ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 735 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική EL EL

2 Η παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική 1. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τον Οκτώβριο 2005, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων χαρακτήρισαν το θέμα της μετανάστευσης ως μία από τις κυριότερες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, και συμφώνησαν ως προς την επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί ταχεία δράση. Η ΕΕ κατάφερε να αντιδράσει ταχέως. Μέσα σε ένα μήνα, η Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, με τίτλο Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το Hamptn Curt Curt. 1 Στην ανακοίνωση αυτή προτάθηκε σειρά συγκεκριμένων μέτρων που συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης και αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επικεντρώθηκε στην περιοχή της Αφρικής και της Μεσογείου. Τον Δεκέμβριο 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης: Δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στην Αφρική και τη Μεσόγειο. Η παγκόσμια προσέγγιση διατυπώνει συνεκτικές πολιτικές και δράσεις για τη μετανάστευση, και καλύπτει ευρύ φάσμα μεταναστευτικών ζητημάτων, συνδυάζοντας τους διάφορους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων τους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, της ανάπτυξης, της απασχόλησης καθώς και της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε καταδεικνύει απτή και ενεργό αλληλεγγύη, στηριζόμενη στην επιμερισμένη ευθύνη κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο κοινό σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Τα σημερινά ποσοστά μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι σήμερα υψηλότερα σε σχέση με τον πληθυσμό παγκοσμίως απ ότι ήσαν σε άλλες περιόδους της ιστορίας. Ωστόσο, η μετανάστευση έχει καταστεί σοβαρότερη για την Ευρώπη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Ευρώπη έχει εξελιχθεί από περιοχή εκκίνησης μεταναστευτικών κυμάτων σε περιοχή εισδοχής μεταναστών. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και στοιχεία της Eurstat, οι κυριότερες χώρες προέλευσης μεταναστών προς την ΕΕ 15 το 2004 ήσαν η Ρουμανία, το Μαρόκο, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ουκρανία, και η Ρωσική Ομοσπονδία. Οι εισροές έχουν ποικιλοποιηθεί περισσότερο, με όλο και περισσότερους μετανάστες από νέες περιοχές προέλευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία (ιδιαίτερα την Κίνα) και την Κεντρική και Λατινική Αμερική (ιδίως τον Ισημερινό). Η μετανάστευση από την Αφρική έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες. Η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται ότι θα ανακοπεί κατά το προβλέψιμο μέλλον και οι μεταναστευτικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα χρειαστεί μετανάστες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των αγορών εργασίας της δεδομένων των δημογραφικών εξελίξεων. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό άλλων περιοχών του κόσμου και ως εκ τούτου χρειάζεται μετανάστες με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορέσει να τον επιτύχει. Η παρούσα ανακοίνωση έχει δύο στόχους. Κατ αρχάς, αποτελεί την απόκριση της Επιτροπής στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να του υποβάλει, μέχρι το τέλος του 2006, έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της παγκόσμιας προσέγγισης και των ενεργειών προτεραιότητας με επίκεντρο την Αφρική και τη 1 Οι παραπομπές στα αναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α. EL 2 EL

3 Μεσόγειο. Κατά δεύτερο λόγο, προτείνει τρόπους ώστε να καταστεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά ολοκληρωμένη. Αυτό ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις να ενταθούν οι προσπάθειες στις οποίες προέβησαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Τάμπερε στις 21 Σεπτεμβρίου, και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Lahti στις 20 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου προτείνει να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς πολιτικής που δεν αποτελούσαν μέρος της παγκόσμιας προσέγγισης του Δεκεμβρίου, όπως η νόμιμη μετανάστευση και τα μέτρα ένταξης. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρική σχέση με τρίτες χώρες θα αντιμετωπίσει ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν και ανησυχούν όλους τους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της επείγουσας ανάγκης να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους συναφείς τομείς, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, αποτελεί αναγκαιότητα διότι θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών στον τομέα αυτό. Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη προσφέρει την ενδεδειγμένη λύση στις σημερινές αδυναμίες της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, εφαρμόζοντας στη νόμιμη μετανάστευση τους κανόνες της ειδικής πλειοψηφίας και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφασης). Υπό την παρούσα κατάσταση, η συνδετική ρήτρα του άρθρου 67 της συνθήκης ΕΚ θα πρόσφερε σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, παράλληλα προς την αναζήτηση ενός παγκόσμιου θεσμικού διακανονισμού στο πλαίσιο που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006 και θα πρέπει να εφαρμόζεται. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί περαιτέρω η ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή προέβη στη σύσταση ομάδας επιτρόπων για τη μετανάστευση. Παρόμοια εξέλιξη για την ομαδοποίηση διαφορετικών αλλά συναφών τομέων πολιτικής σημειώνονται σε διάφορα κράτη μέλη πρόκειται για μια τάση που χαιρετίζεται και που πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να ενθαρρυνθεί. Αν και η ανακοίνωση εστιάζεται στις περιοχές της Αφρικής και της Μεσογείου, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι σφαιρική και από γεωγραφική άποψη όσον αφορά το μέλλον. Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα εκείνες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λόγω των προκλήσεων που παρουσιάζονται σε αυτές τις μεταναστευτικές οδούς. Εξάλλου, αν και αυτό δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα, δεν πρέπει να λησμονείται η όλο και μεγαλύτερη σημασία που αποκτούν τα σχετικά με τη μετανάστευση θέματα στις σχέσεις μας με τις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής καθώς και οι όλο και μεγαλύτερες προσδοκίες που έχουν οι χώρες αυτές για συνεργασία με την ΕΕ. Επί πλέον, η πρόσφατη σύνοδος κορυφής των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής ζήτησε να ενταθεί ο διάλογος και η συνεργασία για τη μετανάστευση, και να δοθεί συγκεκριμένη έκφραση του συμβιβασμού του Μοντεβίδεο για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στις εθνικές πολιτικές, τα υποπεριφερειακά βήματα και τις διεθνείς συμφωνίες. Πράγματι, πολλά από τα μέτρα και τις πολιτικές που περιγράφονται στο τμήμα 3 θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, κατά παρόμοιο τρόπο, στη συνεργασία μας και στο διάλογό μας με την Λατινική Αμερική και την Ασία. EL 3 EL

4 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Το 2006 ήταν το έτος χάραξης προγραμματισμού των εργασιών με την Αφρική. Τον περασμένο Ιούλιο συνήλθε στο Ραμπάτ μια υπουργική συνδιάσκεψη για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 χώρες που ευρίσκονται επί των μεταναστευτικών οδών της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Τον Σεπτέμβριο αφρικανικά κράτη και κράτη της ΕΕ συμμετείχαν στον υψηλού επιπέδου διάλογο των Ηνωμένων Εθνών για την μετανάστευση και την ανάπτυξη. Τον Νοέμβριο συνήλθε στη Λιβύη υπουργική συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη για να διατυπώσει μια κοινή προσέγγιση ως προς τη μετανάστευση μεταξύ της ΕΕ και, για πρώτη φορά, ολόκληρης της Αφρικής. Το θέμα της μετανάστευσης εγγράφεται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη των προγραμμάτων διαλόγου και ανάπτυξης με τις χώρες της Μεσογείου, με βάση το σημαντικό έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), και το βήμα EurMed χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και για εργασίες που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Η μετανάστευση ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη υψηλού επιπέδου συσκέψεων με την Αφρικανική Ένωση και τις περιφερειακές οργανώσεις. Εγκαινιάστηκε διάλογος για μεταναστευτικά θέματα με τα υποσαχάρια αφρικανικά κράτη βάσει του άρθρου 13 της συμφωνίας του Κοτονού. Έγινε χρήση του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση. Σε λιγότερο από 12 μήνες έχουν πράγματι αρχίσει εργασίες σε όλες τις δράσεις προτεραιότητας. Μέχρι το τέλος του έτους, ο FRONTEX θα έχει εγκαινιάσει και συντονίσει διάφορες κοινές θαλάσσιες επιχειρήσεις στις περιοχές του Ατλαντικού και της Μεσογείου, θα έχει ολοκληρώσεις αναλύσεις κινδύνου στην Αφρική, και θα έχει υποβάλει μελέτες σκοπιμότητας για τη σύσταση δικτύου περιπόλων στις ακτές της Μεσογείου και ενός συστήματος παρακολούθησης που θα καλύπτει τα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και τη Μεσόγειο θάλασσα. Συστήνονται περιφερειακά δίκτυα αξιωματικών συνδέσμου για τη μετανάστευση (ΑΣΜ) κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών που διασχίζουν την Αφρική. Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τη σύσταση ομάδων ταχείας παρέμβασης στα σύνορα και διεξήγαγε ανάλυση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λεπτομερέστερη έκθεση για την εφαρμογή της παγκόσμιας προσέγγισης παρέχεται στο Παράρτημα Β. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει σε μεγάλο βαθμό να στηρίζεται σε τρεις αρχές: αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες, και προστασία των μεταναστών, ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι γυναίκες. Τα τρία τμήματα του εγγράφου που ακολουθούν προτείνουν τρόπους ανάπτυξης αυτής της προσέγγισης, τόσο στην Αφρική όσο και με άλλους εταίρους. EL 4 EL

5 3.1. Ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες προέλευσης και διέλευσης Διάλογος με τις αφρικανικές χώρες Το γενικό πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία της ΕΕ με την Αφρική ορίζεται στη Στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Δεκεμβρίου Οι κύριοι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική. Οι μελλοντικές εργασίες στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να είναι συνεπείς προς τη στρατηγική αυτή, και ειδικότερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των πρωταρχικών αιτίων της μετανάστευσης, της φτώχειας, των συγκρούσεων και της ανεργίας. Άλλες κοινοτικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η γεωργία και η αλιεία, θα πρέπει να εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους χάρη στη μεγαλύτερη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής Η υπουργική συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη που έγινε στη Λιβύη στις Νοεμβρίου 2006 επισήμανε με επιτυχία τις προτεραιότητες για συνεργασία και εξέδωσε φιλόδοξη δήλωση που ανοίγει τον δρόμο για κοινή δράση μεταξύ Αφρικής και ΕΕ σε ηπειρωτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε διάφορους τομείς, από την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης έως τη διευκόλυνση των νόμιμων μετακινήσεων πληθυσμών και τη δράση για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτιών της μετανάστευσης. Η Αφρική και η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρή δράση για να θέσουν σε εφαρμογή τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στην τελική δήλωση προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα αναφερθούν στη δεύτερη υπουργική συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί σε μια τριετία. Σε περιφερειακό επίπεδο, η σύνοδος του Ραμπάτ που έγινε τον Ιούλιο είχε και αυτή επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για δράση ειδικά σχεδιασμένη για συγκεκριμένες μεταναστευτικές οδούς. Οι προσπάθειες θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση της ενδεδειγμένης παρακολούθησης του θέματος με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου σε δεύτερη υπουργική συνδιάσκεψη σε δύο έτη. Θα πρέπει επίσης να προαχθούν περαιτέρω οι επαφές μεταξύ ΕΕ και κρατών της Ανατολικής Αφρικής ώστε να αναπτυχθεί στενή συνεργασία σε όλο το μήκος των μεταναστευτικών οδών της Ανατολικής Αφρικής. Με βάση τις εργασίες που διεξήχθηκαν για τις μεταναστευτικές οδούς, η ΕΕ θα επιδιώξει ειδικότερη συνεργασία με τις διάφορες περιοχές της Αφρικής. Πλατφόρμες συνεργασίας θα προσεγγίσουν αφρικανικές χώρες, κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς σε μια προσπάθεια να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης προς το συμφέρον όλων. Αυτό το κοινό πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχεια στη διατύπωση περιφερειακών συμφωνιών με τις ενδιαφερόμενες αφρικανικές χώρες. Ο διάλογος και η συνεργασία με τις χώρες της Βορείου Αφρικής σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Τα θέματα της μετανάστευσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ, του πολιτικού μας διαλόγου και της χρηματοδοτικής μας βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες αυτών των χωρών ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες στο πλαίσιο της EurMed. Οι εταίροι έχουν συμφωνήσει να δώσουν ουσιαστική συνέχεια στο κεφάλαιο του πενταετούς προγράμματος εργασίας που συμφωνήθηκε στη EL 5 EL

6 Βαρκελώνη τον Νοέμβριο 2005 όσον αφορά τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Έτσι θα καταστεί δυνατή η σύγκληση υπουργικής συνόδου για τη μετανάστευση κατά το δεύτερο εξάμηνο του Η ΕΕ θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τα θέματα σχετικά με τη μετανάστευση στον τακτικό πολιτικό διάλογο με όλες τις χώρες ΑΚΕ και τις βασικές περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ). Ο διάλογος αυτός στηρίζεται στο ευρύ πρόγραμμα εργασίας του άρθρου 13 της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία περιλαμβάνει πολλά θέματα του τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Στην ΕΕ ο διάλογος θα διεξαχθεί από τις αντιπροσωπίες της Επιτροπής και τις πρεσβείες της προεδρίας στις οικείες χώρες, και αφορά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού. Όπου χρειάζεται, ο διάλογος ενισχύεται με ειδικές αποστολές της Επιτροπής. Το 2006, έγιναν τρεις "αποστολές του άρθρου 13". Το 2007 θα ακολουθήσουν άλλες σημαντικές αφρικανικές χώρες, το Καμερούν, η Αιθιοπία, η Γκάνα και η Νιγηρία. Το 2007 θα συνέλθει για πρώτη φορά μια κοινή ομάδα εργασίας ΕΕ-ECOWAS (Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής) για θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση του διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μετανάστευσης και ανάπτυξης, ειδικότερα καθώς θα διαμορφώνεται το παγκόσμιο βήμα για τη μετανάστευση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμβάλει ενεργά στην πρώτη σύσκεψη αυτού του βήματος που έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βέλγιο το καλοκαίρι Προώθηση του προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη Για να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, πρωταρχική η πρόκληση είναι να αντιμετωπιστούν οι κύριοι παράγοντες που ωθούν στη μετανάστευση: η φτώχεια και η απουσία ευκαιριών απασχόλησης. Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να μειώσει τη μεταναστευτική πίεση από την Αφρική. Οι μετανάστες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσής τους. Επί πλέον, τα μεταναστευτικά εμβάσματα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, και η Επιτροπή μελετά μηχανισμούς συνεργασίας στον τομέα αυτό με διάφορα όργανα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, τη μείωση του κόστους μεταβίβασης, τη διευκόλυνση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα ως διαύλου μεταφοράς, και την αναζήτηση τρόπων που θα ενισχύουν περαιτέρω τον αντίκτυπο των εμβασμάτων στις αναπτυξιακές πολιτικές. Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στην Αφρική θα μπορούσε να επιδιώξει την παροχή βραχυπρόθεσμων αναπτυξιακών αποκρίσεων στις προκλήσεις της μετανάστευσης στις χώρες ΑΚΕ. Ο πρώτος στόχος αυτής της κοινής πρωτοβουλίας προγραμματισμού είναι να αντιμετωπιστεί σοβαρά η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης στην Αφρική. Η προώθηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης εργασίας σε περιοχές με υψηλή αποστολή μεταναστών θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα εντός ενός ευρύτερου πλαισίου διευκόλυνσης της διαφρικανικής μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και κινητικότητας. Άλλοι τομείς συνεργασίας θα περιλαμβάνουν τα εμβάσματα, τη διαρροή εγκεφάλων, τη διασπορά, τη χρηστή διακυβέρνηση καθώς και τη λαθρομετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή στον προγραμματισμό αυτών των ενεργειών. Η EL 6 EL

7 Επιτροπή θα εγγράψει αποθεματικού ύψους 40 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση της εν λόγω πρωτοβουλίας (πόροι 9 ου ΕΤΑ) που θα συμπληρωθούν από τη συνεισφορά των κρατών μελών. Το γεωγραφικό εύρος της πρωτοβουλίας θα είναι η υποσαχάρια Αφρική, αλλά διάφορες ενέργειες μπορεί να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές και, σε αυτή την πρώτη φάση, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να βοηθά τα αφρικανικά κράτη ώστε να δημιουργήσουν την υποδομή διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων και των ροών από τον νότο προς τον νότο, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων περιφερειακών συμφωνιών για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται από τις χώρες ΕΠΓ για τη δημιουργία υποδομών, ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και τη θεσμική υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί η υποδοχή μεταναστών και η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Εξάλλου, η Επιτροπή πρότεινε την καταγραφή χαρακτηριστικών της μετανάστευσης για κάθε ενδιαφερόμενη αναπτυσσόμενη χώρα. 2 Τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης αποτελούν μέσο πολιτικής που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και ανάλυση σχετικών πληροφοριών αναγκαίων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για κάθε κατάσταση στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Σαφή χαρακτηριστικά της μετανάστευσης περιλαμβάνονται για όλες τις χώρες ΑΚΕ υπό τη μορφή παραρτήματος στη νέα γενεά εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να καθιερωθούν χαρακτηριστικά της μετανάστευσης για όλες τις συναφείς χώρες εταίρους. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική ενίσχυση στις αφρικανικές χώρες ώστε να επιλύσουν τις πρωταρχικές αιτίες των μεταναστευτικών ροών. Μια ιδέα θα ήταν η σύσταση Ομάδων για τη στήριξη της μετανάστευσης (ΟΣΜ) αποτελούμενων από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν την αναγκαία συνδρομή στα αφρικανικά κράτη που το ζητούν. Η Ευρώπη θα πρέπει να δραστηριοποιείται περισσότερο και να συμμετέχει ενεργότερα όταν πρόκειται για θέματα μετανάστευσης. Οι πολιτικές για τη μετανάστευση χρειάζεται να βασιστούν σε αξιόπιστα στοιχεία και να είναι συνεπείς με άλλες συναφείς πολιτικές. Η προαγωγή του δεσμού μεταξύ πολιτικής και έρευνας μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας ως προς τη μετανάστευση και της ανάπτυξης των πολιτικών. Με βάση το ακαδημαϊκό δίκτυο που συνδέει ερευνητικά ιδρύματα για τη μετανάστευση στις χώρες της Μεσογείου (CARIM), η Επιτροπή θα στηρίξει πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν ένα παναφρικανικό δίκτυο "παρατηρητηρίων" για τη μετανάστευση ή/και ερευνητικών ιδρυμάτων για τη μετανάστευση. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν μέτρα αδελφοποίησης κάνοντας χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ για να βοηθηθούν οι αφρικανικές χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επί πλέον, οι αντιπροσωπίες της Επιτροπής και οι αποστολές των κρατών μελών στις αφρικανικές χώρες θα πρέπει να αποκτήσουν τα μέσα για να χειρίζονται τα θέματα της μετανάστευσης με τον διορισμό ενός συνδέσμου για θέματα μετανάστευσης. 2 Βλ. παράρτημα 8 της ανακοίνωσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη EL 7 EL

8 3.2. Νόμιμη μετανάστευση Η περαιτέρω ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση εργατικού δυναμικού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας προσέγγισης. Προκειμένου να υπάρξει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να ενσωματωθεί τόσο στις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές πλευρές της μεταναστευτικής πολιτικής. Στις 28 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο Ecfin ενέκρινε πορίσματα για τις πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των οικονομικών οφελών για την ΕΕ από τη μετανάστευση. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, και σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η ΕΕ αναλαμβάνει διττή προσέγγιση για τα επόμενα έτη: διευκόλυνση της εισδοχής ορισμένων κατηγοριών μεταναστών βάσει των αναγκών (π.χ. υψηλών δεξιοτήτων και εποχικούς εργαζόμενους) με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, και παροχή ενός κοινού ασφαλούς καθεστώτος νομιμότητας σε όλους τους νόμιμους εργαζόμενους μετανάστες. Άλλες ενέργειες θα πρέπει να διευκολύνουν την αντιστοιχία ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού. Η μελλοντική θύρα μετανάστευσης, η ευρωπαϊκή θύρα επαγγελματικής κινητικότητας, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για το του δικτύου EURES και η ευρωπαϊκή θύρα κινητικότητας των ερευνητών αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στις τρίτες χώρες θα παρέχονται πληροφορίες για τις νόμιμες δυνατότητες εργασίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και με ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες. Με την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης, με προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, οι δυνάμει μετανάστες μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης νόμιμης απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικά μεταναστευτικά κέντρα στις εταιρικές χώρες με τη στήριξη κοινοτικής χρηματοδότησης. Αυτού του είδους τα κέντρα θα μπορούσαν επίσης να παίξουν ρόλο στη διευκόλυνση της διαχείρισης των εποχικών εργαζομένων, στις ανταλλαγές σπουδαστών και ερευνητών και σε άλλες μορφές νόμιμης διακίνησης πληθυσμών. Οι προοπτικές που ανοίγονται από τις νέες μορφές μετανάστευσης, ειδικότερα κυκλικής μετανάστευσης, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Επί πλέον, θα είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες μέσων για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στη ΕΕ. Αυτό θα απαιτήσει ενέργειες όπως η ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών των τρίτων χωρών οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, δημιουργία υποδομών στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, και ανάπτυξη φορέων διαμεσολάβησης καθώς και εφαρμογής των προμεταναστευτικών σχεδίων στις χώρες προέλευσης. Αφού συμπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η συνεργασία για την παράνομη μετανάστευση και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επανεισδοχής, θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος η συμφωνία προγραμμάτων κινητικότητας με ορισμένες ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, χάρη στα οποία θα ήταν δυνατή για τους πολίτες τους η καλύτερη πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι σαφής η ανάγκη να οργανωθούν καλύτερα οι διάφορες μορφές νόμιμης διακίνησης μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Τα προγράμματα κινητικότητας θα παρέχουν το γενικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτής της διακίνησης και θα συγκεντρώνουν τις δυνατότητες που EL 8 EL

9 προσφέρουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ παράλληλα θα τηρείται η κατανομή αρμοδιοτήτων όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων, η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής, η ενίσχυση της συνεργασίας για την παράνομη μετανάστευση και η συνεργασία για την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων μπορούν όλα να αποτελέσουν προϋπόθεση για τη διευκόλυνση παροχής θεώρησης εισόδου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διευκόλυνση της εισόδου είναι σημαντικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης, ειδικότερα για χώρες που καλύπτονται από την ΕΠΓ, όπου απαιτείται σοβαρή εξέταση του ζητήματος της διευκόλυνσης των διαδικασιών θεώρησης για τη νόμιμη είσοδο στην ΕΕ και αντιστρόφως 3. Κατά την ανάπτυξη πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τα ενδεχόμενα οφέλη στις τρίτες χώρες από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, η ΕΕ θα πρέπει να έχει απόλυτη συναίσθηση όσον αφορά τους κινδύνους της διαρροής εγκεφάλων και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των αρνητικών αποτελεσμάτων της υπερβολικής μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας ορισμένων χωρών οδήγησε στη συντονισμένη κοινοτική στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης αρχών που διέπουν τη δεοντολογική πρόσληψη επαγγελματιών του τομέα της υγείας και προβλέπει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στο χώρα της υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύεται εντός της ίδιας της Ευρώπης, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ζήτηση, στο μέλλον, από ευαίσθητα υγειονομικά συστήματα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι (ενδεχόμενες) ελλείψεις δεξιοτήτων και η διαρροή εγκεφάλων και σε άλλους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα οφέλη που απορρέουν από τη συναφή κυκλοφορία των εγκεφάλων. 3.3 Ένταξη και διαπολιτισμικός διάλογος Η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ένταξης θα αποτελέσει θέμα προτεραιότητας για την ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει ενεργά την προώθηση του κοινού προγράμματος δράσης για την ένταξη, βασιζόμενη στις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς μεταξύ των οποίων και οι διαστάσεις της απασχόλησης καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές, δημοσιοϋγειονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις. Η Επιτροπή θα αναπτύξει μέσα που θα επιτρέψουν την ευρύτερη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των μεταναστών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ένταξη. Στα εν λόγω μέσα περιλαμβάνονται α) η σύσταση μιας πλατφόρμας ένταξης στην οποία οι σχετικοί εταίροι θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις επί τακτικής βάσεως, β) την παγίωση του ρόλου που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τη συνδιάσκεψη που έγινε στο Ρότερνταμ στις 9-10 Οκτωβρίου με θέμα "Η ένταξη στις πόλεις: ευρωπαϊκές πολιτικές, τοπικές πολιτικές", και γ) η δημιουργία ενός ιστότοπου για την ένταξη και νέες εκδόσεις του εγχειριδίου για την ένταξη και της ετήσιας έκθεσης για τη μετανάστευση και την ένταξη. Η βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας. Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την κοινωνική ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων και την πλήρη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας θα παρουσιάσει το 2007 τις πρακτικές της συστάσεις, οι οποίες 3 Βλ. ανακοίνωση για την ενίσχυση της ΕΠΓ (COM(2006)726 τελικό EL 9 EL

10 αναμένεται ότι θα εμπλουτίσουν τις υφιστάμενες πολιτικές. Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό το πλαίσιο της διαδικασίας του προγράμματος "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010". Απαιτείται επίσης η λήψη περισσότερων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες συμμετέχουν σε αγωγή του πολίτη με κεντρικό θέμα τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, και συμμετέχουν σε μαθήματα της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Πρέπει επειγόντως να αρθούν ενδεχόμενα εμπόδια στη γλωσσική κατάρτιση. Ομοίως, είναι εξ ίσου σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα της κοινωνίας υποδοχής να προσαρμόζεται στην ποικιλότητα. Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ίσων Ευκαιριών για όλους (2007) αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση επ αυτού ακριβώς του θέματος. Ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ένταξη. Το 2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, θα δώσει προτεραιότητα στο διάλογο στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα στα σχολεία, στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και στην εργασία. Επί πλέον, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει σχέδια στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης μεταναστών και της συμμετοχής νέων από μειονεκτικά περιβάλλοντα μέσω των σχετικών προγραμμάτων Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων Σε επίπεδο ΕΕ, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να ενισχυθεί στους χώρους προτεραιότητας που επισημάνθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19 ης Ιουλίου Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ανάγκη να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την νομιμοποίηση των παρανόμων μεταναστών, τη βελτίωση των ελέγχων κατά την πρόσβαση στο έδαφος της ΕΕ, και την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που προσφέρουν εργασία σε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Αν και το φαινόμενο της μη δηλωμένης εργασίας δεν περιορίζεται σε μετανάστες, την άνοιξη 2007 θα προταθεί νέα νομοθεσία για τις κυρώσεις στους εργοδότες αυτών των προσώπων, δεδομένου ότι η πιθανότητα απόκτησης εργασίας στην ΕΕ χωρίς το απαιτούμενο νομικό καθεστώς αποτελεί ένα βασικό παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση. Παράλληλα, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας που θα προστατεύει και τους μετανάστες, ειδικότερα όσον αφορά οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Εξάλλου, τα κράτη θα ενθαρρυνθούν ώστε να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη στα πρωτόκολλα των Ηνωμένων Εθνών για τη λαθραία μεταφορά και εμπορία ανθρώπων. Το 2007, η Ευρωπόλ θα δώσει προσοχή στην καταπολέμηση της υποβοηθούμενης λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, και θα συνεχίσει να παράσχει επιχειρησιακές πληροφορίες καθώς και μαθήματα στήριξης και κατάρτισης για το προσωπικό επιβολής του νόμου από τρίτες χώρες. Το FRONTEX εξάλλου θα πρέπει, εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής εξωτερικών σχέσεων, να καθιερώσει τεχνικές ρυθμίσεις εργασίας για κοινές επιχειρήσεις με τις σχετικές τρίτες χώρες, και να τις καλέσει να συμμετέχουν κατά περίπτωση σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ετοιμάζονται προγράμματα δράσης για τις διάφορες μεταναστευτικές οδούς, με χρησιμοποίηση των συστάσεων της ΑΣΜ κατά μήκος των οδών. Τα δίκτυα των ΑΣΜ θα πρέπει να ενισχυθούν, με σκοπό να υπάρχει τουλάχιστον ένας αξιωματικός συνδέσμου σε κάθε βασική αφρικανική χώρα προέλευσης και διέλευσης. Επί πλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι αναφοράς για ένα "ΑΣΜ της ΕΕ" που θα μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό πολλών κρατών μελών. EL 10 EL

11 Η επιστροφή και η επανεισδοχή θα παραμείνουν ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης της μετανάστευσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να τύχουν στήριξης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εκούσιας επιστροφής και σχεδίων ακούσιας επιστροφής, μεταξύ άλλων κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση. Προτεραιότητα παραμένει και η στήριξη των κρατών μελών ώστε να αποκτούν την αναγκαία τεκμηρίωση προκειμένου για την άμεση επιστροφή και επανεισδοχή παράνομων μεταναστών. Τα κράτη μέλη έχουν τύχει χρηματοδοτικής υποστήριξης στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη διαχείριση των επιστροφών σε όλες της τις διαστάσεις στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων RETURN, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν το επίκεντρο του πολυετούς προγραμματισμού του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Επιστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξίσου σημαντικό να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση κοινών προτύπων στις διαδικασίες επιστροφών των κρατών μελών. Οι διαπραγματεύσεις συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας ολοκληρώθηκαν, ενώ έχουν προχωρήσει πολύ οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Παρόμοιες διαπραγματεύσεις αναμένεται να αρχίσουν επίσημα εντός ολίγου με τη Μολδαβία και την Αλγερία. Ως τμήμα της ισόρροπης προσέγγισης και με βάση τον διάλογο για θέματα μετανάστευσης και θεωρήσεων που προβλέπεται στα σχέδια δράσης της ΕΠΓ, θα πρέπει να προγραμματιστούν διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες για τη διευκόλυνση της επανεισδοχής και της χορήγησης θεώρησης, εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένες προϋποθέσεις. Όσον αφορά τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, η υποχρέωση επανεισδοχής που προβλέπεται στο άρθρο 13 της συμφωνίας του Κοτονού είναι καθοριστική, και αποτελεί την κατάλληλη βάση για συμπληρωματικές διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων χωρών ΑΚΕ. Η εφαρμογή του ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο του άρθρου 13. Η πείρα έχει καταδείξει ότι για να επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, η ΕΕ πρέπει να προσφέρει κάτι ως αντάλλαγμα. Στις διμερείς διαπραγματεύσεις επανεισδοχής, τα κράτη μέλη προσφέρουν όλο και πιο συχνά και άλλες μορφές στήριξης και συνδρομής στις τρίτες χώρες για να διευκολύνουν τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών θα πρέπει να εξεταστούν οι πιθανότητες να εφαρμοστεί αυτή η ευρύτερη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων αποτελεί σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας προσέγγισης και αντικείμενο ξεχωριστής ανακοίνωσης με τίτλο "Ενίσχυση της διαχείρισης των νότιων θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" Άσυλο και προστασία των προσφύγων Αν και είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου για εκείνους οι οποίοι συμμετέχοντες σε μικτές μεταναστευτικές ροές μπορεί να έχουν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης των δέκα σημείων της UNHCR, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη του Ραμπάτ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία. Είναι ουσιαστικό να παραμείνουν τα θέματα ασύλου και προστασίας ένα από τα κύρια στοιχεία της ευρύτερης συνεργασίας μας και του διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να συνεχιστούν τόσο η εφαρμογή των περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας όσο και οι δραστηριότητες σε άλλους τομείς για EL 11 EL

12 να παρέχεται βοήθεια στους αιτούντες άσυλο και σε πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, για παράδειγμα στη Μαυριτανία και τη νότιο Αφρική. Θα πρέπει επίσης να διατεθούν κονδύλια για τη χρηματοδότηση του ενός σχεδίου προστασίας που διαχειρίζεται η UNHCR σε όλες τις χώρες της νοτίου και ανατολικής Μεσογείου: Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Ιορδανία, Συρία και Λίβανο. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.1. Στήριξη της εξωτερικής διάστασης Όπως ανακοινώθηκε ήδη τον Δεκέμβριο 2005 στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ενισχύσει τη χρηματοδοτική βοήθειά της σε περιοχές που συνδέονται με το πρόβλημα της μετανάστευσης στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με χορηγήσεις ύψους μέχρι 3% του μέσου ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΜΕΠΓ) και με συγκρίσιμες συνεισφορές από άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα. Αντίστοιχες προσπάθειες θα καταβληθούν ειδικότερα στην υποσαχάρια Αφρική, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια της μετανάστευσης. Η χρηματοδότηση θα περάσει μέσω των γεωγραφικών προγραμμάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής βοήθειας και του θεματικού προγράμματος για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στις χώρες ΑΚΕ αποτελεί σχετικό μηχανισμό που επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να αποκτούν σημαντική επιπρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις σχετικές με τη διακυβέρνηση. Η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους κινήτρων από το 10 ο ΕΤΑ θα εξαρτηθεί από την έκβαση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας εταίρου για τις προηγούμενες επιδόσεις και τις μελλοντικές δεσμεύσεις στον τομέα της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της μετανάστευσης. Πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν μέσω του προγράμματος της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στην Αφρική. Εξάλλου, μετά τη συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη που διεξήχθη στην Τρίπολη, θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι για να παρασχεθεί βοήθεια σε εκείνες τις χώρες της Βορείου Αφρικής που επιθυμούν να ελαφρύνουν τις μεταναστευτικές πιέσεις στις υποσαχάριες χώρες μέσω χρηματοδοτικής στήριξης ώστε να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με τις προσπάθειες της ΕΕ. Το νέο θεματικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο έχει εκπονηθεί με βάση την αποκτηθείσα πείρα από το πρόγραμμα Aeneas και στηρίζεται στα σχετικά διδάγματα. Βασική καινοτομία είναι ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα χορηγηθούν τώρα είτε με γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της "μεταναστευτικής οδού", είτε εγκαρσίως, μέσω παγκοσμίων και πολυπεριφερειακών πρωτοβουλιών που δεν συνδέονται αποκλειστικά με μία μεταναστευτική οδό. Τέλος, ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της περιφερειακής πολιτικής μπορεί επίσης να προσφέρει μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διαχείριση της μετανάστευσης από κοινού με τις γειτονικές χώρες, για παράδειγμα μέσω κοινών μέτρων κατάρτισης για τις περιπόλους των συνόρων, τις τελωνειακές αρχές και τις αστυνομικές δυνάμεις, ενισχυμένων ελέγχων στους λιμένες και τα αεροδρόμια, δικτύων για την ανταλλαγή EL 12 EL

13 πληροφοριών σχετικών με τη μετανάστευση, δημιουργίας υποδομών και επαρκούς μεταναστευτικής νομοθεσίας στις χώρες προέλευσης. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που είναι διαθέσιμα στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών Το συνολικό κονδύλιο των εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την περίοδο στο πρόγραμμα-πλαίσιο "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" διακρίνεται σε 4 ξεχωριστά χρηματοδοτικά μέσα, καθένα των οποίων στηρίζει διαφορετικούς στόχους της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ: το Ταμείο των εξωτερικών συνόρων ( εκατ.), το Ταμείο των επιστροφών ( 676 εκατ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες ( 699 εκατ.) και το Ταμείο ένταξης Integratin Fund ( 825 εκατ.). Για κάθε Ταμείο, το σύνολο των πόρων μεταφέρεται απευθείας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την κατανεμημένη ευθύνη. Τα νέα αυτά μέσα είναι ειδικού χαρακτήρα και συμπληρωματικά προς άλλη κοινοτική χρηματοδότηση που στηρίζει την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων της περιφερειακής πολιτικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν ενεργά μια στρατηγική και μακρόπνοη προσέγγιση για τη χρήση αυτών των πόρων και να στηρίξουν εθνικά μέτρα που προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ κύριος σκοπός του προγράμματοςπλαίσιο είναι να ενισχυθεί η εφαρμογή της εσωτερικής διάστασης των κοινοτικών πολιτικών για το άσυλο, τη μετανάστευση και τους ελέγχους στα σύνορα, πολλές από τις ενέργειες είναι πιθανό ότι θα ευνοήσουν την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. Για να τονιστεί η σχέση, η Επιτροπή θα προτείνει στρατηγικής φύσεως κατευθυντήριες γραμμές που θα αποσκοπούν στην ενσωμάτωση του προγράμματος για τη μεταναστευτική πολιτική στο επιχειρησιακό πλαίσιο κάθε Ταμείου. Θα ληφθεί υπόψη η συνεκτική και πολυμερής φύση αυτών των ενεργειών και θα ενισχυθεί ο στόχος του προγράμματος-πλαίσιο να υποστηριχθεί η συνεχής ροή των ενεργειών που σχετίζεται με τη διαχείριση της μετανάστευσης στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει επίσης ώστε οι κοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο αυτών των τεσσάρων Ταμείων που τυγχάνουν απευθείας διαχείρισης από την Επιτροπή να παρέχουν ευκαιρίες στήριξης των κρατών μελών κατά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής με τη χρηματοδότηση της πρακτικής συνεργασίας, της ανάπτυξης κοινών εργαλείων και εγγράφων αναφοράς, καινοτόμων πιλοτικών έργων, και με τη προσφορά ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους παράγοντες να συμβάλλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής μέσω έρευνας και δραστηριότητας που θα στρέφεται προς την πολιτική αυτή. Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εξετάσει όλες τις δυνατότητες ώστε να δημιουργηθεί αλυσιδωτή επιρροή με τα Ταμεία αναζητώντας χρηματοδοτικές ρυθμίσεις με άλλους παράγοντες, όπως το η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει ολοκληρωμένη απόκριση ως προς τις όλο και μεγαλύτερες εξελισσόμενες προκλήσεις που τίθενται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Το 2006 ήταν μια πιλοτική χρονιά για την παγκόσμια EL 13 EL

14 προσέγγιση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατάφεραν να επιτύχουν μια πρωτοφανή συγκεκριμένη συνεργασία. Κατά το 2006 όμως σημειώθηκε επίσης και περαιτέρω αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης στην ΕΕ, ειδικότερα στα νότια σύνορά της. Ως εκ τούτου, πρέπει να αυξηθούν και να ενισχυθούν οι ενέργειες κατά τρόπο ολοκληρωμένο, για παράδειγμα με την εφαρμογή της συνδετικής ρήτρας που αναγράφεται στο άρθρο 67 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες της ΕΕ ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση. Από το 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, προκειμένου να καθιερωθεί κοινή πολιτική για τη χορήγηση ασύλου, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την εμπορία ανθρώπων, την εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των νόμιμων μεταναστών, και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση, με επιπλέον νομοθετικές προτάσεις προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικές με τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων. Αλλά και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί και να συμπληρωθεί η κοινοτική δράση με δικές τους πρωτοβουλίες. Έχει εξαιρετική σημασία να αξιολογούνται σε τακτική βάση οι εν εξελίξει δραστηριότητες και να προσαρμόζονται ανάλογα οι στρατηγικές της ΕΕ, και να γίνει παράλληλα αποδεκτό ότι μια συνεχής και κατάλληλη απόκριση στο φαινόμενο της μετανάστευσης θα απαιτήσει συνεχείς και μακρόπνοες προσπάθειες και σημαντικούς πόρους. EL 14 EL

15 Annex A REFERENCES The fllwing list cntains the full reference f each dcument quted in the Cmmunicatin, as well as sme additinal recent dcuments f relevance. COMMISSION COMMUNICATIONS Cmmunicatin frm the Cmmissin n Reinfrcing the Management f the Eurpean Unin's Suthern Maritime Brders, COM(2006) f 30 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n Strengthening the Eurpean Neighburhd Plicy, COM(2006) 726 final f 29 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n The demgraphic future f Eurpe frm challenge t pprtunity, COM(2006) 571 f 12 Octber Cmmunicatin frm the Cmmissin n Plicy pririties in the fight against illegal immigratin f third cuntry natinals, COM (2006) 402 final f 19 July Cmmunicatin frm the Cmmissin n Implementing the Hague Prgramme: the way frward, COM (2006) 331 final f 28 June Cmmunicatin frm the Cmmissin n Prmting decent wrk fr all: The EU cntributin t the implementatin f the decent wrk agenda in the wrld, COM(2006) 249 f 24 May Plicy Plan n Legal Migratin, COM(2005) 669 final f 21 December Cmmunicatin frm the Cmmissin n an EU Strategy fr Actin n the Crisis in Human Resurces fr Health in Develping Cuntries, COM(2005) 642 f 12 December Cmmunicatin frm the Cmmissin n Pririty actins fr respnding t the challenges f migratin: First fllw-up t Hamptn Curt, COM(2005) 621 final f 30 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n Migratin and Develpment: Sme cncrete rientatins, COM(2005) 390 final f 1 September Cmmunicatin frm the Cmmissin n A Cmmn Agenda fr Integratin: Framewrk fr the Integratin f Third-Cuntry Natinals in the Eurpean Unin, COM(2005) 389 final f 1 September EL 15 EL

16 COUNCIL AND EUROPEAN COUNCIL CONCLUSIONS Presidency Cnclusins n the Glbal Apprach t Migratin: Pririty actins fcusing n Africa and the Mediterranean, Eurpean Cuncil, Brussels, December EU Strategy fr Africa, Eurpean Cuncil, SEC 15961/07, December A Strategy fr the External Dimensin f JHA: Glbal Freedm, Security and Justice, 14366/3/05, 12 December Cuncil Cnclusins n A Cmmn Agenda fr Integratin, 14390/05, 1-2 December OTHER DOCUMENTS Annual Reprt n Migratin and Integratin SEC(2006) 892. Natinal Actin Plans fr Scial Inclusin Eurpean Cmmissin, DG Justice, Freedm and Security, Handbk n integratin fr plicy makers and practitiners, Nvember 2004, written by the Migratin Plicy Grup, Brussels. The handbk can be dwnladed frm the fllwing address: andbk_en.pdf Labur Migratin Patterns in Eurpe: Recent Trends, Future Challenges, published in September 2006 in the series Ecnmic Papers and available n the fllwing website: EL 16 EL

17 ANNEX B OVERVIEW OF WORK CARRIED OUT ON EACH PRIORITY ACTION IN 2006 The fllwing gives details f wrk carried ut n the pririty actins during the curse f Its purpse is t give an idea regarding the amunt and type f wrk that has taken place, but is nt intended t be cmprehensive. I. INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES The FRONTEX Agency has crdinated several imprtant jint peratins t assist suthern Member States. These activities have been a first test fr the Agency and a shw f slidarity with thse Member States mst affected by high numbers f migrants arriving every day. Amng the imprtant peratins that have been carried ut in the autumn are HERA II in the Canary Islands and ff the cast f Nrth-western Africa and NAUTILUS in the central Mediterranean. The purpse f these peratins, which have als invlved the cperatin f neighburing African States, has been t enfrce the cntrl f the external maritime brders f the Eurpean Unin, thereby disrupting and preventing illegal immigratin by sea, and at the same time cntribute t saving the lives f illegal immigrants in distress at sea (search and rescue peratins). Mrever, FRONTEX has crdinated the detachment f experts in natinality identificatin frm ther Member States t Spain and Malta t assist the authrities f these tw Member States in repatriating third cuntry natinals wh cannt legally remain in their territries. Tw imprtant studies will infrm future wrk. In July FRONTEX cmpleted the feasibility study n a Mediterranean Castal Patrls Netwrk (MEDSEA). The study calls fr the establishment f Natinal Crdinatin Centres in the Member States, which wuld, twentyfur hurs a day and seven days a week, crdinate the activities f the different natinal authrities invlved, in cperatin with the natinal crdinatin centres f neighburing Member States and third cuntries. FRONTEX is als carrying ut the study n the technical feasibility f establishing a surveillance system cvering the whle suthern maritime brders f the EU and the Mediterranean Sea (BORTEC). This study will cmprise an verview f the existing mnitring and surveillance systems in use, their area f cverage and their technical slutins, as well as the needs and wishes fr further develpment with mdern technlgy t cver the entire EU suthern maritime brders. It is due t be cmpleted by the end f The develpment f Reginal Netwrks f Immigratin Liaisn Officers (ILOs) has prgressed well as part f the verall Migratin Rutes Initiative. Fur key migratin rutes frm Africa t Eurpe were identified, and the presence f ILOs alng these rutes was determined. Reprts n illegal immigratin were drafted by these ILOs, which gave a picture f the situatin in their respective cuntries and peratinal recmmendatins fr stepping up cperatin alng the rutes. Meanwhile, Spain, France, Italy and the UK accepted leadership fr each f the Reginal Netwrks, and preparatry meetings gt underway quickly. The Reginal Netwrks will nw wrk n develping an actin plan fr each rute, cnsisting f cncrete, peratinal prjects that can be implemented t help cmbat illegal immigratin. In July the Cmmissin put frward a prpsal fr the establishment f Rapid Brder Interventin Teams t be managed by FRONTEX. Such teams wuld be made up f specially trained brder guard fficers f the natinal services f Member States wh n shrt ntice EL 17 EL

18 can be deplyed t a requesting Member State t prvide technical and peratinal assistance. All csts assciated with the training and deplyment f these fficers by FRONTEX will accrding t the prpsal be cvered by the Cmmunity. The prpsal is currently being discussed in the Cuncil; quick adptin wuld mean they culd becme peratinal in the freseeable future. The Cmmissin has als been carrying ut an analysis f the law f the sea frm the pint f view f the fight against illegal immigratin. The study examines Member State cntrl pwers in the different maritime spaces, as well as third cuntries' bligatins n the basis f internatinal sea law and maritime law and as regards the fight against the smuggling f migrants. The pssibility fr an institutinalised reginal cperatin mechanism alng the lines f the ne existing amngst the Baltic States is als explred. EU Member States and the Cmmissin played an active rle in preparatins fr the UN High Level Dialgue n internatinal migratin and develpment. An EU Cmmn Psitin was develped in the Cuncil as a cntributin t the Dialgue, supplemented by a Cmmissin Cmmunicatin. It set ut the EU's apprach t issues being cvered by the Dialgue. The event itself was a success. High-level representatives frm arund the wrld jined tgether fr tw days t pledge their supprt fr clser cperatin n migratin and develpment issues. Many States expressed their wish t cntinue the dialgue thrugh a glbal, infrmal and vluntary Frum. Belgium has ffered t hst the Glbal Frum n migratin and develpment in July The aim will be t share expertise and best practice and enhance c-peratin in the area f migratin and develpment. PART I: INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES 1. Call n FRONTEX t: 1.1.implement brder management measures in the Mediterranean regin, in particular jint peratins and pilt prjects, as early as pssible in 2006 Several jint peratins and pilt prjects were planned and implemented during The UK negtiated a framewrk partnership agreement with FRONTEX t allw UK fficials t participate in jint peratins n a case-by-case basis. Prject prpsals were als submitted by Member States t the varius Cmmunity prgrammes, including ARGO and AENEAS. These included the Spanish prjects 'Seahrse', 'Atlantis' and 'Gate t Africa'. Actins and events: 25 June-5 July Operatin Pseidn: this prject measured the effectiveness f brder cntrl n the 'Balkan rute'. Jint actin was carried ut t cmbat illegal immigratin. It tk place at varius places alng the land brder between Greece and Turkey, as well as in harburs in Greece and Italy. EL 18 EL

19 15 July-15 September Operatin AGIOS: a jint peratin t tackle frged dcuments in Spain's Mediterranean prts. Deplyment f EU fficers started at the beginning f August. The implementatin f the AGIOS- Prject is clsely linked t the ARGO-funded prject 'Gate f Africa'. HERA I: 17 July-31 Octber HERA II: 11 August t date 31 July-31 Octber Secnd phase is freseen frm mid-nvember t mid-december Operatin HERA: a prject that aimed t reduce the flw f migrants frm Senegal and Mauritania twards the Canary Islands. The bjective was reached by raising the number f repatriatins perfrmed (HERA I Identificatin and Return), as well as establishing patrls n the pen sea near Senegal and Mauritania t reduce the departure f vessels frm these shres (HERA II - Patrlling). Operatin Migratin Flw Malta: the main bjective f this peratin was t tackle the flw f illegal immigrants embarking frm Libyan shres, t enhance knwledge and intelligence f the Maltese authrities and t increase the percentage f successfully identified illegal immigrants. 5 Octber-15 Octber Operatin NAUTILUS: the main scpe f this jint peratin was t patrl the area suth f Sicily, Lampedusa and Malta in the Mediterranean Sea t reduce the immigratin flws riginating mainly frm Libya. The invlvement f Libya in this prject was sught Nvember Operatin Amazn: s-called Fcal Pint Offices were established in internatinal airprts in Spain, Prtugal, UK, France, Italy, Netherlands and Germany, with the bjective f preventing illegal immigratin. The fcus was n Latin American migratin rutes. Cntinue carrying ut jint peratins 1.2. Present a Risk Analysis reprt n Africa, building n recent studies, by May 2006 FRONTEX shared its analysis reprt, Brief Assessment f Illegal Immigratin Flws and Rutes n the African Cntinent, in May. This reprt assisted in the identificatin f the main illegal immigratin rutes frm Africa, and was used t supprt the wrk n setting up reginal ILO netwrks. Actins and events: Spring April EUROPOL issued a study n the eastern Mediterranean. FRONTEX delivered a tailred Risk Analysis reprt n Illegal Immigratin frm Mauritania, identifying recently used illegal immigratin rutes frm Western Africa that transit Mauritania. 30 May FRONTEX delivered the Risk Analysis n illegal migratin frm Africa with special fcus n Mrcc and Libya and presented the results t its Management Bard Meeting in Sifk. EL 19 EL

20 22-23 May, Casablanca Interpl meeting n illegal migratin in Africa 7-9 June, Brd, Slvenia Jint ICMPD-EUROPOL meeting held within the framewrk f the Dialgue n Mediterranean Transit Migratin (MTM), n the tpic 'Migratin Flws and Trends in the Mediterranean' Nvember, Prt Jint ICMPD-EUROPOL-FRONTEX meeting held within the framewrk f the Dialgue n MTM, n the tpic 'Prject Twards Cmprehensive Respnse t Mixed Migratin Flws'. Risk analyses t be used in planning and preparatin f further peratins Launch a feasibility study n reinfrcing mnitring and surveillance f the suthern maritime brder f the EU, namely in the Mediterranean Sea, and n a Mediterranean Castal Patrls Netwrk invlving EU Member States and Nrth African cuntries, as early as pssible in 2006 A supprt grup currently cnsisting f 14 Member States was set up t undertake the MEDSEA study, which was cmpleted in July. The main recmmendatin f the study is t establish natinal crdinatin centres in all Member States, which shuld n a 24/7 basis crdinate the activities f Member States and third cuntries. Actins and events: 1 March A cre team f experts frm SP, IT, FR and GR started wrk in FRONTEX. Participating Member States submitted answers t a questinnaire circulated by FRONTEX. 6 April, Warsaw First meeting f MEDSEA Supprt Grup. 10 May, Warsaw Secnd meeting f MEDSEA Supprt Grup. 8 June, Helsinki Third meeting f MEDSEA Supprt Grup. 20 June, Warsaw Furth meeting f MEDSEA Supprt Grup. 6 July, Warsaw Fifth meeting f MEDSEA Supprt Grup. 24 July Study presented t the Cuncil and the Cmmissin. Recmmendatins f the study t be implemented by Member States as sn as pssible, where necessary with supprt frm FRONTEX timetable and csting t be put tgether Third cuntries t be cntacted nce the EU has a clear view n hw it wants t reinfrce mnitring and surveillance sufficient flexibility fr mdifying the EU apprach t be kept t allw fr the integratin f the wishes and views f third cuntries EL 20 EL

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2005 (OR. en) 15744/05 ASIM 66 REX 761 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 15582/05 ASIM 64 REX 747 Θέμα : Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.11.2005 COM(2005) 621 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Μέτρα προτεραιότητας για την αντιµετώπιση των προκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822

PUBLIC. Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων/

Διαβάστε περισσότερα

9111/16 ΤΤ/ακι 1 DG C 1

9111/16 ΤΤ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2016 (OR. en) 9111/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 865 final 2013/0420 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13880/15 ΔΛ/μκ 1 DG D 1 B

13880/15 ΔΛ/μκ 1 DG D 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13880/15 JAI 842 ASIM 143 FRONT 240 RELEX 902 COMIX 563 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Συνεργασία για την ανάπτυξη» με ημερομηνία: 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ανά χείρας σημειώματος.

Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ανά χείρας σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14141/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο JAI 765 ASIM 88 FRONT 215 RELEX 826 COMIX 544 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.10.2008 COM(2008) 611 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2016 COM(2016) 116 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.5.2013 COM(2013) 292 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2017 COM(2017) 200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009 (25.11) (OR. en) 16396/09 ADD 1 ASIM 133 COEST 434 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα