ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2002) 1308 τελικό/2 2002/0312(ACC) CORRIGENDUM Annule et remplace les 11 versions du doc. SEC(2002)1308 final du (document RESTREINT UE). Suite à la déclassification du doc., la 2ème décision fait l objet d un acronyme 2002/0312(ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» του UNIDROIT καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» του UNIDROIT καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001 (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και σύναψη από την Κοινότητα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» (στο εξής: «η σύµβαση του Κέιπ Τάουν» ή απλώς «η σύµβαση»), καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό (στο εξής: «το αεροναυτικό πρωτόκολλο»), που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο διπλωµατικής διάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεµβρίου 2001, υπό την αιγίδα τόσο του «ιεθνούς ινστιτούτου για την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου» (UNIDROIT) όσο και του «ιεθνούς οργανισµού πολιτικής αεροπορίας» (OACI). 2. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ 2.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Η σύµβαση του Κέιπ Τάουν (άρθρο 2) προβλέπει τη θέσπιση οµοιόµορφου καθεστώτος για τη σύσταση και τις συνέπειες διεθνούς εγγύησης (σύµβαση για τη σύσταση ασφάλειας, σύµβαση για την επιφύλαξη δικαιώµατος κυριότητας και σύµβαση εκµίσθωσης) σε σχέση µε συγκεκριµένες κατηγορίες κινητού εξοπλισµού, οι οποίες καθορίζονται στα πρωτόκολλα που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: αεροναυτικά αγαθά (τµήµατα αεροσκαφών, κινητήρες αεροπλάνων, ελικόπτερα), τροχαίο σιδηροδροµικό υλικό και διαστηµικός εξοπλισµός. Η σύµβαση είναι εφαρµοστέα όταν ο οφειλέτης εδρεύει σε ένα συµβαλλόµενο κράτος (άρθρο 3), αλλά τα διάφορα πρωτόκολλα περιλαµβάνουν επίσης ένα ειδικό συνδετικό στοιχείο, το οποίο εξαρτάται από το εκάστοτε αντικείµενο (κράτος εγγραφής για τα αεροσκάφη, άρθρο IV του πρωτοκόλλου). Η εγγύηση που καθιερώνεται µε τη σύµβαση (άρθρα 1 και 2) δεν αφορά µόνο το αγαθό που αποτελεί αντικείµενό της, αλλά επίσης τα δευτερεύοντα ή παρεπόµενα δικαιώµατα και τα προϊόντα αποζηµίωσης. Το οικείο πρωτόκολλο είναι δυνατό να προβλέπει ότι το πεδίο εφαρµογής της σύµβασης καλύπτει την πώληση ενός αγαθού (άρθρο 41 της σύµβασης), πράγµα που όντως προβλέπεται στο αεροναυτικό πρωτόκολλο (άρθρο ΙΙΙ). Η σύµβαση προβλέπει την παραχώρηση ενισχυµένων δικαιωµάτων στους δικαιούχους της εµπράγµατης ενοποιηµένης εγγύησης επί κινητού εξοπλισµού σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη (άρθρα 8 έως 15). Η σύµβαση προβλέπει, τέλος, τη θέσπιση διεθνούς συστήµατος εγγραφής από τους δανειστές των εγγυήσεων επί των διαφόρων κατηγοριών κινητού εξοπλισµού (άρθρα 16 έως 26), η οποία προσπορίζει στον δανειστή προτεραιότητα επί της εγγραφείσας εγγύησης (άρθρο 29) Επιδιωκόµενοι στόχοι Σκοπός των παραπάνω νοµικών κειµένων είναι η διευκόλυνση της προσφοράς χρηµατοδότησης για την απόκτηση αεροναυτικού εξοπλισµού µέσω της σύστασης της προαναφερθείσας ιδιαιτέρως ισχυρής διεθνούς εγγύησης υπέρ των δανειστών (πωλητών επί πιστώσει, οργανισµών που έχουν χρηµατοδοτήσει την απόκτηση των εκάστοτε αγαθών), η οποία τους προσπορίζει «απόλυτη» προτεραιότητα επί των αγαθών αυτών βάσει διεθνούς µητρώου. 2

3 Τέτοιου είδους κείµενα, µε την προϋπόθεση της ευρείας συµµετοχής των κύριων εµπορικών εταίρων της Κοινότητας, είναι ικανά να προσπορίσουν σηµαντικά οφέλη στην ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιοµηχανία, µε την ενίσχυση της προσφοράς πιστώσεων για την απόκτηση αεροναυτικών αγαθών. Πλην όµως, η αξιοποίησή τους προϋποθέτει την κύρωση των κειµένων. 3. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Κοινότητα είναι αρµόδια για ορισµένα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από τη σύµβαση και από το αεροναυτικό της πρωτόκολλο και τα οποία έχουν συνέπειες για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 1, καθώς επίσης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας 2. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να προβούν µόνα τους στην κύρωση των προαναφερθέντων κειµένων. Στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί εξ ονόµατος της Κοινότητας, στο πλαίσιο της διπλωµατικής διάσκεψης του Κέιπ Τάουν, τις διατάξεις της σύµβασης και του πρωτοκόλλου σχετικά µε τον αεροναυτικό εξοπλισµό οι οποίες υπάγονταν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας και είχαν συνέπειες για τους ρηθέντες δύο κανονισµούς. Η Κοινότητα δεν υπέγραψε τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν, ούτε το αεροναυτικό της πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης διπλωµατικής διάσκεψης. ύο κράτη µέλη υπέγραψαν τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, ενώ ένα ακόµη κράτος µέλος την υπέγραψε τον εκέµβριο του Επ' ευκαιρία της υπογραφής, τα εν λόγω κράτη µέλη προέβησαν σε δήλωση σύµφωνα µε την οποία, αφενός, δυνάµει της συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Κοινότητα είναι αρµόδια για ορισµένα θέµατα που διέπονται από τη σύµβαση και από το πρωτόκολλο και, αφετέρου, η υπογραφή ή η σύναψη των συγκεκριµένων κειµένων θα αποφασισθεί από τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας κατά τα προβλεπόµενα στη συνθήκη. Η σύµβαση του Κέιπ Τάουν και το αεροναυτικό της πρωτόκολλο επιδέχονται υπογραφής µέχρι την έναρξη της ισχύος τους. Η σύµβαση και το αεροναυτικό της πρωτόκολλο προνοούν ότι είναι δυνατή η προσχώρηση σε αυτά «περιφερειακών οργανισµών οικονοµικής ολοκλήρωσης» (άρθρο 48 και άρθρο XXVII, αντιστοίχως). Σύµφωνα µε τη σύµβαση και το αεροναυτικό της πρωτόκολλο, µε τον όρο «περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης» νοείται ένας οργανισµός ο οποίος είναι αρµόδιος για ορισµένα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από τη σύµβαση ή από το πρωτόκολλο και ο οποίος δύναται να τα υπογράψει, να τα αποδεχθεί, να τα εγκρίνει ή να προσχωρήσει σε αυτά. Ο ορισµός αυτός θα επιτρέψει στην Κοινότητα να γίνει συµβαλλόµενο µέρος των συγκεκριµένων δύο κειµένων, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η απαραίτητη έγκριση από µέρους των κοινοτικών θεσµικών οργάνων. Κάθε φορά που η σύµβαση και το πρωτόκολλο κάνουν λόγο για «συµβαλλόµενο κράτος», «συµβαλλόµενα κράτη», «κράτος µέρος» ή «κράτη µέρη», γίνεται δεκτό ότι οι όροι αυτοί καλύπτουν οµοίως την Κοινότητα, εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει ως αναγκαίο από τα συµφραζόµενα (άρθρα 48.3 και XXVII.3, αντιστοίχως). 1 2 ΕΕ L 12, της , σελ. 1. ΕΕ L 160, της , σελ. 1. 3

4 Τα δύο κείµενα προβλέπουν ότι κατά την υπογραφή, την έγκριση ή την αποδοχή τους καθώς και κατά την προσχώρηση σε αυτά, η Κοινότητα θα υποβάλει δήλωση γενικού χαρακτήρα, όπου θα καθορίζονται τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από τη σύµβαση και το πρωτόκολλο και υπάγονται στην αρµοδιότητα της Κοινότητας (άρθρα 48.2 και XXVII.2, αντιστοίχως). Για τον σκοπό αυτό, επισυνάπτεται σχέδιο δήλωσης στο παράρτηµα A. Το εν λόγω σχέδιο καταρτίστηκε µε βάση τις τρέχουσες αρµοδιότητες οι οποίες απορρέουν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 2000, και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν 3 κράτη θα έχουν καταθέσει τις σχετικές πράξεις κύρωσης (άρθρο 49), αλλά µόνο για συγκεκριµένη κατηγορία αγαθών για την οποία έχει θεσπισθεί πρωτόκολλο, από της ενάρξεως ισχύος του οικείου πρωτοκόλλου και µεταξύ των κρατών που έχουν συνάψει τη σύµβαση και το συγκεκριµένο πρωτόκολλο. Ειδικότερα, το πρωτόκολλο µπορεί να επιφέρει αλλαγές και τροποποιήσεις στις διατάξεις της σύµβασης εάν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αεροναυπηγικού τοµέα. Κατ' αυτή την έννοια, ως προς τη συγκεκριµένη κατηγορία εξοπλισµού κατισχύει το αεροναυτικό πρωτόκολλο και όχι η σύµβαση (άρθρο 6.2). Εποµένως, οι υποχρεώσεις των κρατών µελών βάσει της σύµβασης θα διαφέρουν ανάλογα µε το εάν αυτά έχουν προσχωρήσει ή όχι στο αεροναυτικό πρωτόκολλο, δεδοµένου ότι η σύµβαση δεν µπορεί να εφαρµοσθεί ως προς συγκεκριµένη κατηγορία εξοπλισµού παρά µόνον µετά τη θέση σε ισχύ του οικείου πρωτοκόλλου και µόνο έναντι των συµβαλλόµενων µερών του πρωτοκόλλου. Αντιστοίχως, ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να καταστεί συµβαλλόµενο µέρος του αεροναυτικού πρωτοκόλλου εάν δεν είναι ή δεν καταστεί επίσης συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης. Εντούτοις, η σύµβαση και το οικείο πρωτόκολλο πρέπει να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται από εκεί και πέρα σαν να αποτελούσαν ενιαίο νοµικό κείµενο (άρθρο 6.1). Το αεροναυτικό πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ όταν 8 κράτη θα έχουν καταθέσει τις σχετικές πράξεις κύρωσης (άρθρο XXVIII). 4. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κατά τη διπλωµατική διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Κέιπ Τάουν τον Νοέµβριο του 2001, η Κοινότητα εξασφάλισε τη θέσπιση διατάξεων που να επιτρέπουν την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας αντί της σύµβασης και του αεροναυτικού πρωτοκόλλου σε θέµατα τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δύο προαναφερθέντων κανονισµών. Η Κοινότητα θα πρέπει, κατά τη σύναψη, να πραγµατοποιήσει δηλώσεις σχετικά µε τα θέµατα που υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα ζητήµατα: 4.1. Προσωρινά µέτρα (άρθρο 55 της σύµβασης και άρθρο Χ του πρωτοκόλλου): Σε ό,τι αφορά τη συνάρθρωση µε τα άρθρα 13 και 43 της σύµβασης, ενδείκνυται να επισηµανθεί ότι προσωρινά ή ασφαλιστικά µέτρα κατά την έννοια του άρθρου 31 του κανονισµού αριθ. 44/2001 θεωρούνται µόνο τα µέτρα τα οποία, στα θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, αποσκοπούν στη διατήρηση µιας πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης, ούτως ώστε να µη θιγούν τα δικαιώµατα των οποίων ακριβώς η 4

5 αναγνώριση ζητείται από το δικαστήριο που καλείται να αποφανθεί επί της ουσίας της εκάστοτε υπόθεσης 3. Εξάλλου, η έγκριση της λήψης προσωρινών ή ασφαλιστικών µέτρων δυνάµει του άρθρου 31 του κανονισµού προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την ύπαρξη πραγµατικού συνδετικού στοιχείου µεταξύ του αντικειµένου του εκάστοτε µέτρου και της εδαφικής δικαιοδοσίας του συµβαλλόµενου κράτους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης 4. Η Κοινότητα πρέπει να δηλώσει ότι η έγκριση προσωρινών µέτρων δυνάµει του άρθρου 13 της σύµβασης από τα δικαστήρια που είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 43 είναι δυνατή, οσάκις ο εναγόµενος έχει την κατοικία του στην Κοινότητα, µόνο κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31 του κανονισµού αριθ. 44/2001 (πρώην άρθρο 24 της σύµβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου 1968, όπως αυτό έχει ερµηνευθεί από τη νοµολογία του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου X του πρωτοκόλλου (που παραπέµπει εκ παραδροµής στο άρθρο XXVIII) και µε την παράγραφο 2 του άρθρου ΧΧΧ, το άρθρο Χ του πρωτοκόλλου, το οποίο αναφέρεται στα προσωρινά µέτρα, εφαρµόζεται ολικώς ή µερικώς µόνον εφόσον το οικείο συµβαλλόµενο κράτος έχει προβεί σε θετική δήλωση για τον σκοπό αυτό. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η πώληση ενός αγαθού περιλαµβάνεται στον κατάλογο των προσωρινών µέτρων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 13 της σύµβασης. Σε περίπτωση που προβεί σε τέτοια δήλωση όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου Χ, το συµβαλλόµενο κράτος οφείλει να καθορίσει την προθεσµία που τίθεται για την έγκριση των προσωρινών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 της σύµβασης. Προτείνεται να µην προβεί η Κοινότητα στη δήλωση του άρθρου Χ του πρωτοκόλλου κατ' εφαρµογή του άρθρου ΧΧΧ παράγραφος Αφερεγγυότητα (άρθρα ΧΙ και ΧΙΙ του πρωτοκόλλου): Τα άρθρα XI και ΧΙΙ του αεροναυτικού πρωτοκόλλου, τα οποία αναφέρονται στην αφερεγγυότητα του οφειλέτη, εφαρµόζονται µόνον εφόσον το συµβαλλόµενο κράτος όπου βρίσκεται η κύρια δωσιδικία της αφερεγγυότητας έχει προβεί σε θετική δήλωση για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο ΧΧΧ. Το άρθρο ΧΙ προβλέπει τις ρυθµίσεις που ισχύουν, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του οφειλέτη, για την επιστροφή του αεροναυτικού αγαθού επί του οποίου έχει συσταθεί η ασφάλεια του πιστωτή (παραλλαγή Α ή Β). Πρόκειται για διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, οι οποίες αποσκοπούν στο να προστατεύσουν τον πιστωτή που διαθέτει εγγύηση υπό µορφή εµπράγµατου δικαιώµατος από τις πιθανές συνέπειες της πτώχευσης του οφειλέτη. Εξάλλου, ο κανονισµός 1346/2000 περιλαµβάνει τους σχετικούς κανόνες περί δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης, καθώς και τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου οι οποίοι ισχύουν για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που κινούνται στο έδαφος της Κοινότητας. Ωστόσο, το άρθρο 5 του κανονισµού προβλέπει ότι η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα πιστωτών ή τρίτων επί πραγµάτων ή ασώµατων αντικειµένων, κινητών ή ακινήτων, ανηκόντων στον οφειλέτη και ευρισκόµενων στο έδαφος άλλου κράτους µέλους κατά την έναρξη της διαδικασίας. Το άρθρο αυτό προβλέπει έναν ουσιαστικό κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο οποίος καθορίζει ευθέως το τι γίνεται µε τα 3 4 Απόφαση της 31ης Μαρτίου 1982, C.H.W. κατά G.J.H. (25/81, Συλλογή σελ. 1189). Απόφαση της 17ης Νοεµβρίου 1998, Van Uden Maritime κατά Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line κ.λπ. (C-391/95, Συλλογή σελ. I-7091). 5

6 εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε συµβαλλόµενο κράτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία. Ο κανονισµός, αντί να παραπέµπει στο δίκαιο του τόπου κίνησης της διαδικασίας ή στο δίκαιο του τόπου όπου βρίσκεται το εκάστοτε αγαθό, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα αγαθά που βαρύνονται µε εµπράγµατα δικαιώµατα περιλαµβάνονται στην πτωχευτική περιουσία, προνοεί ευθέως ότι τα εµπράγµατα δικαιώµατα που βαρύνουν τα υπόψη αγαθά δεν θίγονται από την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης. Στο σηµείο 12 του αιτιολογικού του ίδιου κανονισµού αναφέρεται ότι «η κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας είναι γενικής εφαρµογής και αποσκοπεί στο να συµπεριλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη», χωρίς να έχει σηµασία σε ποιο κράτος µέλος βρίσκεται το εκάστοτε αγαθό, µε εξαίρεση την περίπτωση της κίνησης εδαφικής διαδικασίας αφερεγγυότητας κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού. Εποµένως, το δίκαιο του κράτους κίνησης της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4, πρέπει κανονικά να είναι αυτό που εφαρµόζεται για να διαπιστωθεί ποια αγαθά απαρτίζουν την πτωχευτική περιουσία στην κύρια διαδικασία και ποια αγαθά πρέπει να εξαιρεθούν από αυτήν. Σε ό,τι αφορά τα αγαθά που βαρύνονται µε εµπράγµατα δικαιώµατα, ο κανονισµός δεν ορίζει ότι πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριληφθούν στην πτωχευτική περιουσία της κύριας διαδικασίας, ούτε όµως ότι πρέπει να αποκλεισθούν από αυτήν. Το άρθρο 5 επιτάσσει απλώς τον σεβασµό των εµπράγµατων δικαιωµάτων τρίτων επί αγαθών ευρισκόµενων στο έδαφος ενός συµβαλλόµενου κράτους διαφορετικού από εκείνου της έναρξης της κύριας διαδικασίας. Εποµένως, ακόµη και αν η νοµοθεσία του κράτους όπου έχει κινηθεί η κύρια διαδικασία ορίζει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαµβάνει το σύνολο των αγαθών, ο κάτοχος του εµπράγµατου δικαιώµατος διατηρεί όλες τις εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωµα, π.χ. τη δυνατότητα εκποίησης του αγαθού µε στόχο την ικανοποίηση της απαίτησής του. Συνεπώς, τόσο το άρθρο 5 του κανονισµού όσο και το άρθρο ΧΙ του πρωτοκόλλου προβλέπουν ότι τα αγαθά που βαρύνονται µε εµπράγµατα δικαιώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πτωχευτική περιουσία. Εποµένως, µε βάση τη νοµολογία «AETR» του ικαστηρίου 5, η Κοινότητα είναι αποκλειστικώς αρµόδια για την ανάληψη εξωτερικών υποχρεώσεων σε αυτόν τον τοµέα, καθώς και για να αποφασίζει αν ενδείκνυται να προβεί ή όχι στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο ΧΧΧ παράγραφος 3, προκειµένου να διευκρινίσει την προκρινόµενη παραλλαγή (Α ή Β) και την προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο ΧΙ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όταν η κύρια δωσιδικία της αφερεγγυότητας βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος, οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1346/2000 της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις αντί της σύµβασης και του αεροναυτικού πρωτοκόλλου. Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτού του στόχου και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια δικαίου στον συγκεκριµένο τοµέα, η Επιτροπή εισηγείται να µην προκρίνει η Κοινότητα την ολική ή µερική εφαρµογή της µίας ή της άλλης από τις παραλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο XI του πρωτοκόλλου. Πράγµατι, η λύση αυτή φαίνεται να είναι η µόνη η οποία εγγυάται την οµοιόµορφη εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 1346/2000 στην Κοινότητα, ενώ δεν κρίνεται δικαιολογηµένο να καθιερωθεί σχετική παρέκκλιση για τα αεροναυτικά αγαθά. Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι η Κοινότητα δεν θα προβεί στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο XI του πρωτοκόλλου δυνάµει του άρθρου ΧΧΧ παράγραφος 3, ούτε τη δήλωση του άρθρου ΧΙΙ σχετικά µε τη συνδροµή σε περίπτωση αφερεγγυότητας, η οποία 5 Απόφαση 22/70. 6

7 συνδέεται µε τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο ΧΙ, κατ' εφαρµογή του άρθρου ΧΧΧ παράγραφος ικαιοδοσία του τόπου εγγραφής: Τέλος, προκειµένου για το άρθρο XXI του πρωτοκόλλου, ο νέος αυτός κανόνας δικαιοδοσίας συνιστά παρέκκλιση από τις κοινοτικές διατάξεις, την οποία δεν θεωρούµε επιθυµητή. Εάν ο οφειλέτης βρίσκεται στην Κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της σύµβασης, θα ήταν σκόπιµο στην περίπτωση αυτή να εφαρµόζεται µε οµοιοµορφία η κοινοτική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε το άρθρο XXX-5 του πρωτοκόλλου, τα συµβαλλόµενα κράτη δύνανται να δηλώσουν ότι δεν θα εφαρµόζουν το υπόψη άρθρο. Προτείνεται να προβεί η Κοινότητα στη δήλωση ότι δεν θα εφαρµόζει το υπόψη άρθρο, πράγµα που θα καθιστά δυνατή την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού αριθ. 44/ ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ VIII ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Επειδή τα κράτη µέλη στο σύνολό τους υπόκεινται στη σύµβαση της Ρώµης του 1980 σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στις συµβατικές ενοχές, η Επιτροπή προτείνει να µην προβούν σε δήλωση ότι θα εφαρµόζουν το άρθρο VIII του πρωτοκόλλου σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου, δυνάµει της παραγράφου Ι του άρθρου ΧΧΧ του ίδιου πρωτοκόλλου. Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή εισηγείται στο Συµβούλιο να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: - αφενός, να παράσχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» του UNIDROIT και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, προβαίνοντας στις δηλώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος παραπάνω και των οποίων το κείµενο παρατίθεται στο παράρτηµα A - αφετέρου, να παράσχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύµβασης και του σχετικού πρωτοκόλλου, προβαίνοντας στις δηλώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος παραπάνω και των οποίων το κείµενο παρατίθεται στο παράρτηµα Β. 7

8 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» του UNIDROIT καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχείο γ) σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο της συνθήκης, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η Επιτροπή διεξήγαγε εξ ονόµατος της Κοινότητας διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο τα εµπίπτοντα στην κοινοτική αρµοδιότητα τµήµατα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» («σύµβαση του Κέιπ Τάουν»), καθώς και το πρωτόκολλό της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό («αεροναυτικό πρωτόκολλο»). (2) Οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης οι οποίοι είναι αρµόδιοι για ορισµένα θέµατα που ρυθµίζονται από τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν και από το αεροναυτικό της πρωτόκολλο δύνανται να υπογράψουν τη σύµβαση και το ρηθέν πρωτόκολλο, λαµβανοµένου υπόψη ότι τα δύο αυτά νοµικά κείµενα είναι ανοικτά προς υπογραφή µέχρι την έναρξη της ισχύος τους. (3) Η Κοινότητα έχει αποκλειστική εξωτερική αρµοδιότητα για ορισµένα από τα θέµατα που υπάγονται στη σύµβαση του Κέιπ Τάουν και στο αεροναυτικό της πρωτόκολλο, ενώ τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για ορισµένα άλλα από τα θέµατα που υπάγονται στα δύο αυτά νοµικά κείµενα. (4) Το άρθρο 48 της σύµβασης και το άρθρο XXVII του πρωτοκόλλου προβλέπουν ότι, κατά την υπογραφή τους, η Κοινότητα θα προβεί σε δήλωση µε την οποία θα καθορίζονται τα θέµατα που ρυθµίζονται από τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν και από το αεροναυτικό της πρωτόκολλο και τα οποία υπάγονται στην αρµοδιότητα της Κοινότητας. (5) Με την επιφύλαξη της τυχόν σύναψής τους, ενδείκνυται να υπογραφεί η «Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» και το πρωτόκολλό της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 8

9 Άρθρο 1 Με την επιφύλαξη της τυχόν σύναψης, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να διορίσει το πρόσωπο που θα επιφορτισθεί να υπογράψει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη «Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», καθώς και το πρωτόκολλο σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου Άρθρο 2 1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης του Κέιπ Τάουν, η Κοινότητα θα προβεί στη δήλωση που παρατίθεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Α. 2. Κατά την υπογραφή του αεροναυτικού πρωτοκόλλου, η Κοινότητα θα προβεί στη δήλωση που παρατίθεται στο σηµείο ΙΙ του παραρτήµατος B. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 9

10 2002/0312(ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» του UNIDROIT καθώς και του πρωτοκόλλου της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν ταυτόχρονα στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχείο γ) σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο και την παράγραφο 3 εδάφιο πρώτο της συνθήκης, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 6, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η Επιτροπή διεξήγαγε εξ ονόµατος της Κοινότητας διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο τα εµπίπτοντα στην κοινοτική αρµοδιότητα τµήµατα της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» («σύµβαση του Κέιπ Τάουν»), καθώς και το πρωτόκολλό της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό («αεροναυτικό πρωτόκολλο»). (2) Οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης οι οποίοι είναι αρµόδιοι για ορισµένα θέµατα που ρυθµίζονται από τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν και από το αεροναυτικό της πρωτόκολλο δύνανται να υπογράψουν τη σύµβαση και το ρηθέν πρωτόκολλο, λαµβανοµένου υπόψη ότι τα δύο αυτά νοµικά κείµενα είναι ανοικτά προς υπογραφή µέχρι την έναρξη της ισχύος τους. (3) Οι αρµόδιοι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης δύνανται επίσης να κυρώσουν ή να εγκρίνουν τη σύµβαση και το πρωτόκολλο, µε κατάθεση στο UNIDROIT της ενδεδειγµένης προς τούτο πράξης. (4) Η Κοινότητα έχει αποκλειστική εξωτερική αρµοδιότητα για ορισµένα από τα θέµατα που υπάγονται στη σύµβαση του Κέιπ Τάουν και στο αεροναυτικό της πρωτόκολλο, ενώ τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για ορισµένα άλλα από τα θέµατα που υπάγονται στα δύο αυτά νοµικά κείµενα. 6 ΕΕ C της [2002], σελ. 10

11 (5) Η σύµβαση και το πρωτόκολλο υπογράφτηκαν, εξ ονόµατος της Κοινότητας, στις [..] 2002 µε την επιφύλαξη της σύναψής τους, σύµφωνα µε την απόφαση. /. /. /ΕΚ του Συµβουλίου της [.] (6) Το άρθρο 55 της σύµβασης του Κέιπ Τάουν προβλέπει ότι ένα συµβαλλόµενο κράτος δύναται να δηλώσει ότι δεν θα εφαρµόζει, είτε ολικώς είτε εν µέρει, τα άρθρα 13 και 43. Τα άρθρα X, XI, XII και XXI του αεροναυτικού πρωτοκόλλου εφαρµόζονται µόνον εφόσον ένα συµβαλλόµενο κράτος έχει προβεί σε σχετική δήλωση και σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη δήλωση αυτή, όπως προβλέπει το άρθρο XXX του πρωτοκόλλου. (7) Επειδή η εφαρµογή των προαναφερθεισών διατάξεων εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Κοινότητας, εναπόκειται στην Κοινότητα να προβεί ή όχι στις σχετικές δηλώσεις. (8) Η εφαρµογή του άρθρου VIII του πρωτοκόλλου σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου εξαρτάται οµοίως από δήλωση στην οποία µπορεί να προβεί κάθε συµβαλλόµενο κράτος δυνάµει του άρθρου XXX. Στην Κοινότητα, τα κράτη µέλη στο σύνολό τους υπόκεινται στη σύµβαση της Ρώµης του 1980 σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στις συµβατικές ενοχές. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη µετατροπή της σύµβασης αυτής σε κανονισµό. (9) Ενδείκνυται να εγκριθεί η «Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», καθώς και το πρωτόκολλό της σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν µαζί στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Η «Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», καθώς και το πρωτόκολλο σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που θεσπίστηκαν στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, εγκρίνονται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το κείµενο της σύµβασης και του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, στα παραρτήµατα Γ και, αντιστοίχως. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να διορίσει το πρόσωπο που θα επιφορτισθεί να καταθέσει, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 4 της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», καθώς και στο άρθρο XXVI παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό. Άρθρο 3 1. Κατά τη σύναψη της σύµβασης του Κέιπ Τάουν, η Κοινότητα θα προβεί στη δήλωση που παρατίθεται στο σηµείο Ι του παραρτήµατος Β. 7 ΕΕ L της [2002], σελ. 11

12 2. Κατά τη σύναψη του αεροναυτικού πρωτοκόλλου, η Κοινότητα θα προβεί στη δήλωση που παρατίθεται στο σηµείο ΙΙ του παραρτήµατος Β. Άρθρο 4 Τα κράτη µέλη δεν θα πραγµατοποιήσουν δήλωση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου VIII του πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε το άρθρο XXX παράγραφος 1 του ίδιου πρωτοκόλλου. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές δηλώσεις αρµοδιότητας της Κοινότητας κατά την υπογραφή της σύµβασης του Κέιπ Τάουν και του αεροναυτικού της πρωτοκόλλου Ι. ήλωση σχετικά µε την αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα θέµατα τα οποία διέπει η «Σύµβαση σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», που θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, και για τα οποία τα κράτη µέλη της έχουν εκχωρήσει την αρµοδιότητά τους στην Κοινότητα (στο εξής: «η σύµβαση του Κέιπ Τάουν»). 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 της σύµβασης του Κέιπ Τάουν, οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης οι οποίοι συγκροτούνται από κυρίαρχα κράτη και είναι αρµόδιοι για ορισµένα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από την εν λόγω σύµβαση δύνανται να την υπογράψουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβούν στη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ρηθέντος άρθρου. Η Κοινότητα αποφάσισε να υπογράψει τη σύµβαση και προβαίνει συνεπώς στην εν λόγω δήλωση. 2. Τα τρέχοντα µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο της ανίας, η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, η Ελληνική ηµοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική ηµοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική ηµοκρατία, το Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ηµοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική ηµοκρατία, η ηµοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 3. Εντούτοις, η παρούσα δήλωση δεν ισχύει ως προς το Βασίλειο της ανίας, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 1 και 2 του συνηµµένου στις συνθήκες πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ανίας. 4. Η παρούσα δήλωση δεν είναι εφαρµοστέα στα εδάφη των κρατών µελών ως προς τα οποία δεν ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύει µε την επιφύλαξη των µέτρων και των θέσεων που ενδεχοµένως θεσπίζονται δυνάµει της σύµβασης του Κέιπ Τάουν από τα οικεία κράτη µέλη εξ ονόµατος και προς το συµφέρον των εν λόγω εδαφών. 5. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα που καλύπτονται από τη σύµβαση, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν εκχωρήσει στην Κοινότητα τις αρµοδιότητές τους για τα θέµατα που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 8 και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας 9. Τούτο ισχύει µεταξύ άλλων για τα θέµατα που εµπίπτουν στις ακόλουθες διατάξεις: άρθρο 1 στοιχεία δ), η) κ), λ), άρθρα 13, 30, 37, 53, 55 και κεφάλαιο XII της σύµβασης του Κέιπ Τάουν. 6. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που τα κράτη µέλη έχουν εκχωρήσει στην Κοινότητα κατ' εφαρµογή της συνθήκης ΕΚ υπόκειται, ως εκ της φύσεώς της, σε συνεχείς µεταβολές. Στο πλαίσιο της συνθήκης, τα αρµόδια όργανα δύνανται να λαµβάνουν αποφάσεις για τον 8 9 ΕΕ L 12, της , σελ. 1. ΕΕ L 160, της , σελ

14 καθορισµό της έκτασης των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση αναλόγως, χωρίς αυτό να συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της για τα θέµατα που διέπονται από τη σύµβαση του Κέιπ Τάουν. ΙΙ. ήλωση σχετικά µε την αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα θέµατα τα οποία διέπει το πρωτόκολλο σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» και θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου 2001, και για τα οποία τα κράτη µέλη της έχουν εκχωρήσει την αρµοδιότητά τους στην Κοινότητα (στο εξής: «το αεροναυτικό πρωτόκολλο»). 1. Σύµφωνα µε το άρθρο ΧΧVII του αεροναυτικού πρωτοκόλλου, οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης οι οποίοι συγκροτούνται από κυρίαρχα κράτη και είναι αρµόδιοι για ορισµένα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από το εν λόγω πρωτόκολλο δύνανται να το υπογράψουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβούν στη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ρηθέντος άρθρου. Η Κοινότητα αποφάσισε να υπογράψει το πρωτόκολλο και προβαίνει συνεπώς στην εν λόγω δήλωση. 2. Τα τρέχοντα µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο της ανίας, η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, η Ελληνική ηµοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική ηµοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική ηµοκρατία, το Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ηµοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική ηµοκρατία, η ηµοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 3. Εντούτοις, η παρούσα δήλωση δεν ισχύει ως προς το Βασίλειο της ανίας, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 1 και 2 του συνηµµένου στις συνθήκες πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ανίας. 4. Η παρούσα δήλωση δεν είναι εφαρµοστέα στα εδάφη των κρατών µελών ως προς τα οποία δεν ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύει µε την επιφύλαξη των µέτρων και των θέσεων που ενδεχοµένως θεσπίζονται δυνάµει του αεροναυτικού πρωτοκόλλου από τα οικεία κράτη µέλη εξ ονόµατος και προς το συµφέρον των εν λόγω εδαφών. 5. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα που καλύπτονται από το αεροναυτικό πρωτόκολλο, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν εκχωρήσει στην Κοινότητα τις αρµοδιότητές τους για τα θέµατα που καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 10 και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας 11. Τούτο ισχύει µεταξύ άλλων για τα θέµατα που εµπίπτουν στις ακόλουθες διατάξεις: άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία µ), ν), και άρθρα X, XI, XII, XXI, XXII και XXX του αεροναυτικού πρωτοκόλλου. 6. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που τα κράτη µέλη έχουν εκχωρήσει στην Κοινότητα κατ' εφαρµογή της συνθήκης ΕΚ υπόκειται, ως εκ της φύσεώς της, σε συνεχείς µεταβολές. Στο πλαίσιο της συνθήκης, τα αρµόδια όργανα δύνανται να λαµβάνουν αποφάσεις για τον ΕΕ L 12, της , σελ. 1. ΕΕ L 160, της , σελ

15 καθορισµό της έκτασης των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση αναλόγως, χωρίς αυτό να συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της για τα θέµατα που διέπονται από το αεροναυτικό πρωτόκολλο. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ηλώσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών κατά τη σύναψη της σύµβασης του Κέιπ Τάουν και του αεροναυτικού πρωτοκόλλου της όσον αφορά ορισµένες διατάξεις και ρυθµίσεις τους Ι. ήλωση της Κοινότητας κατ' εφαρµογή του άρθρου 55 της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό», η οποία θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου υνάµει του άρθρου 55 της σύµβασης του Κέιπ Τάουν, όταν ο εναγόµενος έχει τη νόµιµη κατοικία του στο έδαφος ενός κράτους µέλους της Κοινότητας, τα κράτη µέλη τα οποία υπόκεινται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 12 θα εφαρµόζουν τα άρθρα 13 και 43 της σύµβασης για την έγκριση προσωρινών µέτρων µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµού αριθ. 44/2001, όπως έχει ερµηνευθεί από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της σύµβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεµβρίου (άρθρο 24). ΙΙ. ήλωση της Κοινότητας κατ' εφαρµογή του άρθρου XXX του πρωτοκόλλου σχετικά µε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τον αεροναυτικό εξοπλισµό, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της «Σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό» και θεσπίστηκε στο Κέιπ Τάουν στις 16 Νοεµβρίου Σύµφωνα µε το άρθρο XXX-5 του πρωτοκόλλου, το άρθρο XXI του πρωτοκόλλου δεν θα εφαρµόζεται στην Κοινότητα, ενώ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου της 22ας εκεµβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 14 θα εφαρµόζεται για τα θέµατα αυτά προκειµένου για τα κράτη µέλη που υπόκεινται στον εν λόγω κανονισµό ή βάσει οποιασδήποτε συµφωνίας η οποία αποσκοπεί στην επέκταση των αποτελεσµάτων του ΕΕ L 12, της , σελ. 1. ΕΕ C 27 της , σελ. 1. ΕΕ L 12, της , σελ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

2000R1346 EL 02.04.2010 007.001 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

2000R1346 EL 02.04.2010 007.001 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας 2000R1346 EL 02.04.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.5.2004 COM(2004) 391 τελικό 2004/0127 (CNS) Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ερμηνεία της παρούσας πράξης, 10.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/5 ΣΥΜΒΑΣΗ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Innsbruck Ηµεροµηνία : 13-15/3/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Συµµετοχή : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-571 - Κοινοτικό σήµα.

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Eπίσηµη Eφηµeρίδα της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης L 149/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΔΟΧΉΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ ΙV * ΚΛΑΊΡΗΣ Κ. ΣΠΎΡΟΥ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η σπουδαιότητα των διασυνοριακών περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.12.2003 L 338/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεµβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα