Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο"

Transcript

1 Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο Α. Νηστικάκη 1, Θ. Χατζηγιάννογλου 2 1 Καθηγήτρια Αγγλικής Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης 2 Σύµβουλος Καθηγητών Αγγλικής Α Περιφέρειας Αθηνών Περίληψη Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε εκπαιδευτικό wiki, διαρθρωµένο και οργανωµένο βάσει διεθνών προδιαγραφών, που αφορούν στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών τύπου project στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ως ιστότοπος, αποτελεί ένα χώρο φιλοξενίας µεγάλου αριθµού συνδέσµων και πολυµεσικών πηγών σχετικών µε το θέµα, εργαλείων τύπου Web 2.0 και διαφόρων µορφών εγγράφων και παρουσιάσεων. Βασικός σκοπός της εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας δηµιουργήθηκε το wiki, ήταν η βελτίωση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των συµµετεχόντων, µε έµφαση στην Ενσυναίσθηση ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη ικανοποιητικών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων και την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίµατος. Οι δραστηριότητες που ανατέθηκαν έγιναν βάσει ταξινοµίας Bloom και η προσέγγιση ήταν µεικτή, δηλαδή αποτέλεσε συνδυασµό δια ζώσης διδασκαλίας και ψηφιακής µάθησης, µέσω της χρήσης της πλατφόρµας. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα συµπεριέλαβαν και άλλους τοµείς, όπως την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των µαθητών, τη βελτίωση δεξιοτήτων έρευνας και αναστοχασµού, την εξέλιξη προφορικού και γραπτού λόγου όπως και ποικίλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση ήταν διαµορφωτική και τελική. Τέλος, η εξοικείωση µε τα ψηφιακά εργαλεία κρίθηκε ως ένας καίριος τρόπος ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης και της δηµιουργικότητας όλων των εµπλεκοµένων. Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό wiki, Ενσυναίσθηση, Συνθετική εργασία, Σχολικό κλίµα. 1. Εισαγωγή Η ερευνητική εργασία στο Λύκειο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια (2011) στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και αποτελεί µια σύγχρονη προσέγγιση στη µαθησιακή διαδικασία µε πολλαπλά οφέλη για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η µακρόχρονη εφαρµογή της σε µαθησιακά περιβάλλοντα του εξωτερικού έχει παράσχει πολύτιµη βιβλιογραφία και παραδειγµατικά τελικά προϊόντα προς µελέτη και διερεύνηση, που συνδυαζόµενα µε τη σύγχρονη, αλµατώδη εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 διεθνώς, µπορούν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν διαφορετικές πλευρές της µάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, λήφθηκε η απόφαση να χρησιµοποιήσουµε µια συνεργατική πλατφόρµα διαδραστικού χαραχτήρα (wiki), που θα διευκόλυνε τόσο την ερευνητική διαδικασία µέσω παράθεσης πηγών πολυτροπικού τύπου όσο και την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και υπεύθυνου καθηγητή. Επιπλέον, θα παρείχε την απαραίτητη δοµή, που αποτελεί προϋπόθεση σύνθετων και συνεργατικών έργων και θα εξασφάλιζε την ιδιωτικότητα των αναρτήσεων µέχρι την τελική δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τέλος, θα αποτελούσε ένα κοινό τόπο αναφοράς, έκφρασης απόψεων και κανάλι δηµιουργικής εξοικείωσης µε µια ποικιλία εργαλείων Web 2.0 και διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, που θα παρότρυναν τους µαθητές να συνεργαστούν, να δηµιουργήσουν και να αναπτύξουν γνωστικές, επικοινωνιακές και συναισθηµατικές δεξιότητες. 2. Θεωρητικοί άξονες Το θέµα της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, το οποίο αφορά στην αντίληψη των συναισθηµάτων, στον έλεγχό τους και εν τέλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής της γνώσης για καλύτερες σχέσεις µε τον εαυτό µας και τους άλλους, επηρεάζει το σύνολο των διδακτικών πρακτικών στο Σύγχρονο Σχολείο παγκοσµίως. Οι βάσεις της συγκεκριµένης θεωρίας για τη Νόηση χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα µε τη θεωρία της «Κοινωνικής Νοηµοσύνης», (Thorndike, 1913), εξελίσσονται µε την «Πυραµίδα Ιεράρχησης Αναγκών», (Μaslow, 1943) και τη θεωρία των «Πολλαπλών τύπων Νοηµοσύνης», (Gardner, 1983), και πλαισιώνονται µε δηµοφιλείς εκδόσεις άρθρων, µελετών και βιβλίων µε θέµα τη «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη», (Goleman,1995; Salovey & Mayer,1990). Παράλληλα, οι δραστηριότητες βασίστηκαν στις αρχές της Επιδραστικής Μάθησης (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964; Wlodkowski, 1985; Mezirow et al, 1990; Cranton, 1996; Taylor, 1997), οι οποίες δίνουν έµφαση στη σηµασία του κινήτρου, µε δραστηριότητες όπως ο σχηµατισµός ερωτήσεων κριτικής σκέψης, η ενσωµάτωση των τεχνών και της τεχνολογίας της πληροφορίας στη µαθησιακή διαδικασία, ο αναστοχασµός µε χρήση ηµερολογίου τακτικής καταγραφής (learning log, learning journal), η µελέτη περίπτωσης, η ανάληψη ρόλων, η αυτοαξιολόγηση και άλλα. Κύριος στόχος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η εσωτερίκευση της νέας γνώσης µέσω της συναισθηµατικής εµπλοκής και εν τέλει η υιοθέτηση ενός διαφορετικού αξιακού συστήµατος που θα κινητοποιεί το άτοµο, ώστε να ενεργεί ως µέλος µιας κοινότητας που διέπεται από σχέσεις αλληλοβοήθειας, κατανόησης και εµπιστοσύνης. Τελικά, οι σχέσεις των µελών στην οµάδα και το κλίµα του µαθησιακού περιβάλλοντος αναδεικνύονται σε παράγοντες ύψιστης σηµασίας, συχνά υπερκεράζοντας το γνωστικό στόχο και τις όποιες συνισταµένες του.

3 Πρακτικά 5 th CIE Η διδακτική µέθοδος που αποτελεί τον πυρήνα τέτοιου τύπου εργασιών είναι η Συνεργατική Μέθοδος, η οποία βασίζεται στις γνωστικές, εποικοδοµιστικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες µάθησης (Vygotsky, 1978; Fisher & Ellis, 1990; Piaget; 1955; Bruner, 1960; Jordan, & Troth, 2004). Τα σηµαντικά οφέλη της θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε τρεις λέξεις: Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες, Αλληλεπίδραση. Αυτές οι λέξεις εµπεριέχουν και περιγράφουν το νόηµα της ύπαρξης και το ρόλο του ατόµου µέσα στο κοινωνικό σύνολο, µέρος του οποίου είναι και το σχολείο. Επιπλέον, η Εµπειρική Μάθηση προστίθεται στα παραπάνω, αλληλοσυµπληρώνοντας τις προαναφερόµενες θεωρίες και µεθόδους, καθώς φέρει τα πολύτιµα συστατικά του πειραµατισµού, της παρατήρησης, της ανάληψης δράσης και του αναστοχασµού (Kolb, 1984). Μεγάλος αριθµός σχολείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφαρµόζει δραστηριότητες Εµπειρικής Μάθησης µε προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών, µε επισκέψεις σε χώρους τέχνης ή επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µε προσκλήσεις µελών της ευρύτερης κοινότητας στο χώρο του σχολείου ή µε επιδείξεις και πειράµατα διαφόρων τύπων κ.α. Τέλος, εφαρµόστηκε η Μεικτή ή Συνδυαστική Μάθηση (Stalker & Horn, 2012), εφόσον κρίθηκε ότι παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα όπως: Πολλαπλασιάζει τους χρόνους µάθησης και αλληλεπίδρασης, µέσω ποικίλων ψηφιακών εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών, εξυπηρετώντας ποικίλους γνωστικούς, κοινωνικούς και επικοινωνιακούς στόχους ( ασύγχρονες πλατφόρµες, ηλεκτρονικά µηνύµατα, σχολιασµοί στην πλατφόρµα ή σε εναλλακτικούς ηλεκτρονικούς τόπους, δηµιουργία slides ή ταινιών) κ.α. Προσδίδει ευελιξία στη µαθησιακή διαδικασία δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες για επικοινωνία και παραγωγή υλικού σε χρόνο προσωπικής επιλογής και διευκολύνει την πρόσβαση σε µεγάλο εύρος πηγών. Αυξάνει τα επίπεδα συµµετοχικότητας προάγοντας θετικές σχέσεις και αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ χρηστών διαφόρων µαθησιακών προφίλ, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και κοινωνικοοικονοµικής καταβολής. Ενισχύει τη δηµιουργικότητα µέσω της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ως κινητήρια δύναµη για µαθητές που τη χρησιµοποιούν καθηµερινά στη ζωή τους. 3. Προετοιµασία-Διάταξη περιεχοµένου Κατ αρχάς, διεξήχθη ενδελεχής µελέτη και έρευνα για το κεντρικό θέµα της εργασίας και δηµιουργήθηκαν οι πρώτες σελίδες στο wiki, µε τη σκέψη ότι ο υπεύθυνος καθηγητής θα όφειλε να έχει πλήρη και εις βάθος γνώση του αντικειµένου πάνω στο οποίο θα εργαζόµασταν για ένα τετράµηνο. Εκ των προτέρων ήταν γνωστό

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 πως η οµάδα αποτελούνταν από µαθητές της Α Λυκείου, οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους, δε γνώριζαν τα κριτήρια αξιολόγησης ψηφιακών πηγών, δεν είχαν χρησιµοποιήσει παρόµοια ψηφιακά εργαλεία στο παρελθόν και κυρίως δεν είχαν προγενέστερη γνώση για το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας που καλούνταν να διερευνήσουν. Για αυτό το λόγο, όλα τα βήµατα έγιναν µετά από πολλή σκέψη και προσεκτικό σχεδιασµό στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Αρχικά, στην πρώτη σελίδα (home) του wiki (http://emotint.pbworks.com/w/page/ /frontpage) αναρτήθηκε η δοµή της εργασίας που χρησίµευσε ως γενικό πλάνο και σηµείο αναφοράς για τους µαθητές. Έτσι ο κάθε χρήστης ήταν σε θέση να δει τον τίτλο, τη συλλογιστική της προσέγγισης, το γενικό σκοπό, τους επιµέρους στόχους, τις δραστηριότητες, το διαθέσιµο εξοπλισµό και τα υλικά, τη γλώσσα εργασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και όλα τα άλλα συστατικά µέρη που είναι απαραίτητα για την οργάνωση της διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργήθηκε ένας ασφαλής χάρτης πλοήγησης, ο οποίος θα αποδεικνυόταν πολύτιµος σύντροφος στο µετέπειτα στάδιο της υλοποίησης. Εικόνα 1. Homepage Στη συνέχεια, προστέθηκαν οι πρώτες σελίδες πηγών και βιβλιογραφίας: «EMOTIONAL INTELLIGENCE», USEFUL MATERIAL, PARALINGUISTIC COMMUNICATION, IDEAS TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE, οι

5 Πρακτικά 5 th CIE οποίες περιείχαν ευρεία γκάµα υλικού, τόσο για να δώσουν την ευκαιρία για µια ελεύθερη περιήγηση σε αξιόπιστες πηγές όσο και για να περιορίσουν πιθανή σύγχυση και απώλεια χρόνου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας. Οι επόµενες σελίδες προστέθηκαν µετά την έναρξη της εργασίας και έγιναν σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυψαν. Για παράδειγµα, αποφασίστηκε κάθε οµάδα που δηµιουργήθηκε (5 υποοµάδες αποτελούµενες από ισάριθµα µέλη η καθεµία) να έχει τη δική της σελίδα πηγών και ξεχωριστή σελίδα ανάρτησης των υποβαλλόµενων εργασιών. Κατά αυτό τον τρόπο περιοριζόταν το πεδίο έρευνας και µαζί του η σύγχυση και δινόταν η ευκαιρία σε όλα τα µέλη της οµάδας που επισκέπτονταν τη σελίδα τους να δουν τα προϊόντα των άλλων µελών και να τα αξιολογήσουν µε απλές διαδικασίες (Βλ. GES και P%20WORKSPACE Ταυτόχρονα, προετοιµάστηκε υλικό καταγραφής προσωπικών πληροφοριών, ανίχνευσης προτιµήσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και προσδοκιών, που παραδόθηκε στους µαθητές την πρώτη ηµέρα συνάντησης της ολοµέλειας. Το υλικό ήταν έντυπο, σε µορφή word doc ερωτηµατολογίου και διανεµήθηκε εξ αρχής µε σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες και υλικό προς προσωπική µελέτη και λήψη αποφάσεων. (βλ. παράρτηµα και ενότητα files στην πλατφόρµα). Για παράδειγµα, έγιναν άµεσα γνωστά τα ονόµατα των µαθητών που είχαν εξοικείωση µε κάποια web 2.0 εργαλεία, καταγράφηκαν τα προσωπικά τους και κινητά τηλέφωνα, το επίπεδο σπουδών τους στην ξένη γλώσσα, τα ενδιαφέροντά τους σε διάφορους τοµείς και άλλα στοιχεία που αποδείχτηκαν πολύτιµα, τόσο για τις αναθέσεις στις υποοµάδες όσο και για τις ατοµικές εργασίες. Επίσης, λειτούργησαν ως απαραίτητα στοιχεία για την τακτική µας επικοινωνία και την αποστολή των εργασιών, πρώτα ως συνηµµένα αρχεία για διόρθωση και επιµέλεια στο προσωπικό ταχυδροµείο του εκπαιδευτικού και έπειτα ως τελικές αναρτήσεις στην πλατφόρµα του wiki. 4. Διαδικασία υλοποίησης Η διαδικασία υλοποίησης ακολούθησε τα παρακάτω βήµατα: Το πρώτο βήµα αφορούσε στη συνάντηση της οµάδας, στη γνωριµία µε το συντονιστή και την πρώτη επαφή µε το θέµα. Οι αρχικές συστάσεις έγιναν µε δραστηριότητες γνωριµίας, πρώτα στην ολοµέλεια, έπειτα στη δυάδα, ακολούθως στην τετράδα και τέλος µε κλείσιµο στην ολοµέλεια. Αµέσως µετά έγινε παράδοση των προαναφερόµενων φυλλαδίων καταγραφής, που συµπληρώθηκαν εντός τάξης.

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Στη συνέχεια, ακολούθησε ενηµέρωση για την κεντρική ιδέα, δηλ. τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και το ρόλο που µπορεί να παίζει στις σχέσεις µας µε τους άλλους, στην αυτοεικόνα µας και στη στάση που υιοθετούµε απέναντι στη µάθηση και το σχολείο. Ακολούθως, έγινε καταιγισµός ιδεών και συζήτηση σχετικά µε τα συναισθήµατα και το ρόλο τους και κλείσαµε µε σύντοµη αναφορά στον τρόπο έρευνας και συλλογής υλικών όπως και µε παρουσίαση της πλατφόρµας. Η πρώτη ανάθεση που δόθηκε αφορούσε σε έρευνα στον Παγκόσµιο ιστό σχετικά µε την Ενσυναίσθηση και το λεξιλόγιο των συναισθηµάτων. Από τους πρώτους στόχους που τέθηκαν ήταν να διευρυνθεί το λεξιλόγιο των µαθητών/τριών σε σχέση µε τα συναισθήµατα, να βελτιωθεί η αντίληψη τους, η δυνατότητα αναγνώρισης και έκφρασης συναισθηµατικών καταστάσεων και εν τέλει η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας τόσο των συναισθηµατικών εκφάνσεων όσο και των ανθρώπινων καταστάσεων και αντιδράσεων που τις αφορούν. Επίσης, παροτρύνθηκαν να αναστοχαστούν την πρώτη τους εµπειρία στην οµάδα, απαντώντας σε συγκεκριµένες ερωτήσεις και να δώσουν ανατροφοδότηση σε έντυπες φόρµες ηµερολογίου, διαδικασία που έγινε σταθερή και τακτική σε κάθε συνάντηση. Στην επόµενη συνάντηση συζητήθηκαν οι βασικές κατηγορίες των συναισθηµάτων, έγινε επέκταση του λεξιλογίου και παρακολούθηση βίντεο για τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις συλλεχθείσες πληροφορίες των φυλλαδίων. Ο χωρισµός σε οµάδες έγινε βάσει ηµεροµηνίας γέννησης µε στόχο να γνωριστούν «γνωστοί» µε «αγνώστους», να υπάρξουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ανάµειξης µεταξύ όλων και δυνατότητες για επαφή και επικοινωνία µε τους λιγότερο συνδεδεµένους. Στη συνέχεια, ανταλλάχτηκαν τηλέφωνα και µεταξύ των µελών των υποοµάδων, επιλέχθηκαν ονόµατα οµάδων και ανατέθηκαν ρόλοι (γραµµατέας, παρουσιαστής, αρχηγός). Επισηµαίνεται ότι οι µαθητές/τριες είχαν λάβει πρόσκληση για ανάληψη ρόλου «συγγραφέα» (writer) στο wiki, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η οποία έγινε αποδεκτή από την πλειονότητα. Το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας διεξαγόταν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω της σελίδας αναθέσεων: Επιπλέον, επιλέχθηκαν µια σειρά από εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία διακρίνονταν από θετική αλληλεπίδραση και απλές οδηγίες χειρισµού. Τα συγκεκριµένα εργαλεία ενσωµατώθηκαν στις σελίδες PRODUCTS QUESTIONNAIRES, POLLS AND QUIZZES WEBDOC, ενώ η σελίδα συνολικής παράθεσης των συνδέσµων ονοµάστηκε SOFTWARE USED και περιέχει το σύνολο των συνδέσµων για κάθε ενδιαφερόµενο Σύντοµα έγινε και η επιλογή των αντικειµένων ή προσώπων προς µελέτη. Τα υποθέµατα επελέγησαν βάσει επιθυµιών των µαθητών και έγινε ενηµέρωση για το

7 Πρακτικά 5 th CIE µέγεθος της προσδοκώµενης εργασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η οµάδα Μουσικής επέλεξε να επεξεργαστεί τραγούδια της αρεσκείας της µε διαφορετικό περιεχόµενο που αφορούσαν σε κοινωνικά, πολιτικά ή προσωπικά ζητήµατα. Η οµάδα Κινηµατογράφου κατέληξε στην ανάλυση της ταινία «Χωρίς Αντάλλαγµα», η οµάδα των Εικαστικών ανέλυσε διάφορους πίνακες της επιλογής της και η οµάδα Αθλητισµού ερεύνησε αθλητές µε αναπηρία, οι οποίοι, παρά τις σοβαρές αντιξοότητες και τις προκλήσεις που αντιµετώπιζαν, κατάφεραν να διαπρέψουν. Σε µεγάλο µέρος, το υλικό που επιλέχθηκε αναρτήθηκε στις σελίδες των αντίστοιχων οµάδων. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ερωτήσεις κατεύθυνσης, οι οποίες αναρτήθηκαν στους φακέλους του wiki και δόθηκαν χωριστά στην κάθε οµάδα. Σχετικά µε τις συναντήσεις της ολοµέλειας, κάθε Δευτέρα γινόταν συζήτηση, δίνοντας και παίρνοντας ανατροφοδότηση, διαβάζοντας και επισκοπώντας τις επί µέρους εργασίες και την πορεία των οµάδων. Επίσης, δίνονταν χρήσιµες οδηγίες για την ορθή χρήση της πλατφόρµας και τον τρόπο των αναρτήσεων. Οι αναθέσεις και οι οδηγίες παρέχονταν κλιµακωτά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να διασφαλιστεί η συµµετοχή όλων και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Τέλος, σε κάθε συνάντηση ολοµέλειας γινόταν κλείσιµο µε δραστηριότητες εµπιστοσύνης, όπως «Κύκλος Φωνών», «Ενωµένες Παλάµες» κ.α. Παράλληλα, ακολουθήθηκε διαδικασία προγραµµατισµένων επισκέψεων και επαφών της ολοµέλειας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε ερευνητικής εργασίας, µια που προσδίδει το βιωµατικό χαραχτήρα στη µελέτη και την έρευνα και διασφαλίζει τη διασύνδεση σχολείου-πραγµατικού κόσµου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Ειδικό Λύκειο Ηλιούπολης και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία που άφησε πλούσια οφέλη και ιδιαίτερες αναµνήσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η ξενάγηση από την έφορο και η συζήτηση µε τον ίδιο τον καλλιτέχνη για τα έργα του ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία, που συνοδεύτηκε µε την επίσκεψή του στο σχολείο ένα µήνα αργότερα. Η συνοµιλία στην ολοµέλεια για τα έργα, τα γραπτά και τα ταξίδια του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κινητοποίησε τους µαθητές/τριες, που ζήτησαν νέα επίσκεψη σε κάποιο άλλο χώρο φιλοξενίας έργων τέχνης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε µια µικρή ταινία µε το ψηφιακό εργαλείο SMILEBOX, που έδωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στον καλλιτέχνη και στην έφορο του µουσείου. Αυτές οι βιωµατικές πλευρές της διαδικασίας οι οποίες απευθύνονταν σε όλους και όχι µόνο στις σχετικές υποοµάδες, ήταν το πλέον συγκινησιακό και δηµιουργικό κοµµάτι της εργασίας. Συγκεκριµένα, οι µαθητές του Γενικού Λυκείου σύναψαν φιλικές σχέσεις µε τους µαθητές του Ειδικού Σχολείου και αντάλλαξαν απόψεις, τηλέφωνα και σελίδες στο FaceBook. Η οµάδα του Λυκείου συµµετείχε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ειδικού Σχολείου, µε στόχο να

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 στηρίξει και να ενισχύσει ό,τι είχε αρχίσει µεταξύ τους ένα µήνα πριν. Χρειάστηκαν µόλις δυόµιση ώρες για να καταρριφθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα χρόνων, εµπειρία απροσδόκητα συγκλονιστική, που µόνο η ανθρώπινη επαφή µπορεί να καταφέρει. Τα τελικά προϊόντα συλλέχθηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, µαζί µε τα Ατοµικά και Οµαδικά δελτία, καθώς και τα φυλλάδια αυτοαξιολόγησης. Οι τελικές αναρτήσεις έγιναν από τους ίδιους τους µαθητές και από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η τελική πρόβα έγινε αµέσως µετά τις γιορτές, ενώ πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη παρουσίαση του project σε όλους τους µαθητές/τριες της Α Λυκείου, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια. 4. Αποτίµηση-Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε έγκυρα επιστηµονικά συµπεράσµατα ερευνών και εφαρµογών σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και σε όλες τις βαθµίδες. Η συνεργατική µέθοδος από µόνη της και η βιωµατική προσέγγιση που τη συνοδεύει αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη τόσο γνωστικών όσο και επικοινωνιακών στόχων. Επιπλέον, η έρευνα, συλλογική και ατοµική, η λήψη των αποφάσεων, οι επιλογές που συνεπάγεται η ίδια η διαδικασία, οι λύσεις προβληµάτων και η απαραίτητη συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων πλευρών, αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για αποτελεσµατική και δηµιουργική µάθηση. Παράλληλα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων βελτιώνει την οργάνωση και τη δοµή του προγράµµατος σπουδών, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, χρονοδιαγράµµατα, κριτήρια αξιολόγησης, προσδοκώµενα αποτελέσµατα και όρους επικοινωνίας και συνεργασίας που πρέπει να τηρηθούν από όλες τις πλευρές. Το πιο σηµαντικό όλων, όµως, είναι η ευελιξία που δίνεται σε συντονιστές και µαθητές, ώστε να ικανοποιηθούν διαφορετικές προτιµήσεις, στυλ µάθησης, µαθησιακές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες που είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν µε τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Εν τέλει, ενισχύεται και βελτιώνεται η δηµιουργικότητα µαθητών και διδασκόντων, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν µε ισότιµους όρους σε µια ανοικτή, δηµοκρατική σχέση, αναπτύσσοντας την κριτική ικανότητα της σκέψης, τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα που διαθέτουµε όλοι σε κάποιο βαθµό, αν και συχνά σε λανθάνουσα κατάσταση. Κατά αυτό τον τρόπο αµβλύνονται οι αντιθέσεις που µπορεί να θέτουν ζητήµατα µαθησιακών δυσκολιών, φυλετικών διαφοροποιήσεων, κοινωνικών ή επικοινωνιακών ιδιαιτεροτήτων και ενισχύονται σχέσεις που χτίζουν άλλου χαραχτήρα κοινότητες και µαθησιακά περιβάλλοντα. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, εµπειριών και µελέτης ανθρώπινων συµπεριφορών που άνοιξε ορίζοντες, αλλάζοντας παγιωµένες στάσεις και αντιλήψεις για τον εαυτό και τη θέση του µέσα στον κόσµο των «άλλων».

9 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές Bruner, J. (1960). The process of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cranton, P. (1996). Professional Development as Transformative Learning: New Perspectives for Teachers of Adults. San Francisco: Jossey-Bass. Fisher, Β.Α. & Ellis, D. G. (1990). Small group decision making: Communication and the group process. U.S.A.: McGraw Hill. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. USA: Basic Books. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books. Jordan, P., & Troth, A. (2004). Managing emotions during team problem solving, Human Performance, vol. 17, no. 2, Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall. Krathwohl, D. R., Bloom. B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives. Handbook li: The affective domain (Chapters 1-4). New York: David McKay. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), Retrieved from Mezirow, J., and Associates (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass, Piaget, J. (1955). The Language and Thought of the Child. New York: Meridian Books. [Le langage et la pensée chez l'enfant, 1923].

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Salovey, P. & Mayer, J. (1990). Emotional Intelligence: Imagination, Cognition, & Personality, 9(3), Staker, H. & Horn, B. M. (2012). Classifying K-12 blended learning. Retrieved from Taylor, E. W. (1997). Building upon the theoretical debate: A critical review of the empirical studies of Mezirow s transformative learning theory. Adult Education Quarterly, 48, Thorndike, E. (1913). Educational Psychology: The Psychology of learning. New York: Teachers College Press. Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Wlodkowski, R. J. (1985). Enhancing adult motivation to learn. San Francisco: JosseyBass. Abstract This article concerns the creation of an educational wiki organized and structured by international standards applied in project-based learning in Secondary Education. The platform hosts a variety of resources and links pertaining to the topic of Empathy, a range of Web 2.0 tools as well as a number of relevant files and documents. The main objective of the project was the improvement of cognitive, social and emotional skills of the participants with accents on Empathy as a human trait of great value, vital to the development of fulfilling intrapersonal and interpersonal relationships and a positive school climate. The assigned activities were founded on Bloom s Taxonomy and Blended learning principles combining classroom instruction and online learning. Expected outcomes focused on the empowerment of critical thinking and communication skills, the improvement of research and reflection skills as well as progress in students oral and written language. Lastly, familiarization with digital tools was considered as an issue of key importance towards the reinforcement of interaction and creativity. Key words: Educational wiki, Empathy, project work, School climate.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αλεβυζάκη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας

«Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας «Τρεις κουζίνες σ' ένα πιάτο» Το ιστολόγιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση µιας συλλογικής, διαθεµατικής εργασίας Ε. Βασιλάκη (ΠΕ05) 1, Σ. Γιασσάκη (ΠΕ07) 2, Α. Πηγιάκη (ΠΕ06) 3 1 Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 5. Μαριάνθη Καρατζά

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 5. Μαριάνθη Καρατζά Κεφάλαιο 5 H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΑΣΗ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα