ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ Γήκεηξα Καξαβαδέο Βαζίιεο Καξαγθηδνπνύινπ Διεπζεξία Κνιηδήο Αληώληνο Μακνπηόπνπινο Φίιιηπνο Ννβάθεο Γεώξγηνο Σζηπξόπνπινο Παλαγηώηεο Υαιηακάληαο Νηθόιανο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: Καξαβαδέ Μαξία 1

2 1. ΗΣΟΡΗΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 1.1 ΑΡΥΑΗΑ ΔΠΟΥΖ 1.2 ΜΔΑΗΧΝΑ 2. ΓΔΩΡΓΗΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 3. ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 3.1 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 3.2 ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ 3.3 ΤΦΖΛΖ ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 4. ΤΝΣΑΓΔ 5. ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΓΑΛΛΟΗ ΓΔΝ ΠΑΥΑΗΝΟΤΝ 6. ΔΟΡΣΑΣΗΚΑ ΜΔΝΟΤ 7. ΓΑΛΛΗΚΑ ΣΤΡΗΑ 8. ΓΑΛΛΗΚΑ ΚΡΑΗΑ 9. ΚΟΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 10. ΟΡΟΛΟΓΗΔ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 11. CHEFS (ΜΑΓΔΗΡΔ) ΗΣΟΡΗΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ H ηζηνξία ηεο γαιιηθήο γαζηξνλνκίαο αξρίδεη πεξίπνπ ηνλ 16ν αηώλα, ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ( Renaissance). Σα κπζηηθά ησλ γαιιηθώλ εζηηαηνξίσλ ηνικνύζαλ λα δνθηκάζνπλ ηα κέιε ηεο ειίη,αθνύ επξόθεηην γηα δαπάλε ππέξνγθσλ πνζώλ αθξηβώλ ηξνθίκσλ θαη πιηθώλ γηα ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. ύληνκα ε θνπδίλα απηή κεηαθέξζεθε ζηηο 2

3 θαηνηθίεο θαιώλ θαη πινύζησλ νηθνγελεηώλ. Απέθηεζε ηνλ 20ν αηώλα ην άμην όλνκα ηεο πςειήο θνπδίλαο. Βνπηεγκέλε ζε ιηπαξά ε θνπδίλα ηεο όκνξθεο, ρώξα ηνπ ξνκαληηζκνύ, Γαιιίαο, κηαο θαη ε θπηνθαγία δελ αλήθεη ζηηο επηινγέο ησλ Γάιισλ, κε κεδακηλή ρξήζε ιαδηνύ αιιά θπξίσο βνύηπξν θαη θξεκνεηδείο ζάιηζεο. Κνκςόηεηα, ιεπηόηεηα ζηα γαιιηθά ηξαπέδηα, γνύζην θίλν, εθιεπηπζκέλν ζεξβίξηζκα, ηεξνηειεζηία ζηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο, απηή ε θνπδίλα δίλεη ηηο ηερληθέο θαη ην παξάδεηγκα γηα έλα απνηέιεζκα ηέιεην. Από θεη άιισζηε ην πεξίθεκν savoir vivre. Μελνύ, ζεθ, πνπξκπνπάξ, κεηξ, γθνπξκε, ζπεζηαιηηέ, ζσο, καγηνλέδα, ζσηε (ζνηάξηζκα) - γαιιηθέο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπδίλα θαη πηνζεηήζεθαλ ακέζσο από ηνλ θόζκν παγθνζκίσο. Κξεκ κπξνπιέ, θηο ινξέλ, κνπο ζνθνιά, ηάξηεο, θξνπαζάλ ζθνιηάηαο, κπεζακέι, πνηνθέ, παικηέ (κπηζθόηα) καθαξόλ ζπεζηαιηηέ. κηιθέηγ, δειέ, ζαληηγί, παξθέ, ζαβαγηέξ, θξνπί γιαζέ θαη θπζηθά θξέπεο! Καζώο θη αικπξά όπσο νκειέηα (omelette), ζεδάξ ( ζίδαξο- ζαιάηα ηνπ Καίζαξα), ζνπθιέ, ξνθθόξ, κπνπγηακπέζα, θνπιέ, αξλί λαβαξέλ, κπνπγθηγηόλ, κπαηόλ ζαιέ, απγό πνζέ, παλέ, θξηθαζέ, νγθξαηέλ είλαη κεξηθέο από ηηο γλσζηέο γεύζεηο. Καη θπζηθά ζπλνδεπκέλν ην θαγεηό κε ηπξί θαη κε γαιιηθό θξαζί ε ζακπάληα. Έλα, δύν, ηξία Σόζα είλαη ηα γεύκαηα πνπ απνιακβάλνπλ θαζεκεξηλά νη Γάιινη ζην ηξαπέδη ηνπο, ρσξίο λα παξαιείπνπλ θαλέλα θαη θπξίσο ρσξίο λα ηα αληηθαζηζηνύλ κε πξόρεηξα ζλαθ ζην γξαθείν ή κε παρπληηθά delivery. Καη θπζηθά, νη πνζόηεηεο πνπ θαηαλαιώλνπλ είλαη ηδηαίηεξα θπζηνινγηθέο, αξθεηέο γηα λα ρνξηάζνπλ Αξραία επνρή 800 π.υ κ.υ. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηξνθήο εμαθνινπζνύζε αθόκε λα είλαη ε αλάγθε επηβίσζεο. Μέζσ απηήο ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε κε ηνλ θαηξό ε απόιαπζε ηεο ηξνθήο. Ζ θιαζζηθή Διιάδα (800 π.υ κ.υ.) ήηαλ ην ζεκέιην ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ ζθέςε καο, νη ηξόπνη καο θαη νη πξνζσπηθόηεηεο είλαη αθόκε 3

4 θαη ζήκεξα επεξεαζκέλεο από ηηο αξρέο πνπ νη Έιιελεο αλαθάιπςαλ θαη ζεκειίσζαλ από ηνλ 6o αη. π.υ. Ο κεγάινο Έιιελαο γηαηξόο θαη δάζθαινο ηεο ηαηξηθήο Ηππνθξάηεο (πεξίπνπ π.υ.) ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο. Γλώξηδε ήδε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαηξνθήο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία. Οη Ρσκαίνη επίζεο νη νπνίνη ελζσκάησζαλ θαηά ηε ξνή ηνπ ρξόλνπ ζηελ δηθή ηνπο ρώξα νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, κέξνο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο, θξάηε απν ηελ Αλαηνιή σο ηελ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ηνλ Πεξζηθό θόιπν ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο Έιιελεο σο δαζθάινπο ζ' όιεο ηηο θαιέο ηέρλεο. ηελ θνληηλή Αλαηνιή αλζίδεη ην εκπόξην θαη αλαπηύζζνληαη κεγάιεο κεηξνπόιεηο πνπ αζρνινύληαη κ' απηό. Μαδί κε ην ρξπζό θαη ην κεηάμη εκπνξεύνληαη κπαραξηθά θαη ηξόθηκα όισλ ησλ εηδώλ. Μεζαίσλαο 5νο - 15νο αη. Όπσο θαη ζηνπο Ρσκαίνπο έηζη θαη ζηνπο Δπξσπαίνπο ηνπ Μεζαίσλα αξέζεη λα ςάρλνπλ γηα ζπάληεο γεύζεηο θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαζόινπ αμηνπεξίεξγν. Από ηελ Ρσκατθή επνρή θαη κεηά δελ παξνπζηάζζεθε θακία θαηλνύξηα θαη νπζηαζηηθή επηξξνή ζηελ Δπξώπε πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ καγεηξηθή. Οη επηδξνκέο ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο επέθεξαλ πνιύ ιίγεο θαηλνηνκίεο ζηνλ θιάδν ηεο καγεηξηθήο. Καηά ηνλ Μεζαίσλα απνδείρζεθαλ ηα κνλαζηήξηα πηζηνί θύιαθεο ηεο παξάδνζεο ηεο Ρσκατθήο ηέρλεο ηεο καγεηξηθήο όπσο θαη άιισλ ζεζαπξώλ ηεο παξάδνζεο. Οη κνλαρνί δελ δηέζσζαλ κόλν ρεηξόγξαθα αιιά θαη ζπληαγέο ηηο νπνίεο θξόληηδαλ λα θαιιηεξγήζνπλ πινπζηνπάξνρα. Οη Ηηαινί κε ην εκπόξηό ηνπο απόθηεζαλ κεγάια πινύηε θαη εθιέπηηζαλ ηελ θνπδίλα ηνπο. Έηζη αλαηύρζεθε ε πξώηε πξαγκαηηθή ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ελόο δπηηθνύ θξάηνπο. Αλαγέλλεζε 16νο - 17νο αη. Ζ κεγαιύηεξε επνρή ηεο θνπιηνύξαο κεηά ηελ θιαζζηθή αξραηόηεηα αλαπηύρζεθε κεηά ην 1500 θαη επεθηάζεθε ζ' νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. ηελ Φισξεληία επηθξαηνύζε έλα θιίκα πεηξακαηηζκνύ θαη έξεπλαο. Οη Φισξεληίλνη έδσζαλ νπζηαζηηθή ώζεζε ζην δπηηθό θόζκν ε νπνία επεξέαζε θαη ηελ Γαιιηθή θνπιηνύξα. Σν 1651 δεκνζίεπζε ν Francois Pierre de la Varenne ην βηβιίν Le Cuisinier Francais ζην νπνίν θαίλεηαη θαζαξά ε πνξεία πνπ δηέζρηζε ε Γαιιηθή θνπδίλα από ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα. 4 Μπαξόθ θαη Ρνθνθό 17νο - 18νο αη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV ( ) ε καγεηξηθή ηεο Γαιιηθήο θνπδίλαο έθζαζε ζην απνθνξύθσκά ηεο. Πνιιέο θαηλνύξηεο ζπληαγέο πήξαλ ην όλνκα δηάζεκσλ αλζξώπσλ ησλ νπνίσλ ην όλνκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε κία ζπληαγή. Πνιινί κεγάινη κάγεηξνη έγξαςαλ βηβιία καγεηξηθήο θαη ππεξέηεζαλ ηνλ 17ν θαη18ν αη. ζηηο κεγάιεο απιέο εγεκόλσλ ζ' νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Έηζη ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ αγγειηνθόξνη ηεο θιαζζηθήο Γαιιηθήο θνπδίλαο. Αθόκε θαη

5 ζήκεξα άξηζηνη κάγεηξεο θαη ζπγγξαθείο βηβιίσλ καγεηξηθήο καο είλαη γλσζηνί ράξε ζηα έξγα ηνπο. Αιιαγή ηνπ αηώλα 19νο θαη πξώην κηζό ηνπ 20νπ αη. Ζ Γαιιηθή επαλάζηαζε επέθεξε κία κεγάιε αιιαγή ζ' νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ. Γελ άξρηζε κόλν ε επνρή ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη ηεο ηέρλεο αιιά ησλ ηαμηδηώλ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Σα πξώηα θαιά εζηηαηόξηα άλνημαλ ην 1765 ζην Παξίζη θαη ζ' άιιεο κεγάιεο πόιεηο. Ζ θαιή θνπδίλα θαηάθεξε από ηηο απιέο ησλ εγεκόλσλ λα θηάζεη ζηα κεγάια αζηηθά ζηξώκαηα. Όπσο γεληθά ζηελ ηέρλε έηζη θαη ζηελ ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ππήξραλ εηδήκσλεο πνπ ππεξείραλ από ηνπο ζύγρξνλνύο ηνπο θαη άλνημαλ θαηλνύξηνπο νξίδνληεο. Γύν κεγάινη κάγεηξνη νη Marie-Antoini Careme θαη Auguste Escoffier, ήηαλ νη θύξηεο κνξθέο ζηελ ηέρλε ηεο καγεηξηθήο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Ο νδεγόο καγεηξηθήο Le Guide culinaire εγρεηξίδην ηεο θιαζζηθήο θνπδίλαο ηνπ Auguste Escoffier είλαη βαζηθό βηβιίν ηεο ζεκεξηλήο πξνεηνηκαζίαο ησλ θαγεηώλ. Ζ Νεώηεξε Δπνρή 2 ν κηζό ηνπ 20νπ αη. Με ηηο δηάθνξεο αιιαγέο ηνπ ξπζκνύ δσήο έπξεπε λα αιιάδεη αλαγθαζηηθά ν ηξόπνο δηαηξνθήο ησλ αλζξώπσλ. Σαπηόρξνλα ηα κνληέξλα κέζα ηαμηδηώλ έθαλαλ ηηο απνζηάζεηο πάλσ ζηε γε όπσο θαη κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκώλ κηθξόηεξεο. Ζ κνληέξλα θνπδίλα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο παιηάο θαη ιακβάλεη ζήκεξα ππόςε ηηο γλώζεηο ηεο θπζηνινγίαο ηεο δηαηξνθήο όπσο θαη ηηο γεπζηηθέο απαηηήζεηο ηεο δηεζλήο θνπδίλαο. ΓΔΧΡΓΗΑ Ζ γαιιηθή γεσξγία βαζίζηεθε αξρηθά ζηελ θαιιηέξγεηα εηδώλ δηαηξνθήο. Πνιύ γξήγνξα, ηα θξαζηά ηεο, ηα νπσξηθά θαη νη βηνκεραληθέο ηεο θαιιηέξγεηεο απέθηεζαλ κεγάιε θήκε. Σν ζηηάξη θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζην Βόξεην θαη Βνξεηνδπηηθό ηκήκα ηεο ρώξαο θαη απνηειεί έλα από ηα πην βαζηθά γεσξγηθά πξντόληα ηεο Γαιιίαο. Μεγάιεο πνζόηεηέο ηνπ εμάγνληαη ζην εμσηεξηθό. Παξάγεη επίζεο, βξώκε, ζίθαιε, θξηζάξη, δαραξόηεπηια, ξύδη, θαιακπόθη, παηάηεο θαη όια ηα είδε ησλ ιαραληθώλ. ηνπο γαιιηθνύο νπσξώλεο παξάγνληαη άθζνλα θαη πνηθίια θξνύηα, όπσο αριάδηα, κήια, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, δακάζθελα, βεξίθνθα θηι. Σα ακπεινεηδή απνηεινύλ κηα από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο κεζεκβξηλήο Γαιιίαο. Παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή θνηλώλ θξαζηώλ, ζηελ Γαιιία παξάγεηαη ε πινπζηόηεξε θαη πεξηζζόηεξν θεκηζκέλε πνηθηιία θξαζηώλ πςειήο πνηόηεηαο. Σν θξαζί απνηειεί ην γλσζηόηεξν πξντόλ ηεο Γαιιίαο θαη εμάγεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Ακπειώλεο ππάξρνπλ ζρεδόλ ζε όιεο ηηο γαιιηθέο πεξηνρέο. Σα γαιιηθά θξαζηά ζεσξνύληαη από ηα θαιύηεξα όινπ ηνπ θόζκνπ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο πνηθηιηώλ, γεύζεσλ θαη απνρξώζεσλ, όπσο ηα ξνδέ ηεο Πξνβεγθίαο, ηα εξπζξά ηνπ Ρνδαλνύ, ηα ιεπθά ηνπ Λίγεξα θαη ηεο Αιζαηίαο, ηα αθξώδε ηεο 5

6 Κακπαλίαο (ζακπάληεο), ην πην θεκηζκέλν θξαζί είλαη ην Μπνξληό. Ο θηελνηξνθηθόο πινύηνο ηεο ρώξαο απμάλεη ζηαζεξά. ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο αθζνλνύλ ηα δώα γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο. Σα βννεηδή αληηπξνζσπεύνπλ ην κηζό πεξίπνπ ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ. Σα πξνβαηνεηδή εθηξέθνληαη άιια γηα ην θξέαο ηνπο θαη άιια γηα ην γάια ηνπο. Έλα κεγάιν κέξνο από ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πνιπάξηζκσλ πνηθηιηώλ ησλ (επίζεο δηάζεκσλ) γαιιηθώλ ηπξηώλ. ηελ δεθαεηία ηνπ 60 εθαξκόζηεθαλ ζρέδηα αλαδαζκνύ (δει.έλσζε ησλ κηθξώλ αγξνηεκαρηώλ θαη αλαδηαλνκή ζηνπο θαηόρνπο ηνπο. Έηζη απμεζεθε ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηνπο. Έλα ηαμίδη κέρξη ηε Γαιιία ζα ζαο πείζεη όηη νη Γάιινη δελ ηξώλε νύηε ζεξβίξνπλ κόλν θαξόηα, ζαιηγθάξηα θαη κατληαλό. Ζ θνπδίλα ηνπο είλαη πινύζηα από θάζε άπνςε θαη παξά ηηο επηξξνέο θαη ηηο αιιαγέο πνπ κέζα ζην ρξόλν έρεη ππνζηεί, εμαθνινπζεί λα είλαη από ηηο θαιύηεξεο αλά ηνλ θόζκν θνπδίλεο. Παξαδνζηαθή Δίλαη ε πιένλ θιαζηθή γαιιηθή θνπδίλα. Με πηάηα όπσο είλαη ε πάπηα κε πνξηνθάιη ή νη βεινύδηλεο θξεκώδεηο ζνύπεο από θνπλνππίδη ή κπξόθνιν, ζίγνπξα ζα ζαο εληππσζηάζνπλ, ελώ ζα αλαδείμνπλ ην κεγαιείν ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή θξεκκπδόζνππα πνπ είλαη θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο, καδί κε ηνλ θξαζάην θόθνξα (coq au vin). Bistro 6

7 Πξόθεηηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή θαη γξήγνξε γαιιηθή θνπδίλα πνπ ζεξβίξεηαη θπξίσο, ζηα γαιιηθά κπηζηξό. Γεύζεηο ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ειθπζηηθέο θαη γλσζηέο ζπλδπάδνληαη αξκνληθά θαη ζεξβίξνληαη ζπλήζσο, ζε ρώξνπο πξνζεγκέλνπο θαη θαηά κία έλλνηα αξηζηνθξαηηθνύο. Δίλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο θαηαθηήζεη κε ηελ πξώηε δνθηκή. Πνιπεζληθή ή Fusion Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη ζίγνπξα πνιύ... ηεο κόδαο! πλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή γαιιηθή καγεηξηθή κε δόζεηο από θνζκνπνιίηηθεο γεύζεηο Γηα παξάδεηγκα κηα ζαιάηα κε καξηλαξηζκέλα ζαιαζζηλά κε ζάιηζα ζόγηαο, είλαη έλα ηππηθό δείγκα πηάηνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ γαιιηθή παξάδνζε, αιιά θαη ηελ αζηαηηθή πηθάληηθε γεύζε. Ή πσο ζα ζαο θαηλόηαλ αξλάθη γεκηζηό κε ζύθα; Καη πάιη ε γαιιηθή θνπδίλα κπιέθεηαη κε γεύζεηο ηνπ θόζκνπ Τςειή Γαζηξνλνκία Δίλαη ε πιένλ εθιεπηπζκέλε θαη απεπζύλεηαη ζην αθξηβό θαη θαιό γνύζην. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζίγνπξα θνζηίδεη θάηη παξαπάλσ. Σππηθό δείγκα είλαη ην θνπά γθξα, ηδίσο ην καγεηξεκέλν κέζα ζε θξαζί. Μηα θαιή πξόηαζε είλαη θαη ην θηιέ κηληόλ πνπ ζπλδπάδεηαη κε άγξηα καληηάξηα, ηα νπνία πξνζδίδνπλ έληνλε γεύζε θαη άξσκα. Δπηδόξπην 7

8 Ηδηαίηεξα πνιιέο είλαη νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη αλάινγα κε ην γνύζην ζαο, ζίγνπξα ζα κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηα γαιιηθά επηδόξπηα Αλ πξνηηκάηε θάηη θιαζηθό, ηόηε έλα ζνπθιέ ζνθνιάηαο κε ή ρσξίο παγσηό είλαη ε ηδαληθή επηινγή, όπσο θη έλα παξαδνζηαθό κηιθέηγ κε ρίιηα θύιια ζθνιηάηαο θαη αθξάηε θξέκα δαραξνπιαζηηθήο ή κηα tarte tatin κε κήια θαη δύκε γηα ηάξηα. Καη ε θξέκα θαξακειέ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηε Γαιιία, αιιά θαη ζε άιιεο ρώξεο, όπσο ε γεηηνληθή Ηζπαλία, θαζώο επίζεο θαη ε crème brulee κε ηελ θαξακεισκέλε επηθάλεηα. Γηα πην αζπλήζηζηεο γεύζεηο, έλα επηδόξπην κε θξάνπιεο κέζα ζε θόθθηλν θξαζί, ηαηξηάδνπλ κεηά από έλα θαιό γεύκα. Κη αθόκα πην πξνθιεηηθό γηα ηνλ νπξαλίζθν ζαο, είλαη έλα ηύπνπ κηιθεηγ κε γέκηζε από θξέζθα θξνύηα θαη μεξνύο θαξπνύο κε ζηξόπη θαη ζαληηγί. Αλακθίβνια πξόθεηηαη γηα δείγκα πςειήο δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο. 8

9 Υψηλή Γαστρονομία Εύναι η πλϋον εκλεπτυςμϋνη και απευθύνεται ςτο ακριβό και καλό γούςτο. Η ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα ςύγουρα κοςτύζει κϊτι παραπϊνω. Τυπικό δεύγμα εύναι το φουϊ γκρα, ιδύωσ το μαγειρεμϋνο μϋςα ςε κραςύ. Μια καλό πρόταςη εύναι το φιλϋ μινιόν που ςυνδυϊζεται ϊψογα με μανιτϊρια, τα οπούα προςδύδουν ϋντονη γεύςη και ϊρωμα. Κνηόπνπιν κε 40 ζθόξδα Μηα παιηά γαιιηθή ζπληαγή από ηελ Πξνβεγθία κε ηα έληνλα αξώκαηα ησλ βνηάλσλ ζπγθεληξσκέλα ζην ειαηόιαδν θαη ην πάζνο γηα έλα πιηθό, ην ζθόξδν, γίλεηαη hit ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κε αξρέο ηνπ 70, όηαλ ε γαιιηθή θνπδίλα ηνπνζεηείηαη ζηελ Ακεξηθή, ράξηο ζηελ Julia Child θαη ηα βηβιία ηεο θαη ηνλ James Beard. Σν θνηόπνπιν κε ηα 40 ζθόξδα είλαη από ηηο ζπληαγέο πνπ ζην άθνπζκα θαη κόλνλ δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα όισλ ησλ εηδώλ, 9

10 από πεξηέξγεηα κέρξη θόβν. Φηάλνληαο ζηε δνθηκή, εληππσζηάδεη πεξηζζόηεξν πσο ην ηξνκεξήο κπξσδηάο όπιν απέλαληη ζηνπο βξηθόιαθεο αιιάδεη ζε εύγεπζην ρξπζό πνιηό θαη κεηαηξέπεη σο αιρεκηζηήο ην θνηόπνπιν ζε έλα δνπκεξό ζαύκα, κε επγεληθό ξνπζηίθ ραξαθηήξα πιήξσο απεμαξηεκέλ από ηνλ παληθό ηεο κπξσδηάο. Διηά κνζραξηνύ κπξαηδέ Αξιεδηέλ (Daube de boeuf Arlésienne) Από ηα πξάγκαηα πνπ αξέζνπλ ζηελ παξαδνζηαθή γαιιηθή θνπδίλα είλαη ε αλάδεημε ησλ ηνπηθώλ πιηθώλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε ζπεζηαιηηέ κηαο πεξηνρήο λα εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηόπνπ. Ζ εκκνλή ησλ Γάιισλ λα ηεξνύλε απηή ηε ινγηθή είλαη πνπ δίλεη ζε πνιιά πηάηα ηελ δπλαηόηεηα λα ζε ηαμηδεύνπλ πίζσ ζηελ πεξηνρή ηνπο, αθόκε θη αλ ηα δνθηκάζεηο εθαηνληάδεο κίιηα καθξπά. 10 Κξεκ κπξνπιέ: ε παξαθκηαθή γνεηεία ηεο βαλίιηαο Ζ θξεκ κπξνπιέ (crème brûlée) ήηαλ θιαζηθό επηδόξπην ζε θαιέζκαηα γηα ληηλέ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη 80 ζηε Βξεηαλία, αιιά ε δεκνηηθόηεηά ηεο αξγόηεξα ππνρώξεζε κπζηεξησδώο. Οη κνληέξλνη νηθηαθνί θνύξλνη πνπ αληηθαζηζηνύζαλ ηηο παιηέο εγγιέδηθεο θνπδίλεο, δελ αλέβαδαλ πηα ηόζν πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζην γθξηι, ώζηε λα κπνξνύλ εύθνια λα θάςνπλ ηελ δαραξέληα επηθάιπςή ηνπο δεκηνπξγώληαο ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζθιεξή θξπζηάιιηλε θαξακέια. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηόζα θεκηζκέλα πηάηα, γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζπληαγήο, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη απνηειεί άιιν έλα κήιν ηεο έξηδαο κεηαμύ ησλ ηζηνξηθώλ αληηπάισλ, Αγγιίαο θαη Γαιιίαο. Ο πεξηζζόηεξνο θόζκνο πξνεμνθιεί θπζηθά όηη κε ην όλνκα crème brûlée ε θαηαγσγή ηεο είλαη γαιιηθή. Όκσο, νη Δγγιέδνη ηζρπξίδνληαη πεηζκαηηθά όηη απηνί ηελ εθεύξαλ,

11 παξόηη θαη νη Ηζπαλνί δηεθδηθνύλ ηελ παηξόηεηά ηεο, σο απιή κεηνλνκαζία ηεο δηθηάο ηνπο crema catalana, αιιά νη δύν αηώληνη αληίπαινη απαμηνύλ λα αζρνιεζνύλ καδί ηνπο. Κιαζηθή γαιιηθή θξεκκπδόζνππα: αθαηακάρεηε ρεηκσληάηηθε ζπληξνθηά Ζ θξεκκπδόζνππα είλαη από ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκνθηιή πηάηα ηεο θιαζηθήο γαιιηθήο θνπδίλαο, ηδαληθή γηα θξύεο ρεηκσληάηηθεο βξαδηέο πξηλ ην ρνπδνύξεκα κπξνζηά ζην ηδάθη κε έλα πνηήξη θξαζί. Απόιπηα ρνξηαζηηθή θαη πξνθιεηηθά λόζηηκε κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη ην θύξην πηάην ζε έλα θάδνπαι ηξαπέδη. 11

12 12 ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΓΑΛΛΟΗ ΓΔΝ ΠΑΥΑΗΝΟΤΝ Ζεςτϊ, λαχταριςτϊ κρουαςϊν, καλογεμιςμϋνεσ μπαγκϋτεσ, μοναδικϊ κραςιϊ και τυριϊ απαρϊμιλλησ γεύςησ. Αυτϊ και ϊλλα πολλϊ, ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη γαλλικό κουζύνα και καταναλώνονται καθημερινϊ από εκατομμύρια Γϊλλουσ, που όμωσ φαύνεται πωσ ϋχουν μαλώςει με τη ζυγαριϊ! Τι ακριβώσ ςυμβαύνει; Σικϊτεσ Γαλλύδεσ, απολϊμβαναν με τισ φύλεσ τουσ ϋνα πλόρεσ γεύμα ςε κϊποιο μπιςτρό, την ύδια ςτιγμό που κομψού Γϊλλοι διαβϊζουν τισ εφημερύδεσ τουσ πύνοντασ πϊντα εκλεκτό, γαλλικό κραςύ. Ίςωσ, πουθενϊ αλλού ςτον κόςμο δεν υπϊρχουν πιο λεπτοκαμωμϋνοι αλλϊ ςυνϊμα πιο χορτϊτοι ανθρώποι από ότι ςτη Γαλλύα. Μια αντύςτοιχη παρατόρηςη, ϋγινε και η αφορμό για ϋνα ιδιαύτερα επιτυχημϋνο βιβλύο. Η ςυγγραφϋασ, Mireille Guiliano, μια τυπικό λεπτεπύλεπτη Γαλλύδα, πόγε για κϊποιο χρονικό διϊςτημα ςτην Αμερικό και επϋςτρεψε 10 κιλϊ βαρύτερη! Μετϊ το πρώτο «ςοκ» και αφού επανεκτύμηςε με τη βοόθεια του γιατρού τησ, τισ χϊρεσ τησ γαλλικόσ κουζύνασ, επϋςτρεψε ςτην κανονικό ςιλουϋτα τησ και ϋγραψε ϋνα βιβλύο με τύτλο «Οι Γαλλύδεσ δεν παχαύνουν» (εκδ. Λιβϊνη), όπου εκεύ αποκϊλυψε τα καλϊ κρυμμϋνα «μυςτικϊ» τησ γαλλικόσ κουζύνασ. Γαλλική ιεροτελεςτία Το πρώτο «μυςτικό» κρύβεται ςτον τρόπο, με τον οπούο οι Γϊλλοι γευματύζουν και δειπνούν. Μια όμορφη ιεροτελεςτύα, λαμβϊνει χώρο καθημερινϊ γύρω από το τραπϋζι, που ςτρώνεται με ιδιαύτερη προςοχό και ςτολύζεται με όμορφα και λειτουργικϊ ςκεύη. Η ώρα του φαγητού εύναι ιερό και δεν ςυνοδεύεται από διϊβαςμα εφημερύδασ ό τον θόρυβο τησ τηλεόραςησ. Συνόθωσ, οι Γϊλλοι φροντύζουν να τρώνε μαζύ με την οικογϋνειϊ τουσ ό με αγαπημϋνουσ φύλουσ, μετατρϋποντασ το φαγητό ςε μοναδικό ευκαιρύα ςυνϊθροιςησ. Ο ρόλοσ των ξηρών καρπών και τησ μουςτάρδασ Κυριολεκτικϊ τουσ λατρεύουν και τουσ χρηςιμοποιούν παντού. Στο φαγητό, ςτισ ςαλϊτεσ, ωσ ςνακ ςτη δουλειϊ, ςτα γλυκϊ και ςτα

13 παγωτϊ. Μϋςα από τουσ ξηρούσ καρπούσ λαμβϊνουν τα πολύτιμα θρεπτικϊ ςυςτατικϊ για τον οργανιςμό τουσ ενώ παρϊλληλα διατηρούν τη νεότητϊ τουσ, χϊρη ςτισ αντιγηραντικϋσ τουσ ιδιότητεσ. Ιδιαύτερη ςημαςύα δύνουν και ςτα καρυκεύματα που τα χρηςιμοποιούν για να νοςτιμύςουν τα φαγητϊ τουσ καθώσ και ςτισ μουςτϊρδεσ που προςθϋτουν γεύςη χωρύσ να παχαύνουν. Σπϊνια θα βρεύτε ςε ϋνα τυπικό, γαλλικό, καλοςτρωμϋνο τραπϋζι, προώόντα light. Οι Γϊλλοι, αγαπούν τισ γεμϊτεσ γεύςεισ και αντιπαθούν τα επεξεργαςμϋνα τρόφιμα με τα χαμηλϊ λιπαρϊ. Λατρεύουν τουσ υδατϊνθρακεσ και δεν αποχωρύζονται με τύποτα τισ κλαςςικϋσ μπαγκϋτεσ. Αγαπούν το νερό και πύνουν πολλϊ ποτόρια την ημϋρα και ϋτςι αποφεύγουν τα «τςιμπολογόματα». Τϋλοσ, δύνουν ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην απόλαυςη που αποκομύζει κανεύσ από ϋνα όμορφα μαγειρεμϋνο φαγητό που τρώγεται με τη ςυνοδεύα καλόσ παρϋασ και δεν πϋφτουν ςτην «παγύδα» του καθημερινού ζυγύςματοσ. Οι Γϊλλοι λατρεύουν τη ςοκολϊτα. Υπολογύζεται πωσ καταναλώνουν πϊνω από 5 κιλϊ ςοκολϊτασ το χρόνο και μϊλιςτα χωρύσ να ϋχουν καθόλου τύψεισ, όταν ϋρθει η ςτιγμό τησ ζυγαριϊσ. Κϊτι ανϊλογο κϊνουν και με το εκλεκτό γαλλικό κραςύ που δεν λεύπει ποτϋ από το τραπϋζι τουσ. Πϋρα από την ιςχυρό προςταςύα που παρϋχει ςτην καρδιϊ, το κραςύ, αποτελεύ απαραύτητο ςυνοδευτικό κϊθε γαλλικού γεύματοσ, χωρύσ όμωσ η κατανϊλωςό του να ξεπερνϊ τα όρια- 1 με 2 ποτηρϊκια αρκούν. Σε πιο ανϊλαφρο επύπεδο, αλλϊ απαραύτητο, το πρωινό των Γϊλλων και των νότιων Ευρωπαύων, με φρϋςκο πρωινό ψωμύ, εκλεκτό βούτυρο, μαρμελϊδεσ, κρουαςϊν και μπριόσ ςκϋτο ό με ϋνα κύτρινο τυρύ. 13

14 Υξηζηνύγελλα ζηελ πόιε "α ια γαιιηθά" ηε Γαιιία ην γεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί κία ηεξνηειεζηία, όπσο άιισζηε θάζε παξαδνζηαθό γεύκα, πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιέο ώξεο... Πρώτα πιάτα: Δίλαη γλσζηή ε γαιιηθή ιαηξεία γηα ηα "fruits de mer", θξνύηα ηεο ζάιαζζαο, δειαδή ζαιαζζηλά, όπσο ρηέληα, ζηξείδηα θαη άιια νζηξαθνεηδή θαη εθείλε ηε κέξα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. Δπίζεο, ηo θιαζηθό foie gras (ζπλήζσο πάλσ ζε θξπγαληζκέλν ςσκί) θαη δηάθνξα ζπηηηθά pâtés. Κσρίως πιάτα: Δδώ ππάξρεη κεγάιε επηινγή, όπσο ε θιαζηθή γαινπνύια ή άιια πνπιεξηθά, όπσο πάπηα, γεκηζηά ή κε, ή θάπνην άιιν θξεαηηθό. Καη θπζηθά Dessert!! Ο ρξηζηνπγελληάηηθνο θνξκόο (bûche de Noël) είλαη θιαζηθόο κε πνιιέο παξαιιαγέο. Δπίζεο, ηάξηεο θαη άιια κπηζθνηνεηδή δελ ιείπνπλ από ην ηξαπέδη. Καη κελ μεράζσ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ηξνύθεο ζνθνιάηαο πνπ ιηώλνπλ ζην ζηόκα θαη ηα πνιύρξσκα macarons... Καη θπζηθά champagne, champagne, champagne!! 14

15 Σν Πάζρα ζηε Γαιιία ηελ Γαιιία ην Πάζρα ζεκαίλεη ηελ επηζηξνθή ηεο Άλνημεο.Δίλαη ην ζύκβνιν ηεο βιάζηεζεο πνπ γελληέηαη ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Δπίζεο ν ιαγόο είλαη έλα ζύκβνιν παγαληζηηθό πνπ ζπκβνιίδεη ηελ γνληκόηεηα. Καηά ηνπο θαζνιηθνύο ζξύινπο,νη θακπάλεο θεύγνπλε από ηελ Ρώκε ηελ Μ.Πέκπηε θαη μαλαγπξίδνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. ηνλ δξόκν ηνπο ζθνξπίδνπλ απγά ζε θήπνπο θαη ζε ζπίηηα. Σν Πάζρα είλαη ε επθαηξία γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο λα θάκε πνιιή ζνθνιάηα. νθνιάηα ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, απγά,θνηόπνπια, θακπάλεο, ςάξηα. Σα παηδηά έρνπλ κεγάιε ραξά γηαηί ςάρλνπλ απηνύο ηνπο ζεζαπξνύο από ζνθνιάηα θαη δάραξε πνπ ηνπο έρνπλ θξύςεη νη γνλείο ηνπο πξνζεθηηθά. Έλα είλαη ζίγνπξν: έρεη ηειεηώζεη ε κεηάλνηα θαη ην θξέαο εκθαλίδεηαη πάιη ζην ηξαπέδη, είλαη «ην Πάζρα ηνπ θξέαηνο, ηεο ζάξθαο» όπσο ην νλόκαδαλ ζηνλ Μεζαίσλα. ην ηξαπέδη ηεο αθζνλίαο ππάξρνπλ :αξλί είηε ζαλ θξέαο είηε ζαλ παηέ, ρνηξηλό, απγά νκειέηα ή βξαζηά ρξσκαηηζηά θαη γιπθά κε βάζε ην απγό. ηελ Γαιιία ην πξσηλό γεύκα ηνπ Πάζρα είλαη ε επθαηξία λα κνηξάδεηαη ε νηθνγέλεηα έλα ςεηό πόδη αξληνύ πνπ ζπλνδεύεηαη από θαζόιηα θαη από βξαζηά απγά πνπ είλαη δηαθνζκεκέλα κε δσγξαθηέο. Γηγαληηαία (Γαιιηθή) Οκειέηα: ηελ πόιε Haux ηεο λνηηνδπηηθήο Γαιιίαο, ηε Γεπηέξα ηεο Λακπξήο, ηελ ώξα ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο, ςήλεηαη κηα γηγαληηαία νκειέηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Πεξίπνπ απγά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηάιιειν γεύκα γηα άηνκα. 15

16 Τπαπαληή ηνύ Υξηζηνύ ζηε Γαιιία νλνκάδεηαη θαη γηνξηάδεηαη ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν. Κάζε ρξόλν ινηπόλ απηή ηελ εκέξα, θαηά ηελ παξάδνζε, ζε θάζε ζπίηη ηήο Γαιιίαο αλαβηώλεη ην έζηκν ηεο παξαζθεπήο θξέπαο. Ζ παξάδνζε απηή έρεη ηηο αλαθνξέο ηεο ζ έλαλ παιηό κύζν, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, εάλ ηελ εκέξα ηεο Chandeleur δελ γίλνληαλ θξέπεο, ε ζνδεηά ηνπ ζηηαξηνύ όιεο ηεο ρξνληάο ζα θαηαζηξεθόηαλ. Δμάιινπ, ε εηνηκαζία ηεο θξέπαο αθνινπζεί θαη έλα αθόκε έζηκν, απηό ηνπ ρξπζνύ λνκίζκαηνο. Οη άλζξσπνη ζηα ρσξηά γύξηδαλ ζηνλ αέξα ηελ πξώηε θξέπα κε ην δεμί ηνπο ρέξη, ελώ ζην αξηζηεξό θξαηνύζαλ έλα ρξπζό λόκηζκα. Καηόπηλ, ηύιηγαλ ην λόκηζκα κέζα ζηελ θξέπα, πξηλ απηή πεξάζεη ηειεηνπξγηθά από όιε ηελ νηθνγέλεηα θαη θαηαιήμεη ζην δσκάηην, ζε ληνπιάπη ηνπ νπνίνπ ζα θπιαγόηαλ κέρξη ηελ επόκελε ρξνληά. Κξαηνύζαλ έηζη, ό,ηη απέκελε από ηελ θξέπα ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ην ρξπζό λόκηζκα ζηνλ πξώην θησρό πνπ ζα εξρόηαλ ζην ζπίηη ηνπο. Αλ όια ηα παξαπάλσ ηεξνύληαλ, ε νηθνγέλεηα ζα είρε ζίγνπξα ρξήκαηα, γηα όιε ηε ρξνληά. 16

17 ΣΤΡΗΑ Ζ Γαιιία παξάγεη πεξίπνπ 400 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ηπξηώλ, ην θαζέλα έρεη σο δηαθξηηηθό σο έλα απνηύπσκα. Απηή ε επξεία επηινγή - πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη - πεξηιακβάλεη ηπξηά από αγειαδηλό, πξόβεην ή θαηζηθίζην γάια ηεο, ή ζε ζπλδπαζκό. Morbier, Jura Σν Morbier θαηάγεηαη από ην νκώλπκν ρσξηό ζηελ Jura ηεο αλαηνιηθήο Γαιιίαο. Φηηάρλεηαη από παζηεξησκέλν αγειαδηλό γάια θαη θαηά κέζν όξν δπγίδεη 7 θηιά. Ζ θαηαγσγή ηνπ αλάγεηαη πίζσ ζηνλ 19ν αηώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηνπηθνύ ηπξηνύ Comté. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Comté από ηελ πξσηλή ζνδεηά ηνπ γάιαθηνο, ην γάια πνπ πεξίζζεπε έκπαηλε από ηνπο αγξόηεο ζε μερσξηζηά δνρεία θαη θαιππηόηαλ κε έλα ιεπηό ζηξώκα ζηάρηεο γηα λα ην πξνθπιάμεη από ηα έληνκα. Σν απνγεπκαηηλό γάια πξνζηέζεθε ζην αξρηθό ζηξώκα αξγόηεξα. ήκεξα, ην ζηξώκα έρεη θαζαξά δηαθνζκεηηθό ξόιν αιιά είλαη γιπθό θαη ην θξνπηώδεο άξσκά ηνπ έρεη ζπλδξάκεη ζηελ μερσξηζηή γεύζε ηνπ Morbier. Beaufort, Savoie Σν Beaufort είλαη έλα απαιό θαη ζηέξεν θίηξηλν ηπξί πνπ παξάγεηαη ζηα ςειά βνπλά θαη ηηο θνηιάδεο ηνπ Savoie ησλ Άιπεσλ. Δίλαη ζπλήζσο 50 εθαηνζηά ζηε δηάκεηξν θαη θηηάρλεηαη από παζηεξησκέλν γάια πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17

18 θαινθαηξηνύ. Σν Beaufort ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο γηα λα παξαρζεί θαη είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ ζπεζηαιηηέ ησλ Άιπεσλ. Saint Nectaire, Auvergne Απηό ην πινύζην ζε θξέκα ρξσκαηηζηό ηπξί είλαη έλα από ηα πην παξαδνζηαθά ζηε Γαιιία. Σν ηειηθό απνηέιεζκα δπγίδεη 600 γξακκάξηα θαη έρεη κηα ειαθξηά γεύζε θνπληνπθηνύ. Saint Marcellin, Dauphine Απηό ην κηθξό ιεπθό ηπξί κε βάξνο κόιηο 80 γξακκαξίσλ έρεη πινύζηα γεύζε όζν θαη ηζηνξία. Ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηό ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα από ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14νπ θαηά ηνλ 15ν αηώλα θαη παξάγεηαη από αγειαδηλό γάια ζηελ πεξηνρή ηνπ Dauphine, πνπ θαιύπηεη ηκήκαηα ησλ δπηηθώλ Άιπεσλ. Σν Saint Marcellin ηξώγεηαη εμαηξεηηθά ζε ζαιάηα, κε θξνπηόλ ζθόξδνπ. Mont d Or, Haut Jura Απηό ην καιαθό ηπξί αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηπξηώλ πνπ ςήλνληαη θαιύηεξα. Μαγεηξέςηε ην ηπξί κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ καδί κε θάπνην θξαζί ηεο πεξηνρήο ηεο Jura θαη βάιηε παηάηεο θαη αιιαληηθά γηα έλα ππέξνρν θαη απζεληηθό γεύκα. Σν Mont d Or πξνέξρεηαη από ην 18ν αηώλα όηαλ νη αγξόηεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπάλην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα γάια γηα λα θηηάμνπλ ηπξί. 18

19 Cantal, Auvergne Σν Cantal είλαη έλα θπιηλδξηθό, ςειό θαη ζηέξεν ηπξί βάξνπο κεηαμύ 35 θαη 45 θηιώλ, πνπ παξάγεηαη ζην Cantal ηεο πεξηνρήο ηεο Auvergne θαη έρεη κηα έληνλε θαη θξνπηώδε γεύζε. Σν Cantal παξάγεηαη ζε ζπειηέο, αθξηβώο όπσο ην θξαζί θαη ε γεύζε ηνπ γίλεηαη πην πινύζηα θαζώο σξηκάδεη. Σπξηά από ην Cantal αλαθέξζεθαλ πξώηε θνξά θαηά ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο. Reblochon, Savoie Απηό ην ηπξί ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε έλα πηάην κε παηάηεο, θξεκκύδηα θαη θνκκάηηα κπέηθνλ θαη ιηώλεη δεκηνπξγώληαο έλα ππέξνρν γεύκα, ηδαληθό κεηά από κηα βόιηα ζηα βνπλά ηεο πεξηνρήο. Σν ηπξί έρεη γεύζε θνπληνπθηώλ θαη πξνέξρεηαη από ηε ιέμε re-blocher πνπ ζεκαίλεη αξκεγκέλν γηα δεύηεξε θνξά. Από ηνλ 13ν αηώλα ην πξώην γάια ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ε δεύηεξε ζνδεηά κέλεη γηα ρξήζε ζε γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. 19

20 Charolais, Βνπξγνπλδία Απηό ην κηθξό καιαθό ηπξί πνπ παξάγεηαη ζηνπο ιόθνπο Charolais ηεο λόηηαο Βνπξγνπλδίαο θηηάρλεηαη από πιήξεο γάια θαηζίθαο θαη έρεη κηα πνιύ ηδηαίηεξε γεύζε. Υξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 16 κέξεο γηα λα πήμεη. Munster, Αιζαηία Σν ζπγθεθξηκέλν ηπξί έρεη ηελ πην έληνλε κπξσδηά απ όια, αιιά ε απαιή ηνπ γεύζε δελ είλαη θαζόινπ πηθάληηθε. Δίλαη έλα ζρεηηθά κηθξό ηπξί πνπ δπγίδεη θαηά κέζν όξν 1 θηιό θαη ε δηαδηθαζία ηνπ πεμίκαηόο ηνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εβδνκάδεο. Ο ζξύινο ιέεη όηη ηε ζπληαγή εκπλεύζηεθε έλαο δηεξρόκελνο Ηξιαλδόο κνλαρόο ηνλ 9ν αηώλα. 20

21 Artison, Loire Σν Artison ή artisou είλαη έλα κηθξό ζπκπαγέο ηπξί κε δηάκεηξν πεξίπνπ 10 εθαηνζηώλ πνπ παξάγεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Loire ζηελ Auvergne. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν από έλα κίγκα ηνπ πξσηλνύ γάιαθηνο καδί κε ην απνγεπκαηηλό. Παξάγεηαη από παζηεξησκέλν γάια θαη ρξεηάδεηαη από 3 εβδνκάδεο κέρξη 2 κήλεο γηα λα πήμεη θαη λα κεηακνξθσζεί ζε έλα ηπξί κε κηα δηαθξηηηθή θαη ειαθξώο όμηλε γεύζε. 21 ΚΡΑΗΑ Οη απόγνλνη ησλ Γαιαηώλ είλαη πνπ αλήγαγαλ ηε παξαγσγή θξαζηνύ ζε επηζηήκε. Απηνί πνπ έκαζαλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν, όηη ην θξαζί δελ είλαη απιά έλα αθόκα θπηηθό πξντόλ αιιά είλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ απαηηεί ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ηνπ παξαγσγνύ, από ηελ αξρή πνπ ζα θπηεπηεί ην ζηαθύιη κέρξη λα βγεη ην πώκα ηεο θηάιεο ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή. Ζ παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ είλαη ηέρλε. Ζ πξνώζεζή ηνπ απαηηεί θαληαζία. Καη ε θαηαλάισζή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Γάιινπο, είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν. Γη απηό θαη ζήκεξα ηα θξαζηά ηνπο θξαηνύλ επάμηα ηελ πξώηε ζέζε ζην κπαιό ησλ απαληαρνύ «ζνκειηέ». Όρη πσο θαη άιιεο ρώξεο δελ έρνπλ αμηόινγεο πνηθηιίεο

22 ζηαθπιηώλ θαη σξαία θξαζηά. Απιά νη Γάιινη παξαγσγνί ζεσξνύλ ηελ θάζε θηάιε παηδί ηνπο θαη ηελ πξνζέρνπλ αλαιόγσο. ηε Γαιιία ππάξρνπλ 13 νηλνπνηεηηθέο πεξηνρέο. Πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν γλσζηέο όιεο έρνπλ λα επηδείμνπλ μερσξηζηά θξαζηά ηόζν ζηε γεύζε όζν θαη ζηα αξώκαηα. Οη θπξηόηεξεο από απηέο είλαη: Ζ πην γλσζηή πνηθηιία θξαζηνύ ή θαιύηεξα νηλνπνηεηηθή πεξηνρή είλαη ε Κακπαλία πνπ παξάγεη ηε γλσζηή καο ζακπάληα. Ζ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Παξηζηνύ θαη θξαηάεη ηα ζθήπηξα ηεο νηλνπνηίαο ράξε ζηελ ηπραία αλαθάιπςε ηνπ κνλαρνύ Νηνκ Πεξηληόλ (Dom Pérignon). Ο κνλαρόο απηόο θαηάιαβε όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ θαη όηη εκθηαιώλνληαο ην θξαζί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δύκσζεο ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθό. Σν πόζν δίθην είρε, ην μέξνπκε πιένλ όινη. Οη πην γλσζηέο εηηθέηεο από απηή ηελ πεξηνρή είλαη ε Dom Pérignon, ε Moët et Chandon, ε Ruinart, ε Krug, ε Pommery, ε Veuve Clicquot θαη ε Mumm κεηαμύ άιισλ. Μία άιιε πεξηνρή πνπ ρξόληα δηεθδηθεί ηα πξσηεία από ηε Κακπαλία είλαη ε πεξηνρή ηνπ Μπνξληό. Βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηνπ Παξηζηνύ θαη πεξεθαλεύεηαη (όρη αδίθσο) γηα ηα θξαζηά ηεο. Δδώ ζπλαληνύκε ίζσο ηα πην πνηνηηθά θαη αθξηβά θξαζηά ηεο Γαιιίαο. Τπάξρνπλ πάλσ από επηά ρηιηάδεο σατώ (chateaux) (πνπ θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη πύξγνο) θαη θαιιηεξγνύληαη πεξίπνπ εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο ακπειώλσλ. Ζ πνηθηιία απηή είλαη ε αγαπεκέλε ησλ Δπξσπαίσλ αθνύ ην 67% ησλ εμαγσγώλ θαηαλαιώλεηαη εθηόο Γαιιίαο. Οη θπξηόηεξεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη ε Merlot, ε Cabernet-Sauvignon, εcabernet-franc,ε Sémillon, θαη ε Sauvignon πνπ δίλνπλ ηηο γλσζηέο εηηθέηεο ηνπ Château Margaux, Pétrus, Château Penin θ.α. 22 Σα θξαζηά ηεο Βνπξγνπλδίαο είλαη θαη απηά από ηα πην θεκηζκέλα θξαζηά ζηνλ θόζκν. Σν 1415 κε ην βαζηιηθό δηάηαγκα ηα θξαζηά πνπ επηηξεπόηαλ λα νλνκάδνληαη θξαζηά Βνπξγνπλδίαο θαζνξηδόηαλ λα είλαη ηα θξαζηά πνπ ζα παξάγνληαλ πάλσ από ηε γέθπξα ηεο πόιεο Sens. Γηα πάλσ από ρξόληα νη κνλαρνί ζε απηή πεξηνρή θαιιηεξγνύλ ηε γε ηεο θαη έρνπλ πξνζθέξεη από ηα θαιύηεξα θξαζηά πνπ έρνπκε δνθηκάζεη. Σα θξαζηά ηεο πεξηνρήο απηήο είλαη απζηεξώο ειεγρόκελα θαη ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, α) ηα Premier Cru κε 600 ακπειώλεο λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο γηα απηά ηα

23 θξαζηά θαη β) ηα Grand Cru πνπ ζεσξνύληαη ηα θαιύηεξα ησλ θαιύηεξσλ. Μόλν 33 ακπειώλεο έρνπλ ην πξνλόκην λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ακπειώλεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηα ζηαθύιηα ηνπο γηα ηε παξαγσγή απηώλ ησλ θξαζηώλ. Ζ πεξηνρή απηή καο έρεη πξνζθέξεη κεξηθά από ηα θαιύηεξα θξαζηά, όπσο Chambertin, Clos Vougeot, Corton, Corton-Charlemagne,Montrachet, Musigny, La Tache. Γεληθά, ζηε πεξηνρή ηεο Βνπξγνπλδίαο, νη εθηάζεηο ησλ ακπειώλσλ είλαη ρσξηζκέλεο ζε κηθξόηεξεο θαη ππάξρνπλ πάλσ από θαιιηεξγεηέο πνπ έρνπλ ηα 2/3 ησλ εθηαξίσλ ακπειώλσλ πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή. 5 κεγάια Γαιιηθά θξαζηά Domaine Leroy Chambolle-Musigny Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir Domaine Leroy Chambolle-Musigny Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir H Lalou Bize Leroy είλαη κηα αλακθηζβήηεηα κεγάιε, αιιά ηδηόξξπζκε πξνζσπηθόηεηα, πνπ νηθνδόκεζε καδί κε ηνλ Aubert de Villaine ην κεγάιν όλνκα 23

24 πνπ θαηέρεη ζήκεξα ην Domaine de la Romanee-Conti. Mεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθσλίεο, όκσο, νδήγεζαλ ζηελ απνρώξεζή ηεο θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα λα ζηνρεύζεη ζην δηθό ηεο Domaine, ην νπνίν είρε ήδε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο από πξηλ. Παξάγεη ζαπκάζηα θξαζηά, πνπ θαιιηεξγεί κε βηνδπλακηθή θαιιηέξγεηα θαη αλήθεη ζηελ αθξόθξεκα ηεο Bνπξγνπλδίαο. Tν Chambolle Musigny είλαη έλα κεγαιεηώδεο θξαζί κε αξώκαηα βηνιέηαο, θεξαζηνύ, κπαραξηθώλ θαη δέξκαηνο. ην ζηόκα, ε νμύηεηα νη ηαλίλεο θαη ην θξνύην δέλνπλ αξκνληθά, ελώ ε επίγεπζή ηνπ είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Chateau Latour Πεξηνρή: Mπνξληό Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot Mεγαιεηώδεο θξαζί, θαηαηαγκέλν ζηελ θαηεγνξία ησλ premier cru από ην Eπξέσο γλσζηό ήδε από ην 18ν αηώλα, ππήξμε ην αγαπεκέλν θξαζί ηνπ Thomas Jefferson, πνπ ην αλαθάιπςε ην 1787, θαηά ηε ζεηεία ηνπ ζηε Γαιιία σο πξέζβε. ήκεξα εμαθνινπζεί λα απνιακβάλεη ηελ ίδηα θαη κεγαιύηεξε θήκε θαη είλαη έλα από ηα πην δηάζεκα θξαζηά ηνπ Mπνξληό. Tε κεγαιεηώδε πξνζσπηθόηεηά ηνπ κπνξεί λα ηε δηαθξίλεη αθόκε θαη θάπνηνο πνπ δελ δηαζέηεη θαζόινπ γλώζεηο πεξί νίλνπ. Tν ραξαθηεξίδνπλ αξώκαηα γιπθόξηδαο, βαηόκνπξσλ, κειαληνύ θαη πιήζνο άιισλ. ην ζηόκα, είλαη πιεζσξηθό, κε πνιύ θαιά ελζσκαησκέλεο ηηο ηαλίλεο ηνπ θαη πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο επίγεπζε. 24

25 Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Chateau Mouton Rothschild Πεξηνρή: Mπνξληό Πνηθηιίεο: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc Bξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Pauillac θαη αλήθεη ζηε γλσζηή νηθνγέλεηα Rothschild από ην Aξρηθά, νλνκαδόηαλ Brane-Mouton θαη κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Chateau Mouton Rothschild. Kαηαηάζζεηαη ζηελ αλώηεξε θαηεγνξία θξαζηώλ premier cru, θάηη πνπ ζπληζηά ηε κέγηζηε δηάθξηζε γηα έλα chateau. Xαξαθηεξίδεηαη από ζύλζεηα αξώκαηα ζηαθίδαο βαηόκνπξσλ θαη θαπλνύ. ην ζηόκα, είλαη ζσκαηώδεο, κε ώξηκα θξνύηα θαη ηαλίλεο κεγαιεηώδεο θνκςόηεηαο. Γηαθξίλεηαη από επίγεπζε πνιύ καθξάο δηάξθεηαο. 25

26 Guigal Cote Rotie La Landonne Πεξηνρή: Pνδαλόο Πνηθηιία: Syrah Mεγάιν όλνκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Pνδαλνύ, πνπ θεκίδεηαη γηα ηα θαηαπιεθηηθά Cote Roti ηνπ θαη ηα αλεπαλάιεπηα Ermitage ηνπ. H ζεηξά κε ηα ηξία Cote Roti (La Landonne, La Mouline, La Turque) έρεη δώζεη θξαζηά ζπάληαο θηλέηζαο θαη έρεη αλαδείμεη ηελ πεξηνρή ζε κία από ηηο θνξπθαίεο ηεο Γαιιίαο. Tν Cote Rotie La Landonne δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηε θηλέηζα πνπ ην ραξαθηεξίδεη. ηε κύηε, πξνζθέξεη αξώκαηα γιπθόξηδαο, θαξπθεπκάησλ, ζηαθίδαο θαη πηπεξηνύ, ελώ ζην ζηόκα είλαη πινύζην θαη ηζνξξνπεκέλν, κε ηζρπξέο, θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο. Domaine de la Romanee-Conti Grand Echezeaux Domaine de la Romanee-Conti Grand Echezeaux Πεξηνρή: Bνπξγνπλδία Πνηθηιία: Pinot Noir Tα αθξηβόηεξα θξαζηά ζηνλ θόζκν -θαη γηα πόινπο ηα θαιύηεξα- θέξνπλ ην όλνκα Romanee-Conti. O Aubert de Villaine, ν ζεκεξηλόο ηδηνθηήηεο ηνπ θηήκαηνο, έρεη ζηαζεί ηδηαίηεξα ηπρεξόο θαζόηη ηα ηειεπηαία ρξόληα βιέπεη ηα έζνδά ηνπ λα απμάλνληαη κε αζύιιεπηνπο ξπζκνύο. Aξθεί λα ζθεθηεί θαλείο όηη ε πξόζθαηε ρξνληά ηνπ Romanee-Conti Monopole, ην 2005, θνζηίδεη πεξίπνπ , όηαλ πξηλ από 4 ρξνληά ε ίδηα θηάιε ζηελ εμίζνπ πνιύ θαιή ρξνληά ηνπ 2002 θόζηηδε πεξίπνπ Tν Grand Echezeaux, αλ θαη αξθεηά πην νηθνλνκηθό από ην Monopole, είλαη έλα θξαζί κε απίζηεπηε θηλέηζα. Aξσκαηηθά, δηαθξίλεηαη από δακάζθελν, θεξάζη, cassis θαη κόθα. ην ζηόκα, είλαη θνκςό θαη ηζνξξνπεκέλν κε ηαλίλεο απίζηεπηεο θηλέηζαο. Οη θνξπθαίνη παξαγσγνί ηεο Γαιιίαο: 26

27 Mπνξληό Chateau Latour Chateau Margaux Chateau Haut-Brion Chateau Mouton Rothschild Chateau Lafite Rothschild Chateau Petrus Chateau Le Pin Chateau Cheval Blanc Chateau Ausone Chateau La Mission Haut-Brion Bνπξγνπλδίαο Domaine de la Romanee Conti Domaine Leroy Domaine Leflaive Domaine des Comtes Lafon Coche-Dury Meo-Camuzet Kακπαλίαο (Οίθνη) Krug Salon Louis Roederer Moet & Chandon Bollinger Charles Heidsieck Aιζαηίαο Zind Humbrecht Hugel Trimbach Weinbach Leon Beyer Marcel Deiss 27

28 Pνδαλνύ Guigal Paul Jaboulet Aine Chapoutier Jean-Louis Chave Chateau Rayas Clos de Papes Chateau de Beaucastel Λίγεξα Huet Didier Dagueneau Chateau de Fesles Henri Bourgeois Nicola Joly 28

29 ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ Οη ηηκέο γηα έλα πιήξεο γεύκα (νξεθηηθό, θπξίσο πηάην, επηδόξπην) θπκαίλνληαη από 10 πεξίπνπ επξώ κέρξη θαη αζηξνλνκηθά πνζά ζηνπο λανύο ηεο γαιιηθήο γαζηξνλνκίαο, ηα ιεγόκελα εζηηαηόξηα «3 αζηέξσλ». Οη ζεθ ηνπο, όπσο ν Alain Ducasse, ν Paul Bocuse, θαη ν Pierre Gagnaire, είλαη πξαγκαηηθνί ζηαξ. Αλάκεζα ζηα δύν απηά άθξα, ζα βξείηε έλα νιόθιεξν θάζκα ζπκπαζεηηθώλ εζηηαηνξίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπρλά γεύκαηα πςειήο πνηόηεηαο. Δάλ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα καγεηξέςεηε, ζα βξείηε ζε θάζε γαιιηθή πόιε ζνππεξκάξθεη θαη ππαίζξηεο αγνξέο. Όπνπ θαη λα κέλεηε ζηε Γαιιία, ζα έρεηε πάληα θνληά ζαο έλα θνύξλν γηα λα αγνξάδεηε ςσκί θαη θξνπαζάλ. ΟΡΟΛΟΓΗΔ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ηα menu πνπ πξνηείλνπλ νη chef θαη ζηηο εμαίξεηεο γεπζηηθέο απνιαύζεηο πνπ ππόζρνληαη γηα ην πάξηη ηεο βάπηηζεο, ππάξρνπλ εκπλεπζκέλεο δεκηνπξγίεο γεκάηεο άξσκα, έληαζε ρξώκα θαη άγλσζηνπο όξνπο. 29

30 ην γαζηξνλνκηθό απηό ηαμίδη ζπλαληά θαλείο πηάηα νηθεία, αιιά θαη γεύζεηο πξσηόγλσξεο γηα ηνλ νπξαλίζθν ησλ απαηηεηηθώλ θαιεζκέλσλ. Σν θξέαο, ην ςάξη, ηα δπκαξηθά, ηα ιαραληθά θαη όιεο νη γεύζεηο πνπ βαζηιεύνπλ ζηελ θνπδίλα, κπνξνύλ λα καγεηξεπηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κ έλαλ αξθεηά ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηό ηξόπν. Οη γλώζεηο θαη ε θαληαζία ησλ chef δελ κπνξεί παξά λα ζαο πξνζθέξνπλ επθάληαζηεο θαη πξσηόγλσξεο ζπληαγέο από ηε ρώξα καο, αιιά θαη ηαμηδεκέλεο από ηηο θνπδίλεο ηνπ θόζκνπ. Να ινηπόλ θάπνηνη από ηνπο όξνπο ηεο πςειήο νξνινγίαο ησλ menu. Αioli: Μαγηνλέδα κε ζθόξδν, γαιιηθήο έκπλεπζεο. εξβίξεηαη ζπλήζσο κε ζαιαζζηλά. Άηζκπεξγθ (iceberg): Λαραληθό, πνπ πξνέξρεηαη από πνηθηιία καξνπιηνύ. Α ια ιπνλαίδ (à la lyonnais): Ζ πξνζζήθε ηεγαληηώλ θξεκκπδηώλ ζε έλα πηάην ή ζε κηα γαξληηνύξα. Α ια πξηλζέο (à la princesse): Γαξληηνύξα από ζπαξάγγηα, παηάηεο θαη αγθηλάξεο, πνπ ζπλνδεύεη ςεηά θξέαηα. Α ια πξνβελζάι (à la provençale): Φαγεηά καγεηξεκέλα κε ληνκάηεο, ζθόξδν, ειαηόιαδν, θξεκκύδηα, ειηέο θαη ελίνηε καληηάξηα θαη αληζνύγηεο. Amuse-bouche: εκαίλεη απηό πνπ επραξηζηεί ην ζηόκα. Δίλαη ην κηθξό πηάην, πνπ ζεξβίξεηαη πξηλ απ νηηδήπνηε άιιν θαη απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο δνπιεηάο ηνπ chef. Αληίβ: Πξάζηλν ζγνπξό ήξεκν ξαδίθη κε πηθξή γεύζε. Οη Γάιινη ραξαθηεξίδνπλ έηζη θαη ην άζπξν θεπεπηηθό κε ζθηρηά ηπιηγκέλα θύιια θαη πηθξή γεύζε, πνπ καγεηξεύεηαη νγθξαηέλ κε κπεζακέι θαη δακπόλ ή ηξώγεηαη ρνληξνθνκκέλν ζηηο ζαιάηεο. Αξκπαξόξηδα: Αξσκαηηθό θπηό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δαραξνπιαζηηθή γηα λα δώζεη άξσκα θαη γεύζε ζε γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, αιιά θαη ζηε καγεηξηθή ζε θξέαο ιεκνλάην θαη ζε καξηλάδεο γηα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά. Αrborio: Κνληό ηηαιηθό ξύδη. Ηδαληθό γηα ξηδόην. Αζπίθ (aspic): Γηαθαλέο δειέ (ρσξίο δάραξε), πνπ κπαίλεη σο γιάζν πάλσ ζε θξύα θαγεηά. Βaba ghanoush: Μεζαλαηνιίηηθνο πνπξέο από κειηηδάλα, κε ηαρίλη, ρπκό ιεκνληνύ, ειαηόιαδν, θαη ζθόξδν. πλήζσο ζπλνδεύεη αξλί. Βεινπηέ: Λεπθή περηή ζνύπα ή ζάιηζα δεκέλε είηε κε βνύηπξν θαη αιεύξη είηε κε θξέκα γάιαθηνο θαη θξόθν αβγνύ. Βηλεγθξέη: Γαιιηθή ζάιηζα, πνπ παξαζθεπάδεηαη από μίδη ή ιεκόλη ζε ζπλδπαζκό κε ιάδη, πηπέξη θαη αιάηη. ην κείγκα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ πιηθά, όπσο ζθόξδν, αγγνπξάθηα ηνπξζί, μεξά θξεκκπδάθηα, κνπζηάξδα, θ.ά. εξβίξεηαη θξύα ή ριηαξή θαη ζπλνδεύεη πξάζηλεο ζαιάηεο θαη θξύα πηάηα, όπσο θξύα θξέαηα θαη ςάξηα ζε δσκό. 30

31 Βνι ν βαλ: ηξνγγπιή θξνύζηα ζθνιηάηαο θαη θαπάθη από ηελ ίδηα δύκε, πνπ ζεξβίξεηαη ζαλ νξεθηηθό ή πξώην πηάην. Φνπζθώλεη ζην ςήζηκν θαη δεκηνπξγείηαη κηα ζήθε, ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη αικπξή ή γιπθηά γέκηζε. Βνπαιέ: Γηαδηθαζία επηθάιπςεο γιπθηζκάησλ κε θισζηέο θαξακέιαο ή δάραξεο θηιέ, ζε ζρήκα πνπ ζπκίδεη δίρηπ. Βroil (ςεηό): Σν ςήζηκν ηνπ πιηθνύ ζε άκεζε θσηηά ή αληίζηαζε, κε ηε δηαθνξά όηη ε θιόγα είλαη από ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πιηθνύ, όπσο ζην θνύξλν κόλν κε ηελ πάλσ αληίζηαζε αλακκέλε. Δίλαη πνιύ θαιόο ηξόπνο ςεζίκαηνο γηα ηνλ αζηαθό. Γθαζπάηζν (gaspacho): Οξεθηηθό ηζπαληθήο πξνέιεπζεο. Δίλαη έλα είδνο ληνκαηόζνππαο, πνπ θηηάρλεηαη από ληνκάηα, ειαηόιαδν, μίδη θαη ζθόξδν. εξβίξεηαη θξύα θαη κπνξεί επίζεο λα γαξλίξεηαη κε θύβνπο ιαραληθώλ (πξάζηλεο πηπεξηέο θαη αγγνύξη), ηξηκκέλν θξεκκύδη θαη θξνπηόλ. Γθνξγθνληδόια: Ηηαιηθό ηπξί κε πηθάληηθε γεύζε θαη έληνλν άξσκα. Έρεη θίηξηλν θαη άζπξν ρξώκα κε πξάζηλεο ξίγεο. εξβίξεηαη σο νξεθηηθό, ζπλνδεύεη ζαιάηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζάιηζεο θαη γέκηζε. Γθξαηηλάξηζκα: Σν ηειείσκα ελόο θαγεηνύ ζην θνύξλν κέρξη λα απνθηήζεη θξνύζηα. Γιάζν: Εαραξέληα επηθάιπςε γηα γιπθά. Ζ "παξαδνζηαθή" εθδνρή γίλεηαη κε δάραξε, αζπξάδηα αβγώλ, κπξσδηθά θαη ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο. Μπνξεί, όκσο, λα είλαη θαη ζνθνιαηέλην, λα έρεη cream cheese ή ό,ηη άιιν πξνθύςεη από ηε θαληαζία ηνπ δαραξνπιάζηε. Γνπέζηεξ ζνο: Πηθάληηθε ζάιηζα πνπ θηηάρλεηαη από κειάζα, δσκό θξέαηνο θαη αληζνύγηαο, θξεκκπδάθηα, ζθόξδν θαη κπαραξηθά. Gravy: νο από βξαζηό θξέαο, ιεπηόξεπζηε ζηε βξεηαληθή ηεο έθδνζε θαη περηή ζηελ ακεξηθάληθε. Δζθαιόπ: Λεπηή θέηα θξεαηηθνύ. Δζηξαγθόλ: Αξσκαηηθό θπηό κε ραξαθηεξηζηηθό άξσκα θαη ηδηαίηεξα έληνλε γεύζε. Υξεζηκνπνηείηαη θαη σο κπαραξηθό ζε απνμεξακέλε κνξθή. Εακπαγηόλε: γιπθηά ζνο από θξόθνπο αβγώλ, δάραξε θαη αιθνόι. πλνδεύεη γιπθά θαη θξέζθα θξνύηα. Εαθνξά: Μπαραξηθό κε ιεπηή γεύζε. Αξσκαηίδεη θαη ρξσκαηίδεη θαγεηά θαη πνηά. Εειαηίλε: Οπζία ρσξίο ρξώκα θαη κπξσδηά, πνπ θηηάρλεηαη από θόθαια θαη ρόλδξνπο δώσλ, θαζώο θαη από θάπνηα θύθηα. Επιηέλ: Δδέζκαηα, θπξίσο ιαραληθά, πνπ έρνπλ θνπεί ζε καθξόζηελν ζρήκα. 31

32 Καθνπιέ: Μπαραξηθό κε έληνλν άξσκα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηζνπξέθηα. Καιβαληόο (calvados): Μπξάληπ κήινπ, πνπ παξάγεηαη ζηε Ννξκαλδία θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ηελ πόιε Calvados (θέληξν παξαγσγήο κήινπ). Καξπάηζην: Πξνέξρεηαη από ηελ ηηαιηθή θνπδίλα θαη είλαη σκό καξηλαξηζκέλν θξέαο ή ςάξη θνκκέλν ζε πνιύ ιεπηέο θέηεο, πνπ ζεξβίξεηαη σο νξεθηηθό. Κηο ισξαίλ: Δίδνο ηάξηαο. Δίλαη αλνηρηή θαη εθηόο από ηα βαζηθά πιηθά ηεο έρεη ζπλήζσο απγά ρηππεκέλα κε θξέκα γάιαθηνο. Κιαθνπηί: Γαιιηθό γιύθηζκα κε θξνύηα. Μνηάδεη πνιύ κε θέηθ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ θξνύηα. Κνλζνκέ: Εσκόο θξέαηνο ή ςαξηνύ, πνπ ζεξβίξεηαη θξύνο ή δεζηόο ζηελ αξρή ηνπ γεύκαηνο. Κνλθί (confit): Φξνύηα βξαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα κέζα ζε δάραξε θαη θάπνηεο θνξέο κε ιίγν κπξάληπ. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε θξέαηα θαη πνπιεξηθά, πνπ δηαηεξνύληαη ζην ιίπνο ηνπο (θνλθί πάπηαο θαη ρήλαο). Κξνζηίλη: Φξπγαληζκέλεο θέηεο ςσκηνύ κε δηάθνξα γεπζηηθά επηζέκαηα. Από ηελ άπνςε ηεο γαζηξνλνκίαο, ππάξρνπλ ιεγόκελεο ζπάληεο πξντόληα. Σα ιίγα πξντόληα είλαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη κόλν ζε επίπεδεο έζνδα ή "πνιπηέιεηα". 32 CHEFS Jacques Pepin : Καηάγεηαη από ην Παξίζη.Ήηαλ ν αγαπεκέλνο chef ηνπ πξώελ πξσζππνπξγνύ ηεο Γαιιίαο (Charles De Gaule).Έγηλε δηάζεκνο ζε Γαιιία θαη Ακεξηθή κε ηηο καγεηξηθέο ηνπ εθπνκπέο. Marie-Antoine Careme : ( ). Σνλ απνθάιεζαλ αξρηηέθηνλα ηεο γαιιηθήο θνπδίλαο. ρεδίαδε πειώξηεο, εμεδεηεκέλεο δηαθνζκήζεηο ηξαπεδηώλ πνπ νλόκαδε ζπλζέζεηο(pieces montees) θαη ήηαλ αιεζηλά αξρηηεθηνλήκαηα.

33 Prosper Montagne ( )...Γεκηνπξγόο ηνπ «Larousse Gastronomique» (1938), ην επαγγέιην ηεογαιιηθήο γαζηξνλνκίαο. Georges-Auguste Escoffier ( )Απινπνίεζε ηελ θνπδίλα, ηα εδεζκαηνιόγηα, επηηαρύλνληαο ην ζεξβίξηζκα θαη νξγαλώλνληαο ηηο νκάδεο ησλ καγείξσλ.πλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο κεγάιεο αιπζίδαο πνιπηειώλ μελνδνρείσλ αλά ηνλ θόζκν «Ritz». 33

34 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σειηθά κεηά από όια απηά δηαπηζηώζακε όηη ε Γαιιηθή θνπδίλα δηαζέηεη θνκςόηεηα θαη πινύζηα menu. Δίλαη βέβαην όηη αλ θάπνηε γεπηείηε ηόζν δηαθνξεηηθέο πνηνηηθέο γεύζεηο ηόηε ζα αγγίμεηε έλα κεγάιν κέξνο ηεο γαζηξνλνκίαο. Δπηπιένλ ζα βξείηε πηάηα θαη γεύζεηο γηα όια ηα γνύζηα πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζαο. Παξαδνζηαθή, πνιπεζληθή, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν εθιεπηπζκέλε, ε Γαιιηθή θνπδίλα είλαη θεκηζκέλε θαη νη πξνηάζεηο ηεο πνιιέο θαη εμόρσο γεπζηηθέο. Ζ ρώξα όπνπ δηνξγαλώλνληαη δνθηκέο θξαζηώλ θαη γεπζηγλσζίεο ηπξηώλ θαη όπνπ γελλήζεθαλ ηα αζηέξηα ηεο Michelin, είλαη κηα ρώξα πνπ μέξνπλ από θαιό θαγεηό. Ζ γαιιηθή θνπδίλα είλαη από ηηο πην θηλεηζάηεο θαη εθιεπηπζκέλεο θαη δελ ζεσξείηαη αδίθσο από ηηο πην θνξπθαίεο ηνπ πιαλήηε, κε ηνπο καζεηεπόκελνπο chef λα παζρίδνπλ γηα λα πεηύρνπλ ηελ ηδαληθή ζσο κπεαξλέδ. Αλ αγαπάηε ην θαιό θαγεηό, ηόηε ε Γαιιία είλαη ζίγνπξα ν ηδαληθόο πξννξηζκόο!!! 34

35 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα