ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ " Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΟΛΓΑ ΜΥΛΩΝΑ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30/04/2012 Α.Π. : 1592 Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση " Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ), 2. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για κοινοτική ενίσχυση από το 3. Τη με αριθμ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αριθμ /ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), 28020/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) και 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/ ) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/ Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής (ΦΕΚ57/Β/ ). 6. Το Π.Δ. 65/2011 ( ΦΕΚ 147/Α/ ) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 154/Α/ Την υπ' αριθμ / Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Σελίδα 1 από 8

2 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΦΕΚ 2741/τ. Β' / , "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη". 8. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ / με την οποία διορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ/ ). 9. Τις από και , 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας 10. Τις αποφάσεις της 3ης και της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 11. Την πρόσκληση 57 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως ισχύει. 12. Την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 619/ , 13. Την με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. ΕΥΔ 1592/ αίτηση τροποποίησης πράξης με τίτλο ««ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και MIS προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 14. Το εγκεκριμένο ΦΑΠ με ημερ Την με αριθμ. πρωτ. 1718/ Εισήγηση της ΕΥΔ για την 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξη της πράξης που αφορά στην αύξηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού με ταυτόχρονη αύξηση του ΦΑ που σχετίζεται με την συμμετοχή των μελών της Επιτροπής πληροφορικής και Επικοινωνιών και των ΟΔΙΣΕΕ σε συνέδρια FOR A και workshops τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από άλλες πράξεις του ΕΠ ΔΜ. 16. Τη διαβίβαση των υπογεγραμμένων ΣΑΟ από τον φορέα με το Α.Π.12213/ έγγραφο (εισερχ. ΕΥΔ 1726/ ). Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ " στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση ". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2012ΣΕ ΣΑ: ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε Σελίδα 2 από 8

3 ΤΟ 2011 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται εξαιρετικά απαραίτητη η υποστήριξη της Επιτροπής με μια σειρά από συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του θεσμικού της ρόλου. Μέσω της παρούσας πράξης επιδιώκεται: H συμβολή στο έργο της Επιτροπής, αναφορικά με την συνεχή επικαιροποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου. Η υποστήριξή της στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μέσα του Δημόσιου Τομέα, στην εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και των στόχων της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στον προσδιορισμό ειδικότερων στόχων στους επιμέρους τομείς, στη διαμόρφωση Στρατηγικής για τη Σύγκλιση της έρευνας και της παραγωγής στο χώρο των ΤΠΕ, στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου για τη Διοίκηση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική υλοποίηση κάθε Έργου, στη διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων αναφορικά με βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών να υιοθετούν δράσεις στον Τομέα των ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στην Επιτροπή Αφορούν: Την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της, όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων για την Ευρυζωνικότητα, την Ψηφιακή Σύγκλιση και την Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση, καθώς και των Επιχ. Σχεδίων για τους επιμέρους τομείς πολιτικής. Την εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών, Την Νομική Υποστήριξη και συμμετοχής σε διοργάνωση συνεδρίων και workshops στο εξωτερικό για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Επιτροπή πληροφορικής και τους μηχανισμούς υποστήριξης, Την προβολή και προώθηση του έργου της και των αποτελεσμάτων της μέσω της υλοποίησης στοχευμένων σχετικών ενεργειών, Την διοργάνωση/διενέργεια ενεργειών ευαισθητοποίης. Αναλυση στο επισυνατώμενο ΤΔΠΠ 6. Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 1 - Σύμβουλος για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών I. Φάση Α: Εκπόνηση της μεθοδολογίας Διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων Π1 Μεθοδολογία Διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων II. Φάση Β: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας Π2 Αποτύπωση των διαδικασιών και των ροών εργασίας Π3 Αποτύπωση των εντύπων που θα χρησιμοποιούνται III. Φάση Γ: Σχέδιο καταγραφής απαραίτητων υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής Π4 Αποτύπωση των απαιτούμενων υποδομών και ανθρώπινων πόρων IV. Φάση Δ: Αξιολόγηση μεθοδολογίας διοίκησης σε πραγματικά συνθήκες και επικαιροποίησή της Π5 Λειτουργία της Μεθοδολογίας σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος Αποτίμηση και Βελτιστοποίηση Υποέργο 2 - Προμήθεια εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του συνόλου των πτυχών του έργου της Επιτροπής Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ1: Αναφορές: Αντικείμενο της συγκεκριμένης Ομάδας Παραδοτέων αφορά τη σύνταξη και υποβολή αναφορών όσον αφορά: την υλοποίηση των «Σχεδίων Στρατηγικής για την Πληροφορική και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, καθώς και τις Λειτουργικές και Οργανωτικές Αναδιαρθρώσεις Φορέων και Υπηρεσιών» τις τιμές των δεικτών αποτελεσματικότητας, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο των παραπάνω Σχεδίων. Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ2: Εμπειρογνωμοσύνες: Αντικείμενο της συγκεκριμένης Ομάδας Παραδοτέων αφορά τη εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών όσον αφορά: Σελίδα 3 από 8

4 επιμέρους δράσεις και έργα ΤΠΕ των φορέων του δημόσιου τομέα, διορθωτικές παρεμβάσεις, πιθανές βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών την αποτελεσματικότητα των επιμέρους Τελικών Δικαιούχων Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ3: Μελέτες: Αντικείμενο της συγκεκριμένης Ομάδας Παραδοτέων αφορά τη εκπόνηση μελετών όσον αφορά: τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των δράσεων ΤΠΕ που υλοποιούνται από επιμέρους φορείς, τη διατύπωση προτάσεων για την υλοποίηση νέων δράσεων σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς, την οργάνωση και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών του Δημοσίου, καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Υποέργο 3 - Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής & συμμετοχή σε διοργανώσεις συνεδρίων και workshop στο εξωτερικό για μεταφορά τεχνογνωσίας στη Επιτροπή και τους μηχανισμούς υποστήριξής της Φάσεις και παραδοτέα Κατηγορία 1 - Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Φάση Α: Νομοπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Π1 Διαμόρφωση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I. Φάση Β: Νομοπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή των απαραίτητων θεσμικών και κανονιστικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ψηφιακού θεματολογίου Π2 Διαμόρφωση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ψηφιακού θεματολογίου II. Φάση Γ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής υποστήριξςη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Π3 Διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και μπορεί να αφορούν ενδεικτικά : Κατηγορία 2 - Συμμετοχή σε Διοργανώσεις Συνεδρίων και workshop στο εξωτερικό για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Επιτροπή και τους Μηχανισμούς Υποστήριξης της Π1 Αποφάσεις ετήσιου Προγραμματισμού (υποβάλλεται μια ανά εξάμηνο του έτους) Π2 Απολογιστικές Εκθέσεις συμμετοχής ανά αντιπροσωπεία (συνολικά 30) Π3 Ενημερωτικό Υλικό (έντυπα και πληροφοριακό υλικό ανά διοργάνωση) Υποέργο 4 - Πληροφοριακό Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης της συνολικής στόχευσης της Επιτροπής Πληροφορικής και των επιμέρους παρεμβάσεων δράσεων και έργων ΤΠΕ I. Φάση Α: Μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων Έργου Π1 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Π2 - Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου Π3 - Σχέδιο προμήθειας & εγκατάστασης εξοπλισμού (Αφορά το Υποέργο 10) Π4 - Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Σχήματος Διοίκησης Έργου II. Φάση Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού Π5 - Εγκατεστημένος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, σε λειτουργική ετοιμότητα Π6 - Εγκατεστημένο ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, σε λειτουργική ετοιμότητα III. Φάση Γ Ανάπτυξη Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Π7 - Υλοποιημένο, ενοποιημένο και ελεγμένο Πληροφοριακό Σύστημα Π8 - Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) IV. Φάση Δ Εκπαίδευση Π9 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών και Διαχειριστών Συστήματος V. Φάση Ε Πιλοτική Λειτουργία Σελίδα 4 από 8

5 Π10 - Πλήρως ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές VI. Φάση ΣΤ Δοκιμαστική Λειτουργία Π11 - Σύστημα δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας Υποέργο 5 - Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I. Φάση Α: Χάραξη Στρατηγικής με στόχο την οριοθέτηση του πλαισίου και της μεθοδολογίας που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα της διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και της ευαισθητοποίησης των τελικών αποδεκτών Π1 Στρατηγική για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευαισθητοποίησης των τελικών αποδεκτών Π2 Πλάνο Δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ευαισθητοποίησης των τελικών αποδεκτών II. Φάση Β Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των δράσεων διάχυσης της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών Π3 Πρόταση με οριζόντιες δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης των τελικών αποδεκτών που θα προωθήσει η Επιτροπή Π4 Πρόταση με δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης των τελικών αποδεκτών που θα προωθήσει η Επιτροπή αναφορικά με συγκεκριμένα κρίσιμα έργα Π5 Διαμόρφωση Περιεχομένου για τη δραστηριότητα της Επιτροπής και των έργων που επιβλέπει Π6 Πρόταση για την οργάνωση, λειτουργία και εμπλουτισμός του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που επιβλέπει και λειτουργεί η Επιτροπή III. Φάση Γ Σχεδιασμός - υλοποίηση δράσεων για την επιθετική προώθηση πακέτων δημόσιας πληροφορίας Π7 - Μελέτη για τον προσδιορισμό κρίσιμων πακέτων Δημόσιας Πληροφορίας που αφορούν κρίσιμη μάζα τελικών αποδεκτών (πολιτών και επιχειρήσεων) Π8 - Καταγραφή και προγραμματισμός δράσεων για την αξιοποίηση των Πακέτων Δημόσιας Πληροφορίας Π9 - Παροχή υπηρεσιών για το Συντονισμό της εφαρμογής και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών συναλλαγών που σχετίζονται με τα πακέτα δημόσιας πληροφορίας IV. Φάση Δ Καταγραφή και τεκμηρίωση των κοινωνικών επιδράσεων από τις δράσεις και τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Επιτροπής και του Ψηφιακού Θεματολογίου Π10 - Διαμόρφωση Καλών Πρακτικών και Μελετών Περίπτωσης Π11 - Παρακολούθηση και Αποτίμηση δράσεων με βάση τους δείκτες αποτελέσματος Π12 - Προσδιορισμός μελετών κοινωνικών επιπτώσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, συλλογή και αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων V. Φάση Ε Παροχή υπηρεσιών για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και έργων ΤΠΕ Π13 - Μελέτη για τη διαμόρφωση μεθοδολογίας για την παραγωγή και αξιοποίηση οπτικών μηνυμάτων για δράσεις και έργα ΤΠΕ Π14 - Εφαρμογή της Μεθοδολογίας σε έργα και δράσεις που θα επιλεγούν VI. Φάση ΣΤ Σύνταξη τριμηνιαίων αναφορών για την πορεία υλοποποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποέργο 6 - Ενέργειες Δημοσιότητας και Ενημέρωσης για τις δράσεις της Επιτροπής Π1 - Υπηρεσία Press Kit Επιμέλεια άρθρων (δελτία τύπου, καλές πρακτικές) με στόχο την παρουσίαση της δραστηριότητας της Επιτροπής με έμφαση στις δράσεις και στα έργα που σχεδιάζει και επιβλέπει, Σελίδα 5 από 8

6 Π2 - Σχεδιασμό και παραγωγή υλικού ενημέρωσης και συγκεκριμένα εντύπων, Ενημερωτικών video, Παρουσιάσεων και newsletters. Π3 - Διενέργεια καμπάνιας ενημέρωσης του κοινού στόχου ή/και ειδικών κοινών μέσω ΜΜΕ και συγκεκριμένα του Διαδικτύου, του ραδιοφώνου και του έντυπου τύπου Υποέργο 7 - Μελέτη σεναρίων ανάπτυξης και εκπόνηση προδιαγραφών συνολικής αρχιτεκτονικής & συνδεσμολογίας διαδικτυακών τόπων του Δημοσίου I. Φάση Α: Καταγραφή κατηγοριοποίηση διαδικτυακών τόπων του Δημοσίου Π1 Καταγραφή των βασικότερων ιστοτόπων της Δημόσιας Διοίκησης και κατηγοριοποίηση τους με βάση τους επιμέρους τομείς πολιτικής που αφορούν με βάση τις θεματικές ενότητες που έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή II. Φάση Β: Διαμόρφωση συνολικής αρχιτεκτονικής για την παρουσίαση, συσχέτιση και αναζήτηση της Δημόσιας Πληροφορίας Π2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων αρχιτεκτονικής για την παρουσίαση, συσχέτιση και αναζήτηση της Δημόσιας Πληροφορίας και την εξειδίκευση του μοντέλου αρχιτεκτονικής που θα επιλεγεί προς εφαρμογή III. Φάση Γ: Διαμόρφωση μοντέλου και πλάνου για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων με βάση τη Συνολική Αρχιτεκτονική Π3 Διαμόρφωση μοντέλου και πλάνου για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων με βάση τη Συνολική Αρχιτεκτονική Υποέργο 8 - Σχεδιασμός, Υλοποίηση και λειτουργία Ιστοτόπου για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης I. Φάση Α: Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός του ιστοτόπου στο πλαίσιο μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής για την παρουσίαση, συσχέτιση και αναζήτηση της Δημόσιας πληροφορίας που σχετίζεται με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Π1 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Π2 - Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου II. Φάση Β: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση του ιστοτόπου Π3 Υλοποιημένος και ελεγμένος Ιστότοπος Π4 Ανάπτυξη εξειδικευμένης πολυμεσικής παρουσίασης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π5 - Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης III. Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία Π6 - Πλήρως ελεγμένος ιστότοπος σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές Π7 - Εκπαίδευση IV. Φάση Δ: Δοκιμαστική Λειτουργία Π8 - Σύστημα δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας Υποέργο 9 - Ενέργειες Ευαισθητοποίησης Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ1: Διενέργεια Τεκμηρίωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης: Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ2: Διενέργεια ενεργειών διαβούλευσης / διευκόλυνσης σύναψης στρατηγικών συνεργασιών (lobbing) : Ομάδα Παραδοτέων ΟΠ3: Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού Υποέργο 10 : Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων Το υποέργο αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων που θα υλοποιηθεί μέσω του Υποέργου 4. Μετά την ολοκλήρωση του το σύστημα θα παραδοθεί στο Φορέα Λειτουργίας. Τα παραδοτέα ανά Υποέργο είναι: Υπ1 Π1-Μεθοδ. Διοίκ. διαχείρ.και επίβλεψης έργων,π2 Αποτύπ. διαδικ. και ροών εργασίας, Π3 Αποτύπση Σελίδα 6 από 8

7 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες αξιολογήσεις εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE) Λογισμικό (SOFTWARE) Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ , ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 4,006, , Σύνολο (1) 4,928, ΣΥΝΟΛΑ εντύπων,π4 Αποτύπωση απαιτούμ. υποδομών και ανθρ. πόρων, Π5 Λειτουργία Μεθοδ. σε πραγμ. συνθήκες. Υπ2-Ομ. Παραδ. ΟΠ1:Αναφορές, ΟΠ2: Εμπειρογνωμοσύνες,ΟΠ3: Μελέτες. Υπ3 Π1 Διαμόρφωση προτάσεων για κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Νόμου για την Ηλ.Διακυβέρνηση,Π2 Διαμόρφωση προτάσεων για το θεσμικό και κανον. πλαίσίο για την ενεργ. των δράσεων Ψηφ. θεματολογίου,π3 Διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.Υπ4 Π1 Τεύχ. Ανάλυσης Απαιτήσεων,Π2-Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου,Π3-Σχέδιο προμήθειας & εγκατάστασης εξοπλισμού,π4-σχέδιο καταρτ / εκπαίδ. στελεχών Σχήμ. Διοίκησης Έργου,Π6-Εγκατεστημένο ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, σε λειτουργική ετοιμότητα,π7-υλοποιημένο, ενοποιημένο και ελεγμένο ΟΠΣ,Π8-Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρ., Π9-Υπηρ.εκπαίδευσης στελεχών και Διαχ. Συστήματος, Π10-Ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ σε πραγματικές συνθήκες, Π11-Σύστ. δοκιμασμένο σε συνθήκες επιχ. λειτουργίας. Υπ5 Π1 Στρατηγ. για διάχυση αποτελεσμάτων της Ηλ. Διακυβ. Π2 Πλάνο Δράσεων για διάχυση των αποτελεσμάτων της Ηλ.Διακυβ. **** ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΔΠΠ***** 4,928, ,928, ,928, ,928, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 4,928, Ευρώ Σελίδα 7 από 8

8 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4,928, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 4,928, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε3158 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 4,928, (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 1,232, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,παραμένουν σε ισχύ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καθηγητής Γκρίτζαλης Στέφανος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ 4. ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, ΑΘΗΝΑ Εσωτερική Διανομή 1. κ. Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Παντ. Τζωρτζάκη 2. κ. Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, καθ. Στέφ. Γκρίτζαλη Σελίδα 8 από 8

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Γ-ΨΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Γ-ΨΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα