Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωθερµία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης"

Transcript

1 Γεωθερµία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσα ρακάκης

2 Η γεωθερµική ενέργεια

3 Γεωθερµία Με τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Όµως µε τον όρο «γεωθερµική ενέργεια», που συνήθως χρησιµοποιούµε, εννοούµε το τµήµα της γήινης θερµότητας πουβρίσκεταιαποθηκευµένοµετηµορφήθερµούνερού, ατµού ή θερµών πετρωµάτων σε ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες, δηλαδή περιορίζεται στα πρώτα τρία περίπου χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης.

4 Ενδείξειςτηςγεωθερµικήςενέργειας Η πλέον εντυπωσιακή απόδειξη της θερµότητας που υπάρχει στοεσωτερικότηςγηςαποτελείηηφαιστειακήδραστηριότητα. Άλλες γεωθερµικές ενδείξεις είναι οι ατµοί, τα θερµά νερά και τα αέρια που σχηµατίζουν θερµοπίδακες (γκέιζερ), θερµές πηγές και ατµίδες.

5 Προέλευσηγεωθερµικήςενέργειας Χάρτηςθερµότερωνγεωθερµικώνπεριοχών.

6 Είναιηγεωθερµίαανανεώσιµηπηγή; Η γεωθερµική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τη θερµότητα του εσωτερικού της Γης και αυτή η θερµότητα είναι βασικά απεριόριστη. Σύµφωναµετησηµερινή επιστηµονικήγνώση, το εσωτερικό της Γης έχει θερµοκρασίες ο C στοµανδύακαι > o C στον πυρήνα.

7 Είναιηγεωθερµίαανανεώσιµηπηγή; Ο ρυθµός και η δυνατότητα πλήρους ενεργειακής επαναφόρτισης ενός γεωθερµικού συστήµατος αποτελεί το κρίσιµο κριτήριο στην ταξινόµηση ενός πόρου ως ανανεώσιµου ή όχι.

8 Γεωθερµικήβαθµίδα Ηθερµοκρασίατουεδάφουςαυξάνεταιµετοβάθοςτου από την επιφάνειά του. Ορυθµόςαύξησηςτηςθερµοκρασίαςµετοβάθοςαπότην επιφάνεια της γης είναι γνωστός µε το όνοµα γεωθερµική βαθµίδα. Ηγεωθερµικήβαθµίδακυµαίνεταιαπό 5 µέχρι 70 C/km, µεµέσητιµήτους 30 C/km ή 1 ο C ανά 30m. Περιοχές µε γεωθερµικό ενδιαφέρον είναι οι περιοχές που διαθέτουν γεωθερµική βαθµίδα µεγαλύτερη από τη µέση τιµή.

9 Περιορισµοίαξιοποίησης γεωθερµικούδυναµικού Περιορισµοί αξιοποίησης γεωθερµικού δυναµικού: τεχνικής φύσεως (διάβρωση, δηµιουργία επικαθίσεων) περιβαλλοντικής φύσεως (εκποµπές τοξικών αερίων, θερµική ρύπανση) οικονοµικής φύσεως, που παίζουν σπουδαίο ρόλο σε κάθε προσπάθειααξιοποίησηςτηςγεωθερµικήςενέργειας. Γενικά είναι πιθανότερη η αξιοποίηση γεωθερµικών ρευστών όταν αυτά βρίσκονται κοντά σε βιοµηχανικές, αστικές ή αγροτικές περιοχές, ή όταν υπάρχουν ανάγκες θέρµανσης καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

10 ΗγεωθερµίαωςµορφήΑ.Π.Ε. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της «Γεωθερµίας» έναντι των λοιπών Α.Π.Ε. είναιηµόνιµη «παροχή»ενέργειαςκαθ όλοτοέτος, χωρίς διακυµάνσεις και µε µικρό λειτουργικό κόστος καθώς και η δυνατότητα πλήρους ανάκτησης και εκµετάλλευσης της υπάρχουσας υπεδαφικής θερµότητας. Συγκρινόµενη µε άλλες εφαρµογές εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η ηλεκτροπαραγωγή µέσω γεωθερµικών ρευστών παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή απασχόλησης της τάξης του 0,98 (98%), αντίθετα µε τα αιολικά που έχουν συντελεστή 0,25 ~ 0,40 και τα φωτοβολταϊκά µε συντελεστή 0,15 ~ 0,18.

11 Κυριότερεςεφαρµογέςγεωθερµίας

12 Τα γεωθερµικά συστήµατα

13 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων Τα γεωθερµικά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορακριτήρια, όπως: το είδος των γεωθερµικών πόρων τοντύποκαιτηθερµοκρασίατωνρευστών τον τύπο του πετρώµατος που φιλοξενεί τα ρευστά το είδος της εστίας θερµότητας αν κυκλοφορούν ή όχι ρευστά στο γεωθερµικό ταµιευτήρα.

14 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων Σε σχέση µε το είδος των γεωθερµικών πόρων διακρίνονται πέντε κατηγορίες γεωθερµικών συστηµάτων:

15 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων α. Τα υδροθερµικά συστήµατα ή πόροι Είναι τα φυσικά υπόγεια θερµά ρευστά που βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους ταµιευτήρες, που θερµαίνονται από µία εστία θερµότητας και συχνά εµφανίζονται στην επιφάνειατηςγηςµετηµορφήθερµώνεκδηλώσεων. Τα συστήµατα αυτά συχνά ταυτίζονται µε το σύνολο σχεδόν των γεωθερµικών πεδίων, αφού σήµερα ουσιαστικά είναι τα µόνα συστήµατα που αξιοποιούνται.

16 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων β. Αβαθήςγεωθερµία (earth energy) Με την αβαθή γεωθερµία λαµβάνονται (ή και απορρίπτονται) ποσότητες ενέργειας από µικρά βάθη µε την ανακυκλοφορία νερού στα πρώτα 100m από την επιφάνεια τηςγηςήµετηνκυκλοφορίαυπόγειωννερώνήνερώναπό λίµνες, ποτάµιακαιτηθάλασσα. Αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή της γεωθερµικής ενέργειας.

17 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων γ. Τα προχωρηµένα γεωθερµικά συστήµατα (enhanced geothermal systems) Αναφέρονται στα θερµά πετρώµατα σε βάθος από 2 µέχρι 10km, από τα οποία µπορεί να ανακτηθεί ενέργεια χρησιµοποιώντας νερό που διοχετεύεταιαπότηνεπιφάνεια, µέσωκατάλληλωνγεωτρήσεων, και ανακτάται αρκετά θερµότερο µετηµορφήνερούήατµού µέσω άλλων γεωτρήσεων.

18 Ταξινόµησηγεωθερµικών συστηµάτων δ. Τα γεωπεπιεσµένα συστήµατα (geopressured systems) Αποτελούνταιαπόρευστάεγκλεισµένασεµεγάλοβάθος, βρίσκονται περιορισµένα από µη περατά πετρώµατα και η πίεσή τους υπερβαίνει την υδροστατική. ε. Ταµαγµατικάσυστήµατα (magma systems) Αναφέρονται στην απόληψη θερµότητας µε κατάλληλες γεωτρήσεις σε µαγµατικές διεισδύσεις, που βρίσκονται σε µικρό σχετικά βάθος.

19 Κατηγορίεςγεωθερµικώνπεδίων Ανάλογαµετηθερµοκρασίατουυπεδάφουςήτουρευστού, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες γεωθερµικών πεδίων: Υψηλής Ενθαλπίας. Όταν η θερµοκρασία των παραγόµενωνρευστώνξεπερνάτους 150 ο C. Ταρευστά αυτά αποτελούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από µίγµα υγρού ατµού και θερµού νερού. Μέσης Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες ρευστών µεταξύ ο C. Χαµηλής Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες ρευστών µεταξύ ο C.

20 Κατηγορίεςγεωθερµικώνπεδίων Ανάλογαµετηθερµοκρασίατουυπεδάφουςήτουρευστού, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι γεωθερµίας: Πολύ Χαληµής Ενθαλπίας (Κανονική, Οµαλή ή Αβαθής) µε θερµοκρασίες αντίστοιχες των µέσων ετησίων του αέρα περιβάλλοντος (µικρότερεςτων 25 ο C). Πάρα Πολύ Χαµηλής Ενθαλπίας µε θερµοκρασίες µικρότερεςτων 0 ο C (ΑρνητικήήPermafrost).

21 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος Ένατυπικόγεωθερµικόσύστηµαχαµηλήςθερµοκρασίας, ανεξάρτητα από το είδος της εφαρµογής, αποτελείται συνήθως από τέσσερα τυπικά υποσυστήµατα: 1. Το σύστηµα παραγωγής, που περιλαµβάνει την παραγωγική γεώτρηση, την αντλία παραγωγής και τις συσκευές στην κεφαλή της γεώτρησης. Το πλέον συνηθισµένο σχήµα αξιοποίησης είναι το σύστηµα των διπλών γεωτρήσεων («δίπολο»), στο οποίο το σύνολο του γεωθερµικού ρευστού επανεισάγεται στον ταµιευτήρα.

22 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος 2. Το σύστηµα µεταφοράς των γεωθερµικών ρευστών από τηνκεφαλήτηςγεώτρησηςµέχριτοσύστηµαεφαρµογής, µαζί µε το σύστηµα διανοµής της γεωθερµικής ενέργειας. Γιαεφαρµογέςµεθερµοκρασίανερούµικρότερηαπό 70ºC κυριαρχούν οι πλαστικοί σωλήνες.

23 Βασικάµέρηενόςγεωθερµικού συστήµατος 3. Το σύστηµα εφαρµογής (σύστηµα εναλλαγής της θερµότητας). Οι εναλλάκτες πλακών είναι οι κατ εξοχήν εναλλάκτες που χρησιµοποιούνται στα γεωθερµικά συστήµατα θέρµανσης όταν η χηµεία των νερών δεν επιτρέπει την απ ευθείας εφαρµογή. Η θέρµανση των χώρων στα κτήρια επιτελείται µε τη διέλευση του θερµού νερού µέσω των µετατροπέων θερµότητας αέρα-υγρού (converters), κάτι που γίνεταικαιµετασυµβατικάσυστήµαταθέρµανσης. 4. Το σύστηµα διάθεσης των ρευστών.

24 Έρευνα γεωθερµικού εδίου

25 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας Η αναζήτηση των γεωθερµικών περιοχών µε ρευστά που να σχηµατίζουν ένα εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα, γίνεται µε κατάλληλη γεωθερµική έρευνα, η οποία πραγµατοποιείται κυρίως στην επιφάνεια µε τις µικρότερες κατά το δυνατόν δαπάνες. Αν η επιφανειακή έρευνα δείξει θετικά αποτελέσµατα ακολουθεί ανόρυξη ερευνητικών και κατόπιν παραγωγικών γεωτρήσεων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρές.

26 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας Η γεωθερµική έρευνα διακρίνεται σε τέσσερα κύρια τυποποιηµένα (ή τυπικά) στάδια: 1. Γενικήεπισκόπησηµεγάληςκλίµακας. Χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων (γεωλογικοί καιτεκτονικοίχάρτες, αεροφωτογραφίες, βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναγνωριστικέςεπισκέψεις, θερµοµετρήσεις, δειγµατοληψίες-αναλύσειςνερώνκτλ.) για την επιλογή και υπόδειξη των περιοχών µε τις ευνοϊκότερες συνθήκες.

27 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 2. Λεπτοµερής και συστηµατική έρευνα των πιθανότερων γεωθερµικώνπεριοχών. Ερευνώνταιµελεπτοµέρειαεκείνοιοιπαράγοντες (γεωλογικοί, τεκτονικοί, ηφαιστειολογικοί, στρωµατογραφικοί, λιθολογικοί, υδρογεωλογικοί, γεωχηµικοί, γεωφυσικοί, θερµοδυναµικοίκλπ) πουµπορούνναχαρακτηρίσουνµιαγεωθερµικήπεριοχή. Τελικός στόχος του σταδίου αυτού είναι ο προσδιορισµός του γεωθερµικού µοντέλου κάθε γεωθερµικού κοιτάσµατος και η γνώση της θέσης και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα γεωθερµικά ρευστά ή θερµά πετρώµατα. Συγχρόνως προτείνεται η σειρά, το βάθος και τα χαρακτηριστικά των ερευνητικώνπαραγωγικών γεωτρήσεων.

28 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 3. Εντοπισµός-περιχάραξη των γεωθερµικών πεδίων και µελέτη τωνχαρακτηριστικών. Το στάδιο αυτό καταλήγει στον προσδιορισµό των πιθανότερων γεωθερµικών περιοχών και των θέσεων στις οποίες προτείνεται η εκτέλεση των πρώτων βαθιών γεωτρήσεων έρευνας και παραγωγής. Στη συνέχεια καταρτίζεται το λεπτοµερές πρόγραµµα γεωτρήσεων. Οι γεωθερµικές γεωτρήσεις διακρίνονται, αναφορικά µε το σκοπό της ανόρυξής τους, σε ερευνητικές, παραγωγικές ή επανεισαγωγής, και σε σχέση µε την ενθαλπία των ρευστών, σε χαµηλής, µέσης ή υψηλής ενθαλπίας.

29 Στάδιαγεωθερµικήςέρευνας 4. Ανάπτυξηκαιδιαχείρισητωνγεωθερµικώνπεδίων. Αναφέρεται στα σπουδαιότερα προβλήµατα διαχείρισης και λειτουργίας ενός γεωθερµικού πεδίου.

30 Στάδιαανάπτυξηςγεωθερµικών εφαρµογών

31 Στάδιαανάπτυξηςγεωθερµικών εφαρµογών

32 ΓεωθερµικόςχάρτηςΜήλου

33 ΓεωθερµικόςχάρτηςΝισύρου

34 Ε ι τώσεις α ό τη χρήση της γεωθερµίας

35 Επιπτώσειςαπότηχρήσηγεωθερµίας Ηγεωθερµικήενέργειαθεωρείται «ήπια»µορφήενέργειας, σε σύγκριση µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκµετάλλευσή τηςναείναισυχνάαµελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των γεωθερµικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας σε διαλυµένα άλατα και αέρια σε σχέση µε τα ρευστά χαµηλής ενθαλπίας επιβάλλουν το διαχωρισµό τωνεπιπτώσεωναπότηναξιοποίησητηςγεωθερµίας. Τα προβλήµατα από τη διάθεση των νερών που χρησιµοποιούνται για άµεσες χρήσεις είναι κατά κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν µηδενικά) από ότι των ρευστών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

36 Επιπτώσειςαπότηχρήσηγεωθερµίας Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής ενθαλπίας διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή καιταξινοµούνται: επιπτώσειςαπότηχρήσηγης εκποµπές αερίων τη διάθεση υγρών αποβλήτων θόρυβο δηµιουργία µικροσεισµικότητας καθιζήσεις.

37 Χρήσηγης Η έκταση γης που απαιτείται για την αξιοποίηση της γεωθερµίας (π.χ. για την εγκατάσταση της µονάδας, το χώρο για τις γεωτρήσεις, τις σωληνώσεις µεταφοράς και τους δρόµους πρόσβασης) είναι γενικά µικρότερη από την έκταση της γης που απαιτούν άλλες µορφές ενέργειας (ατµοηλεκτρικοί σταθµοί άνθρακα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί κτλ).

38 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας προέρχεται από τη διάθεση των γεωθερµικών νερών στουςυδάτινουςαποδέκτες. Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε διάφορα χηµικά συστατικά, το γεωθερµικό ρευστό προτού διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασίακαιναµειωθείηθερµοκρασίατου. Η περιβαλλοντικά περισσότερο αποδεκτή µέθοδος διάθεσης των γεωθερµικών ρευστών είναι η επανεισαγωγή τους στον ταµιευτήρα.

39 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Οι επιπτώσεις από τη διάθεση γεωθερµικών ρευστών επίσης προέρχονται από το σχηµατισµό επικαθίσεων (καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε αυτά. Από τις επικαθίσεις αυτές προκύπτουν διάβρωση των µεταλλικών επιφανειών και ορισµένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεσητωνρευστώνµετάτηχρήσητους, εκποµπές τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου). Όλα αυτά τα προβλήµατα σχετίζονται άµεσα µε την ιδιάζουσα χηµικήσύστασητωνπερισσότερωνγεωθερµικώνρευστών, που λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της παραµονής τους σε επαφή µε διάφορα πετρώµατα περιέχουν κατά κανόνα σηµαντικές ποσότητες διαλυµένων αλάτων και αερίων.

40 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η άµεση επανεισαγωγή των γεωθερµικών ρευστών στον ταµιευτήρα, όπως στην περίπτωση των µονάδων µε δυαδικό κύκλο, οι επιπτώσεις είναιελάχιστες. Κατάτηφάσητηςέρευνας, τηςανόρυξηςτωνγεωτρήσεων, των δοκιµών και της κατασκευής της µονάδας µπορούν να υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερµικών νερών σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και αυξηµένος θόρυβος.

41 ιάθεσηγεωθερµικώνρευστών Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερµικές µονάδες επικεντρώνονται: στηνεπιλογήτουκατάλληλουυλικούκατασκευής (π.χ. χρήση πολυµερικών υλικών, εναλλακτών θερµότητας από τιτάνιο, Hastelloyκλπ) στην επικάλυψη των µεταλλικών επιφανειών µε ανθεκτικά στη διάβρωση στρώµατα στην προσθήκη αναστολέων διάβρωσης στον ορθό σχεδιασµό της µονάδας (ρύθµιση του ph του ρευστού).

42 Εκποµπέςαερίων Το CO 2 πουεκπέµπεταιαπόγεωθερµικέςµονάδεςποικίλλει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πεδίου, καθώς και την τεχνολογίαπαραγωγήςτηςηλεκτρικήςενέργειας. Το H 2 S, λόγωτηςέντονηςοσµήςτουκαιτηςσχετικής τοξικότητάς του, είναι υπεύθυνο τις περισσότερες φορές για τηνπροκατάληψηπουεκδηλώνεταικατάτηςγεωθερµίας. Οιεκποµπές H 2 S ποικίλλουναπό <0,5g/kWh µέχρικαι 7g/kWh. Οιεκποµπέςτου H 2 S µπορούνναελεγχθούνσχετικάεύκολα και να µειωθούν σε µικρές συγκεντρώσεις µε µια πληθώρα µεθόδων.

43 Εκποµπέςαερίων Πρωτογενής πηγή Άνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Γεωθερµία Φωτοβολταϊκά Βιοµάζα Εκποµπές αερίων (kg/mwh ηλεκτρικής ενέργειας) CO 2 NO x SO x ,4 11, ,4 1, ,4 0,0 95 0,3 0, ,3 0,4 20 1,8 0,5

44 Γεωθερµία υψηλής και µέσης ενθαλ ίας

45 Γεωθερµίαυψηλής καιµέσηςενθαλπίας Χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να προσφέρει θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Είναι από τις πιο καθαρές για το περιβάλλον µορφές ενέργειας. ιακρίνονται οι ακόλουθες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε γεωθερµικά πεδία υψηλής ενθαλπίας: χρήση ξηρού ατµού χρήση ακαριαίου ατµού δυαδικός κύκλος ή κύκλος Rankine

46 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηξηρούατµού Ο υπέρθερµος ατµός οδηγείται απευθείας σε στρόβιλο, ο οποίος θέτει σε λειτουργία γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

47 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηξηρούατµού Αυτός είναι ο παλαιότερος τύπος γεωθερµικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο Larderello στην Ιταλία το 1904, που σήµερα αριθµεί 504MW εγκατεστηµένης ηλεκτρικής ισχύος.

48 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Το γεωθερµικό ρευστό είτε έρχεται ως διφασική ροή από τη γεώτρηση είτε εκτονώνεται σε πίεση χαµηλότερη από την πίεση που επικρατεί στην κεφαλή της γεώτρησης και µετατρέπεται σε διφασικό µίγµα. Το µίγµα αυτό διαχωρίζεται σε κατακόρυφο διαχωριστή και ο ατµός οδηγείται στο στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

49 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Εάν η θερµοκρασία και η πίεση του γεωθερµικού υγρού το επιτρέπουν, τότε το υγρό µπορεί να εκτονωθεί για δεύτερη φορά ή και περισσότερες φορές, ώστε να παραχθεί επιπλέον ατµός, πουθααυξήσεισηµαντικάτηναπόδοσητηςµονάδας.

50 Γεωθερµίαυψηλήςενθαλπίας Χρήσηυγρούατµού Τέτοια εγκατάσταση λειτουργεί στο Imperial Valley, στην Καλιφόρνια.

51 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Το γεωθερµικό ρευστό χρησιµοποιείται για τη θέρµανση (και εξάτµιση) σε έναν εναλλάκτη του δευτερεύοντος ρευστού (νερό & αµµωνία, ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, CO 2 κλπ) το οποίοέχειµικρότεροσηµείοζέσεωςσεσχέσηµετονερό. Οι ατµοί του δευτερεύοντος ρευστού οδηγούνται αρχικά στο στρόβιλο και εν συνεχεία στο συµπυκνωτή.

52 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Το ρευστό από το συµπυκνωτή συµπιέζεται και επανεισάγεται πάλι στον εναλλάκτη µέσω της αντλίας ανακυκλοφορίας του ψυκτικού µέσου. Ουσιαστικά πρόκειται για χρήση γεωθερµικού πεδίου µέσης ενθαλπίας, αφού η θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών µπορεί να υπερβαίνει µόνο τους 90 ο C.

53 υαδικόςκύκλοςµεπτητικόρευστό ήκύκλος Rankineµεοργανικόρευστό Τέτοια εγκατάσταση λειτουργεί στο Soda Lake, στη Νεβάδα.

54 Γεωθερµικόςσταθµόςισχύος

55 Γεωθερµικόςσταθµόςισχύος

56 Κόστοςγεωθερµικώνεγκαταστάσεων γιαπαραγωγήηλεκτρικήςενέργειας Οι τελικές δαπάνες επένδυσης για τις γεωθερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλουν µεταξύ 900 και ανάεγκατεστηµένο kwe. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 0,04 και 0,07 /kwhe συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης.

57 Γεωγραφικήκατανοµήγεωθερµικών έργωνµέσης & υψηλήςενθαλπίας Η παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς των σταθµών ηλεκτροπαραγωγήςκατάτο 2005, ανήλθεσε 8.927,63MWe. Στην Ευρώπη η εγκατεστηµένη ισχύς των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής είναι 1.124,43MWe (2005).

58 Παγκόσµιακατανοµήγεωθερµικών έργωνµέσης & υψηλήςενθαλπίας

59 Γεωθερµία χαµηλής ενθαλ ίας

60 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Οι άµεσες χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίαςείναι: άµεση θέρµανση χώρων θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών ιχθυοκαλλιέργειες βιοµηχανικές εφαρµογές θέρµανση πισίνων και ιατρικές εφαρµογές άλλες χρήσεις.

61 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Παγκοσµίως, η συνολική εγκατεστηµένη θερµική ισχύς το 2005 ανήλθε σε MWth, σηµειώνοντας αύξηση κατά 85% σεσχέσηµετο Από την ισχύ αυτή τα MWth προέρχονται από την Ευρώπη. Η εγκατεστηµένη θερµική ισχύς στην Ελλάδακατάτο 2005 ανήλθε µόλις σε 74,8MWth.

62 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων Η άµεση θέρµανση χώρων είναι η παλαιότερη µορφή χρήσης της γεωθερµικής ενέργειας και η πλέον διαδεδοµένη στηνευρώπη. Περιλαµβάνει επίσης την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακέςχρήσεις. Το γεωθερµικό ρευστό από µία ή δύο γεωτρήσεις αποδίδει θερµότητα στο σύστηµα θέρµανσης του ενεργειακού χρήστη, είτεάµεσα, είτεµέσωενόςεναλλάκτηθερµότητας. Γι αυτή την εφαρµογή απαιτούνται γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 45 C.

63 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων

64 Γεωθερµίαχαµηλήςενθαλπίας Άµεσηθέρµανσηχώρων Η θέρµανση χώρων από τη γεωθερµία είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση µε τα ορυκτά καύσιµα. Κόστος κεφαλαίου ανά εγκατεστηµένο kwth. Ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας 2-3% του κόστους κεφαλαίου. Κόστοςπαραγόµενηςενέργειας 0,005-0,035 /kwhth συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων των κεφαλαίων και τουκόστουςχρήµατος.

65 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών Τα θερµαινόµενα θερµοκήπια και εδάφη χρησιµοποιούνται για την αύξηση της παραγωγής και την πρωίµιση καλλιεργειών. Οι απαιτούµενες ποσότητες ενέργειας είναι µεγάλες, µε αποτέλεσµα η γεωθερµία να αποτελεί την ιδανική µορφή ενέργειας για αγροτικές εφαρµογές, λόγω του µικρού κόστουςτης. Τα θερµοκήπια και η θέρµανση εδαφών απαιτούν την παρουσία γεωθερµικών ρευστών σε θερµοκρασία που υπερβαίνει τους 30 C.

66 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών Ο χώρος ενός θερµοκηπίου µπορεί να θερµανθεί, ανάλογα µε τη θερµοκρασία και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του γεωθερµικούρευστού: α. µε εναέριους, επιδαπέδιους σωλήνες ή µε σωλήνες τοποθετηµένους µέσα στο χώµα (σε βάθος 5-20 cm) β. µε εναλλάκτη αέρα γεωθερµικού νερού (αερόθερµο) γ. µε τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων στα πλευρικά τοιχώµατα του θερµοκηπίου δ. µε ψεκασµό της οροφής του θερµοκηπίου µε γεωθερµικό υγρό ή διέλευση υγρού στα διπλά τοιχώµατα της οροφής (κυρίωςγιααντιπαγετικήπροστασία) ε. µε συνδυασµό των προηγούµενων τρόπων.

67 Θέρµανσηθερµοκηπίωνκαιεδαφών

68 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνευρώπη Η θέρµανση θερµοκηπίων από τη γεωθερµία στην Ευρώπη αντιστοιχεί σε 1.072,9 MWth, πάνω από το 75% του συνόλου παγκοσµίως.

69 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα άµεση θέρµανση µε σωλήνες PP Λέσβος άµεση θέρµανση µε σακούλες PΕ Μήλος

70 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα Υπεδαφική θέρµανση εδαφών για πρωίµιση σπαραγγιών Ν. ΕράσµιοΞάνθης

71 Εφαρµογέςθέρµανσηςθερµοκηπίων καιεδαφώνστηνελλάδα Καλλιέργεια του µικροφύκους Spirulina µε τη χρήση της γεωθερµικής ενέργειας στη Νιγρίτα Σερρών

72 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες Η γεωθερµία συµβάλλει µε οικονοµικό τρόπο στη θέρµανση του νερού σε ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών, θαλάσσιων µαλακόστρακων (π.χ. γαρίδας) καιερπετώνµεεµπορικήαξία (π.χ. αλιγάτορες). Η θέρµανση πραγµατοποιείται είτε άµεσα, µε την απευθείας εισαγωγή του γεωθερµικού νερού στις δεξαµενές ή λιµνούλες ανάπτυξης, είτε έµµεσα, ύστερα από τη θέρµανση γλυκού ή θαλασσινούνερού. Για την άµεση χρήση του γεωθερµικού νερού απαιτείται να µην υπάρχουν τοξικά συστατικά στο νερό (π.χ. βαρέα µέταλλα, υδρόθειο, αρσενικόκλπ). Οι υδατοκαλλιέργειες απαιτούν την παρουσία γεωθερµικού ρευστού σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 20 C.

73 Εφαρµογέςθέρµανσης ιχθυοκαλλιεργειώνστηνευρώπη Η εγκατεστηµένη ισχύς για υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη κατάτο 2005 ανήλθεσε 230 MWth.

74 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες στηνελλάδα Καλλιέργεια σπιρουλίνας Νιγρίτα Σερρών

75 Εφαρµογέςστιςιχθυοκαλλιέργειες στηνελλάδα Αντιπαγετική προστασία και θέρµανση τεχνητών λιµνών Πόρτο Λάγος Ξάνθης & Νιγρίτα Σερρών

76 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να είναι οικονοµικώς αποδοτική καιαξιόπιστηστιςβιοµηχανικέςεφαρµογές. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία των ρευστών, χρησιµοποιείται για προπαρασκευήκονσερβοποιηµένωντροφών, εµφιάλωσηποτών, ξήρανσηαγροτικώνπροϊόντων, τροφίµων, δερµάτων. Αν η θερµοκρασία των γεωθερµικών ρευστών είναι µικρότερη από την απαιτούµενη, είναι δυνατή η χρήση ρευστών σε διαδικασίες προθέρµανσης ή η ανύψωση της θερµοκρασίας τους µε αντλίες θερµότητας ή µε θέρµανση από συµβατικά καύσιµα. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χρήση των γεωθερµικών ρευστών σε βιοµηχανίες είναι η γειτνίαση της τελευταίας µε το γεωθερµικό πεδίο.

77 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία Οι βιοµηχανικές εφαρµογές από τη γεωθερµία στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε 120,3MWth, περίπου το 25% του συνόλου παγκοσµίως. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση της Ευρώπης, µε εγκατεστηµένη ισχύ 0,2MWth, όλη σε µία µονάδα αφυδάτωσης ντοµάταςστονέοεράσµιοξάνθης (ηπρώτηστονκόσµο).

78 Εφαρµογέςστηβιοµηχανία

79 Άλλεςεφαρµογέςγεωθερµίας χαµηλήςενθαλπίας Ξήρανση ντοµάτας Νέο Εράσµιο Ξάνθης Προξήρανση βαµβακιού Νέα Κεσσάνη Ξάνθης

80 Θέρµανσηπισίνωνκαιιατρικές εφαρµογές Μία από τις πλέον δηµοφιλείς χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειαςσεόλοτονκόσµοείναιηθέρµανσηπισίνωνκαιοι ιατρικέςεφαρµογές. Σήµερα υπάρχει µία πληθώρα από λουτροπόλεις που χρησιµοποιούν το γεωθερµικό νερό είτε για θεραπεία είτε για αναζωογόνηση. Σε ότι αφορά τις θεραπευτικές εφαρµογές, οι δράσεις των γεωθερµικών νερών στον ανθρώπινο οργανισµό διαφέρουν ανάλογαµετησύστασήτους (θερµοκρασία, µεταλλικάστοιχεία) αλλάκαιµετοντρόποχρήσηςτους. Οικυριότερεςεφαρµογέςείναι: λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και λασποθεραπεία.

81 ΙατρικέςεφαρµογέςστηνΕυρώπη Η εγκατεστηµένη ισχύς για θέρµανση πισίνων και ιατρικές εφαρµογές στην Ευρώπη το 2005 ανήλθε σε 1.476,43MWth.

82 Θέρµανσηπισίνωνκαιιατρικές εφαρµογές Θερµά λουτρά Υδροθεραπευτήριο «Θερµαί Σύλλα» Αιδηψός, Εύβοια

83 Κανονική γεωθερµία

84 Κανονικήγεωθερµία Οµαλή ή αβαθής γεωθερµική ενέργεια καλείται η ενέργεια που προέρχεται από την εκµετάλλευση της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικό δυναµικόκαιβρίσκονταισεµικρόβάθος. Οι θερµοκρασίες των πετρωµάτων και υπόγειων νερών, που αναπτύσσειηοµαλήγεωθερµικήενέργειασεβάθη 0-200m, είναικατάτοπλείστονκατώτερεςαπό 25 C. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για αβαθή υπεδαφική θερµότητα, η οποία είναι µία περιβαλλοντική ενέργεια, όταν µάλισταµέροςαυτής, κυρίωςσταβάθητων 0-30m περίπου, είναι ηλιακής προέλευσης.

85 Κανονικήγεωθερµία Στα βάθη 0-15m το ποσοστό της θερµότητας ηλιακής προέλευσης γίνεται εµφανές, αυξανόµενο καθώς µικραίνει η απόσταση από την εδαφική επιφάνεια και καθώς µεγαλώνει τογεωγραφικόπλάτοςτουτόπου. Η περιβαλλοντική θερµική ενέργεια αξιοποιείται µε τις αντλίες θερµότητας, οι οποίες αποτελούν σήµερα σηµαντικό µέσο εξοικονόµησης ενέργειας και περιορισµού των ρυπογόνων καυσίµων.

86 Αξιοποίησηαβαθούςγεωθερµίας Η αβαθής γεωθερµική ενέργεια αξιοποιείται σήµερα εµπορικά µε αντλίες θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος για θέρµανση και ψύξηκτηρίωνκαιπαραγωγήζεστούνερού. Η εκµετάλλευση αυτής της µορφής ενέργειας γίνεται χρησιµοποιώνταςωςπηγήενέργειας: τααβαθήυπόγειανερά τηθερµοκρασίατωνπετρωµάτωνµικρούβάθους. Πλεονέκτηµα των αβαθών γεωθερµικών πηγών είναι οι σταθερές θερµοκρασίες καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού δεν επηρεάζονται από τις θερµοκρασιακές και µετεωρολογικές µεταβολές που συµβαίνουν στην επιφάνεια της Γης.

87 Αρχήλειτουργίας Χειµώνας θέρµανση Καλοκαίρι -ψύξη

88 Ισοζύγιοενέργειας 20% της συνολικής αποδιδόµενης ενέργειας από ΓΑΘ προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια

89 Αντλίεςθερµότηταςσυνδεδεµένες στοέδαφος Περιλαµβάνουν µηχανικές αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούν το νερό το οποίο προέρχεται από υπόγειες πηγές (κρύες, χλιαρέςήθερµέςγεωτρήσεις, εγκαταλειµµέναορυχεία, κλπ) µεθερµοκρασία C, επιφανειακέςπηγές (λίµνες, ποταµοί, θάλασσα) θερµοκρασίας 5-25 C. Χαρακτηρίζονται από αποδοτικότητα υψηλής ενέργειας µε ένα µέσο συντελεστή απόδοσης (COP) 3 για τις εγκατεστηµένες µονάδεςκαιµεγαλύτεροτου 4 γιατιςνέεςµονάδες.

90 Αντλίεςθερµότηταςσυνδεδεµένες στοέδαφος Ένασύστηµαγεωθερµικήςαντλίαςθερµότητας (ΓΑΘ) αποτελείταιαπό: 1. τη µηχανική µονάδα της αντλίας θερµότητας 2. τον εναλλάκτη θερµότητας κλειστού ή ανοικτού συστήµατος 3. τοσύστηµακυκλοφορίαςνερούστοκτήριο. Οι αντλίες θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος µπορούν να παράγουν νερό θερµοκρασίας C Συνεπώς συνδυάζονται µε συστήµατα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας (fan coils), τηθέρµανσηδαπέδωνκλπ. Μπορούν επίσης να παρέχουν ψύξη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδουγιαταθερµότερακλίµατα.

91 Αντλίεςθερµότητας

92 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Στα συστήµατα κλειστών βρόγχων, νερό ή µίγµα νερού µε αντιψυκτικό περιβαλλοντικά ασφαλές, κυκλοφορούν µέσω ενός σωλήνα, απάγουν θερµότητα από ή απορρίπτουν θερµότητα στο έδαφος. εν υπάρχει καµία επαφή µεταξύ του σωλήνα κλειστών βρόγχων καιτουυπόγειουνερούήτουεδάφους. Τα κλειστά συστήµατα διακρίνονται σε οριζόντια, κατακόρυφα και σπειροειδή.

93 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία οριζόντια εγκατάσταση, οι βρόγχοι του εναλλάκτη θερµότητας µπορεί να είναι συνδεδεµένοι είτε εν σειρά είτε εν παραλλήλω.

94 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία κατακόρυφη εγκατάσταση, ο βρόγχος του εναλλάκτη θερµότητας είναι σωλήνας σχήµατος U, ο οποίος τοποθετείται σε µίαγεώτρησηβάθους 50 έως 150 µέτρα.

95 ΓΑΘκλειστούβρόγχου Σε µία σπειροειδή εγκατάσταση, ο εύκαµπτος σωλήνας σπειροειδούςσχήµατος (συχνάαποκαλείται «Slinky») τοποθετείται µέσα σε όρυγµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξήσει την απόδοση του επιφανειακού εναλλάκτη θερµότητας κατά 40%.

96 ΓΑΘανοιχτούβρόγχου Το ανοικτό κάθετο σύστηµα χρησιµοποιεί µία γεώτρηση για να παρέχει το υπόγειο νερό στην αντλία θερµότητας και ανάλογα µε τιςανάγκες, τονερόµπορείναχρησιµοποιηθείµέσαστοκτήριο, να εκφορτιστεί στην επιφάνεια ή να εισαχθεί σε µία δεύτερη γεώτρηση.

97 ΚόστοςεγκατάστασηςΓΑΘ Το κόστος κεφαλαίου ποικίλλει από /εγκατεστηµένο kwth για τις µονάδες που χρησιµοποιούν υπόγειο ή επιφανειακό νερό, και από /εγκατεστηµένο kwth για τις µονάδες πουσυνδέονταιµεγεωτρήσειςκαιεναλλάκτεςθερµότητας. Το κόστος παραγωγής ποικίλλει από 0,015-0,055 /kwhth για τις µονάδες που χρησιµοποιούν υπόγειο ή επιφανειακό νερό, έως 0,03-0,10 /kwhth για τις µονάδες που συνδέονται µε γεωτρήσεις και εναλλάκτες θερµότητας. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται και οιαποσβέσεις.

98 ΕφαρµογέςΓΑΘ Παγκοσµίως, η εγκατεστηµένη ισχύς για αντλίες θερµότητας το 2005 ανήλθεσε ,29MWth. Στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί 7.100,39MWth αντλιών θερµότητας συνδεδεµένες στο έδαφος και λειτουργούν κυρίως για θέρµανση. Στην Ελλάδα, η εγκατεστηµένη ισχύς γεωθερµικών αντλιών θερµότητας περιλαµβάνει λίγες πιλοτικές εφαρµογές και αντιστοιχείσε 4MWth περίπου.

99 ΕφαρµογέςΓΑΘ

100 Τρόποισύνδεσηςµετηγη Κάθετε Πετρώδε έδαφο Αυξηµένο κόστο Μικρή χρήση γη Υψηλή αποδοτικότητα Οριζόντια Μεγάλη χρήση γη Μειωµένο κόστο Μικρά κτήρια Μεταβολή θερµοκρασία Υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων Υδροφόρο ορίζοντα Μικρότερο κόστο ιατάξει -Νόµοι Ρύπανση εναλλακτών

101 Κριτήριαεπιλογήςσυστήµατος ΚανονικήςΓεωθερµίας (GSHP) Βέλτιστη οικονοµικότητα: Απαιτείται θέρµανση και ψύξη Μεγάλες εποχιακές αλλαγές θερµοκρασίας Νέα κατασκευή ή αλλαγή - αντικατάσταση συστηµάτων Για θέρµανση µόνο: χαµηλή τιµή ηλεκτρισµού και υψηλή τιµήπετρελαίου, αερίου Για ψύξη µόνο: υψηλή τιµή ηλεκτρισµού και χρέωση αιχµής. ιαθεσιµότητα σκαπτικού και διατρητικού εξοπλισµού.

102 Ανοικτόσύστηµα Λχτο Νηπιαγωγείο του ηµου Μούδρου

103 ΚατακόρυφοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Vertical Earth Heat Exchanger VEHE) Θερµαντλία Νερού Νερού ήψυκτικού µέσου Κατανάλωση ηλ. ενέργεια Αποβολή θερµότητα απότο συµπυκνωτή Πρόσδοση θερµότητα στον ατµοποιητή Κάθετο Γεωθερµικό Εναλλάκτη

104 ΟριζόντιοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE)

105 ΟριζόντιοςΓεωθερµικόςΕναλλάκτης (Horizontal Earth Heat Exchanger HEHE)

106 Μεταβολήθερµοκρασίαςεδάφους συναρτήσειτουβάθους Έχει διαπιστωθεί ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουντηθερµοκρασίασεµικρόσχετικάβάθος, συνήθως µέχρι τα 5m, ενώ έχουν µηδενική επίδραση κάτω των 31m. Η µεταβολή της θερµοκρασίας στα 2m βάθους από την επιφάνεια του εδάφους δεν µεταβάλλεται περισσότερο από ±2 C κατά τη διάρκεια του έτους. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια και από τις θερµοφυσικές ιδιότητες του υλικού του υπεδάφους.

107 Καµπύλεςµέγιστηςκαιελάχιστης θερµοκρασίαςυπεδάφους 34,00 31,00 MAX 21 JANUARY 21 FEBRUARY TEMPERATURE 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 13,00 21 MARCH 21 APRIL 21 MAY 21 JUNE 21 JULY 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 OCTOBER 21 NOVEMBER 21 DECEMBER 10, DEPTH MIN Καµπύλες µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας υπεδάφους αναλόγωςτουβάθους, (µέσηετήσιαθερµοκρασίααέρα 23 ο C)

108 Μέγιστηκαιελάχιστηθερµοκρασία αέρακαιεπιφανειακούυπεδάφους

109 Περιοδικήθέρµανσηεδάφους Η µέση τιµή της θερµοκρασίας του εδάφους κατά βάθος αυξάνεταιαπότο 1 ο έωςτο 5 ο έτοςλειτουργίαςτης κλιµατιστικήςεγκατάστασηςαπό: 23,20 σε 23,24 ο Cδηλαδή 0,04Κ. Κατά τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται µικρή µείωση της θερµοκρασίας κατά βάθος λόγω της απορρόφησης θερµότητας από το έδαφος µέσω της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας κατά 1,77Κ Κατά τους θερινούς µήνες παρουσιάζεται µικρή αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,8Κ κατά βάθος λόγω αποβολής θερµότητας προς το έδαφος.

110 Μεταβολήτηςθερµοκρασίαςτου υπεδάφους Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25%

111 Ετήσιαµεταβολή COP συναρτήσει τουβάθουςοριζόντιουεναλλάκτη Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25%

112 Θερµοκρασιακήκατανοµήεδάφους σεκατακόρυφοεναλλάκτη Μήνας: Απρίλιος, T in,water =17,0 C, m=0,30kg/s, D=28mm, d=22mm

113 q& geo Μεταφοράθερµότηταςσε κατακόρυφο (καιοριζόντιο) εναλλάκτη Θερµότητα αγωγής υπεδάφους: ( t,x, y,l ) λ [ T ( t,x, y,z ) T( t,x, y, L )] z = j j 1 j 1 Θερµότητα συναγωγής και ακτινοβολίας στην επιφάνεια: q& ( t,x, y,0) = h T ( t) T( t,x, y,0) Θερµότητα συναγωγής νερού: [ ] I(t) geo 0 0 j + q& ( t,z) = h T ( t) T( t,z) f [ ] f Απορροφούµενηθερµότηταεναλλάκτη: L ( ) = 2 π r n q& ( t,z)dz Q& t 0 j j z

114 Χρονικήυστέρησητωνεποχώνσαν συνάρτησητουβάθους Αέρα Ιούλιο 198 η ηµέρα 1µ, περίπου µετά από ~40 ηµέρε 0, 5µ, µετά από 10 ηµέρε 5µ, µετά από 120 ηµέρε Υλικάυπεδάφουςµελ=1,0W/mK, c=800kj/kgk, ρ=200kg/m 3,υγρασία 25% Η αναπτυσσόµενη χρονική υστέρηση ηµερών συνεπάγεται σηµαντική υποβοήθηση στα εποχικά φορτία. Το µέγεθός της εξαρτάται από το υπέδαφος

115 Ποσοστιαίακατανοµήγεωθερµικών εφαρµογώνστηνελλάδα

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr.

Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Μ. Γρ. Βραχόπουλος. Vrachopoulos Μ. Gr. Γεωθερµία Κανονική Βαθµίδα (Ηλιογεωθερµία) Μ. Γρ. Βραχόπουλος Geothermy - Natural Step (Solar-ground energy) Vrachopoulos Μ. Gr. May 09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος

Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Γεωθερµική Ενέργεια και Εφαρµογές Νίκος Ανδρίτσος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεωθερµική Ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια είναι στην κυριολεξία η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) H ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) H ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ. 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) H ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ: 4 (ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Γεωθερμία Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος και Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Διάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών 2η Διεθνής Έκθεση Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2008 10-13 Απριλίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία και παραδείγματα εφαρμογών Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Γεωθερμική Ενέργεια IΙ Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Είναι η θερμότητα που μεταφέρεται από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια. Κατά μέσο όρο η ροή θερμότητας είναι 87 mw/cm2 και εκδηλώνεται υπό μορφή ζεστών νερών και ατμών. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 10: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Γεωθερμία Μορφές Γεωθερμικής Ενέργειας Υψηλής Ενθαλπίας Χαμηλής Ενθαλπίας Αβαθούς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Γεωθερμική Ενέργεια I Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ

ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ ΥΡΗΗ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΓΙΑ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ Ν. ΜΗΛΟ Κέντπο Ανανεώσιμων Πηγών & Δξοικονόμησηρ Δνέπγειαρ Γπ. Κ. Καπύτσαρ Σμήμα Γεωθεπμικήρ Δνέπγειαρ 21/11/2013 Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ηµερίδα: Ενεργειακέ εφαρµογέ σε κτήρια Τετάρτη 11 Μάη 211 Συνεδριακό κέντρο νοµαρχία ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ. Γρ. Βραχόπουλος NATURAL GEOTHERMAL ENERGY Μ. Gr. Vrachopoulos Μάρη 211 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εφαρμογές Αβαθούς Γεωθερμίας Με Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) Αντώνιος Ακογλάνης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Στην παρούσα ενότητα διερευνώνται εφαρμογές της

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Μ. Φυτίκας Οµότιµος καθηγητής ΑΠΘ Ν. Ανδρίτσος, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγητής Τµήµατος Μηχ/γων Μηχ/κών Παν. Θεσσαλίας Ρ. ρακούλης, ΜΜ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων Λέξεις κλειδιά Γεωθερµία και

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας/Τομέας Γεωλογίας Μιχάλης Φυτίκας, Ομ. Καθηγητής Γεωθερμίας Α.Π.Θ. Μαρία Παπαχρήστου, MSc Γεωλόγος Α.Π.Θ. Περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια

Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια Κανονική Γεωθερµία Εφαρµογές στα κτήρια Μ. Γρ. Βραχόπουλος Ιούλιος 2009 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) TEE Κέρκυρα Τεχνολογίες &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία «Χωροθέτηση μονάδων παραγωγής Ενέργειας από Γεωθερμία. Προτάσεις για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Ελλάδας»

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ στην ΕΡΕΥΝΑ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΘ 2016 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η θερμική ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στα θερμά ρευστά και πετρώματα (>25 ο C). Η θερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 4 η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ, 22-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β» - Workshop J «ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ» Μ. ΦΥΤΙΚΑΣ-Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Καβάλα, / /2012

Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Καβάλα, / /2012 Εγκρίνεται η Πτυχιακή Εργασία Καβάλα, / /2012 Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κόγια Φωτεινή Σαράφης Ηλίας Η Εξεταστική Επιτροπή 1. Κόγια Φωτεινή 2. 3. [i] Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σπουδάστρια: Δασκαλάκη Α. Διονυσία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα GROUNDREACH HEATING AND COOLING WITH GROUND SOURCE HEAT PUMPS Airotel Stratos Vasilikos, Μιχαλακοπούλου 144 24 Ιανουαρίου 2008 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές του ΚΑΠΕ στην Ελλάδα Αναστασία Μπένου

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «Θέρµανση-ψύξη βιοκλιµατικού οικισµού Σοφάδων "το πλίθινο χωριό" µε γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. Τεχνικοοικονοµική µελέτη και σύγκριση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα : Γεωθερμική Ενέργεια IV Το γεωθερμικό δυναμικό της Βόρειας Ελλάδας και προτάσεις αξιοποίησης του Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα