Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο"

Transcript

1 Οι νέες Τεχνολογίες ως Όχηµα Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο Α. Νηστικάκη 1, Θ. Χατζηγιάννογλου 2 1 Καθηγήτρια Αγγλικής Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης 2 Σύµβουλος Καθηγητών Αγγλικής Α Περιφέρειας Αθηνών Περίληψη Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε εκπαιδευτικό wiki, διαρθρωµένο και οργανωµένο βάσει διεθνών προδιαγραφών, που αφορούν στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών τύπου project στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ως ιστότοπος, αποτελεί ένα χώρο φιλοξενίας µεγάλου αριθµού συνδέσµων και πολυµεσικών πηγών σχετικών µε το θέµα, εργαλείων τύπου Web 2.0 και διαφόρων µορφών εγγράφων και παρουσιάσεων. Βασικός σκοπός της εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας δηµιουργήθηκε το wiki, ήταν η βελτίωση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των συµµετεχόντων, µε έµφαση στην Ενσυναίσθηση ως ανθρώπινο χαρακτηριστικό ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη ικανοποιητικών ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων και την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίµατος. Οι δραστηριότητες που ανατέθηκαν έγιναν βάσει ταξινοµίας Bloom και η προσέγγιση ήταν µεικτή, δηλαδή αποτέλεσε συνδυασµό δια ζώσης διδασκαλίας και ψηφιακής µάθησης, µέσω της χρήσης της πλατφόρµας. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα συµπεριέλαβαν και άλλους τοµείς, όπως την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των µαθητών, τη βελτίωση δεξιοτήτων έρευνας και αναστοχασµού, την εξέλιξη προφορικού και γραπτού λόγου όπως και ποικίλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση ήταν διαµορφωτική και τελική. Τέλος, η εξοικείωση µε τα ψηφιακά εργαλεία κρίθηκε ως ένας καίριος τρόπος ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης και της δηµιουργικότητας όλων των εµπλεκοµένων. Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό wiki, Ενσυναίσθηση, Συνθετική εργασία, Σχολικό κλίµα. 1. Εισαγωγή Η ερευνητική εργασία στο Λύκειο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια (2011) στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και αποτελεί µια σύγχρονη προσέγγιση στη µαθησιακή διαδικασία µε πολλαπλά οφέλη για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Η µακρόχρονη εφαρµογή της σε µαθησιακά περιβάλλοντα του εξωτερικού έχει παράσχει πολύτιµη βιβλιογραφία και παραδειγµατικά τελικά προϊόντα προς µελέτη και διερεύνηση, που συνδυαζόµενα µε τη σύγχρονη, αλµατώδη εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 διεθνώς, µπορούν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν διαφορετικές πλευρές της µάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, λήφθηκε η απόφαση να χρησιµοποιήσουµε µια συνεργατική πλατφόρµα διαδραστικού χαραχτήρα (wiki), που θα διευκόλυνε τόσο την ερευνητική διαδικασία µέσω παράθεσης πηγών πολυτροπικού τύπου όσο και την αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και υπεύθυνου καθηγητή. Επιπλέον, θα παρείχε την απαραίτητη δοµή, που αποτελεί προϋπόθεση σύνθετων και συνεργατικών έργων και θα εξασφάλιζε την ιδιωτικότητα των αναρτήσεων µέχρι την τελική δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τέλος, θα αποτελούσε ένα κοινό τόπο αναφοράς, έκφρασης απόψεων και κανάλι δηµιουργικής εξοικείωσης µε µια ποικιλία εργαλείων Web 2.0 και διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, που θα παρότρυναν τους µαθητές να συνεργαστούν, να δηµιουργήσουν και να αναπτύξουν γνωστικές, επικοινωνιακές και συναισθηµατικές δεξιότητες. 2. Θεωρητικοί άξονες Το θέµα της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, το οποίο αφορά στην αντίληψη των συναισθηµάτων, στον έλεγχό τους και εν τέλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής της γνώσης για καλύτερες σχέσεις µε τον εαυτό µας και τους άλλους, επηρεάζει το σύνολο των διδακτικών πρακτικών στο Σύγχρονο Σχολείο παγκοσµίως. Οι βάσεις της συγκεκριµένης θεωρίας για τη Νόηση χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα µε τη θεωρία της «Κοινωνικής Νοηµοσύνης», (Thorndike, 1913), εξελίσσονται µε την «Πυραµίδα Ιεράρχησης Αναγκών», (Μaslow, 1943) και τη θεωρία των «Πολλαπλών τύπων Νοηµοσύνης», (Gardner, 1983), και πλαισιώνονται µε δηµοφιλείς εκδόσεις άρθρων, µελετών και βιβλίων µε θέµα τη «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη», (Goleman,1995; Salovey & Mayer,1990). Παράλληλα, οι δραστηριότητες βασίστηκαν στις αρχές της Επιδραστικής Μάθησης (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964; Wlodkowski, 1985; Mezirow et al, 1990; Cranton, 1996; Taylor, 1997), οι οποίες δίνουν έµφαση στη σηµασία του κινήτρου, µε δραστηριότητες όπως ο σχηµατισµός ερωτήσεων κριτικής σκέψης, η ενσωµάτωση των τεχνών και της τεχνολογίας της πληροφορίας στη µαθησιακή διαδικασία, ο αναστοχασµός µε χρήση ηµερολογίου τακτικής καταγραφής (learning log, learning journal), η µελέτη περίπτωσης, η ανάληψη ρόλων, η αυτοαξιολόγηση και άλλα. Κύριος στόχος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η εσωτερίκευση της νέας γνώσης µέσω της συναισθηµατικής εµπλοκής και εν τέλει η υιοθέτηση ενός διαφορετικού αξιακού συστήµατος που θα κινητοποιεί το άτοµο, ώστε να ενεργεί ως µέλος µιας κοινότητας που διέπεται από σχέσεις αλληλοβοήθειας, κατανόησης και εµπιστοσύνης. Τελικά, οι σχέσεις των µελών στην οµάδα και το κλίµα του µαθησιακού περιβάλλοντος αναδεικνύονται σε παράγοντες ύψιστης σηµασίας, συχνά υπερκεράζοντας το γνωστικό στόχο και τις όποιες συνισταµένες του.

3 Πρακτικά 5 th CIE Η διδακτική µέθοδος που αποτελεί τον πυρήνα τέτοιου τύπου εργασιών είναι η Συνεργατική Μέθοδος, η οποία βασίζεται στις γνωστικές, εποικοδοµιστικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες µάθησης (Vygotsky, 1978; Fisher & Ellis, 1990; Piaget; 1955; Bruner, 1960; Jordan, & Troth, 2004). Τα σηµαντικά οφέλη της θα µπορούσαν να συνοψιστούν σε τρεις λέξεις: Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες, Αλληλεπίδραση. Αυτές οι λέξεις εµπεριέχουν και περιγράφουν το νόηµα της ύπαρξης και το ρόλο του ατόµου µέσα στο κοινωνικό σύνολο, µέρος του οποίου είναι και το σχολείο. Επιπλέον, η Εµπειρική Μάθηση προστίθεται στα παραπάνω, αλληλοσυµπληρώνοντας τις προαναφερόµενες θεωρίες και µεθόδους, καθώς φέρει τα πολύτιµα συστατικά του πειραµατισµού, της παρατήρησης, της ανάληψης δράσης και του αναστοχασµού (Kolb, 1984). Μεγάλος αριθµός σχολείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφαρµόζει δραστηριότητες Εµπειρικής Μάθησης µε προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών, µε επισκέψεις σε χώρους τέχνης ή επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µε προσκλήσεις µελών της ευρύτερης κοινότητας στο χώρο του σχολείου ή µε επιδείξεις και πειράµατα διαφόρων τύπων κ.α. Τέλος, εφαρµόστηκε η Μεικτή ή Συνδυαστική Μάθηση (Stalker & Horn, 2012), εφόσον κρίθηκε ότι παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα όπως: Πολλαπλασιάζει τους χρόνους µάθησης και αλληλεπίδρασης, µέσω ποικίλων ψηφιακών εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών, εξυπηρετώντας ποικίλους γνωστικούς, κοινωνικούς και επικοινωνιακούς στόχους ( ασύγχρονες πλατφόρµες, ηλεκτρονικά µηνύµατα, σχολιασµοί στην πλατφόρµα ή σε εναλλακτικούς ηλεκτρονικούς τόπους, δηµιουργία slides ή ταινιών) κ.α. Προσδίδει ευελιξία στη µαθησιακή διαδικασία δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες για επικοινωνία και παραγωγή υλικού σε χρόνο προσωπικής επιλογής και διευκολύνει την πρόσβαση σε µεγάλο εύρος πηγών. Αυξάνει τα επίπεδα συµµετοχικότητας προάγοντας θετικές σχέσεις και αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ χρηστών διαφόρων µαθησιακών προφίλ, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και κοινωνικοοικονοµικής καταβολής. Ενισχύει τη δηµιουργικότητα µέσω της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ως κινητήρια δύναµη για µαθητές που τη χρησιµοποιούν καθηµερινά στη ζωή τους. 3. Προετοιµασία-Διάταξη περιεχοµένου Κατ αρχάς, διεξήχθη ενδελεχής µελέτη και έρευνα για το κεντρικό θέµα της εργασίας και δηµιουργήθηκαν οι πρώτες σελίδες στο wiki, µε τη σκέψη ότι ο υπεύθυνος καθηγητής θα όφειλε να έχει πλήρη και εις βάθος γνώση του αντικειµένου πάνω στο οποίο θα εργαζόµασταν για ένα τετράµηνο. Εκ των προτέρων ήταν γνωστό

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 πως η οµάδα αποτελούνταν από µαθητές της Α Λυκείου, οι οποίοι, στην πλειοψηφία τους, δε γνώριζαν τα κριτήρια αξιολόγησης ψηφιακών πηγών, δεν είχαν χρησιµοποιήσει παρόµοια ψηφιακά εργαλεία στο παρελθόν και κυρίως δεν είχαν προγενέστερη γνώση για το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας που καλούνταν να διερευνήσουν. Για αυτό το λόγο, όλα τα βήµατα έγιναν µετά από πολλή σκέψη και προσεκτικό σχεδιασµό στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Αρχικά, στην πρώτη σελίδα (home) του wiki (http://emotint.pbworks.com/w/page/ /frontpage) αναρτήθηκε η δοµή της εργασίας που χρησίµευσε ως γενικό πλάνο και σηµείο αναφοράς για τους µαθητές. Έτσι ο κάθε χρήστης ήταν σε θέση να δει τον τίτλο, τη συλλογιστική της προσέγγισης, το γενικό σκοπό, τους επιµέρους στόχους, τις δραστηριότητες, το διαθέσιµο εξοπλισµό και τα υλικά, τη γλώσσα εργασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και όλα τα άλλα συστατικά µέρη που είναι απαραίτητα για την οργάνωση της διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργήθηκε ένας ασφαλής χάρτης πλοήγησης, ο οποίος θα αποδεικνυόταν πολύτιµος σύντροφος στο µετέπειτα στάδιο της υλοποίησης. Εικόνα 1. Homepage Στη συνέχεια, προστέθηκαν οι πρώτες σελίδες πηγών και βιβλιογραφίας: «EMOTIONAL INTELLIGENCE», USEFUL MATERIAL, PARALINGUISTIC COMMUNICATION, IDEAS TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE, οι

5 Πρακτικά 5 th CIE οποίες περιείχαν ευρεία γκάµα υλικού, τόσο για να δώσουν την ευκαιρία για µια ελεύθερη περιήγηση σε αξιόπιστες πηγές όσο και για να περιορίσουν πιθανή σύγχυση και απώλεια χρόνου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας. Οι επόµενες σελίδες προστέθηκαν µετά την έναρξη της εργασίας και έγιναν σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυψαν. Για παράδειγµα, αποφασίστηκε κάθε οµάδα που δηµιουργήθηκε (5 υποοµάδες αποτελούµενες από ισάριθµα µέλη η καθεµία) να έχει τη δική της σελίδα πηγών και ξεχωριστή σελίδα ανάρτησης των υποβαλλόµενων εργασιών. Κατά αυτό τον τρόπο περιοριζόταν το πεδίο έρευνας και µαζί του η σύγχυση και δινόταν η ευκαιρία σε όλα τα µέλη της οµάδας που επισκέπτονταν τη σελίδα τους να δουν τα προϊόντα των άλλων µελών και να τα αξιολογήσουν µε απλές διαδικασίες (Βλ. GES και P%20WORKSPACE Ταυτόχρονα, προετοιµάστηκε υλικό καταγραφής προσωπικών πληροφοριών, ανίχνευσης προτιµήσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και προσδοκιών, που παραδόθηκε στους µαθητές την πρώτη ηµέρα συνάντησης της ολοµέλειας. Το υλικό ήταν έντυπο, σε µορφή word doc ερωτηµατολογίου και διανεµήθηκε εξ αρχής µε σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες και υλικό προς προσωπική µελέτη και λήψη αποφάσεων. (βλ. παράρτηµα και ενότητα files στην πλατφόρµα). Για παράδειγµα, έγιναν άµεσα γνωστά τα ονόµατα των µαθητών που είχαν εξοικείωση µε κάποια web 2.0 εργαλεία, καταγράφηκαν τα προσωπικά τους και κινητά τηλέφωνα, το επίπεδο σπουδών τους στην ξένη γλώσσα, τα ενδιαφέροντά τους σε διάφορους τοµείς και άλλα στοιχεία που αποδείχτηκαν πολύτιµα, τόσο για τις αναθέσεις στις υποοµάδες όσο και για τις ατοµικές εργασίες. Επίσης, λειτούργησαν ως απαραίτητα στοιχεία για την τακτική µας επικοινωνία και την αποστολή των εργασιών, πρώτα ως συνηµµένα αρχεία για διόρθωση και επιµέλεια στο προσωπικό ταχυδροµείο του εκπαιδευτικού και έπειτα ως τελικές αναρτήσεις στην πλατφόρµα του wiki. 4. Διαδικασία υλοποίησης Η διαδικασία υλοποίησης ακολούθησε τα παρακάτω βήµατα: Το πρώτο βήµα αφορούσε στη συνάντηση της οµάδας, στη γνωριµία µε το συντονιστή και την πρώτη επαφή µε το θέµα. Οι αρχικές συστάσεις έγιναν µε δραστηριότητες γνωριµίας, πρώτα στην ολοµέλεια, έπειτα στη δυάδα, ακολούθως στην τετράδα και τέλος µε κλείσιµο στην ολοµέλεια. Αµέσως µετά έγινε παράδοση των προαναφερόµενων φυλλαδίων καταγραφής, που συµπληρώθηκαν εντός τάξης.

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Στη συνέχεια, ακολούθησε ενηµέρωση για την κεντρική ιδέα, δηλ. τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και το ρόλο που µπορεί να παίζει στις σχέσεις µας µε τους άλλους, στην αυτοεικόνα µας και στη στάση που υιοθετούµε απέναντι στη µάθηση και το σχολείο. Ακολούθως, έγινε καταιγισµός ιδεών και συζήτηση σχετικά µε τα συναισθήµατα και το ρόλο τους και κλείσαµε µε σύντοµη αναφορά στον τρόπο έρευνας και συλλογής υλικών όπως και µε παρουσίαση της πλατφόρµας. Η πρώτη ανάθεση που δόθηκε αφορούσε σε έρευνα στον Παγκόσµιο ιστό σχετικά µε την Ενσυναίσθηση και το λεξιλόγιο των συναισθηµάτων. Από τους πρώτους στόχους που τέθηκαν ήταν να διευρυνθεί το λεξιλόγιο των µαθητών/τριών σε σχέση µε τα συναισθήµατα, να βελτιωθεί η αντίληψη τους, η δυνατότητα αναγνώρισης και έκφρασης συναισθηµατικών καταστάσεων και εν τέλει η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας τόσο των συναισθηµατικών εκφάνσεων όσο και των ανθρώπινων καταστάσεων και αντιδράσεων που τις αφορούν. Επίσης, παροτρύνθηκαν να αναστοχαστούν την πρώτη τους εµπειρία στην οµάδα, απαντώντας σε συγκεκριµένες ερωτήσεις και να δώσουν ανατροφοδότηση σε έντυπες φόρµες ηµερολογίου, διαδικασία που έγινε σταθερή και τακτική σε κάθε συνάντηση. Στην επόµενη συνάντηση συζητήθηκαν οι βασικές κατηγορίες των συναισθηµάτων, έγινε επέκταση του λεξιλογίου και παρακολούθηση βίντεο για τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις συλλεχθείσες πληροφορίες των φυλλαδίων. Ο χωρισµός σε οµάδες έγινε βάσει ηµεροµηνίας γέννησης µε στόχο να γνωριστούν «γνωστοί» µε «αγνώστους», να υπάρξουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ανάµειξης µεταξύ όλων και δυνατότητες για επαφή και επικοινωνία µε τους λιγότερο συνδεδεµένους. Στη συνέχεια, ανταλλάχτηκαν τηλέφωνα και µεταξύ των µελών των υποοµάδων, επιλέχθηκαν ονόµατα οµάδων και ανατέθηκαν ρόλοι (γραµµατέας, παρουσιαστής, αρχηγός). Επισηµαίνεται ότι οι µαθητές/τριες είχαν λάβει πρόσκληση για ανάληψη ρόλου «συγγραφέα» (writer) στο wiki, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η οποία έγινε αποδεκτή από την πλειονότητα. Το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας διεξαγόταν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω της σελίδας αναθέσεων: Επιπλέον, επιλέχθηκαν µια σειρά από εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία διακρίνονταν από θετική αλληλεπίδραση και απλές οδηγίες χειρισµού. Τα συγκεκριµένα εργαλεία ενσωµατώθηκαν στις σελίδες PRODUCTS QUESTIONNAIRES, POLLS AND QUIZZES WEBDOC, ενώ η σελίδα συνολικής παράθεσης των συνδέσµων ονοµάστηκε SOFTWARE USED και περιέχει το σύνολο των συνδέσµων για κάθε ενδιαφερόµενο Σύντοµα έγινε και η επιλογή των αντικειµένων ή προσώπων προς µελέτη. Τα υποθέµατα επελέγησαν βάσει επιθυµιών των µαθητών και έγινε ενηµέρωση για το

7 Πρακτικά 5 th CIE µέγεθος της προσδοκώµενης εργασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης και το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η οµάδα Μουσικής επέλεξε να επεξεργαστεί τραγούδια της αρεσκείας της µε διαφορετικό περιεχόµενο που αφορούσαν σε κοινωνικά, πολιτικά ή προσωπικά ζητήµατα. Η οµάδα Κινηµατογράφου κατέληξε στην ανάλυση της ταινία «Χωρίς Αντάλλαγµα», η οµάδα των Εικαστικών ανέλυσε διάφορους πίνακες της επιλογής της και η οµάδα Αθλητισµού ερεύνησε αθλητές µε αναπηρία, οι οποίοι, παρά τις σοβαρές αντιξοότητες και τις προκλήσεις που αντιµετώπιζαν, κατάφεραν να διαπρέψουν. Σε µεγάλο µέρος, το υλικό που επιλέχθηκε αναρτήθηκε στις σελίδες των αντίστοιχων οµάδων. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ερωτήσεις κατεύθυνσης, οι οποίες αναρτήθηκαν στους φακέλους του wiki και δόθηκαν χωριστά στην κάθε οµάδα. Σχετικά µε τις συναντήσεις της ολοµέλειας, κάθε Δευτέρα γινόταν συζήτηση, δίνοντας και παίρνοντας ανατροφοδότηση, διαβάζοντας και επισκοπώντας τις επί µέρους εργασίες και την πορεία των οµάδων. Επίσης, δίνονταν χρήσιµες οδηγίες για την ορθή χρήση της πλατφόρµας και τον τρόπο των αναρτήσεων. Οι αναθέσεις και οι οδηγίες παρέχονταν κλιµακωτά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να διασφαλιστεί η συµµετοχή όλων και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Τέλος, σε κάθε συνάντηση ολοµέλειας γινόταν κλείσιµο µε δραστηριότητες εµπιστοσύνης, όπως «Κύκλος Φωνών», «Ενωµένες Παλάµες» κ.α. Παράλληλα, ακολουθήθηκε διαδικασία προγραµµατισµένων επισκέψεων και επαφών της ολοµέλειας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε ερευνητικής εργασίας, µια που προσδίδει το βιωµατικό χαραχτήρα στη µελέτη και την έρευνα και διασφαλίζει τη διασύνδεση σχολείου-πραγµατικού κόσµου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Ειδικό Λύκειο Ηλιούπολης και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία που άφησε πλούσια οφέλη και ιδιαίτερες αναµνήσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η ξενάγηση από την έφορο και η συζήτηση µε τον ίδιο τον καλλιτέχνη για τα έργα του ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία, που συνοδεύτηκε µε την επίσκεψή του στο σχολείο ένα µήνα αργότερα. Η συνοµιλία στην ολοµέλεια για τα έργα, τα γραπτά και τα ταξίδια του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κινητοποίησε τους µαθητές/τριες, που ζήτησαν νέα επίσκεψη σε κάποιο άλλο χώρο φιλοξενίας έργων τέχνης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε µια µικρή ταινία µε το ψηφιακό εργαλείο SMILEBOX, που έδωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στον καλλιτέχνη και στην έφορο του µουσείου. Αυτές οι βιωµατικές πλευρές της διαδικασίας οι οποίες απευθύνονταν σε όλους και όχι µόνο στις σχετικές υποοµάδες, ήταν το πλέον συγκινησιακό και δηµιουργικό κοµµάτι της εργασίας. Συγκεκριµένα, οι µαθητές του Γενικού Λυκείου σύναψαν φιλικές σχέσεις µε τους µαθητές του Ειδικού Σχολείου και αντάλλαξαν απόψεις, τηλέφωνα και σελίδες στο FaceBook. Η οµάδα του Λυκείου συµµετείχε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ειδικού Σχολείου, µε στόχο να

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 στηρίξει και να ενισχύσει ό,τι είχε αρχίσει µεταξύ τους ένα µήνα πριν. Χρειάστηκαν µόλις δυόµιση ώρες για να καταρριφθούν προκαταλήψεις και στερεότυπα χρόνων, εµπειρία απροσδόκητα συγκλονιστική, που µόνο η ανθρώπινη επαφή µπορεί να καταφέρει. Τα τελικά προϊόντα συλλέχθηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, µαζί µε τα Ατοµικά και Οµαδικά δελτία, καθώς και τα φυλλάδια αυτοαξιολόγησης. Οι τελικές αναρτήσεις έγιναν από τους ίδιους τους µαθητές και από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η τελική πρόβα έγινε αµέσως µετά τις γιορτές, ενώ πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη παρουσίαση του project σε όλους τους µαθητές/τριες της Α Λυκείου, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια. 4. Αποτίµηση-Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε έγκυρα επιστηµονικά συµπεράσµατα ερευνών και εφαρµογών σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα, η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και σε όλες τις βαθµίδες. Η συνεργατική µέθοδος από µόνη της και η βιωµατική προσέγγιση που τη συνοδεύει αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη τόσο γνωστικών όσο και επικοινωνιακών στόχων. Επιπλέον, η έρευνα, συλλογική και ατοµική, η λήψη των αποφάσεων, οι επιλογές που συνεπάγεται η ίδια η διαδικασία, οι λύσεις προβληµάτων και η απαραίτητη συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων πλευρών, αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για αποτελεσµατική και δηµιουργική µάθηση. Παράλληλα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων βελτιώνει την οργάνωση και τη δοµή του προγράµµατος σπουδών, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, χρονοδιαγράµµατα, κριτήρια αξιολόγησης, προσδοκώµενα αποτελέσµατα και όρους επικοινωνίας και συνεργασίας που πρέπει να τηρηθούν από όλες τις πλευρές. Το πιο σηµαντικό όλων, όµως, είναι η ευελιξία που δίνεται σε συντονιστές και µαθητές, ώστε να ικανοποιηθούν διαφορετικές προτιµήσεις, στυλ µάθησης, µαθησιακές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες που είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν µε τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Εν τέλει, ενισχύεται και βελτιώνεται η δηµιουργικότητα µαθητών και διδασκόντων, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν µε ισότιµους όρους σε µια ανοικτή, δηµοκρατική σχέση, αναπτύσσοντας την κριτική ικανότητα της σκέψης, τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα που διαθέτουµε όλοι σε κάποιο βαθµό, αν και συχνά σε λανθάνουσα κατάσταση. Κατά αυτό τον τρόπο αµβλύνονται οι αντιθέσεις που µπορεί να θέτουν ζητήµατα µαθησιακών δυσκολιών, φυλετικών διαφοροποιήσεων, κοινωνικών ή επικοινωνιακών ιδιαιτεροτήτων και ενισχύονται σχέσεις που χτίζουν άλλου χαραχτήρα κοινότητες και µαθησιακά περιβάλλοντα. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, εµπειριών και µελέτης ανθρώπινων συµπεριφορών που άνοιξε ορίζοντες, αλλάζοντας παγιωµένες στάσεις και αντιλήψεις για τον εαυτό και τη θέση του µέσα στον κόσµο των «άλλων».

9 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές Bruner, J. (1960). The process of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cranton, P. (1996). Professional Development as Transformative Learning: New Perspectives for Teachers of Adults. San Francisco: Jossey-Bass. Fisher, Β.Α. & Ellis, D. G. (1990). Small group decision making: Communication and the group process. U.S.A.: McGraw Hill. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. USA: Basic Books. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books. Jordan, P., & Troth, A. (2004). Managing emotions during team problem solving, Human Performance, vol. 17, no. 2, Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall. Krathwohl, D. R., Bloom. B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives. Handbook li: The affective domain (Chapters 1-4). New York: David McKay. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), Retrieved from Mezirow, J., and Associates (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass, Piaget, J. (1955). The Language and Thought of the Child. New York: Meridian Books. [Le langage et la pensée chez l'enfant, 1923].

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Salovey, P. & Mayer, J. (1990). Emotional Intelligence: Imagination, Cognition, & Personality, 9(3), Staker, H. & Horn, B. M. (2012). Classifying K-12 blended learning. Retrieved from Taylor, E. W. (1997). Building upon the theoretical debate: A critical review of the empirical studies of Mezirow s transformative learning theory. Adult Education Quarterly, 48, Thorndike, E. (1913). Educational Psychology: The Psychology of learning. New York: Teachers College Press. Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Wlodkowski, R. J. (1985). Enhancing adult motivation to learn. San Francisco: JosseyBass. Abstract This article concerns the creation of an educational wiki organized and structured by international standards applied in project-based learning in Secondary Education. The platform hosts a variety of resources and links pertaining to the topic of Empathy, a range of Web 2.0 tools as well as a number of relevant files and documents. The main objective of the project was the improvement of cognitive, social and emotional skills of the participants with accents on Empathy as a human trait of great value, vital to the development of fulfilling intrapersonal and interpersonal relationships and a positive school climate. The assigned activities were founded on Bloom s Taxonomy and Blended learning principles combining classroom instruction and online learning. Expected outcomes focused on the empowerment of critical thinking and communication skills, the improvement of research and reflection skills as well as progress in students oral and written language. Lastly, familiarization with digital tools was considered as an issue of key importance towards the reinforcement of interaction and creativity. Key words: Educational wiki, Empathy, project work, School climate.

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Περιεχόμενα Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 1 Β. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 2 3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου Ημερίδες Επιμόρφωσης/Ενημέρωσης για τα επιλεγέντα Στελέχη Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του Έργου με τίτλο: «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Ε ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕ70 8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΑΞΗ Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΤΑΞΗ Ε ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕ70 8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΑΞΗ Ε ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΠΕ70 ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων» 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα