ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή"

Transcript

1 Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ , ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA Πεπίλητη Αθνύ πξνεγήζεθε κηα ηξίσξε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ εμνηθείσζε νθηώ (8) καζεηώλ ηεο Γ γπκλαζίνπ κε ην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο GeoGebra, εξεπλήζεθε 1) ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηε θαηαζθεπή γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, 2) ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ινγηζκηθό αιιά θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γεσκεηξίαο, 3) ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο επέιεμαλ ηελ εκπεηξηθή απόδεημε ζε ζρέζε κε ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε θαη 4) ε άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη: 1) ε ζύληνκε (ηξίσξε) δηδαθηηθή παξέκβαζε ήηαλ αξθεηή γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγνύλ κε ην GeoGebra, κε ζρεηηθή επθνιία, γεσκεηξηθά ζρήκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ζηελ ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε ηνπο, 2) ην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο από όινπο ηνπο καζεηέο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε δεκηνπξγία ζπιινγηζκώλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 3) ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ, ε εκπεηξηθή απόδεημε πνπ πξνζθέξεηαη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ, πξνηηκήζεθε αληί ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο απόδεημεο, παξά ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο κέρξη θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κόλν κε ηελ ηππηθή απόδεημε, θαη 4) ε άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα ήηαλ πνιύ ζεηηθή. Ειζαγυγή Η απμαλόκελε δηείζδπζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηελ θνηλσλία δελ ήηαλ δπλαηόλ λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ινγηζκηθά αιιά θαη γεληθόηεξα ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο (κηθξόθνζκνη) πνπ πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ ζπλερώο εμειίζζνληαη θαη πξνζθέξνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο κάζεζεο αιιά θαη δπλαηόηεηεο ζρεδηαζκνύ κεγαιύηεξεο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, νη (ηερλνινγηθνί) καζεκαηηθνί κηθξόθνζκνη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνζθέξνπλ θαηλνηόκνπο ηξόπνπο δηεμαγσγήο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). ηηο κέξεο καο, ε ζπλεηζθνξά ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 1

2 δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο γίλεηαη πεξηζζόηεξν αληηιεπηή σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δπλακηθά κεηαβαιιόκελεο δηαδξαζηηθέο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Dynamic Geometry Environments ή DGE) (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). Σα DGE ινγηζκηθά επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα εξγαζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ (κηθξόθνζκν) όπνπ κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί θαη λα θαηαζθεπάζεη ζρήκαηα ζε πνιύ ιηγόηεξν ρξόλν από όηη ζηελ πεξίπησζε ραξηίκνιύβη θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Σα πξώηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο (DGE), εθκεηαιιεπόκελα ηελ κεγάιε πξόνδν πνπ έγηλε ζηελ γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ππνινγηζηώλ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). Σν θύξην πιενλέθηεκα ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο ζε ζρέζε κε άιια (ππνινγηζηηθά ε ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα) είλαη όηη νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζύλζεηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη κπνξνύλ εύθνια λα εθηειέζνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν έλα κεγάιν θάζκα κεηαζρεκαηηζκώλ πάλσ ζε απηά ηα ζρήκαηα, ώζηε νη καζεηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα κεγάιε πνηθηιία παξαδεηγκάησλ, αζύγθξηηα κεγαιύηεξε από απηήλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπκβαηηθά ή ηα ζηαηηθά ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα (R. Marrades and A. Gutierrez, 2001, p.96). Γίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο νηθνγέλεηαο (ζεηξάο) ζρεκάησλ - αληί γηα έλα κόλν ζηαηηθό ζρήκα - ηα νπνία λα αλαπαξηζηνύλ ηηο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). Γίλνπλ έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα πεξάζνπλ από ην "εηδηθό" ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο ζην "γεληθό", ην νπνίν είλαη ην δεηνύκελν ζηα καζεκαηηθά, θαη ην νπνίν πεξηγξάθεηαη από όια ηα ζρήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ dragging (ζύξζηκν). Από επηζηεκνινγηθή άπνςε, ηα DGE ινγηζκηθά, απνηεινύλ ηελ γέθπξα κεηαμύ ηεο εκπεηξηθήο θαη ηεο ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο ηεο γεσκεηξίαο (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). Καηά ην dragging (ζύξζηκν κε ην "πνληίθη") ελόο ζηνηρείνπ θάπνηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηνλ κηθξόθνζκν ελόο πεξηβάιινληνο DGE, ην ζρήκα αιιάδεη κνξθή αιιά όιεο νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή δηαηεξνύληαη. Έηζη, ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ έλα γεσκεηξηθό πξόβιεκα, λα ειέγμνπλ εκπεηξηθά θαη λα επαιεζεύζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηνπο ζπιινγηζκνύο (εηθαζίεο ηνπο) (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006; R. Marrades and A. Gutierrez, 2001). Απηή ε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα DGE ινγηζκηθά δηεπθνιύλεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο θαη επνκέλσο δηεπθνιύλεη ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο (νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία). Σν 2006 ππήξραλ πεξίπνπ 70 γλσζηά DGE ινγηζκηθά (πεξηβάιινληα) παγθνζκίσο, κε ηα πεξηζζόηεξα από απηά λα είλαη θιώλνη ή απόγνλνη δέθα βαζηθώλ ινγηζκηθώλ. Οη πεξηζζόηεξεο κέρξη ηώξα έξεπλεο εζηηάζηεθαλ ζηα ινγηζκηθά Cabri-Geometry θαη Geometer s Sketchpad. Σν πξώην είλαη γαιιηθό θαη ην δεύηεξν ακεξηθάληθν. Ιδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο εζηηάδνληαη ζην γαιιηθό Cabri-Geometry, γηα ην νπνίν ην ΤΠΔΠΘ έρεη απνθηήζεη άδεηεο ρξήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ ζε ειιεληθά ζρνιεία θαη έρεη δηαλείκεη ην 2

3 ινγηζκηθό ζε αξθεηά ειιεληθά ζρνιεία. Γελ είλαη γλσζηό θαηά πόζν ην ειιεληθό θξάηνο ζα ζπλερίδεη λα πιεξώλεη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ζην κέιινλ ή γηα ηελ αγνξά ησλ πηζαλώλ κειινληηθώλ ηνπ εθδόζεσλ. Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα ην δεύηεξν ινγηζκηθό, ην Geometer s Sketchpad - ε άδεηα ρξήζεο ηνπ, όπσο θαη ηνπ Cabri-Geometry, παξέρεηαη κόλν θαηόπηλ πιεξσκήο. Σν ινγηζκηθό GeoGebra ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό GeoGebra πνπ είλαη θαη απηό έλα ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο (DGE) αιιά πνπ εκθαλίζηεθε πνιύ αξγόηεξα από ηα παξαπάλσ δύν ινγηζκηθά. Γεκηνπξγήζεθε ην 2001 από ην Florida Atlantic University ησλ ΗΠΑ κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ ζην ζρνιείν θαη κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά ην Έρεη ιάβεη αξθεηά δηεζλή βξαβεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βξαβείσλ ινγηζκηθνύ εθπαίδεπζεο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Δπεηδή δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά πξόζθαηα, δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηε δηδαζθαιία. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ GeoGebra ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ δύν αιιά θαη κε ηα πεξηζζόηεξα DGE ινγηζκηθά ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ. Δίλαη έλα ινγηζκηθό ηύπνπ "ΔΛ-ΛΑΚ" (Διεύζεξν Λνγηζκηθό - Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα) θαη δηαηίζεηαη εληειώο δσξεάλ. Απηό απνηειεί κηα θάπνηα εγγύεζε γηα ηε κειινληηθή ύπαξμε ηνπ ινγηζκηθνύ, ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ θαη ηελ δσξεάλ δηάζεζή ηνπ ζην κέιινλ. Όινη νη καζεηέο κπνξνύλ δσξεάλ θαη εύθνια λα ην "θαηεβάζνπλ" κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα ην εγθαηαζηήζνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Η επίζεκε δηθηπαθή δηεύζπλζε από όπνπ κπνξνύκε λα "θαηεβάζνπκε" ην ινγηζκηθό είλαη: Σν GeoGebra έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδπάδεη ηε γεσκεηξία κε ηελ άιγεβξα. Πέξαλ ηεο δπλαηόηεηαο θαηαζθεπήο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, παξέρεη θαη ηελ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο αιγεβξηθώλ εμηζώζεσλ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηά γεσκεηξηθά. Η νλνκαζία GeoGebra πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο Geometry θαη Algebra θαη επηζεκαίλεη αθξηβώο απηή ηνπ ηελ δπλαηόηεηα. Παξέρεη έλαλ κηθξόθνζκν δπλακηθήο γεσκεηξίαο ν νπνίνο ελώ δελ πζηεξεί ζε δπλαηόηεηεο από ηνπο κηθξόθνζκνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά Cabri geometry θαη Scetchpad είλαη παξάιιεια πνιύ εύθνινο ζηε ρξήζε ηνπ. Η επηθάλεηα δηεπαθήο ηνπ (interface) είλαη ιηηή, εύθνια θαηαλνεηή αθόκε θαη από ηνλ αξράξην ρξήζηε θαη εκθαλίδεη ρξήζηκεο ππνδείμεηο θάζε θνξά πνπ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ πεξλάεη πάλσ από θάζε θνπκπί ηεο νζόλεο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ γξάθνληα, ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ είλαη πεξηζζόηεξν εύθνιν ζηε ρξήζε θαη θαηαλνεηό από ηα πεξηβάιινληα δηεπαθήο ησλ παξαπάλσ δύν ινγηζκηθώλ. ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα DGE ινγηζκηθά, είλαη ζπκβαηό κε ηα πεξηζζόηεξν γλσζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (windows, Linux θαη Mac). Απόδειξη και σπήζη δςναμικών ππογπαμμάηυν 3

4 Αξρηθά νη έξεπλεο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο ησλ DGE ινγηζκηθώλ, εζηηάζηεθαλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ ππνινγηζηή. Σειεπηαία όκσο γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν θαλεξό όηη ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαζθεπάδεη ν εθπαηδεπηηθόο, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γεληθόηεξα, αιιά θαη ην γεληθόηεξν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (C. Laborde, C. Kynigos et all, 2006). Έρεη δηαπηζησζεί όηη ηo πεξηβάιινλ ελόο DGE ινγηζκηθνύ πξνάγεη ηελ πνιιαπιή πξνζέγγηζε ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ραξηί κνιύβη (Κνξδάθε, Μ. θαη Μπαισκέλνπ, Α., 2003; Jones, 1998). Η εξγαζία ζην πεξηβάιινλ ελόο DGE ινγηζκηθνύ θαίλεηαη λα ελζνπζηάδεη ηνπο καζεηέο (Holzl R, 1996). Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα παίμνπλ, λα εξεπλήζνπλ θαη λα κάζνπλ καζεκαηηθά. Η έθπιεμε πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο νη παξαηεξήζεηο ηνπο κέζα ζην πεξηβάιινλ ελόο DGE ινγηζκηθνύ αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ή ηελ κνξθή ηνπ ζρήκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην dragging, κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο απόδεημεο (Arcavi Α. θαη Hadas Ν. 2000). ην άξζξν ησλ R. Marrades and A. Gutierrez, 2000, πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηέζζεξεηο (4) νιιαλδνί καζεηέο γπκλαζίνπ, ειηθίαο εηώλ, εξγαδόκελνη ζε νκάδεο δύν αηόκσλ, αλαδήηεζαλ θαη απέδεημαλ ηηο ιύζεηο δηαθόξσλ γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ εξγαδόκελνη ην πεξηβάιινλ ηνπ Cabri Geometry. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ εξεπλεηώλ ήηαλ λα αλαιύζνπλ (εξεπλήζνπλ) ηελ πνηθηινκνξθία ησλ απνδείμεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ εξγαδόκελνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Cabri. Έλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηώλ ήηαλ όηη ην πεξηβάιινλ επλόεζε ηελ δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλεύξεζε απνδείμεσλ, αιιά νη καζεηέο πξνηίκεζαλ ηελ εκπεηξηθή απόδεημε κέζα από ην dragging ηνπ ινγηζκηθνύ αληί ηεο επαγσγηθήο ηππηθήο απόδεημεο. ηελ έξεπλά ηνπο ην δείγκα ήηαλ κηθξό θαη νη καζεηέο ήηαλ θαινί γλώζηεο ηνπ ινγηζκηθνύ (Cabri) κηα πνπ είραλ εξγαζηεί γηα κήλεο πάλσ ζε απηό ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο θαη ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ επίζεο λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ νη καζεηέο πξνηηκνύλ ηελ εκπεηξηθή έλαληη ηεο επαγσγηθήο απόδεημεο. Έηζη ε παξνύζα έξεπλα - κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ λα αλέξρεηαη ζηνπο νθηώ (8) - ζα κπνξνύζε ίζσο λα εληζρύζεη ηα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ησλ R. Marrades and A. Gutierrez, (2000). Οη νξηζκνί γηα ηνπο όξνπο απόδεημε, εκπεηξηθή απόδεημε, θαη επαγσγηθή ή καζεκαηηθή (ηππηθή) απόδεημε, είλαη απηνί πνπ δίλνληαη ζην άξζξν ησλ Marrades θαη Gutierrez, (2000) θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Ωο απόδεημε ζεσξείηαη θάζε επηρείξεκα πνπ δίλεηαη από ηνλ καζεηή γηα λα πείζεη ηνπο άιινπο (π.ρ. ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθό) γηα ηελ αιήζεηα κηαο πξόηαζεο ή ελόο ζπκπεξάζκαηνο. Ωο εκπεηξηθή απόδεημε ζεσξείηαη θάζε απόδεημε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ρξήζε παξαδεηγκάησλ (ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ) σο ην θύξην (ίζσο θαη ην κόλν) ζηνηρείν γηα λα πείζνπκε θάπνηνλ γηα ηελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο. Οη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κεηά ηελ 4

5 παξαηήξεζε θάπνηαο ζρέζεο ή θαηάζηαζεο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα (ζρήκαηα) πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ dragging θαη ρξεζηκνπνηνύλ απηά ηα παξαδείγκαηα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο. Με άιια ιόγηα επηρεηξεκαηνινγνύλ όηη "αθνύ ζπκβαίλεη θάηη ζε θάπνηα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην dragging, ζα ζπκβαίλεη θαη ζε όια". Γειαδή από ην "εηδηθό" ζπκπεξαίλνπλ ην "γεληθό". Ωο επαγσγηθή ή ηππηθή καζεκαηηθή απόδεημε, ζεσξείηαη ε ηππηθή-αθεξεκέλε απόδεημε πνπ θηλείηαη κέζα ζε έλα ζύζηεκα αμησκάησλ θαη ζεσξείηαη απνδεθηή από ηνπο επαγγεικαηίεο καζεκαηηθνύο. Υαξαθηεξίδεηαη από απνπιαηζηνπνίεζε (decontextualization) ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απνδείμνπλ ηελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο. Σα επηρεηξήκαηα βαζίδνληαη ζε ελδνγελείο ηδηόηεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε ζεσξεηηθή ζθέςε θαη ζε ινγηθέο επαγσγέο πνπ ζηνρεύνπλ ζην λα επαιεζεύζνπλ ηελ πξόηαζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαδείγκαηα (ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα), απηό γίλεηαη γηα λα νξγαλσζνύλ ηα επηρεηξήκαηα αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ αηηηνιόγεζε ηεο αιήζεηαο ηεο πξόηαζεο. Η επηρεηξεκαηνινγία αθνξά ην "γεληθό" θαη όρη ην "εηδηθό" (ζπγθεθξηκέλν) ζρήκα. Η έπεςνα Η παξνύζα έξεπλα δηεμάρζεθε ζην πιαίζην κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ελόο εθ ησλ αξζνγξάθσλ (ηνπ Υ. Απνζηόινπ) ζην παλεπηζηήκην ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην κάζεκα "Η δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ κε ρξήζε ΤΠΔ" ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ έηνπο Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γπκλάζην ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο ην Φεβξνπάξην ηνπ Επεςνηηικά επυηήμαηα Σα εξσηήκαηα πνπ ζηνρεύεη λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη ηα παξαθάησ: 1. ε πνην βαζκό είλαη ηθαλνί νη καζεηέο ηεο Γ γπκλαζίνπ λα θαηαζθεπάζνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα απμαλόκελεο δπζθνιίαο, κεηά από κηα ηξίσξε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην ινγηζκηθό δπλακηθήο γεσκεηξίαο GeoGebra; 2. ε πνην βαζκό νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό αιιά θαη κε πνηνλ ηξόπν ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ; 3. ε πνην βαζκό νη καζεηέο ζα επηιέμνπλ ηελ εκπεηξηθή απόδεημε πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηνπ Geogebra ζε ζρέζε κε ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε; 4. Πνηα ζα είλαη ε άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα; 5

6 Μεθοδολογία έπεςναρ Οη ζπκκεηέρνληεο ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νθηώ (8) καζεηέο ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ, ειηθίαο εηώλ. Όινη ήηαλ καζεηέο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο θαη γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: ηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα δειώζνπλ πνηνη επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έξεπλα, όπνπ ζα θαινύληαλ λα ιύζνπλ ηξία (3) πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο ζε θάπνηεο ώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Έγηλε ζαθέο όηη ε όιε δηαδηθαζία ζα δηαξθνύζε 3-4 δηδαθηηθέο ώξεο θαη όηη ήηαλ πηζαλόλ λα παξακείλνπλ ζην ζρνιείν θαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Από ηνπο καζεηέο πνπ πξνζθέξζεθαλ, ε θαζεγήηξηα ησλ καζεκαηηθώλ, επέιεμε καζεηέο δηαθνξεηηθήο επίδνζεο, από κέηξηνπο σο άξηζηνπο. Με ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ησλ καζεκαηηθώλ, νη καζεηέο ρσξίζζεθαλ ζε νκάδεο αλά δύν, θαη ε θάζε νκάδα απαξηίζζεθε από καζεηέο παξαπιήζηαο επίδνζεο ώζηε λα πξνθύςνπλ νκάδεο δηαθνξεηηθήο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά, από κέηξηαο επίδνζεο έσο άξηζηεο. Οη ηέζζεξεο νκάδεο 1 πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ νη 1) Μ+Ν, 2) Γ+Β, 3) Ν+, θαη 4) Μ+Γ,. Σα πξνβιήκαηα Σα πξνβιήκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο επηιέρζεθαλ κε ηελ ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ησλ καζεκαηηθώλ έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη ζηελ ύιε πνπ είραλ δηδαρζεί έσο ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Γόζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε ηα πξνβιήκαηα λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην dragging ηνπ GeoGebra. Σα πξνβιήκαηα δόζεθαλ κε ηέηνηα ζεηξά ώζηε ε δπζθνιία θαηαζθεπήο ησλ ζρεκάησλ ηνπο λα είλαη θιηκαθσηή (απμαλόκελε). Γειαδή πξώηα δόζεθε απηό ηνπ νπνίνπ ην ζρήκα κπνξνύζε λα θαηαζθεπαζηεί επθνιόηεξα θαη ηειεπηαίν απηό ηνπ νπνίνπ ην ζρήκα απαηηνύζε ηελ κεγαιύηεξε δπζθνιία. Δίλαη ζεκαληηθό ζε απηό ην ζεκείν λα εηπσζεί όηη όια αλεμαηξέησο ηα πξνβιήκαηα ηνπ βηβιίνπ πνπ είραλ γλσξίζεη νη καζεηέο κέρξη ηόηε, δηαηππώλνπλ θάπνηα πξόηαζε ε νπνία "δίλεηαη" όηη ηζρύεη ζε έλα γεσκεηξηθό ζρήκα θαη απιά δεηνύλ από ηνπο καζεηέο λα απνδείμνπλ ηελ αιήζεηα απηήο ηεο πξόηαζεο αθνινπζώληαο ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε. Με άιια ιόγηα νη καζεηέο κέρξη ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είραλ αληηκεησπίζεη κόλν πξνβιήκαηα όπνπ ε απάληεζε/απνηέιεζκα ήηαλ γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη όπνπ απηό πνπ δεηνύληαλ από απηνύο ήηαλ ε επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημή ηεο. Όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, εμεγήζεθε ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα εμεξεύλεζεο πνπ πξνζθέξεη ην dragging κέζα από ην ινγηζκηθό. Δπίζεο εμεγήζεθε ζε απηνύο όηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπο δνζνύλ ζα είλαη δηαθνξεηηθά από απηά ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη όηη ζα δεηεζεί πξώηα από απηνύο λα αλαθαιύςνπλ ηε δεηνύκελε ζρέζε θαη κεηά λα απνδείμνπλ ηελ ηζρύ ηεο. 1 Υάξηλ ηεο αλσλπκίαο ησλ καζεηώλ, ε θάζε νκάδα νλνκάδεηαη από ηα αξρηθά ησλ κηθξώλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ. 6

7 ζρήκα): ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 4 πξνβιήκαηα (ε εθθώλεζε θαη ην ζπλνδεπηηθό γεσκεηξηθό 1 ν πξόβιεκα: Πόηε νη δηρνηόκνη ελόο ηξηγώλνπ ηέκλνληαη όιεο ζην ίδην ζεκείν? 2ν πξόβιεκα Σην παξαθάησ ζρήκα, ε θνξπθή Δ ηνπ ηξηγώλνπ ΔΒΓ βξίζθεηαη ζε ηπραίν ζεκείν πάλσ ζηελ επζεία πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία Α θαη Γ ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΒΓΓ. Υπάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηξηγώλνπ θαη ηνπ εκβαδνύ ηνπ ηεηξαγώλνπ? 3ν πξόβιεκα Τη ηηκέο κπνξεί λα πάξεη ε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν γσλία πνπ βαίλεη ζηε δηάκεηξό ηνπ? Με άιια ιόγηα, ηη ηηκέο κπνξεί λα πάξεη ε γσλία DEB όηαλ ην Δ κεηαθηλείηαη πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύθινπ? 7

8 Η δηαδηθαζία Γηα λα γίλεη εθηθηή ε παξνύζα έξεπλα απαηηήζεθαλ ζπλνιηθά έμη (6) δηδαθηηθέο ώξεο. Από απηέο νη ηξείο (3) πξώηεο αθηεξώζεθαλ γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό GeoGebra, θαη νη ππόινηπεο ηξεηο (3) γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ηελ επίιπζε γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ. Από ηηο ηξεηο (3) πξώηεο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ αθηεξώζεθαλ γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό, νη δύν (2) πξώηεο αθηεξώζεθαλ γηα λα παξνπζηαζηεί ην ινγηζκηθό ζηνπο καζεηέο θαη ε ηειεπηαία (3 ε ώξα), γηα λα αζρνιεζνύλ νη ίδηνη νη καζεηέο κε ην ινγηζκηθό θαη λα εμνηθεησζνύλ κε απηό. Δμεγήζεθε ζηνπο καζεηέο όηη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα, εθόζνλ θαηαζθεπαζηεί ζσζηά κε ην GeoGebra, δηαηεξεί πάληα ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαηά ην dragging (ζύξζηκν), θαη όηη ην dragging είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ειέγμνπκε ηελ νξζόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο. ηηο δύν πξώηεο ώξεο πνπ αθηεξώζεθαλ γηα ηελ επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνύ, θαιύθζεθαλ νη βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη δόζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή κέζα ζε απηέο λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ ησλ ηξηώλ (3) πξνβιεκάησλ. ηελ 3 ε δηδαθηηθή ώξα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζηηο νκάδεο κε ηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην θύξην κέξνο ηεο έξεπλαο θαη θαηαζθεύαζαλ κόλνη ηνπο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ επηζπκνύζαλ. Η θαζεγήηξηά ηνπο δήηεζε κέζα ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη βαζηθά ζρήκαηα, όπσο ηξίγσλα θαη θύθινπο. Όπνηε δεηνύζαλ βνήζεηα, από ηελ θαζεγήηξηά ηνπο, ηνπο δηλόηαλ βνήζεηα θαη ηνπο εμεγνύληαλ πώο λα μεπεξλνύλ ην θαηαζθεπαζηηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδαλ. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ), αθηεξώζεθαλ νη ηξεηο (3) ηειεπηαίεο από ηηο ζπλνιηθά έμη (6) δηδαθηηθέο ώξεο πνπ αθηέξσζαλ νη καζεηέο. Γηα όια ηα πξνβιήκαηα αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ε 1 η θάζη δόζεθε ζηνπο καζεηέο ην πξόβιεκα ηππσκέλν ζε ραξηί, καδί κε έλα "ηπραίν" ζρήκα (απηό πνπ αθνινπζεί ηελ εθθώλεζε ησλ πξνβιεκάησλ) πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην πξόβιεκα θαη 8

9 δεηήζεθε από ηελ θάζε νκάδα λα θαηαζθεπάζεη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ έλα δηθό ηεο ζρήκα - ην ίδην ή δηαθνξεηηθό - πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξόβιεκα. ηόρνο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ζρεδηάζνπλ κε ην ινγηζκηθό κεηά ηελ ηξίσξε δηδαθηηθή παξέκβαζε (πνπ αθνξνύζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ). Γελ δόζεθε θακηά απνιύησο βνήζεηα ζηνπο καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δήηεζαλ βνήζεηα, απιά ηνπο εηπώζεθε όηη πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αιιά θαη ζηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηα αθνινπζήζνπλ. Όηαλ ε θάζε νκάδα ζεώξεζε όηη θαηαζθεύαζε ην γεσκεηξηθό ζρήκα πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην πξόβιεκα, δεηήζεθε από ηελ νκάδα λα απνζεθεύζεη ην αξρείν ηνπ GeoGebra πνπ δεκηνύξγεζε 2 θαη λα παξνπζηάζεη ην ζρήκα πνπ δεκηνύξγεζε 3. ηελ ζπλέρεηα, πάξζεθε ζπλέληεπμε από ηελ θάζε νκάδα, ε νπνία ερνγξαθήζεθε, θαη από ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ πξνθνξηθά ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα 4 : 1. Πνηα βήκαηα αθνινπζήζαηε γηα λα θαηαζθεπάζεηε ην ζρήκα? 2. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε? 3. Πνην ήηαλ ην εκπόδην πνπ δελ κπνξέζαηε λα μεπεξάζεηε? (γηα ηηο νκάδεο πνπ δελ κπόξεζαλ λα νινθιεξώζνπλ ην ζρήκα) ηελ ζπλέρεηα, ζε όζεο νκάδεο δελ ζα θαηάθεξλαλ λα νινθιεξώζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρήκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξόβιεκα, απνθαζίζηεθε λα δνζεί βνήζεηα 5 έηζη ώζηε λα νινθιεξσζεί ην ζρήκα θαη λα πεξάζνπλ όιεο νη νκάδεο καδί ζηελ 2 ε θάζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε επίιπζή ηνπ. ε απηή ηε 2η θάζη, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Με άιια ιόγηα λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα. Απηό, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δόζεθαλ, ζήκαηλε λα δηαηππώζνπλ ζπιινγηζκνύο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμύ θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. Ο ζηόρνο ζε απηή ηε θάζε ήηαλ λα εξεπλεζεί ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην dragging ηνπ ινγηζκηθνύ, κε πνην ηξόπν ην ρξεζηκνπνίεζαλ, θαη πόζν απηό ηνπο βνήζεζε λα θηάζνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ή λα βξνπλ ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο. 2 Σν GeoGebra έρεη ηελ ηδηόηεηα, καδί κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ λα απνζεθεύεη θαη ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο (ηζηνξηθό θαηαζθεπήο). Έηζη ν γξάθσλ είρε ζηε ζπλέρεηα ηελ επρέξεηα λα κειεηήζεη θαη λα αλαιύζεη ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζαλ νη καζεηέο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο 3 Δίρε πξναπνθαζηζζεί λα ππάξρεη πεξηνξηζκόο ρξόλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρήκαηνο θαη απνθαζίζζεθε λα δνζεί κέγηζηνο ρξόλνο πεξίπνπ 20 ιεπηώλ ζηνπο καζεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θάζε γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. 4 Σα εξσηήκαηα δηαηππώζεθαλ είηε αθξηβώο σο έρνπλ είηε κε παξεκθεξή ηξόπν, αλάινγα θάζε θνξά κε ηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ νη καζεηέο πξνεγεζέληα εξσηήκαηα 5 Σειηθά δελ ρξεηάζηεθε 9

10 Όηαλ ε θάζε νκάδα ζεώξεζε όηη απάληεζε (έιπζε) ην πξόβιεκα, πάξζεθε πάιη ζπλέληεπμε από ηελ θάζε νκάδα, ε νπνία ερνγξαθήζεθε θαη δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ πξνθνξηθά ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα 6 : 4. Πνηα είλαη ε ηειηθή απάληεζε (ή απαληήζεηο) πνπ δώζαηε ζην πξόβιεκά ζαο? 5. Πόζν ζαο βνήζεζε ην ινγηζκηθό λα δώζεηε απάληεζε ζην εξώηεκα ηνπ πξνβιήκαηνο ή λα θηάζεηε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα? 6. Με πνην ηξόπν (πσο) ζαο βνήζεζε? ηελ ζπλέρεηα, ζηελ 3 η θάζη, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ γξαπηά ή πξνθνξηθά ζην παξαθάησ εξώηεκα: 7. Πσο ζα απνδείμεηε όηη ε απάληεζή ζαο (ζην πξόβιεκα) - ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο - αιεζεύεη ζε θάζε πεξίπησζε? ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, κεηά ηελ απάληεζε ησλ καζεηώλ ζε απηό ην εξώηεκα, ην εξώηεκα επαλαδηαηππώζεθε πξνθνξηθά γηα δεύηεξε θνξά γηα λα γίλεη μεθάζαξν ζηνπο καζεηέο ην λόεκά ηνπ θαη λα δηαζθαιηζζεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη νη καζεηέο θαηαλννύλ όηη ην δεηνύκελν είλαη κηα γεληθεπκέλε ιύζε ζην πξόβιεκα θαη όρη κηα ιύζε πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ θαηαζθεύαζαλ. Ο ζηόρνο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκό νη καζεηέο - πνπ είραλ ζπλεζίζεη ζηελ κέρξη ηώξα δηδαζθαιία ηνπο ζην ζρνιείν λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε - επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξηθή απόδεημε πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθό αληί ηεο επαγσγηθήο. ην ηέινο ηεο 3 εο θάζεο, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ απόδεημή ηνπο θαη ε πξνθνξηθή ηνπο απάληεζε ερνγξαθήζεθε. Μηα πεξίπνπ βδνκάδα κεηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, δόζεθε ζηνπο νθηώ (8) καζεηέο έλα εξσηεκαηνιόγην ηξηώλ εξσηήζεσλ πνπ ν θαζέλαο κόλνο ηνπ απάληεζε γξαπηά. Η πξώηε από ηηο ηξεηο εξσηήζεηο ήηαλ εξώηεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ θαη νη ππόινηπεο δύν ήηαλ εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 1. Πόζν θαιή βξίζθεηε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζην κάζεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε? (Αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ όινη ζα έρεηε κπξνζηά ζαο έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν λα κπνξείηε ζα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθό) 2. Τη ζαο ελζνπζίαζε από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ? 3. Τη όθεινο λνκίδεηε όηη ζα έρεηε εζείο από ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ? Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ζηελ θαζεγήηξηα ησλ καζεκαηηθώλ ε νπνία ήηαλ παξνύζα ζε όιε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, όπσο θαη ζηηο 3 ώξεο ηεο 6 Σα εξσηήκαηα δηαηππώζεθαλ είηε αθξηβώο σο έρνπλ είηε κε παξεκθεξή ηξόπν, αλάινγα θάζε θνξά κε ηελ ξνή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ νη καζεηέο πξνεγεζέληα εξσηήκαηα 10

11 αξρηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε ηέζζεξεο (4) εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο ε πξώηε ήηαλ εξώηεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ θαη νη ππόινηπεο ηξεηο ήηαλ εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ. Αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 1. Πόζν θαιή βξίζθεηε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζην κάζεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε? (Αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ όινη νη καζεηέο ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό). 2. Ση ζαο ελζνπζίαζε από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ? 3. Ση όθεινο λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ νη καζεηέο από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ? 4. Ση είδνπο πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα? Σν πιηθό Σν πιηθό πξνήιζε από: 1. Σν απνζεθεπκέλν αξρείν ηνπ GeoGebra ην νπνίν πεξηέρεη ην ζρήκα ην νπνίν θαηάθεξαλ λα ζρεδηάζνπλ νη καζεηέο γηα ην θάζε πξόβιεκα. Σν θάζε αξρείν πεξηέρεη θαη ην ηζηνξηθό (βήκα-βήκα) ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο ("πξσηόθνιιν ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο"). 2. Σελ πξνθνξηθή (ερνγξαθεκέλε) ζπλέληεπμε από θάζε νκάδα ζην ηέινο ηεο θάζε θάζεο (1 εο, 2 εο θαη 3 εο ). 3. Σηο όπνηεο γξαπηέο απαληήζεηο έδσζαλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο 3 εο θάζεο 4. Σηο γξαπηέο ζεκεηώζεηο ηνπ γξάθνληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ 5. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο δηδάζθνπζαο θαζεγήηξηαο Αποηελέζμαηα Πξώηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ αλά δύν ζε νκάδεο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ Α) Αποηελέζμαηα πος πποέκςταν από ηην επίλςζη ηυν πποβλημάηυν Η αλάιπζε ησλ πιηθνύ δείρλεη όηη: Οη καζεηέο, ζπλεξγάζηεθαλ (ζηελ νκάδα ηνπο), αλαδήηεζαλ θαη θαηέιεμαλ ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο κέζα από δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ είδαλ όηη ήηαλ δηαζέζηκεο ζε απηνύο. Οη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ επηλόεζαλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ("δξόκνπο") γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (όια ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη όιεο νη νκάδεο) νη καζεηέο (νκάδεο) θαηάθεξαλ κε ζρεηηθή επθνιία λα ζρεδηάζνπλ έλα ζρήκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην αληίζηνηρν πξόβιεκα. 11

12 Απιθμόρ μαθητών Σν ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο από όιεο ηηο νκάδεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ δεκηνπξγία αιιά θαη ηνλ έιεγρν ζπιινγηζκώλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Η ηειηθή απάληεζε ζην πξόβιεκα δόζεθε ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κέζα από ηελ δπλαηόηεηα ηνπ dragging πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ. Γειαδή, νη καζεηέο πξνηίκεζαλ ηελ εκπεηξηθή αληί ηεο επαγσγηθήο απόδεημεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ε δύν κόλν πεξηπηώζεηο, (πξόβιεκα 3 ν, νκάδεο 1 ε θαη 3 ε ), ε απάληεζε ήηαλ γλσζηή από ηελ ζεσξεία πνπ είραλ δηδαρζεί ζην ζρνιείν (ε εγγεγξακκέλε ζε θύθιν γσλία πνπ βαίλεη ζηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ είλαη νξζή) αιιά δελ γλώξηδαλ γηαηί απηό ζπκβαίλεη. Αθόκε θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ειέγμεη-επηβεβαηώζεη ηνλ γλσζηό "θαλόλα". ηε ζπλέρεηα ζρνιηάδεηαη ε άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα. Β) Αποηελέζμαηα πος πποέκςταν από ηιρ απανηήζειρ ηυν μαθηηών αλλά και ηηρ καθηγήηπιαρ ζηα επυηήμαηα ηυν επυηημαηολογίυν. Β.1) Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ: ην 1 ν εξώηεκα "Πόζν θαιή βξίζθεηε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζην κάζεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε? (Αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ όινη ζα έρεηε κπξνζηά ζαο έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν λα κπνξείηε ζα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθό)" νη καζεηέο απάληεζαλ σο εμήο: Έμη (6) καζεηέο επέιεμαλ ην πέληε (ίγνπξα πνιύ θαιή) θαη δύν (2) καζεηέο επέιεμαλ ην 4 (ίγνπξα θαιή). Αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ηξόπνπ πνπ απάληεζαλ νη καζεηέο. Απαντήσειρ μαθητών στο 1ο επώτημα "Πόζο θαιή βρίζθεηε ηελ ηδέα λα τρεζηκοποηεζεί ηο ιογηζκηθό ζηο κάζεκα ζε θαζεκερηλή βάζε?" Δεν είναι καλή, ηο μάθημα θα γίνει σειπόηεπο Δεν θα έσει διαθοπά. Δεν μποπώ να πω αν θα είναι καλή ή κακή Μάλλον καλή Σίγοςπα καλή Σίγοςπα πολύ καλή Απάντηση πος επέλεξαν οι μαθητέρ 12

13 Απιθμόρ μαθητών Απιθμόρ μαθητών Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην 2 ν ζπλνςίζζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. εξώηεκα "Τη ζαο ελζνπζίαζε από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ?" Απαντήσειρ μαθητών στο 2ο επώτημα "Τη ζας ελζοσζίαζε από ηε τρήζε ηοσ ιογηζκηθού?" Η εύκολη, γπήγοπη και Η εύκολη, γπήγοπη και ακπιβήρ καηαζκεςή ζσημάηων ακπιβήρ καηαζκεςή ζσημάηων αλλά και καλύηεπη καηανόηζη ηος πποβλήμαηορ Απάντηση πος επέλεξαν οι μαθητέρ Η Δςναηόηηηα επαλήθεςζηρ ηων γεωμεηπικών ζσέζεων Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην 3 ν εξώηεκα "Τη όθεινο λνκίδεηε όηη ζα έρεηε εζείο από ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ?" ζπλνςίζζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Απαντήσειρ μαθητών στο 3ο ππόβλημα "ηη όθειος λοκίδεηε όηη ζα έτεηε εζείς από ηελ τρήζε ηοσ ιογηζκηθού?" Καλύηεπη καηανόηζη και άλλα π λεονεκηήμαηα Απάντηση πος επέλεξαν οι μαθητέρ Εξοικονόνηζη σπόνος 13

14 Β.2) Οη απαληήζεηο ηεο θαζεγήηξηαο: ην 1 ν εξώηεκα "Πόζν θαιή βξίζθεηε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζην κάζεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε? (Αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ όινη νη καζεηέο ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό)" ε θαζεγήηξηα απάληεζε "Σίγνπξα θαιή". ην 2 ν εξώηεκα "ηη ζαο ελζνπζίαζε από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ" ε θαζεγήηξηα απάληεζε: "Τν όηη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα κέζα από παξαδείγκαηα πνπ ηνπο δόζεθαλ, ρσξίο θάπνηα θαηεύζπλζε από ηνλ θαζεγεηή" ην 3 ν εξώηεκα "ηη όθεινο λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ νη καζεηέο από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ?" ε θαζεγήηξηα απάληεζε: "Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ νη καζεηέο κε πνιιά παξαδείγκαηα θαη ζε ιίγν ρξόλν, κπνξνύλ επνπηηθά λα δηαπηζηώζνπλ ηελ αιήζεηα κηαο πξόηαζεο θαη λα ηελ ελζπκνύληαη ώζηε λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ-αζθήζεσλ. Δπί πιένλ, θεξδίδνπλ ρξόλν ζηνλ ζσζηό θαη αθξηβή ζρεδηαζκό ησλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ ώζηε λα έρνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν λα ζθεθηνύλ ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ" ην 4 ν εξώηεκα "ηη είδνπο πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα?" ε θαζεγήηξηα απάληεζε: "ππάξρεη ην ελδερόκελν θάπνηνη καζεηέο λα επαλαπαπηνύλ θαη λα κελ εκβαζύλνπλ ζηηο έλλνηεο ησλ καζεκαηηθώλ, λα ηα ζεσξήζνπλ όια απιά θαη λα ζθέθηνληαη επηθαλεηαθά" Σςμπεπάζμαηα ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ζρνιηάδνληαη πξώηα ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ ζηα πξνβιήκαηα (εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 1-3) θαη αθνινπζεί ν ζρνιηαζκόο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα (4 ν εξεπλεηηθό εξώηεκα ) Α) πκπεξάζκαηα από ηελ εξγαζία ησλ καζεηώλ κε ηα πξνβιήκαηα ( εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 1-3): Από ηελ έξεπλα θαίλεηαη λα πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ. Σν ινγηζκηθό έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ (ζηελ νκάδα) θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηα πξνβιήκαηα. Αληηιήθζεζαλ όηη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο ηνπ δεηνύκελνπ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο αιιά θαη λα δώζνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο όπσο θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηνπο ζπιινγηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ή ηηο επαγσγηθέο απνδείμεηο ηνπο. Δίδακε όηη νη καζεηέο (νκάδεο) θαηάθεξαλ κε ζρεηηθή επθνιία λα ζρεδηάζνπλ ηα δεηνύκελα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Από απηό κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη νη καζεηέο κπνξνύλ εύθνια λα εμνηθεησζνύλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή 14

15 γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. πλεπώο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην GeoGebra ζην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο, δελ ζα πξέπεη λα ηνλ απαζρνιήζεη ην αλ νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ εύθνια λα εμνηθεησζνύλ κε απηό, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Θα ηνικνύζακε λα πξνβιέςνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην κάζεκα, ηόηε κάιινλ ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζρεδηάδνπλ πνιύπινθα ζρήκαηα πνπ ζην πεξηβάιινλ ραξηί-κνιύβη ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα θαηαζθεπαζηνύλ. Από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην dragging ηνπ ινγηζκηθνύ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ην GeoGebra κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιύ ζεκαληηθό εξγαιείν ζηελ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο ζην γπκλάζην γηαηί κπνξεί λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ή δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ δηεξεύλεζε. Σέηνηα πξνβιήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα πξνάγνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ αιιά θαη λα θάλνπλ ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηα ησξηλά ζρνιηθά βηβιία. Σν ζεκαληηθόηεξν ίζσο εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη νη καζεηέο, παξόηη κέρξη ηώξα γλώξηδαλ κόλν ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ ηελ επέιεμαλ γηα λα αηηηνινγήζνπλ-ηεθκεξηώζνπλ ηελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο-απάληεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ νπνία θαηέιεμαλ. Αληί απηήο, πξνηίκεζαλ ηελ εκπεηξηθή απόδεημε πνπ πξνζθέξεη ην dragging ηνπ GeoGebra. Δμαίξεζε απνηειεί κόλν κία πεξίπησζε (2 ν πξόβιεκα, 1 εο νκάδα). Οη νθηώ (8) καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ είραλ κέρξη ηώξα γλσξίζεη ηελ εκπεηξηθή απόδεημε ζην ζρνιείν θαη νύηε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιηθό βηβιίν πνπ λα δεηνύλ ή λα απνδέρνληαη θάπνηαο κνξθήο εκπεηξηθή απόδεημε. Σν γεγνλόο απηό νδεγεί ζε δύν ζθέςεηο-ζπκπεξάζκαηα. Από ηελ κηα κεξηά θαίλεηαη λα ππάξρεη επξύ πεδίν ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ σο εξγαιείν απόδεημεο γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξηθή απόδεημε είλαη ην δεηνύκελν. Δπίζεο θαίλεηαη όηη νη καζεηέο ζα ην ρξεζηκνπνηνύζαλ κε κεγάιε επθνιία ζα ην πξνηηκνύζαλ γηα λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο ζε παξόκνηα πξνβιήκαηα θαη λα ηηο ηεθκεξηώζνπλ. Ίζσο ν ιόγνο γηα απηό λα είλαη όηη ηελ ζεσξνύλ σο ηελ "επθνιόηεξε ιύζε". Από ηελ άιιε όκσο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο λα εγθαηαιείςνπλ νη καζεηέο θάζε πξνζπάζεηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ αιήζεηα ηεο καζεκαηηθήο ηνπο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαγσγηθή (ηππηθή καζεκαηηθή) απόδεημε θαη αληί απηνύ λα θαηαθύγνπλ ζηελ εκπεηξηθή απόδεημε ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή από ηνπο επαγγεικαηίεο καζεκαηηθνύο. Με άιια ιόγηα, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα είλαη πηζαλόλ λα δπζρεξάλεη ην πέξαζκα από ηελ εκπεηξηθή ζηελ επαγσγηθή απόδεημε πνπ είλαη ε γελίθεπζε ηεο ιύζεο θαη ην ηειηθό δεηνύκελν ζηα καζεκαηηθά. Απηόο ν θίλδπλνο έρεη επηζεκαλζεί θαη από ηνπο Chazan, 1993; Healy, Θα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθόο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη απηό ην ελδερόκελν, λα μεθαζαξίζεη πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ θάζε καζήκαηόο ηνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, λα εμεγεί ζηνπο καζεηέο ηνπ πνην είλαη ην δεηνύκελν ζε θάζε πεξίπησζε όπσο θαη ην ηη είλαη απνδεθηό θαη ηη όρη. 15

16 ηε ζπλέρεηα ζρνιηάδεηαη ε άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα. Β) πκπεξάζκαηα από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ αι ιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ( 4 ν εξεπλεηηθό εξώηεκα): Από ηελ έξεπλα θαίλεηαη λα πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ: Όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο αιιά θαη ε θαζεγήηξηα βξίζθνπλ είηε "ζίγνπξα θαιή" είηε "ζίγνπξα πνιύ θαιή" ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ζην κάζεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ δεύηεξε επηινγή λα ππεξέρεη ζεκαληηθά ζε πνζνζηό. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξεζεί ε εηζαγσγή ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα κε ηνλ ηξόπν πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ έξεπλα, ε απνδνρή ηνπ ζα είλαη πνιύ ζεηηθή. Από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην εξώηεκα "ηη ζαο ελζνπζίαζε από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ?" πξνθύπηεη όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο είδαλ ην ινγηζκηθό σο έλα πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε ζρεδηαζηηθό εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Με δεδνκέλν όκσο όηη ην ινγηζκηθό απαηηεί ηελ αθνινπζία ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη θαηαλόεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ελόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην όθεινο γηα ηνπο καζεηέο ζα είλαη θαη ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηα ζπγθξνηνύλ. Από ηελ απάληεζε ηεο θαζεγήηξηαο ζην ίδην εξώηεκα, θαίλεηαη όηη ε θαζεγήηξηα ελζνπζηάζηεθε από ηελ επθαηξία πνπ έδσζε ην ινγηζκηθό ζηνπο καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ρσξίο ηελ άκεζε θαζνδήγεζε - επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα - πξάγκα πνπ θάλεθε λα είλαη πξσηόγλσξν γηα απηήλ. Μπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα, ζα παξάζρεη ηελ δπλαηόηεηα ή ηνπιάρηζηνλ ζα επλνήζεη ηελ δηεμαγσγή καζεηνθεληξηθώλ (νκαδνζπλεξγαηηθώλ) δηδαζθαιηώλ. Αλ θξίλνπκε από ηελ αληίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαζεγήηξηαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ζηελ έξεπλα, ζα έρεη ζεηηθή απνδνρή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα όκσο είλαη παξαθηλδπλεπκέλν επεηδή ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη πνιύ κηθξό έλαο κόλν εθπαηδεπηηθόο. Από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζην εξώηεκα "ηη όθεινο λνκίδεηε όηη ζα έρεηε εζείο από ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα?" ζπκπεξαίλνπκε όηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πνιύ ζεηηθά ηελ πηζαλή εηζαγσγή ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ δηδαζθαιία θαη εθηηκνύλ όηη ην ινγηζκηθό ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν ζηελ δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο. Γελ αληηιακβάλνληαη ην ινγηζκηθό κόλν σο εξγαιείν ζρεδίαζεο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ αιιά θαη σο εξγαιείν θαιύηεξεο θαηαλόεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο γεσκεηξίαο. Από ηελ απάληεζε ηεο θαζεγήηξηαο ζην αλάινγν εξώηεκα "ηη όθεινο λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ νη καζεηέο από ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα?" πξνθύπηεη όηη ε θαζεγήηξηα δηέθξηλε ηελ δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα δηαπηζηώλνπλ εκπεηξηθά ηελ αιήζεηα κηαο πξόηαζεο θαη ζεώξεζε όηη απηή ε δηαπίζησζε ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε απνκλεκόλεπζε ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Καη ε ίδηα, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο, 16

17 είδε ηελ "εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ" σο έλα βαζηθό όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα. Από ηελ απάληεζε ηεο θαζεγήηξηαο ζην ηειεπηαίν εξώηεκα "ηη είδνπο πξνβιήκαηα λνκίδεηε όηη ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα?" πξνθύπηεη όηη θαη ε θαζεγήηξηα δηέθξηλε ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά πξνεγνπκέλσο. Γειαδή δηέθξηλε θαη ε ίδηα ηελ πηζαλόηεηα λα εγθαηαιείςνπλ νη καζεηέο ηελ πξνζπάζεηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ αιήζεηα ηεο καζεκαηηθήο ηνπο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επαγσγηθή απόδεημε θαη αληί απηνύ λα θαηαθύγνπλ ζηελ εκπεηξηθή απόδεημε. Σύνοτη Μηα ζύληνκε (ηξίσξε) δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα λα επηδεηρζεί ζηνπο καζεηέο ε ιεηηνπξγία ηνπ GeoGebra, ήηαλ αξθεηή γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγνύλ κε ην GeoGebra θαη κάιηζηα κε ζρεηηθή επθνιία, γεσκεηξηθά ζρήκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ζηελ ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ζηελ ηάμε ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηιύζνπλ νη καζεηέο ηα ηξία γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δόζεθαλ, όινη ηνπο θαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ επξέσο ην ινγηζκηθό γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ δεκηνπξγία ζπιινγηζκώλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ, ε εκπεηξηθή απόδεημε πνπ πξνζθέξεηαη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ, πξνηηκήζεθε αληί ηεο επαγσγηθήο (ηππηθήο καζεκαηηθήο) απόδεημεο, παξά ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο κέρξη θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ εμνηθεησκέλνη κόλν κε ηελ ηππηθή απόδεημε. Η άπνςε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηεο θαζεγήηξηαο γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα ήηαλ πνιύ ζεηηθή. Απηό πνπ ελζνπζίαζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο από ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ήηαλ ε εύθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Κάπνηνπο άιινπο ηνπο ελζνπζίαζε ε δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθό γηα ηελ εκπεηξηθή απόδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζεώξεζαλ όηη ην όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη γηα απηνύο από ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζην κάζεκα, ζα είλαη πξώηα ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γεσκεηξίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ από ηελ γξήγνξε θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Η θαζεγήηξηα ελζνπζηάζηεθε από ην βαζκό ζηνλ νπνίν ην ινγηζκηθό πξνάγεη ηελ απηόλνκε εξγαζία ησλ καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ωο όθεινο από ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ δηέθξηλε - θαη απηή όπσο θαη νη καζεηέο - ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ζηελ θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Γηέθξηλε θαη ε ίδηα ηελ πξνηίκεζε πνπ έδεημαλ νη καζεηέο γηα ηελ εκπεηξηθή απόδεημε έλαληη ηεο ηππηθήο καζεκαηηθήο απόδεημεο θαη επεζήκαλε ηνλ θίλδπλν λα εγθαηαιείςνπλ νη καζεηέο ηελ δεύηεξε γηα ράξε ηεο πξώηεο. 17

18 Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείρε κόλν έλαο εθπαηδεπηηθόο (ε δηδάζθνπζα ην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο θαζεγήηξηα). Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα πεξηζζόηεξν αζθαιή εθηίκεζε γηα ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ελδερόκελε ρξήζε ηνπ GeoGebra ζην κάζεκα ηεο γεσκεηξίαο, απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα ε νπνία ζα θαηαγξάςεη ηηο γλώκεο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ηέζζεξα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ αλήθνπλ όινη ζηελ Γ γπκλαζίνπ θαη είλαη καζεηέο θαιήο έσο θαη άξηζηεο επίδνζεο. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα αθνξνύλ ηελ Γ ηάμε θαη ζρεηηθά θαιήο επίδνζεο καζεηέο. Μέλεη λα εξεπλεζεί ην θαηά πόζν ηα ζπκπεξάζκαηα ηζρύνπλ γηα άιιεο ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή γηα αδύλαηνπο καζεηέο. Βιβλιογπαθία Abelson, H., & DiSessa, A. (1981). Turtle geometry: The computer as a medium for exploring mathematics. Cambridge, MA, USA: MIT Press. Arcavi A. θαη Hadas N. (2000). Computer mediated learning: An example of an approach: International Journal of Computers for Mathematical Learning. 5: Chazan, D.: 1993, High school geometry students justification for their views of empirical evidence and mathematical proof, Educational Studies in Mathematics 24, Healy, L.: 2000, Identifying and explaining geometrical relationship: Interactions with robust and soft Cabri constructions, Proceedings of the 24th PME International Conference Vol. 1, Hiroshima, Japan, pp Holzl, R., (1996). How does dragging affect the learning of geometry: International Journal of Computers for Mathematical Learning, 1(2), Jones K. (1998), The Mediation of Learning within a Dynamic Geometry Environment. In: A. Olivier & K. Newstead (Eds), Proceedings of the 22nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. University of Stellenbosch, South Africa. 3: Laborde, C., Kynigos, C., Hollebrands, K., and Rudolf Strasser, R., (2006). Teaching and Learning Geometry with Technology. In, Eds. Gutiηrrez, A., Boero, P.,. Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education Past, Present and Future. PME. Sense Publishers, pp Marrades, R., & Gutiηrrez, A. (2000). Proofs produced by secondary school students learning geometry in a dynamic computer environment. Educational Studies in Mathematics, 44(1 2), Ισάλλνπ Γ.,. & Λνπθία, Λ., (2007). Ο ξόινο ησλ ινγηζκηθώλ δπλακηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο αμηνπνίεζε ηνπ Cabri-Geometry. Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 18

19 Κνξδάθε, Μ. θαη Μπαισκέλνπ, Α. (2003).Πξνζεγγίζεηο καζεηώλ ζηελ εγγξαθή κηαο θιάζεο ηζνδύλακσλ ηξηγώλσλ ζε νξζνγώλην θαη κειέηε ηεο ζρέζεο επηθάλεηαο θαη πεξηκέηξνπ ηνπο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηνπ Cabri-Geometry II. 6ν Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπ/ζε. Βόινο Οθησβξίνπ,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1

ΔΡΓΑΙΑ. Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 ΔΡΓΑΙΑ Δομή ηοσ Εργαηικού Δσναμικού ζηις 31 Μαρηίοσ 1995 (x 1000) 1 Σν παξαθάησ δελδξνδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κηαο ρώξαο. Σν 1995, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο απηήο ηεο ρώξαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα