Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών 2 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων 2 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 3 Τίτλος II - Απαιτήσεις σχετικά με τον συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές 3 1. Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες μπορούν να αναπροσαρμοστούν 3 2. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής 4 3. Υπολογισμός του συντελεστή αναπροσαρμογής 6 4. Εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής 6 5. Τεκμηρίωση και διαφάνεια 7 6. Εποπτικός έλεγχος του συντελεστή αναπροσαρμογής 8 Τίτλος III - Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 8 Παράρτημα - Παραδείγματα τρόπου εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές 9 Παράδειγμα 1 10 Παράδειγμα 2 13 Παράδειγμα

2 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (στο εξής ο «κανονισμός ΕΑΤ»). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα οποία απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφωθούν προς αυτές. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντας αυτές δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), ακόμη και όταν αυτές απευθύνονται πρωτίστως σε ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2014/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 2

3 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 1, τα ιδρύματα ορίζουν τη δέουσα αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών για κατηγορίες προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο επί του προφίλ κινδύνου του ιδρύματος (εντοπισμένο προσωπικό 2 ). Η μέγιστη αναλογία μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών περιορίζεται σε 100%. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την αύξηση της αναλογίας σε 200% κατ ανώτατο όριο. 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν τον υπολογισμό και την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) περίπτωση iii) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στα ιδρύματα να εφαρμόζουν τον συντελεστή αναπροσαρμογής για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για ποσό 25 % κατ ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών εφόσον αυτό πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών. 3. Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για ιδρύματα τα οποία κάνουν χρήση της δυνατότητας εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, καθώς και για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες έθεσαν σε εφαρμογή τη δυνατότητα εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής. 4. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ο συντελεστής αναπροσαρμογής είναι η αξία με την οποία πολλαπλασιάζεται το ονομαστικό ποσό των οφειλόμενων μεταβλητών αποδοχών που κατοχυρώνονται στο μέλλον προκειμένου να ληφθεί η αναπροσαρμοσμένη αξία της. Η αναπροσαρμοσμένη αξία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για το εντοπισμένο προσωπικό. Τίτλος II - Απαιτήσεις σχετικά με τον συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές 1. Μεταβλητές αποδοχές οι οποίες μπορούν να αναπροσαρμοστούν 1 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338). 2 Ο εντοπισμός του προσωπικού πρέπει να πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια εντοπισμού του προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο επί του προφίλ κινδύνου του ιδρύματος. 3

4 5. Τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν συντελεστή αναπροσαρμογής για ποσό 25% κατ ανώτατο όριο ή για κατώτερο ποσοστό που ορίζει το κράτος μέλος, επί των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, οι οποίες υπολογίζονται ως το άθροισμα του συνόλου των συνιστωσών των μεταβλητών αποδοχών προτού εφαρμοστεί ο συντελεστής αναπροσαρμογής. Αναπροσαρμόζονται μόνο μεταβλητές αποδοχές οι οποίες αναβάλλονται για τουλάχιστον πέντε έτη και καταβάλλονται σε μετοχές ή χρεώγραφα ή μέσα τα οποία είναι συνδεδεμένα με επιλέξιμα μέσα για τους σκοπούς των μεταβλητών αποδοχών σύμφωνα με το στοιχείο ιβ) του άρθρου 94 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Τούτο περιλαμβάνει τμήματα των υπό αναβολή μεταβλητών αποδοχών τα οποία κατοχυρώνονται κατά την περίοδο αναβολής. Οι πληρωτέες μεταβλητές αποδοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνονται το πολύ κατ αναλογία του χρόνου Το ποσό των μεταβλητών αποδοχών που μπορεί να αναπροσαρμοστεί πρέπει να υπολογίζεται στη βάση του συνολικού ονομαστικού ποσού των μεταβλητών αποδοχών, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών. 2. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής 7. Καθώς δεν επιτρέπεται η πληρωμή διανομής κερδών σε προσωπικό σε σχέση με μέσα κατά την περίοδο αναβολής, ο συντελεστής αναπροσαρμογής πρέπει να αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις συντελεστές: πληθωρισμό, επιτόκιο κρατικών ομολόγων και έναν συντελεστή κινήτρων συνδεδεμένο με τη χρήση μέσων που τελούν υπό μακροπρόθεσμη αναβολή, όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας ενότητας. Για τις παραγράφους 8 έως 10, ως τμήμα της πολιτικής αποδοχών τους, τα ιδρύματα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ενός από τα ακόλουθα: α. τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα ως έχουν κατά την ημερομηνία χορήγησης των αποδοχών β. τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα ως έχουν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των μεταβλητών αποδοχών που θα μπορούσαν να χορηγηθούν για την επόμενη περίοδο επιδόσεων. 8. Για αποδοχές που έχουν χορηγηθεί σε κράτος μέλος, τα ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα σε σχέση με τον συντελεστή του πληθωρισμού: α. σε περίπτωση που οι αποδοχές πρόκειται να καταβληθούν στο νόμισμα που εκδίδει το κράτος μέλος όπου εργάζεται κατά κύριο λόγο το μέλος του 3 Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 4

5 προσωπικού, το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του ΕνΔΤΚ που δημοσιεύεται από την Eurostat 4 για το εν λόγω κράτος μέλος β. σε περίπτωση που οι αποδοχές πρόκειται να καταβληθούν σε νόμισμα που εκδίδει άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, τα αντίστοιχα επίσημα στατιστικά στοιχεία με αυτά που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α) διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη χώρα που εκδίδει το νόμισμα ή το ισχύον ποσοστό ΕνΔΤΚ για το κράτος μέλος στο οποίο τα μέλη του προσωπικού διεξάγουν το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων τους γ. το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής υπό το στοιχείο α) ή β) ανωτέρω για το κράτος μέλος του εγκατεστημένου στην ΕΕ μητρικού ιδρύματος. 9. Για αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτες χώρες 5 τα ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα για τον προσδιορισμό του συντελεστή πληθωρισμού: α. σε περίπτωση που οι αποδοχές πρόκειται να καταβληθούν σε νόμισμα που εκδίδει τρίτη χώρα, τα αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 8 στοιχείο α) διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη χώρα που εκδίδει το νόμισμα ή το ποσοστό ΕνΔΤΚ για το κράτος μέλος του εγκατεστημένου στην ΕΕ μητρικού ιδρύματος β. σε περίπτωση που οι αποδοχές πρόκειται να καταβληθούν σε νόμισμα που εκδίδει κράτος μέλος της ΕΕ, το ποσοστό ΕνΔΤΚ για το κράτος μέλος του εγκατεστημένου στην ΕΕ μητρικού ιδρύματος. 10. Για το επιτόκιο των κρατικών ομολόγων, τα ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν: α. σε περίπτωση που οι αποδοχές πρόκειται να καταβληθούν σε νόμισμα που εκδίδει κράτος μέλος της ΕΕ, τη μέση απόδοση για το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ των αποδόσεων μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, όπως δημοσιεύεται από την Eurostat 6 β. σε περίπτωση που οι αποδοχές καταβάλλονται σε νόμισμα που εκδίδεται από τρίτη χώρα σε προσωπικό το οποίο βρίσκεται κατά κύριο λόγο εκτός ΕΕ, τα αντίστοιχα διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τη χώρα που εκδίδει το νόμισμα ή το ποσοστό του στοιχείου α) ανωτέρω. 4 Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 5 Με τον όρο «τρίτες χώρες» νοούνται χώρες οι οποίες δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ένωσης. 6 Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται κρατικά ομόλογα της ΕΕ με εναπομένουσα διάρκεια περίπου 10 ετών. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων της ΕΕ διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 5

6 11. Ο συντελεστής κινήτρων για τις υπό αναβολή μεταβλητές αποδοχές που καταβάλλονται σε μέσα τα οποία αναβάλλονται για πέντε έτη πρέπει να είναι 10%. Ο συντελεστής αυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες για κάθε επιπρόσθετο πλήρες έτος αναβολής. 3. Υπολογισμός του συντελεστή αναπροσαρμογής 12. Τα ιδρύματα πρέπει να υπολογίζουν τους εφαρμοστέους συντελεστές αναπροσαρμογής για τα διάφορα τμήματα των μεταβλητών αποδοχών που υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες αναβολής και κατοχύρωσης και να εφαρμόζουν τους συντελεστές αναπροσαρμογής αναλόγως. Τα ιδρύματα πρέπει να κάνουν χρήση των εφαρμοστέων περιόδων αναβολής που ορίζονται βάσει της πολιτικής αποδοχών τους. 13. Ο εφαρμοστέος συντελεστής αναπροσαρμογής ισούται με τον αριθμό ένα διαιρούμενο με το άθροισμα του ενός και των τριών συντελεστών που ορίζονται στην ενότητα 2 υψωμένο στη δύναμη που αντιστοιχεί στον αριθμό των ετών της περιόδου κατοχύρωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο τύπο. Η περίοδος κατοχύρωσης είναι η περίοδος μετά το πέρας της οποίας κατοχυρώνονται οι οφειλόμενες μεταβλητές αποδοχές. Για τον σκοπό αυτό, η περίοδος κατοχύρωσης πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα κάτω προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Για την κατ' αναλογία κατοχύρωση, τα ιδρύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τύπο παρούσας αξίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου, στο παράδειγμα 2. Τύποι για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής συντελεστής αναπροσαρμογής = 1 (1 + i + g + id) n i g id n = ποσοστό πληθωρισμού του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας = επιτόκιο κρατικών ομολόγων ΕΕ, μέση τιμή ΕΕ = συντελεστής κινήτρων για χρήση μακροπρόθεσμης αναβολής = αριθμός ετών της περιόδου κατοχύρωσης Η εφαρμογή των τύπων εξηγείται περαιτέρω στα παραδείγματα 1, 2 και 3 στο Παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών. 4. Εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής 14. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής πρέπει να εφαρμόζεται σε ποσό 25% κατ' ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών κάθε επιμέρους μέλους του προσωπικού (ή για κατώτερο ποσοστό που ορίζει το κράτος μέλος) οι οποίες πληρώνονται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών. 6

7 15. Τα ιδρύματα πρέπει να υπολογίζουν για κάθε ένα μέλος του προσωπικού: α. το άθροισμα του συνόλου των ποσών μεταβλητών αποδοχών που χορηγούνται προτού εφαρμοστεί ο συντελεστής αναπροσαρμογής β. το ποσό του στοιχείου α) που χορηγείται σε μέσα και αναβάλλεται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών και γ. τα ποσά του στοιχείου β) για τα οποία ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές αναπροσαρμογής. 16. Για τον υπολογισμό των αναπροσαρμοσμένων μεταβλητών αποδοχών, ο εφαρμοστέος συντελεστής αναπροσαρμογής πρέπει να εφαρμόζεται πολλαπλασιαζόμενος με το αντίστοιχο τμήμα των μεταβλητών αποδοχών. 17. Για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για κάθε επιμέρους μέλος του προσωπικού, οι συνολικές μεταβλητές αποδοχές είναι το άθροισμα του συνόλου των αναπροσαρμοσμένων ποσών μεταβλητών αποδοχών και των μη αναπροσαρμοσμένων μεταβλητών αποδοχών. 5. Τεκμηρίωση και διαφάνεια 18. Τα ιδρύματα πρέπει να τεκμηριώνουν τον υπολογισμό και τη χρήση του συντελεστή αναπροσαρμογής. 19. Τα ιδρύματα πρέπει να τηρούν αρχείο των σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών των αποδοχών που χορηγούνται σε κάθε επιμέρους μέλος του προσωπικού, των τμημάτων των μεταβλητών αποδοχών που πληρώνονται σε μέσα τα οποία αναβάλλονται για πέντε έτη ή περισσότερο, του εφαρμοστέου συντελεστή αναπροσαρμογής και της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των συνολικών αποδοχών. 20. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ΕΑΤ, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναφέρουν κατά τρόπο σαφή και ενδελεχή κατά πόσο συμμορφώθηκαν προς την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή. Τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές αναπροσαρμογής συνοδευόμενες από τις απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις σχετικά με την πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 96 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και το άρθρο 450 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Πιο συγκεκριμένα, τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν για κάθε χώρα ξεχωριστά τα ακόλουθα: 7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). 7

8 α. τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται ο συντελεστής αναπροσαρμογής (με ανώτατο όριο την εφαρμογή του στο 25% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών ή κατώτερο ποσοστό που ορίζει το κράτος μέλος) και β. τον αριθμό του εντοπισμένου προσωπικού στις μεταβλητές αποδοχές των οποίων εφαρμόστηκε ο συντελεστής αναπροσαρμογής. 6. Εποπτικός έλεγχος του συντελεστή αναπροσαρμογής 21. Όταν οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν το πλαίσιο αποδοχών ενός ιδρύματος, πρέπει να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται και εφαρμόζεται ο συντελεστής αναπροσαρμογής στις μεταβλητές αποδοχές που χορηγήθηκαν στο εντοπισμένο προσωπικό. Τίτλος III - Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 22. Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ την [1η Ιουνίου 2014] και ισχύουν για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών που χορηγείται για επιδόσεις και υπηρεσίες από το έτος 2014 και εξής. 8

9 Παράρτημα - Παραδείγματα τρόπου εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Υπολογισμός του αναπροσαρμοσμένου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών («dvr») για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών: dvr = vr (1 + i + g + id) n Όπου: dvr = αναπροσαρμοσμένες μεταβλητές αποδοχές vr = μεταβλητές αποδοχές που υπόκεινται στην αναπροσαρμογή (25% κατ ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών εφόσον αυτό πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών) i = ποσοστό πληθωρισμού, εκπεφρασμένο ως ποσοστό g = επιτόκιο κρατικών ομολόγων (μέση τιμή στην ΕΕ), εκπεφρασμένο ως ποσοστό id = συντελεστής κινήτρων για χρήση σε μακροπρόθεσμη αναβολή, εκπεφρασμένος ως ποσοστό n = αριθμός ετών περιόδου κατοχύρωσης. Οι συνολικές μεταβλητές αποδοχές είναι το άθροισμα του αναπροσαρμοσμένου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών και του μη αναπροσαρμοσμένου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών. 9

10 Παράδειγμα 1 Για το παρόν παράδειγμα υποθέτουμε ότι το υπόψη κράτος μέλος επέτρεψε στα ιδρύματα να εφαρμόζουν συντελεστή αναπροσαρμογής για ποσό 25% κατ ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών. Υποθέτουμε επίσης ότι οι μέτοχοι του ιδρύματος δεν ενέκριναν υψηλότερη μέγιστη αναλογία από αυτήν που προβλέπεται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ. Το ίδρυμα επιθυμεί να χορηγήσει σε ένα μέλος του προσωπικού συνολικές αποδοχές ύψους ευρώ, εκ των οποίων τα ευρώ θα αποτελούν σταθερές αποδοχές και ένα πιθανό ποσό ύψους ευρώ θα αποτελεί μεταβλητές αποδοχές. Το υπόψη μέλος του προσωπικού ανήκει στην κατηγορία του εντοπισμένου προσωπικού και βρισκόμαστε σε διαδικασία εκτίμησης των οφειλόμενων αποδοχών για το έτος απόδοσης Η αναλογία μεταβλητών/σταθερών αποδοχών με βάση τα ονομαστικά ποσά θα ήταν στην παρούσα περίπτωση υψηλότερη της επιτρεπόμενης αναλογίας 1:1. Εντούτοις, κατόπιν εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών, η αναλογία είναι συμβατή με το άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως φαίνεται κατωτέρω. Η διάρθρωση των μεταβλητών αποδοχών θα είχε εν προκειμένω ως εξής: ευρώ των μεταβλητών αποδοχών θα πληρώνονταν σε μέσα αναβαλλόμενα για πέντε έτη ευρώ θα πληρώνονταν σε μέσα αναβαλλόμενα για έξι έτη το υπόλοιπο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών θα πληρωνόταν προκαταβολικά, όχι σε μέσα, ή θα αναβαλλόταν για χρονική περίοδο μικρότερη των πέντε ετών. Η οδηγία 2013/36/ΕΕ ορίζει ότι τουλάχιστον 40 % των μεταβλητών αποδοχών αναβάλλεται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη από τρία έως πέντε έτη. Σε περίπτωση μεταβλητής συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της τουλάχιστον κατά το 60% του ποσού. Τουλάχιστον 50% των μεταβλητών αποδοχών πρέπει να πληρωθεί σε μέσα. Το σύνολο των εν λόγω αναλογιών ισχύει για τα ποσά των μεταβλητών αποδοχών που χορηγούνται στο μέλος του προσωπικού πριν από την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής. Στο παρόν παράδειγμα, δεν προβλέπεται κατ' αναλογία κατοχύρωση. Τα ποσά των και ευρώ που πληρώνονται σε μέσα κατοχυρώνονται πλήρως μετά το πέρας πέντε και έξι ετών αντιστοίχως. Με βάση μεταβλητές αποδοχές ύψους ευρώ, θα μπορούσε να είχε αναπροσαρμοστεί μέγιστο ποσό ύψους ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών ύψους ευρώ), εφόσον πληρωνόταν σε μέσα αναβαλλόμενα για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών. Εντούτοις, στο παρόν παράδειγμα, μόνο το ποσό των ευρώ 10

11 πληροί ταυτόχρονα και τις δύο αυτές προϋποθέσεις και μόνο αυτό το ποσό μπορεί να αναπροσαρμοστεί. Συντελεστής πληθωρισμού (i) Υποθέτουμε ότι το τελευταίο ποσοστό ΕνΔΤΚ για το εν λόγω κράτος μέλος αντιστοιχεί σε 2%. Συντελεστής για κρατικά ομόλογα ΕΕ (g) Υποθέτουμε ότι το τελευταίο διαθέσιμο μέσο ποσοστό για τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ΕΕ, όπως δημοσιεύτηκε από την Eurostat, αντιστοιχεί σε 2,73%. Παράγοντας κινήτρων για μακροπρόθεσμη αναβολή (id) Για τα ευρώ που αναβάλλονται για πέντε έτη, ο συντελεστής κινήτρων είναι 10%. Για τα ευρώ που αναβάλλονται για έξι έτη, ο συντελεστής κινήτρων είναι 14% (10% + 4% για κάθε επιπρόσθετο πλήρες έτος). Διάρκεια περιόδου κατοχύρωσης (n) Για τα ευρώ, η περίοδος κατοχύρωσης είναι πέντε έτη. Για τα ευρώ, η περίοδος κατοχύρωσης είναι έξι έτη. Οι αναπροσαρμοσμένες μεταβλητές αποδοχές για το ως άνω παράδειγμα 1 υπολογίζονται ως εξής: Ποσό ύψους ευρώ που αναβάλλεται για πέντε έτη: (1+0,02+0,0273+0,10) 5 = ,09 Ποσό ύψους ευρώ που αναβάλλεται για έξι έτη: (1+0,02+0,0273+0,14) 6 = 3.569,75 Άθροισμα αναπροσαρμοσμένων μεταβλητών αποδοχών = ,84 ευρώ 11

12 Οι συνολικές μεταβλητές αποδοχές για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ μεταβλητής και σταθερής συνιστώσας των αποδοχών και η αναλογία μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών των αποδοχών υπολογίζονται ως εξής: Το ποσό των μεταβλητών αποδοχών που μπορεί να αναπροσαρμοστεί επειδή πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών, είναι ευρώ. Εντούτοις, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συντελεστές για την αναπροσαρμογή, καθώς η περίοδος κατοχύρωσης που εφαρμόστηκε στο ποσό των ευρώ είναι πέντε έτη, ενώ η περίοδος κατοχύρωσης που εφαρμόστηκε στο ποσό των ευρώ είναι έξι έτη. Τα δύο αυτά ποσά κατοχυρώνονται πλήρως στο τέλος της περιόδου αναβολής επομένως, η περίοδος κατοχύρωσης ισούται με την περίοδο αναβολής. Στο παρόν παράδειγμα, δεν προβλέπεται κατ' αναλογία κατοχύρωση. Το συνολικό ποσό του αναπροσαρμοσμένου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών ισούται με ,84 ευρώ και ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των μεταβλητών αποδοχών για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ μεταβλητών και σταθερών αποδοχών είναι ,84 ευρώ, δηλαδή ( ,84). Η αναλογία μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών των συνολικών αποδοχών στο παρόν παράδειγμα είναι ( ,84/ )*100 = 98,99 %. Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με τις υποθέσεις και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, το ίδρυμα θα είναι σε θέση να χορηγήσει στο μέλος του προσωπικού συνολικές αποδοχές ύψους ευρώ, αποτελούμενες από σταθερές αποδοχές ύψους ευρώ και μεταβλητές αποδοχές ύψους ευρώ στο πλαίσιο της αναλογίας 1:1 μεταβλητών και σταθερών αποδοχών. Από τα ευρώ των μεταβλητών αποδοχών, τουλάχιστον το 40% ( ευρώ) πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Εάν, ανάλογα με τη δικαιοδοσία, αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό ποσό, τουλάχιστον το 60% ( ευρώ) πρέπει να αναβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ευρώ πρέπει να χορηγηθούν σε μέσα. 12

13 Παράδειγμα 2 Υποθέτουμε ότι σε ένα κράτος μέλος το ίδρυμα επιθυμεί να χορηγήσει σε ένα μέλος του προσωπικού (του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχει εντοπιστεί ότι έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ιδρύματος) το οποίο λαμβάνει σταθερές αποδοχές ύψους ευρώ, ποσό ύψους ευρώ ως μεταβλητές αποδοχές. Ισχύουν οι ίδιες υποθέσεις, όπως και στο παράδειγμα 1, σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (25% κατ' ανώτατο όριο), την έγκριση από τους μετόχους αναλογίας μεγαλύτερης του 1:1 (δεν υφίσταται) και το έτος απόδοσης (2014). Η διάρθρωση των μεταβλητών αποδοχών έχει ως εξής: 60% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, δηλαδή ευρώ, θα αναβαλλόταν για έξι έτη και θα κατοχυρωνόταν κατ' αναλογία κατά την εν λόγω περίοδο, ευρώ των ως άνω μεταβλητών αποδοχών που αναβάλλονται για περίοδο έξι ετών, θα πληρωνόταν σε μέσα. Τούτο προϋποθέτει ότι κάθε έτος θα κατοχυρώνεται ποσό ύψους ευρώ το οποίο πληρώνεται σε μέσα. Στο παρόν παράδειγμα, προβλέπεται κατ' αναλογία κατοχύρωση. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής μπορεί να εφαρμοστεί για ποσό 25% κατ' ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, εφόσον αυτό πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών. Σχήμα 1: Σχηματική επισκόπηση των κανόνων αναβολής και της εφαρμογής του συντελεστή αναπροσαρμογής σε μεταβλητές αποδοχές που αναβάλλονται για έξι έτη με κατ' αναλογία κατοχύρωση. μεταβλητές αποδοχές 100 % περίοδος περίοδος προκαταβολικής χορήγησης του τμήματος των αποδοχών, στην οποία κατοχυρώνεται το έτος n Κατ αναλογία κατοχύρωση των μεταβλητών αποδοχών που αναβάλλονται για έξι έτη % Ο συντελεστής αναπροσαρμογής μπορεί να εφαρμοστεί για ποσό 25% κατ ανώτατο όριο των μεταβλητών αποδοχών, εφόσον αυτό πληρώνεται σε μακροπρόθεσμα αναβαλλόμενα μέσα επιτρέπεται η κατ αναλογία κατοχύρωση των εν λόγω ποσών κατά την περίοδο αναβολής η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 έτη 40% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών που πληρώνεται προκαταβολικά 60% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών που αναβάλλεται για έξι έτη με ομοιόμορφη κατανομή 13

14 Συντελεστής πληθωρισμού (i) Υποθέτουμε ότι το τελευταίο ποσοστό ΕνΔΤΚ για το εν λόγω κράτος μέλος αντιστοιχεί σε 2%. Συντελεστής για κρατικά ομόλογα ΕΕ (g) Υποθέτουμε ότι το τελευταίο διαθέσιμο μέσο ποσοστό για τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα ΕΕ, όπως δημοσιεύτηκε από την Eurostat, αντιστοιχεί σε 2,73%. Συντελεστής κινήτρων για μακροπρόθεσμη αναβολή (id) Για περίοδο αναβολής έξι ετών, ο συντελεστής κινήτρων είναι 10% + 4% = 14%. Διάρκεια περιόδου κατοχύρωσης (n) Η κατ' αναλογία κατοχύρωση του μέρους των μεταβλητών αποδοχών ύψους ευρώ που πληρώνεται σε μέσα και αναβάλλεται για έξι έτη προϋποθέτει ότι κάθε έτος κατοχυρώνονται ευρώ. Επομένως, στον τύπο για τον συντελεστή αναπροσαρμογής, η διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης είναι: n=1 για την κατοχύρωση των ευρώ μετά το πρώτο έτος, n=2 για την κατοχύρωση του μέρους των αποδοχών μετά από δύο έτη, n=3 για την κατοχύρωση του μέρους των αποδοχών μετά από τρία έτη, και ούτω καθεξής έως ότου η διάρκεια να φτάσει στο n=6. Οι αναπροσαρμοσμένες μεταβλητές αποδοχές για το ως άνω παράδειγμα 2 υπολογίζονται ως εξής: Στο παρόν παράδειγμα, το ποσό ύψους ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών και μπορεί να αναπροσαρμοστεί. 14

15 Η αναπροσαρμοσμένη αξία του ποσού των ευρώ των μεταβλητών αποδοχών που αναβάλλεται για 6 έτη και κατοχυρώνεται κατ' αναλογία είναι το άθροισμα των ακόλουθων έξι τιμών: (1+0,02+0,0273+0,14) 1 = 5.264, (1+0,02+0,0273+0,14) 2 = 4.433, (1+0,02+0,0273+0,14) 3 = 3.734, (1+0,02+0,0273+0,14) 4 = 3.145, (1+0,02+0,0273+0,14) 5 = 2.648, (1+0,02+0,0273+0,14) 6 = 2.231,09 Το άθροισμα των αναπροσαρμοσμένων μεταβλητών αποδοχών είναι ,07 (5.264, , , , , ,09). 15

16 Στην περίπτωση της κατοχύρωσης κατ' αναλογία, ο υπολογισμός μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον τύπο παρούσας αξίας: dvr = vrpr (rn 1) r n (r 1) dvr = αναπροσαρμοσμένες μεταβλητές αποδοχές vrpr = κατ' αναλογία ποσό μεταβλητών αποδοχών (στο ως άνω παράδειγμα, ευρώ) r = 1+i+g+id (i= ποσοστό πληθωρισμού g = ποσοστό κρατικών ομολόγων id = αναβολή βάσει του συντελεστή κινήτρων) n = διάρκεια της περιόδου αναβολής Οι συνολικές μεταβλητές αποδοχές για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ μεταβλητής και σταθερής συνιστώσας των αποδοχών και η αναλογία μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών των αποδοχών υπολογίζονται ως εξής: Το ποσό των μεταβλητών αποδοχών που μπορεί να αναπροσαρμοστεί επειδή πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών, είναι ευρώ. Εντούτοις, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συντελεστές για την αναπροσαρμογή (ή ο τύπος παρούσας αξίας που εμφανίζεται στο παραπάνω πλαίσιο), καθώς το εν λόγο ποσό κατοχυρώνεται κατ' αναλογία για περίοδο έξι ετών. Το συνολικό ποσό του αναπροσαρμοσμένου τμήματος των μεταβλητών αποδοχών ισούται με ,07 ευρώ και ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των μεταβλητών αποδοχών για τον σκοπό του υπολογισμού της αναλογίας μεταξύ μεταβλητών και σταθερών αποδοχών είναι ,07 ευρώ, δηλαδή ( ,07). Η αναλογία μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών των συνολικών αποδοχών στο παρόν παράδειγμα είναι ( ,07/ )*100 = 99,23%. Σύγκριση της επίπτωσης του συντελεστή αναπροσαρμογής μεταξύ της κατ' αναλογία κατοχύρωσης και της πλήρους κατοχύρωσης μετά το πέρας των περιόδων αναβολής Εάν το ποσό των ευρώ είχε κατοχυρωθεί πλήρως μετά την αναβολή των έξι ετών (χωρίς κατοχύρωση κατ' αναλογία), το αναπροσαρμοσμένο ποσό των συνολικών μεταβλητών αποδοχών θα ήταν , (1+0,02+0,0273+0,14) 6 = ,54 Η αναλογία σταθερών/μεταβλητών αποδοχών θα ήταν ίση με ( ,54/ )*100 = 93,25%, ποσοστό χαμηλότερο από το ποσοστό που πήραμε στην περίπτωση της κατοχύρωσης κατ' αναλογία. 16

17 Παράδειγμα 3 Το ακόλουθο παράδειγμα βασίζεται σε ένα δεδομένο ποσό σταθερών αποδοχών ύψους ευρώ και παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού του μέγιστου δυνατού ποσού μεταβλητών αποδοχών που θα μπορούσαν να χορηγηθούν εφόσον το 25% των μεταβλητών αποδοχών πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για πέντε έτη, θεωρώντας ότι το συνολικό ποσό κατοχυρώνεται στο τέλος της περιόδου αναβολής. Χρησιμοποιείται το ποσοστό πληθωρισμού και το επιτόκιο των κρατικών ομολόγων που παρέχεται στο παράδειγμα 1. Ισχύουν οι ίδιες υποθέσεις, όπως και στο παράδειγμα 1, σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (25%), την έγκριση από τους μετόχους αναλογίας μεγαλύτερης του 1:1 (δεν υφίσταται) και το έτος απόδοσης (2014). Σε περίπτωση που το κράτος μέλος ορίσει χαμηλότερα ποσοστά, ο τύπος πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, με αντικατάσταση του 0,25 από το χαμηλότερο ποσοστό. Στο παρόν παράδειγμα, οι συνολικές μεταβλητές αποδοχές που μπορούν να πληρωθούν φτάνουν έως το 100% κατ' ανώτατο όριο των σταθερών συνιστωσών των αποδοχών και οι μέγιστες μεταβλητές αποδοχές που μπορούν να αναπροσαρμοστούν είναι το 25%, εφόσον αυτό πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των πέντε ετών. Επομένως, καταλήγουμε στην ακόλουθη εξίσωση: 0,25 tvr fr = (1 0,25) tvr + (1 + i + g + id) n fr tvr i g id n = σταθερές αποδοχές = συνολικές μεταβλητές αποδοχές = ποσοστό πληθωρισμού = επιτόκιο κρατικών ομολόγων ΕΕ, μέση τιμή ΕΕ = συντελεστής κινήτρων για χρήση μακροπρόθεσμης αναβολής = διάρκεια της περιόδου αναβολής. Αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα ποσά που υπολογίστηκαν στο παρόν παράδειγμα για κάθε μεταβλητή της ως άνω εξίσωσης, έχουμε: 0,25 tvr = 0,75 tvr + (1 + 0,02 + 0, ,10) 5 fr = i = 2%, συντελεστής πληθωρισμού g = 2,73% συντελεστής επιτοκίου κρατικών ομολόγων id = 10%, συντελεστής πενταετούς αναβολής, n = 5, διάρκεια περιόδου κατοχύρωσης. 17

18 Λύνοντας την προηγούμενη εξίσωση για να πάρουμε την τιμή των tvr, έχουμε: tvr = , ,75 1, ,25 = ,10 Για το ως άνω παράδειγμα, οι μέγιστες μεταβλητές αποδοχές που μπορούν να πληρωθούν εάν αναπροσαρμοστεί το 25% των μεταβλητών αποδοχών, είναι ,10 ευρώ. 18

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/22 27/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 παράγραφος 3 και του άρθρου 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4489 30.1.2015 265 Ν. 6(Ι)/2015 Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ; Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/49/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 1: Κεφαλαιοποίηση Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα