Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei"

Transcript

1 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ ΤΗΑ : Στιχεί υί/πκευτ κι ιεί/επιχείη. Αγωιτικ κωδικ πϊτ r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei. Συφεί πδιιζεε χήει τη υί ή τυ είγτ κι τεδεικυεε χήει Συφεί πδιιζεε χήει τη υί ή τυ είγτ: τ π δε υπχυ πφίε πω ' υτ. Ατεδεικυεε χήει: τ π δε υπχυ πφίε πω ' υτ..3 Στιχεί τυ πηθευτή τυ δελτίυ δεδέω φλεί r. Scnell Ceie GbH, Taunusstr., - Mncen Τηλέφω /35-, Τέλεφξ /35- Ηλεή διεύθυ τυ ειδήω τυ: Αιθ τηλεφυ επείγυ γκη Συβυλευτική υπηεί γι φιε δητηί: --- Αιθ τηλεφυ επείγυ γκη τη ιεί Τηλ.: + () / (SC) ΤΗΑ : διι επικιδυτητ. Τξιη τη υί ή τυ είγτ.. Τξιη ύφω ε τ Κι (ΕΚ) / (CP) Δε έχει κθιτεί.. Τξιη ύφω ε τι Οδηγίε /5/ΕΟΚ κι /5/ΕΚ (πειλβέω τω τππιήεω). Τ είγ δε τξιείτι ω επικίδυ κτ τη έι τη δηγί /5/ΕΚ.. Στιχεί επιή.. Επιή ύφω ε τ Κι (ΕΚ) / (CP) Δε έχει κθιτεί.. Επιή ύφω ε τι Οδηγίε /5/ΕΟΚ κι /5/ΕΚ (πειλβέω τω τππιήεω). Σύβλ: Δε υπχει Εδείξει κιδύυ: --- Επιγτικ R: Επιγτικ S: θικ: Δελτί δεδέω φλεί πέχι τ επγγελτί χήτη εφ ζητηθεί..3 λλι κίδυι Τ είγ δε πειέχει ι ΑΒ υί (ΑΒ = κω θεκή κι κω βιυωευτική). Τ είγ δε πειέχει ι ΑΒΤ υί (ΑΒΤ = θεκή, βιυωευτική κι τξική). ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ (ΕΚ) ιθ. / τυλχιτ 5 % λλ κτω τυ 3 % ζελιθι τυλχιτ 5 % λλ κτω τυ 5 % λευί πγτε µε β τ ξυγ κτω τυ 5 % ιικέ επιφειδτικέ υίε µη ιικέ επιφειδτικέ υίε πύι πλυκβξυλικέ εώει έζυµ φθίζυε υίε ωµτικέ υίε ΤΗΑ 3: Σύθε/πφίε γι τ υττικ Γεική πειγφή: ίγ ιικ κι η ιικ τιεεγ, βηθητικ έ κι ώτ 3. Ουί 3. είγ θκικ τι Αιθ κτχώι (HA) Index -5-- EINS, EINCS -3- CAS CAS -- % Τέ XXXX Σύβλ Xi Επιγτικ R 3 Κτηγίε τξιη / Εεθιτικ επιει κιδύυ Τξη κιδύυ/κτηγί Δήλω επικιδυτητ κιδύυ Eye Irrit./ H3 υπεξoυδξείδι θκικύ τίυ Αιθ κτχώι (HA) - Index --- EINS, EINCS 3-- CAS CAS 53-- % Τέ 5- Σύβλ O/Xn/Xi Επιγτικ R --3/3

2 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Κτηγίε τξιη / επιει κιδύυ Τξη κιδύυ/κτηγί κιδύυ Ox. Sol./ Acute Tox./ Eye Irrit./ Skin Irrit./ Επιβλβέ, Εεθιτικ, Οξειδωτικ Δήλω επικιδυτητ H H3 H3 H35 λκυλβεζλυλφικ τι Αιθ κτχώι (HA) - Index --- EINS, EINCS -5- CAS CAS -3-3 % Τέ -5 Σύβλ Xn/Xi Επιγτικ R -3- Κτηγίε τξιη / Επιβλβέ, Εεθιτικ επιει κιδύυ Τξη κιδύυ/κτηγί Δήλω επικιδυτητ κιδύυ Acute Tox./ Skin Irrit./ Eye a./ H3 H35 H3 πυιτικ ξύ, λ ε τι Αιθ κτχώι (HA) - Index --- EINS, EINCS 5-- CAS CAS 3-- % Τέ -5 Σύβλ Xi Επιγτικ R 3/3/3 Κτηγίε τξιη / Εεθιτικ επιει κιδύυ Τξη κιδύυ/κτηγί Δήλω επικιδυτητ κιδύυ Eye Irrit./ STOT SE/3 Skin Irrit./ H3 H335 H35 πλυγλυκλιθέ λυιλική λκ Αιθ κτχώι (HA) - Index --- EINS, EINCS 5-- (NP) CAS CAS -- % Τέ - Σύβλ Xn/Xi/N Επιγτικ R --5 Κτηγίε τξιη / επιει κιδύυ Επιβλβέ, Επικίδυ γι τ πειβλλ, Εεθιτικ Τξη κιδύυ/κτηγί Δήλω επικιδυτητ κιδύυ Acute Tox./ Eye a./ Aquatic Acute/ H3 H3 H Γι τ κείε τω φεω R/H κι τω υτγφι τξιη (GHS/CP) τέξτε τ τή. ΤΗΑ : έτ πώτω βηθει. ειγφή τω έτω πώτω βηθει Ειπή τε τ τ π τ επικίδυ πειβλλ. τε τ τ τ κθ έ κι λγω υπτωτω υβυλευτείτε τ γιτ. Επφή ε τ δέ λύτε τ εξυχιτικ ε φθ ε, βγλτε έω τ λυέ κι βεγέ ύχ, ε πειττικ εεθιύ τυ δέτ (κκκιίλ κλπ.) υβυλευτείτε τ γιτ. Επφη ε τ τι λύτε τ εξυχιτικ ε φθ ε γι πλλ λεπτ τη ώ κι χειτεί, κλέτε γιτ. Εδεχέω: Συβυλευτείτε έ ειδικ ιτ. Κτπ Ξεπλέε τ τ ε φθ ε. η τυ πκλείτε ε δι τη βί, ζητείτε έω γιτ.. Στικτε υπτώτ κι επιδει, ξείε ή γεέτεε Βλέπε γφε τ. κι/ή...3 δειξη ιδήπτε πιτύεη ε ιτική φτίδ κι ειδική θεπεί.δ. ΤΗΑ 5: έτ γι τη κτπλέη τη πυκγι 5. υβικ έ Κτλλ πυβικ έ Ιχυ ψέκ εύ Αφ υβική κη Διξείδι (CO) Ακτλλ πυβικ έ Δε είι γωτ 5. Ειδικί κίδυι πυ πκύπτυ π τη υί ή τ είγ Σε πυκγι πεί χτίυ: Οξείδι τυ θκ Τ πϊ ειχύει τη κύ. 5.3 Συτει γι τυ πυβέτε Απευτική υκευή εξτητη εκυκλώτ. Εδεχ. πλήη πτί φυλκή κ πώπυ (EN ) Διθε τυ λυέυ εύ κτβε λγ ε τι τπικέ πδιγφέ. ΤΗΑ : έτ γι τη τιώπι τυχί έκλυ. ωπικέ πφυλξει, πττευτικ εξπλι κι διδικίε έκτκτη γκη Ν εξφλίζε επκή ει. Απφεύγε τη διυγί κη. Απφευγε τυχ επφή τ τι. Απφεύγε τι ειπέ. ειβλλτικέ πφυλξει Α διφύγυ εγλε πτητε, πώτε τ ε πειφγτ. Επδίτε τ διειδύει ε επιφεικ ή υπεδφι ε ή κι τ έδφ. Ν η διχευθεί τυ υπυ ίωτ..3 έθδι κι υλικ γι πειι κι κθι Συγκετώτε τ ε υβτικ έ κι πκιτεί ικλγικ κτ τ γφε τ 3.

3 Σελίδ 3 π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Ξεπλύτε τη υπλιπη πτητ ε φθ ε. Απφεύγε τη διυγί κη.. ππή ε λλ τήτ Γι έ τική πτί τέξτε τ τή κι γι υπδείξει χικ ε τη πιψη τέξτε τ τή 3. ΤΗΑ : ειι κι πθήκευ Εκτ τω πφι πυ πέχτι τ τή υτ, διτίθετι επί χικέ πφίε τ τή κι... φυλξει γι φλή χειι Απφεύγε τη διυγί κη. Ν εξφλίζε κλ ει. έχε τι υπδείξει τη ικέτ κθώ κι τι δηγίε χήεω. Κτ τη χή χικ υι τηείτε τ γεικ έτ υγιειή κι υγεί. λέε τ χέι πι π τ διλείτ κι τ τέλ εγί. κι π τφι, πτ κι ζωτφέ. Βγλτε τ λυέ ύχ κι έ πτί πι π τη είδ ε πειχέ, τι πίε υπχυ φγώι.. Συθήκε γι τη φλή φύλξη, υπειλβέω τυχ υβίβτω Τ πϊ η πθηκεύι ε διδυ κι κλικτι. Τ πϊ πθηκεύι τι πωτγεεί υκευίε κι φγιέ. κι π τφι, πτ κι ζωτφέ. Ν πθηκευτεί πφυλγέ π υγί κι φγιέ. Ν πθηκεύι ε δε έ Ν πφυλγι π ηλική βλί. Ν η πθηκευτεί ε θε. ω τω C. Ν η πθηκευτεί ε θε. κτω τω - C..3 Ειδική τελική χή ή χήει τ π δε υπχυ πφίε πω ' υτ. ΤΗΑ : λεγχ τη έκθε/τική πτί. ι ελέγχυ ική ί γεικ ι κη % Τέ : ΑΟΤ : ΟΤ : 5 3 (π), 3 (ειπ.) ΒΟΤ: --- ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΕΙΑ: --- ΟΤ = Οική Τιή κθε. // I = ειπεύι κλ, R = πεύι κλ, V = ειπεύι κλ κι τ (ACGIH, Η..Α.) ΑΟΤ = Αώττη Οική Τιή κθε ΒΟΤ = Βιλγική Οική Τιή. Υλικ εξέτ: B = Aί, Hb = Αιγλβίη, E = Ευθ ιφίι (ευθ ιφίι), P = λ, S = Ο, U = Ού, EA = τελευτί έ εκπή (end-exaled air). ικ διτ λήψη δείγτ: a = δίχω πειι / χι κίι, b = π τη λήξη τη βι, c = π ι εγική εβδ, d = π τη λήξη βι ι εγική εβδ, e = πτύ π τη τελευτί βι ι εγική εβδ, f = κτ τη δικει τη βι εγί, g = πι π βι. (ACGIH- BEI, Η..Α.) Συείω - Δ = δέ. ** = Ο ικ υτελή γι' υτή τη υί κυώθηκε έω τη TRGS (Γεί), π τ Ιυι τυ, ε τχ τη επεξέτ.. λεγχι έκθε.. Κτλλι ηχικί έλεγχι έχε υπχει κλ ει. πεί γίει ε πφη επί τπυ ή ε γεικ εξει. Α υτ τ έτ δε κύ γι είει η υγκέτω κτω π τι τιέ AGW (έγιτη επιτεπτή υγκέτω), πέπει φτε ι κτλ πευτική υκευή. Ιχύει ε φέτι ικέ τιέ έκθε... έτ τική πτί, πω τικ πττευτικ εξπλι Κτ τη χή χικ υι τηείτε τ γεικ έτ υγιειή κι υγεί. λέε τ χέι πι π τ διλείτ κι τ τέλ εγί. κι π τφι, πτ κι ζωτφέ. Βγλτε τ λυέ ύχ κι έ πτί πι π τη είδ ε πειχέ, τι πίε υπχυ φγώι. τί τω τι: τί τυ δέτ - τί τω χει: τί τυ δέτ - λλ έτ: Υπ κικέ υθήκε δε πιτείτι. Υπ κικέ υθήκε δε πιτείτι. ττευτική τλή εγί (π.χ. πττευτικ ππύτι EN ISO 35, πττευτικ ύχ, κυικ) τί τω τι/τυ Υπ κικέ υθήκε δε πώπυ: πιτείτι. Σε υπέβ τυ γεικύ ίυ πτήτω κη, πιτείτι τιφυξιγ κ ε φίλτ λεπτή κη (EN 3), χκτηιτικ χώ λευκ. Θεικί κίδυι: Ε χειτεί, φέτι υτέ τ τικ έτ πτί (έ πτί φθλ, πώπυ, δέτ, πευτικύ υτήτ). Συπωτικέ πφίε γι τη πτί χει - Δε έγι δκιέ. Η επιλγή τω ειγτω έγιε ε β τι υπχυε γώει κι τι πφίε χικ ε τ υττικ. Στ υφτ η επιλγή έγιε ε β τω πφι τω κτκευτ γτι. Κτ τη επιλγή τυ υλικύ γι τ γτι πέπει πέξε τη δικει έχι τη διτη, τη βθιί διπτητ κι τη υπβθι. Η επιλγή κτλλω γτι δε εξττι π τ υλικ, λλ κι π λλ πιτικ χκτηιτικ, πυ διφέυ π κτκευτή ε κτκευτή. Στη πείπτω τω ειγτω, η θεκτητ τω υλικ τω γτι δε πεί υπλγιτεί εκ τω πτέω κι γι' υτ τ λγ πέπει ελέγχι πι π τη χή. Γι τη κιβή δικει έχι τη διτη τυ υλικύ γτι πείτε εεωθείτε τ κτκευτή τω πττευτικ γτι, πέπει πέξε υτή τη δικει...3 λεγχι πειβλλτική έκθε τ π δε υπχυ πφίε πω ' υτ.

4 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei ΤΗΑ : Φυικέ κι χικέ ιδιτητε. Στιχεί γι τι βικέ φυικέ κι χικέ ιδιτητε Φυική κττ: Στεε, κη ώ: Λευκ Οή: Αωτιέ ¼ι ή: Δε έχει κθιτεί ph πτύ: - ( %) Σεί τήξεω/εί πήξεω: Δε έχει κθιτεί Αχικ εί ζέ κι πειχή ζέ: Δε έχει κθιτεί Σεί φλεξη: > C Τχύτητ εξτι: Δε έχει κθιτεί Αφλεξιτητ (τεε, έι): ηλτε εκηκ ι: Αώτε εκηκ ι: ίε τ: υκτητ τ (έ = ): Δε έχει κθιτεί υκτητ:,5-,3 c3 ( C) υκτητ χή: Δε έχει κθιτεί Διλυττητ (διλυττητε): Νε Διλυττητ (διλυττητε): Νί Υδτδιλυττητ: Δε έχει κθιτεί Συτελή κτή (nκτ/ε): Θεκί υτφλεξη: Δε έχει κθιτεί Θεκί πύθε: Δε έχει κθιτεί Ιξώδε: Εκηκέ ιδιτητε: Δε έχει κθιτεί Οξειδωτικέ ιδιτητε: Δε έχει κθιτεί. λλε πφίε Αειξιτητ: λιπδιλυττητ / διλυτικ: Αγωγιτητ: Επιφεική τ: ειεκτητ έ διλυ: Δε έχει κθιτεί Δε έχει κθιτεί Δε έχει κθιτεί Δε έχει κθιτεί Δε έχει κθιτεί ΤΗΑ : Στθητ κι δτικτητ. Δτικτητ Ατέξτε τ υπτή. έω.. Τ πϊ δε είι δκιέ.. ική τθητ Ατέξτε τ υπτή. έω.. Στθε ε κτλ πθήκευ κι εφγή..3 ιθτητ επικίδυω τιδεω Ατέξτε τ υπτή. έω... Συθήκε π πφυγή Ατέξτε, επί, τ τή. Ν τ πφυλγε π τη υγί..5 η υβτ υλικ Ατέξτε, επί, τ τή. ¼γε υίε. Οξέ Απφεύγε τη επφή ε διή λκλι. Υγί. Επικίδυ πϊτ πύθε Ατέξτε τ υπτή. έω.. Ατέξτε, επί, τ τή 5.3. ΤΗΑ : Τξικλγικέ πφίε Σύφω ε τη έκθε τυ πγτγ ( τέλ Κτπιτευτδχ - γτγώω / AISE ) δε τξιείτι ω εεθιτικ γι τυ φθλύ κι γι τη επιδείδ. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei /ε πίπτω Οξεί τξικτητ, ττικ: Οξεί τξικτητ, δεικ : Οξεί τξικτητ, πευτικ : Διβω κι εεθι τυ δέτ: Σβή βλβη/εεθι τω τι: Απευτικ ή ευιθητπί η ή ευιθητπί η τυ δέτ: λλξιγέ ε γεητικ κυττω: Κκιγέε : γι τη πγωγ ή: Ειδική τξικτητ τ γτχυ - εφπξ έκθε (STOT-SE): Ειδική τξικτητ τ γτχυ - επειέ η έκθε (STOT-RE): Κ τ κ εί Ογ ι έθδ δκι

5 Σελίδ 5 π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei φη : Εεθιτική επίδ πευτικέ δί: επλβ εη δ: Συπτώτ: θκικ τι /ε Κ πίπτω τ κ Οξεί τξικτητ, ττικ: Οξεί τξικτητ, δεικ : Οξεί τξικτητ, πευτικ : Διβω κι εεθι τυ δέτ: Σβή βλβη/εεθι τω τι: λλξιγέ ε γεητικ κυττω (in vitro): εί 5 5 C 5 > > 3 / Ογ ι Αυ ί Κυ έλι Αυ ί Κυ έλι Κυ έλι έθδ δκι Δε είι εεθιτικ Εεθιτικ --- Αητικ Συπτώτ: --- Διι, Ε, Εεθι τυ βλεγ υ, Νυτί, ι τ υπγτι Τγέε η: υπεξoυδξείδι θκικύ τίυ --- Αητικ /ε πίπτω Οξεί τξικτητ, ττικ: Οξεί τξικτητ, δεικ : Απευτικ ή ευιθητπί η ή ευιθητπί η τυ δέτ: Κ τ κ εί > Ογ ι Αυ ί Κυ έλι Ιδικ χιί δι έθδ δκι O (Acute eral Toxicity) O (Skin Sensitisa tion) Βιβλιγ φικ τιχεί Βιβλιγ φικ τιχεί Δε ευιθητ πιεί Συπτώτ: --- Εεθι τυ βλεγ υ λκυλβεζλυλφικ τι /ε πίπτω Διβω κι εεθι τυ δέτ: Σβή βλβη/εεθι τω τι: Απευτικ ή ευιθητπί η ή ευιθητπί η τυ δέτ: λλξιγέ ε γεητικ κυττω: Κ τ κ εί πυιτικ ξύ, λ ε τι /ε πίπτω Κ τ κ εί Ογ ι έθδ δκι --- O (Acute eral Irritation/ Corrosio n) Εεθιτικ --- κω εεθιτικ Ιδικ χιί δι O (Skin Sensitisa tion) --- O (Bacterial Reverse Mutation Test) Ογ ι έθδ δκι Δε ευιθητ πιεί Αητικ

6 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Οξεί τξικτητ, ττικ: Διβω κι εεθι τυ δέτ: Σβή βλβη/εεθι τω τι: Εεθιτική επίδ πευτικέ 5 > Αυ ί --- Εεθιτικ --- Εεθιτικ --- Εεθιτικ δί: Συπτώτ: --- Δύπι, Βήχ, Εεθι τυ βλεγ υ πλυγλυκλιθέ λυιλική λκ /ε πίπτω Οξεί τξικτητ, ττικ: Κ τ κ εί 5-3 Ογ ι Αυ ί έθδ δκι ΤΗΑ : Οικλγικέ πφίε Αθεκτητ κι ικτητ πδη: Η (Οι) πυπτική(έ) υί(ε) ' υτ τ είγ εκπί(ύ) τυ υ βιλγική ικτητ πδη, πω υτί πδιίζτι τ κι (ΕΚ) ιθ. / χικ ε τ πυπτικ. Τ δεδέ πυ υπτηίζυ τη δήλω υτή βίκτι τη διθε τω διω χ τω Κτ ελ κι θ πέχτι ε υτέ κτπι ευ ιτήτ τυ ή κτπι ιτήτ τυ κτκευτή τυ πυπτικύ. Δέχι εύκλ βιλγική πύθε r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei /επίπτω Κτ κ εί Ογι έθδ δκι ψι: δφιε: φύκι: Αθεκ τητ κι ικτητ πικδ η: Δυττη τ βιυώ ευ: Κιητικτη τ τ έδφ: Απτελέ τ τη ξιλγη η ΑΒΤ κι ΑΒ: λλε ητικέ επιπτώει : θκικ τι Κτ /επίπτω κ εί ψι: δφιε: Αθεκ τητ κι ικτητ πικδ η: Δυττη τ βιυώ ευ: Ογι (epo is acroc irus) (apn ia agna ) υπεξoυδξείδι θκικύ τίυ Ογι /επίπτω Κτ κ εί έθδ δκι έθδ δκι Δε ευτχεί γι γε υίε. ¼χι

7 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Αθεκ τητ κι ικτητ πικδ η: d > % O 3 A-F (Read y Biode grada bility) ψι: δφιε: Δυττη τ βιυώ ευ: 5,, λκυλβεζλυλφικ τι /επίπτω ψι: ψι: ψι: ψι: ψι: δφιε: φύκι: Κτ κ εί 5 5 -, -,, -,, -,, -, - - (Piep ales proel as) (apn ia pulex) Ογι (Cyprin us caprio) (Salo gairdn eri) (Brac ydanio rerio) (Piep ales proel as) (epo is acroc irus) (apn ia agna ) (Scene desu s subspi catus) έθδ δκι O 3 (Fis, Acute Toxicit y Test) O (ap nia sp. Acute Iob ilisatio n Test) O (Alga, Growt Inibiti on Test) ¼χι πυιτικ ξύ, λ ε τι /επίπτω ψι: δφιε: βκτήι: Κτ κ εί 5 > > > Ογι (Brac ydanio rerio) (apn ia agna ) πλυγλυκλιθέ λυιλική λκ Ογι /επίπτω ψι: δφιε: φύκι: Αθεκ τητ κι ικτητ πικδ η: Κτ κ εί 5 IC5, -, 5, -, 5-5 έθδ δκι O 3 (Fis, Acute Toxicit y Test) έθδ δκι Δέχι εύκλ βιλγική πύθε ΤΗΑ 3: Στιχεί χικ ε τη πιψη 3. έθδι διχείι πβλήτω Γι τη υί/είγ/υπλειπεη πτητ Κωδικ πίτ - Ευωπϊκή ω.:

8 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Οι φεει κώδικε πβλήτω είι υτει ε β τη πιθή χηιπίη τυ πϊτ. Λγω τη υγκεκιέη χηιπίη κι τω υθηκ διθε πβλήτω τ χειιτή υπχει εδεχέω κι η κττξη ε λλυ κώδικε πβλήτω. (//ΕΚ, //ΕΚ, /53/ΕΚ) πυπτικ πυ πειέχυ επικίδυε υίε Σύτ: Ν τηύτι ι πδιγφέ τω δίω τπικ χ Γι πειγ, ε κτλ χωτεή χήτω. Γι λυέ υλικ υκευί Ν τηύτι ι πδιγφέ τω δίω τπικ χ Αδειτε τ δχεί πλυτ. Συκευίε πυ δε έχυ λυθεί πύ φυλχτύ κι γι πειτέω χή. Συκευίε πυ δε πύ κθιτύ πέπει χειίζτι πω η υί. ΤΗΑ : φίε χικ ε τη φ Γεικέ πφίε Αιθ ΟΗΕ: Οδική / ιδηδ. φ (AR/RI) Οικεί ί πτλή ΟΗΕ: Τξη/τξει κιδύυ κτ τη φ: Ο υκευί: Κωδικ τξιη: Αιθ κιδύυ: Q (AR ): Q (AR ): ειβλλτικί κίδυι: Δε ευτχεί Tunnel restriction code: φ ε πλί θλ (Κώδικ IMG) Οικεί ί πτλή ΟΗΕ: Τξη/τξει κιδύυ κτ τη φ: Ο υκευί: Θλι ύπ (Marine Pollutant): ειβλλτικί κίδυι: Δε ευτχεί φ ε επλ (IATA) Οικεί ί πτλή ΟΗΕ: Τξη/τξει κιδύυ κτ τη φ: Ο υκευί: ειβλλτικί κίδυι: Δε ευτχεί Ειδικέ πφυλξει γι τ χήτη Εφ δε έχει πδιιτεί τίπτε λλ, λβτι υπψη τ γεικ έτ γι τη επιτέλε ι ίγυη φ. ύδη φ ύφω ε τ πτ II τη ύβ MARPO 3/ κι τυ κώδικ IBC Δε είι επικίδυ είδ κτ τ ωτέω διτγ. θε υτει: Δε είι επικίδυ είδ κτ τ ωτέω διτγ. ΤΗΑ 5: Στιχεί χικ ε τη θεί 5. Κιί/θεί χικ ε τη φλει, τη υγεί κι τ πειβλλ γι τη υί ή τ είγ Τξιη κι επιή βλέπε εί. Ν πέχε τυ πειιύ: 5. Αξιλγη χική φλει τ π δε υπχυ πφίε πω ' υτ. ΤΗΑ : λλε πφίε Οι πύε πφίε φέτι ε χέ ε τ πϊ τη κττ πή τυ τ πδέκτη. Επεξεγέ τήτ: - Οι κλυθε πτει πυιζυ λγφω τι δηλώει επικιδυτητ / φει κιδύυ (R- / H-φει (GHS/CP)) τω δτικ υι (κτέε τ. 3). 3 Εεθίζει τ τι. H επφή ε κύι υλικ πεί πκλέει πυκγι. Επιβλβέ ε πείπτω κτπεω. 3/3 Εεθίζει τ τι κι τ δέ. 3 Εεθίζει τ δέ. Κίδυ β φθλικ βλβ. 3/3/3 Εεθίζει τ τι, τ πευτικ ύτ κι τ δέ. 5 λύ τξικ γι τυ υδβιυ γιύ. H3 Επιβλβέ ε πείπτω κτπ. H35 κλεί εεθι τυ δέτ. H3 κλεί βή φθλική βλβη. H3 κλεί β φθλικ εεθι. H335 πεί πκλέει εεθι τη πευτική δύ. H λύ τξικ γι τυ υδβιυ γιύ. H πεί ζωπυώει τη πυκγι. ξειδωτικ. Eye Irrit.-Οφθλική εεθι Ox. Sol.-Οξειδωτικ τεε Acute Tox.-Οξεί τξικτητ - Απ τυ ττ Skin Irrit.-Εεθι τυ δέτ Eye a.-σβή φθλική βλβη STOT SE-Ειδική τξικτητ τ γ - τχυ ύτε π ί εφπξ έκθε - Εεθι τη πευτική δύ Aquatic Acute-Επικίδυ γι τ υδτι πειβλλ - Οξεί Υπ: n.a. = = η εφι / n.g. =.δ. = η δκιέ / n.v., k..v. = = δε υπχυ πφίε ΟΤ = Οική Τιή κθε (Ελλ, Δ /3, Δ /, Δ 33/, Δ 33/) AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Γεί) / BGW = "Biologiscer Grenzwert" (Γεί) VbF = "Verordnung brennbarer Flssigkeiten" - Διτγ πει κύιω υλ (Αυτί) VOC = Volatile organic copounds (πτητικέ γικέ υθέει) AOX = φήιε γικέ λγύχε εώει ATE = "Acute Toxicity Estiates" ύφω ε τ κι (ΕΚ) ιθ. / (CP) Οι πύε πφίε πκπύ τη πειγφή τυ πϊτ χικ ε τ πιτύε έτ φλεί πυ πέπει φθύ κι δε χηιεύυ τ βεβιώυ ιέε ιδιτητε τυ πϊτ, βίζτι δε τη ειή κττ τω γώε. Τυχ ψη ευθύη πκλείι. Εκδθηκε π τη:

9 Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Ceical Ceck GbH, Woebbeler Strasse -, -33 Steinei, Τηλ: + 533, + 5-CHEMICA / + 5 3, Φξ: + 533, by Ceical Ceck GbH Gefarstoffberatung. Τυχ τππίη ή πλυγφική τύπω τυ πτ εγγφυ χειζι τη ητή υγκτθε τη ιεί Ceical Ceck GbH Gefarstoffberatung.

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ,15.1.2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα

αξ α τηζ μ υσικη ημερα ΔιεΘν Συν δρι υ ικ λ γ α θηνα Φεβρ υαρ υ αξ α τηζ μ υσικη ημερα μ υ ικη μεταφ υμανισμ υ και εμπ ρευματ π ιησηζ Συνδι ργ νω η Περι δικ υ ικ λ γ α Ιν τιτ τ θην ν κδ ει ρφ ω Περι δικ υ ικ λ γ α Ιι ρκ ζ τ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα