ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παρούσα Σύμβαση (η «Συμφωνία») τεκμηριώνει την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Gemalto S.A. μία εταιρεία που έχει οργανωθεί υπό τους νόμους της Γαλλίας με κεντρική έδρα εις τήν Οδό de la Verrerie, 6, Meudon Γαλλία («ο Πελάτης») καί της εταιρείας BlueChip Technologies S.A. μία εταιρεία που ιδρύθηκε και οργανώθηκε υπό τους νόμους τής Ελλάδος με εγγεγραμμένη έδρα εις τήν οδό Αλκμάνος 3, Αθήνα, Ελλάς («BlueChip»), και περιγράφει τούς όρους και τις συνθήκες κάτω από τους οποίους η BlueChip θα εκτελεί τις περιγραφόμενες υπηρεσίες γιά τον Πελάτη. Οι υποχρεώσεις τής BlueChip οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το συμφωνητικό θα εκτελούνται από την BlueChip. Όλες οι αναφορές στην BlueChip καί τον Πελάτη θα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση μεμωνομένα ως «ο συμβαλλόμενος» και μαζί ως «οι συμβαλλόμενοι». 1. Ημερομηνία ισχύος της συμφωνίας και ορισμοί. Οι όροι της παρούσης Σύμβασης θα ισχύουν από την 15 ην Σεπτεμβρίου 2010(«ημερομηνία ισχύος»). «Σύμβαση Αντιπροσώπευσης» σημαίνει η ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ η υπογεγραμμένη την ίδια ημερομηνία μεταξύ των δύο εταίρων. 2. Υπηρεσίες. Κατά τήν διάρκεια ισχύος της παρούσης Σύμβασης η BlueChip θα προσφέρει τις υπηρεσίες όπως περιγράφονται στο Συνημμένο 1 της παρούσης Σύμβασης (οι «Υπηρεσίες») για τους πελάτες (ο «Πελάτης») όπως αναφέρεται στήν παρ. Α, Συνημμένο 3 της παρούσης Σύμβασης και στα Όρια Δικαιοδοσίας όπως αναφέρονται στην παρ. Β, Συνημ. 3 της παρούσης Σύμβασης. Η BlueChip εκπροσωπεί και εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα εκτελεστούν με επαγγελματικό και τεχνικά άρτιο τρόπο. 3. Προσωπικό. Κατά τήν διάρκεια της Σύμβασης, η BlueChip θα διατηρεί έναν αντιπρόσωπο ο οποίος θα είναι το κύριο σημείο επαφής γιά τις δοσοληψίες με τον Πελάτη βάση τής παρούσης Συμφωνίας και ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος να παίρνει αποφάσεις όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν βάσει της παρούσης Σύμβασης. Η BlueChip δύναται να αλλάξει τον αντιπρόσωπό της κατόπιν ειδοποιήσεως του Πελάτη ως προς τον νέο αντιπρόσωπο και κατόπιν πληροφόρησης όσον αφορά την ημερομηνία ισχύς αυτής της αλλαγής. Ως προσωπικό της BlueChip το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες θα παραμείνουν οι υπάλληλοι της BlueChip

2 4. Ορισμένα Οικονομικά Θέματα Εν σχέση με την εκπλήρωση των υπηρεσιών, ο Πελάτης θα πληρώσει στην BlueChip τα ακόλουθα : 3% της καθαρής τιμής πώλησης των προϊόντων όπως αναφέρονται στο Συνημ. 2 του παρόντος συμφωνητικού (τα «Προϊόντα») τα οποία έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τίς δοθείσες παραγγελίες από τον Πελάτη μέσω της Σύμβασης Αντιπροσώπευσης, πλήν των ακολούθων : i) όλων των εξόδων πακεταρίσματος, ναύλων και διακίνησης ii) οποιασδήποτε παροχής εκπτώσεως, επιστροφής και ρυθμίσεως iii) Φ.Π.Α. 4.2 Βάσει των όρων τής παρούσης Σύμβασης οι απαιτήσεις θα οφείλονται και θα είναι πληρωτέες στην BlueChip μόνον γιά τα προϊόντα πού έχουν παραδοθεί σε αντιστοιχία με τις παραγγελίες που έχουν δοθεί από τόν Πελάτη, βάσει των όρων καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Αντιπροσώπευσης και γιά πληρωμές οι οποίες έχουν εξοφληθεί από τον Πελάτη. 4.3 Πληρωμή των απαιτήσεων από τον Πελάτη στην BlueChip θα γίνεται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες αφού λάβει ο τιμολόγιο ο Πελάτης το οποίο έχει σταλεί από την BlueChip (με την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα τιμολόγια μπορούν να σταλούν όταν οι όροι 4.2 έχουν εκπληρωθεί), δεόντως διαμορφωμένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και αναφερομένων στα απαιτούμενα οφειλόμενα ποσά. Πληρωμή θα γίνεται μέσω εντάλματος στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της BlueChip. 5. Εμπιστευτηκότητα. (α) Αντικείμενο της Υποχρέωσης. Εκτός και εάν άλλως αναφέρεται στη Σύμβαση, η BlueChip και ο Πελάτης ξεχωριστά, συφωνεί ότι (α) όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται από τον ένα στόν άλλο και έχουν θεωρηθεί ως εμπιστευτικές, πρίν ή μετά την εις το παρόν αναφερομένη ημερομηνία, (β) σε σχέση με τίς Υπηρεσίες όλες οι πληροφορίες οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως εμπιστευτικές καί εις τις οποίες έχουν πρόσβαση, πρίν ή μετά την εις το παρόν αναφερομένη ημερομηνία, καί (γ) αυτή η Σύμβαση και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων εις αυτήν, θα θεωρηθούν ότι έχουν ληφθεί με εμπιστευτηκότητα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της Σύμβασης, και ο καθένας ξεχωριστά, η BlueChip καί ο Πελάτης συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν για τήν προστασίαν των ιδίων εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά κατ ουδένα τρόπο (να χρησιμοποιούν) λιγότερο εύλογα μέσα, γιά να - 2 -

3 αποτρέψουν την αποκάλυψη (των πληροφοριών) και να προστατέψουν την εμπιστευτηκότητα του παρόντος. Καμία πληροφορία δεν θα αποκαλυφθεί από τον παραλήπτη χωρίς τήν έγγραφη συγκατάβαση του ετέρου των Συμβαλλομένων, εφόσον, πάντως, κάθε συμβαλλόμενος αποκαλύψει αυτήν την Συμφωνία και τις εμπιστευτικές πληροφορίες της άλλης πλευράς στούς μόνημους υπαλλήλους του παραλήπτη (συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων συνεργαζομένων με τον Πελάτη) οι οποίοι κατ ανάγκη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με την εργασία τους από τον παραλήπτη, εφόσον βεβαίως ο παραλήπτης ενημερώσει τους υπαλλήλους αυτούς γιά τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητος οι οποίες έχουν θεσπισθεί στο Κεφάλαιο 5. Η συμόρφωση κάθ ενός εξ αυτών των υπαλλήλων με τις θεσπισθείσες υποχρεώσεις θα είναι η υποχρέωση κάθε συμβαλλομένου ο οποίος απασχολεί αυτόν τον υπάλληλο. (β) Εξαιρέσεις. Το παρόν δεν εμποδίζει κανέναν από τους συμβαλλόμενους από του να αποκαλύπτει πληροφορίες εν σχέσει με τον ίδιον ή (α) είναι γνωστές από τον παραλήπτη χωρίς την υποχρέωση εμπιστευτηκότητας άλλης εκτός της παρούσης Σύμβασης, (β) είναι δημοσιοποιημένη ή δημοσιοποιείται μέσω μη εξουσιοδοτημένης πράξης του παραλήπτου, (γ) έχει νόμιμα ληφθεί από τρίτο μέρος (δ) έχει ανεξάρτητα αξιοποιηθεί χωρίς την χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου εταίρου (ε) έχει αποκαλυφθεί άνευ σχετικών περιορισμών σε τρίτο μέρος από τον συμβαλλόμενο ο οποίος είναι κάτοχος των εμπιστευτικών πληροφοριών. Εάν παραστεί ανάγκη να αποκαλυφθεί κάποια εμπιστευτική πληροφορία κατόπιν δικαστικού εντάλματος ή κυβερνητικής αρχής, μία τέτοια εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να γνωστοποιηθεί εν σχέση με τέτοια απαίτηση, όσο είναι εφικτή, εφ όσον έχει ενημερωθεί εγκαίρως για τέτοια απαίτηση ο έτερος των συμβαλλομένων και συνεργαστεί με τόν άλλο σε μιά προσπάθεια να περιοριστεί η φύσις και η πρόθεσης μιάς τέτοιας αποκαλύψεως. Με τήν προϋπόθεση, πάντως, ότι στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου (Α) δεν θα δοθεί ειδοποίηση για αποκάλυψη πληροφορίας σε σχέση με την συμφωνία πρό της αρχής του ελέγχου, καί (Β) οι συμβαλλόμενοι θα χρησιμοποιήσουν εμπορικά εύλογες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν ότι όποια εμπιστευτηκή πληροφορία που υπόκειται σε έγκυρη απαίτηση γιά παράδοση αντιγράφου τέτοιας πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένου και αντιγράφου της παρούσης συμφωνίας) σε φορολογικό έλεγχο δεν υπόκειται σε αναγκαστική περαιτέρω αποκάλυψη από αυτόν (πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με το να καταγράψουμε μία τέτοια πληροφορία ως εμπορικό μυστηκό ή άλλως). Εάν παραστεί ανάγκη αποκαλύψεως εμπιστευτικής πληροφορίας σε σχέση με την διεξαγωγή κάποιας υπόθεσης που αφορά μεσολάβηση ή διαιτησία, τέτοια εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να δοθεί μέ τήν συναίνεση και κατόπιν - 3 -

4 εγκρίσεως και πρός τον επιδιαιτητή, ανάλογα με τήν υπόθεση, ο οποίος έχει αναλάβει τήν μεσολάβηση ή την διαιτησία. Κατόπιν γραπτής αιτήσεως του συμβαλλόμενου ο οποίος γνωστοποιεί πληροφορίες, κατά τήν εκπνοή ή λήξη αυτής τής Συμβάσεως για οποιονδήποτε λόγο, όλες οι τεκμηριωμένες εμπιστευτικές πληροφορίες (και τα συναφή αντίγραφα) του συμβαλλομένου που γνωστοποιεί θα επιστραφούν στήν γνωστοποιούσα πλευρά ή θα καταστραφούν, με την παράδοση εγγράφου πιστοποίησης προς τήν γνωστοποιούσα πλευρά. Οι διατάξεις του Κεφάλαιου 5 θα ισχύουν και κατόπιν της εκπνοής ή λήξης αυτής τής Συμβάσεως για οποιοδήποτε λόγο. 6. Κηριότητα. Κάθε πλευρά θα διατηρεί κάθε δικαίωμα σε όποιο λογισμικό, ιδέες, έννοιες, εμπειρία, εργαλεία ανάπτυξης, τεχνικές ή άλλου υλικού το οποίον κατέχει ή πληροφορίας ή ανάπτυξης πού κατείχε πρό της ημερομηνίας συνάψεως της παρούσης Συμβάσεως, ή απέκτησε ή ανάπτυξε μετά τήν ημερομηνία της Σύμβασης και για τα οποία δεν είχε αναφορά ή έκανε χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων του ετέρου των συμβαλλομένων. Υπό τον όρον ότι θα ληφθούν υπ όψιν τά δικαιώματα τρίτων ή οι περιορισμοί καθώς καί τα άλλα άρθρα του Κεφαλαίου 6, ο Πελάτης θα κατέχει το όλον λογισμικό, τα έγγραφα, τις πληροφορίες οι οποίες (α) θα αναπτυχθούν και θα παραδοθούν από την BlueChip, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες βάσει αυτού ταύτης της Σύμβασης (τά «Παραδοτέα») καί (β) ό,τιδήποτε έχει πληρωθεί από τον Πελάτη. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 6 θα ισχύουν και κατόπιν της εκπνοής ή λήξης αυτής τής Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο. 7. Ισχύουσα Νομοθεσία, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία. Αυτή η Σύμβαση διέπεται, και έχει συνταχθεί βάσει των νόμων της Γαλλίας, άνευ αναγνωρίσεως συγκρουομένων νόμοθετικών αρχών. Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να προσπαθούν να λύσουν τυχόν διαφορές που εγερθούν βάσει της Σύμβασης φιλικά με αμοιβαία συμφωνία Οποιαδήποτε διαφωνία η οποία δεν λυθεί με συμφωνία για περίοδο (60) ημερολογιακών ημερών κατόπιν παραδόσεως σημειώματος το οποίον να περιγράφει την διαφωνία και ονομάζεται «Σημείωμα Απαιτήσεως» θα λύεται τελικά από ένα δικαστηριο διαιτησίας αποτελούμενο από τρείς διαιτητάς που θα έχουν διορισθεί από Δικαστήριο Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Το δικαστήριο διαιτησίας συμπεριλαμβανομένου όλου του προσωπικού, όλων των μαρτύρων, και των παρευρισκομένων ανεξαρτήτων μερών, θα είναι νομικά δεσμευμένοι με συμφωνητικά και/ή εντολές ώστε να εμποδίζονται να αποκαλύψουν όποια πληροφορία η οποία θα τους γίνει γνωστή και αφορά τις διεργασίες διαιτησίας οι οποίες θα εκτελούνται σε συμφωνία με αυτό το έγγραφο

5 Η διαιτησία θα λάβει μέρος στο Παρίσι, Γαλλία στα Αγγλικά και σύμφωνα με τα Διατάγματα διεξαγωγής και διαιτησίας της ICC. Οι διαιτητές θα επιβάλουν τον γαλλικό νόμο προς διευθέτηση της διαφοράς και σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσουν σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σύμβασης. Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι η τελική και δεσμευτική και θα ασχοληθεί με το θέμα των εξόδων της διαιτησίας και όλα τα σχετικά θέματα. Γιά να αποφευχθεί η ύπαρξης αμφιβολίας, τίποτα σε αυτό το Κεφάλαιο 7 δεν θα απαγορεύει σε κανένα συμβαλλόμενο να ζητήσει ενδιάμεσα νουθετική αρωγή από ένα δικαστήριο με κατάλληλη δικαιοδοσία και η αναζήτησης μιάς τέτοιας αρωγής δεν θα λειτουργήσει σαν παραίτηση από το διακαίωμα της διαιτησίας. Τίποτα στό Κεφάλαιο 7 δεν απαγορεύει στους συμβαλλόμενους από του να ασκήσουν το δικαίωμα τερματισμού της παρούσης Σύμβασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Όροι και Λύσις 8.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ισχύος και, εκτός και εάν έχει οριστεί εκ των προτέρων, θα ισχύει όσο ισχύει και η Σύμβαση Αντιπροσωπείας. 8.2 Άνευ ουδεμίας προκαταλήψεως όσον αφορά άλλα διακαιώματα τα οποία ο Συμβαλλόμενος που καταγγέλει τη Σύμβαση, ήτε βάσει της παρούσης Σύμβασης, νομικά, βάσει δικαίου ή άλλως, κάθε συμβαλλόμενος εις το παρόν μπορεί να ζητήσει τήν λήξη της Σύμβασης (α) εφόσον καταστρατηγηθεί κάποια διάταξη της παρούσης Σύμβασης και αυτή η καταστρατήγηση είναι συνεχής γιά (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες εφ όσον έχει δοθεί γραπτή ειδοποίηση, ή (β) κατόπιν οικιοθελούς ή μη έναρξης διαδικασιών χρεοκωπίας ή πτώχευση κατά του άλλου των Συμβαλλομένων, με τήν προϋπόθεση ότι εφόσον πρόκειται γιά διαδικασίες που αφορούν οικιοθελή χρεοκωπία ή πτώχευση, ο άμεσα εμπλεκόμενος Συμβαλλόμενος θά έχει στήν διάθεσή του δέκα (10) εργάσιμες ημέρες γιά τήν διεκπαιρέωση των διαδικασιών ή νά αποδείξει επιτυχώς στον Συμβαλλόμενο ο οποίος καταγγέλει την Σύμβαση ότι είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί γιά την έναρξη τέτοιων διαδικασιών. 8.3 Με τήν καταγγελία ή την λήξη αυτής της Σύμβασης α) παύουν να ισχύουν τα δικαιώματα και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρούσα καθώς και οι υποχρεώσεις που έχουν επηβληθεί εκτός και εάν έχουν εκφραστεί διαφορετικά εις τήν παρούσα Σύμβαση, β) η BlueChip θα καταστρέψει όλα τα έγγραφα και αντίγραφά της τα οποία έχουν παραδοθεί από τον Πελάτη στήν BlueChip και βρίσκονται στήν διάθεσή της και θα παρέχει εις τον Πελάτη, κατόπιν αιτήσεως, έγγραφη απόδειξη της καταστροφής μέσα σε τριάντα (30) - 5 -

6 ημέρες παραλαβής του αιτήματος, και κάθε Συμβαλλόμενος θα συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ως άνω Κεφαλαίου Οι όροι του Κεφαλαίου 4 (οι οποίοι αφορούν εκκρεμείς πληρωμές), 5,8.4,11 καί 12 θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τήν λήξη ή καταγγελία αυτής τής Σύμβασης. 9. Υποχρεώσεις Αναφοράς. Σύμφωνα με τον όρο αυτής της Σύμβασης η BlueChip θα στέλνει στον Πελάτη, προς το τέλος κάθε τριμήνου λεπτομερή γραπτή αναφορά όσον αφορά τις δραστηριότητές της. Η αναφορά θα περιέχει τα εξής: Α) τις διάφορες δραστηριότητες που ανέλαβε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν απο το παρόν άρθρο 2, Β) τα αποτελέσματα που απεκτήθησαν Γ) την υποστήριξη στην λειτουργία όσον αφορά τις δραστηριότητες πρόγνωσης: Μία ξεκάθαρη εικόνα της ετήσιας ροπής της αγοράς γιά το τρέχον έτος Μία ξεκάθαρη εικόνα του Μεριδίου της Αγοράς Μία τακτική τριμηνιαία πρόγνωση των πωλήσεων γιά τήν τρέχουσα χρήση αλλά καί γιά το επόμενο τρίμηνο. 10. Απαλλαγή Εκτέλεσης. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων θα θεωρηθεί ότι αθέτησε υποχρέωση βάσει της παρούσης, ή θα είναι υπόχρεος προς τόν άλλο, λόγω αδυναμίας να εκτελέσει τις μή χρηματικές συμβατικές του υποχρεώσεις γιά οποιονδήποτε χρόνο και κατ επέκταση εφόσον μία τέτοια αδυναμία είναι αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή περιστάσεως πού έγκειται πέραν του εύλογου ελέγχου του συμβαλλομένου (κάθε γεγονός «force majeure ), συμπεριλαμβανομένων παραλήψεων του ετέρου των συμβαλλομένων ή τρίτων, φυσικών συμφορών, διαδηλώσεων, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών οπουδήποτε εις τον κόσμο, εμφυλίου σπαραγμού, δικαστικών αποφάσεων, νομοθετημάτων ή διατάγματα κηβερνητικών οργάνων, εργατικών διενέξεων ή παύσεων ή μεταβολών στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ζέστη, στο φώς, στον κλιματισμό ή τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή γραμμών, ή την βλάβη άλλου εξοπλησμού, και τα οποία δεν ήτο δυνατόν να αποτραπούν από λογική πρόληψη ή δεν δύνανται να αποκατασταθούν με λογικές προσπάθειες. 11. Γνωστοποιήσεις.Όλες οι γνωστοποιήσεις βάσει της παρούσης Σύμβασης θα είναι γραπτές και θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί εν ευθέτω χρόνω εάν παρεδόθησαν προσωπικά ή από έναν τοπικό αναγνωρισμένο ταχυμεταρορέα, ή εάν έχει ταχυδρομηθεί συστημένο ή με απόδειξη παραλαβής, προπληρωμένο, στους συμβαλλόμενους στις εις την παρούσα αναφερομένες διευθύνσεις. Όλες οι - 6 -

7 γνωστοποιήσεις βάσει αυτής της Σύμβασης που έχουν σταλεί όπως αναφέρεται εις το Κεφάλαιο 11., (α) εάν παρεδόθη προσωπικά ή από έναν τοπικό αναγνωρισμένο ταχυμεταφορέα, θα θεωρηθεί παραληφθέν κατά τήν παράδοση, και (β) εάν έχει ταχυδρομηθεί όπως ανωτέρω περιγράφεται, θα θεωρηθεί παραληφθέν την Πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τήν κατάθεσή της σε έναν συνήθη τόπο κατάθεσης της χώρας ο οποίος διεκπαιρεώνει την ταχυδρόμηση. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση ή τον εντεταλμένο γιά περιπτώσεις γνωστοποιήσεων εφόσον έχει πληροφορήσει τον άλλο γιά τήν νέα διεύθυνση ή τον εντεταλμένο και γιά τήν ημερομηνία κατά τήν οποία αυτή η αλλαγή θα ισχύει. 12. Λοιπά. Όπου απαιτείται συμφωνία, έγκριση, αποδοχή ή συγκατάθεση κάποιου εκ των συμβαλλομένων βάσει της παρούσης Σύμβασης, τέτοια ενέργεια δεν μπορεί να παρακρατηθεί άλογα ή να καθυσερήση. Οι συμβαλλόμενοι είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι, και αυτή η Σύμβαση δεν θα θεωρηθεί ότι καθιστά κάποιον από τους Συμβαλλόμενους ως συναίτερο, κοινοπραξία ή διαχειριστής τού άλλου. Κανένας από τους συμβαλόμενους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τήν Σύμβαση ή να επωφεληθεί εκτός της BlueChip και του Πελάτου. Αυτή η Σύμβαση (α) δεν μπορεί να μεταβληθεί ή μετατραπή προφορικά ή μέσω μίας σειράς συμφωνιών, παρά μόνον με γραπτή τροποποίηση ή ανανέωση υπογεγραμμένη από τους συμβαλλόμενος και (β) αποτελεί την όλη συμφωνία των συμβαλλομένων όσον αφορά το ισχύον αντικείμενο ανάπτυξης, υπερισχύον οποιασδήποτε προηγούμενης ή ταυτόχρονες παρουσιάσεις, συνεννοήσεις ή συμφωνίες σε σχέση με την παρούσα. Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα προβεί σε ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημερώσεως ή σε άλλες δημόσιες κοινοποιήσεις εν σχέσει ή αναφορά με τήν Σύμβαση χωρίς τήν γραπτή συναίνεση του άλλου. Σε επιβεβαίωση της παρούσης, οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι κάθε συμβαλλόμενου έχουν πλήρως αποδεχθεί και παραλάβει αυτήν τήν Σύμβαση σύμφωνα με τήν ανωτέρω ημερομηνία. Γιά τήν BlueChip Technologies S.A. Γιά τήν Gemalto S.A. Naya Kontoleon Philippe Vallee CEO Deputy General Manager 14/09/ /09/

8 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 Υπηρεσίες Διαχείριση της οργάνωσης και εφαρμογής του σχεδίου όσον αφορά το προϊόν τοπικά Συνάντηση με τις ομάδες διαχείρισεις του πελάτου (προσδιορισμού πακεταρίσματος, οργάνωσης και εφαρμογής, διαχειρίσεως παραγγελιών, αγορών) ξεχωριστά Επικοινονώντας απ ευθείας με τον πελάτη σχετικά με την προθεσμία παράδοσης του προϊόντος Υποστήριξη ώστε ο εισερχόμενος φάκελλος να λαμβάνεται απ ευθείας από τόν πελάτη Υποστήριξη ώστε να λαμβάνεται απ ευθείας από τον πελάτη η εντολή αγοράς Σε περίπτωση παρουσίασης προβλήματος, υποστήριξη απ ευθείας του πελάτου γιά λύση τεχνικών ζητημάτων (πλαίσιο ταυτότητος, σχεδιασμός..) Σε περίπτωση παρουσίασης προβλήματος, υποστήριξη απ ευθείας του πελάτου γιά τήν επίλυση προβλημάτων παραγωγής και διαχείρισης (μεταφορά, θέματα προτεραιοτήτων..) Σε περίπτωη παρουσίασης προβλήματος, υποστήριξη του πελάτου ώστε να ληθούν διαχειριστηκά προβλήματα (λάθος μονάδα στην ΕΑ, λάθος πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη...) Περίπτωσις τακτών αναφορών στόν πελάτη (πχ εκκρεμότητες παραγγελιών του πελάτη) Παραλαβή προβλέψεων βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα απ ευθείας από τον πελάτη 3 επιπέδων o Επομένου έτους o Επομένου Εξαμήνου o Νέου Τρίμηνου Σε περίπτωση που η BlueChip δεν έχει πάρει δεδομένα γιά τις προβλέψεις από τον Πελάτη, η BlueChip θα παραδόση μία εκτίμηση βασισμένη στην γνώση της όσον αφορά τήν αγορά

9 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 Προϊόντα 32Κ, 64Κ, 128Κ, 256Κ ΚΑΡΤΕΣ SIM - 9 -

10 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 Α- Πελάτης Cosmote Mobile Telecommunications S.A., Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) καί Germanos Telecom Bulgaria EAD, Cosmote Romania, Albanian Mobile Communications, Cosmofon/ONE, WIND Hellas. B- Όρια Αρμοδιότητος Ελλάς, Βουλγαρία, FYROM, Ρουμανία, Αλβανία

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες

Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες Τυποποιημένοι Όροι και Συνθήκες της Σ. ΚΟΥΖΩΦ & ΣΙΑ ΕΕ Τα ακόλουθα είναι οι Όροι και οι Συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες η «Σ. ΚΟΥΖΩΦ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτική επωνυμία «ErgoQ» και ΑΦΜ 998073800 (ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς

Διαβάστε περισσότερα

- Προσφορά της MedNet Hellas της 21/05/2014 - Σύμβαση Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών

- Προσφορά της MedNet Hellas της 21/05/2014 - Σύμβαση Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών Αγαπητέ κύριε Πατσουράκο, Παρακαλώ βρείτε συνημμένα για την ΕΕΚΕ - Προσφορά της MedNet Hellas της 21/05/2014 - Σύμβαση Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της MedNet Hellas A.E. - Δήλωση Αποδοχής και Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Στην Παλλήνη σήμερα την...-...-2012 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός μεν της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα