ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ"

Transcript

1 ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Αλέδα Α. Παληαιέσλ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Δ. Νηθάλδξνπ, Δπίθ. Καζεγήηξηα ΟΠΑ (επηβιέπσλ) Π. Λαδαξίδεο, Καζεγεηήο ΓΠΑ Δ. Γαιαλάθε, Δπίθ. Καζεγήηξηα ΟΠΑ Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 2013

2 Σηη Σεβαζηή και ηο Νίκο

3 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ Κα Νηθάλδξνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο, ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη θπξίσο ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε όιν απηό ην δηάζηεκα. Αθόκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όζνπο κε βνήζεζαλ λα θάλσ απηήλ ηελ έξεπλα πξαγκαηηθόηεηα θαη λα ζπιιέμσ ην δείγκα πνπ ρξεηαδόκνπλ άκεζα. Σέινο, ζέισ λα πσ έλα ηεξάζηην επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ρσξίο απηνύο δελ ζα είρα θαηαθέξεη ηίπνηα.

4 It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena Theodore Roosevelt

5 Πεξίιεςε θνπόο Η παξνύζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία πνπ βηώλνπλ ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. πλεηζθέξεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο δηαθόξσλ παξαγόλησλ όπσο ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε σο αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ, νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο απαζρόιεζεο-εξγαζίαο θαη ε ζύγθξνπζε πνπ πηζαλόλ λα πξνθύπηεη κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ αηόκσλ. Δπίζεο ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πιαηζηώλεηαη θαη από έλα ζύλνιν δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζνύλ ιεπηνκεξώο ηα απνηειέζκαηα ηεο. Πξνζέγγηζε/ρεδηαζκόο/Μεζνδνινγία Αξρηθά έιαβε κέξνο κία εθηελήο αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο ελώ ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ απηέο νη ππνζέζεηο, δηεμήρζε έξεπλα ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 148 εξσηώκελνη θαη ησλ δύν θύισλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σν κέζνλ ηεο έξεπλαο ήηαλ έλα δηκεξέο εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπξήκαηα - Σα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ, ηνλ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο κε ηελ επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ ηα άηνκα. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο Οη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο απηήο, είλαη ην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα θαη ε πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (κόλν Αηηηθή) από ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην δείγκα καο. Πξσηνηππία Η δηρνηόκεζε ηεο έλλνηαο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη ε εμέηαζε ύπαξμεο ζπζρέηηζεο ή όρη γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά.

6 Λέμεηο θιεηδηά Τπνθεηκεληθή Δπαγγεικαηηθή Δπηηπρία, Ππξήλαο Απηόαμηνιόγεζεο, πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε, Φηινδνμίεο Καξηέξαο, Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο, Δπαγγεικαηηθή-Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε. Σύπνο έξεπλαο Γηπισκαηηθή εξγαζία

7 Abstract Purpose - This research focuses on the identification and analysis of key factors that influence subjective career success, experienced by people during their careers. Contributes to understanding the influence of various factors such as core selfevaluation and emotional intelligence as individual s personality traits of people, professional ambitions and interpersonal relationships developed within the context of employment and conflict that may arise between professional and family life of individuals. Also the research process is flanked by a set of demographic variables in order to construe the findings more detailed. Approach / Design / Methodology Firstly took place an extensive review of the relevant literature and then our hypotheses were created. Finally, in order to check these hypotheses, a survey was conducted. In this survey participated 148 respondents of both sexes in the area of Attica.The survey consisted of a two-section questionnaire, which is attached to the end of the thesis. Findings - The main findings of the research, is the positive correlation of variables of core self-evaluation, career aspirations and interpersonal relationships of employees with the subjective career success. The subjective career success also positively correlates with the hierarchical status of the individuals. Research Limitations - The limitations of this study is the short time period during which the survey was conducted and the limited geographical area (only in the area of Attica) where our sample was derived. Originality The partition of the concept of subjective career success and the examination of possible relationship or not for each parameter separately. Keywords - Subjective Career Success, Core Self-evaluation, Emotional Intelligence, Career Aspirations, Interpersonal Relationships, Work-Family conflict Type of research Thesis

8 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή... 1 Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε Δπηηπρία Καξηέξαο (Career success) Αληηθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Objective career success) Τπνθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Subjective career success) Ιθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία (Job satisfaction) πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα (Overall career satisfaction)... 8 Κεθάιαην 3: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία Δλλνηνινγηθό Μνληέιν Αλάιπζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο (Core self-evaluation) πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ε παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο (Emotional Intelligence Empathy) Φηινδνμίεο θαξηέξαο (Career aspirations) Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (interpersonal relationships) Δπαγγεικαηηθή-Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε (Work-Family conflict) Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο Κεθάιαην 4: Δξεπλεηηθή Μέζνδνο Σν δείγκα Γηαδηθαζία ζπιινγήο δείγκαηνο Μεηξήζεηο Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Μεζνδνινγία Κεθάιαην 5: Δπξήκαηα πζρεηίζεηο πζρεηίζεηο κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία πζρεηίζεηο κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα: πζρεηίζεηο ινηπώλ κεηαβιεηώλ Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία... 31

9 Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα Κεθάιαην 6: πδήηεζε Απνηειεζκάησλ Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνί έξεπλαο Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ύλνςε Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα... 43

10 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή Η ιέμε «θαξηέξα» εμαθνινπζεί αθόκα θαη ζήκεξα λα κελ έρεη έλαλ θαη κνλαδηθό νξηζκό θαζώο θαη κία θνηλώο απνδεθηή έλλνηα (Patton & McMahon, 2006). ηε ζρεηηθή κε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο έρεη νξηζηεί κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο νξηζκνύο ελώ εμαθνινπζεί λα απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο. Έλαο νξηζκόο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, ζύκθσλα κε ηνπο Van Maanen θαη Schein (1977), είλαη έλα νξγαλσκέλν κνλνπάηη πνπ ιακβάλεηαη από έλα άηνκν ζε βάζνο ρώξνπ θαη ρξόλνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ζπλδπαζκόο θαη ε αιιεινπρία ησλ ξόισλ πνπ παίδνληαη από έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Super, 1980). Σέινο, ν νξηζκόο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, ν νπνίνο θαζηεξώζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα, πεξηγξάθεη ηελ θαξηέξα σο κία εμειηζζόκελε αθνινπζία ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ελόο αηόκνπ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005). Παξαηεξνύκε, ινηπόλ, όηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο, απέθηεζε κία πην πνιύπινθε θαη πνιπζρηδή λνεκαηηθή δηάζηαζε ε νπνία πεξηθιείεη ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία έρνληαο σο γλώκνλα πσο ε θαξηέξα δελ είλαη πιένλ κία επζεία γξακκή πνπ αθνινπζείηαη από ηα άηνκα ρσξίο παξεθθιίζεηο, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο εκπεηξηώλ ζε βάζνο ρξόλνπ. Όζν ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο γηλόηαλ νινέλα θαη πην πεξίπινθε, ηόζν κεγάισλε θαη ε δπζθνιία ηνπ θαζνξηζκνύ ηεο σο επηηπρεκέλε ή κε. Οξίδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία σο έλα ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ ή απηώλ επηηεπγκάησλ πνπ έρεη επηηύρεη έλα άηνκν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο (Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999), ήηαλ πιένλ αλαγθαίν λα θαζνξηζηνύλ ηα θξηηήξηα, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαηάζζνληαλ ηα επηηεύγκαηα απηά ζηελ ιίζηα ησλ επηηπρεκέλσλ. Ο εληνπηζκόο θαη ε απνκόλσζε ησλ θξηηεξίσλ απηώλ, δελ απνηειεί εύθνιε δηαδηθαζία θαζώο ε επαγγεικαηηθή επηηπρία εζσθιείεη δύν δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. [1]

11 Αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία αμηνινγείηαη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία ελόο αηόκνπ, δηρνηνκείηαη ζε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία. Η αληηθεηκεληθή ή πξαγκαηηθή επηηπρία θαξηέξαο αληαλαθιά επαιεζεύζηκα επηηεύγκαηα ζε ηνκείο όπσο ε ζέζε πνπ θαηέρεη έλα άηνκν ζηελ ηεξαξρία, ν κηζζόο, ν αξηζκόο ησλ πξναγσγώλ θαη ε απόδνζε ζηελ εξγαζία. Από ηελ άιιε κεξηά, ε ππνθεηκεληθή επηηπρία αθνξά ηελ πξνζσπηθή αμηνιόγεζε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ επηηπρία πνπ βηώλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαη πξνθύπηεη από πξνζσπηθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ίδην ην άηνκν γηα ην ζθνπό ηεο δηεξεύλεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ επηηπρίαο. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξνζπαζήζακε λα εληξπθήζνπκε ζηελ θαηαλόεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο ππό ην πξίζκα ηεο ππνθεηκεληθήο ζθνπηάο θαη ζθνπόο καο είλαη, ε κειέηε ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αλζξώπνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύλ ην κέγεζνο ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο πνπ ιακβάλνπλ από ηελ εξγαζία θαξηέξα ηνπο. Η επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πξνζσπηθά θξηηήξηα ησλ εξγαδνκέλσλ, έγηλε βαζηδόκελε ζηε, ζρεηηθή κε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, βηβιηνγξαθία ελώ ζηα πιαίζηα ηεο ζηνηρεηνζέηεζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ έιαβε ρώξα ειεθηξνληθή έξεπλα κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο αλαιύεηαη ε ζπζρέηηζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηελ επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σν ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ απηώλ απαξηίδεηαη από ηνλ παξάγνληα ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηελ ελζπλαίζζεζε (παξάκεηξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο), ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο, ηηο επαγγεικαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηέινο ηελ ζύγθξνπζε πνπ ελδερνκέλσο αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ επαγγεικαηηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ ξόινπ πνπ έρνπλ ηα άηνκα. Γηα ηελ αξηηόηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε θαη έλαο αξηζκόο δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε πιαηζηώλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη δεκνγξαθηθέο απηέο κεηαβιεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ ειηθία, ην θύιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ έρνπλ νη [2]

12 εξσηώκελνη ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Δλ θαηαθιείδη, ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, εξεπλάηαη ε ύπαξμε ή όρη ζπζρέηηζεο ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηηο δύν πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Αξρηθά εμεηάζακε εθηελώο ηελ, ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ εξεπλάκε, βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε κία ειεθηξνληθή έξεπλα κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο νπνίαο ζέιακε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ηειηθά ηα επξήκαηά καο ζπλάδνπλ κε ηελ βηβιηνγξαθία απηή. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαζώο θαη ηα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε. [3]

13 Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 2.1 Δπηηπρία Καξηέξαο (Career success) Πώο όκσο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ επηηπρία πνπ ζεκεηώλεη έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο; Πσο νξίδεηαη θαη πνηέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα κεηαθξάζνπκε ηελ έλλνηα απηή ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα; Η έλλνηα ηεο επηηπρίαο ηεο θαξηέξαο είλαη έλα, όιν θαη πην δηαδεδνκέλν, ζέκα έξεπλαο ην νπνίν απαζρόιεζε θαη απαζρνιεί πνιινύο εξεπλεηέο (Hennequin, 2007). ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε επαγγεικαηηθή επηηπρία κεηξηέηαη ζύκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ αηόκνπ ζηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρία βάζεη κηαο καθξνπξόζεζκεο ζρέζεο κε ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία απαζρνιείηαη (Judge, T.A., Cable, D.M., Boudreau, J.W. & Bretz, 1995). Όκσο ε επηηπρία θαξηέξαο είλαη κία αμηνινγηθή έλλνηα, θαη νη αμηνινγήζεηο γη απηήλ πνηθίινπλ θαη εμαξηηόληαη από ην πνηνο ηελ θξίλεη (Jaskolka, Beyer & Trice, 1985), θαη επέθηαζε ε δηάζηαζε ηεο έλλνηαο επηηπρία θαξηέξαο είλαη δηρνηνκεκέλε ζε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή επηηπρία. Πνιιέο έξεπλεο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο από ηελ αληηθεηκεληθή ζθνπηά ησλ νπνίσλ νη κεηξήζεηο βαζίζηεθαλ ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (O Reilly & Chatman, 1994). Ωζηόζν, νξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη εξγαδόκελνη δελ θξίλνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο από ηα ελ ιόγσ θξηηήξηα θαη κόλν (Korman & Korman, 1980; Korman, Wittig-Berman, & Lang, 1981). Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία όπσο νη πςειέο ακνηβέο θαη νη πξναγσγέο, δελ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα ληώζνπλ πεξήθαλα θαη επηηπρεκέλα (Hall, 2002; Korman et al., 1981; Schein, 1978). ηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εξγαζηαθή θαη πξνζσπηθή απνμέλσζε, θαζώο θαη ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο (Burke, 1999) Η απόδεημε όηη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλάξηεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ επηηεπγκάησλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα [4]

14 ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, θαζώο θαη ηελ αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαξηέξα (Heslin, 2005). Γη απηόλ ην ιόγν, ζηελ παξνύζα έξεπλα επηιέγνπκε λα εξεπλήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθά θξηηήξηα ησλ αηόκσλ θαη πσο απηά αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο επηηπρίαο. ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη εθηελώο νη νξηζκνί ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο, αιιά ζηελ παξνύζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε κόλν ζηελ ππνθεηκεληθή ζθνπηά ηεο επηηπρίαο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία Αληηθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Objective career success) H αληηθεηκεληθή επηηπρία αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κεηαβιεηώλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ θνηλσλία, ηελ επηρείξεζε, ηνπο ζπλαδέιθνπο ελόο αηόκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηα ηππηθά βήκαηα, πνπ θάπνηνο επηηπγράλεη, πνπ νδεγνύλ ζηελ επηηπρία αλαθνξηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα-ζέζε (Gattiker & Larwood, 1988; Jaskolka, Bayer & Trice, 1985; Kotter, 1982; Judge & Bretz,1994). ηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αληηθεηκεληθήο έλλνηαο ηεο επηηπρίαο ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα όπσο ν κηζζόο, ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρόιεζεο ή αθόκα θαη ν αξηζκόο ησλ πξναγσγώλ πνπ ζπγθεληξώλεη ζπλνιηθά έλα άηνκν (Dries, Pepermans & Carlier 2008). ηηο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο έλα ή δύν κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα (Gattiker & Larwood, 1986), γηα παξάδεηγκα ε ηεξαξρηθή εμέιημε εληόο κίαο επηρείξεζεο (Kotter, 1982) ή, αληίζηνηρα, ν ζπλδπαζκόο ηεξαξρηθνύ επηπέδνπ θαη κηζζνύ (Elliot, 1982). Άιιεο έξεπλεο επηδίσμαλ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο αληηθεηκεληθήο επηηπρίαο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κεηαβιεηέο πνπ πεξηέγξαθαλ θαηά πόζν ζπκβάιεη ε απόθηεζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) (Pfeffer & Fong, 2002), ή ε δηεζλήο εξγαζηαθή εκπεηξία (Cava & Mayer, 1993). [5]

15 Παξόια απηά, ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (όπσο κηζζόο θαη πξναγσγέο) είλαη ειιηπήο κεηαβιεηέο γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, θαζώο νη άλζξσπνη δελ απνδεηνύλ κόλν απηά από ηελ θαξηέξα ηνπο (Gattiker & Larwood, 1988; Sturges, 1999). Αληηζέησο, ζπρλά επηζπκνύλ ιηγόηεξν απηά απνηειέζκαηα από ηελ εξγαζία ηνπο (Finegold & Mohrman, 2001), όπσο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ ή θαη ηελ αίζζεζε πσο ε εξγαζία ηνπο έρεη λόεκα θαη ζθνπό (Hall, 2002) Τπνθεηκεληθή επηηπρία θαξηέξαο (Subjective career success) Αληίζεηα κε ηελ αληηθεηκεληθή, ε ππνθεηκεληθή επηηπρία είλαη ε πξνζδνθία ηνπ ηδίνπ ηνπ αηόκνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ θξηηήξηα πεξί ηεο αλάπηπμήο ηνπ εληόο ελόο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Με άιια ιόγηα είλαη ε πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία (Gattiker & Larwood, 1986; Judge et al, 1995) Σα άηνκα θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπο θξηηήξηα θαη ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο εθηόο από ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο ηνπο ή κία ελ δπλάκεη πξναγσγή ζέζεο θαη γεληθά θάπνηα άιια αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (Ebadan & Winstanley, 1997). ε αληίζεζε κε ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηα ππνθεηκεληθά κέηξα κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαξηέξαο, ηα νπνία δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκα κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ πξναγσγώλ ελόο αηόκνπ ή αθόκα θαη από αμηνινγήζεηο εηδηθώλ (Gattiker & Larwood, 1986). ύκθσλα κε ηνπο Judge et al. (1995) ε ππνθεηκεληθή επηηπρία είλαη ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα ιακβάλεη από ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ θαξηέξα ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ε ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία, ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζπρλά είηε σο ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία είηε σο ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ έσο ηώξα ζηαδηνδξνκία (Helsin, 2005; Cesinger, 2011; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994). Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επηιέγνπκε λα αζρνιεζνύκε κε ην ππνθεηκεληθό πξίζκα ηεο επηηπρίαο θαζόηη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα από κόλα ηνπο δελ επαξθνύλ [6]

16 σο πξνάγγεινη ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Μία κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεπάξθεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε ηεο επηηπρίαο, είλαη ε κέηξεζε ππνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ζε ζπλδπαζκό κε αληηθεηκεληθά επηηεύγκαηα (Heslin, 2005), θαη απηήλ πηνζεηνύκε θαη εκείο ζηελ εξεπλά καο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία Ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία (Job satisfaction) ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη θάζε άηνκν μερσξηζηά, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ αηζζάλεηαη ν θαζέλαο γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο (Aziri, 2011; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994). Με άιια ιόγηα, εξεπλάηαη θαηά πόζν ε εξγαζηαθή εκπεηξία δεκηνπξγεί ζεηηθά ε όρη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εθάζηνηε άλζξσπν θαη απηό απνηειεί ην κέηξν ηεο ηθαλνπνίεζεο ή ηεο δπζαξέζθεηαο από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία. Σν 1998 ν Luthans έζεζε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ εξγαζία ηνπ, δηεπθξηλίδνληαο πσο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζε κηα θαηάζηαζε εξγαζίαο θαζνξίδεηαη από ην θαηά πόζν ηα απνηειέζκαηα πιεξνύλ ή ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ελόο αηόκνπ αληηπξνζσπεύεη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο απνηεινύλ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο γηα ηα νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ απνηειεζκαηηθή αληαπόθξηζε Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά ( Sarwar & Abugre, 2013). Δίλαη ε γεληθόηεξε ζηάζε ηνπ εξγαδόκελνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ εξγαζία ηνπ, ηόζν πην πηζαλό είλαη λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απαζρόιεζε ηνπ, θαη λα αλαπηύμεη αηζζήκαηα δέζκεπζεο γηα ηνλ νξγαληζκό (Wang & Feng 2003). [7]

17 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα (Overall career satisfaction) Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ζπλνιηθή έσο ηώξα ζηαδηνδξνκία θαη δειώλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ αηόκνπ ε νπνία αθνξά κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη επξύηεξν θάζκα απνηειεζκάησλ, όπσο ε αίζζεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Cesinger, 2011). πλεπώο απνηειεί επξύηεξε έλλνηα από ηελ ηθαλνπνίεζε πξνεξρόκελε από ηελ εξγαζία, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνύζα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε. Η ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη από ηελ θαξηέξα είλαη έλα ζεκαληηθό ζέκα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζόηη απνηειεί ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα ηεο επηηπρίαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε πνιιέο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απηό-απνδνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ή ην επαγγεικαηηθό γόεηξν πνπ θαηέρνπλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ (Abele & Spurk, 2009; Ng, Eby, Sorensen, & Feldman, 2005). Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ, σο κέηξν πξνζσπηθήο αμηνιόγεζεο, ζπρλά ζεσξείηαη σο ν θεληξηθόο δείθηεο ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο (Abele, Spurk, & Volmer, 2011; Boudreau, Boswell,& Judge, 2001; Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1995; Ng et al., 2005). ηελ παξνύζα κειέηε ιάβακε ππόςε νξηζκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο, ε ελζπλαίζζεζε, νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ελόο νξγαληζκνύ θαη ε ζύγθξνπζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαιύνληαη ιεπηνκεξώο ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο. [8]

18 Κεθάιαην 3: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζρήκα 1 ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθό κνληέιν ηεο επηηπρίαο ηεο θαξηέξαο. Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ζηελ παξνύζα έξεπλα αλαιύνληαη νη πηπρέο κόλν ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο θαη νη παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππόςε πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί αλ ηελ επεξεάδνπλ ή όρη, αλαιύνληαη παξαθάησ 3.1. Δλλνηνινγηθό Μνληέιν ρήκα 1. Δλλνηνινγηθό κνληέιν ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε-ελζπλαίζζεζε Φηινδνμίεο θαξηέξαο Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Δπαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε Ιθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία Τπνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία Γεκνγξαθηθά Ηιηθία Φύιν Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Θέζε ζηελ ηεξαξρία πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα [9]

19 3.2. Αλάιπζε αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, επεξεάδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή επηηπρία ησλ αηόκσλ. Δπίζεο αλαιύνπκε νξηζκέλεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζην πσο νη εξγαδόκελνη αληηιακβάλνληαη ην κέγεζνο ηεο επηηπρίαο πνπ βηώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο Ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο (Core self-evaluation) Δλλνηνινγηθά, ν ππξήλαο απην-αμηνιόγεζεο απνηειεί κία ζηνηρεηώδε αμηνιόγεζε ηνπ εαπηνύ καο θαη πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ελόο αηόκνπ ζηνλ θόζκν (Judge, Erez, & Bono, 1998; Judge, Locke, & Durham, 1997). Δίλαη έλα επξύ ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν απνηειείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Judge (2009) από ηέζζεξεηο παξακέηξνπο πνπ δηαθξίλνπκε ζηα άηνκα. Σνλ απηνζεβαζκό. Η ζπλνιηθή αμία πνπ πξνζδίδεη ην άηνκν ζηνλ εαπηό ηνπ. Σελ έδξα ειέγρνπ. ρεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηηο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ ζηε δσή ελόο αηόκνπ. (Η έδξα ειέγρνπ είλαη εζσηεξηθή όηαλ ηα άηνκα ζεσξνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεώλ ηνπο σο επαθόινπζν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο) Σελ γεληθεπκέλε απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα. Δίλαη κία εθηίκεζε ηνπ αηόκνπ γηα ην πόζν θαιά κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο Καη ηέινο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα. Δίλαη ε ηάζε ησλ αηόκσλ λα είλαη ζίγνπξνη, αζθαιείο θαη ζηαζεξνί. Δλαιιαθηηθά ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο λεύξσζε. Η λεύξσζε είλαη ε ηάζε ησλ αηόκσλ λα επηθεληξώλνληαη ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπο. Δπνκέλσο κεηξάκε ρακειό δείθηε λεύξσζεο ή ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο (Mount, & Barrick, 1995). Πσο όκσο κπνξεί λα ζπλδεζεί ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο κε ηελ ππνθεηκεληθή επηηπρία ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ελόο αηόκνπ; [10]

20 Νσξίηεξα ζηελ έξεπλα δερζήθακε όηη ε ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία είλαη δηρνηνκεκέλε από δύν παξακέηξνπο. Από ηελ κία κεξηά έρνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη έλα άηνκν από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία ηνπ, θαη από ηελ άιιε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα ηνπ. Όζνλ αθνξά ην πξώην ζθέινο, έξεπλεο απνδεηθλύνπλ πσο ν ππξήλαο απηό-αμηνιόγεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία θαη θαη επέθηαζε ηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία (Judge, Locke & Durham, 1997; Judge, Van Vianen, & De Pater, 2004; Judge, Heller, & Klinger, 2008) ύκθσλα κε ηνπο Judge, Locke, Durham, θαη Kluger (1998), ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο (ν απηνζεβαζκόο, ε έδξα ειέγρνπ, ε γεληθεπκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα) ρεηξηδόκελα σο κία εληαία κεηαβιεηή, έρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία. Οη Judge, Bono, Erez and Locke (2005), εξεύλεζαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Καηέιεμαλ, ινηπόλ, ζην ζπκπέξαζκα όηη έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα ιακβάλεη πεξηζζόηεξε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ηνπ, επηιέγνληαο ηνπο ζηόρνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά, θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζεκεηώζεη πςειόηεξεο ηηκέο ζηε κέηξεζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο ηείλνπλ λα επηιέγνπλ ζηόρνπο πνπ ηνπο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο. Δπηπξνζζέησο, πξόζθαηα, νη Judge θαη Hurst (2007), απέδεημαλ όηη άηνκα κε πςειό δείθηε απηό-αμηνιόγεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο ελειηθίσζεο, πεηπραίλνπλ πςειόηεξα επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο, θαζόηη έρνπλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα, θαιύηεξεο επηδόζεηο, επίζεο ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξν απαηηεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία ηνπο. Υπόθεζη 1 (Η1): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ ηος πςπήνα αςηόαξιολόγηζηρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επιηςσίαρ. [11]

21 πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ε παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο (Emotional Intelligence Empathy) Με ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε πεξηγξάθεηαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα (α) θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, (β) λα αθνπγθξάδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αηόκσλ θαη (γ) λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε παξαγσγηθό ηξόπν (Goleman, 1998) Η παξάκεηξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί έηζη ώζηε λα παξέρεη ζην άηνκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, θαζώο ηα άηνκα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ θαη λα εμσηεξηθεύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε ηξόπν παξαγσγηθό θαζώο θαη λα πξνβιέπεη θαη θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Απνηειείηαη από πέληε βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ αθνξνύλ ηνλ εξγαζηαθό ρώξν (Goleman, 1998). Σελ απηνγλσζία. Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηηο δηαζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, θαζώο θαη όζα ην θηλεηνπνηνύλ, όπσο θαη ηελ επίδξαζή πνπ έρνπλ ζηνπο άιινπο. Σελ απηνξξύζκηζε. Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ειέγρεη θαη λα αλαθαηεπζύλεη δηαζπαζηηθέο παξνξκήζεηο-ζπκπεξηθνξέο. Η ηάζε θάπνηνπ λα ζθεθηεί πξηλ ελεξγήζεη. Σν θίλεηξν. Σν πάζνο θαη ε παξαθίλεζε γηα εξγαζία γηα ιόγνπο πέξα από ηα ρξήκαηα θαη ηελ θαηαμίσζε, κηα ηάζε γηα επίηεπμε ζηόρσλ κε ελέξγεηα θαη ππνκνλή. Σελ ελζπλαίζζεζε. Η ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα θαηαλνεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή δνκή ελόο άιινπ θαη λα κπνξεί λα ηνλ αληηκεησπίζεη ζύκθσλα κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο. Σελ θνηλσληθή δεμηόηεηα. Σελ θαιή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δηθηύσλ. [12]

22 ηελ παξνύζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε ζηελ παξάκεηξν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Η πξνέιεπζε ηεο ιέμεο ελζπλαίζζεζε ρξνλνινγείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1880,όηαλ ν Γεξκαλόο ςπρνιόγνο Theodore Lipps επηλόεζε ηνλ όξν einfuhlung γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθηίκεζε ελόο αηόκνπ ζηα ζπλαηζζήκαηα ελόο άιινπ. Πνιινί εξεπλεηέο (Bar-On & Parker, 2000; George, 2000; Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1990) πηζηεύνπλ πσο ε ελζπλαίζζεζε είλαη κία βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δσηηθήο ζεκαζίαο ελόο απνηειεζκαηηθνύ εγέηε. Η έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη απνδεηρζεί όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ απόδνζε ζηελ εξγαζία αλαθνξηθά κε έλα επξύ θάζκα εξγαζηαθώλ θιάδσλ (Silvester, Patterson, Koczwara, & Ferguson, 2007), αιιά θαη ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ελόςεη ηεο ζπλέληεπμεο επηινγήο ππνςεθίσλ (Fox & Spector, 2000). Η ελζπλαίζζεζε έρεη πεξαηηέξσ πεξηγξαθεί σο ε δηαδηθαζία ηεο θαηαλόεζεο κηαο θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηώλεη έλα άιιν άηνκν, κνηξάδνληαο κε απηό ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία δηαηεξώληαο όκσο ηαπηόρξνλα κία απόζηαζε παξαηήξεζεο (Zinn, 1999) Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, θαη θαη επέθηαζε ε παξάκεηξνο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο επηηπρίαο αθνύ έρεη δηαπηζησζεί πσο άλζξσπνη κε πςειά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηείλνπλ λα επηηπγράλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα επηηπρίαο ζηελ εξγαζία ηνπο, από αλζξώπνπο κε ρακειόηεξν δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (Saeedi, Pazvari, Masouleh & Mousavian, 2012) Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελζπλαίζζεζε είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, θαη νη εξεπλεηέο γλσξίδνπλ εδώ θαη ρξόληα όηη ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία (Cherniss, 2000). ύκθσλα κε ηνλ Rosenthal (1977), νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ επηηπρώο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ηείλνπλ λα είλαη πην επηηπρεκέλνη ζηελ επαγγεικαηηθή θαζώο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπο. Υπόθεζη 2 (Η2): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ παπαμέηπος ηηρ ενζςναίζθηζηρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ. [13]

23 Φηινδνμίεο θαξηέξαο (Career aspirations) Οη θηινδνμίεο πνπ αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ, αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πξνο έλαλ επηζπκεηό ζηόρν-θαξηέξα θάησ από ηδαληθέο ζπλζήθεο (Domenico & Jones, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ Rojewski (2005), νη θηινδνμίεο θαξηέξαο νξίδνληαη σο νη ζρεηηθνί κε ηελ θαξηέξα, εθθξαζκέλνη ζηόρνη-επηινγέο ελόο αηόκνπ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο είλαη ην θύιν, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε θαηαγσγή, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη νη γνληθέο πξνζδνθίεο (Khallad, 2000; Watson, Quatman, & Edler, 2002). Έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ην ξόιν ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ θαη πσο απηνί επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ. ύκθσλα κε ηνπο Osipow θαη Fitzgerald (1996), Σν θύιν απνηειεί ζαθώο έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ. Όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη έλα άηνκν, ζύκθσλα κε ηνπο Heins, Hendricks, θαη Martindale (1982), νη νηθνγέλεηεο ζπρλά ελζαξξύλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ αξζεληθώλ παηδηώλ, όρη όκσο θαη ησλ θνξηηζηώλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε ηη ελλννύκε κε ηελ έλλνηα θηινδνμίεο θαξηέξαο, θαζόηη απνηεινύλ ηηο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζηαδηνδξνκίαο. Δπεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο, θαη ιεηηνπξγνύλ σο θίλεηξα γηα ηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη επηηπρία (Mau & Bikos, 2000; Schoon & Parsons, 2002) Υπόθεζη 3 (Η3): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ θιλοδοξίερ καπιέπαρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ. [14]

24 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (interpersonal relationships) Ο ζθνπόο ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν νη επηηπρεκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζην λα επηηεπρζεί κία επηηπρεκέλε θαξηέξα. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε εληόο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ε νπνία νξίδεηαη σο, ην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη ρξήζε άηππσλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ (πηζαλό) όθεινο ηε δηεπθόιπλζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κέζσ ηεο εζεινληηθήο παξνρήο πξόζβαζεο ζε πόξνπο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο θνηλώλ πιενλεθηεκάησλ (Wolff & Moser, 2006; Forret & Dougherty, 2004). Μέζα από ην ππνθεηκεληθό απηό πξίζκα, νη άλζξσπνη εξκελεύνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πεξηθιείνληαο όρη κόλν επαγγεικαηηθά βηώκαηα αιιά θαη πξνζσπηθά (Parker, Arthur & Inkson, 2004), ηνλίδνληαο έηζη ηελ πνιππινθόηεηα κε ηελ νπνία ζπλδένληαη νη ζπληζηώζεο ηεο ππνθεηκεληθήο επηηπρίαο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εληόο ελόο νξγαληζκνύ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ αληηθεηκεληθή όζν θαη κε ηελ ππνθεηκεληθή επηηπρία (Wolff & Moser, 2008; Forret & Dougherty 2004). Γηα παξάδεηγκα νη Michael θαη Yukl (1993), δηαπίζησζαλ όηη ε δηθηύσζε έρεη ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ πξναγσγώλ πνπ επηηπγράλεη έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ. Δπίζεο έξεπλα ηνπ Langford (2000) ηνλίδεη όηη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ζπζρεηίδεηαη κε ην πώο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ επηηπρία. Υπόθεζη 4 (Η4): Υπάπσει θεηική ζςζσέηιζη μεηαξύ ηηρ μεηαβληηήρ κοινωνικήρ δικηύωζηρ και ηων πηςσών ηηρ ςποκειμενικήρ επαγγελμαηικήρ επιηςσίαρ Δπαγγεικαηηθή-Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε (Work-Family conflict) Η κεηαβαιιόκελε κνξθή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ έρεη απμήζεη ην πνζνζηό ησλ εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ην πώο νη άλζξσπνη δηαρεηξίδνληαη ηηο απαηηήζεηο ηόζν ηεο εξγαζίαο όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Με απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο [15]

25 επζύλεο νη άλζξσπνη, θαη θπξίσο νη γπλαίθεο, αληηκεησπίδνπλ κηα ζεκαληηθή πξόθιεζε θαζώο θαινύληαη λα ζπκθηιηώζνπλ εξγαζηαθό θαη νηθνγελεηαθό ξόιν (Hennessy, 2007) ύκθσλα κε ηνπο Greenhaus θαη Beutell (1985), ε επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε νξίδεηαη σο Μία κνξθή ηξηβήο θαηά ηελ νπνία, νη απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ξόινπ είλαη αζύκβαηεο ζε νξηζκέλεο πηπρέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο (Greenhaus & Beutell, 1985), επέθηεηλαλ ηελ εξεπλά ηνπο πεξηγξάθνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο ζύγθξνπζεο, ζύγθξνπζε κε βάζε ην ρξόλν (time-based conflict). Καζώο ν ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηεί ν έλαο εθ ησλ δύν ξόισλ, δελ κπνξεί λα αθηεξσζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ άιινπ. ζύγθξνπζε κε βάζε ηελ έληαζε (strain-based conflict). Δπαγγεικαηηθέονηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο πξνέξρνληαη από απηνύ ηνπ είδνπο ηε δηέλεμε, όηαλ ε έληαζε πνπ πξνθαιείηαη από ηηο απαηηήζεηο ελόο ξόινπ, επεξεάδεη ηελ απόδνζε ηνπ αηόκνπ ζε έλαλ άιιν ξόιν. θαη ηέινο, ζύγθξνπζε κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά (behavior-based conflict). Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζύγθξνπζε εκθαλίδεηαη όηαλ ζπγθεθξηκέλα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνξίδνληαη από έλα ξόιν είλαη αζπκβίβαζηα κε ηεο πξνζδνθίεο γηα κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλαλ άιιν ξόιν. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε νδεγεί ζε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ηόζν ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν όζν θαη ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ (Greenhouse et al. 1999; Korabik, Lero & Ayman, 2003). Δπίζεο όζν νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ελόο αηόκνπ απμάλνληαη, ηόζν πην πηζαλό είλαη λα δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, κε απνηέιεζκα νη ζπγθξνύζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εξγαζία (Voydanoff, 2002). Έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε κε ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ηα νπνία αληινύληαη από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαζώο θαη ηελ [16]

26 ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ (όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη δύν πην θύξηεο κεηαβιεηέο ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο). (Anderson, Coffey & Byerly, 2002; Martins, Eddleston & Veiga, 2002; Perrewe, Hochwarter & Kiewitz, 1999) Υπόθεζη 5 (Η5): Η επαγγελμαηική-οικογενειακή ζύγκποςζη έσει απνηηική ζςζσέηιζη με ηην ςποκειμενική επιηςσία καπιέπαρ Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε νξηζκέλεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιύζνπκε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Έρεη δηαπηζησζεί ζε έξεπλεο πσο νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο εμεγνύλ θαιύηεξα ηε δηαθύκαλζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ επηηπρία ηεο θαξηέξαο από νπνηνδήπνηε άιιν ζύλνιν κεηαβιεηώλ πνπ ζεσξεηηθά ηελ επεξεάδνπλ (Gattiker & Larwood, 1988; Gould & Penley, 1984). ηελ παξνύζα κειέηε ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην θύιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Φύιν. Έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ, όηη νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία ηνπο από όηη νη άληξεο (Clark, 1997 Sloane & Williams, 2000; Sousa-Poza & Sousa- Poza, 2003; Long, 2005), κνινλόηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθώλ, νη απνδεκηώζεηο πνπ ιακβάλνπλ, νη ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία πνπ θαηέρνπλ θαζώο θαη άιινη παξάγνληεο, είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζύγθξηζε κε απηέο ησλ αληξώλ. ύκθσλα κε ηνλ Clark (1997), απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο νη γπλαίθεο έρνπλ ρακειόηεξεο πξνζδνθίεο από ηελ εξγαζία ηνπο ιόγσ ησλ θησρόηεξσλ ζε απαηηήζεηο ζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ηώξα ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνϋπήξραλ παιαηόηεξα. ε ζπλέπεηα κε ηελ έξεπλα ηνπ Clark, νη Sloane θαη Williams (2000), δηαπίζησζαλ πςειόηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο, παξά ηνλ ρακειόηεξν κηζζό πνπ ιάκβαλαλ θαη ππνγξάκκηζαλ ζηελ [17]

27 έξεπλα ηνπο όηη ίζσο νθείιεηαη επεηδή νη γπλαίθεο δηαηεξνύλ ρακειόηεξεο επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο από ηνπ άληξεο. Ηιηθία. Η ειηθία θαίλεηαη λα έρεη πξνθαλή ζπζρέηηζε κε ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία (Gattiker & Larwood, 1988), θαζόηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο επίδνζεο αζξνίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Judge, Cable, Boudreau & Bretz, 1994). Έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα από ηελ εξγαζία ηνπο, έρνπλ απνδείμεη πσο άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από όηη νη λεόηεξνη ζε ειηθία (Doering, Rhodes & Schuster, 1983; Glenn, Taylor & Weaver, 1977; Warr, 1992). Δπίπεδν εθπαίδεπζεο. Η ζεσξία ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ππνζηεξίδεη όηη άηνκα πνπ επελδύνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ, όπσο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εκπεηξία, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ πςειόηεξν επίπεδν απόδνζεο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηηύρνπλ πςειόηεξεο αληακνηβέο (Beker, 1964). Πξόζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ κεηαβιεηή ηνπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο (Ng, Eby, Sorensen, & Feldman, 2005; Tharenou 2001) Θέζε ζηελ ηεξαξρία. Σέινο, δηεξεπλάηαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη εξσηώκελνη ζηνπο νξγαληζκνύο πνπ απαζρνινύληαη θαζόηη ζέινπκε λα εμεηάζνπκε αλ ε έξεπλα καο έξρεηαη ζε ζπλέπεηα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε νπνία ππνδεηθλύεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία (Schein, 1978; Judge, Higgins, Thoreson & Barrick, 1999). [18]

28 Κεθάιαην 4: Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 4.1. Σν δείγκα Σν δείγκα αξρηθά απνηεινύληαλ από 148 άηνκα, θνηηεηέο θαη εξγαδόκελνπο. Από ην ζύλνιν ησλ 148 εξσηεκαηνινγίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο εμαηξέζεθαλ 5 ιόγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πνπ ηα θαζηζηνύζαλ αθαηάιιεια γηα επεμεξγαζία, κε απνηέιεζκα ην ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο λα απνηειείηαη από 143 νινθιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα. Από ηνπο 143 ζπκκεηέρνληεο νη 73 ήηαλ άλδξεο θαη νη 70 γπλαίθεο, κε πνζνζηά 51% θαη 49% αληίζηνηρα. Φύλο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Άνδρας 73 51,0 51,0 51,0 Valid Γσναίκα 70 49,0 49,0 100,0 Total ,0 100,0 [19]

29 Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ηα 29,81 έηε. Η κηθξόηεξε ειηθία πνπ ζεκεηώζεθε ζην δείγκα ήηαλ ηα 19 έηε ελώ ε κεγαιύηεξε ηα 68. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ειηθίεο ησλ αληξώλ θπκάλζεθαλ από 19 έσο 68 εηώλ κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 29,81 έηε, ελώ αληίζηνηρα νη ειηθίεο ησλ γπλαηθώλ θπκάλζεθαλ από 19 έσο 55 έηε κε κέζν όξν ηα 29,87 έηε. Δημογραθικά ανηρών N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Age ,81 8,921 Valid N (listwise) 143 [20]

30 Δημογραθικά γσναικών N Minimum Maximum Mean Std. Deviation age ,87 8,797 Valid N (listwise) 70 [21]

31 Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο, ην 15,4% ήηαλ απόθνηηνη ιπθείνπ-ιδκ, ην 55,2% αλήθαλ ζην επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ- ΑΣΔΙ) ελώ ην ππόινηπν 29,4% θαηείραλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ. Επίπεδο εκπαίδεσζης Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent λύκειο-ιεκ 22 15,4 15,4 15,4 Valid ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 79 55,2 55,2 70,6 μεηαπηστιακό-διδακηορικό 42 29,4 29,4 100,0 Total ,0 100,0 [22]

32 Ο κέζνο όξνο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ηα 7,96 έηε, κε ειάρηζηε εξγαζηαθή εκπεηξία ηα κεδεληθά ρξόληα απαζρόιεζεο ζε θάπνηνλ νξγαληζκό θαη κέγηζηε ηα 42. Σν 14,7% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία έσο 1 έηνο, ην 44,1% από 1 έσο 5 έηε θαη ην 41,3 είρε επαγγεικαηηθή εκπεηξία κεγαιύηεξε από 5 έηε. Εργαζιακή εμπειρία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent έως 1 έηος 21 14,7 14,7 14,7 Valid 2-5 έηη 63 44,1 44,1 58,7 > από 5 έηη 59 41,3 41,3 100,0 Total ,0 100,0 [23]

33 Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα δειώζνπλ, ζηα πιαίζηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνύ πνπ απαζρνινύληαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηακνξθώζεθαλ σο εμήο, ην 48,3% εξγάδνληαη σο ππάιιεινη, ην 4,9% είλαη θαηώηεξα ζηειέρε επηρείξεζεο, ην 21,7% θαη ην 11,9% είλαη κεζαία θαη αλώηεξα ζηειέρε αληίζηνηρα, ελώ έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 13,3% δελ αλήθε ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηεξαξρίαο (είηε δελ εξγαδόηαλ ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα είηε ήηαλ ηδξπηέο ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο). Θέζη ζηην ιεραρτία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Υπάλληλος 69 48,3 48,3 48,3 Καηώηερο ζηέλετος 7 4,9 4,9 53,1 Valid Μεζαίο ζηέλετος 31 21,7 21,7 74,8 Ανώηερο-Ανώηαηο ζηέλετος 17 11,9 11,9 86,7 Άλλο 19 13,3 13,3 100,0 Total ,0 100,0 [24]

34 4.2. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δείγκαηνο Σν εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά από ηελ 11 ε επηεκβξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 23 ε επηεκβξίνπ Οη εξσηώκελνη θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηελ παξνύζα έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, ζπκπιεξώλνληαο έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απνηεινύληαλ από 2 κέξε. Σν πξώην κέξνο πεξηείρε πνηνηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ ζπκκεηερόλησλ ελώ ην δεύηεξν απνηεινύληαλ από δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο Μεηξήζεηο ηελ πξνζπάζεηα λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαιύζακε ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 7 δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο νη νπνίεο πάξζεθαλ από ηελ ζρεηηθή κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία βηβιηνγξαθία. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ ήηαλ πεληαβάζκηεο θιίκαθεο Likert (1=δηαθσλώ απόιπηα, 5=ζπκθσλώ απόιπηα). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (cronbach alpha) γηα θάζε κία από απηέο μερσξηζηά Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο Ικανοποίηζη από ηην ηπέσοςζα επγαζία: Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν από ηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Work Satisfaction scale ( Hackman & Oldham, 1975) ε νπνία απαξηηδόηαλ από 3 εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ ε γεληθέο γξακκέο είκαη πνιύ ραξνύκελνο/ε κε ηε δνπιεηά κνπ θαη Δίκαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην είδνο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλσ. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα ήηαλ 0,822. [25]

35 Σςνολική ικανοποίηζη από ηην καπιέπα: Απηή ε κεηαβιεηή κεηξά ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη ιάβεη έλα άηνκν από ηελ έσο ηώξα επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ. Γηα ηελ κέηξεζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο δαλεηζηήθακε ηελ απαξηηδόκελε από 5 εξσηήζεηο θιίκαθα ησλ Greenhaus, Parasuraman θαη Wormley (Career Satisfaction scale, 1990), ε νπνία πεξηείρε εξσηήζεηο όπσο Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ θαη Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηελ πξόνδν πνπ έρσ θάλεη σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ κνπ γηα ηελ πξόνδν λέσλ δεμηνηήησλ. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα ήηαλ 0, Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Πςπήναρ αςηό-αξιολόγηζηρ: Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύλ ηα άηνκα ζηα δηάθνξα θαζεκεξηλά εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Δδώ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα, ε νπνία απνηεινύληαλ από 12 ζηνηρεία, Core Self-Evaluations scale (Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2003). Μεξηθέο από ηηο εξσηήζεηο ηηο θιίκαθαο ήηαλ Όηαλ πξνζπαζώ, γεληθά επηηπγράλσ, Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη όηη δελ έρσ ηνλ έιεγρν ηεο δνπιεηάο κνπ, Δγώ νξίδσ ηη ζα ζπκβεί ζηε δσή κνπ. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,711. Ενζςναίζθηζη: Δίλαη κία από ηηο πέληε παξακέηξνπο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη κεηξά θαηά πόζν έλα άηνκν κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη θαη λα ρεηξίδεηαη κε παξαγσγηθό ηξόπν ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ελόο άιινπ αηόκνπ. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη κέξνο κηαο κεγαιύηεξεο θιίκαθαο (Interpersonal Reactivity Index, Davis, 1980). Απνηειείηαη από 7 ζηνηρεία ηνπ ηύπνπ Όηαλ ληώζσ πσο θάπνηνο αδηθείηαη, κεξηθέο θνξέο δελ επεξεάδνκαη, Θα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηό κνπ ζαλ έλα αξθεηά ζπκπνλεηηθό άηνκν. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,752. Φιλοδοξίερ καπιέπαρ: Η κεηαβιεηή απηή κεηξά ηελ ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία ελόο αηόκνπ γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή αλέιημε. Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηνπ O Brien (Career Aspiration scale, 1992), ε νπνία απνηειείηαη από 10 εξσηήζεηο. [26]

36 Δλδεηθηηθά κεξηθέο από απηέο είλαη Διπίδσ θαηαθηήζσ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κνπ, Όηαλ ζεκειηώζσ ηελ θαξηέξα κνπ, ζα ήζεια λα εθπαηδεύσ άιινπο εξγαδόκελνπο. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,701. Διαπποζωπικέρ ζσέζειρ: Μεηξά ηελ βαξύηεηα πνπ δίλεη ην θάζε άηνκν ζηε δεκηνπξγία ελόο επαγγεικαηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ζηε ζύλαςε αξκνληθώλ ζρέζεσλ κε ζπλαδέιθνπο. Η θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εδώ είλαη ε θιίκαθα ηνπ Bandelli (Interpersonal Relationship Behaviors, 2008). Οη εξσηήζεηο πνπ απνηεινύζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα ήηαλ 12, κεξηθέο από ηεο νπνίεο δηαηππώλνληαλ σο εμήο Υαίξνκαη λα αλαπηύζζσ ζηελέο θαη αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, Πηζηεύσ όηη άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό ππόβαζξν θαη αλαηξνθή κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ άμηα ζε έλαλ νξγαληζκό. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0,823. Επαγγελμαηική-Οικογενειακή ζύγκποςζη: Μεηξά ηνλ βαζκό πνπ ε εξγαζία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνγελεηαθή δσή ελόο αηόκνπ. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο ησλ Netemeyer, Boles θαη McMurrian (Work-to-family Conflict scale, 1996) θαη απνηειείηαη από 5 ζηνηρεία. Οη εξσηώκελνη γηα ηελ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο-νηθνγελεηαθήο ζύγθξνπζεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ Σν πνζό ηνπ ρξόλνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε δνπιεηά κνπ θαζηζηά δύζθνιν λα εθπιεξώζσ ηηο νηθνγελεηαθέο κνπ ππνρξεώζεηο, Λόγσ ησλ εξγαζηαθώλ κνπ θαζεθόλησλ, θάλσ αιιαγέο ζηα ζρέδηα κνπ πνπ αθνξνύλ νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή cronbach alpha γηα απηήλ ηελ θιίκαθα είλαη 0, Μεζνδνινγία Όπσο αλαιύζεθε θαη παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ νη εθηά βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζάξηζκεο θιίκαθεο απνηεινύκελεο από έλαλ δηαθνξεηηθό αξηζκό ζηνηρείσλ ε θάζε κία. Σν πξώην βήκα πνπ έιαβε ρώξα, πξηλ εληξπθήζνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο ζε κία [27]

37 εληαία κεηαβιεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ρεηξηζηνύκε ην δείγκα καο κε ηνλ νξζόηεξν θαη αξηηόηεξν ηξόπν. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πηζαλώλ ζπζρεηίζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ θύξησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, κέζα από ηε δηαδηθαζία απηή, επηρεηξήζακε λα αλαιύζνπκε αλ θαη πόζν ζπζρεηίδνληαη όια ηα πηζαλά δεύγε κεηαβιεηώλ ηνπ δείγκαηνο Σέινο, ηξέμακε γηα θάζε κία από ηηο δύν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο (ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία θαη ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα), κία αλάιπζε παιηλδξόκεζεο έηζη ώζηε λα ζπκπεξάλνπκε πνηεο κεηαβιεηέο επηδξνύλ ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη πώο. [28]

38 Κεθάιαην 5: Δπξήκαηα 5.1. πζρεηίζεηο Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζε έιεγρν ηπρώλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρεηίζεσλ Pearson πζρεηίζεηο κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία Από ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε κεηαβιεηή ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ππξήλα απηόαμηνιόγεζεο, επηβεβαηώλνληαο έηζη ηελ πξώηε ππόζεζε ηεο έξεπλαο (Η1). Δπίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε ζεκεηώλεη θαη κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο, θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Οη δύν ηειεπηαίεο ζπζρεηίζεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ππόζεζε ηεο εξγαζίαο (Η3, Η4). Αληηζέησο, από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, δελ επηβεβαηώλνληαη ε δεύηεξε θαη πέκπηε ππόζεζε (Η2, Η5) ηεο έξεπλαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ δηαπηζηώζακε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, όπσο αληίζηνηρα, δελ ζπκπεξάλακε ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ αλακέλακε λα έρεη ε ππνθεηκεληθή επηηπρία ηεο ζηαδηνδξνκίαο κε ηελ επαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε πζρεηίζεηο κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηελ θαξηέξα: Όζνλ αθνξά ηελ δεύηεξε πηπρή ηεο ππνθεηκεληθήο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο, παξαηεξνύκε όηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο, ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ εξσηεζέλησλ, θαζώο θαη ηελ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο [29]

39 δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, επηβεβαηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ πξώηε (Η1), ηξίηε (Η3) θαη ηέηαξηε (Η4) ππόζεζε ηεο έξεπλαο αληίζηνηρα. Σέινο ζεηηθή νξηαθή ζπζρέηηζε παξαηεξνύκε κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο από ηελ θαξηέξα θαη ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ελώ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη κε ηελ κεηαβιεηή ηεο ζέζεο ζηελ ηεξαξρία. Όζνλ αθνξά ηελ δεύηεξε θαη πέκπηε ππόζεζε ηεο εξγαζίαο (Η2, Η5), θαη εδώ όπσο θαη ζηηο ζπζρεηίζεηο ηεο κεηαβιεηήο ηθαλνπνίεζε από ηελ ηξέρνπζα εξγαζία, δελ επηβεβαηώλεηαη θακία από ηηο δύν, θαζώο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελζπλαίζζεζε θαη επαγγεικαηηθή-νηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε πζρεηίζεηο ινηπώλ κεηαβιεηώλ Από ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, παξαηεξνύκε νξηζκέλεο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ηνπ δείγκαηόο καο. Αξρηθά ε κεηαβιεηή ηνπ ππξήλα απηό-αμηνιόγεζεο ζεκεηώλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο θηινδνμίεο θαξηέξαο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελώ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθήνηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε. ηε ζπλέρεηα, παξαηεξνύκε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. Δπίζεο κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ε κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, δειαδή νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα επηηπγράλνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Σέινο παξαηεξνύκε πσο ε κεηαβιεηή δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε δύν κεηαβιεηέο, απηή πνπ πεξηγξάθεη ηηο θηινδνμίεο θαξηέξαο θαη απηήλ πνπ αθνξά ηελ ειηθία. [30]

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα