Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου"

Transcript

1 Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου Λιακοπούλου Ευστρατία, MSc., Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη: Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος µέσω του ιαδικτύου µε το Moodle µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος. Η παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων κινητοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών, αξιοποιεί τα βιώµατά τους, συνδέει το σχολείο µε τη ζωή, ωθεί στην ενεργοποίηση των µαθητών, στην εξατοµίκευση της διδασκαλίας, στην καλλιέργεια σηµαντικών δεξιοτήτων συνεργατικών, µεταγνωστικών κ.ά, στην προετοιµασία για τη δια βίου µάθηση κλπ. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µία εφαρµογή ηλεκτρονικού µαθήµατος που δηµιουργήθηκε για τους σκοπούς του µαθήµατος της Πληροφορικής Γ Γυµνασίου. Η πιλοτική εφαρµογή έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η δηµιουργία ανάλογου ηλεκτρονικού µαθήµατος είναι εφικτή για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων µέσω της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣ. Απαιτείται κατάλληλη συνεννόηση, ενώ οι µαθητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό µάθηµα µέσω του λογαριασµού τους στο ΠΣ. 1. Εισαγωγή Το σχολείο είναι κοινωνικός θεσµός και ως τέτοιος εκφράζει την εποχή του και οφείλει να καλύπτει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τις κοινωνίες της µετα-νεωτερικότητας, την παγκοσµιοποίηση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, την «Κοινωνία της Γνώσης», τη ρευστότητα, συχνές και απρόσµενες πολλές φορές κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτικές αλλαγές (Σταµέλος, 2002, Τσαούσης, 2007). Το σχολείο για να προετοιµάσει τον άνθρωπο που θα ζήσει σε αυτό το περιβάλλον οφείλει να εστιάσει σε νέες δεξιότητες, στην ανακάλυψη και εφαρµογή της γνώσης, στην ευελιξία και τη συνεργατικότητα. Σήµερα η γνώση αλλάζει και καταργούνται οι αυθεντίες. Το σχολείο χάνει το µονοπώλιο που είχε ως αποκλειστικός φορέας παροχής γνώσης. Οι µαθητές/τριες γίνονται πιο ενεργητικοί/ές στα πλαίσια της κοινωνικοποίησής τους, της παροχής ποικίλων ερεθισµάτων από τα ΜΜΕ, την τηλεόραση, τον υπολογιστή, την κινητή τηλεφωνία, το ιαδίκτυο. ιαπλάθουν την προσωπικότητά τους σε ένα κοινωνικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή πληροφορίας, ερεθισµάτων, δράσης. Αποτελούν τη γενιά των ψηφιακά αυτόχθονων digital natives (Prensky, 2001). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατέχουν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Aποτελούν αφενός, νέες βασικές δεξιότητες απαραίτητες για το σύγχρονο ευρωπαίο πολίτη (EU, 2003). Αφετέρου, συνιστούν γνωστικό εργαλείο που µπορεί να συµβάλλει στην οικοδόµηση της γνώσης και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, συµβάλλοντας στη µετάβαση από το δασκαλοκεντρικό στο µαθητοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας. (Μικρόπουλος, 2006, Ράπτης & Ράπτη, 2001). Αυτή η νέα παιδαγωγική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στο Σωκράτη και τον Dewey και εκφράζεται από τη θεωρία του εποικοδοµισµού, όπου ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός της µάθησης. Ο/Η εκπαιδευτικός ISSN

2 καθοδηγεί τους/τις µαθητές/τριες µέσω ερωτήσεων να ανακαλύψουν µόνοι/ες τους την πληροφορία και να δοµήσουν τη γνώση. Στο µοντέλο αυτό, η αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να επιτύχει ισχυρή συνέργεια (Prensky, 2008). Τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται στη χώρα µας µία µεγάλη προσπάθεια για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Κόµης, 2004). Πρόσφατα, η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε µε τη δράση «Ψηφιακή τάξη» που περιλαµβάνει την παροχή δωρεάν φορητών µαθητικών υπολογιστών σε όλους τους µαθητές/τριες της Α Γυµνασίου (Κ.Υ.Α /2009). Επίσης µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ β επιπέδου (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 46/2010). Το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο αποτελεί κατεξοχήν διδακτικό αντικείµενο που µπορεί να διευκολύνει την εισαγωγή των ΤΠΕ. Παρέχει στους/στις µαθητές/τριες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ καλλιεργεί θετική στάση έτσι ώστε ο υπολογιστής και οι ποικίλες εφαρµογές των ΤΠΕ να αποτελέσουν για τους/τις µαθητές/τριες εργαλείο για την καθηµερινή ζωή και για την αναζήτηση της γνώσης. Σύµφωνα µε τα ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2003), η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης και την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο καθηµερινών σχολικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το ΑΠΣ Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2003) προβλέπει ως στόχους του µαθήµατος, µεταξύ άλλων, οι µαθητές/τριες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για να επικοινωνήσουν ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο προβληµατιστούν, ενηµερωθούν, κατανοήσουν τις επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΤΠΕ Ταυτόχρονα, οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα µας καταδεικνύουν πως οι µαθητές/τριες αξιοποιούν τον υπολογιστή κυρίως για διασκέδαση, ψυχαγωγία και χαλάρωση (Ασλανίδου & Οικονόµου, 2006, Papastergiou & Solomonidou, 2005). Το ιαδίκτυο αποτελεί για τους/τις µαθητές/τριες κατεξοχήν ευχάριστη δραστηριότητα, συνδεδεµένη περισσότερο µε την ψυχαγωγία παρά µε την εκπαίδευση. Η αλλαγή της στάσης αυτής είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Χρειάζεται να στηριχτεί στη δηµιουργία κατάλληλων µαθησιακών βιωµάτων. Οι στόχοι των ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής µπορούν να επιτευχθούν µε την αξιοποίηση µιας σύγχρονης εφαρµογής των ΤΠΕ, της ηλεκτρονικής µάθησης (elearning). Πρόκειται για εκπαίδευση µέσω υπολογιστή και χρήση κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης µάθησης (Σ Μ/LMS). Σε αυτή τη µορφή µάθησης, η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα (Keegan, 2000). Προτείνουµε την ηλεκτρονική µάθηση σαν ένα εργαλείο υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που σε καµία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση του εκπαιδευτικού. Αντίθετα, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να αναρτήσει σε κατάλληλη ιστοσελίδα στο ιαδίκτυο, εκπαιδευτικό περιεχόµενο, πηγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο/Η µαθητής/τρια έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ISSN

3 που δηµιούργησε ο/η εκπαιδευτικός µέσα και έξω από το σχολείο. Έχει τη δυνατότητα από το σπίτι, να κατεβάσει το εκπαιδευτικό υλικό, να συµβουλευτεί τις προτεινόµενες πηγές, να ζητήσει συµβουλές ή διευκρινήσεις από τον/την εκπαιδευτικό, να κάνει διάλογο µε συµµαθητές/τριες του, να συνεργαστεί µαζί τους για να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η ηλεκτρονική µάθηση ενδείκνυται για την υποστήριξη και υλοποίηση των διαθεµατικών εργασιών, τη µέθοδο project, την υλοποίηση προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων κ.ά. Το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (ΠΣ ), αναγνωρίζοντας τη χρησιµότητα και το πεδίο εφαρµογής της ηλεκτρονικής µάθησης, την παρέχει ως µία από τις υπηρεσίες του. Πρόκειται για την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Βασίζεται στη χρήση του πολύ γνωστού Σ Μ Moodle. Στην κατάλληλη ιστοσελίδα, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει το ηλεκτρονικό του/της µάθηµα, κατόπιν σχετικής αίτησης. Ο/Η µαθητής/τρια έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό µάθηµα µέσω του ιαδικτύου µε χρήση κωδικού. Εκτός από εκπαιδευτικό υλικό και προτεινόµενες συνδέσεις, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να δηµιουργήσει ποικίλες δραστηριότητες. Ερωτήσεις, υποβολή εργασίας, υποβολή αρχείου, συµµετοχή σε οµάδα συζήτησης. Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στη σχολική εκπαίδευση, παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα (About e-learning, 2010): προσελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών προωθεί τη συµµετοχή/ενεργοποίηση όλων των µαθητών/τριών, ακόµα και εκείνων που εµφανίζουν χαµηλή συµµετοχή ή/και σχολική αποτυχία διευκολύνει την εξατοµίκευση της µαθησιακής διαδικασίας υποστηρίζει και επεκτείνει τη διδασκαλία δηµιουργεί οµαδο-συνεργατικό κλίµα αξιοποιεί βιώµατα των µαθητών/τριών συνδέει το σχολείο µε τη ζωή καλλιεργεί δεξιότητες συµµετοχικές, ανάπτυξης διαλόγου, αναζήτησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας παρέχει δυνατότητες εφαρµογής της γνώσης και αναστοχασµού µειώνει το ψηφιακό χάσµα βοηθάει τον/την µαθητή/τρια να µάθει πώς να µαθαίνει προετοιµάζει τους/τις µαθητές/τριες για τη δια βίου µάθηση 2. Εφαρµογή ηλεκτρονικής µάθησης µε το Moodle Για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος της Πληροφορικής δηµιουργήσαµε κατά το σχολικό έτος ένα ηλεκτρονικό µάθηµα, αξιοποιώντας το Σ Μ Moodle, που αφορούσε τον προγραµµατισµό υπολογιστή µε τη γλώσσα Logo (βλ. Εικόνα 1). Ο δικτυακός τόπος του µαθήµατος βρίσκεται στη διεύθυνση Το εν λόγω µάθηµα χρησιµοποιήσαµε πιλοτικά µε µαθητές/τριες της Γ τάξης του Πειραµατικού Γυµνασίου Τρίπολης. Περιείχε ποικίλες µορφές εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, περιελάµβανε: εκπαιδευτικά κείµενα ανάρτηση αρχείων ISSN

4 σύνδεσµους σε ιστοσελίδες λεξικό εννοιών ανάθεση εργασίας εκπαιδευτικά παιχνίδια (βλ. Εικόνες 2, 3) ερωτήσεις αξιολόγησης κλειστού τύπου δραστηριότητες συµµετοχής σε οµάδα συζήτησης (φόρουµ) επικοινωνία µέσω άµεσου µηνύµατος, άµεσης συζήτησης και οµάδας συζήτησης Εικόνα 1. Κεντρική οθόνη µαθήµατος Πληροφορικής Γυµνασίου Οι µαθητές χρησιµοποίησαν το ηλεκτρονικό µάθηµα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την προσοχή τους προσέλκυσαν οι οµάδες συζήτησης και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Σε συζήτηση αναστοχασµού που έγινε µε τους µαθητές, οι τελευταίοι δήλωσαν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (κρεµάλα, φιδάκι, Sudoku, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, εκατοµµυριούχος) που βασίζονται σε έννοιες του µαθήµατος και τα κουίζ µε ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης αποτέλεσαν βοήθηµα για την προετοιµασία τους για το µάθηµα. Επίσης, η δυνατότητα επικοινωνίας µέσω του ηλεκτρονικού µαθήµατος µε τον/την εκπαιδευτικό και τους συµµαθητές ήταν χρήσιµη και υποβοηθητική για την επίλυση εκπαιδευτικών αποριών και την υποστήριξη της µάθησης. Η ενασχόληση µε το ηλεκτρονικό µάθηµα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, παρά την περιορισµένη της διάρκεια. Για την επόµενη σχολική χρονιά σχεδιάζουµε την πλήρη αξιοποίηση του ηλεκτρονικού µαθήµατος στη διδακτική πράξη, καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. ISSN

5 Εικόνα 2. Εκπαιδευτικό παιχνίδι Κρεµάλα Εικόνα 3. Εκπαιδευτικό παιχνίδι Σταυρόλεξο 3. ηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος µε το Moodle µέσω του ΠΣ Η δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικού µαθήµατος µε το Moodle είναι διαθέσιµη σε όλους τους εκπαιδευτικούς µέσω της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣ (βλ. Εικόνα 4), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για τη δηµιουργία ενός τέτοιου µαθήµατος χρειάζεται κατάλληλη επικοινωνία και έγκριση από το ΠΣ, το οποίο θα δηµιουργήσει την απαραίτητη ιστοσελίδα για το ηλεκτρονικό µάθηµα και θα εκχωρήσει τα κατάλληλα δικαιώµατα χρήσης στον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος καλείται να αποφασίσει αν θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό µάθηµα ή αν η πρόσβαση θα είναι κλειστή µε χρήση ISSN

6 ονόµατος χρήστη και κωδικού ασφαλείας. Επίσης, ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί/κάνει ανάρτηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το ηλεκτρονικό µάθηµα. Εφόσον επιλεγεί να είναι κλειστό το ηλεκτρονικό µάθηµα και να απαιτεί τη χρήση ονόµατος χρήστη και κωδικού, θα πρέπει να δηµιουργηθούν µέσω του ΠΣ οι κατάλληλοι λογαριασµοί χρηστών για τους µαθητές. Τους λογαριασµούς αυτούς θα χρησιµοποιούν οι µαθητές για την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό µάθηµα. Εικόνα 4. Ο δικτυακός τόπος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣ 4. Συµπεράσµατα Η «Κοινωνία της Γνώσης» δηµιουργεί νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για το σχολείο και την εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ και το ιαδίκτυο δίνουν την ευκαιρία επέκτασης της διδακτικής πράξης και της αλληλεπίδρασης της σχολικής τάξης και έξω από αυτήν. Το ΠΣ παρέχει στους εκπαιδευτικούς την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης µπορούν να αξιοποιηθούν τα βιώµατα των µαθητών/τριών και να προσελκυστεί το ενδιαφέρον τους. Θεωρούµε χρήσιµη την αξιοποίηση ηλεκτρονικού µαθήµατος στο χρονικό ορίζοντα του σχολικού έτους, ως ένα εργαλείο ενισχυτικό της διδακτικής πράξης, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο µέσα στη σχολική τάξη όσο και έξω από αυτήν. Στα πλαίσια αυτά, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της συµµετοχής των µαθητών/τριών, καθώς και η διερεύνηση και αποτύπωση των αποτελεσµάτων στην εκµάθηση βασικών εννοιών, στην εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων κλπ. ISSN

7 Βιβλιογραφικές παραποµπές: About e-learning. (2010). A Comprehensive up-to-date Guide for e-learning and Accredited Online Distance Education Ανακτήθηκε στις 5, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Ασλανίδου, Σ. & Οικονόµου, Α. (2006). Νέοι και ιαδίκτυο. Χρήση και πρακτικές στο σχολείο. Εισήγηση στο 5 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ µε θέµα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 5-8 Οκτωβρίου 2006, Θεσσαλονίκη. European Commission Basic Skills, Entrepreneurship and Foreign Languages. Keegan, D. (2000). Οι βασικές αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεων εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο Κόµης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Κ.Υ.Α. µε αρ /ΨΣ13856-Β(2)/ , ΦΕΚ B 1901/ Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα Ο.ΕΠ.ΕΚ., εγκύκλιος µε αρ. 46/ Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers and Education. v44, (4), pp Prensky, M. (2008). The Courage to Change: Guiding Teachers to the New Paradigm. In Educational Technology, 5-7/2008 Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, NCB University Press, v.9, no 5, 10/2001 Ράπτης, Α., & Ράπτη, A. (2001). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόµος Α. Αθήνα: ιδίων Σταµέλος, Γ. (2002). Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατας. Γ. Αθήνα: Ψηφίδα Τσαούσης,. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των ιεθνών Οργανισµών. Παγκόσµιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αθήνα: Gutenberg ΥΠΕΠΘ/ΠΙ (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα. ISSN

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr

. αούσης. 1 ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr Παίζω και µαθαίνω στο Moodle - Μία εφαρµογή, παράδειγµα καλής πρακτικής Β. Νταλούκας Καθηγ. Πληροφορικής ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας bdaloukas@sch.gr Κ. Κωνσταντούλας Καθηγ. Πληροφορικής ο ΕΠΑΛ Αµαλιάδας konstantoulas@sch.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com Τα online Μαθήματα του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) με τη χρήση της πλατφόρμας moodle: παρουσίαση μιας καλής πρακτικής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής».

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Κρ. Φώλια Εκπαιδευτικός Π.Ε, Δασκάλα, MSc Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. pure0india@yahoo.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 «Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. Κωσταλίας 1, Ε. Λιακοπούλου 2, Β. Νταλούκας 3 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο Τζωρτζάκης Γιάννης Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ12, Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά johntzortzakis@gmail.com Κωστάκη Κατερίνα MEd Εκπαιδευτικός ΠΕ06,

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα