ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 735 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική EL EL

2 Η παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική 1. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τον Οκτώβριο 2005, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων χαρακτήρισαν το θέμα της μετανάστευσης ως μία από τις κυριότερες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, και συμφώνησαν ως προς την επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί ταχεία δράση. Η ΕΕ κατάφερε να αντιδράσει ταχέως. Μέσα σε ένα μήνα, η Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, με τίτλο Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το Hamptn Curt Curt. 1 Στην ανακοίνωση αυτή προτάθηκε σειρά συγκεκριμένων μέτρων που συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης και αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επικεντρώθηκε στην περιοχή της Αφρικής και της Μεσογείου. Τον Δεκέμβριο 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης: Δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στην Αφρική και τη Μεσόγειο. Η παγκόσμια προσέγγιση διατυπώνει συνεκτικές πολιτικές και δράσεις για τη μετανάστευση, και καλύπτει ευρύ φάσμα μεταναστευτικών ζητημάτων, συνδυάζοντας τους διάφορους συναφείς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων τους τομείς των εξωτερικών σχέσεων, της ανάπτυξης, της απασχόλησης καθώς και της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε καταδεικνύει απτή και ενεργό αλληλεγγύη, στηριζόμενη στην επιμερισμένη ευθύνη κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο κοινό σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Τα σημερινά ποσοστά μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι σήμερα υψηλότερα σε σχέση με τον πληθυσμό παγκοσμίως απ ότι ήσαν σε άλλες περιόδους της ιστορίας. Ωστόσο, η μετανάστευση έχει καταστεί σοβαρότερη για την Ευρώπη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Ευρώπη έχει εξελιχθεί από περιοχή εκκίνησης μεταναστευτικών κυμάτων σε περιοχή εισδοχής μεταναστών. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και στοιχεία της Eurstat, οι κυριότερες χώρες προέλευσης μεταναστών προς την ΕΕ 15 το 2004 ήσαν η Ρουμανία, το Μαρόκο, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ουκρανία, και η Ρωσική Ομοσπονδία. Οι εισροές έχουν ποικιλοποιηθεί περισσότερο, με όλο και περισσότερους μετανάστες από νέες περιοχές προέλευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία (ιδιαίτερα την Κίνα) και την Κεντρική και Λατινική Αμερική (ιδίως τον Ισημερινό). Η μετανάστευση από την Αφρική έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες. Η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται ότι θα ανακοπεί κατά το προβλέψιμο μέλλον και οι μεταναστευτικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα χρειαστεί μετανάστες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των αγορών εργασίας της δεδομένων των δημογραφικών εξελίξεων. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό άλλων περιοχών του κόσμου και ως εκ τούτου χρειάζεται μετανάστες με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορέσει να τον επιτύχει. Η παρούσα ανακοίνωση έχει δύο στόχους. Κατ αρχάς, αποτελεί την απόκριση της Επιτροπής στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να του υποβάλει, μέχρι το τέλος του 2006, έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της παγκόσμιας προσέγγισης και των ενεργειών προτεραιότητας με επίκεντρο την Αφρική και τη 1 Οι παραπομπές στα αναφερόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α. EL 2 EL

3 Μεσόγειο. Κατά δεύτερο λόγο, προτείνει τρόπους ώστε να καταστεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά ολοκληρωμένη. Αυτό ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις να ενταθούν οι προσπάθειες στις οποίες προέβησαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Τάμπερε στις 21 Σεπτεμβρίου, και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Lahti στις 20 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου προτείνει να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς πολιτικής που δεν αποτελούσαν μέρος της παγκόσμιας προσέγγισης του Δεκεμβρίου, όπως η νόμιμη μετανάστευση και τα μέτρα ένταξης. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρική σχέση με τρίτες χώρες θα αντιμετωπίσει ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν και ανησυχούν όλους τους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της επείγουσας ανάγκης να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους συναφείς τομείς, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, αποτελεί αναγκαιότητα διότι θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών στον τομέα αυτό. Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη προσφέρει την ενδεδειγμένη λύση στις σημερινές αδυναμίες της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, εφαρμόζοντας στη νόμιμη μετανάστευση τους κανόνες της ειδικής πλειοψηφίας και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφασης). Υπό την παρούσα κατάσταση, η συνδετική ρήτρα του άρθρου 67 της συνθήκης ΕΚ θα πρόσφερε σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, παράλληλα προς την αναζήτηση ενός παγκόσμιου θεσμικού διακανονισμού στο πλαίσιο που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006 και θα πρέπει να εφαρμόζεται. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί περαιτέρω η ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή προέβη στη σύσταση ομάδας επιτρόπων για τη μετανάστευση. Παρόμοια εξέλιξη για την ομαδοποίηση διαφορετικών αλλά συναφών τομέων πολιτικής σημειώνονται σε διάφορα κράτη μέλη πρόκειται για μια τάση που χαιρετίζεται και που πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να ενθαρρυνθεί. Αν και η ανακοίνωση εστιάζεται στις περιοχές της Αφρικής και της Μεσογείου, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι σφαιρική και από γεωγραφική άποψη όσον αφορά το μέλλον. Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα εκείνες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λόγω των προκλήσεων που παρουσιάζονται σε αυτές τις μεταναστευτικές οδούς. Εξάλλου, αν και αυτό δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα, δεν πρέπει να λησμονείται η όλο και μεγαλύτερη σημασία που αποκτούν τα σχετικά με τη μετανάστευση θέματα στις σχέσεις μας με τις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής καθώς και οι όλο και μεγαλύτερες προσδοκίες που έχουν οι χώρες αυτές για συνεργασία με την ΕΕ. Επί πλέον, η πρόσφατη σύνοδος κορυφής των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής ζήτησε να ενταθεί ο διάλογος και η συνεργασία για τη μετανάστευση, και να δοθεί συγκεκριμένη έκφραση του συμβιβασμού του Μοντεβίδεο για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στις εθνικές πολιτικές, τα υποπεριφερειακά βήματα και τις διεθνείς συμφωνίες. Πράγματι, πολλά από τα μέτρα και τις πολιτικές που περιγράφονται στο τμήμα 3 θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, κατά παρόμοιο τρόπο, στη συνεργασία μας και στο διάλογό μας με την Λατινική Αμερική και την Ασία. EL 3 EL

4 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Το 2006 ήταν το έτος χάραξης προγραμματισμού των εργασιών με την Αφρική. Τον περασμένο Ιούλιο συνήλθε στο Ραμπάτ μια υπουργική συνδιάσκεψη για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 χώρες που ευρίσκονται επί των μεταναστευτικών οδών της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Τον Σεπτέμβριο αφρικανικά κράτη και κράτη της ΕΕ συμμετείχαν στον υψηλού επιπέδου διάλογο των Ηνωμένων Εθνών για την μετανάστευση και την ανάπτυξη. Τον Νοέμβριο συνήλθε στη Λιβύη υπουργική συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη για να διατυπώσει μια κοινή προσέγγιση ως προς τη μετανάστευση μεταξύ της ΕΕ και, για πρώτη φορά, ολόκληρης της Αφρικής. Το θέμα της μετανάστευσης εγγράφεται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη των προγραμμάτων διαλόγου και ανάπτυξης με τις χώρες της Μεσογείου, με βάση το σημαντικό έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), και το βήμα EurMed χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και για εργασίες που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Η μετανάστευση ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη υψηλού επιπέδου συσκέψεων με την Αφρικανική Ένωση και τις περιφερειακές οργανώσεις. Εγκαινιάστηκε διάλογος για μεταναστευτικά θέματα με τα υποσαχάρια αφρικανικά κράτη βάσει του άρθρου 13 της συμφωνίας του Κοτονού. Έγινε χρήση του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση. Σε λιγότερο από 12 μήνες έχουν πράγματι αρχίσει εργασίες σε όλες τις δράσεις προτεραιότητας. Μέχρι το τέλος του έτους, ο FRONTEX θα έχει εγκαινιάσει και συντονίσει διάφορες κοινές θαλάσσιες επιχειρήσεις στις περιοχές του Ατλαντικού και της Μεσογείου, θα έχει ολοκληρώσεις αναλύσεις κινδύνου στην Αφρική, και θα έχει υποβάλει μελέτες σκοπιμότητας για τη σύσταση δικτύου περιπόλων στις ακτές της Μεσογείου και ενός συστήματος παρακολούθησης που θα καλύπτει τα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και τη Μεσόγειο θάλασσα. Συστήνονται περιφερειακά δίκτυα αξιωματικών συνδέσμου για τη μετανάστευση (ΑΣΜ) κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών που διασχίζουν την Αφρική. Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τη σύσταση ομάδων ταχείας παρέμβασης στα σύνορα και διεξήγαγε ανάλυση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λεπτομερέστερη έκθεση για την εφαρμογή της παγκόσμιας προσέγγισης παρέχεται στο Παράρτημα Β. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει σε μεγάλο βαθμό να στηρίζεται σε τρεις αρχές: αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες, και προστασία των μεταναστών, ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι γυναίκες. Τα τρία τμήματα του εγγράφου που ακολουθούν προτείνουν τρόπους ανάπτυξης αυτής της προσέγγισης, τόσο στην Αφρική όσο και με άλλους εταίρους. EL 4 EL

5 3.1. Ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες προέλευσης και διέλευσης Διάλογος με τις αφρικανικές χώρες Το γενικό πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία της ΕΕ με την Αφρική ορίζεται στη Στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Δεκεμβρίου Οι κύριοι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική. Οι μελλοντικές εργασίες στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να είναι συνεπείς προς τη στρατηγική αυτή, και ειδικότερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των πρωταρχικών αιτίων της μετανάστευσης, της φτώχειας, των συγκρούσεων και της ανεργίας. Άλλες κοινοτικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η γεωργία και η αλιεία, θα πρέπει να εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους χάρη στη μεγαλύτερη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής Η υπουργική συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη που έγινε στη Λιβύη στις Νοεμβρίου 2006 επισήμανε με επιτυχία τις προτεραιότητες για συνεργασία και εξέδωσε φιλόδοξη δήλωση που ανοίγει τον δρόμο για κοινή δράση μεταξύ Αφρικής και ΕΕ σε ηπειρωτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε διάφορους τομείς, από την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης έως τη διευκόλυνση των νόμιμων μετακινήσεων πληθυσμών και τη δράση για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτιών της μετανάστευσης. Η Αφρική και η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρή δράση για να θέσουν σε εφαρμογή τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στην τελική δήλωση προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα αναφερθούν στη δεύτερη υπουργική συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί σε μια τριετία. Σε περιφερειακό επίπεδο, η σύνοδος του Ραμπάτ που έγινε τον Ιούλιο είχε και αυτή επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για δράση ειδικά σχεδιασμένη για συγκεκριμένες μεταναστευτικές οδούς. Οι προσπάθειες θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση της ενδεδειγμένης παρακολούθησης του θέματος με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου σε δεύτερη υπουργική συνδιάσκεψη σε δύο έτη. Θα πρέπει επίσης να προαχθούν περαιτέρω οι επαφές μεταξύ ΕΕ και κρατών της Ανατολικής Αφρικής ώστε να αναπτυχθεί στενή συνεργασία σε όλο το μήκος των μεταναστευτικών οδών της Ανατολικής Αφρικής. Με βάση τις εργασίες που διεξήχθηκαν για τις μεταναστευτικές οδούς, η ΕΕ θα επιδιώξει ειδικότερη συνεργασία με τις διάφορες περιοχές της Αφρικής. Πλατφόρμες συνεργασίας θα προσεγγίσουν αφρικανικές χώρες, κράτη μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς σε μια προσπάθεια να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης προς το συμφέρον όλων. Αυτό το κοινό πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχεια στη διατύπωση περιφερειακών συμφωνιών με τις ενδιαφερόμενες αφρικανικές χώρες. Ο διάλογος και η συνεργασία με τις χώρες της Βορείου Αφρικής σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Τα θέματα της μετανάστευσης αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ, του πολιτικού μας διαλόγου και της χρηματοδοτικής μας βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες αυτών των χωρών ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες στο πλαίσιο της EurMed. Οι εταίροι έχουν συμφωνήσει να δώσουν ουσιαστική συνέχεια στο κεφάλαιο του πενταετούς προγράμματος εργασίας που συμφωνήθηκε στη EL 5 EL

6 Βαρκελώνη τον Νοέμβριο 2005 όσον αφορά τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Έτσι θα καταστεί δυνατή η σύγκληση υπουργικής συνόδου για τη μετανάστευση κατά το δεύτερο εξάμηνο του Η ΕΕ θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τα θέματα σχετικά με τη μετανάστευση στον τακτικό πολιτικό διάλογο με όλες τις χώρες ΑΚΕ και τις βασικές περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ). Ο διάλογος αυτός στηρίζεται στο ευρύ πρόγραμμα εργασίας του άρθρου 13 της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία περιλαμβάνει πολλά θέματα του τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Στην ΕΕ ο διάλογος θα διεξαχθεί από τις αντιπροσωπίες της Επιτροπής και τις πρεσβείες της προεδρίας στις οικείες χώρες, και αφορά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού. Όπου χρειάζεται, ο διάλογος ενισχύεται με ειδικές αποστολές της Επιτροπής. Το 2006, έγιναν τρεις "αποστολές του άρθρου 13". Το 2007 θα ακολουθήσουν άλλες σημαντικές αφρικανικές χώρες, το Καμερούν, η Αιθιοπία, η Γκάνα και η Νιγηρία. Το 2007 θα συνέλθει για πρώτη φορά μια κοινή ομάδα εργασίας ΕΕ-ECOWAS (Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής) για θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση του διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μετανάστευσης και ανάπτυξης, ειδικότερα καθώς θα διαμορφώνεται το παγκόσμιο βήμα για τη μετανάστευση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμβάλει ενεργά στην πρώτη σύσκεψη αυτού του βήματος που έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βέλγιο το καλοκαίρι Προώθηση του προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη Για να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, πρωταρχική η πρόκληση είναι να αντιμετωπιστούν οι κύριοι παράγοντες που ωθούν στη μετανάστευση: η φτώχεια και η απουσία ευκαιριών απασχόλησης. Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να μειώσει τη μεταναστευτική πίεση από την Αφρική. Οι μετανάστες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσής τους. Επί πλέον, τα μεταναστευτικά εμβάσματα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, και η Επιτροπή μελετά μηχανισμούς συνεργασίας στον τομέα αυτό με διάφορα όργανα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, τη μείωση του κόστους μεταβίβασης, τη διευκόλυνση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα ως διαύλου μεταφοράς, και την αναζήτηση τρόπων που θα ενισχύουν περαιτέρω τον αντίκτυπο των εμβασμάτων στις αναπτυξιακές πολιτικές. Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στην Αφρική θα μπορούσε να επιδιώξει την παροχή βραχυπρόθεσμων αναπτυξιακών αποκρίσεων στις προκλήσεις της μετανάστευσης στις χώρες ΑΚΕ. Ο πρώτος στόχος αυτής της κοινής πρωτοβουλίας προγραμματισμού είναι να αντιμετωπιστεί σοβαρά η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης στην Αφρική. Η προώθηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης εργασίας σε περιοχές με υψηλή αποστολή μεταναστών θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα εντός ενός ευρύτερου πλαισίου διευκόλυνσης της διαφρικανικής μετανάστευσης εργατικού δυναμικού και κινητικότητας. Άλλοι τομείς συνεργασίας θα περιλαμβάνουν τα εμβάσματα, τη διαρροή εγκεφάλων, τη διασπορά, τη χρηστή διακυβέρνηση καθώς και τη λαθρομετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Τα κράτη μέλη καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή στον προγραμματισμό αυτών των ενεργειών. Η EL 6 EL

7 Επιτροπή θα εγγράψει αποθεματικού ύψους 40 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση της εν λόγω πρωτοβουλίας (πόροι 9 ου ΕΤΑ) που θα συμπληρωθούν από τη συνεισφορά των κρατών μελών. Το γεωγραφικό εύρος της πρωτοβουλίας θα είναι η υποσαχάρια Αφρική, αλλά διάφορες ενέργειες μπορεί να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές και, σε αυτή την πρώτη φάση, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να βοηθά τα αφρικανικά κράτη ώστε να δημιουργήσουν την υποδομή διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων και των ροών από τον νότο προς τον νότο, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων περιφερειακών συμφωνιών για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται από τις χώρες ΕΠΓ για τη δημιουργία υποδομών, ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και τη θεσμική υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί η υποδοχή μεταναστών και η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Εξάλλου, η Επιτροπή πρότεινε την καταγραφή χαρακτηριστικών της μετανάστευσης για κάθε ενδιαφερόμενη αναπτυσσόμενη χώρα. 2 Τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης αποτελούν μέσο πολιτικής που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση και ανάλυση σχετικών πληροφοριών αναγκαίων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για κάθε κατάσταση στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Σαφή χαρακτηριστικά της μετανάστευσης περιλαμβάνονται για όλες τις χώρες ΑΚΕ υπό τη μορφή παραρτήματος στη νέα γενεά εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να καθιερωθούν χαρακτηριστικά της μετανάστευσης για όλες τις συναφείς χώρες εταίρους. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική ενίσχυση στις αφρικανικές χώρες ώστε να επιλύσουν τις πρωταρχικές αιτίες των μεταναστευτικών ροών. Μια ιδέα θα ήταν η σύσταση Ομάδων για τη στήριξη της μετανάστευσης (ΟΣΜ) αποτελούμενων από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν την αναγκαία συνδρομή στα αφρικανικά κράτη που το ζητούν. Η Ευρώπη θα πρέπει να δραστηριοποιείται περισσότερο και να συμμετέχει ενεργότερα όταν πρόκειται για θέματα μετανάστευσης. Οι πολιτικές για τη μετανάστευση χρειάζεται να βασιστούν σε αξιόπιστα στοιχεία και να είναι συνεπείς με άλλες συναφείς πολιτικές. Η προαγωγή του δεσμού μεταξύ πολιτικής και έρευνας μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας ως προς τη μετανάστευση και της ανάπτυξης των πολιτικών. Με βάση το ακαδημαϊκό δίκτυο που συνδέει ερευνητικά ιδρύματα για τη μετανάστευση στις χώρες της Μεσογείου (CARIM), η Επιτροπή θα στηρίξει πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν ένα παναφρικανικό δίκτυο "παρατηρητηρίων" για τη μετανάστευση ή/και ερευνητικών ιδρυμάτων για τη μετανάστευση. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν μέτρα αδελφοποίησης κάνοντας χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ για να βοηθηθούν οι αφρικανικές χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Επί πλέον, οι αντιπροσωπίες της Επιτροπής και οι αποστολές των κρατών μελών στις αφρικανικές χώρες θα πρέπει να αποκτήσουν τα μέσα για να χειρίζονται τα θέματα της μετανάστευσης με τον διορισμό ενός συνδέσμου για θέματα μετανάστευσης. 2 Βλ. παράρτημα 8 της ανακοίνωσης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη EL 7 EL

8 3.2. Νόμιμη μετανάστευση Η περαιτέρω ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση εργατικού δυναμικού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της παγκόσμιας προσέγγισης. Προκειμένου να υπάρξει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να ενσωματωθεί τόσο στις εξωτερικές όσο και τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές πλευρές της μεταναστευτικής πολιτικής. Στις 28 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο Ecfin ενέκρινε πορίσματα για τις πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των οικονομικών οφελών για την ΕΕ από τη μετανάστευση. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, και σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η ΕΕ αναλαμβάνει διττή προσέγγιση για τα επόμενα έτη: διευκόλυνση της εισδοχής ορισμένων κατηγοριών μεταναστών βάσει των αναγκών (π.χ. υψηλών δεξιοτήτων και εποχικούς εργαζόμενους) με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, και παροχή ενός κοινού ασφαλούς καθεστώτος νομιμότητας σε όλους τους νόμιμους εργαζόμενους μετανάστες. Άλλες ενέργειες θα πρέπει να διευκολύνουν την αντιστοιχία ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού. Η μελλοντική θύρα μετανάστευσης, η ευρωπαϊκή θύρα επαγγελματικής κινητικότητας, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για το του δικτύου EURES και η ευρωπαϊκή θύρα κινητικότητας των ερευνητών αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στις τρίτες χώρες θα παρέχονται πληροφορίες για τις νόμιμες δυνατότητες εργασίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και με ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες. Με την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης, με προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, οι δυνάμει μετανάστες μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης νόμιμης απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικά μεταναστευτικά κέντρα στις εταιρικές χώρες με τη στήριξη κοινοτικής χρηματοδότησης. Αυτού του είδους τα κέντρα θα μπορούσαν επίσης να παίξουν ρόλο στη διευκόλυνση της διαχείρισης των εποχικών εργαζομένων, στις ανταλλαγές σπουδαστών και ερευνητών και σε άλλες μορφές νόμιμης διακίνησης πληθυσμών. Οι προοπτικές που ανοίγονται από τις νέες μορφές μετανάστευσης, ειδικότερα κυκλικής μετανάστευσης, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Επί πλέον, θα είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στις τρίτες χώρες μέσων για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στη ΕΕ. Αυτό θα απαιτήσει ενέργειες όπως η ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών των τρίτων χωρών οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, δημιουργία υποδομών στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, και ανάπτυξη φορέων διαμεσολάβησης καθώς και εφαρμογής των προμεταναστευτικών σχεδίων στις χώρες προέλευσης. Αφού συμπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η συνεργασία για την παράνομη μετανάστευση και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επανεισδοχής, θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος η συμφωνία προγραμμάτων κινητικότητας με ορισμένες ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, χάρη στα οποία θα ήταν δυνατή για τους πολίτες τους η καλύτερη πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι σαφής η ανάγκη να οργανωθούν καλύτερα οι διάφορες μορφές νόμιμης διακίνησης μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών. Τα προγράμματα κινητικότητας θα παρέχουν το γενικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτής της διακίνησης και θα συγκεντρώνουν τις δυνατότητες που EL 8 EL

9 προσφέρουν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ παράλληλα θα τηρείται η κατανομή αρμοδιοτήτων όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων, η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής, η ενίσχυση της συνεργασίας για την παράνομη μετανάστευση και η συνεργασία για την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων μπορούν όλα να αποτελέσουν προϋπόθεση για τη διευκόλυνση παροχής θεώρησης εισόδου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διευκόλυνση της εισόδου είναι σημαντικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης, ειδικότερα για χώρες που καλύπτονται από την ΕΠΓ, όπου απαιτείται σοβαρή εξέταση του ζητήματος της διευκόλυνσης των διαδικασιών θεώρησης για τη νόμιμη είσοδο στην ΕΕ και αντιστρόφως 3. Κατά την ανάπτυξη πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τα ενδεχόμενα οφέλη στις τρίτες χώρες από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, η ΕΕ θα πρέπει να έχει απόλυτη συναίσθηση όσον αφορά τους κινδύνους της διαρροής εγκεφάλων και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των αρνητικών αποτελεσμάτων της υπερβολικής μετανάστευσης ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας ορισμένων χωρών οδήγησε στη συντονισμένη κοινοτική στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης αρχών που διέπουν τη δεοντολογική πρόσληψη επαγγελματιών του τομέα της υγείας και προβλέπει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στο χώρα της υγείας θα πρέπει να εκπαιδεύεται εντός της ίδιας της Ευρώπης, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ζήτηση, στο μέλλον, από ευαίσθητα υγειονομικά συστήματα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι (ενδεχόμενες) ελλείψεις δεξιοτήτων και η διαρροή εγκεφάλων και σε άλλους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα οφέλη που απορρέουν από τη συναφή κυκλοφορία των εγκεφάλων. 3.3 Ένταξη και διαπολιτισμικός διάλογος Η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ένταξης θα αποτελέσει θέμα προτεραιότητας για την ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει ενεργά την προώθηση του κοινού προγράμματος δράσης για την ένταξη, βασιζόμενη στις κοινές βασικές αρχές για την ένταξη που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς μεταξύ των οποίων και οι διαστάσεις της απασχόλησης καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές, δημοσιοϋγειονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις. Η Επιτροπή θα αναπτύξει μέσα που θα επιτρέψουν την ευρύτερη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των μεταναστών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ένταξη. Στα εν λόγω μέσα περιλαμβάνονται α) η σύσταση μιας πλατφόρμας ένταξης στην οποία οι σχετικοί εταίροι θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις επί τακτικής βάσεως, β) την παγίωση του ρόλου που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τη συνδιάσκεψη που έγινε στο Ρότερνταμ στις 9-10 Οκτωβρίου με θέμα "Η ένταξη στις πόλεις: ευρωπαϊκές πολιτικές, τοπικές πολιτικές", και γ) η δημιουργία ενός ιστότοπου για την ένταξη και νέες εκδόσεις του εγχειριδίου για την ένταξη και της ετήσιας έκθεσης για τη μετανάστευση και την ένταξη. Η βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας. Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την κοινωνική ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων και την πλήρη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας θα παρουσιάσει το 2007 τις πρακτικές της συστάσεις, οι οποίες 3 Βλ. ανακοίνωση για την ενίσχυση της ΕΠΓ (COM(2006)726 τελικό EL 9 EL

10 αναμένεται ότι θα εμπλουτίσουν τις υφιστάμενες πολιτικές. Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό το πλαίσιο της διαδικασίας του προγράμματος "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010". Απαιτείται επίσης η λήψη περισσότερων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες συμμετέχουν σε αγωγή του πολίτη με κεντρικό θέμα τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, και συμμετέχουν σε μαθήματα της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Πρέπει επειγόντως να αρθούν ενδεχόμενα εμπόδια στη γλωσσική κατάρτιση. Ομοίως, είναι εξ ίσου σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα της κοινωνίας υποδοχής να προσαρμόζεται στην ποικιλότητα. Το Ευρωπαϊκό Έτος των Ίσων Ευκαιριών για όλους (2007) αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση επ αυτού ακριβώς του θέματος. Ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ένταξη. Το 2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, θα δώσει προτεραιότητα στο διάλογο στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα στα σχολεία, στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και στην εργασία. Επί πλέον, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει σχέδια στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης μεταναστών και της συμμετοχής νέων από μειονεκτικά περιβάλλοντα μέσω των σχετικών προγραμμάτων Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων Σε επίπεδο ΕΕ, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να ενισχυθεί στους χώρους προτεραιότητας που επισημάνθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19 ης Ιουλίου Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ανάγκη να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την νομιμοποίηση των παρανόμων μεταναστών, τη βελτίωση των ελέγχων κατά την πρόσβαση στο έδαφος της ΕΕ, και την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που προσφέρουν εργασία σε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Αν και το φαινόμενο της μη δηλωμένης εργασίας δεν περιορίζεται σε μετανάστες, την άνοιξη 2007 θα προταθεί νέα νομοθεσία για τις κυρώσεις στους εργοδότες αυτών των προσώπων, δεδομένου ότι η πιθανότητα απόκτησης εργασίας στην ΕΕ χωρίς το απαιτούμενο νομικό καθεστώς αποτελεί ένα βασικό παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση. Παράλληλα, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας που θα προστατεύει και τους μετανάστες, ειδικότερα όσον αφορά οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Εξάλλου, τα κράτη θα ενθαρρυνθούν ώστε να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη στα πρωτόκολλα των Ηνωμένων Εθνών για τη λαθραία μεταφορά και εμπορία ανθρώπων. Το 2007, η Ευρωπόλ θα δώσει προσοχή στην καταπολέμηση της υποβοηθούμενης λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, και θα συνεχίσει να παράσχει επιχειρησιακές πληροφορίες καθώς και μαθήματα στήριξης και κατάρτισης για το προσωπικό επιβολής του νόμου από τρίτες χώρες. Το FRONTEX εξάλλου θα πρέπει, εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής εξωτερικών σχέσεων, να καθιερώσει τεχνικές ρυθμίσεις εργασίας για κοινές επιχειρήσεις με τις σχετικές τρίτες χώρες, και να τις καλέσει να συμμετέχουν κατά περίπτωση σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ετοιμάζονται προγράμματα δράσης για τις διάφορες μεταναστευτικές οδούς, με χρησιμοποίηση των συστάσεων της ΑΣΜ κατά μήκος των οδών. Τα δίκτυα των ΑΣΜ θα πρέπει να ενισχυθούν, με σκοπό να υπάρχει τουλάχιστον ένας αξιωματικός συνδέσμου σε κάθε βασική αφρικανική χώρα προέλευσης και διέλευσης. Επί πλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι αναφοράς για ένα "ΑΣΜ της ΕΕ" που θα μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό πολλών κρατών μελών. EL 10 EL

11 Η επιστροφή και η επανεισδοχή θα παραμείνουν ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης της μετανάστευσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να τύχουν στήριξης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εκούσιας επιστροφής και σχεδίων ακούσιας επιστροφής, μεταξύ άλλων κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση. Προτεραιότητα παραμένει και η στήριξη των κρατών μελών ώστε να αποκτούν την αναγκαία τεκμηρίωση προκειμένου για την άμεση επιστροφή και επανεισδοχή παράνομων μεταναστών. Τα κράτη μέλη έχουν τύχει χρηματοδοτικής υποστήριξης στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη διαχείριση των επιστροφών σε όλες της τις διαστάσεις στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων RETURN, τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν το επίκεντρο του πολυετούς προγραμματισμού του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Επιστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξίσου σημαντικό να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση κοινών προτύπων στις διαδικασίες επιστροφών των κρατών μελών. Οι διαπραγματεύσεις συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας ολοκληρώθηκαν, ενώ έχουν προχωρήσει πολύ οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Παρόμοιες διαπραγματεύσεις αναμένεται να αρχίσουν επίσημα εντός ολίγου με τη Μολδαβία και την Αλγερία. Ως τμήμα της ισόρροπης προσέγγισης και με βάση τον διάλογο για θέματα μετανάστευσης και θεωρήσεων που προβλέπεται στα σχέδια δράσης της ΕΠΓ, θα πρέπει να προγραμματιστούν διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες για τη διευκόλυνση της επανεισδοχής και της χορήγησης θεώρησης, εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένες προϋποθέσεις. Όσον αφορά τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, η υποχρέωση επανεισδοχής που προβλέπεται στο άρθρο 13 της συμφωνίας του Κοτονού είναι καθοριστική, και αποτελεί την κατάλληλη βάση για συμπληρωματικές διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων χωρών ΑΚΕ. Η εφαρμογή του ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο του άρθρου 13. Η πείρα έχει καταδείξει ότι για να επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, η ΕΕ πρέπει να προσφέρει κάτι ως αντάλλαγμα. Στις διμερείς διαπραγματεύσεις επανεισδοχής, τα κράτη μέλη προσφέρουν όλο και πιο συχνά και άλλες μορφές στήριξης και συνδρομής στις τρίτες χώρες για να διευκολύνουν τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών θα πρέπει να εξεταστούν οι πιθανότητες να εφαρμοστεί αυτή η ευρύτερη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων αποτελεί σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας προσέγγισης και αντικείμενο ξεχωριστής ανακοίνωσης με τίτλο "Ενίσχυση της διαχείρισης των νότιων θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης" Άσυλο και προστασία των προσφύγων Αν και είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου για εκείνους οι οποίοι συμμετέχοντες σε μικτές μεταναστευτικές ροές μπορεί να έχουν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης των δέκα σημείων της UNHCR, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη του Ραμπάτ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει την επιχειρησιακή συνεργασία. Είναι ουσιαστικό να παραμείνουν τα θέματα ασύλου και προστασίας ένα από τα κύρια στοιχεία της ευρύτερης συνεργασίας μας και του διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να συνεχιστούν τόσο η εφαρμογή των περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας όσο και οι δραστηριότητες σε άλλους τομείς για EL 11 EL

12 να παρέχεται βοήθεια στους αιτούντες άσυλο και σε πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, για παράδειγμα στη Μαυριτανία και τη νότιο Αφρική. Θα πρέπει επίσης να διατεθούν κονδύλια για τη χρηματοδότηση του ενός σχεδίου προστασίας που διαχειρίζεται η UNHCR σε όλες τις χώρες της νοτίου και ανατολικής Μεσογείου: Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Ιορδανία, Συρία και Λίβανο. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4.1. Στήριξη της εξωτερικής διάστασης Όπως ανακοινώθηκε ήδη τον Δεκέμβριο 2005 στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ενισχύσει τη χρηματοδοτική βοήθειά της σε περιοχές που συνδέονται με το πρόβλημα της μετανάστευσης στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με χορηγήσεις ύψους μέχρι 3% του μέσου ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΜΕΠΓ) και με συγκρίσιμες συνεισφορές από άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα. Αντίστοιχες προσπάθειες θα καταβληθούν ειδικότερα στην υποσαχάρια Αφρική, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια της μετανάστευσης. Η χρηματοδότηση θα περάσει μέσω των γεωγραφικών προγραμμάτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής βοήθειας και του θεματικού προγράμματος για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στις χώρες ΑΚΕ αποτελεί σχετικό μηχανισμό που επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να αποκτούν σημαντική επιπρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις σχετικές με τη διακυβέρνηση. Η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους κινήτρων από το 10 ο ΕΤΑ θα εξαρτηθεί από την έκβαση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και της χώρας εταίρου για τις προηγούμενες επιδόσεις και τις μελλοντικές δεσμεύσεις στον τομέα της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της μετανάστευσης. Πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν μέσω του προγράμματος της ΕΕ για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στην Αφρική. Εξάλλου, μετά τη συνδιάσκεψη ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη που διεξήχθη στην Τρίπολη, θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι για να παρασχεθεί βοήθεια σε εκείνες τις χώρες της Βορείου Αφρικής που επιθυμούν να ελαφρύνουν τις μεταναστευτικές πιέσεις στις υποσαχάριες χώρες μέσω χρηματοδοτικής στήριξης ώστε να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με τις προσπάθειες της ΕΕ. Το νέο θεματικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο έχει εκπονηθεί με βάση την αποκτηθείσα πείρα από το πρόγραμμα Aeneas και στηρίζεται στα σχετικά διδάγματα. Βασική καινοτομία είναι ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα χορηγηθούν τώρα είτε με γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της "μεταναστευτικής οδού", είτε εγκαρσίως, μέσω παγκοσμίων και πολυπεριφερειακών πρωτοβουλιών που δεν συνδέονται αποκλειστικά με μία μεταναστευτική οδό. Τέλος, ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της περιφερειακής πολιτικής μπορεί επίσης να προσφέρει μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διαχείριση της μετανάστευσης από κοινού με τις γειτονικές χώρες, για παράδειγμα μέσω κοινών μέτρων κατάρτισης για τις περιπόλους των συνόρων, τις τελωνειακές αρχές και τις αστυνομικές δυνάμεις, ενισχυμένων ελέγχων στους λιμένες και τα αεροδρόμια, δικτύων για την ανταλλαγή EL 12 EL

13 πληροφοριών σχετικών με τη μετανάστευση, δημιουργίας υποδομών και επαρκούς μεταναστευτικής νομοθεσίας στις χώρες προέλευσης. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που είναι διαθέσιμα στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών Το συνολικό κονδύλιο των εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την περίοδο στο πρόγραμμα-πλαίσιο "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" διακρίνεται σε 4 ξεχωριστά χρηματοδοτικά μέσα, καθένα των οποίων στηρίζει διαφορετικούς στόχους της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ: το Ταμείο των εξωτερικών συνόρων ( εκατ.), το Ταμείο των επιστροφών ( 676 εκατ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες ( 699 εκατ.) και το Ταμείο ένταξης Integratin Fund ( 825 εκατ.). Για κάθε Ταμείο, το σύνολο των πόρων μεταφέρεται απευθείας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την κατανεμημένη ευθύνη. Τα νέα αυτά μέσα είναι ειδικού χαρακτήρα και συμπληρωματικά προς άλλη κοινοτική χρηματοδότηση που στηρίζει την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων της περιφερειακής πολιτικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν ενεργά μια στρατηγική και μακρόπνοη προσέγγιση για τη χρήση αυτών των πόρων και να στηρίξουν εθνικά μέτρα που προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ κύριος σκοπός του προγράμματοςπλαίσιο είναι να ενισχυθεί η εφαρμογή της εσωτερικής διάστασης των κοινοτικών πολιτικών για το άσυλο, τη μετανάστευση και τους ελέγχους στα σύνορα, πολλές από τις ενέργειες είναι πιθανό ότι θα ευνοήσουν την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. Για να τονιστεί η σχέση, η Επιτροπή θα προτείνει στρατηγικής φύσεως κατευθυντήριες γραμμές που θα αποσκοπούν στην ενσωμάτωση του προγράμματος για τη μεταναστευτική πολιτική στο επιχειρησιακό πλαίσιο κάθε Ταμείου. Θα ληφθεί υπόψη η συνεκτική και πολυμερής φύση αυτών των ενεργειών και θα ενισχυθεί ο στόχος του προγράμματος-πλαίσιο να υποστηριχθεί η συνεχής ροή των ενεργειών που σχετίζεται με τη διαχείριση της μετανάστευσης στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει επίσης ώστε οι κοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο αυτών των τεσσάρων Ταμείων που τυγχάνουν απευθείας διαχείρισης από την Επιτροπή να παρέχουν ευκαιρίες στήριξης των κρατών μελών κατά την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής με τη χρηματοδότηση της πρακτικής συνεργασίας, της ανάπτυξης κοινών εργαλείων και εγγράφων αναφοράς, καινοτόμων πιλοτικών έργων, και με τη προσφορά ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους παράγοντες να συμβάλλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής μέσω έρευνας και δραστηριότητας που θα στρέφεται προς την πολιτική αυτή. Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εξετάσει όλες τις δυνατότητες ώστε να δημιουργηθεί αλυσιδωτή επιρροή με τα Ταμεία αναζητώντας χρηματοδοτικές ρυθμίσεις με άλλους παράγοντες, όπως το η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει ολοκληρωμένη απόκριση ως προς τις όλο και μεγαλύτερες εξελισσόμενες προκλήσεις που τίθενται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Το 2006 ήταν μια πιλοτική χρονιά για την παγκόσμια EL 13 EL

14 προσέγγιση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατάφεραν να επιτύχουν μια πρωτοφανή συγκεκριμένη συνεργασία. Κατά το 2006 όμως σημειώθηκε επίσης και περαιτέρω αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης στην ΕΕ, ειδικότερα στα νότια σύνορά της. Ως εκ τούτου, πρέπει να αυξηθούν και να ενισχυθούν οι ενέργειες κατά τρόπο ολοκληρωμένο, για παράδειγμα με την εφαρμογή της συνδετικής ρήτρας που αναγράφεται στο άρθρο 67 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες της ΕΕ ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση. Από το 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προς μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, προκειμένου να καθιερωθεί κοινή πολιτική για τη χορήγηση ασύλου, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την εμπορία ανθρώπων, την εξασφάλιση δίκαιης μεταχείρισης των νόμιμων μεταναστών, και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση, με επιπλέον νομοθετικές προτάσεις προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικές με τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων. Αλλά και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί και να συμπληρωθεί η κοινοτική δράση με δικές τους πρωτοβουλίες. Έχει εξαιρετική σημασία να αξιολογούνται σε τακτική βάση οι εν εξελίξει δραστηριότητες και να προσαρμόζονται ανάλογα οι στρατηγικές της ΕΕ, και να γίνει παράλληλα αποδεκτό ότι μια συνεχής και κατάλληλη απόκριση στο φαινόμενο της μετανάστευσης θα απαιτήσει συνεχείς και μακρόπνοες προσπάθειες και σημαντικούς πόρους. EL 14 EL

15 Annex A REFERENCES The fllwing list cntains the full reference f each dcument quted in the Cmmunicatin, as well as sme additinal recent dcuments f relevance. COMMISSION COMMUNICATIONS Cmmunicatin frm the Cmmissin n Reinfrcing the Management f the Eurpean Unin's Suthern Maritime Brders, COM(2006) f 30 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n Strengthening the Eurpean Neighburhd Plicy, COM(2006) 726 final f 29 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n The demgraphic future f Eurpe frm challenge t pprtunity, COM(2006) 571 f 12 Octber Cmmunicatin frm the Cmmissin n Plicy pririties in the fight against illegal immigratin f third cuntry natinals, COM (2006) 402 final f 19 July Cmmunicatin frm the Cmmissin n Implementing the Hague Prgramme: the way frward, COM (2006) 331 final f 28 June Cmmunicatin frm the Cmmissin n Prmting decent wrk fr all: The EU cntributin t the implementatin f the decent wrk agenda in the wrld, COM(2006) 249 f 24 May Plicy Plan n Legal Migratin, COM(2005) 669 final f 21 December Cmmunicatin frm the Cmmissin n an EU Strategy fr Actin n the Crisis in Human Resurces fr Health in Develping Cuntries, COM(2005) 642 f 12 December Cmmunicatin frm the Cmmissin n Pririty actins fr respnding t the challenges f migratin: First fllw-up t Hamptn Curt, COM(2005) 621 final f 30 Nvember Cmmunicatin frm the Cmmissin n Migratin and Develpment: Sme cncrete rientatins, COM(2005) 390 final f 1 September Cmmunicatin frm the Cmmissin n A Cmmn Agenda fr Integratin: Framewrk fr the Integratin f Third-Cuntry Natinals in the Eurpean Unin, COM(2005) 389 final f 1 September EL 15 EL

16 COUNCIL AND EUROPEAN COUNCIL CONCLUSIONS Presidency Cnclusins n the Glbal Apprach t Migratin: Pririty actins fcusing n Africa and the Mediterranean, Eurpean Cuncil, Brussels, December EU Strategy fr Africa, Eurpean Cuncil, SEC 15961/07, December A Strategy fr the External Dimensin f JHA: Glbal Freedm, Security and Justice, 14366/3/05, 12 December Cuncil Cnclusins n A Cmmn Agenda fr Integratin, 14390/05, 1-2 December OTHER DOCUMENTS Annual Reprt n Migratin and Integratin SEC(2006) 892. Natinal Actin Plans fr Scial Inclusin Eurpean Cmmissin, DG Justice, Freedm and Security, Handbk n integratin fr plicy makers and practitiners, Nvember 2004, written by the Migratin Plicy Grup, Brussels. The handbk can be dwnladed frm the fllwing address: andbk_en.pdf Labur Migratin Patterns in Eurpe: Recent Trends, Future Challenges, published in September 2006 in the series Ecnmic Papers and available n the fllwing website: EL 16 EL

17 ANNEX B OVERVIEW OF WORK CARRIED OUT ON EACH PRIORITY ACTION IN 2006 The fllwing gives details f wrk carried ut n the pririty actins during the curse f Its purpse is t give an idea regarding the amunt and type f wrk that has taken place, but is nt intended t be cmprehensive. I. INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES The FRONTEX Agency has crdinated several imprtant jint peratins t assist suthern Member States. These activities have been a first test fr the Agency and a shw f slidarity with thse Member States mst affected by high numbers f migrants arriving every day. Amng the imprtant peratins that have been carried ut in the autumn are HERA II in the Canary Islands and ff the cast f Nrth-western Africa and NAUTILUS in the central Mediterranean. The purpse f these peratins, which have als invlved the cperatin f neighburing African States, has been t enfrce the cntrl f the external maritime brders f the Eurpean Unin, thereby disrupting and preventing illegal immigratin by sea, and at the same time cntribute t saving the lives f illegal immigrants in distress at sea (search and rescue peratins). Mrever, FRONTEX has crdinated the detachment f experts in natinality identificatin frm ther Member States t Spain and Malta t assist the authrities f these tw Member States in repatriating third cuntry natinals wh cannt legally remain in their territries. Tw imprtant studies will infrm future wrk. In July FRONTEX cmpleted the feasibility study n a Mediterranean Castal Patrls Netwrk (MEDSEA). The study calls fr the establishment f Natinal Crdinatin Centres in the Member States, which wuld, twentyfur hurs a day and seven days a week, crdinate the activities f the different natinal authrities invlved, in cperatin with the natinal crdinatin centres f neighburing Member States and third cuntries. FRONTEX is als carrying ut the study n the technical feasibility f establishing a surveillance system cvering the whle suthern maritime brders f the EU and the Mediterranean Sea (BORTEC). This study will cmprise an verview f the existing mnitring and surveillance systems in use, their area f cverage and their technical slutins, as well as the needs and wishes fr further develpment with mdern technlgy t cver the entire EU suthern maritime brders. It is due t be cmpleted by the end f The develpment f Reginal Netwrks f Immigratin Liaisn Officers (ILOs) has prgressed well as part f the verall Migratin Rutes Initiative. Fur key migratin rutes frm Africa t Eurpe were identified, and the presence f ILOs alng these rutes was determined. Reprts n illegal immigratin were drafted by these ILOs, which gave a picture f the situatin in their respective cuntries and peratinal recmmendatins fr stepping up cperatin alng the rutes. Meanwhile, Spain, France, Italy and the UK accepted leadership fr each f the Reginal Netwrks, and preparatry meetings gt underway quickly. The Reginal Netwrks will nw wrk n develping an actin plan fr each rute, cnsisting f cncrete, peratinal prjects that can be implemented t help cmbat illegal immigratin. In July the Cmmissin put frward a prpsal fr the establishment f Rapid Brder Interventin Teams t be managed by FRONTEX. Such teams wuld be made up f specially trained brder guard fficers f the natinal services f Member States wh n shrt ntice EL 17 EL

18 can be deplyed t a requesting Member State t prvide technical and peratinal assistance. All csts assciated with the training and deplyment f these fficers by FRONTEX will accrding t the prpsal be cvered by the Cmmunity. The prpsal is currently being discussed in the Cuncil; quick adptin wuld mean they culd becme peratinal in the freseeable future. The Cmmissin has als been carrying ut an analysis f the law f the sea frm the pint f view f the fight against illegal immigratin. The study examines Member State cntrl pwers in the different maritime spaces, as well as third cuntries' bligatins n the basis f internatinal sea law and maritime law and as regards the fight against the smuggling f migrants. The pssibility fr an institutinalised reginal cperatin mechanism alng the lines f the ne existing amngst the Baltic States is als explred. EU Member States and the Cmmissin played an active rle in preparatins fr the UN High Level Dialgue n internatinal migratin and develpment. An EU Cmmn Psitin was develped in the Cuncil as a cntributin t the Dialgue, supplemented by a Cmmissin Cmmunicatin. It set ut the EU's apprach t issues being cvered by the Dialgue. The event itself was a success. High-level representatives frm arund the wrld jined tgether fr tw days t pledge their supprt fr clser cperatin n migratin and develpment issues. Many States expressed their wish t cntinue the dialgue thrugh a glbal, infrmal and vluntary Frum. Belgium has ffered t hst the Glbal Frum n migratin and develpment in July The aim will be t share expertise and best practice and enhance c-peratin in the area f migratin and develpment. PART I: INCREASING OPERATIONAL COOPERATION BETWEEN MEMBER STATES 1. Call n FRONTEX t: 1.1.implement brder management measures in the Mediterranean regin, in particular jint peratins and pilt prjects, as early as pssible in 2006 Several jint peratins and pilt prjects were planned and implemented during The UK negtiated a framewrk partnership agreement with FRONTEX t allw UK fficials t participate in jint peratins n a case-by-case basis. Prject prpsals were als submitted by Member States t the varius Cmmunity prgrammes, including ARGO and AENEAS. These included the Spanish prjects 'Seahrse', 'Atlantis' and 'Gate t Africa'. Actins and events: 25 June-5 July Operatin Pseidn: this prject measured the effectiveness f brder cntrl n the 'Balkan rute'. Jint actin was carried ut t cmbat illegal immigratin. It tk place at varius places alng the land brder between Greece and Turkey, as well as in harburs in Greece and Italy. EL 18 EL

19 15 July-15 September Operatin AGIOS: a jint peratin t tackle frged dcuments in Spain's Mediterranean prts. Deplyment f EU fficers started at the beginning f August. The implementatin f the AGIOS- Prject is clsely linked t the ARGO-funded prject 'Gate f Africa'. HERA I: 17 July-31 Octber HERA II: 11 August t date 31 July-31 Octber Secnd phase is freseen frm mid-nvember t mid-december Operatin HERA: a prject that aimed t reduce the flw f migrants frm Senegal and Mauritania twards the Canary Islands. The bjective was reached by raising the number f repatriatins perfrmed (HERA I Identificatin and Return), as well as establishing patrls n the pen sea near Senegal and Mauritania t reduce the departure f vessels frm these shres (HERA II - Patrlling). Operatin Migratin Flw Malta: the main bjective f this peratin was t tackle the flw f illegal immigrants embarking frm Libyan shres, t enhance knwledge and intelligence f the Maltese authrities and t increase the percentage f successfully identified illegal immigrants. 5 Octber-15 Octber Operatin NAUTILUS: the main scpe f this jint peratin was t patrl the area suth f Sicily, Lampedusa and Malta in the Mediterranean Sea t reduce the immigratin flws riginating mainly frm Libya. The invlvement f Libya in this prject was sught Nvember Operatin Amazn: s-called Fcal Pint Offices were established in internatinal airprts in Spain, Prtugal, UK, France, Italy, Netherlands and Germany, with the bjective f preventing illegal immigratin. The fcus was n Latin American migratin rutes. Cntinue carrying ut jint peratins 1.2. Present a Risk Analysis reprt n Africa, building n recent studies, by May 2006 FRONTEX shared its analysis reprt, Brief Assessment f Illegal Immigratin Flws and Rutes n the African Cntinent, in May. This reprt assisted in the identificatin f the main illegal immigratin rutes frm Africa, and was used t supprt the wrk n setting up reginal ILO netwrks. Actins and events: Spring April EUROPOL issued a study n the eastern Mediterranean. FRONTEX delivered a tailred Risk Analysis reprt n Illegal Immigratin frm Mauritania, identifying recently used illegal immigratin rutes frm Western Africa that transit Mauritania. 30 May FRONTEX delivered the Risk Analysis n illegal migratin frm Africa with special fcus n Mrcc and Libya and presented the results t its Management Bard Meeting in Sifk. EL 19 EL

20 22-23 May, Casablanca Interpl meeting n illegal migratin in Africa 7-9 June, Brd, Slvenia Jint ICMPD-EUROPOL meeting held within the framewrk f the Dialgue n Mediterranean Transit Migratin (MTM), n the tpic 'Migratin Flws and Trends in the Mediterranean' Nvember, Prt Jint ICMPD-EUROPOL-FRONTEX meeting held within the framewrk f the Dialgue n MTM, n the tpic 'Prject Twards Cmprehensive Respnse t Mixed Migratin Flws'. Risk analyses t be used in planning and preparatin f further peratins Launch a feasibility study n reinfrcing mnitring and surveillance f the suthern maritime brder f the EU, namely in the Mediterranean Sea, and n a Mediterranean Castal Patrls Netwrk invlving EU Member States and Nrth African cuntries, as early as pssible in 2006 A supprt grup currently cnsisting f 14 Member States was set up t undertake the MEDSEA study, which was cmpleted in July. The main recmmendatin f the study is t establish natinal crdinatin centres in all Member States, which shuld n a 24/7 basis crdinate the activities f Member States and third cuntries. Actins and events: 1 March A cre team f experts frm SP, IT, FR and GR started wrk in FRONTEX. Participating Member States submitted answers t a questinnaire circulated by FRONTEX. 6 April, Warsaw First meeting f MEDSEA Supprt Grup. 10 May, Warsaw Secnd meeting f MEDSEA Supprt Grup. 8 June, Helsinki Third meeting f MEDSEA Supprt Grup. 20 June, Warsaw Furth meeting f MEDSEA Supprt Grup. 6 July, Warsaw Fifth meeting f MEDSEA Supprt Grup. 24 July Study presented t the Cuncil and the Cmmissin. Recmmendatins f the study t be implemented by Member States as sn as pssible, where necessary with supprt frm FRONTEX timetable and csting t be put tgether Third cuntries t be cntacted nce the EU has a clear view n hw it wants t reinfrce mnitring and surveillance sufficient flexibility fr mdifying the EU apprach t be kept t allw fr the integratin f the wishes and views f third cuntries EL 20 EL

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες

Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες Ανεπίσημη μετάφραση Εφαρμόζοντας το Σχέδιο Δράσης Δέκα-Σημείων στην Νότια Ευρώπη: Δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) για την Αντιμετώπιση της Μεικτής Μετανάστευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα. ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη. DeputyASPnet National Coordinator Greece

Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα. ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη. DeputyASPnet National Coordinator Greece Ενεργοί Πολίτες Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 22 Νοεμβρίου2013, Αθήνα ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βέρα Δηλάρη DeputyASPnet Natinal Crdinatr Greece E-mail: des-c3@minedu.gv.gr GLOBAL ACTION PROGRAMME ON ESD 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα