ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ Γήκεηξα Καξαβαδέο Βαζίιεο Καξαγθηδνπνύινπ Διεπζεξία Κνιηδήο Αληώληνο Μακνπηόπνπινο Φίιιηπνο Ννβάθεο Γεώξγηνο Σζηπξόπνπινο Παλαγηώηεο Υαιηακάληαο Νηθόιανο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: Καξαβαδέ Μαξία 1

2 1. ΗΣΟΡΗΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 1.1 ΑΡΥΑΗΑ ΔΠΟΥΖ 1.2 ΜΔΑΗΧΝΑ 2. ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 3. ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 3.1 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 3.2 ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ 3.3 ΤΦΖΛΖ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 4. ΤΝΣΑΓΔ 5. ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΓΑΛΛΟΗ ΓΔΝ ΠΑΥΑΗΝΟΤΝ 6. ΔΟΡΣΑΣΗΚΑ ΜΔΝΟΤ 7. ΓΑΛΛΗΚΑ ΣΤΡΗΑ 8. ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΡΑΗΑ 9. ΚΟΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 10. ΟΡΟΛΟΓΗΔ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 11. CHEFS (ΜΑΓΔΗΡΔ) ΗΣΟΡΗΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ H ηζηνξία ηεο γαιιηθήο γαζηξνλνκίαο αξρίδεη πεξίπνπ ηνλ 16ν αηώλα, ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ( Renaissance). Σα κπζηηθά ησλ γαιιηθώλ εζηηαηνξίσλ ηνικνύζαλ λα δνθηκάζνπλ ηα κέιε ηεο ειίη,αθνύ επξόθεηην γηα δαπάλε ππέξνγθσλ πνζώλ αθξηβώλ ηξνθίκσλ θαη πιηθώλ γηα ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. ύληνκα ε θνπδίλα απηή κεηαθέξζεθε ζηηο 2

3 θαηνηθίεο θαιώλ θαη πινύζησλ νηθνγελεηώλ. Απέθηεζε ηνλ 20ν αηώλα ην άμην όλνκα ηεο πςειήο θνπδίλαο. Βνπηεγκέλε ζε ιηπαξά ε θνπδίλα ηεο όκνξθεο, ρώξα ηνπ ξνκαληηζκνύ, Γαιιίαο, κηαο θαη ε θπηνθαγία δελ αλήθεη ζηηο επηινγέο ησλ Γάιισλ, κε κεδακηλή ρξήζε ιαδηνύ αιιά θπξίσο βνύηπξν θαη θξεκνεηδείο ζάιηζεο. Κνκςόηεηα, ιεπηόηεηα ζηα γαιιηθά ηξαπέδηα, γνύζην θίλν, εθιεπηπζκέλν ζεξβίξηζκα, ηεξνηειεζηία ζηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο, απηή ε θνπδίλα δίλεη ηηο ηερληθέο θαη ην παξάδεηγκα γηα έλα απνηέιεζκα ηέιεην. Από θεη άιισζηε ην πεξίθεκν savoir vivre. Μελνύ, ζεθ, πνπξκπνπάξ, κεηξ, γθνπξκε, ζπεζηαιηηέ, ζσο, καγηνλέδα, ζσηε (ζνηάξηζκα) - γαιιηθέο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπδίλα θαη πηνζεηήζεθαλ ακέζσο από ηνλ θόζκν παγθνζκίσο. Κξεκ κπξνπιέ, θηο ινξέλ, κνπο ζνθνιά, ηάξηεο, θξνπαζάλ ζθνιηάηαο, κπεζακέι, πνηνθέ, παικηέ (κπηζθόηα) καθαξόλ ζπεζηαιηηέ. κηιθέηγ, δειέ, ζαληηγί, παξθέ, ζαβαγηέξ, θξνπί γιαζέ θαη θπζηθά θξέπεο! Καζώο θη αικπξά όπσο νκειέηα (omelette), ζεδάξ ( ζίδαξο- ζαιάηα ηνπ Καίζαξα), ζνπθιέ, ξνθθόξ, κπνπγηακπέζα, θνπιέ, αξλί λαβαξέλ, κπνπγθηγηόλ, κπαηόλ ζαιέ, απγό πνζέ, παλέ, θξηθαζέ, νγθξαηέλ είλαη κεξηθέο από ηηο γλσζηέο γεύζεηο. Καη θπζηθά ζπλνδεπκέλν ην θαγεηό κε ηπξί θαη κε γαιιηθό θξαζί ε ζακπάληα. Έλα, δύν, ηξία Σόζα είλαη ηα γεύκαηα πνπ απνιακβάλνπλ θαζεκεξηλά νη Γάιινη ζην ηξαπέδη ηνπο, ρσξίο λα παξαιείπνπλ θαλέλα θαη θπξίσο ρσξίο λα ηα αληηθαζηζηνύλ κε πξόρεηξα ζλαθ ζην γξαθείν ή κε παρπληηθά delivery. Καη θπζηθά, νη πνζόηεηεο πνπ θαηαλαιώλνπλ είλαη ηδηαίηεξα θπζηνινγηθέο, αξθεηέο γηα λα ρνξηάζνπλ Αξραία επνρή 800 π.υ κ.υ. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηξνθήο εμαθνινπζνύζε αθόκε λα είλαη ε αλάγθε επηβίσζεο. Μέζσ απηήο ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε κε ηνλ θαηξό ε απόιαπζε ηεο ηξνθήο. Ζ θιαζζηθή Διιάδα (800 π.υ κ.υ.) ήηαλ ην ζεκέιην ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ ζθέςε καο, νη ηξόπνη καο θαη νη πξνζσπηθόηεηεο είλαη αθόκε 3

4 θαη ζήκεξα επεξεαζκέλεο από ηηο αξρέο πνπ νη Έιιελεο αλαθάιπςαλ θαη ζεκειίσζαλ από ηνλ 6o αη. π.υ. Ο κεγάινο Έιιελαο γηαηξόο θαη δάζθαινο ηεο ηαηξηθήο Ηππνθξάηεο (πεξίπνπ π.υ.) ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο. Γλώξηδε ήδε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαηξνθήο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία. Οη Ρσκαίνη επίζεο νη νπνίνη ελζσκάησζαλ θαηά ηε ξνή ηνπ ρξόλνπ ζηελ δηθή ηνπο ρώξα νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, κέξνο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο, θξάηε απν ηελ Αλαηνιή σο ηελ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ηνλ Πεξζηθό θόιπν ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο Έιιελεο σο δαζθάινπο ζ' όιεο ηηο θαιέο ηέρλεο. ηελ θνληηλή Αλαηνιή αλζίδεη ην εκπόξην θαη αλαπηύζζνληαη κεγάιεο κεηξνπόιεηο πνπ αζρνινύληαη κ' απηό. Μαδί κε ην ρξπζό θαη ην κεηάμη εκπνξεύνληαη κπαραξηθά θαη ηξόθηκα όισλ ησλ εηδώλ. Μεζαίσλαο 5νο - 15νο αη. Όπσο θαη ζηνπο Ρσκαίνπο έηζη θαη ζηνπο Δπξσπαίνπο ηνπ Μεζαίσλα αξέζεη λα ςάρλνπλ γηα ζπάληεο γεύζεηο θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαζόινπ αμηνπεξίεξγν. Από ηελ Ρσκατθή επνρή θαη κεηά δελ παξνπζηάζζεθε θακία θαηλνύξηα θαη νπζηαζηηθή επηξξνή ζηελ Δπξώπε πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ καγεηξηθή. Οη επηδξνκέο ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο επέθεξαλ πνιύ ιίγεο θαηλνηνκίεο ζηνλ θιάδν ηεο καγεηξηθήο. Καηά ηνλ Μεζαίσλα απνδείρζεθαλ ηα κνλαζηήξηα πηζηνί θύιαθεο ηεο παξάδνζεο ηεο Ρσκατθήο ηέρλεο ηεο καγεηξηθήο όπσο θαη άιισλ ζεζαπξώλ ηεο παξάδνζεο. Οη κνλαρνί δελ δηέζσζαλ κόλν ρεηξόγξαθα αιιά θαη ζπληαγέο ηηο νπνίεο θξόληηδαλ λα θαιιηεξγήζνπλ πινπζηνπάξνρα. Οη Ηηαινί κε ην εκπόξηό ηνπο απόθηεζαλ κεγάια πινύηε θαη εθιέπηηζαλ ηελ θνπδίλα ηνπο. Έηζη αλαηύρζεθε ε πξώηε πξαγκαηηθή ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ελόο δπηηθνύ θξάηνπο. Αλαγέλλεζε 16νο - 17νο αη. Ζ κεγαιύηεξε επνρή ηεο θνπιηνύξαο κεηά ηελ θιαζζηθή αξραηόηεηα αλαπηύρζεθε κεηά ην 1500 θαη επεθηάζεθε ζ' νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. ηελ Φισξεληία επηθξαηνύζε έλα θιίκα πεηξακαηηζκνύ θαη έξεπλαο. Οη Φισξεληίλνη έδσζαλ νπζηαζηηθή ώζεζε ζην δπηηθό θόζκν ε νπνία επεξέαζε θαη ηελ Γαιιηθή θνπιηνύξα. Σν 1651 δεκνζίεπζε ν Francois Pierre de la Varenne ην βηβιίν Le Cuisinier Francais ζην νπνίν θαίλεηαη θαζαξά ε πνξεία πνπ δηέζρηζε ε Γαιιηθή θνπδίλα από ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα. 4 Μπαξόθ θαη Ρνθνθό 17νο - 18νο αη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV ( ) ε καγεηξηθή ηεο Γαιιηθήο θνπδίλαο έθζαζε ζην απνθνξύθσκά ηεο. Πνιιέο θαηλνύξηεο ζπληαγέο πήξαλ ην όλνκα δηάζεκσλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ην όλνκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε κία ζπληαγή. Πνιινί κεγάινη κάγεηξνη έγξαςαλ βηβιία καγεηξηθήο θαη ππεξέηεζαλ ηνλ 17ν θαη18ν αη. ζηηο κεγάιεο απιέο εγεκόλσλ ζ' νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Έηζη ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ αγγειηνθόξνη ηεο θιαζζηθήο Γαιιηθήο θνπδίλαο. Αθόκε θαη

5 ζήκεξα άξηζηνη κάγεηξεο θαη ζπγγξαθείο βηβιίσλ καγεηξηθήο καο είλαη γλσζηνί ράξε ζηα έξγα ηνπο. Αιιαγή ηνπ αηώλα 19νο θαη πξώην κηζό ηνπ 20νπ αη. Ζ Γαιιηθή επαλάζηαζε επέθεξε κία κεγάιε αιιαγή ζ' νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ. Γελ άξρηζε κόλν ε επνρή ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη ηεο ηέρλεο αιιά ησλ ηαμηδηώλ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Σα πξώηα θαιά εζηηαηόξηα άλνημαλ ην 1765 ζην Παξίζη θαη ζ' άιιεο κεγάιεο πόιεηο. Ζ θαιή θνπδίλα θαηάθεξε από ηηο απιέο ησλ εγεκόλσλ λα θηάζεη ζηα κεγάια αζηηθά ζηξώκαηα. Όπσο γεληθά ζηελ ηέρλε έηζη θαη ζηελ ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ππήξραλ εηδήκσλεο πνπ ππεξείραλ από ηνπο ζύγρξνλνύο ηνπο θαη άλνημαλ θαηλνύξηνπο νξίδνληεο. Γύν κεγάινη κάγεηξνη νη Marie-Antoini Careme θαη Auguste Escoffier, ήηαλ νη θύξηεο κνξθέο ζηελ ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Ο νδεγόο καγεηξηθήο Le Guide culinaire εγρεηξίδην ηεο θιαζζηθήο θνπδίλαο ηνπ Auguste Escoffier είλαη βαζηθό βηβιίν ηεο ζεκεξηλήο πξνεηνηκαζίαο ησλ θαγεηώλ. Ζ Νεώηεξε Δπνρή 2 ν κηζό ηνπ 20νπ αη. Με ηηο δηάθνξεο αιιαγέο ηνπ ξπζκνύ δσήο έπξεπε λα αιιάδεη αλαγθαζηηθά ν ηξόπνο δηαηξνθήο ησλ αλζξώπσλ. Σαπηόρξνλα ηα κνληέξλα κέζα ηαμηδηώλ έθαλαλ ηηο απνζηάζεηο πάλσ ζηε γε όπσο θαη κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκώλ κηθξόηεξεο. Ζ κνληέξλα θνπδίλα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο παιηάο θαη ιακβάλεη ζήκεξα ππόςε ηηο γλώζεηο ηεο θπζηνινγίαο ηεο δηαηξνθήο όπσο θαη ηηο γεπζηηθέο απαηηήζεηο ηεο δηεζλήο θνπδίλαο. ΓΔΧΡΓΗΑ Ζ γαιιηθή γεσξγία βαζίζηεθε αξρηθά ζηελ θαιιηέξγεηα εηδώλ δηαηξνθήο. Πνιύ γξήγνξα, ηα θξαζηά ηεο, ηα νπσξηθά θαη νη βηνκεραληθέο ηεο θαιιηέξγεηεο απέθηεζαλ κεγάιε θήκε. Σν ζηηάξη θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζην Βόξεην θαη Βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο ρώξαο θαη απνηειεί έλα από ηα πην βαζηθά γεσξγηθά πξντόληα ηεο Γαιιίαο. Μεγάιεο πνζόηεηέο ηνπ εμάγνληαη ζην εμσηεξηθό. Παξάγεη επίζεο, βξώκε, ζίθαιε, θξηζάξη, δαραξόηεπηια, ξύδη, θαιακπόθη, παηάηεο θαη όια ηα είδε ησλ ιαραληθώλ. ηνπο γαιιηθνύο νπσξώλεο παξάγνληαη άθζνλα θαη πνηθίια θξνύηα, όπσο αριάδηα, κήια, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, δακάζθελα, βεξίθνθα θηι. Σα ακπεινεηδή απνηεινύλ κηα από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο κεζεκβξηλήο Γαιιίαο. Παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή θνηλώλ θξαζηώλ, ζηελ Γαιιία παξάγεηαη ε πινπζηόηεξε θαη πεξηζζόηεξν θεκηζκέλε πνηθηιία θξαζηώλ πςειήο πνηόηεηαο. Σν θξαζί απνηειεί ην γλσζηόηεξν πξντόλ ηεο Γαιιίαο θαη εμάγεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Ακπειώλεο ππάξρνπλ ζρεδόλ ζε όιεο ηηο γαιιηθέο πεξηνρέο. Σα γαιιηθά θξαζηά ζεσξνύληαη από ηα θαιύηεξα όινπ ηνπ θόζκνπ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο πνηθηιηώλ, γεύζεσλ θαη απνρξώζεσλ, όπσο ηα ξνδέ ηεο Πξνβεγθίαο, ηα εξπζξά ηνπ Ρνδαλνύ, ηα ιεπθά ηνπ Λίγεξα θαη ηεο Αιζαηίαο, ηα αθξώδε ηεο 5

6 Κακπαλίαο (ζακπάληεο), ην πην θεκηζκέλν θξαζί είλαη ην Μπνξληό. Ο θηελνηξνθηθόο πινύηνο ηεο ρώξαο απμάλεη ζηαζεξά. ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο αθζνλνύλ ηα δώα γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο. Σα βννεηδή αληηπξνζσπεύνπλ ην κηζό πεξίπνπ ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ. Σα πξνβαηνεηδή εθηξέθνληαη άιια γηα ην θξέαο ηνπο θαη άιια γηα ην γάια ηνπο. Έλα κεγάιν κέξνο από ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πνιπάξηζκσλ πνηθηιηώλ ησλ (επίζεο δηάζεκσλ) γαιιηθώλ ηπξηώλ. ηελ δεθαεηία ηνπ 60 εθαξκόζηεθαλ ζρέδηα αλαδαζκνύ (δει.έλσζε ησλ κηθξώλ αγξνηεκαρηώλ θαη αλαδηαλνκή ζηνπο θαηόρνπο ηνπο. Έηζη απμεζεθε ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηνπο. Έλα ηαμίδη κέρξη ηε Γαιιία ζα ζαο πείζεη όηη νη Γάιινη δελ ηξώλε νύηε ζεξβίξνπλ κόλν θαξόηα, ζαιηγθάξηα θαη κατληαλό. Ζ θνπδίλα ηνπο είλαη πινύζηα από θάζε άπνςε θαη παξά ηηο επηξξνέο θαη ηηο αιιαγέο πνπ κέζα ζην ρξόλν έρεη ππνζηεί, εμαθνινπζεί λα είλαη από ηηο θαιύηεξεο αλά ηνλ θόζκν θνπδίλεο. Παξαδνζηαθή Δίλαη ε πιένλ θιαζηθή γαιιηθή θνπδίλα. Με πηάηα όπσο είλαη ε πάπηα κε πνξηνθάιη ή νη βεινύδηλεο θξεκώδεηο ζνύπεο από θνπλνππίδη ή κπξόθνιν, ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζνπλ, ελώ ζα αλαδείμνπλ ην κεγαιείν ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή θξεκκπδόζνππα πνπ είλαη θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο, καδί κε ηνλ θξαζάην θόθνξα (coq au vin). Bistro 6

7 Πξόθεηηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή θαη γξήγνξε γαιιηθή θνπδίλα πνπ ζεξβίξεηαη θπξίσο, ζηα γαιιηθά κπηζηξό. Γεύζεηο ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ειθπζηηθέο θαη γλσζηέο ζπλδπάδνληαη αξκνληθά θαη ζεξβίξνληαη ζπλήζσο, ζε ρώξνπο πξνζεγκέλνπο θαη θαηά κία έλλνηα αξηζηνθξαηηθνύο. Δίλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο θαηαθηήζεη κε ηελ πξώηε δνθηκή. Πνιπεζληθή ή Fusion Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη ζίγνπξα πνιύ... ηεο κόδαο! πλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή γαιιηθή καγεηξηθή κε δόζεηο από θνζκνπνιίηηθεο γεύζεηο Γηα παξάδεηγκα κηα ζαιάηα κε καξηλαξηζκέλα ζαιαζζηλά κε ζάιηζα ζόγηαο, είλαη έλα ηππηθό δείγκα πηάηνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ γαιιηθή παξάδνζε, αιιά θαη ηελ αζηαηηθή πηθάληηθε γεύζε. Ή πσο ζα ζαο θαηλόηαλ αξλάθη γεκηζηό κε ζύθα; Καη πάιη ε γαιιηθή θνπδίλα κπιέθεηαη κε γεύζεηο ηνπ θόζκνπ Τςειή Γαζηξνλνκία Δίλαη ε πιένλ εθιεπηπζκέλε θαη απεπζύλεηαη ζην αθξηβό θαη θαιό γνύζην. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζίγνπξα θνζηίδεη θάηη παξαπάλσ. Σππηθό δείγκα είλαη ην θνπά γθξα, ηδίσο ην καγεηξεκέλν κέζα ζε θξαζί. Μηα θαιή πξόηαζε είλαη θαη ην θηιέ κηληόλ πνπ ζπλδπάδεηαη κε άγξηα καληηάξηα, ηα νπνία πξνζδίδνπλ έληνλε γεύζε θαη άξσκα. Δπηδόξπην 7

8 Ηδηαίηεξα πνιιέο είλαη νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη αλάινγα κε ην γνύζην ζαο, ζίγνπξα ζα κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηα γαιιηθά επηδόξπηα Αλ πξνηηκάηε θάηη θιαζηθό, ηόηε έλα ζνπθιέ ζνθνιάηαο κε ή ρσξίο παγσηό είλαη ε ηδαληθή επηινγή, όπσο θη έλα παξαδνζηαθό κηιθέηγ κε ρίιηα θύιια ζθνιηάηαο θαη αθξάηε θξέκα δαραξνπιαζηηθήο ή κηα tarte tatin κε κήια θαη δύκε γηα ηάξηα. Καη ε θξέκα θαξακειέ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηε Γαιιία, αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε γεηηνληθή Ηζπαλία, θαζώο επίζεο θαη ε crème brulee κε ηελ θαξακεισκέλε επηθάλεηα. Γηα πην αζπλήζηζηεο γεύζεηο, έλα επηδόξπην κε θξάνπιεο κέζα ζε θόθθηλν θξαζί, ηαηξηάδνπλ κεηά από έλα θαιό γεύκα. Κη αθόκα πην πξνθιεηηθό γηα ηνλ νπξαλίζθν ζαο, είλαη έλα ηύπνπ κηιθεηγ κε γέκηζε από θξέζθα θξνύηα θαη μεξνύο θαξπνύο κε ζηξόπη θαη ζαληηγί. Αλακθίβνια πξόθεηηαη γηα δείγκα πςειήο δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο. 8

9 Υψηλή Γαστρονομία Εύναι η πλϋον εκλεπτυςμϋνη και απευθύνεται ςτο ακριβό και καλό γούςτο. Η ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα ςύγουρα κοςτύζει κϊτι παραπϊνω. Τυπικό δεύγμα εύναι το φουϊ γκρα, ιδύωσ το μαγειρεμϋνο μϋςα ςε κραςύ. Μια καλό πρόταςη εύναι το φιλϋ μινιόν που ςυνδυϊζεται ϊψογα με μανιτϊρια, τα οπούα προςδύδουν ϋντονη γεύςη και ϊρωμα. Κνηόπνπιν κε 40 ζθόξδα Μηα παιηά γαιιηθή ζπληαγή από ηελ Πξνβεγθία κε ηα έληνλα αξώκαηα ησλ βνηάλσλ ζπγθεληξσκέλα ζην ειαηόιαδν θαη ην πάζνο γηα έλα πιηθό, ην ζθόξδν, γίλεηαη hit ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κε αξρέο ηνπ 70, όηαλ ε γαιιηθή θνπδίλα ηνπνζεηείηαη ζηελ Ακεξηθή, ράξηο ζηελ Julia Child θαη ηα βηβιία ηεο θαη ηνλ James Beard. Σν θνηόπνπιν κε ηα 40 ζθόξδα είλαη από ηηο ζπληαγέο πνπ ζην άθνπζκα θαη κόλνλ δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα όισλ ησλ εηδώλ, 9

10 από πεξηέξγεηα κέρξη θόβν. Φηάλνληαο ζηε δνθηκή, εληππσζηάδεη πεξηζζόηεξν πσο ην ηξνκεξήο κπξσδηάο όπιν απέλαληη ζηνπο βξηθόιαθεο αιιάδεη ζε εύγεπζην ρξπζό πνιηό θαη κεηαηξέπεη σο αιρεκηζηήο ην θνηόπνπιν ζε έλα δνπκεξό ζαύκα, κε επγεληθό ξνπζηίθ ραξαθηήξα πιήξσο απεμαξηεκέλ από ηνλ παληθό ηεο κπξσδηάο. Διηά κνζραξηνύ κπξαηδέ Αξιεδηέλ (Daube de boeuf Arlésienne) Από ηα πξάγκαηα πνπ αξέζνπλ ζηελ παξαδνζηαθή γαιιηθή θνπδίλα είλαη ε αλάδεημε ησλ ηνπηθώλ πιηθώλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε ζπεζηαιηηέ κηαο πεξηνρήο λα εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηόπνπ. Ζ εκκνλή ησλ Γάιισλ λα ηεξνύλε απηή ηε ινγηθή είλαη πνπ δίλεη ζε πνιιά πηάηα ηελ δπλαηόηεηα λα ζε ηαμηδεύνπλ πίζσ ζηελ πεξηνρή ηνπο, αθόκε θη αλ ηα δνθηκάζεηο εθαηνληάδεο κίιηα καθξπά. 10 Κξεκ κπξνπιέ: ε παξαθκηαθή γνεηεία ηεο βαλίιηαο Ζ θξεκ κπξνπιέ (crème brûlée) ήηαλ θιαζηθό επηδόξπην ζε θαιέζκαηα γηα ληηλέ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη 80 ζηε Βξεηαλία, αιιά ε δεκνηηθόηεηά ηεο αξγόηεξα ππνρώξεζε κπζηεξησδώο. Οη κνληέξλνη νηθηαθνί θνύξλνη πνπ αληηθαζηζηνύζαλ ηηο παιηέο εγγιέδηθεο θνπδίλεο, δελ αλέβαδαλ πηα ηόζν πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζην γθξηι, ώζηε λα κπνξνύλ εύθνια λα θάςνπλ ηελ δαραξέληα επηθάιπςή ηνπο δεκηνπξγώληαο ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζθιεξή θξπζηάιιηλε θαξακέια. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηόζα θεκηζκέλα πηάηα, γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζπληαγήο, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη απνηειεί άιιν έλα κήιν ηεο έξηδαο κεηαμύ ησλ ηζηνξηθώλ αληηπάισλ, Αγγιίαο θαη Γαιιίαο. Ο πεξηζζόηεξνο θόζκνο πξνεμνθιεί θπζηθά όηη κε ην όλνκα crème brûlée ε θαηαγσγή ηεο είλαη γαιιηθή. Όκσο, νη Δγγιέδνη ηζρπξίδνληαη πεηζκαηηθά όηη απηνί ηελ εθεύξαλ,

11 παξόηη θαη νη Ηζπαλνί δηεθδηθνύλ ηελ παηξόηεηά ηεο, σο απιή κεηνλνκαζία ηεο δηθηάο ηνπο crema catalana, αιιά νη δύν αηώληνη αληίπαινη απαμηνύλ λα αζρνιεζνύλ καδί ηνπο. Κιαζηθή γαιιηθή θξεκκπδόζνππα: αθαηακάρεηε ρεηκσληάηηθε ζπληξνθηά Ζ θξεκκπδόζνππα είλαη από ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκνθηιή πηάηα ηεο θιαζηθήο γαιιηθήο θνπδίλαο, ηδαληθή γηα θξύεο ρεηκσληάηηθεο βξαδηέο πξηλ ην ρνπδνύξεκα κπξνζηά ζην ηδάθη κε έλα πνηήξη θξαζί. Απόιπηα ρνξηαζηηθή θαη πξνθιεηηθά λόζηηκε κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη ην θύξην πηάην ζε έλα θάδνπαι ηξαπέδη. 11

12 12 ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΓΑΛΛΟΗ ΓΔΝ ΠΑΥΑΗΝΟΤΝ Ζεςτϊ, λαχταριςτϊ κρουαςϊν, καλογεμιςμϋνεσ μπαγκϋτεσ, μοναδικϊ κραςιϊ και τυριϊ απαρϊμιλλησ γεύςησ. Αυτϊ και ϊλλα πολλϊ, ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη γαλλικό κουζύνα και καταναλώνονται καθημερινϊ από εκατομμύρια Γϊλλουσ, που όμωσ φαύνεται πωσ ϋχουν μαλώςει με τη ζυγαριϊ! Τι ακριβώσ ςυμβαύνει; Σικϊτεσ Γαλλύδεσ, απολϊμβαναν με τισ φύλεσ τουσ ϋνα πλόρεσ γεύμα ςε κϊποιο μπιςτρό, την ύδια ςτιγμό που κομψού Γϊλλοι διαβϊζουν τισ εφημερύδεσ τουσ πύνοντασ πϊντα εκλεκτό, γαλλικό κραςύ. Ίςωσ, πουθενϊ αλλού ςτον κόςμο δεν υπϊρχουν πιο λεπτοκαμωμϋνοι αλλϊ ςυνϊμα πιο χορτϊτοι ανθρώποι από ότι ςτη Γαλλύα. Μια αντύςτοιχη παρατόρηςη, ϋγινε και η αφορμό για ϋνα ιδιαύτερα επιτυχημϋνο βιβλύο. Η ςυγγραφϋασ, Mireille Guiliano, μια τυπικό λεπτεπύλεπτη Γαλλύδα, πόγε για κϊποιο χρονικό διϊςτημα ςτην Αμερικό και επϋςτρεψε 10 κιλϊ βαρύτερη! Μετϊ το πρώτο «ςοκ» και αφού επανεκτύμηςε με τη βοόθεια του γιατρού τησ, τισ χϊρεσ τησ γαλλικόσ κουζύνασ, επϋςτρεψε ςτην κανονικό ςιλουϋτα τησ και ϋγραψε ϋνα βιβλύο με τύτλο «Οι Γαλλύδεσ δεν παχαύνουν» (εκδ. Λιβϊνη), όπου εκεύ αποκϊλυψε τα καλϊ κρυμμϋνα «μυςτικϊ» τησ γαλλικόσ κουζύνασ. Γαλλική ιεροτελεςτία Το πρώτο «μυςτικό» κρύβεται ςτον τρόπο, με τον οπούο οι Γϊλλοι γευματύζουν και δειπνούν. Μια όμορφη ιεροτελεςτύα, λαμβϊνει χώρο καθημερινϊ γύρω από το τραπϋζι, που ςτρώνεται με ιδιαύτερη προςοχό και ςτολύζεται με όμορφα και λειτουργικϊ ςκεύη. Η ώρα του φαγητού εύναι ιερό και δεν ςυνοδεύεται από διϊβαςμα εφημερύδασ ό τον θόρυβο τησ τηλεόραςησ. Συνόθωσ, οι Γϊλλοι φροντύζουν να τρώνε μαζύ με την οικογϋνειϊ τουσ ό με αγαπημϋνουσ φύλουσ, μετατρϋποντασ το φαγητό ςε μοναδικό ευκαιρύα ςυνϊθροιςησ. Ο ρόλοσ των ξηρών καρπών και τησ μουςτάρδασ Κυριολεκτικϊ τουσ λατρεύουν και τουσ χρηςιμοποιούν παντού. Στο φαγητό, ςτισ ςαλϊτεσ, ωσ ςνακ ςτη δουλειϊ, ςτα γλυκϊ και ςτα

13 παγωτϊ. Μϋςα από τουσ ξηρούσ καρπούσ λαμβϊνουν τα πολύτιμα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ για τον οργανιςμό τουσ ενώ παρϊλληλα διατηρούν τη νεότητϊ τουσ, χϊρη ςτισ αντιγηραντικϋσ τουσ ιδιότητεσ. Ιδιαύτερη ςημαςύα δύνουν και ςτα καρυκεύματα που τα χρηςιμοποιούν για να νοςτιμύςουν τα φαγητϊ τουσ καθώσ και ςτισ μουςτϊρδεσ που προςθϋτουν γεύςη χωρύσ να παχαύνουν. Σπϊνια θα βρεύτε ςε ϋνα τυπικό, γαλλικό, καλοςτρωμϋνο τραπϋζι, προώόντα light. Οι Γϊλλοι, αγαπούν τισ γεμϊτεσ γεύςεισ και αντιπαθούν τα επεξεργαςμϋνα τρόφιμα με τα χαμηλϊ λιπαρϊ. Λατρεύουν τουσ υδατϊνθρακεσ και δεν αποχωρύζονται με τύποτα τισ κλαςςικϋσ μπαγκϋτεσ. Αγαπούν το νερό και πύνουν πολλϊ ποτόρια την ημϋρα και ϋτςι αποφεύγουν τα «τςιμπολογόματα». Τϋλοσ, δύνουν ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην απόλαυςη που αποκομύζει κανεύσ από ϋνα όμορφα μαγειρεμϋνο φαγητό που τρώγεται με τη ςυνοδεύα καλόσ παρϋασ και δεν πϋφτουν ςτην «παγύδα» του καθημερινού ζυγύςματοσ. Οι Γϊλλοι λατρεύουν τη ςοκολϊτα. Υπολογύζεται πωσ καταναλώνουν πϊνω από 5 κιλϊ ςοκολϊτασ το χρόνο και μϊλιςτα χωρύσ να ϋχουν καθόλου τύψεισ, όταν ϋρθει η ςτιγμό τησ ζυγαριϊσ. Κϊτι ανϊλογο κϊνουν και με το εκλεκτό γαλλικό κραςύ που δεν λεύπει ποτϋ από το τραπϋζι τουσ. Πϋρα από την ιςχυρό προςταςύα που παρϋχει ςτην καρδιϊ, το κραςύ, αποτελεύ απαραύτητο ςυνοδευτικό κϊθε γαλλικού γεύματοσ, χωρύσ όμωσ η κατανϊλωςό του να ξεπερνϊ τα όρια- 1 με 2 ποτηρϊκια αρκούν. Σε πιο ανϊλαφρο επύπεδο, αλλϊ απαραύτητο, το πρωινό των Γϊλλων και των νότιων Ευρωπαύων, με φρϋςκο πρωινό ψωμύ, εκλεκτό βούτυρο, μαρμελϊδεσ, κρουαςϊν και μπριόσ ςκϋτο ό με ϋνα κύτρινο τυρύ. 13

14 Υξηζηνύγελλα ζηελ πόιε "α ια γαιιηθά" ηε Γαιιία ην γεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί κία ηεξνηειεζηία, όπσο άιισζηε θάζε παξαδνζηαθό γεύκα, πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιέο ώξεο... Πρώτα πιάτα: Δίλαη γλσζηή ε γαιιηθή ιαηξεία γηα ηα "fruits de mer", θξνύηα ηεο ζάιαζζαο, δειαδή ζαιαζζηλά, όπσο ρηέληα, ζηξείδηα θαη άιια νζηξαθνεηδή θαη εθείλε ηε κέξα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. Δπίζεο, ηo θιαζηθό foie gras (ζπλήζσο πάλσ ζε θξπγαληζκέλν ςσκί) θαη δηάθνξα ζπηηηθά pâtés. Κσρίως πιάτα: Δδώ ππάξρεη κεγάιε επηινγή, όπσο ε θιαζηθή γαινπνύια ή άιια πνπιεξηθά, όπσο πάπηα, γεκηζηά ή κε, ή θάπνην άιιν θξεαηηθό. Καη θπζηθά Dessert!! Ο ρξηζηνπγελληάηηθνο θνξκόο (bûche de Noël) είλαη θιαζηθόο κε πνιιέο παξαιιαγέο. Δπίζεο, ηάξηεο θαη άιια κπηζθνηνεηδή δελ ιείπνπλ από ην ηξαπέδη. Καη κελ μεράζσ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ηξνύθεο ζνθνιάηαο πνπ ιηώλνπλ ζην ζηόκα θαη ηα πνιύρξσκα macarons... Καη θπζηθά champagne, champagne, champagne!! 14

15 Σν Πάζρα ζηε Γαιιία ηελ Γαιιία ην Πάζρα ζεκαίλεη ηελ επηζηξνθή ηεο Άλνημεο.Δίλαη ην ζύκβνιν ηεο βιάζηεζεο πνπ γελληέηαη ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Δπίζεο ν ιαγόο είλαη έλα ζύκβνιν παγαληζηηθό πνπ ζπκβνιίδεη ηελ γνληκόηεηα. Καηά ηνπο θαζνιηθνύο ζξύινπο,νη θακπάλεο θεύγνπλε από ηελ Ρώκε ηελ Μ.Πέκπηε θαη μαλαγπξίδνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. ηνλ δξόκν ηνπο ζθνξπίδνπλ απγά ζε θήπνπο θαη ζε ζπίηηα. Σν Πάζρα είλαη ε επθαηξία γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο λα θάκε πνιιή ζνθνιάηα. νθνιάηα ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, απγά,θνηόπνπια, θακπάλεο, ςάξηα. Σα παηδηά έρνπλ κεγάιε ραξά γηαηί ςάρλνπλ απηνύο ηνπο ζεζαπξνύο από ζνθνιάηα θαη δάραξε πνπ ηνπο έρνπλ θξύςεη νη γνλείο ηνπο πξνζεθηηθά. Έλα είλαη ζίγνπξν: έρεη ηειεηώζεη ε κεηάλνηα θαη ην θξέαο εκθαλίδεηαη πάιη ζην ηξαπέδη, είλαη «ην Πάζρα ηνπ θξέαηνο, ηεο ζάξθαο» όπσο ην νλόκαδαλ ζηνλ Μεζαίσλα. ην ηξαπέδη ηεο αθζνλίαο ππάξρνπλ :αξλί είηε ζαλ θξέαο είηε ζαλ παηέ, ρνηξηλό, απγά νκειέηα ή βξαζηά ρξσκαηηζηά θαη γιπθά κε βάζε ην απγό. ηελ Γαιιία ην πξσηλό γεύκα ηνπ Πάζρα είλαη ε επθαηξία λα κνηξάδεηαη ε νηθνγέλεηα έλα ςεηό πόδη αξληνύ πνπ ζπλνδεύεηαη από θαζόιηα θαη από βξαζηά απγά πνπ είλαη δηαθνζκεκέλα κε δσγξαθηέο. Γηγαληηαία (Γαιιηθή) Οκειέηα: ηελ πόιε Haux ηεο λνηηνδπηηθήο Γαιιίαο, ηε Γεπηέξα ηεο Λακπξήο, ηελ ώξα ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο, ςήλεηαη κηα γηγαληηαία νκειέηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Πεξίπνπ απγά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηάιιειν γεύκα γηα άηνκα. 15

16 Τπαπαληή ηνύ Υξηζηνύ ζηε Γαιιία νλνκάδεηαη θαη γηνξηάδεηαη ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. Κάζε ρξόλν ινηπόλ απηή ηελ εκέξα, θαηά ηελ παξάδνζε, ζε θάζε ζπίηη ηήο Γαιιίαο αλαβηώλεη ην έζηκν ηεο παξαζθεπήο θξέπαο. Ζ παξάδνζε απηή έρεη ηηο αλαθνξέο ηεο ζ έλαλ παιηό κύζν, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, εάλ ηελ εκέξα ηεο Chandeleur δελ γίλνληαλ θξέπεο, ε ζνδεηά ηνπ ζηηαξηνύ όιεο ηεο ρξνληάο ζα θαηαζηξεθόηαλ. Δμάιινπ, ε εηνηκαζία ηεο θξέπαο αθνινπζεί θαη έλα αθόκε έζηκν, απηό ηνπ ρξπζνύ λνκίζκαηνο. Οη άλζξσπνη ζηα ρσξηά γύξηδαλ ζηνλ αέξα ηελ πξώηε θξέπα κε ην δεμί ηνπο ρέξη, ελώ ζην αξηζηεξό θξαηνύζαλ έλα ρξπζό λόκηζκα. Καηόπηλ, ηύιηγαλ ην λόκηζκα κέζα ζηελ θξέπα, πξηλ απηή πεξάζεη ηειεηνπξγηθά από όιε ηελ νηθνγέλεηα θαη θαηαιήμεη ζην δσκάηην, ζε ληνπιάπη ηνπ νπνίνπ ζα θπιαγόηαλ κέρξη ηελ επόκελε ρξνληά. Κξαηνύζαλ έηζη, ό,ηη απέκελε από ηελ θξέπα ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ην ρξπζό λόκηζκα ζηνλ πξώην θησρό πνπ ζα εξρόηαλ ζην ζπίηη ηνπο. Αλ όια ηα παξαπάλσ ηεξνύληαλ, ε νηθνγέλεηα ζα είρε ζίγνπξα ρξήκαηα, γηα όιε ηε ρξνληά. 16

17 ΣΤΡΗΑ Ζ Γαιιία παξάγεη πεξίπνπ 400 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ηπξηώλ, ην θαζέλα έρεη σο δηαθξηηηθό σο έλα απνηύπσκα. Απηή ε επξεία επηινγή - πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη - πεξηιακβάλεη ηπξηά από αγειαδηλό, πξόβεην ή θαηζηθίζην γάια ηεο, ή ζε ζπλδπαζκό. Morbier, Jura Σν Morbier θαηάγεηαη από ην νκώλπκν ρσξηό ζηελ Jura ηεο αλαηνιηθήο Γαιιίαο. Φηηάρλεηαη από παζηεξησκέλν αγειαδηλό γάια θαη θαηά κέζν όξν δπγίδεη 7 θηιά. Ζ θαηαγσγή ηνπ αλάγεηαη πίζσ ζηνλ 19ν αηώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηνπηθνύ ηπξηνύ Comté. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Comté από ηελ πξσηλή ζνδεηά ηνπ γάιαθηνο, ην γάια πνπ πεξίζζεπε έκπαηλε από ηνπο αγξόηεο ζε μερσξηζηά δνρεία θαη θαιππηόηαλ κε έλα ιεπηό ζηξώκα ζηάρηεο γηα λα ην πξνθπιάμεη από ηα έληνκα. Σν απνγεπκαηηλό γάια πξνζηέζεθε ζην αξρηθό ζηξώκα αξγόηεξα. ήκεξα, ην ζηξώκα έρεη θαζαξά δηαθνζκεηηθό ξόιν αιιά είλαη γιπθό θαη ην θξνπηώδεο άξσκά ηνπ έρεη ζπλδξάκεη ζηελ μερσξηζηή γεύζε ηνπ Morbier. Beaufort, Savoie Σν Beaufort είλαη έλα απαιό θαη ζηέξεν θίηξηλν ηπξί πνπ παξάγεηαη ζηα ςειά βνπλά θαη ηηο θνηιάδεο ηνπ Savoie ησλ Άιπεσλ. Δίλαη ζπλήζσο 50 εθαηνζηά ζηε δηάκεηξν θαη θηηάρλεηαη από παζηεξησκέλν γάια πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17

18 θαινθαηξηνύ. Σν Beaufort ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο γηα λα παξαρζεί θαη είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ ζπεζηαιηηέ ησλ Άιπεσλ. Saint Nectaire, Auvergne Απηό ην πινύζην ζε θξέκα ρξσκαηηζηό ηπξί είλαη έλα από ηα πην παξαδνζηαθά ζηε Γαιιία. Σν ηειηθό απνηέιεζκα δπγίδεη 600 γξακκάξηα θαη έρεη κηα ειαθξηά γεύζε θνπληνπθηνύ. Saint Marcellin, Dauphine Απηό ην κηθξό ιεπθό ηπξί κε βάξνο κόιηο 80 γξακκαξίσλ έρεη πινύζηα γεύζε όζν θαη ηζηνξία. Ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηό ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα από ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ θαηά ηνλ 15ν αηώλα θαη παξάγεηαη από αγειαδηλό γάια ζηελ πεξηνρή ηνπ Dauphine, πνπ θαιύπηεη ηκήκαηα ησλ δπηηθώλ Άιπεσλ. Σν Saint Marcellin ηξώγεηαη εμαηξεηηθά ζε ζαιάηα, κε θξνπηόλ ζθόξδνπ. Mont d Or, Haut Jura Απηό ην καιαθό ηπξί αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηπξηώλ πνπ ςήλνληαη θαιύηεξα. Μαγεηξέςηε ην ηπξί κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ καδί κε θάπνην θξαζί ηεο πεξηνρήο ηεο Jura θαη βάιηε παηάηεο θαη αιιαληηθά γηα έλα ππέξνρν θαη απζεληηθό γεύκα. Σν Mont d Or πξνέξρεηαη από ην 18ν αηώλα όηαλ νη αγξόηεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπάλην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα γάια γηα λα θηηάμνπλ ηπξί. 18

19 Cantal, Auvergne Σν Cantal είλαη έλα θπιηλδξηθό, ςειό θαη ζηέξεν ηπξί βάξνπο κεηαμύ 35 θαη 45 θηιώλ, πνπ παξάγεηαη ζην Cantal ηεο πεξηνρήο ηεο Auvergne θαη έρεη κηα έληνλε θαη θξνπηώδε γεύζε. Σν Cantal παξάγεηαη ζε ζπειηέο, αθξηβώο όπσο ην θξαζί θαη ε γεύζε ηνπ γίλεηαη πην πινύζηα θαζώο σξηκάδεη. Σπξηά από ην Cantal αλαθέξζεθαλ πξώηε θνξά θαηά ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Reblochon, Savoie Απηό ην ηπξί ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε έλα πηάην κε παηάηεο, θξεκκύδηα θαη θνκκάηηα κπέηθνλ θαη ιηώλεη δεκηνπξγώληαο έλα ππέξνρν γεύκα, ηδαληθό κεηά από κηα βόιηα ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο. Σν ηπξί έρεη γεύζε θνπληνπθηώλ θαη πξνέξρεηαη από ηε ιέμε re-blocher πνπ ζεκαίλεη αξκεγκέλν γηα δεύηεξε θνξά. Από ηνλ 13ν αηώλα ην πξώην γάια ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ε δεύηεξε ζνδεηά κέλεη γηα ρξήζε ζε γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. 19

20 Charolais, Βνπξγνπλδία Απηό ην κηθξό καιαθό ηπξί πνπ παξάγεηαη ζηνπο ιόθνπο Charolais ηεο λόηηαο Βνπξγνπλδίαο θηηάρλεηαη από πιήξεο γάια θαηζίθαο θαη έρεη κηα πνιύ ηδηαίηεξε γεύζε. Υξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 16 κέξεο γηα λα πήμεη. Munster, Αιζαηία Σν ζπγθεθξηκέλν ηπξί έρεη ηελ πην έληνλε κπξσδηά απ όια, αιιά ε απαιή ηνπ γεύζε δελ είλαη θαζόινπ πηθάληηθε. Δίλαη έλα ζρεηηθά κηθξό ηπξί πνπ δπγίδεη θαηά κέζν όξν 1 θηιό θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πεμίκαηόο ηνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο. Ο ζξύινο ιέεη όηη ηε ζπληαγή εκπλεύζηεθε έλαο δηεξρόκελνο Ηξιαλδόο κνλαρόο ηνλ 9ν αηώλα. 20

21 Artison, Loire Σν Artison ή artisou είλαη έλα κηθξό ζπκπαγέο ηπξί κε δηάκεηξν πεξίπνπ 10 εθαηνζηώλ πνπ παξάγεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Loire ζηελ Auvergne. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν από έλα κίγκα ηνπ πξσηλνύ γάιαθηνο καδί κε ην απνγεπκαηηλό. Παξάγεηαη από παζηεξησκέλν γάια θαη ρξεηάδεηαη από 3 εβδνκάδεο κέρξη 2 κήλεο γηα λα πήμεη θαη λα κεηακνξθσζεί ζε έλα ηπξί κε κηα δηαθξηηηθή θαη ειαθξώο όμηλε γεύζε. 21 ΚΡΑΗΑ Οη απόγνλνη ησλ Γαιαηώλ είλαη πνπ αλήγαγαλ ηε παξαγσγή θξαζηνύ ζε επηζηήκε. Απηνί πνπ έκαζαλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν, όηη ην θξαζί δελ είλαη απιά έλα αθόκα θπηηθό πξντόλ αιιά είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ απαηηεί ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ηνπ παξαγσγνύ, από ηελ αξρή πνπ ζα θπηεπηεί ην ζηαθύιη κέρξη λα βγεη ην πώκα ηεο θηάιεο ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή. Ζ παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ είλαη ηέρλε. Ζ πξνώζεζή ηνπ απαηηεί θαληαζία. Καη ε θαηαλάισζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Γάιινπο, είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν. Γη απηό θαη ζήκεξα ηα θξαζηά ηνπο θξαηνύλ επάμηα ηελ πξώηε ζέζε ζην κπαιό ησλ απαληαρνύ «ζνκειηέ». Όρη πσο θαη άιιεο ρώξεο δελ έρνπλ αμηόινγεο πνηθηιίεο

22 ζηαθπιηώλ θαη σξαία θξαζηά. Απιά νη Γάιινη παξαγσγνί ζεσξνύλ ηελ θάζε θηάιε παηδί ηνπο θαη ηελ πξνζέρνπλ αλαιόγσο. ηε Γαιιία ππάξρνπλ 13 νηλνπνηεηηθέο πεξηνρέο. Πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν γλσζηέο όιεο έρνπλ λα επηδείμνπλ μερσξηζηά θξαζηά ηόζν ζηε γεύζε όζν θαη ζηα αξώκαηα. Οη θπξηόηεξεο από απηέο είλαη: Ζ πην γλσζηή πνηθηιία θξαζηνύ ή θαιύηεξα νηλνπνηεηηθή πεξηνρή είλαη ε Κακπαλία πνπ παξάγεη ηε γλσζηή καο ζακπάληα. Ζ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Παξηζηνύ θαη θξαηάεη ηα ζθήπηξα ηεο νηλνπνηίαο ράξε ζηελ ηπραία αλαθάιπςε ηνπ κνλαρνύ Νηνκ Πεξηληόλ (Dom Pérignon). Ο κνλαρόο απηόο θαηάιαβε όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ θαη όηη εκθηαιώλνληαο ην θξαζί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δύκσζεο ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθό. Σν πόζν δίθην είρε, ην μέξνπκε πιένλ όινη. Οη πην γλσζηέο εηηθέηεο από απηή ηελ πεξηνρή είλαη ε Dom Pérignon, ε Moët et Chandon, ε Ruinart, ε Krug, ε Pommery, ε Veuve Clicquot θαη ε Mumm κεηαμύ άιισλ. Μία άιιε πεξηνρή πνπ ρξόληα δηεθδηθεί ηα πξσηεία από ηε Κακπαλία είλαη ε πεξηνρή ηνπ Μπνξληό. Βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηνπ Παξηζηνύ θαη πεξεθαλεύεηαη (όρη αδίθσο) γηα ηα θξαζηά ηεο. Δδώ ζπλαληνύκε ίζσο ηα πην πνηνηηθά θαη αθξηβά θξαζηά ηεο Γαιιίαο. Τπάξρνπλ πάλσ από επηά ρηιηάδεο σατώ (chateaux) (πνπ θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη πύξγνο) θαη θαιιηεξγνύληαη πεξίπνπ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο ακπειώλσλ. Ζ πνηθηιία απηή είλαη ε αγαπεκέλε ησλ Δπξσπαίσλ αθνύ ην 67% ησλ εμαγσγώλ θαηαλαιώλεηαη εθηόο Γαιιίαο. Οη θπξηόηεξεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη ε Merlot, ε Cabernet-Sauvignon, εcabernet-franc,ε Sémillon, θαη ε Sauvignon πνπ δίλνπλ ηηο γλσζηέο εηηθέηεο ηνπ Château Margaux, Pétrus, Château Penin θ.α. 22 Σα θξαζηά ηεο Βνπξγνπλδίαο είλαη θαη απηά από ηα πην θεκηζκέλα θξαζηά ζηνλ θόζκν. Σν 1415 κε ην βαζηιηθό δηάηαγκα ηα θξαζηά πνπ επηηξεπόηαλ λα νλνκάδνληαη θξαζηά Βνπξγνπλδίαο θαζνξηδόηαλ λα είλαη ηα θξαζηά πνπ ζα παξάγνληαλ πάλσ από ηε γέθπξα ηεο πόιεο Sens. Γηα πάλσ από ρξόληα νη κνλαρνί ζε απηή πεξηνρή θαιιηεξγνύλ ηε γε ηεο θαη έρνπλ πξνζθέξεη από ηα θαιύηεξα θξαζηά πνπ έρνπκε δνθηκάζεη. Σα θξαζηά ηεο πεξηνρήο απηήο είλαη απζηεξώο ειεγρόκελα θαη ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, α) ηα Premier Cru κε 600 ακπειώλεο λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο γηα απηά ηα

23 θξαζηά θαη β) ηα Grand Cru πνπ ζεσξνύληαη ηα θαιύηεξα ησλ θαιύηεξσλ. Μόλν 33 ακπειώλεο έρνπλ ην πξνλόκην λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ακπειώλεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηα ζηαθύιηα ηνπο γηα ηε παξαγσγή απηώλ ησλ θξαζηώλ. Ζ πεξηνρή απηή καο έρεη πξνζθέξεη κεξηθά από ηα θαιύηεξα θξαζηά, όπσο Chambertin, Clos Vougeot, Corton, Corton-Charlemagne,Montrachet, Musigny, La Tache. Γεληθά, ζηε πεξηνρή ηεο Βνπξγνπλδίαο, νη εθηάζεηο ησλ ακπειώλσλ είλαη ρσξηζκέλεο ζε κηθξόηεξεο θαη ππάξρνπλ πάλσ από θαιιηεξγεηέο πνπ έρνπλ ηα 2/3 ησλ εθηαξίσλ ακπειώλσλ πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή. 5 κεγάια Γαιιηθά θξαζηά Domaine Leroy Chambolle-Musigny Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir Domaine Leroy Chambolle-Musigny Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir H Lalou Bize Leroy είλαη κηα αλακθηζβήηεηα κεγάιε, αιιά ηδηόξξπζκε πξνζσπηθόηεηα, πνπ νηθνδόκεζε καδί κε ηνλ Aubert de Villaine ην κεγάιν όλνκα 23

24 πνπ θαηέρεη ζήκεξα ην Domaine de la Romanee-Conti. Mεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθσλίεο, όκσο, νδήγεζαλ ζηελ απνρώξεζή ηεο θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα λα ζηνρεύζεη ζην δηθό ηεο Domaine, ην νπνίν είρε ήδε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο από πξηλ. Παξάγεη ζαπκάζηα θξαζηά, πνπ θαιιηεξγεί κε βηνδπλακηθή θαιιηέξγεηα θαη αλήθεη ζηελ αθξόθξεκα ηεο Bνπξγνπλδίαο. Tν Chambolle Musigny είλαη έλα κεγαιεηώδεο θξαζί κε αξώκαηα βηνιέηαο, θεξαζηνύ, κπαραξηθώλ θαη δέξκαηνο. ην ζηόκα, ε νμύηεηα νη ηαλίλεο θαη ην θξνύην δέλνπλ αξκνληθά, ελώ ε επίγεπζή ηνπ είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Chateau Latour Πεξηνρή: Mπνξληό Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot Mεγαιεηώδεο θξαζί, θαηαηαγκέλν ζηελ θαηεγνξία ησλ premier cru από ην Eπξέσο γλσζηό ήδε από ην 18ν αηώλα, ππήξμε ην αγαπεκέλν θξαζί ηνπ Thomas Jefferson, πνπ ην αλαθάιπςε ην 1787, θαηά ηε ζεηεία ηνπ ζηε Γαιιία σο πξέζβε. ήκεξα εμαθνινπζεί λα απνιακβάλεη ηελ ίδηα θαη κεγαιύηεξε θήκε θαη είλαη έλα από ηα πην δηάζεκα θξαζηά ηνπ Mπνξληό. Tε κεγαιεηώδε πξνζσπηθόηεηά ηνπ κπνξεί λα ηε δηαθξίλεη αθόκε θαη θάπνηνο πνπ δελ δηαζέηεη θαζόινπ γλώζεηο πεξί νίλνπ. Tν ραξαθηεξίδνπλ αξώκαηα γιπθόξηδαο, βαηόκνπξσλ, κειαληνύ θαη πιήζνο άιισλ. ην ζηόκα, είλαη πιεζσξηθό, κε πνιύ θαιά ελζσκαησκέλεο ηηο ηαλίλεο ηνπ θαη πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο επίγεπζε. 24

25 Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Chateau Mouton Rothschild Πεξηνρή: Mπνξληό Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Bξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Pauillac θαη αλήθεη ζηε γλσζηή νηθνγέλεηα Rothschild από ην Aξρηθά, νλνκαδόηαλ Brane-Mouton θαη κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Chateau Mouton Rothschild. Kαηαηάζζεηαη ζηελ αλώηεξε θαηεγνξία θξαζηώλ premier cru, θάηη πνπ ζπληζηά ηε κέγηζηε δηάθξηζε γηα έλα chateau. Xαξαθηεξίδεηαη από ζύλζεηα αξώκαηα ζηαθίδαο βαηόκνπξσλ θαη θαπλνύ. ην ζηόκα, είλαη ζσκαηώδεο, κε ώξηκα θξνύηα θαη ηαλίλεο κεγαιεηώδεο θνκςόηεηαο. Γηαθξίλεηαη από επίγεπζε πνιύ καθξάο δηάξθεηαο. 25

26 Guigal Cote Rotie La Landonne Πεξηνρή: Pνδαλόο Πνηθηιία: Syrah Mεγάιν όλνκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Pνδαλνύ, πνπ θεκίδεηαη γηα ηα θαηαπιεθηηθά Cote Roti ηνπ θαη ηα αλεπαλάιεπηα Ermitage ηνπ. H ζεηξά κε ηα ηξία Cote Roti (La Landonne, La Mouline, La Turque) έρεη δώζεη θξαζηά ζπάληαο θηλέηζαο θαη έρεη αλαδείμεη ηελ πεξηνρή ζε κία από ηηο θνξπθαίεο ηεο Γαιιίαο. Tν Cote Rotie La Landonne δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηε θηλέηζα πνπ ην ραξαθηεξίδεη. ηε κύηε, πξνζθέξεη αξώκαηα γιπθόξηδαο, θαξπθεπκάησλ, ζηαθίδαο θαη πηπεξηνύ, ελώ ζην ζηόκα είλαη πινύζην θαη ηζνξξνπεκέλν, κε ηζρπξέο, θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο. Domaine de la Romanee-Conti Grand Echezeaux Domaine de la Romanee-Conti Grand Echezeaux Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir Tα αθξηβόηεξα θξαζηά ζηνλ θόζκν -θαη γηα πόινπο ηα θαιύηεξα- θέξνπλ ην όλνκα Romanee-Conti. O Aubert de Villaine, ν ζεκεξηλόο ηδηνθηήηεο ηνπ θηήκαηνο, έρεη ζηαζεί ηδηαίηεξα ηπρεξόο θαζόηη ηα ηειεπηαία ρξόληα βιέπεη ηα έζνδά ηνπ λα απμάλνληαη κε αζύιιεπηνπο ξπζκνύο. Aξθεί λα ζθεθηεί θαλείο όηη ε πξόζθαηε ρξνληά ηνπ Romanee-Conti Monopole, ην 2005, θνζηίδεη πεξίπνπ , όηαλ πξηλ από 4 ρξνληά ε ίδηα θηάιε ζηελ εμίζνπ πνιύ θαιή ρξνληά ηνπ 2002 θόζηηδε πεξίπνπ Tν Grand Echezeaux, αλ θαη αξθεηά πην νηθνλνκηθό από ην Monopole, είλαη έλα θξαζί κε απίζηεπηε θηλέηζα. Aξσκαηηθά, δηαθξίλεηαη από δακάζθελν, θεξάζη, cassis θαη κόθα. ην ζηόκα, είλαη θνκςό θαη ηζνξξνπεκέλν κε ηαλίλεο απίζηεπηεο θηλέηζαο. Οη θνξπθαίνη παξαγσγνί ηεο Γαιιίαο: 26

27 Mπνξληό Chateau Latour Chateau Margaux Chateau Haut-Brion Chateau Mouton Rothschild Chateau Lafite Rothschild Chateau Petrus Chateau Le Pin Chateau Cheval Blanc Chateau Ausone Chateau La Mission Haut-Brion Bνπξγνπλδίαο Domaine de la Romanee Conti Domaine Leroy Domaine Leflaive Domaine des Comtes Lafon Coche-Dury Meo-Camuzet Kακπαλίαο (Οίθνη) Krug Salon Louis Roederer Moet & Chandon Bollinger Charles Heidsieck Aιζαηίαο Zind Humbrecht Hugel Trimbach Weinbach Leon Beyer Marcel Deiss 27

28 Pνδαλνύ Guigal Paul Jaboulet Aine Chapoutier Jean-Louis Chave Chateau Rayas Clos de Papes Chateau de Beaucastel Λίγεξα Huet Didier Dagueneau Chateau de Fesles Henri Bourgeois Nicola Joly 28

29 ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ Οη ηηκέο γηα έλα πιήξεο γεύκα (νξεθηηθό, θπξίσο πηάην, επηδόξπην) θπκαίλνληαη από 10 πεξίπνπ επξώ κέρξη θαη αζηξνλνκηθά πνζά ζηνπο λανύο ηεο γαιιηθήο γαζηξνλνκίαο, ηα ιεγόκελα εζηηαηόξηα «3 αζηέξσλ». Οη ζεθ ηνπο, όπσο ν Alain Ducasse, ν Paul Bocuse, θαη ν Pierre Gagnaire, είλαη πξαγκαηηθνί ζηαξ. Αλάκεζα ζηα δύν απηά άθξα, ζα βξείηε έλα νιόθιεξν θάζκα ζπκπαζεηηθώλ εζηηαηνξίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπρλά γεύκαηα πςειήο πνηόηεηαο. Δάλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα καγεηξέςεηε, ζα βξείηε ζε θάζε γαιιηθή πόιε ζνππεξκάξθεη θαη ππαίζξηεο αγνξέο. Όπνπ θαη λα κέλεηε ζηε Γαιιία, ζα έρεηε πάληα θνληά ζαο έλα θνύξλν γηα λα αγνξάδεηε ςσκί θαη θξνπαζάλ. ΟΡΟΛΟΓΗΔ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ηα menu πνπ πξνηείλνπλ νη chef θαη ζηηο εμαίξεηεο γεπζηηθέο απνιαύζεηο πνπ ππόζρνληαη γηα ην πάξηη ηεο βάπηηζεο, ππάξρνπλ εκπλεπζκέλεο δεκηνπξγίεο γεκάηεο άξσκα, έληαζε ρξώκα θαη άγλσζηνπο όξνπο. 29

30 ην γαζηξνλνκηθό απηό ηαμίδη ζπλαληά θαλείο πηάηα νηθεία, αιιά θαη γεύζεηο πξσηόγλσξεο γηα ηνλ νπξαλίζθν ησλ απαηηεηηθώλ θαιεζκέλσλ. Σν θξέαο, ην ςάξη, ηα δπκαξηθά, ηα ιαραληθά θαη όιεο νη γεύζεηο πνπ βαζηιεύνπλ ζηελ θνπδίλα, κπνξνύλ λα καγεηξεπηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κ έλαλ αξθεηά ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηό ηξόπν. Οη γλώζεηο θαη ε θαληαζία ησλ chef δελ κπνξεί παξά λα ζαο πξνζθέξνπλ επθάληαζηεο θαη πξσηόγλσξεο ζπληαγέο από ηε ρώξα καο, αιιά θαη ηαμηδεκέλεο από ηηο θνπδίλεο ηνπ θόζκνπ. Να ινηπόλ θάπνηνη από ηνπο όξνπο ηεο πςειήο νξνινγίαο ησλ menu. Αioli: Μαγηνλέδα κε ζθόξδν, γαιιηθήο έκπλεπζεο. εξβίξεηαη ζπλήζσο κε ζαιαζζηλά. Άηζκπεξγθ (iceberg): Λαραληθό, πνπ πξνέξρεηαη από πνηθηιία καξνπιηνύ. Α ια ιπνλαίδ (à la lyonnais): Ζ πξνζζήθε ηεγαληηώλ θξεκκπδηώλ ζε έλα πηάην ή ζε κηα γαξληηνύξα. Α ια πξηλζέο (à la princesse): Γαξληηνύξα από ζπαξάγγηα, παηάηεο θαη αγθηλάξεο, πνπ ζπλνδεύεη ςεηά θξέαηα. Α ια πξνβελζάι (à la provençale): Φαγεηά καγεηξεκέλα κε ληνκάηεο, ζθόξδν, ειαηόιαδν, θξεκκύδηα, ειηέο θαη ελίνηε καληηάξηα θαη αληζνύγηεο. Amuse-bouche: εκαίλεη απηό πνπ επραξηζηεί ην ζηόκα. Δίλαη ην κηθξό πηάην, πνπ ζεξβίξεηαη πξηλ απ νηηδήπνηε άιιν θαη απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο δνπιεηάο ηνπ chef. Αληίβ: Πξάζηλν ζγνπξό ήξεκν ξαδίθη κε πηθξή γεύζε. Οη Γάιινη ραξαθηεξίδνπλ έηζη θαη ην άζπξν θεπεπηηθό κε ζθηρηά ηπιηγκέλα θύιια θαη πηθξή γεύζε, πνπ καγεηξεύεηαη νγθξαηέλ κε κπεζακέι θαη δακπόλ ή ηξώγεηαη ρνληξνθνκκέλν ζηηο ζαιάηεο. Αξκπαξόξηδα: Αξσκαηηθό θπηό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δαραξνπιαζηηθή γηα λα δώζεη άξσκα θαη γεύζε ζε γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, αιιά θαη ζηε καγεηξηθή ζε θξέαο ιεκνλάην θαη ζε καξηλάδεο γηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά. Αrborio: Κνληό ηηαιηθό ξύδη. Ηδαληθό γηα ξηδόην. Αζπίθ (aspic): Γηαθαλέο δειέ (ρσξίο δάραξε), πνπ κπαίλεη σο γιάζν πάλσ ζε θξύα θαγεηά. Βaba ghanoush: Μεζαλαηνιίηηθνο πνπξέο από κειηηδάλα, κε ηαρίλη, ρπκό ιεκνληνύ, ειαηόιαδν, θαη ζθόξδν. πλήζσο ζπλνδεύεη αξλί. Βεινπηέ: Λεπθή περηή ζνύπα ή ζάιηζα δεκέλε είηε κε βνύηπξν θαη αιεύξη είηε κε θξέκα γάιαθηνο θαη θξόθν αβγνύ. Βηλεγθξέη: Γαιιηθή ζάιηζα, πνπ παξαζθεπάδεηαη από μίδη ή ιεκόλη ζε ζπλδπαζκό κε ιάδη, πηπέξη θαη αιάηη. ην κείγκα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ πιηθά, όπσο ζθόξδν, αγγνπξάθηα ηνπξζί, μεξά θξεκκπδάθηα, κνπζηάξδα, θ.ά. εξβίξεηαη θξύα ή ριηαξή θαη ζπλνδεύεη πξάζηλεο ζαιάηεο θαη θξύα πηάηα, όπσο θξύα θξέαηα θαη ςάξηα ζε δσκό. 30

31 Βνι ν βαλ: ηξνγγπιή θξνύζηα ζθνιηάηαο θαη θαπάθη από ηελ ίδηα δύκε, πνπ ζεξβίξεηαη ζαλ νξεθηηθό ή πξώην πηάην. Φνπζθώλεη ζην ςήζηκν θαη δεκηνπξγείηαη κηα ζήθε, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη αικπξή ή γιπθηά γέκηζε. Βνπαιέ: Γηαδηθαζία επηθάιπςεο γιπθηζκάησλ κε θισζηέο θαξακέιαο ή δάραξεο θηιέ, ζε ζρήκα πνπ ζπκίδεη δίρηπ. Βroil (ςεηό): Σν ςήζηκν ηνπ πιηθνύ ζε άκεζε θσηηά ή αληίζηαζε, κε ηε δηαθνξά όηη ε θιόγα είλαη από ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πιηθνύ, όπσο ζην θνύξλν κόλν κε ηελ πάλσ αληίζηαζε αλακκέλε. Δίλαη πνιύ θαιόο ηξόπνο ςεζίκαηνο γηα ηνλ αζηαθό. Γθαζπάηζν (gaspacho): Οξεθηηθό ηζπαληθήο πξνέιεπζεο. Δίλαη έλα είδνο ληνκαηόζνππαο, πνπ θηηάρλεηαη από ληνκάηα, ειαηόιαδν, μίδη θαη ζθόξδν. εξβίξεηαη θξύα θαη κπνξεί επίζεο λα γαξλίξεηαη κε θύβνπο ιαραληθώλ (πξάζηλεο πηπεξηέο θαη αγγνύξη), ηξηκκέλν θξεκκύδη θαη θξνπηόλ. Γθνξγθνληδόια: Ηηαιηθό ηπξί κε πηθάληηθε γεύζε θαη έληνλν άξσκα. Έρεη θίηξηλν θαη άζπξν ρξώκα κε πξάζηλεο ξίγεο. εξβίξεηαη σο νξεθηηθό, ζπλνδεύεη ζαιάηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζάιηζεο θαη γέκηζε. Γθξαηηλάξηζκα: Σν ηειείσκα ελόο θαγεηνύ ζην θνύξλν κέρξη λα απνθηήζεη θξνύζηα. Γιάζν: Εαραξέληα επηθάιπςε γηα γιπθά. Ζ "παξαδνζηαθή" εθδνρή γίλεηαη κε δάραξε, αζπξάδηα αβγώλ, κπξσδηθά θαη ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο. Μπνξεί, όκσο, λα είλαη θαη ζνθνιαηέλην, λα έρεη cream cheese ή ό,ηη άιιν πξνθύςεη από ηε θαληαζία ηνπ δαραξνπιάζηε. Γνπέζηεξ ζνο: Πηθάληηθε ζάιηζα πνπ θηηάρλεηαη από κειάζα, δσκό θξέαηνο θαη αληζνύγηαο, θξεκκπδάθηα, ζθόξδν θαη κπαραξηθά. Gravy: νο από βξαζηό θξέαο, ιεπηόξεπζηε ζηε βξεηαληθή ηεο έθδνζε θαη περηή ζηελ ακεξηθάληθε. Δζθαιόπ: Λεπηή θέηα θξεαηηθνύ. Δζηξαγθόλ: Αξσκαηηθό θπηό κε ραξαθηεξηζηηθό άξσκα θαη ηδηαίηεξα έληνλε γεύζε. Υξεζηκνπνηείηαη θαη σο κπαραξηθό ζε απνμεξακέλε κνξθή. Εακπαγηόλε: γιπθηά ζνο από θξόθνπο αβγώλ, δάραξε θαη αιθνόι. πλνδεύεη γιπθά θαη θξέζθα θξνύηα. Εαθνξά: Μπαραξηθό κε ιεπηή γεύζε. Αξσκαηίδεη θαη ρξσκαηίδεη θαγεηά θαη πνηά. Εειαηίλε: Οπζία ρσξίο ρξώκα θαη κπξσδηά, πνπ θηηάρλεηαη από θόθαια θαη ρόλδξνπο δώσλ, θαζώο θαη από θάπνηα θύθηα. Επιηέλ: Δδέζκαηα, θπξίσο ιαραληθά, πνπ έρνπλ θνπεί ζε καθξόζηελν ζρήκα. 31

32 Καθνπιέ: Μπαραξηθό κε έληνλν άξσκα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηζνπξέθηα. Καιβαληόο (calvados): Μπξάληπ κήινπ, πνπ παξάγεηαη ζηε Ννξκαλδία θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ηελ πόιε Calvados (θέληξν παξαγσγήο κήινπ). Καξπάηζην: Πξνέξρεηαη από ηελ ηηαιηθή θνπδίλα θαη είλαη σκό καξηλαξηζκέλν θξέαο ή ςάξη θνκκέλν ζε πνιύ ιεπηέο θέηεο, πνπ ζεξβίξεηαη σο νξεθηηθό. Κηο ισξαίλ: Δίδνο ηάξηαο. Δίλαη αλνηρηή θαη εθηόο από ηα βαζηθά πιηθά ηεο έρεη ζπλήζσο απγά ρηππεκέλα κε θξέκα γάιαθηνο. Κιαθνπηί: Γαιιηθό γιύθηζκα κε θξνύηα. Μνηάδεη πνιύ κε θέηθ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θξνύηα. Κνλζνκέ: Εσκόο θξέαηνο ή ςαξηνύ, πνπ ζεξβίξεηαη θξύνο ή δεζηόο ζηελ αξρή ηνπ γεύκαηνο. Κνλθί (confit): Φξνύηα βξαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα κέζα ζε δάραξε θαη θάπνηεο θνξέο κε ιίγν κπξάληπ. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε θξέαηα θαη πνπιεξηθά, πνπ δηαηεξνύληαη ζην ιίπνο ηνπο (θνλθί πάπηαο θαη ρήλαο). Κξνζηίλη: Φξπγαληζκέλεο θέηεο ςσκηνύ κε δηάθνξα γεπζηηθά επηζέκαηα. Από ηελ άπνςε ηεο γαζηξνλνκίαο, ππάξρνπλ ιεγόκελεο ζπάληεο πξντόληα. Σα ιίγα πξντόληα είλαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη κόλν ζε επίπεδεο έζνδα ή "πνιπηέιεηα". 32 CHEFS Jacques Pepin : Καηάγεηαη από ην Παξίζη.Ήηαλ ν αγαπεκέλνο chef ηνπ πξώελ πξσζππνπξγνύ ηεο Γαιιίαο (Charles De Gaule).Έγηλε δηάζεκνο ζε Γαιιία θαη Ακεξηθή κε ηηο καγεηξηθέο ηνπ εθπνκπέο. Marie-Antoine Careme : ( ). Σνλ απνθάιεζαλ αξρηηέθηνλα ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο. ρεδίαδε πειώξηεο, εμεδεηεκέλεο δηαθνζκήζεηο ηξαπεδηώλ πνπ νλόκαδε ζπλζέζεηο(pieces montees) θαη ήηαλ αιεζηλά αξρηηεθηνλήκαηα.

33 Prosper Montagne ( )...Γεκηνπξγόο ηνπ «Larousse Gastronomique» (1938), ην επαγγέιην ηεογαιιηθήο γαζηξνλνκίαο. Georges-Auguste Escoffier ( )Απινπνίεζε ηελ θνπδίλα, ηα εδεζκαηνιόγηα, επηηαρύλνληαο ην ζεξβίξηζκα θαη νξγαλώλνληαο ηηο νκάδεο ησλ καγείξσλ.πλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο κεγάιεο αιπζίδαο πνιπηειώλ μελνδνρείσλ αλά ηνλ θόζκν «Ritz». 33

34 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σειηθά κεηά από όια απηά δηαπηζηώζακε όηη ε Γαιιηθή θνπδίλα δηαζέηεη θνκςόηεηα θαη πινύζηα menu. Δίλαη βέβαην όηη αλ θάπνηε γεπηείηε ηόζν δηαθνξεηηθέο πνηνηηθέο γεύζεηο ηόηε ζα αγγίμεηε έλα κεγάιν κέξνο ηεο γαζηξνλνκίαο. Δπηπιένλ ζα βξείηε πηάηα θαη γεύζεηο γηα όια ηα γνύζηα πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζαο. Παξαδνζηαθή, πνιπεζληθή, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν εθιεπηπζκέλε, ε Γαιιηθή θνπδίλα είλαη θεκηζκέλε θαη νη πξνηάζεηο ηεο πνιιέο θαη εμόρσο γεπζηηθέο. Ζ ρώξα όπνπ δηνξγαλώλνληαη δνθηκέο θξαζηώλ θαη γεπζηγλσζίεο ηπξηώλ θαη όπνπ γελλήζεθαλ ηα αζηέξηα ηεο Michelin, είλαη κηα ρώξα πνπ μέξνπλ από θαιό θαγεηό. Ζ γαιιηθή θνπδίλα είλαη από ηηο πην θηλεηζάηεο θαη εθιεπηπζκέλεο θαη δελ ζεσξείηαη αδίθσο από ηηο πην θνξπθαίεο ηνπ πιαλήηε, κε ηνπο καζεηεπόκελνπο chef λα παζρίδνπλ γηα λα πεηύρνπλ ηελ ηδαληθή ζσο κπεαξλέδ. Αλ αγαπάηε ην θαιό θαγεηό, ηόηε ε Γαιιία είλαη ζίγνπξα ν ηδαληθόο πξννξηζκόο!!! 34

35 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ MΔΟΓΔΙΑΚΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml)

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml) CHAMPAGNES (200ml) Moet & Chandon Champagne Βrut 18,00 Moet & Chandon Champagne Rose 20,00 WHITE WINES (150ml) Αρμύρα Chardonnay Σκούρα 9,00 Chardonnay Σαντορίνη Κτήμα Σιγάλα 7,00 Ασύρτικο, Αθήρι Ara Single

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα