Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης"

Transcript

1 Γεωθερµία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης

2 Η γεωθερµική ενέργεια

3 Γεωθερµία Με τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Όµως µε τον όρο «γεωθερµική ενέργεια», που συνήθως χρησιµοποιούµε, εννοούµε το τµήµα της γήινης θερµότητας πουβρίσκεταιαποθηκευµένοµετηµορφήθερµούνερού, ατµού ή θερµών πετρωµάτων σε ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες, δηλαδή περιορίζεται στα πρώτα τρία περίπου χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης.

4 Ενδείξειςτηςγεωθερµικήςενέργειας Η πλέον εντυπωσιακή απόδειξη της θερµότητας που υπάρχει στοεσωτερικότηςγηςαποτελείηηφαιστειακήδραστηριότητα. Άλλες γεωθερµικές ενδείξεις είναι οι ατµοί, τα θερµά νερά και τα αέρια που σχηµατίζουν θερµοπίδακες (γκέιζερ), θερµές πηγές και ατµίδες.

5 Προέλευσηγεωθερµικήςενέργειας Χάρτηςθερµότερωνγεωθερµικώνπεριοχών.

6 Είναιηγεωθερµίαανανεώσιµηπηγή; Η γεωθερµική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τη θερµότητα του εσωτερικού της Γης και αυτή η θερµότητα είναι βασικά απεριόριστη. Σύµφωναµετησηµερινή επιστηµονικήγνώση, το εσωτερικό της Γης έχει θερµοκρασίες ο C στοµανδύακαι > o C στον πυρήνα.

7 Είναιηγεωθερµίαανανεώσιµηπηγή; Ο ρυθµός και η δυνατότητα πλήρους ενεργειακής επαναφόρτισης ενός γεωθερµικού συστήµατος αποτελεί το κρίσιµο κριτήριο στην ταξινόµηση ενός πόρου ως ανανεώσιµου ή όχι.

8 Γεωθερµικήβαθµίδα Ηθερµοκρασίατουεδάφουςαυξάνεταιµετοβάθοςτου από την επιφάνειά του. Ορυθµόςαύξησηςτηςθερµοκρασίαςµετοβάθοςαπότην επιφάνεια της γης είναι γνωστός µε το όνοµα γεωθερµική βαθµίδα. Ηγεωθερµικήβαθµίδακυµαίνεταιαπό 5 µέχρι 70 C/km, µεµέσητιµήτους 30 C/km ή 1 ο C ανά 30m. Περιοχές µε γεωθερµικό ενδιαφέρον είναι οι περιοχές που διαθέτουν γεωθερµική βαθµίδα µεγαλύτερη από τη µέση τιµή.

9 Περιορισµοίαξιοποίησης γεωθερµικούδυναµικού Περιορισµοί αξιοποίησης γεωθερµικού δυναµικού: τεχνικής φύσεως (διάβρωση, δηµιουργία επικαθίσεων) περιβαλλοντικής φύσεως (εκποµπές τοξικών αερίων, θερµική ρύπανση) οικονοµικής φύσεως, που παίζουν σπουδαίο ρόλο σε κάθε προσπάθειααξιοποίησηςτηςγεωθερµικήςενέργειας. Γενικά είναι πιθανότερη η αξιοποίηση γεωθερµικών ρευστών όταν αυτά βρίσκονται κοντά σε βιοµηχανικές, αστικές ή αγροτικές περιοχές, ή όταν υπάρχουν ανάγκες θέρµανσης καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

10 ΗγεωθερµίαωςµορφήΑ.Π.Ε. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της «Γεωθερµίας» έναντι των λοιπών Α.Π.Ε. είναιηµόνιµη «παροχή»ενέργειαςκαθ όλοτοέτος, χωρίς διακυµάνσεις και µε µικρό λειτουργικό κόστος καθώς και η δυνατότητα πλήρους ανάκτησης και εκµετάλλευσης της υπάρχουσας υπεδαφικής θερµότητας. Συγκρινόµενη µε άλλες εφαρµογές εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η ηλεκτροπαραγωγή µέσω γεωθερµικών ρευστών παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή απασχόλησης της τάξης του 0,98 (98%), αντίθετα µε τα αιολικά που έχουν συντελεστή 0,25 ~ 0,40 και τα φωτοβολταϊκά µε συντελεστή 0,15 ~ 0,18.

11 Κυριότερεςεφαρµογέςγεωθερµίας

12 Τα γεωθερµικά συστήµατα

13 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων Τα γεωθερµικά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορακριτήρια, όπως: το είδος των γεωθερµικών πόρων τοντύποκαιτηθερµοκρασίατωνρευστών τον τύπο του πετρώµατος που φιλοξενεί τα ρευστά το είδος της εστίας θερµότητας αν κυκλοφορούν ή όχι ρευστά στο γεωθερµικό ταµιευτήρα.

14 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων Σε σχέση µε το είδος των γεωθερµικών πόρων διακρίνονται πέντε κατηγορίες γεωθερµικών συστηµάτων:

15 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων α. Τα υδροθερµικά συστήµατα ή πόροι Είναι τα φυσικά υπόγεια θερµά ρευστά που βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους ταµιευτήρες, που θερµαίνονται από µία εστία θερµότητας και συχνά εµφανίζονται στην επιφάνειατηςγηςµετηµορφήθερµώνεκδηλώσεων. Τα συστήµατα αυτά συχνά ταυτίζονται µε το σύνολο σχεδόν των γεωθερµικών πεδίων, αφού σήµερα ουσιαστικά είναι τα µόνα συστήµατα που αξιοποιούνται.

16 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων β. Αβαθήςγεωθερµία (earth energy) Με την αβαθή γεωθερµία λαµβάνονται (ή και απορρίπτονται) ποσότητες ενέργειας από µικρά βάθη µε την ανακυκλοφορία νερού στα πρώτα 100m από την επιφάνεια τηςγηςήµετηνκυκλοφορίαυπόγειωννερώνήνερώναπό λίµνες, ποτάµιακαιτηθάλασσα. Αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή της γεωθερµικής ενέργειας.

17 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων γ. Τα προχωρηµένα γεωθερµικά συστήµατα (enhanced geothermal systems) Αναφέρονται στα θερµά πετρώµατα σε βάθος από 2 µέχρι 10km, από τα οποία µπορεί να ανακτηθεί ενέργεια χρησιµοποιώντας νερό που διοχετεύεταιαπότηνεπιφάνεια, µέσωκατάλληλωνγεωτρήσεων, και ανακτάται αρκετά θερµότερο µετηµορφήνερούήατµού µέσω άλλων γεωτρήσεων.

18 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων δ. Τα γεωπεπιεσµένα συστήµατα (geopressured systems) Αποτελούνταιαπόρευστάεγκλεισµένασεµεγάλοβάθος, βρίσκονται περιορισµένα από µη περατά πετρώµατα και η πίεσή τους υπερβαίνει την υδροστατική. ε. Ταµαγµατικάσυστήµατα (magma systems) Αναφέρονται στην απόληψη θερµότητας µε κατάλληλες γεωτρήσεις σε µαγµατικές διεισδύσεις, που βρίσκονται σε µικρό σχετικά βάθος.

19 Κατηγορίεςγεωθερµικώνπεδίων Ανάλογαµετηθερµοκρασίατουυπεδάφουςήτουρευστού, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες γεωθερµικών πεδίων: Υψηλής Ενθαλπίας. Όταν η θερµοκρασία των παραγόµενωνρευστώνξεπερνάτους 150 ο C. Ταρευστά αυτά αποτελούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από µίγµα υγρού ατµού και θερµού νερού. Μέσης Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες ρευστών µεταξύ ο C. Χαµηλής Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες ρευστών µεταξύ ο C.

20 Κατηγορίεςγεωθερµικώνπεδίων Ανάλογαµετηθερµοκρασίατουυπεδάφουςήτουρευστού, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι γεωθερµίας: Πολύ Χαληµής Ενθαλπίας (Κανονική, Οµαλή ή Αβαθής) µε θερµοκρασίες αντίστοιχες των µέσων ετησίων του αέρα περιβάλλοντος (µικρότερεςτων 25 ο C). Πάρα Πολύ Χαµηλής Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες µικρότερεςτων 0 ο C (ΑρνητικήήPermafrost).

21 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος Ένατυπικόγεωθερµικόσύστηµαχαµηλήςθερµοκρασίας, ανεξάρτητα από το είδος της εφαρµογής, αποτελείται συνήθως από τέσσερα τυπικά υποσυστήµατα: 1. Το σύστηµα παραγωγής, που περιλαµβάνει την παραγωγική γεώτρηση, την αντλία παραγωγής και τις συσκευές στην κεφαλή της γεώτρησης. Το πλέον συνηθισµένο σχήµα αξιοποίησης είναι το σύστηµα των διπλών γεωτρήσεων («δίπολο»), στο οποίο το σύνολο του γεωθερµικού ρευστού επανεισάγεται στον ταµιευτήρα.

22 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος 2. Το σύστηµα µεταφοράς των γεωθερµικών ρευστών από τηνκεφαλήτηςγεώτρησηςµέχριτοσύστηµαεφαρµογής, µαζί µε το σύστηµα διανοµής της γεωθερµικής ενέργειας. Γιαεφαρµογέςµεθερµοκρασίανερούµικρότερηαπό 70ºC κυριαρχούν οι πλαστικοί σωλήνες.

23 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος 3. Το σύστηµα εφαρµογής (σύστηµα εναλλαγής της θερµότητας). Οι εναλλάκτες πλακών είναι οι κατ εξοχήν εναλλάκτες που χρησιµοποιούνται στα γεωθερµικά συστήµατα θέρµανσης όταν η χηµεία των νερών δεν επιτρέπει την απ ευθείας εφαρµογή. Η θέρµανση των χώρων στα κτήρια επιτελείται µε τη διέλευση του θερµού νερού µέσω των µετατροπέων θερµότητας αέρα-υγρού (converters), κάτι που γίνεταικαιµετασυµβατικάσυστήµαταθέρµανσης. 4. Το σύστηµα διάθεσης των ρευστών.

24 Έρευνα γεωθερµικού εδίου

25 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας Η αναζήτηση των γεωθερµικών περιοχών µε ρευστά που να σχηµατίζουν ένα εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα, γίνεται µε κατάλληλη γεωθερµική έρευνα, η οποία πραγµατοποιείται κυρίως στην επιφάνεια µε τις µικρότερες κατά το δυνατόν δαπάνες. Αν η επιφανειακή έρευνα δείξει θετικά αποτελέσµατα ακολουθεί ανόρυξη ερευνητικών και κατόπιν παραγωγικών γεωτρήσεων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρές.

26 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας Η γεωθερµική έρευνα διακρίνεται σε τέσσερα κύρια τυποποιηµένα (ή τυπικά) στάδια: 1. Γενικήεπισκόπησηµεγάληςκλίµακας. Χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων (γεωλογικοί καιτεκτονικοίχάρτες, αεροφωτογραφίες, βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναγνωριστικέςεπισκέψεις, θερµοµετρήσεις, δειγµατοληψίες-αναλύσειςνερώνκτλ.) για την επιλογή και υπόδειξη των περιοχών µε τις ευνοϊκότερες συνθήκες.

27 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 2. Λεπτοµερής και συστηµατική έρευνα των πιθανότερων γεωθερµικώνπεριοχών. Ερευνώνταιµελεπτοµέρειαεκείνοιοιπαράγοντες (γεωλογικοί, τεκτονικοί, ηφαιστειολογικοί, στρωµατογραφικοί, λιθολογικοί, υδρογεωλογικοί, γεωχηµικοί, γεωφυσικοί, θερµοδυναµικοίκλπ) πουµπορούνναχαρακτηρίσουνµιαγεωθερµικήπεριοχή. Τελικός στόχος του σταδίου αυτού είναι ο προσδιορισµός του γεωθερµικού µοντέλου κάθε γεωθερµικού κοιτάσµατος και η γνώση της θέσης και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα γεωθερµικά ρευστά ή θερµά πετρώµατα. Συγχρόνως προτείνεται η σειρά, το βάθος και τα χαρακτηριστικά των ερευνητικώνπαραγωγικών γεωτρήσεων.

28 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 3. Εντοπισµός-περιχάραξη των γεωθερµικών πεδίων και µελέτη τωνχαρακτηριστικών. Το στάδιο αυτό καταλήγει στον προσδιορισµό των πιθανότερων γεωθερµικών περιοχών και των θέσεων στις οποίες προτείνεται η εκτέλεση των πρώτων βαθιών γεωτρήσεων έρευνας και παραγωγής. Στη συνέχεια καταρτίζεται το λεπτοµερές πρόγραµµα γεωτρήσεων. Οι γεωθερµικές γεωτρήσεις διακρίνονται, αναφορικά µε το σκοπό της ανόρυξής τους, σε ερευνητικές, παραγωγικές ή επανεισαγωγής, και σε σχέση µε την ενθαλπία των ρευστών, σε χαµηλής, µέσης ή υψηλής ενθαλπίας.

29 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 4. Ανάπτυξηκαιδιαχείρισητωνγεωθερµικώνπεδίων. Αναφέρεται στα σπουδαιότερα προβλήµατα διαχείρισης και λειτουργίας ενός γεωθερµικού πεδίου.

30 Στάδιαανάπτυξηςγεωθερµικών εφαρµογών

31 Στάδιαανάπτυξηςγεωθερµικών εφαρµογών

32 ΓεωθερµικόςχάρτηςΜήλου

33 ΓεωθερµικόςχάρτηςΝισύρου

34 Ε ι τώσεις α ό τη χρήση της γεωθερµίας

35 Επιπτώσειςαπότηχρήσηγεωθερµίας Ηγεωθερµικήενέργειαθεωρείται «ήπια»µορφήενέργειας, σε σύγκριση µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκµετάλλευσή τηςναείναισυχνάαµελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των γεωθερµικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας σε διαλυµένα άλατα και αέρια σε σχέση µε τα ρευστά χαµηλής ενθαλπίας επιβάλλουν το διαχωρισµό τωνεπιπτώσεωναπότηναξιοποίησητηςγεωθερµίας. Τα προβλήµατα από τη διάθεση των νερών που χρησιµοποιούνται για άµεσες χρήσεις είναι κατά κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν µηδενικά) από ότι των ρευστών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

36 Επιπτώσειςαπότηχρήσηγεωθερµίας Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής ενθαλπίας διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή καιταξινοµούνται: επιπτώσειςαπότηχρήσηγης εκποµπές αερίων τη διάθεση υγρών αποβλήτων θόρυβο δηµιουργία µικροσεισµικότητας καθιζήσεις.

37 Χρήσηγης Η έκταση γης που απαιτείται για την αξιοποίηση της γεωθερµίας (π.χ. για την εγκατάσταση της µονάδας, το χώρο για τις γεωτρήσεις, τις σωληνώσεις µεταφοράς και τους δρόµους πρόσβασης) είναι γενικά µικρότερη από την έκταση της γης που απαιτούν άλλες µορφές ενέργειας (ατµοηλεκτρικοί σταθµοί άνθρακα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί κτλ).

38 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας προέρχεται από τη διάθεση των γεωθερµικών νερών στουςυδάτινουςαποδέκτες. Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε διάφορα χηµικά συστατικά, το γεωθερµικό ρευστό προτού διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασίακαιναµειωθείηθερµοκρασίατου. Η περιβαλλοντικά περισσότερο αποδεκτή µέθοδος διάθεσης των γεωθερµικών ρευστών είναι η επανεισαγωγή τους στον ταµιευτήρα.

39 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Οι επιπτώσεις από τη διάθεση γεωθερµικών ρευστών επίσης προέρχονται από το σχηµατισµό επικαθίσεων (καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε αυτά. Από τις επικαθίσεις αυτές προκύπτουν διάβρωση των µεταλλικών επιφανειών και ορισµένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεσητωνρευστώνµετάτηχρήσητους, εκποµπές τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου). Όλα αυτά τα προβλήµατα σχετίζονται άµεσα µε την ιδιάζουσα χηµικήσύστασητωνπερισσότερωνγεωθερµικώνρευστών, που λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της παραµονής τους σε επαφή µε διάφορα πετρώµατα περιέχουν κατά κανόνα σηµαντικές ποσότητες διαλυµένων αλάτων και αερίων.

40 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η άµεση επανεισαγωγή των γεωθερµικών ρευστών στον ταµιευτήρα, όπως στην περίπτωση των µονάδων µε δυαδικό κύκλο, οι επιπτώσεις είναιελάχιστες. Κατάτηφάσητηςέρευνας, τηςανόρυξηςτωνγεωτρήσεων, των δοκιµών και της κατασκευής της µονάδας µπορούν να υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερµικών νερών σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και αυξηµένος θόρυβος.

41 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερµικές µονάδες επικεντρώνονται: στηνεπιλογήτουκατάλληλουυλικούκατασκευής (π.χ. χρήση πολυµερικών υλικών, εναλλακτών θερµότητας από τιτάνιο, Hastelloyκλπ) στην επικάλυψη των µεταλλικών επιφανειών µε ανθεκτικά στη διάβρωση στρώµατα στην προσθήκη αναστολέων διάβρωσης στον ορθό σχεδιασµό της µονάδας (ρύθµιση του ph του ρευστού).

42 Εκποµπέςαερίων Το CO 2 πουεκπέµπεταιαπόγεωθερµικέςµονάδεςποικίλλει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πεδίου, καθώς και την τεχνολογίαπαραγωγήςτηςηλεκτρικήςενέργειας. Το H 2 S, λόγωτηςέντονηςοσµήςτουκαιτηςσχετικής τοξικότητάς του, είναι υπεύθυνο τις περισσότερες φορές για τηνπροκατάληψηπουεκδηλώνεταικατάτηςγεωθερµίας. Οιεκποµπές H 2 S ποικίλλουναπό <0,5g/kWh µέχρικαι 7g/kWh. Οιεκποµπέςτου H 2 S µπορούνναελεγχθούνσχετικάεύκολα και να µειωθούν σε µικρές συγκεντρώσεις µε µια πληθώρα µεθόδων.

43 Εκποµπέςαερίων Πρωτογενής πηγή Άνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Γεωθερµία Φωτοβολταϊκά Βιοµάζα Εκποµπές αερίων (kg/mwh ηλεκτρικής ενέργειας) CO 2 NO x SO x ,4 11, ,4 1, ,4 0,0 95 0,3 0, ,3 0,4 20 1,8 0,5

44 Γεωθερµία υψηλής και µέσης ενθαλ ίας

45 Γεωθερµίαυψηλής καιµέσηςενθαλπίας Χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να προσφέρει θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Είναι από τις πιο καθαρές για το περιβάλλον µορφές ενέργειας. ιακρίνονται οι ακόλουθες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε γεωθερµικά πεδία υψηλής ενθαλπίας: χρήση ξηρού ατµού χρήση ακαριαίου ατµού δυαδικός κύκλος ή κύκλος Rankine

46 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηξηρούατµού Ο υπέρθερµος ατµός οδηγείται απευθείας σε στρόβιλο, ο οποίος θέτει σε λειτουργία γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

47 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηξηρούατµού Αυτός είναι ο παλαιότερος τύπος γεωθερµικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο Larderello στην Ιταλία το 1904, που σήµερα αριθµεί 504MW εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος.

48 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Το γεωθερµικό ρευστό είτε έρχεται ως διφασική ροή από τη γεώτρηση είτε εκτονώνεται σε πίεση χαµηλότερη από την πίεση που επικρατεί στην κεφαλή της γεώτρησης και µετατρέπεται σε διφασικό µίγµα. Το µίγµα αυτό διαχωρίζεται σε κατακόρυφο διαχωριστή και ο ατµός οδηγείται στο στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

49 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Εάν η θερµοκρασία και η πίεση του γεωθερµικού υγρού το επιτρέπουν, τότε το υγρό µπορεί να εκτονωθεί για δεύτερη φορά ή και περισσότερες φορές, ώστε να παραχθεί επιπλέον ατµός, πουθααυξήσεισηµαντικάτηναπόδοσητηςµονάδας.

50 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Τέτοια εγκατάσταση λειτουργεί στο Imperial Valley, στην Καλιφόρνια.

51 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Το γεωθερµικό ρευστό χρησιµοποιείται για τη θέρµανση (και εξάτµιση) σε έναν εναλλάκτη του δευτερεύοντος ρευστού (νερό & αµµωνία, ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, CO 2 κλπ) το οποίοέχειµικρότεροσηµείοζέσεωςσεσχέσηµετονερό. Οι ατµοί του δευτερεύοντος ρευστού οδηγούνται αρχικά στο στρόβιλο και εν συνεχεία στο συµπυκνωτή.

52 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Το ρευστό από το συµπυκνωτή συµπιέζεται και επανεισάγεται πάλι στον εναλλάκτη µέσω της αντλίας ανακυκλοφορίας του ψυκτικού µέσου. Ουσιαστικά πρόκειται για χρήση γεωθερµικού πεδίου µέσης ενθαλπίας, αφού η θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών µπορεί να υπερβαίνει µόνο τους 90 ο C.

53 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Τέτοια εγκατάσταση λειτουργεί στο Soda Lake, στη Νεβάδα.

54 Γεωθερµικόςσταθµόςισχύος

55 Γεωθερµικόςσταθµόςισχύος

56 Κόστοςγεωθερµικώνεγκαταστάσεων γιαπαραγωγήηλεκτρικήςενέργειας Οι τελικές δαπάνες επένδυσης για τις γεωθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλουν µεταξύ 900 και ανάεγκατεστηµένο kwe. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 0,04 και 0,07 /kwhe συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης.

57 Γεωγραφικήκατανοµήγεωθερµικών έργωνµέσης & υψηλήςενθαλπίας Η παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς των σταθµών ηλεκτροπαραγωγήςκατάτο 2005, ανήλθεσε 8.927,63MWe. Στην Ευρώπη η εγκατεστηµένη ισχύς των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής είναι 1.124,43MWe (2005).

58 Παγκόσµιακατανοµήγεωθερµικών έργωνµέσης & υψηλήςενθαλπίας

59 Γεωθερµία χαµηλής ενθαλ ίας

60 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Οι άµεσες χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίαςείναι: άµεση θέρµανση χώρων θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών ιχθυοκαλλιέργειες βιοµηχανικές εφαρµογές θέρµανση πισίνων και ιατρικές εφαρµογές άλλες χρήσεις.

61 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Παγκοσµίως, η συνολική εγκατεστηµένη θερµική ισχύς το 2005 ανήλθε σε MWth, σηµειώνοντας αύξηση κατά 85% σεσχέσηµετο Από την ισχύ αυτή τα MWth προέρχονται από την Ευρώπη. Η εγκατεστηµένη θερµική ισχύς στην Ελλάδακατάτο 2005 ανήλθε µόλις σε 74,8MWth.

62 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων Η άµεση θέρµανση χώρων είναι η παλαιότερη µορφή χρήσης της γεωθερµικής ενέργειας και η πλέον διαδεδοµένη στηνευρώπη. Περιλαµβάνει επίσης την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακέςχρήσεις. Το γεωθερµικό ρευστό από µία ή δύο γεωτρήσεις αποδίδει θερµότητα στο σύστηµα θέρµανσης του ενεργειακού χρήστη, είτεάµεσα, είτεµέσωενόςεναλλάκτηθερµότητας. Γι αυτή την εφαρµογή απαιτούνται γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 45 C.

63 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων

64 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων Η θέρµανση χώρων από τη γεωθερµία είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση µε τα ορυκτά καύσιµα. Κόστος κεφαλαίου ανά εγκατεστηµένο kwth. Ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας 2-3% του κόστους κεφαλαίου. Κόστοςπαραγόµενηςενέργειας 0,005-0,035 /kwhth συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων των κεφαλαίων και τουκόστουςχρήµατος.

65 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών Τα θερµαινόµενα θερµοκήπια και εδάφη χρησιµοποιούνται για την αύξηση της παραγωγής και την πρωίµιση καλλιεργειών. Οι απαιτούµενες ποσότητες ενέργειας είναι µεγάλες, µε αποτέλεσµα η γεωθερµία να αποτελεί την ιδανική µορφή ενέργειας για αγροτικές εφαρµογές, λόγω του µικρού κόστουςτης. Τα θερµοκήπια και η θέρµανση εδαφών απαιτούν την παρουσία γεωθερµικών ρευστών σε θερµοκρασία που υπερβαίνει τους 30 C.

66 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών Ο χώρος ενός θερµοκηπίου µπορεί να θερµανθεί, ανάλογα µε τη θερµοκρασία και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του γεωθερµικούρευστού: α. µε εναέριους, επιδαπέδιους σωλήνες ή µε σωλήνες τοποθετηµένους µέσα στο χώµα (σε βάθος 5-20 cm) β. µε εναλλάκτη αέρα γεωθερµικού νερού (αερόθερµο) γ. µε τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων στα πλευρικά τοιχώµατα του θερµοκηπίου δ. µε ψεκασµό της οροφής του θερµοκηπίου µε γεωθερµικό υγρό ή διέλευση υγρού στα διπλά τοιχώµατα της οροφής (κυρίωςγιααντιπαγετικήπροστασία) ε. µε συνδυασµό των προηγούµενων τρόπων.

67 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών

68 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνευρώπη Η θέρµανση θερµοκηπίων από τη γεωθερµία στην Ευρώπη αντιστοιχεί σε 1.072,9 MWth, πάνω από το 75% του συνόλου παγκοσµίως.

69 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα άµεση θέρµανση µε σωλήνες PP Λέσβος άµεση θέρµανση µε σακούλες PΕ Μήλος

70 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα Υπεδαφική θέρµανση εδαφών για πρωίµιση σπαραγγιών Ν. ΕράσµιοΞάνθης

71 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα Καλλιέργεια του µικροφύκους Spirulina µε τη χρήση της γεωθερµικής ενέργειας στη Νιγρίτα Σερρών

72 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες Η γεωθερµία συµβάλλει µε οικονοµικό τρόπο στη θέρµανση του νερού σε ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών, θαλάσσιων µαλακόστρακων (π.χ. γαρίδας) καιερπετώνµεεµπορικήαξία (π.χ. αλιγάτορες). Η θέρµανση πραγµατοποιείται είτε άµεσα, µε την απευθείας εισαγωγή του γεωθερµικού νερού στις δεξαµενές ή λιµνούλες ανάπτυξης, είτε έµµεσα, ύστερα από τη θέρµανση γλυκού ή θαλασσινούνερού. Για την άµεση χρήση του γεωθερµικού νερού απαιτείται να µην υπάρχουν τοξικά συστατικά στο νερό (π.χ. βαρέα µέταλλα, υδρόθειο, αρσενικόκλπ). Οι υδατοκαλλιέργειες απαιτούν την παρουσία γεωθερµικού ρευστού σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 20 C.

73 Εφαρµογέςθέρµανσης ιχθυοκαλλιεργειώνστηνευρώπη Η εγκατεστηµένη ισχύς για υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη κατάτο 2005 ανήλθεσε 230 MWth.

74 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες στηνελλάδα Καλλιέργεια σπιρουλίνας Νιγρίτα Σερρών

75 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες στηνελλάδα Αντιπαγετική προστασία και θέρµανση τεχνητών λιµνών Πόρτο Λάγος Ξάνθης & Νιγρίτα Σερρών

76 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να είναι οικονοµικώς αποδοτική καιαξιόπιστηστιςβιοµηχανικέςεφαρµογές. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία των ρευστών, χρησιµοποιείται για προπαρασκευήκονσερβοποιηµένωντροφών, εµφιάλωσηποτών, ξήρανσηαγροτικώνπροϊόντων, τροφίµων, δερµάτων. Αν η θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών είναι µικρότερη από την απαιτούµενη, είναι δυνατή η χρήση ρευστών σε διαδικασίες προθέρµανσης ή η ανύψωση της θερµοκρασίας τους µε αντλίες θερµότητας ή µε θέρµανση από συµβατικά καύσιµα. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση των γεωθερµικών ρευστών σε βιοµηχανίες είναι η γειτνίαση της τελευταίας µε το γεωθερµικό πεδίο.

77 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία Οι βιοµηχανικές εφαρµογές από τη γεωθερµία στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε 120,3MWth, περίπου το 25% του συνόλου παγκοσµίως. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση της Ευρώπης, µε εγκατεστηµένη ισχύ 0,2MWth, όλη σε µία µονάδα αφυδάτωσης ντοµάταςστονέοεράσµιοξάνθης (ηπρώτηστονκόσµο).

78 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία

79 Άλλεςεφαρµογέςγεωθερµίας χαµηλήςενθαλπίας Ξήρανση ντοµάτας Νέο Εράσµιο Ξάνθης Προξήρανση βαµβακιού Νέα Κεσσάνη Ξάνθης

80 Θέρµανσηπισίνωνκαιιατρικές εφαρµογές Μία από τις πλέον δηµοφιλείς χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειαςσεόλοτονκόσµοείναιηθέρµανσηπισίνωνκαιοι ιατρικέςεφαρµογές. Σήµερα υπάρχει µία πληθώρα από λουτροπόλεις που χρησιµοποιούν το γεωθερµικό νερό είτε για θεραπεία είτε για αναζωογόνηση. Σε ότι αφορά τις θεραπευτικές εφαρµογές, οι δράσεις των γεωθερµικών νερών στον ανθρώπινο οργανισµό διαφέρουν ανάλογαµετησύστασήτους (θερµοκρασία, µεταλλικάστοιχεία) αλλάκαιµετοντρόποχρήσηςτους. Οικυριότερεςεφαρµογέςείναι: λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και λασποθεραπεία.

81 ΙατρικέςεφαρµογέςστηνΕυρώπη Η εγκατεστηµένη ισχύς για θέρµανση πισίνων και ιατρικές εφαρµογές στην Ευρώπη το 2005 ανήλθε σε 1.476,43MWth.

82 Θέρµανσηπισίνωνκαιιατρικές εφαρµογές Θερµά λουτρά Υδροθεραπευτήριο «Θερµαί Σύλλα» Αιδηψός, Εύβοια

83 Κανονική γεωθερµία

84 Κανονικήγεωθερµία Οµαλή ή αβαθής γεωθερµική ενέργεια καλείται η ενέργεια που προέρχεται από την εκµετάλλευση της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικό δυναµικόκαιβρίσκονταισεµικρόβάθος. Οι θερµοκρασίες των πετρωµάτων και υπόγειων νερών, που αναπτύσσειηοµαλήγεωθερµικήενέργειασεβάθη 0-200m, είναικατάτοπλείστονκατώτερεςαπό 25 C. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για αβαθή υπεδαφική θερµότητα, η οποία είναι µία περιβαλλοντική ενέργεια, όταν µάλισταµέροςαυτής, κυρίωςσταβάθητων 0-30m περίπου, είναι ηλιακής προέλευσης.

85 Κανονικήγεωθερµία Στα βάθη 0-15m το ποσοστό της θερµότητας ηλιακής προέλευσης γίνεται εµφανές, αυξανόµενο καθώς µικραίνει η απόσταση από την εδαφική επιφάνεια και καθώς µεγαλώνει τογεωγραφικόπλάτοςτουτόπου. Η περιβαλλοντική θερµική ενέργεια αξιοποιείται µε τις αντλίες θερµότητας, οι οποίες αποτελούν σήµερα σηµαντικό µέσο εξοικονόµησης ενέργειας και περιορισµού των ρυπογόνων καυσίµων.

86 Αξιοποίησηαβαθούςγεωθερµίας Η αβαθής γεωθερµική ενέργεια αξιοποιείται σήµερα εµπορικά µε αντλίες θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος για θέρµανση και ψύξηκτηρίωνκαιπαραγωγήζεστούνερού. Η εκµετάλλευση αυτής της µορφής ενέργειας γίνεται χρησιµοποιώνταςωςπηγήενέργειας: τααβαθήυπόγειανερά τηθερµοκρασίατωνπετρωµάτωνµικρούβάθους. Πλεονέκτηµα των αβαθών γεωθερµικών πηγών είναι οι σταθερές θερµοκρασίες καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού δεν επηρεάζονται από τις θερµοκρασιακές και µετεωρολογικές µεταβολές που συµβαίνουν στην επιφάνεια της Γης.

87 Αρχήλειτουργίας Χειµώνας θέρµανση Καλοκαίρι -ψύξη

88 Ισοζύγιοενέργειας 20% της συνολικής αποδιδόµενης ενέργειας από ΓΑΘ προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια

89 Αντλίεςθερµότηταςσυνδεδεµένες στοέδαφος Περιλαµβάνουν µηχανικές αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούν το νερό το οποίο προέρχεται από υπόγειες πηγές (κρύες, χλιαρέςήθερµέςγεωτρήσεις, εγκαταλειµµέναορυχεία, κλπ) µεθερµοκρασία C, επιφανειακέςπηγές (λίµνες, ποταµοί, θάλασσα) θερµοκρασίας 5-25 C. Χαρακτηρίζονται από αποδοτικότητα υψηλής ενέργειας µε ένα µέσο συντελεστή απόδοσης (COP) 3 για τις εγκατεστηµένες µονάδεςκαιµεγαλύτεροτου 4 γιατιςνέεςµονάδες.

90 Αντλίεςθερµότηταςσυνδεδεµένες στοέδαφος Ένασύστηµαγεωθερµικήςαντλίαςθερµότητας (ΓΑΘ) αποτελείταιαπό: 1. τη µηχανική µονάδα της αντλίας θερµότητας 2. τον εναλλάκτη θερµότητας κλειστού ή ανοικτού συστήµατος 3. τοσύστηµακυκλοφορίαςνερούστοκτήριο. Οι αντλίες θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος µπορούν να παράγουν νερό θερµοκρασίας C Συνεπώς συνδυάζονται µε συστήµατα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας (fan coils), τηθέρµανσηδαπέδωνκλπ. Μπορούν επίσης να παρέχουν ψύξη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδουγιαταθερµότερακλίµατα.

91 Αντλίεςθερµότητας

92 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Στα συστήµατα κλειστών βρόγχων, νερό ή µίγµα νερού µε αντιψυκτικό περιβαλλοντικά ασφαλές, κυκλοφορούν µέσω ενός σωλήνα, απάγουν θερµότητα από ή απορρίπτουν θερµότητα στο έδαφος. εν υπάρχει καµία επαφή µεταξύ του σωλήνα κλειστών βρόγχων καιτουυπόγειουνερούήτουεδάφους. Τα κλειστά συστήµατα διακρίνονται σε οριζόντια, κατακόρυφα και σπειροειδή.

93 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία οριζόντια εγκατάσταση, οι βρόγχοι του εναλλάκτη θερµότητας µπορεί να είναι συνδεδεµένοι είτε εν σειρά είτε εν παραλλήλω.

94 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία κατακόρυφη εγκατάσταση, ο βρόγχος του εναλλάκτη θερµότητας είναι σωλήνας σχήµατος U, ο οποίος τοποθετείται σε µίαγεώτρησηβάθους 50 έως 150 µέτρα.

95 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία σπειροειδή εγκατάσταση, ο εύκαµπτος σωλήνας σπειροειδούςσχήµατος (συχνάαποκαλείται «Slinky») τοποθετείται µέσα σε όρυγµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξήσει την απόδοση του επιφανειακού εναλλάκτη θερµότητας κατά 40%.

96 ΓΑΘανοιχτούβρόγχου Το ανοικτό κάθετο σύστηµα χρησιµοποιεί µία γεώτρηση για να παρέχει το υπόγειο νερό στην αντλία θερµότητας και ανάλογα µε τιςανάγκες, τονερόµπορείναχρησιµοποιηθείµέσαστοκτήριο, να εκφορτιστεί στην επιφάνεια ή να εισαχθεί σε µία δεύτερη γεώτρηση.

97 ΚόστοςεγκατάστασηςΓΑΘ Το κόστος κεφαλαίου ποικίλλει από /εγκατεστηµένο kwth για τις µονάδες που χρησιµοποιούν υπόγειο ή επιφανειακό νερό, και από /εγκατεστηµένο kwth για τις µονάδες πουσυνδέονταιµεγεωτρήσειςκαιεναλλάκτεςθερµότητας. Το κόστος παραγωγής ποικίλλει από 0,015-0,055 /kwhth για τις µονάδες που χρησιµοποιούν υπόγειο ή επιφανειακό νερό, έως 0,03-0,10 /kwhth για τις µονάδες που συνδέονται µε γεωτρήσεις και εναλλάκτες θερµότητας. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται και οιαποσβέσεις.

98 ΕφαρµογέςΓΑΘ Παγκοσµίως, η εγκατεστηµένη ισχύς για αντλίες θερµότητας το 2005 ανήλθεσε ,29MWth. Στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί 7.100,39MWth αντλιών θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος και λειτουργούν κυρίως για θέρµανση. Στην Ελλάδα, η εγκατεστηµένη ισχύς γεωθερµικών αντλιών θερµότητας περιλαµβάνει λίγες πιλοτικές εφαρµογές και αντιστοιχείσε 4MWth περίπου.

99 ΕφαρµογέςΓΑΘ

100 Τρόποισύνδεσηςµετηγη Κάθετε Πετρώδε έδαφο Αυξηµένο κόστο Μικρή χρήση γη Υψηλή αποδοτικότητα Οριζόντια Μεγάλη χρήση γη Μειωµένο κόστο Μικρά κτήρια Μεταβολή θερµοκρασία Υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων Υδροφόρο ορίζοντα Μικρότερο κόστο ιατάξει -Νόµοι Ρύπανση εναλλακτών

101 Κριτήριαεπιλογήςσυστήµατος ΚανονικήςΓεωθερµίας (GSHP) Βέλτιστη οικονοµικότητα: Απαιτείται θέρµανση και ψύξη Μεγάλες εποχιακές αλλαγές θερµοκρασίας Νέα κατασκευή ή αλλαγή - αντικατάσταση συστηµάτων Για θέρµανση µόνο: χαµηλή τιµή ηλεκτρισµού και υψηλή τιµήπετρελαίου, αερίου Για ψύξη µόνο: υψηλή τιµή ηλεκτρισµού και χρέωση αιχµής. ιαθεσιµότητα σκαπτικού και διατρητικού εξοπλισµού.

102 Ανοικτόσύστηµα Λχτο Νηπιαγωγείο του ηµου Μούδρου

103 ΚατακόρυφοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Vertical Earth Heat Exchanger VEHE) Θερµαντλία Νερού Νερού ήψυκτικού µέσου Κατανάλωση ηλ. ενέργεια Αποβολή θερµότητα απότο συµπυκνωτή Πρόσδοση θερµότητα στον ατµοποιητή Κάθετο Γεωθερµικό Εναλλάκτη

104 ΟριζόντιοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE)

105 ΟριζόντιοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE)

106 Μεταβολήθερµοκρασίαςεδάφους συναρτήσειτουβάθους Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουντηθερµοκρασίασεµικρόσχετικάβάθος, συνήθως µέχρι τα 5m, ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31m. Η µεταβολή της θερµοκρασίας στα 2m βάθους από την επιφάνεια του εδάφους δεν µεταβάλλεται περισσότερο από ±2 C κατά τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις θερµοφυσικές ιδιότητες του υλικού του υπεδάφους.

107 Καµπύλεςµέγιστηςκαιελάχιστης θερµοκρασίαςυπεδάφους 34,00 31,00 MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 13,00 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 10, DEPTH MIN Καµπύλες µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας υπεδάφους αναλόγωςτουβάθους, (µέσηετήσιαθερµοκρασίααέρα 23 ο C)

108 Μέγιστηκαιελάχιστηθερµοκρασία αέρακαιεπιφανειακούυπεδάφους

109 Περιοδικήθέρµανσηεδάφους Η µέση τιµή της θερµοκρασίας του εδάφους κατά βάθος αυξάνεταιαπότο 1 ο έωςτο 5 ο έτοςλειτουργίαςτης κλιµατιστικήςεγκατάστασηςαπό: 23,20 σε 23,24 ο Cδηλαδή 0,04Κ. Κατά τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται µικρή µείωση της θερµοκρασίας κατά βάθος λόγω της απορρόφησης θερµότητας από το έδαφος µέσω της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας κατά 1,77Κ Κατά τους θερινούς µήνες παρουσιάζεται µικρή αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,8Κ κατά βάθος λόγω αποβολής θερµότητας προς το έδαφος.

110 Μεταβολήτηςθερµοκρασίαςτου υπεδάφους Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25%

111 Ετήσιαµεταβολή COP συναρτήσει τουβάθουςοριζόντιουεναλλάκτη Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25%

112 Θερµοκρασιακήκατανοµήεδάφους σεκατακόρυφοεναλλάκτη Μήνας: Απρίλιος, T in,water =17,0 C, m=0,30kg/s, D=28mm, d=22mm

113 q& geo Μεταφοράθερµότηταςσε κατακόρυφο (καιοριζόντιο) εναλλάκτη Θερµότητα αγωγής υπεδάφους: ( t,x, y,l ) λ [ T ( t,x, y,z ) T( t,x, y, L )] z = j j 1 j 1 Θερµότητα συναγωγής και ακτινοβολίας στην επιφάνεια: q& ( t,x, y,0) = h T ( t) T( t,x, y,0) Θερµότητα συναγωγής νερού: [ ] I(t) geo 0 0 j + q& ( t,z) = h T ( t) T( t,z) f [ ] f Απορροφούµενηθερµότηταεναλλάκτη: L ( ) = 2 π r n q& ( t,z)dz Q& t 0 j j z

114 Χρονικήυστέρησητωνεποχώνσαν συνάρτησητουβάθους Αέρα Ιούλιο 198 η ηµέρα 1µ, περίπου µετά από ~40 ηµέρε 0, 5µ, µετά από 10 ηµέρε 5µ, µετά από 120 ηµέρε Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25% Η αναπτυσσόµενη χρονική υστέρηση ηµερών συνεπάγεται σηµαντική υποβοήθηση στα εποχικά φορτία. Το µέγεθός της εξαρτάται από το υπέδαφος

115 Ποσοστιαίακατανοµήγεωθερµικών εφαρµογώνστηνελλάδα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σπουδάστρια: Δασκαλάκη Α. Διονυσία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Κείµενο - Επιµέλεια: Απ. Αρβανίτης, Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΓΗΙΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης χώρων με τη χρήση πετρελαίου και αντλίας θερμότητας Comparison of heating

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία

Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας Γεώργιος Αναστασιάδης, Η.Μ. Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος, Μ.Μ. Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ Δημήτριος Μενδρινός 1 Κωνσταντίνος Καρύτσας 2 Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα της γης. Περιλαμβάνει: θερμά ξηρά πετρώματα, γεωθερμικά πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές

Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό, Εφαρμογές, Προοπτικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σειρά Εισηγήσεων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού «Γεωθερμία, η μεγάλη αγνοούμενη ΑΠΕ στην Ελλάδα» (Αθήνα, 17-24 Ιανουαρίου 2014) Γεωθερμία στην Ελλάδα Δυναμικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Πούλιος Δημήτριος Α.Ε.Μ.: 4389 Χαραλαμπίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Σπουδαστής: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ:30676 Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα