτως ώστε οι υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις προτάσεις να δηλώνουν ικανοποίηση από την εργασία. Παράδειγμα τέτοιας πρότασης είναι: «συχνά βαριέμαι τη δουλειά μου». Οι υπόλοιπες 8 προτάσεις της κλίμακας είχαν θετική χροιά, όπως «η δουλειά μου είναι ενδιαφέρουσα». Η κλίμακα είναι τύπου Likert, με πεντάβαθμη διαβάθμιση από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach της κλίμακας αυτής είναι α= Σελίδα 93 από 163

8 Κλίμακα συναισθημάτων στην εργασία. (Job Affect Scale, Brief, Burke, George, Robinson, & Webster, 1988). Η κλίμακα αποτελείται από 20 επίθετα που αναφέρονται στην γενική συγκινησιακή και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου στην εργασία κατά την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε 17 από αυτά τα επίθετα προσαρμοσμένα στην ελληνική γλώσσα: εννέα από αυτά αναφέρονταν σε θετική συγκινησιακή κατάσταση (π.χ. Active/Δραστήριος, Εxcited/ Συνερπαρμένος), ενώ τα υπόλοιπα οκτώ αναφέρονται σε αρνητική συναισθηματική κατάσταση (π.χ. Sad/ Λυπημένος, Scornfull/ Περιφρονητικός). Τόσο η κλίμακα αρνητικής συγκινησιακής κατάστασης όσο και η κλίμακα θετικής συγκινησιακής κατάστασης είχαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή ( =.77). 4. Αποτελέσματα Αρχική ανάλυση διαφοράς μέσων όρων ανάμεσα στα δύο φύλα σε σχέση με όλες τις μεταβλητές της έρευνας, που παρουσιάζεται στον πίνακα 1, αποκαλύπτει ότι τα μόνα ευρήματα που μπορούν να θεωρηθούν στατιστικώς σημαντικά αφορούν τη μεταβλητή συνοχή της ομάδας και είναι φανερό ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει διαφορά σε ό, τι αφορά τη συνοχή της ομάδας (F= > 1 και Sig.=0.026 < 0.05). Τα υπόλοιπα ευρήματα δε μπορούν να χαρακτηριστούν στατιστικώς σημαντικά, αφού F<1. Επίσης, τα ευρήματα για το αρνητικό συναίσθημα δεν θεωρούνται στατιστικά σημαντικά, γιατί παρά το γεγονός ότι το F>1, παρατηρούμε ότι Sig>.05. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αποτελέσματα από αναλύσεις που αφορούν τη συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών και στα δύο φύλα (πίνακας 2) και σε κάθε φύλο ξεχωριστά (πίνακας 3, για τους άντρες, και 4, για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς). Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, στατιστικώς σημαντικές συνάφειες είναι οι σχετικά χαμηλές θετικές συσχετίσεις της ικανοποίησης με την ηλικία (.227**), την προϋπηρεσία (.232**), τη συνοχή (.339**) και τη συναλλαγή προϊσταμένων-υφισταμένων (.444**). Επίσης, υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ θετικού συναισθήματος και ικανοποίησης (.574**). Μέτριες αρνητικές είναι οι συμμεταβολές του αρνητικού συναισθήματος και της ικανοποίησης (-.347**), όπως και του θετικού συναισθήματος (-.384**). Αν επικεντρωθούμε στους άνδρες εκπαιδευτικούς (πίνακας 3), θα διαπιστώσουμε μέτριες θετικές συμμεταβολές της ικανοποίησης με τη συναλλαγή προϊσταμένων-υφισταμένων (.452**) και με τη συνοχή της ομάδας (.228*). Υψηλή είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης και θετικού συναισθήματος (.606**), ενώ μέτρια αρνητική είναι η συνάφεια του αρνητικού συναισθήματος με την ικανοποίηση (-.313**) και με το θετικό συναίσθημα (-.422**). Ως προς τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (πίνακας 4): μέτρια θετική συνάφεια μεταξύ ικανοποίησης και ηλικίας (.343**) και προϋπηρεσίας (.338**) και υψηλότερη μεταξύ ικανοποίησης και συναλλαγής προϊσταμένων-υφισταμένων (.443**) και συνοχής της ομάδας (.530**). Επίσης, υψηλή θετική συσχέτιση της ικανοποίησης με το θετικό Σελίδα 94 από 163

9 συναίσθημα (.542**) και φυσικά μέτρια αρνητική μεταξύ αρνητικού συναισθήματος και θετικού (-.341**) και ικανοποίησης (-.393**). Πίνακας 1. Αποτελέσματα αναλύσεων μέσου όρου στα δύο φύλα N Mean Std. Deviation F (1, 264) Sig. Ικανοποίηση Total Θετικό συναίσθημα Total Αρνητικό συναίσθημα Total ΣΝ Total Συνοχή της ομάδας Total Lmx Total Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης Ηλικία *.879 **.371 ** ** Φύλο * * * Προϋπηρεσία ** ** Μέγεθος μονάδας * ** 5. Lmx **.444 **.253 ** ΣΝ ** Συνοχή της ομάδας ** Ικανοποίηση ** ** 9. Θετικό συναίσθημα ** Σελίδα 95 από 163

10 10. Αρνητικό συναίσθημα Σημ.: Φύλο (1 = άνδρες, 2 = γυναίκες), * p <.05, ** p <.01 1 Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης στους άνδρες εκπαιδευτικούς Ηλικία **.424 ** Προυπηρεσία ** * Μέγεθος μονάδας ** 4. Lmx **.452 **.357 ** ΣΝ ** Συνοχή της ομάδας * Ικανοποίηση ** ** 8. Θετικό συναίσθημα ** 9. Αρνητικό συναίσθημα 1 Σημ. * p <.05, ** p <.01 Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της μελέτης στις γυναίκες εκπαιδευτικούς Ηλικία **.285 **.227 ** *.343 ** * 2. Προυπηρεσία *.208 ** ** ** 3. Μέγεθος μονάδας ** ** Lmx **.443 ** * 5. ΣΝ ** Συνοχή της ομάδας **.225 * Ικανοποίηση ** ** 8. Θετικό συναίσθημα ** 9. Αρνητικό συναίσθημα 1 Σημ. * p <.05, ** p <.01 Σελίδα 96 από 163

11 Συζήτηση Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση βάσει εμπειρικών δεδομένων του ρόλου που διαδραματίζουν μια σειρά από παράγοντες σε σχέση με την ικανοποίηση και το συναίσθημα των εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους. Προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώθηκαν οκτώ υποθέσεις και στη συνέχεια με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συνελέγησαν από το δείγμα μας επιχειρήθηκε ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών. Οι υποθέσεις αναφέρονται στους παράγοντες ηλικία, φύλο, προϋπηρεσία, μέγεθος σχολικής μονάδας, συνοχή της ομάδας, σχέση προϊσταμένου και υφισταμένου και συναισθηματική νοημοσύνη. Μπορούμε εδώ να σημειώσουμε ότι οι δύο πληθυσμοί, των αντρών και των γυναικών εκπαιδευτικών, παρουσιάζουν, αν εξαιρέσουμε αυτήν της συνοχής της ομάδας, ομοιογένεια ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους τους: την ηλικία, το φύλο, την προϋπηρεσία, το μέγεθος σχολικής μονάδας, τη σχέση προϊσταμένου και υφισταμένου και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η πρώτη υπόθεση ήταν ότι η ηλικία επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι υπάρχει θετική συσχέτιση, αν και χαμηλή, μεταξύ ηλικίας και επαγγελματικής ικανοποίησης. Όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, παρατήρηση που επιβεβαιώνεται από μερίδα της έρευνας (Eliophotou-Menon & Athanasoula-Reppa, 2012), αν και αυτό φαίνεται να ισχύει περισσότερο για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Σε ό, τι αφορά το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα δεν προκύπτει σημαντική συσχέτιση με την ηλικία τόσο ως προς τους άντρες όσο και ως προς τις γυναίκες εκπαιδευτικούς: προφανώς η διαμόρφωση του συναισθήματος δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ηλικία. Ας αναφερθεί μόνο ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία των γυναικών και αυξάνεται η επαγγελματική τους ικανοποίηση, εμφανίζεται μια τάση μείωσης του αρνητικού συναισθήματος που αισθάνονται γι αυτή. Η δεύτερη υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν η ύπαρξη σχέσης μεταξύ φύλου, επαγγελματικής ικανοποίησης και συναισθήματος. Από την έρευνα δεν προκύπτει ότι οι παράμετροι αυτές σχετίζονται μεταξύ τους είτε αρνητικά είτε θετικά, γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί από μερίδα της έρευνας (Eliophotou-Menon & Athanasoula-Reppa, 2012). Η τρίτη υπόθεση αφορούσε τη συνάφεια μεταξύ προϋπηρεσίας, επαγγελματικής ικανοποίησης και συναισθήματος. Κατά τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ προϋπηρεσίας και επαγγελματικής ικανοποίησης και στα δύο φύλα. Επομένως, όσο μεγαλύτερη η προϋπηρεσία τόσο και πιο αυξημένη η ικανοποίηση που οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται στο πλαίσιο της εργασίας τους. Όμως αυτό φαίνεται να ισχύει περισσότερο στις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Ανάμεσα στην προϋπηρεσία και το θετικό συναίσθημα δεν προκύπτει αξιόλογη συσχέτιση. Για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς όμως ισχύει ότι η μεγαλύτερη προϋπηρεσία τους συμβαδίζει με τη μείωση του αρνητικού συναισθήματος που βιώνουν στην εργασία τους. Σελίδα 97 από 163

12 Μια άλλη υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν ότι το μέγεθος της σχολικής μονάδας επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση και το συναίσθημα των εκπαιδευτικών. Από τη μελέτη προκύπτει ότι, προκειμένου για το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι μεγάλες σχολικές μονάδες προβλέπουν ισχυρό αρνητικό συναίσθημα, προπαντός στους άντρες. Σε ό, τι αφορά τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους σχολικής μονάδας και ικανοποίησης, δηλαδή στις μεγάλες σχολικές μονάδες οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο έλεγχος της πέμπτης υπόθεσης, που αναφέρεται στη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και του συναισθήματος, δεν αποδίδει κάποια σημαντική συσχέτιση. Αυτό προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι η συναισθηματική νοημοσύνη κατά την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι προβλεπτικός παράγοντας της επαγγελματικής ικανοποίησης (Cooper και Sawaf 1997). Η συνοχή της ομάδας παρουσιάζει ως προς το σύνολο των εκπαιδευτικών θετική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση. Άρα, όσο μεγαλώνει η συνοχή της ομάδας, τόσο μεγαλώνει και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών απ την εργασία τους. Από την άλλη, δεν υφίσταται προφανώς συσχέτιση ανάμεσα στη συνοχή της ομάδας και το θετικό ή αρνητικό συναίσθημα. Στους άνδρες εκπαιδευτικούς υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνοχή της ομάδας και την επαγγελματική ικανοποίηση, επομένως η συνοχή της ομάδας επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των ανδρών εκπαιδευτικών. Η έρευνα έχει ήδη επισημάνει την ισχυρή επίδραση των κοινωνικών σχέσεων της εργασίας στην επαγγελματική ικανοποίηση (Papanastasiou & Zembylas, 2005). Η συνοχή της ομάδας δε συμμεταβάλλεται πάντως με το θετικό ή το αρνητικό συναίσθημα των αντρών εκπαιδευτικών. Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς υπάρχει σχετικά υψηλή θετική συνάφεια ανάμεσα στη συνοχή της ομάδας και την ικανοποίηση, ενώ θετική συνάφεια παρατηρείται επίσης ανάμεσα στη συνοχή της ομάδας και το θετικό συναίσθημα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συνοχή της ομάδας επηρεάζει θετικά το θετικό συναίσθημα των γυναικών εκπαιδευτικών. Αλλά όσον αφορά τις γυναίκες, δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση μεταξύ της συνοχής της ομάδας και του αρνητικού συναισθήματος. Οι σχέσεις προϊσταμένου υφισταμένου, για να περάσουμε στην έβδομη υπόθεση, επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση που αισθάνονται για τη δουλειά τους στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί, όπως προκύπτει από τη θετική συνάφεια που υπάρχει σε σχέση με την επαγγελματική ικανοποίησή τους. Κι εδώ δεν παρουσιάζεται κάποια απόκλιση από τα δεδομένα της έρευνας (Beal et al., 2003). Οι σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου επηρεάζουν επίσης θετικά το θετικό συναίσθημα που αισθάνονται για τη δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως φύλου, αφού προκύπτει θετική συσχέτιση με το θετικό συναίσθημα. Αντίθετα, στο σύνολο των εκπαιδευτικών δεν παρουσιάζεται καμία συσχέτιση μεταξύ των σχέσεων προϊσταμένου υφισταμένου και του αρνητικού συναισθήματος. Ειδικά για τους άντρες εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι οι σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση που αισθάνονται για τη δουλειά τους, αφού εμφανίζεται θετική συσχέτιση των σχέσεων προϊσταμένου- Σελίδα 98 από 163

13 υφισταμένου με την ικανοποίηση. Ακόμη, στους άνδρες εκπαιδευτικούς το θετικό συναίσθημα επηρεάζεται θετικά από τις σχέσεις προϊσταμένου υφισταμένου, όπως προκύπτει απ τη θετική συσχέτιση που παρουσιάζουν οι σχέσεις προϊσταμένου υφισταμένου με το θετικό συναίσθημα, ενώ δεν παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ των σχέσεων προϊσταμένου υφισταμένου με το αρνητικό συναίσθημα. Θετική συσχέτιση ανάμεσα στις σχέσεις προϊσταμένου υφισταμένου και την επαγγελματική ικανοποίηση παρατηρείται και στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, στις οποίες επίσης ισχύει αρνητική συσχέτιση των σχέσεων προϊσταμένου-υφισταμένου με το αρνητικό συναίσθημα, αλλά καμία με το θετικό συναίσθημα. Η τελευταία υπόθεση που διατυπώθηκε ήταν αν και κατά πόσο η ικανοποίηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους συνοδεύεται από θετικά ή αρνητικά συναισθήματα ή αν δε σχετίζεται καθόλου με αυτά. Και από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η επαγγελματική ικανοποίηση συμβαδίζει με την ύπαρξη θετικών συναισθημάτων στους εκπαιδευτικούς, τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν κοινό τόπο της έρευνας (Connolly & Viswesvaran, 2000, George & Brief, 1996). Όμως, η συσχέτιση της επαγγελματικής ικανοποίησης με το θετικό συναίσθημα είναι μεγαλύτερη στους άνδρες εκπαιδευτικούς από ό, τι στις γυναίκες. Εξάλλου, η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται αρνητικά με το αρνητικό συναίσθημα των εκπαιδευτικών: η αύξηση της ικανοποίησης απ την εργασία οδηγεί στην αύξηση του θετικού συναισθήματος και αντίστοιχη μείωση του αρνητικού. Το αρνητικό συναίσθημα όμως εμφανίζει εντονότερη μειωτική τάση στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Συμπέρασμα Η ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί μια πολύ σημαντική διάσταση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος: το υψηλό επίπεδό επαγγελματικής ικανοποίησης συνδυαζόμενο με την ύπαρξη θετικού συναισθήματος στην εργασία εξασφαλίζει ατομική και κοινωνική ευημερία. Για το λόγο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση και η κατανόηση, και σε σχέση με την Ελλάδα, των στοιχείων και των παραγόντων που καθορίζουν τόσο την ικανοποίηση όσο και το συναίσθημα στην εργασία. Στους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης, όπως δείχνει η παρούσα έρευνα, περιλαμβάνονται: όσον αφορά τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, η ηλικία, η προϋπηρεσία, το μέγεθος της μονάδας, η συνοχή της ομάδας και η σχέση συναλλαγής μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και, όσον αφορά τους άντρες, η συνοχή της ομάδας και προπαντός η σχέση συναλλαγής προϊσταμένου και υφισταμένου. Το θετικό συναίσθημα στους άντρες επηρεάζεται θετικά από τη συναλλαγή, ενώ στις γυναίκες από τη συνοχή της ομάδας. Το αρνητικό συναίσθημα στους άντρες εκπαιδευτικούς αυξάνεται από το μέγεθος της σχολικής μονάδας, ενώ στις γυναίκες μειώνεται υπό την επίδραση της ηλικίας, της προϋπηρεσίας και των σχέσεων συναλλαγής. Θα πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι η αύξηση της επαγγελματικής Σελίδα 99 από 163

14 ικανοποίησης στους εκπαιδευτικούς, άντρες και γυναίκες, συσχετίζεται με την αύξηση του θετικού και με τη μείωση του αρνητικού συναισθήματος. Τα στοιχεία που προέκυψαν δε φαίνονται να διαφοροποιούνται σημαντικά από τα δεδομένα των διεθνών ερευνών, αλλά είναι χρήσιμο σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιούνται έρευνες που να εστιάζουν στον ελληνικό χώρο και τα δεδομένα τους να συγκρίνονται με αυτά σε άλλες περιοχές. Η έρευνα σχετικά με τη διαμόρφωση της ικανοποίησης και του θετικού συναισθήματος στην εργασία έχει ανάγκη από περισσότερες διευκρινίσεις, ενώ το όλο θέμα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί διεξοδικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό, εξάλλου, και για την εκπαιδευτική πολιτική και ηγεσία της χώρας να κατανοήσει πρώτα και κατόπιν να προβεί σε κατάλληλες αποφάσεις και ενέργειες που θα συντελέσουν, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοποιημένοι και να χαίρονται με την εργασία τους. Βιβλιογραφικές αναφορές Ashkanasy, N. M. (2003). Emotions in Organizations: A multi - level perspective. Research in Multi level Issues, Vol.2: Multi level Issues in Organizational Behavior and Strategy, Oxford, UK, Elsevier Science. Beal, P. J., Cohen, R. R., Buke, M. J. & Mclendon, C. L (2003). Cohesion and performance in groups. A metaanalytic clarification of construct relations. Journal of Applied Psychology, 88, Bollen, K. A & Hoyle, R. H. (1990). Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. Social forces, 49, Borg, M.G. & Riding, R.J. (1991). Occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary schoolteachers. Educational Psychology, 11(1), Brayfield, A. & Rothe, H. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, Brief, A. P., Burke, M. J., George, J. M., Robinson, B. S., & Webster, J. (1988). Should negative affectivity remain an unmeasured variable in the study of job stress? Journal of Applied Psychology, 73, Carron, A. V. (1980). Social Psychology of Sport. Ithaca, NY: Movement. Chaplain, R.P. (1995). Stress and Job satisfaction: A study of English primary school teachers. Educational Psychology,15(4), Chin, W. W., Salisbury, W. D., Pearson, A. W., & Stollak, M. J. (1999). Perceived cohesion in small groups: Adapting and testing the Perceived Cohesion Scale in a small group setting. Small Group Research, 30, Connolly, J. J. & Viswesvaran, C. (2000). The role of affectivity in job satisfaction: A meta-analysis, Personality and Individual Differences, 29, Cooper, R. K., & Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotional intelligence in leadership and organizations. New York, Putnam. Σελίδα 100 από 163

15 Danserau, F., Graen, G. & Haga, W. J. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership within formal organizations. A longitudinal investigation of the role making process, Organizational Behavior and Human Performance, 13, De Nobile, J.J., & McCormick, J. (2008). Job satisfaction of Catholic primary school staff: A study of biographical differences. International Journal of Educational Management, 22, no. 2, Dinesch, R. M & Liden, R. C. (1986). Leader - member exchange model of leadership: a critique and further development, Academy of Management Review, 11, Dong, Q. & Howard, T. (2006). Emotional intelligence, trust, and job satisfaction, American Society for Competitiveness, 4, Eliophotou-Menon. M. & Athanasoula-Reppa, A. (2011). Job satisfaction among secondary school teachers: the role of gender and experience, School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 31,5, Festinger, L. (1950). Informal social communication, Psychological Review, 57, George, J. M. & Brief, A. P. (1996). Negative affectivity and coping with job loss, Academy of Management Review, 21, 7-9. Gerstner, R. C. & Day, D.V. (1997). Meta - analytic review of leader - member exchange theory: correlates and construct issues, Journal of Organizational Behavior, 22, Goleman, D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη (Μετάφραση: Φ. Μεγαλούδη). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantum Books. Graen, G. B. & Scandura, T. A. (1987). Toward a psychology of dyadic organization. Research in organizational Behavior, 9, Graen, G. B. & Uhl- Bien, M. (1995). Relationship- based approach to the leadership: development of leader- member exchange (LMX) theory of leadership over 23 years: Applying a multilevel multi- domain perspective. The Leadership Quarterly, 6, Grewal, D. & Salovey, P. (2005). Feeling smart: the science of emotional intelligence. American Scientist, 93, Herzberg, F. (1968). Work and the nature of man, London, Staples. Isen, A.M. (1999). Positive Affect, Στο Dalgleish, T. & Power, J.M. (Eκδ.), Handbook of Cognition and Emotion, Chichester, England, Wiley. Judge, T.A. (1992). The dispositional perspective in human resources research. Στο Ferris, G.R. & Rowland, K.M. (Eκδ.), Research in Personnel and Human Resources Management, 10, 31-72, Greenwich, CT: JAI Press. Judge, T.A., Parker, S., Colbert, A. E., Heller, D. & Ilies, R. (2001). Job Satisfaction: A cross cultural review. Στο Anderson,D.S. Ones, H. K. Sinangil and C. Viswesvaran (Εκδ.) Handbook of Industrial, Work and Organizational psychology.vol. 2, 25-52, London, Sage. Σελίδα 101 από 163

16 Kafetsios, K. & Zampetakis, L. (2008). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and Individual Differences, 44, Kafetsios, K. & Loumakou, M. (2007). A comparative evaluation of the effects of trait emotional intelligence and emotion regulation on affect at work and job satisfaction. International Journal of Work Organization and Emotion, 2, Kremer-Hayton, L., and Goldstein, Ζ. (1990). The inner world of Israeli secondary school teachers: Work centrality, job satisfaction and stress. Comparative Education. 20, 2-3, Kyriakou, C. & Sutcliffe, J. (1979). Teacher stress and satisfaction, Educational Research, 21, Ladebo, O.J. (2005). Effects of work-related attitudes on the intention to leave the profession. Educational Management Administration & Leadership 33, 3, Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Στο Dunnette, M.D. (Eκδ.). The Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago, Rand McNally Publishers. Lowther, M.A., Gill, S.J. & Coppard, L.C. (1985). Age and the determinants of teacher job satisfaction. The Gerontologist 25, 5, Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Teacher Burnout: A Research Agenda. Στο Vandenberghe, R., & Huberman, A.M. (Eκδ). Understanding and Preventing Teacher Burnout. A Sourcebook of International Research and Practice, , Cambridge, Cambridge University Press. McDonald,D. (1999). Teacher attrition: A review of the literature, Teaching and Teacher Education, 15, Molleman, E. (2005). Diversity in Demographic Characteristics, Abilities and Personality Traits: Do Faultlines Affect Team Functioning?, Group Decision and Negotiation, Vol. 14, Mosadeghrad, A. M., Ferlie, E. & Rosenberg, D. (2008). A study of the relationship between job satisfaction, organizational commitment and turnover intention among hospital employees, Health Services Management Research, Vol. 21 (4), Ololube, N. P. (2006). Teachers job satisfaction and motivation for school effectiveness: An assessment. Essays in education, 18, Papanastasiou, E. & Zembylas, M. (2004). Job satisfaction among school teachers in Cyprus. Journal of Educational Administration, 42, Papanastasiou, E. & Zembylas, M. (2005). Modeling teacher empowerment: The role of job satisfaction. Educational Reaserch and Evaluation, 11, Papanastasiou, E. & Zembylas, M. (2006). Sources of teacher job satisfaction and dissatisfaction in Cyprus. Compare, 36, Poppleton, P., and Riseborough, G. (1991). A profession in transition: Educational policy and secondary school teaching in England in the 1980s. Comparative Education 26, 2-3, Σελίδα 102 από 163

17 Salovey, P. Mayer, J.D., & Caruso, D. (2002). The positive psychology of emotional intelligence. στο C.R. Snyder & S.J. Lopez, The handbook of positive psychology, , New York, Oxford University Press. Sari, H. (2004). An analysis of burnout and job satisfaction among Turkish special school headteachers and teachers, and the factors effecting their burnout and job satisfaction, Educational Studies, 30(3), Show, J. P. (1999). Job Satisfaction and turnover intentions. The moderating role of positive affect. Journal of Social psychology, 139, Tye, B. B. & O Brien, L. (2002) Why are experienced teachers leaving the profession? PhiDelta Kappan, 84(1), Weiss, H. M. (2002). Deconstructing job satisfaction: separating evaluations, beliefs and affective experiences, Human Resource Management Review, 12, Weiss, H. M. & Beal, D. J. (2005). The Effect of Affect in Organizational Settings, Research on Emotion in Organizations, Vol.1, Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, Wright, M. & Custer, R. (1998). Why they enjoy teaching: The motivation of outstanding technology teachers, Journal of Technology Education, 9(2), Γραμματικού, Κ. (2010). Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις συνθήκες εργασίας. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Αθήνα Καφέτσιος, Κ. (2003). Ικανότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης: Θεωρία και εφαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον. Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2, Κουστέλιος, Α. & Κουστέλιου, Ι. (2001). Επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση, Ψυχολογία, 8 (1), Σελίδα 103 από 163

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ο ρόλος των συναισθημάτων στο χώρο εργασίας... ΟΙ ΜΥΘΟΙ... δεν έχουν θέση στις επιχειρήσεις αποτελούν δείγμα αδυναμίας εμποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Παρακίνηση Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Ορισμός της Παρακίνησης Είναι οι διεργασίες - διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του στόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρθρωση της ικανοποίησης των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η διάρθρωση της ικανοποίησης των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις Η διάρθρωση της ικανοποίησης των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις Δημοπούλου Ελένη, Καζούκα Ειρήνη, Αργυράκη Αγγελική Πανεπιστήμιο Αιγαίου,Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη Εισαγωγή Η αξία της διαπροσωπικής σχέσης σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό μέρος κάθε ανθρώπινης διαδικασίας (Καλαντζή-Αζίζι, 1990). Ιδιαιτέρως δε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Summary. 1. Εισαγωγή

Περίληψη. Summary. 1. Εισαγωγή Οι συγκινησιακές διαδικασίες που απορρέουν από Έλληνες και Αλβανούς μαθητές γυμνασίου κατά ν παρατήρηση φωτογραφιών Αλβανών συμμαθητών τους, όταν δε γνωρίζουν και όταν γνωρίζουν ν καταγωγή τους. Γεωργογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που συνθέτουν την επαγγελματική ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι παράγοντες που συνθέτουν την επαγγελματική ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι παράγοντες που συνθέτουν την επαγγελματική ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου Περίληψη Σωκράτους Μιχάλης Πανεπιστήμιο Κύπρου Η «επαγγελματική ικανοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Βασίλης Παυλόπουλος (vpavlop@psych.uoa.gr) Μαρίνα Ντάλλα (marinantalla@yahoo.gr) Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (frmotti@psych.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διερεύνηση πηγών στρες και συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δαβράζος Γρηγόριος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gregory.davrazos@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο

Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο Παπαπαναγιώτου Φούλλα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Ο σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συναισθηματική Νοημοσύνη και ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών. Κουτσελίνη Μαίρη

Κοινωνική Συναισθηματική Νοημοσύνη και ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών. Κουτσελίνη Μαίρη Κοινωνική Συναισθηματική Νοημοσύνη και ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών Νεοφύτου Λεύκιος Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουτσελίνη Μαίρη Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυριακίδης Λεωνίδας Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Abstract. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 103-104

Περίληψη. Abstract. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 103-104 Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μειώνουν το επαγγελματικό στρες Περίληψη Σπυρίδων Δημητριάδης, Δ/ντής 7ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ΗΜΟΣΙΑ-Ι ΙΩΤΙΚΑ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ΗΜΟΣΙΑ-Ι ΙΩΤΙΚΑ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ΗΜΟΣΙΑ-Ι ΙΩΤΙΚΑ) ηµήτρης Πουλής, ΤΝοσηλευτής Αναισθησιολογικού, ΩΚΚ Με αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών. Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης προς το μάθημα των μαθηματικών Αννίβα Ευρυδίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις»

έρευνας και στατιστική» παραμετρικές συγκρίσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική» Μάθημα μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Διάλεξη: «Μη παραμετρικές συγκρίσεις» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα