/12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο ππφ ην εκπνξηθφ ζήκα «EVEREST», φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 1, θαινχκελα θαησηέξσ «Καηαζηήκαηα» θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, ζπκκεηέρνπλ νη ζπζθεπαζίεο 500ml ησλ πξντφλησλ Monster Energy, Monster Ripper θαη Monster Lo-Carb, («πκκεηέρνπζεο ζπζθεπαζίεο») ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Monster Energy LTD». 2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κφληκνη θάηνηθνη Διιάδνο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξηψλ «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.», «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο εηαηξεηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη νη ζχδπγνί ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηνπο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. 3. Η πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 18/12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) ή κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζπζθεπαζηψλ ή ησλ θνππνληψλ ή ησλ δψξσλ νπνηνδήπνηε ζπκβεί λσξίηεξα. 4. Οη ζπκκεηέρνληεο κε θάζε αγνξά κίαο (1) εθ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζπζθεπαζηψλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ έλα ζρηζηφ θνππφλη απφ ηα ηακεία, κε ην άλνηγκα ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα δνπλ άκεζα αλ έρνπλ θεξδίζεη έλα (1) απφ ηα εμήληα πέληε (65) δψξα. Δάλ ν θαηαλαισηήο, αλνίγνληαο ην θνππφλη ηνπ, δεη ηελ έλδεημε «ΚΔΡΓΙΔ ΜΙΑ Κνλζφια ΥΒΟΥ 360, ΔΝΑ Παηρλίδη Call Of Duty Ghosts θαη ΔΝΑ Turtle Headphones», ζεκαίλεη φηη θέξδηζε ΜΙΑ (1) Κνλζφια ΥΒΟΥ 360, ΔΝΑ (1) Παηρλίδη Call Of Duty Ghosts θαη ΔΝΑ (1) Turtle Headphones απφ ηα πέληε (5) ζπλνιηθά αληίζηνηρα δψξα. Δάλ ν θαηαλαισηήο δεη ηελ έλδεημε «ΚΔΡΓΙΔ ΔΝΑ Παηρλίδη Call Of Duty Ghosts», ζεκαίλεη φηη θέξδηζε ΔΝΑ (1) Παηρλίδη Call of Duty Ghosts απφ ηα είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά αληίζηνηρα παηρλίδηα. Δάλ ν θαηαλαισηήο δεη ηελ έλδεημε «ΚΔΡΓΙΔ ΔΝΑ Aπζεληηθφ T-shirt Monster Call of Duty Ghosts», ζεκαίλεη φηη θέξδηζε ΔΝΑ (1) Aπζεληηθφ T-shirt Monster Call of Duty Ghosts απφ ηα ηξηάληα πέληε (35) ζπλνιηθά αληίζηνηρα απζεληηθά κπινπδάθηα. 1

2 5. Έλα θνππφλη κπνξεί λα πξνκεζεπηεί νπνηνζδήπνηε ην επηζπκεί απφ ηελ COCA-COLA 3E ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ., Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη, Σ.Κ , Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Καηαλαισηψλ, είηε κεηαβαίλνληαο πξνζσπηθά εθεί νπνηαδήπνηε εξγάζηκε εκέξα απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ψξα 9:00-17:00, είηε απνζηέιινληαο θάθειν ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε κε πξνπιεξσκέλν ηαρπδξνκηθφ ηέινο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. 6. Σα δψξα πνπ ζα θεξδίζνπλ νη ληθεηέο θαη πνπ έρνπλ επηιεγεί λα δηαηεζνχλ είλαη: α) πέληε (5) Κνλζφιεο ΥΒΟΥ 360, πέληε (5) Παηρλίδηα Call Of Duty Ghosts θαη πέληε (5) Turtle Headphones, β) είθνζη πέληε (25) Παηρλίδηα Call Of Duty Ghosts θαη γ) ηξηάληα πέληε (35) Aπζεληηθά T-shirt Monster Call of Duty Ghosts. 7. Η επζχλε ηνπ δηνξγαλσηή, φζνλ αθνξά ηα δψξα, πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξάο ησλ. 8. Σα θνππφληα θαη ηα δψξα είλαη απνιχησο πξνζσπνπαγή, αλεπίδεθηα κεηαβηβάζεσο θαη δελ εμαξγπξψλνληαη. Σα δψξα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κφλν απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην εθάζηνηε ληθεθφξν ζρηζηφ θνππφλη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν. Χο δηθαηνχρνο λνείηαη ν θνκηζηήο ηνπ ληθεθφξνπ θνππνληνχ. 9. Οη ληθεηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θ. Νίκο Ρίηζο ζηνλ αξηζκφ , ην ηειέθσλν ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ζηα θεξδίδνληα θνππφληα πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην δψξν ηνπο απφ ηα γξαθεία ηεο Monster, ζηε δηεχζπλζε Σξσάδνο 33, Νέα Φηιαδέιθεηα. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο νη ληθεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη λα παξαδψζνπλ ην ληθεθφξν θνππφλη επηδεηθλχνληαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηνλ θ Νίκο Ρίηζο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηα γξαθεία ηεο Monster ζηε Αζήλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία ηνπ ληθεηή βξίζθεηαη ζε λνκφ εθηφο ηεο Αηηηθήο ηφηε o ληθεηήο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ην ηπρεξφ θνππφλη ζηα γξαθεία ηεο Monster ζηε δηεχζπλζε Σξσάδνο 33, Νέα Φηιαδέιθεηα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί ην ηπρεξφ θνππφλη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπ απνζηαιεί ην αληίζηνηρν δψξν ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Η παξαιαβή ησλ δψξσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν έσο ηηο ε πεξίπησζε πνπ ηα θνππφληα θιαπνχλ ή απνιεζζνχλ, δελ αληηθαζίζηαληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη. 2

3 10.ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ ληθεηή γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ κέρξη ηηο , ή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αξλεζεί ην δψξν ή αλ ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη άθπξε ή δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έγθπξεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ή ζην έπαζιν, ράλεη ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ηνπ δψξνπ θαη ην δψξν απφιιπηαη νξηζηηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο (ήηνη ), δελ πθίζηαηαη επζχλε γηα απφδνζε ησλ κε εκπξνζέζκσο αλαδεηεζέλησλ δψξσλ. 11. Οη ληθεηέο ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα ζηελ εθ κέξνπο ηεο Γηνξγαλψηξηαο πξνβνιή ηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο εηθφλαο ηνπο ζηα καδηθά κέζα ελεκεξψζεσο, εθφζνλ ην επηιέμεη ε Γηνξγαλψηξηα. 12. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ε Γηνξγαλψηξηα ζα ηεξήζεη αξρείν κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πκκεηερφλησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (φλνκα ρξήζηε, ηφπνο-δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ), ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο ηα δεδνκέλα απηά, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνσζεηηθνχο ή/θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο απφ ηελ εηαηξεία «Activision Publishing Inc». Κάζε πκκεηέρσλ έρεη ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα αληίξξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 ηνπ Ν. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο απφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σα σο άλσ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ είηε κέζσ απνζηνιήο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ Γηνξγαλψηξηα, ζηε δηεχζπλζε Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη Αηηηθήο ΣΚ 15125, είηε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (ηει απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαηά ην δηάζηεκα 10:00 π.κ.-17:00 κ.κ), ππεχζπλνο δε επεμεξγαζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη ε Γηνξγαλψηξηα. 13. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο έρνπλ θαηαηεζεί ζηε πκβνιαηνγξάθν Κεθηζηάο κα Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροζίνη 5, Κηθιζιά (ηηλ ) θαη νπνηνζδήπνηε εθφζνλ επηζπκεί κπνξεί λα ιακβάλεη αληίγξαθν εμφδνηο ηνπ. Οη φξνη ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο αλαξηεζεί ζηα αθφινπζα site θαη 3

4 14. Σξηκειήο Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ α) έλαλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» β) έλαλ εθπξφζσπν ηεο «Γηνξγαλψηξηαο» θαη γ) ηελ πξναλαθεξφκελε πκβνιαηνγξάθν, ζα είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα. 15. Η Γηνξγαλψηξηα δηθαηνχηαη λα κεηαβάιεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή λα ηελ αλαθαιέζεη κε αλαθνίλσζε ζηα πξναλαθεξζέληα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» ή/θαη ζηα πξναλαθεξζέληα sites (www.monsterenergy.com/cod θαη ), ην αξγφηεξν δχν εκέξεο πξν ηεο ιήμεσο. 16. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα φξν 3, ή κεηά ηελ θαηά παξάηαζε ή ζπληφκεπζε ιήμε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή κεηά ηελ αλάθιεζή ηεο, ηα νπνηαδήπνηε θνππφληα, ηα επξηζθφκελα ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ», ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο άθπξα, αλχπαξθηα, νπδέλ επάγνληαη απνηέιεζκα, δελ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ιήμεη, νχηε δεζκεχνπλ πιένλ νηνλδήπνηε, παχνπλ λα ηζρχνπλ θαη δελ παξέρνπλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα ζηα δψξα. 17. Γηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, ξεηά φηη ε επζχλε ηεο εηαηξείαο «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ», πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ παξάδνζε ηνπ θνππνληνχ ζηνλ αγνξαζηή «ζπκκεηέρνπζαο ζπζθεπαζίαο» ζηα θαηαζηήκαηά ηεο (εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνππφληα) Οπδεκία δε άιιε επζχλε θέξεη ε «EVEREST AE ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ», ηφζν πξνο ηελ εηαηξεία «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» φζν θαη πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο (ληθεηέο), γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία (π.ρ. γηα ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ έγθπξεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα, επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ «ζπκκεηερνπζψλ ζπζθεπαζηψλ», ησλ θνππνληψλ θαη ησλ δψξσλ, θ.ιπ.). 4

5 18. Η ζπκκεηνρή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ αλσηέξσ φξσλ ζπκκεηνρήο. Μαρούζι, 11 Δεκεμβρίου 2013 Για ηη Διοργανώηρια 5

6 ΑΘΖΛΑ - ΛΝΡΗΑ ΞΟΝΑΠΡΗΑ ΑΘΖΛΑ - ΘΔΛΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΦΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΝΙΥΛΑΘΗ Ρζαθάιωθ 14 & Ζξαθιείηνπ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ Αθαδεκίαο ΠΝΙΥΛΝΠ & ΣΑΟ. ΡΟΗΘΝΞΖ Πόιωλνο 106 & Σαξ. Ρξηθνύπε ΠΝΙΥΛΝΠ & ΠΗΛΑ Πόιωλνο 68 & Πίλα ΠΛΡΑΓΚΑ Ξι. Ππληάγκαηνο ΚAKΟΓΗΑΛΛΖ Καθξπγηάλλε & Αζ. Γηάθνπ ΘΝΘΑΘΗ Ι. Ππγγξνύ ΞΑΓΘΟΑΡΗ Δπηπρίδνπ ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗ Κνλαζηεξαθίνπ 2 - Δξκνύ ΞΙ. ΒΗΘΡΥΟΗΑΠ Γ' Πεπηεκβξίνπ 94 & Σέπδελ ΑΓ. ΚΔΙΔΡΗΝ Ξαηεζίωλ & Αγ. Κειεηίνπ ΞΑΡΖΠΗΑ (ΡΔΟΚΑ ΞΑΡΖΠΗΥΛ) Ξαηεζίωλ ΑΣΑΟΛΥΛ Αραξλώλ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ Καξαζιή ΞΙ. ΚΑΒΗΙΖ Πνύηζνπ θαη Γωξηιαίνπ ΠΝΡΠΝ Πνύηζνπ θαη Αζαλαζηάδνπ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΝΗ Θεθηζίαο 4 & Αιεμαλδξαο ΔΟΘΟΝΠ Δξπζξνύ Πηαπξνύ 9 & Πεβαζηνππόιεωο ΞΑΛΝΟΚΝ Ξαλόξκνπ 109 & Σαηδεθωζηαληή ΓΝΓΗ Αγ.Θωκά & Κηθξάο Αζίαο ΕΥΓΟΑΦΝ Ι.Ξαπάγνπ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖ Αιεμηνππόιεωο 46 & Ξι. Αγ. Ρξηάδνο ΒΑΟΖ Ι. Βάξεο & Ξάξνπ 28 -Βάξε ΒΝΙΑ Βαζ. Ξαύινπ ΓΙΦΑΓΑ Καξαγθνύ ΓΙΦΑΓΑ 2 Ι. Ξνζεηδώλνο & Δι. Βεληδέινπ (Ξι. Θέκηδνο - Γηθεγνξηθά) 27 ΖΙΗΝΞΝΙΖ 17εο Λνεκβξίνπ ΖΙΗΝΞΝΙΖ 2 Ζξώωλ Ξνιπηερλείνπ ΞΔΗΟΑΗΥΠ - ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ Ξεηξαηώο ΘΑΙΙΗΘΔΑ Ιαζθαξίδνπ ΡΑΟΝΠ Καξαζώλνο 2 & Ξαλ. Ρζαιδάξε ΚΝΠΣΑΡΝ Καθξπγηάλλε Ξ. ΦΑΙΖΟΝ Ι. Ακθηζέαο ΛΔΑ ΠΚΟΛΖ 2αο Καίνπ

7 ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΑΘΖΛΑ - ΓΡΗΘΑ ΞΟΝΑΠΡΗΑ ΑΘΖΛΑ - ΒΝΟΔΗΑ ΞΟΝΑΠΡΗΑ 35 ΛΔΝΠ ΘΝΠΚΝΠ Ινπδνβίθνπ Ρδώξηδ ΞΑΛΡΔΗΝΠ Αι. Ξάληνπ 18-ΘΑΙΙΗΘΔΑ ΓΑΦΛΖ Ι. Βνπιηαγκέλεο METRO MALL - ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΛΡΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Δζλ. Αληηζηάζεωο ΚΞΟΑΣΑΚΗ Αγ. Γεκεηξίνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ Γνύλαξε 46 & Ξόληνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ 2 Ι. Βνπιηαγκέλεο ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖ Αγ. Ηωάλλνπ 2, Αγ. Ξαξαζθεπή ΚΑΟΝΠΗ Δξκνύ ΚΑΟΝΠΗ 2 Θεθηζηαο Λ.ΖΟΑΘΙΔΗΝ Ξεπθώλ THE MALL ATHENS Αλδξ. Ξαπαλδξένπ 35, Καξνύζη ΣΝΙΑΟΓΝΠ Ι.Κεζνγείωλ ΣΑΙΑΛΓΟΗ Αγ. Ξαξαζθεπήο ΣΑΙΑΛΓΟΗ 2 - Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ Ι. Ξεληέιεο 126, Σαιάλδξη ΣΑΙΑΛΓΟΗ 3 - ΑΓ. ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ Αγ. Ξαξαζθεπήο ΓΝΘΗΠΠΖΠ ΞΙΑΘΔΛΡΗΑΠ Γνπθίζζεο Ξιαθεληίαο 68, Σαιάλδξη ΘΖΦΗΠΗΑ Ιεβίδνπ ΒΟΗΙΖΠΠΗΑ Ι.ΞΔΛΡΔΙΖΠ 41 & ΠΗΠΚΑΛΝΓΙΔΗΝ ΓΟΝΠΗΑ Ι. ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ 2 ΠΡΑΚΑΡΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΓ. ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ι.ΘΟΝΛΔΟΗΝ 17 - ΑΓΗΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΗΓΑΙΔΥ Θεβώλ ΓΑΙΑΡΠΗ Γαιαηζίνπ 141 & Βείθνπ ΓΘΟΑΒΑ Ραϋγέηνπ ΞΔΟΗΠΠΝΠ Ι. Ζξαθιείνπ & Αβέξωθ - ΖΠΑΞ ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ Δι. Βεληδέινπ 14 & Ι. Γεθειείαο EUROBANK (SINGULAR LOGIC ) Πηληζηόγινπ 6 & Ξαλαγνύιε ΘΝΟΓΑΙΙΝΠ Ξι. Διεπζεξίαο ΛΗΘΑΗΑ ΘΝΛΓΙΖ 1 & ΡΕΑΒΔΙΙΑ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗ Ξαξαζθεπνπνύινπ ΟΔΛΡΖ ΞΙ. Αγ. Ηωάλλνπ / ΟΔΛΡΖ ΣΑΦΓΑΟΗ 2 (ΘΑΒΑΙΑΠ) ΙΔΥΦ. ΑΘΖΛΥΛ ΚΔΡΑΜΑ Ξαπαληθνιή Ν.Ι.Ξ. ΞΔΗΟΑΗΑ Αθηή Κηανύιε Ξεηξαηάο ΞΑΠΑΙΗΚΑΛΗ Γξ. Ιακπξάθε ΞΙ. ΓΖΚ. ΘΔΑΡΟΝ - ΘΑΙΤΥ Ζξ. Ξνιπηερλείνπ ΞΙ. ΝΓΠΠΝ - ΒΑΟΔΙΑΠ Ξι. Νδπζζνύ ΡΕΑΛΔΗΝ Αθεληνύιε 45 & Εαλλή - ΞΔΗΟΑΗΑΠ

8 ΘΔΠ/ΛΗΘΖ CAPTIVE MARKETS ΞΝΙΝΗΞΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 74 ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ 16ν ρικ Αζελώλ - Θνξίλζνπ ΓΔΟΑΘΑΠ (ΚΑΟΑΘΥΛOΠ) ΙΔΥΦ.Καξαζώλνο & Ξαπαληθνιή ΓΙΘΑ ΛΔΟΑ Ι. Ιαπξίνπ 134 A ΘΝΟΥΞΗ Βαζηιέωο Θωζηαληίλνπ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ Ι.Πνπλίνπ ΑΓ. ΚΑΟΗΛΑ 34 ρικ Ιεωθ. Πνπλίνπ ΞΝΟΡΝ ΟΑΦΡΖ 37 ρικ Ι. Καξθνπνύινπ Ξόξην Οάθηε ΙΑΟΗΝ Ξι. Ζξώωλ ΘΑΙΒΗΑ Ι.ΘΑΙΒΗΥΛ & ΙΑΓΝΛΖΠΗΝ (Γηαζηαύξωζε) ΑΛΑΒΠΠΝΠ Ι. Θαξακαλιή 27, Αλάβπζζνο ΞΑΙΙΖΛΖ Ιεωθ. Καξαζώλνο 126 Ξαιιήλε ΛΔΑ ΚΑΘΟΖ Ι.ΚΑΟΑΘΥΛΝΠ ΙΝΡΠΑ Ι. Θαξακαλιε ΟΑΦHΛΑ Σξ. Πκύξλεο & Σξ. Καληίθα/ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ ΟΑΦΖΛΑΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ Δι. Βεληδέινπ 175 & Ξαπαληθνιή ΞΔΟΑΚΑ Ι. Γεκνθξαηίαο ΠΑΙΑΚΗΛΑ Ι. Ηππνθξάηνπο & Ι. Αηαληείνπ CARREFOUR / ΓΔΟΑΘΑ Ι. Καξαζώλνο 131, Γέξαθαο CARREFOUR / ΗΙΗΝΛ Ιεωθόξνο Γεκνθξαηίαο 67 Α Ίιηνλ FACTORY Ξεηξαηώο FACTORY ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Αεξνδξόκην ΞΑΟΘΝ ΟΔΛΡΖ / ALLOU Θαλαπηηζεξή 5, Αγ. Ηωαλ. Οέληεο ΡΠΗΚΗΠΘΖ (ΘΝΟΦΖ) Θνύζθνπξα 7 & Ρζηκηζθή ΞΔΟΑΗΑ Aκπεινθεπωλ 11 / Ξεξαία ENNEA A.E. 13 ρικ. Θεζ/ληίθεο - Γεωξγηθήο Πρνιήο MEDITTERANEAN COSMOS 11 ρικ. Θεζ/λίθεο - Λέωλ Κνπδαλίωλ

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ

ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΤΜΒΑΖ-ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ η.., ζήκεξα ηελ / /.. νη θάησζη: ε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα και επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα