Prenosný Bluetooth reproduktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Prenosný Bluetooth reproduktor"

Transcript

1 P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG NA6550W NA6550WO NA6550WL NA6550B NA6550BR NA6550WG *MFL *

2 2 1 Informácie o bezpečnosti UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI. Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku. VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod. UPOZORNENIE: Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu. VÝSTRAHA: Táto jednotka obsahuje magnety, ktoré môžu poškodiť určité druhy predmetov (napr. magnetické karty, kardiostimulátory atď.). UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu. UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla äčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu. To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Pozrite si stranu s technickými parametrami v tomto návode, aby ste si boli istí. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak jeho vzhľad naznačuje poškodenie alebo opotrebovanie, odpojte ho, prestaňte používať zariadenie a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za presne rovnaký náhradný diel. Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým zlým zaobchádzaním, ako je napr. skrúcanie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie naň. Venujte pozornosť obzvlášť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu pripojenia k zariadeniu. Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná. UPOZORNENIE pri používaní tohto výrobku v prostredí s nízkou vlhkosťou y V prostrediach s nízkou vlhkosťou môže dochádzať k vzniku statickej elektriny. y Odporúčame tento výrobok používať po dotknutí sa akýmkoľvek kovovým predmetom, ktorý vedie elektrinu.

3 3 Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom. Bezpečný spôsob vytiahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahoďte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne. Pre svoju bezpečnosť nevyberajte batériu zabudovanú do zariadenia. Ak je potrebné batériu vymeniť, výmenu prenechajte autorizovanému servisu alebo predajcovi LG Electronics. UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy. Zneškodnenie starého spotrebiča 1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu. 2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje. 3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke global/recycling Likvidácia použitých batérií/akumulátorov Pb 1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova. 2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy. 3. Správnou likvidáciou starých batérií/ akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí. 4. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili. ( global/sustainability/environment/ take-back-recycling/global-networkeurope) 1

4 4 1 Vybratie odpadových batérií a akumulátorov (LEN produkt so vstavanou batériou) V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu. Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/ kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte environment/take-back-recycling. UPOZORNENIE: Internú lítiovú batériu v zariadení nemôže vymieňať používateľ kvôli riziku výbuchu pri nesprávnom vložení batérie, a musí ju vymeniť za rovnaký typ batérie odborník. Vyhlásenie o zhode Týmto spoločnosť LG Electronics European Shared Service Center B.V. vyhlasuje, že tento prenosný Bluetooth reproduktor je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Úplné vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať prostredníctvom nasledujúcej poštovej adresy: LG Electronics European Shared Service Center B.V. European Standard Team Krijgsman DM Amstelveen The Netherlands alebo si ho môžete vyžiadať na vyhradenej webovej stránke pre vyhlásenie o zhode: Toto zariadenie je 2,4 GHz širokopásmovým prenosovým systémom, ktorý je určený na použitie vo všetkých krajinách EÚ a v štátoch EFTA.

5 Obsah 5 Obsah 1 2 Informácie o bezpečnosti 6 Hlavné funkcie 6 Príslušenstvo 6 Úvod 7 Hlavné zariadenie 8 Nabíjanie zariadenia 8 Pripojenie sieťového adaptéra 8 Kontrola stavu nabitia 9 Používanie aplikácie BLUETOOTH 9 Nainštalujte si aplikáciu Music Flow Bluetooth do svojho zariadenia BLUETOOTH. 9 Aktivujte BLUETOOTH pomocou aplikácie Music Flow Bluetooth. 3 Riešenie problémov 17 Riešenie problémov 17 Všeobecné 4 Príloha 18 O indikátore LED 19 Ochranné známky a licencie 19 Manipulácia s prístrojom 20 Technické údaje Ovládanie 11 Základné operácie 11 Používanie tlačidla napájania 11 Používanie tlačidla hlasitosti 11 Jednoduchý sprievodca obsluhou 12 Používanie technológie BLUETOOTH 12 Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH 14 Pripojenie Dual Play (voliteľné) 14 Automatické pripojenie Dual Play 15 LG Sound Sync (súkromný zvuk TV) 15 S bezdrôtovým pripojením 16 Počúvanie hudby z externého zariadenia 16 Ďalšie operácie 16 Resetovanie 16 Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania

6 6 Hlavné funkcie Príslušenstvo 1 Prenosný vstup Počúvanie hudby z prenosného zariadenia. LG Sound Sync Reguluje úroveň hlasitosti tohto prístroja pomocou diaľkového ovládača televízora LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync. Skontrolujte dodané príslušenstvo. Kábel USB (1) Jednoduchý návod na použitie (1) Music Flow Bluetooth Tento prístroj môžete ovládať svojím zariadením ipod touch/iphone/ipad alebo Android prostredníctvom funkcie Bluetooth. Tento prístroj a vaše zariadenie musia byť pre použitie prostredníctvom Bluetooth spárované. Na vyhľadanie aplikácie Music Flow Bluetooth navštívte obchod Apple App Store alebo Google Android Market (Google Play Store) alebo použite nižšie zobrazený kód QR. Podrobné informácie nájdete na strane 9. Úvod Symboly použité v tomto návode Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie. > > Upozornenie Označuje upozornenia na predchádzanie prípadnému poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania. (ios) (Android) Dual Play Pomocou dvoch reproduktorov si môžete vychutnať stereozvuk. Keď chcete použiť túto funkciu, potrebujete dva reproduktory.

7 7 Hlavné zariadenie 1 f g h a b d c e a o : Zvýšenie hlasitosti. b j - Pripojenie zariadenia Bluetooth k prístroju. (Stlačte j) - Pridanie zariadenia Bluetooth pre viacnásobné spárovanie. (Stlačte a podržte j) - Zmena režimu Bluetooth v prenosnom režime. (Stlačte j) c p : Zníženie hlasitosti d T - Spustenie alebo pozastavenie prehrávania v režime Bluetooth. - Stlmí zvuk v režime Prenosné a LG Sound Sync. e 1/! Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte. f Indikátor batérie g Port USB na nabíjanie h Konektor prenosného vstupu. Slúži na počúvanie hudby z prenosného zariadenia.

8 8 1 Nabíjanie zariadenia Pripojenie sieťového adaptéra Toto zariadenie využíva vstavanú batériu. Pred jeho použitím nabite batériu pripojením sieťového adaptéra. 1. Pripojte dodaný kábel USB k sieťovému adaptéru. 2. Pripojte kábel USB k portu USB prístroja. 3. Zastrčte zástrčku sieťového adaptéra do sieťovej zásuvky. Kontrola stavu nabitia Po pripojení sieťového adaptéra sa spustí nabíjanie batérie. Ak je prístroj zapnutý, stlačením tlačidla 1/! môžete skontrolovať stav nabitia. 60 % 15 % 15 % 15 % 15 % y Prevádzkový čas je približne 15 hodín. Môže sa meniť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok. y Ak počas nabíjania počúvate hudbu, nabíjanie bude trvať dlhšie. (nedodávajú sa) Ak je batéria v režime nabíjania úplne nabitá, indikátor sa zmení z červenej na zelenú. > > Upozornenie Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky. Odporúčame, aby ste s týmto reproduktorom použili sieťový adaptér s napätím 5 V schválený spoločnosťou LG Electronics Inc. (s prúdom viac ako 1,8 A), inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak nepoužijete dodaný adaptér, nabíjanie nebude možné alebo čas nabíjania bude odlišný.

9 9 Používanie aplikácie BLUETOOTH O aplikácii Music Flow Bluetooth Aplikácia Music Flow Bluetooth obohatí tento prístroj o množstvo nových funkcií. Ak chcete využiť viac funkcií a využiť tento prístroj pohodlnejšie, odporúčame vám prevziať a nainštalovať bezplatnú aplikáciu Music Flow Bluetooth. Nainštalujte si aplikáciu Music Flow Bluetooth do svojho zariadenia BLUETOOTH. Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie Music Flow Bluetooth do vášho zariadenia Bluetooth. Nainštalujte aplikáciu Music Flow Bluetooth pomocou kódu QR 1. Nainštalujte aplikáciu Music Flow Bluetooth pomocou kódu QR. Načítajte kód QR pomocou skenovacieho softvéru. 2. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia. 3. Ťuknite na ikonu, aby sa začalo preberanie. y Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth je pripojené na Internet. y Uistite sa, že vo vašom zariadení Bluetooth je nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak žiadnu nemáte, preberte si ju z obchodu App Store alebo Google Play Store. y Kód QR nemusí fungovať v závislosti od oblasti. Nainštalujte aplikáciu Music Flow Bluetooth pomocou obchodu App Store alebo Google Play Store 1. Ťuknite na ikonu App Store alebo Google Play Store. 2. Do riadka vyhľadávania vpíšte Music Flow Bluetooth a spustite vyhľadávanie. 3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite a ťuknite na Music Flow Bluetooth a začne sa preberanie Bluetooth aplikácie. 4. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia. 5. Ťuknite na ikonu, aby sa začalo preberanie. Aktivujte BLUETOOTH pomocou aplikácie Music Flow Bluetooth. Aplikácia Music Flow Bluetooth vám pomôže pripojiť vaše zariadenie Bluetooth k tomuto prístroju. 1. Ťuknite na ikonu aplikácie Music Flow Bluetooth na domovskej obrazovke, čím sa otvorí aplikácia Music Flow Bluetooth, potom prejdite do hlavnej ponuky. 2. Ťuknite na voľbu [Menu] a vyberte požadovaný prístroj. 3. Ak potrebujete viac informácií o používaní, ťuknite na [Setting] a pozrite si možnosť [Help]. 1

10 10 1 y Aplikácia Music Flow Bluetooth bude k dispozícii v nasledujúcich verziách softvéru; Android OS: verzia (alebo novšia) ios OS: verzia 6.0 (alebo novšia) y V závislosti od zariadenia Bluetooth aplikácia Music Flow Bluetooth nemusí fungovať. y Aj po pripojení aplikácie Music Flow Bluetooth sa môže stať, že zo zariadenia bude vychádzať hudba. V takom prípade skúste zopakovať proces pripojenia. y Ak budete používať iné aplikácie alebo zmeníte nastavenia svojho zariadenia s rozhraním Bluetooth počas používania aplikácie Music Flow Bluetooth, aplikácia Music Flow Bluetooth nemusí fungovať správne. y Keď aplikácia Music Flow Bluetooth nepracuje správne, skontrolujte zariadenie Bluetooth a pripojenie aplikácie Music Flow Bluetooth a skúste spojenie vykonať znova. y V závislosti od operačného systému zariadenia sa môže používanie aplikácie Music Flow Bluetooth líšiť. y Aj v prípade, že sa spojenie Bluetooth odpojí, môžete pri zmene funkcie používať aplikáciu Music Flow Bluetooth.

11 Ovládanie 11 Základné operácie Používanie tlačidla hlasitosti Používanie tlačidla napájania 2 Ovládanie Zapnutie/vypnutie napájania Podržte stlačené tlačidlo 1/!. Môžete nastaviť hlasitosť reproduktora. Ak sa počas nastavovania pokúsite zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, keď je už na maximálnej alebo minimálnej úrovni, zariadenie vydá zvukové znamenie. Jednoduchý sprievodca obsluhou Funkcia Ako na to Stav LED a zvuku Zapnutie/vypnutie napájania Párovanie Bluetooth Podržte stlačené tlačidlo 1/!. Keď tlačidlo j zabliká bielo, vyberte na svojom zariadení zo zoznamu zariadení LG Music Flow P5 (XX). Tlačidlo 1/! Dvakrát zabliká a zaznie zvuk. Tlačidlo j zostane biele a zaznie zvuk. Prehrať / Pozastaviť Stlačte T. - Ovládanie hlasitosti Stlačte o alebo p. - Preskočiť dopredu Stlačte dvakrát T. - Preskočiť dozadu Stlačte trikrát T. - Viacnásobné párovanie Na pridanie ďalšieho zariadenia Bluetooth stlačte a 2 sekundy podržte j. Tlačidlo j zostane biele a zaznie zvuk. Inicializácia Stlačte a 10 sekúnd podržte j. Dvakrát zablikajú tlačidlá j, 1/! a T a potom bielo zabliká tlačidlo j.

12 12 Ovládanie 2 Ovládanie Používanie technológie BLUETOOTH O technológii BLUETOOTH Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom. Zvuk môže byť prerušený, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo pripojením Bluetooth z iných miestností. Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia Bluetooth. Dostupné zariadenia: mobilný telefón, MP3, notebook, PDA atď. Profily BLUETOOTH Na využívanie bezdrôtovej technológie Bluetooth musia zariadenia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi. y A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku) y Codec : SBC, AAC Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH Párovanie vášho prístroja a zariadenia BLUETOOTH Pred spustením párovania skontrolujte, či máte v zariadení Bluetooth zapnutú funkciu Bluetooth. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu zariadeniu Bluetooth. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné. 1. Zapnite prístroj, potom tlačidlo j zabliká bielo. 2. Ovládajte zariadenie Bluetooth a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tohto prístroja zariadením Bluetooth sa na displeji zariadenia Bluetooth v závislosti od typu zariadenia Bluetooth môže objaviť zoznam nájdených zariadení. Váš prístroj sa zobrazí ako LG Music Flow P5(xx). 3. Vyberte LG Music Flow P5(xx). y XX označuje posledné dve číslice adresy Bluetooth. Ak má napríklad prístroj adresu Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na zariadení s funkciou Bluetooth sa zobrazí LG Music Flow P5 (08). y Niektoré zariadenia Bluetooth môžu mať odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte kód PIN (0000). y K tomuto prístroju môžete zapojiť naraz až 2 zariadenia Bluetooth podľa vyššie uvedeného opisu. y Viacnásobné párovacie spojenie podporujú len zariadenia Android alebo ios. (V závislosti od špecifikácií pripojeného zariadenia možno nebude viacnásobné párovacie spojenie podporované.) y Odnímateľné/odpojiteľné zariadenie Bluetooth (napr. Dongle atď..) nepodporuje viacnásobné párovanie. 4. Keď sa tento prístroj úspešne pripojí k vášmu zariadeniu Bluetooth, blikajúce tlačidlá zostanú biele a zaznie pípanie. 5. Počúvanie hudby. Informácie o prehrávaní hudby uloženej v zariadení Bluetooth nájdete v návode na použitie zariadenia Bluetooth.

13 Ovládanie 13 y Keď použijete technológiu Bluetooth, musíte vytvoriť čo najbližšie spojenie medzi jednotkou a zariadením Bluetooth a udržať danú vzdialenosť. Avšak v prípadoch popísaných nižšie môžete mať problémy: -- Medzi prístrojom a zariadením s rozhraním Bluetooth je prekážka. -- Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu s technológiou Bluetooth, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN). y Po reštartovaní prístroja by ste mali svoje zariadenie Bluetooth k tomuto prístroju znovu pripojiť. y Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 2 zariadeniam Bluetooth, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia. y Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný. y Pomocou tohto prístroja nebudete môcť ovládať zariadenie Bluetooth. y V závislosti od typu zariadenia sa funkcia Bluetooth možno nebude dať použiť. y Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod. y Čím väčšia je vzdialenosť medzi prístrojom a zariadením Bluetooth, tým nižšia je kvalita zvuku. y Ak sa prístroj vypne alebo sa zariadenie Bluetooth od prístroja vzdiali, spojenie Bluetooth sa preruší. y V prípade prerušenia spojenia Bluetooth pripojte znovu zariadenie Bluetooth k prístroju. y Keď pripojíte zariadenie Bluetooth (zariadenie ios atď.) k tomuto prístroju alebo budete ovládať zariadenie, úroveň hlasitosti môžete medzi nimi synchronizovať. 2 Ovládanie

14 14 Ovládanie 2 Ovládanie Pripojenie Dual Play (voliteľné) Pomocou dvoch reproduktorov si môžete vychutnať stereozvuk. Na stereo zvuk sú potrebné dva reproduktory. 1. Pripojte reproduktor k zariadeniu Bluetooth. 2. Stlačte a podržte tlačidlo každého reproduktora (pozri nižšie). - reproduktor: tlačidlo j, o - reproduktor: tlačidlo j, p - Zaznie pípanie a tlačidlá j začnú rýchlo bielo blikať. 3. Ak sú pripojené dva reproduktory, blikajúce tlačidlá j budú blikať nabielo a začujete pípnutie. Ak sa reproduktory nenájdu, choďte na krok 1 a skúste znova. Automatické pripojenie Dual Play Ak v režime Dual Play vypnete a potom znova zapnete prístroj, tieto reproduktory automaticky ponechajú režim Dual Play. -- Zapnite dva reproduktory a počkajte na dokončenie pripojenia Dual Play. -- Pripojenie k Dual Play trvá maximálne 30 sekúnd. y Ak používate zariadenie Bluetooth s Dongle, nemôžete použiť funkciu Dual Play. y V režime prenosného vstupu nemôžete použiť funkciu Dual Play. y Keď si vychutnávate funkciu Dual Play, pripojenie s viacnásobným párovaním nie je podporované. y Keď sa práve spracúva pripojenie Dual Play, na iných zariadeniach Bluetooth nemôžete vyhľadávať prístroje. y Keď odpojíte pripojenie Dual Play, opäť stlačte a podržte tlačidlá na jednom z dvoch reproduktorov. (j, o alebo j, p) y Keď si vychutnávate funkciu Dual Play, naraz môžete nastaviť hlasitosť oboch reproduktorov a. y Keď sa dva reproduktory k sebe pripoja pomocou funkcie Dual Play, všetky zariadenia pripojené k obom reproduktorom sa odpoja okrem posledného pripojeného reproduktora. y Používanie funkcie Dual Play je obmedzené len na tieto prístroje a je k dispozícii len v sérii Music Flow. y Ak chcete zmeniť zariadenie Bluetooth v režime Dual Play, stlačte a podržte j na 2 sekundy, čím sa odpojí aktuálne zariadenie Bluetooth a pripojí sa požadované zariadenie Bluetooth. y V režime Dual Play môžete pripojiť k zariadeniu Bluetooth len reproduktor. y Funkcia Dual Play je podporovaná len na zariadeniach Android a ios. y Keď k tomuto prístroju pripojíte zariadenie Bluetooth (zariadenie ios atď.) alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch zariadeniach môžete synchronizovať. y V režime Dual Play dajte reproduktory čo najbližšie k sebe. y V závislosti od sieťového prostredia nemusí funkcia Dual Play fungovať správne.

15 Ovládanie 15 LG Sound Sync (súkromný zvuk TV) Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Funkcia je kompatibilná iba s televízormi LG, ktoré podporujú technológiu LG Sound Sync. Ubezpečte sa, že na vašom televízore je logo LG Sound Sync. Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora. Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od schopností vášho zariadenia. y Keď spojenie zlyhá, skontrolujte stav televízora a napájanie. y Skontrolujte stav tohto prístroja a pripojenia v nasledujúcich prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync. -- Vypnite prístroj. -- Zmena funkcie na inú. -- Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou. y Čas na vypnutie tohto zariadenia je odlišný v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na ON (Zapnuté). y Detaily ponuky nastavenia televízora sa líšia v závislosti od modelu vášho televízora. S bezdrôtovým pripojením 1. Zapnite prístroj stlačením tlačidla 1/! (Napájanie). 2. Nastavte výstup zvuku televízora, aby ste mohli počúvať zvuk pomocou tohto prístroja: Ponuka nastavení televízora [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] 3. Naraz stlačte a podržte j a T, až kým nezačujete pípnutie.tlačidlo j zabliká jantárovo. Ak sa podarí pripojenie, tlačidlo j zostane jantárové. y Ak prístroj vypnete, LG Sound Sync (Wireless) sa odpojí. Ak chcete znovu použiť túto funkciu, musíte znovu pripojiť televízor a prístroj. y Stlačením tlačidla T môžete stlmiť zvuk. 2 Ovládanie

16 16 Ovládanie Počúvanie hudby z externého zariadenia Reproduktor je možné použiť na počúvanie hudby z mnohých typov externých zariadení. Ďalšie operácie Resetovanie 2 Ovládanie 1. Pripojte externé zariadenie ku konektoru Prenosný vstup na prístroji. 2. Zapnite napájanie stlačením a podržaním tlačidla 1/!. 3. Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie. y Keď pripojíte prenosný kábel, funkcia sa automaticky zmení na režim prenosného vstupu. y Stlačením tlačidla T môžete stlmiť zvuk. V prípade, že jednotka zamrzne kvôli poruche, odstráňte gumenú objímku a stlačte otvor pre reštartovanie pomocou predmetu, akým je tenký špendlík. Potom sa jednotka úplne vypne. Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania Keď je jednotka v režime BT/LG Sound Sync a neprehrá sa žiadna hudba po dobu 20 minút alebo ak je v režime prenosného vstupu bez použitia tlačidla po dobu 6 hodín, táto jednotka sa automaticky vypne.

17 Riešenie problémov 17 Riešenie problémov Všeobecné Problém Nie je napájanie. Príčina a náprava y Batéria je vybitá. Nabite batériu. y Pripojte prístroj na napájací zdroj pomocou sieťového adaptéra. Žiadny alebo skreslený zvuk. Párovanie Bluetooth nefunguje správne. y Hlasitosť prístroja alebo vášho zariadenia je nastavená na minimum. Skontrolujte a nastavte hlasitosť prístroja alebo zariadenia Bluetooth. y Keď používate externé zariadenie pri vysokej hlasitosti, kvalita zvuku môže byť zhoršená. Znížte hlasitosť zariadení. y Ak prístroj používate na iné účely ako počúvanie hudby, môže byť kvalita zvuku horšia alebo prístroj nemusí fungovať správne. y Vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení Bluetooth a skúste spárovať znova. y Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth je zapnuté. y Odstráňte prekážky medzi zariadením Bluetooth a týmto prístrojom. y V závislosti od typu zariadenia Bluetooth alebo okolitého prostredia sa vaše zariadenie nemusí spárovať s týmto prístrojom. y Ak používate Bluetooth, možno nebudete vedieť aktivovať aplikáciu Music Flow Bluetooth. Aby ste mohli aplikáciu Music Flow Bluetooth využívať správne, odpojte zariadenie Bluetooth, ktoré ste predtým pripojili. y Ak je vaše zariadenie Bluetooth pripojené k inému prístroju, najprv zrušte pripojenie Bluetooth. Potom môžete ovládať svoj prístroj pomocou aplikácie Music Flow Bluetooth. y V závislosti od zariadenia Bluetooth môže aplikácia Music Flow Bluetooth fungovať alebo nemusí fungovať. y Ak vyberiete inú aplikáciu alebo zmeníte nastavenie pripojeného zariadenia pomocou aplikácie Music Flow Bluetooth, môže dôjsť k odpojeniu pripojenia. V takomto prípade skontrolujte stav pripojenia. 3 Riešenie problémov Zariadenie nefunguje normálne. Vyššie uvedené riešenia nefungujú. y Ak bola batéria úplne vybitá, uložené informácie Bluetooth sa mohli vymazať. Predchádzajúce nastavenie sa nemusí uložiť, keď sa vypne napájanie prístroja. y Pri poruche začne indikátor batérie striedavo svietiť bielo a jantárovo. Prístroj používajte na vhodnom mieste, kde nie je príliš vysoká alebo príliš nízka teplota a vlhkosť. y V prípade preťaženia budú všetky indikátory LED svietiť nabielo. Vypnite a potom znovu zapnite prístroj. y Stlačte resetovací otvor pomocou zahroteného predmetu, ako je mechanická ceruza.

18 18 Príloha O indikátore LED Všeobecné Indikátor batérie svieti červene a zelene. Nabíja sa Nabité Tlačidlo 1/! bliká bielo a znie zvuk. Tlačidlo 1/! bliká jantárovo a znie zvuk. Indikátor batérie rýchlo bliká červene a zelene. Napájanie je zapnuté. Batéria je vybitá. (Rýchlo bliká) Zariadenie pracuje nezvyčajne. Chvíľu nechajte zariadenie pri izbovej teplote (5 35 C) a skúste znova. 4 Bluetooth Tlačidlo j bliká alebo svieti bielo a znie zvuk. Blikanie: vyhľadáva sa zariadenie Bluetooth Svieti: zariadenie Bluetooth je pripojené. Príloha Dual Play a synchronizácia zvuku Tlačidlo j rýchlo bliká bielo a znie zvuk. (tlačidlo j na dvoch reproduktoroch) Tlačidlo j bliká jantárovo a znie zvuk. Čaká na pripojenie Dual Play Čaká na funkciu Sound Sync Dual Play a synchronizácia zvuku Tlačidlo T bliká bielo. Stav vypnutia zvuku (prenosné)

19 Príloha 19 Ochranné známky a licencie Bezdrôtová technológia Bluetooth je systém, ktorý umožňuje rádiový kontakt medzi elektronickými zariadeniami s dosahom max. 10 metrov. Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia Bluetooth. Slovná známka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou LG Electronics je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Manipulácia s prístrojom Pri preprave prístroja Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať prístroj odoslať, kvôli maximálnej ochrane ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe. Udržujte povrch prístroja čistý y V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje. y Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch. y Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s prístrojom. Čistenie prístroja Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch prístroja. 4 Príloha

20 20 Príloha Technické údaje Všeobecné Požiadavky na napájanie Spotreba Rozmery (Š x V x H) Čistá hmotnosť (približne) 5 V 0 1,8 A (sieťový adaptér) Vstavaná dobíjateľná batéria 9 W Pribl. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm 0,47 kg Prevádzková teplota 5 C až 35 C Prevádzková vlhkosť 5 % až 60 % Vstupy PORT. IN USB 0,65 Vrms (3,5 mm stereokonektor) Port Micro USB na nabíjanie batérie 4 Príloha Reproduktory Typ Menovitý odpor Menovitý príkon Max. príkon zabudované 4 Ω 10 W 20 W Batéria Kapacita batérie Prevádzková doba 2100 mah Pribl. 15 hodín. Môže sa meniť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok. y Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

21

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-411-333-61(1) Wireless Stereo Headset Návod na používanie Οδηγίες λειτουργίας Инструкции за работа Instrucţiuni de utilizare Navodila za uporabo SK GR BG RO SI XBA-BT75 SK UPOZORNENIE Pre zníženie rizika

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic Slovensky Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát... 4 Nabíjanie Parrot

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte.

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. O D V L H Č O V A Č Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. Likvidácia odpadu Po ukončení životnosti je nutné zariadenie zlikvidovať podľa platných

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 Návod na obsluhu VAROVANIE! Chráňte prístroj pred vodou a vlhkosťou Odpojte prístroj od siete pred odobratím

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

SUNSAVER. Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-10-24V / SS-10L-24V

SUNSAVER. Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-10-24V / SS-10L-24V SUNSAVER Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-6 / SS-6L SS-10 / SS-10L SS-10-24V / SS-10L-24V SS-20L SS-20L-24V 6A / 12V 10A /

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

LRx 3.1k LRx 5.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 3.1k LRx 5.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie obvodov uspokojujú

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm /

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / 10.09.2011 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Úvod 3 VÝSTRAHA Výbuchy môžu môžu spôsobiť vážne poranenie alebo smrť: Použitie vo výbušnom prostredí musí byť v súlade so zodpovedajúcimi miestnymi, štátnymi a medzinárodnými

Διαβάστε περισσότερα

XEROX Phaser 3100MFP/S. Príručka užívate a

XEROX Phaser 3100MFP/S. Príručka užívate a XEROX Phaser 3100MFP/S Príručka užívate a Vážený užívate Pre vašu bezpečnos a komfort vám pred používaním odporúčame dôkladne si prečíta kapitolu Bezpečnos. Zakúpením tohto multifunkčného zariadenia ste

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Návod a upozornenia pre montážneho technika SPOLOČNOSŤ VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY PODĽA DNV =ISO 9001/2000= Obsah: strana 1) Bezpečnostné inštrukcie

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Device Terminal

AerobTec Device Terminal AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia...3 2.Úvod...3 3.External connectors...3 4.Prepojenie s výškomerom

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools 3 h g f e d ik a b c 0 3 9 7 8 8 5 6 0 4 3 4 9 3 GLM 50 VF Professional 5 GLM 80 Professional 7 6 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 4 A B C max X min 90 D E X X 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 5

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO   1 verzia dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Podmienky pre používanie 3 3. Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte!

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! - 1 Vyskúšajte to! Funkcia Fotografovanie Vytvorenie autoportrétu

Διαβάστε περισσότερα

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE

Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE M Séria LRCD200 Kombinovaný tester vypínacích slučiek a prúdových chráničov NÁVOD NA POUŽITIE 1 G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα