Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο Ανάπτυξης, Ζάππειο Μέγαρο, 31 Οκτ. 2008

2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βιώσιµη Ενέργεια (Sustainable Energy): Η ενέργεια που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας : Μορφές πρωτογενούς Ενέργειας που αναπαράγονται στον κύκλο ζωής του ανθρώπου και δεν προκαλούν µακροπρόθεσµα βλάβες στο περιβάλλον. αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια, κυµατική ενέργεια, βιοκαύσιµα (?) Τεχνολογίες που βελτιώνουν την Ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση ή µειώνουν τις ανάγκες σε ενέργεια: συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων, κλπ.

3 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ Συµπαραγωγή Η/Θ: Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισµού και χρήσιµης θερµότητας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η θερµότητα που απορρίπτεται στο περιβάλλον και αποτελεί καθαρή απώλεια. Τρόποι εκµετάλλευσης της θερµότητας που αποτελεί παραπροϊόν της Η/Π Παραγωγή ατµού ή ζεστού νερού βιοµηχανική χρήση Παραγωγή ζεστού νερού ( C) θέρµανση κτιρίων Παραγωγή ζεστού νερού ( C) ψύκτης απορρόφησης ψυχρό νερό για ψύξη κτιρίων

4 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ Χωριστή Παραγωγή Η/Ε και Θερµότητας Συµπαραγωγή Η/Ε και Θερµότητας

5 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ Οι συµπαραγωγικές µονάδες υλοποιούνται: Είτε ξεκινώντας από την παραγωγή θερµότηταςυ.θ. (βιοµηχανία), οπότε ανακτάται η απορριπτόµενη θερµότητα µέσω λέβητα ανάκτησης θερµότητας, και ο παραγόµενος ατµός κινεί ατµοστρόβιλο παράγοντας Η/Ε. Είτε ξεκινώντας από την παραγωγή Η/Ε, οπότε η απορριπτόµενη θερµότητα γίνεται εκµεταλλεύσιµη για θέρµανση ή ψύξη.

6 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ Η πρώτη συµπαραγωγή Η/Θ έγινε από τον Thomas Edison το 1882 στον σταθµό Η/Π του Pearl Street (τον πρώτο εµπορικό Σταθµό Η/Π), όπου η θερµική Ενέργεια χρησιµοποιήθηκε για την θέρµανση παρακείµενων κτιρίων, µε τον συνολικό βαθµό απόδοσης να φθάνει το 50%. Η χρήση Φ.Α. στην Η/Π υπήρξε αποφασιστικός παράγοντας για την αναθέρµανση της ιδέας της συµπαραγωγής, αφού οι σταθµοί µε Φ.Α. µπορούν να τοποθετούνται κοντά σε οικισµούς λόγω του ότι δεν παράγουν ρύπανση (decentralized power generation). Ιδιαίτερη ανάπτυξη της συµπαραγωγής υπάρχει σήµερα σε χώρες µε παράδοση σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό (π.χ. ανία).

7 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ Μηχανή Η/Π Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης µε αποµάστευση Χρησιµοποιούµ ενο καύσιµο Εύρος µεγέθους (MWe) Αναλογία θερµότητας ηλεκτρισµού Απόδοση ηλεκτρογεννήτρ ιας Τυπικός Συνολικός βαθµός απόδοσης Ποιότητα χρήσιµης θερµότητας Οποιοδήποτε 1 έως :1 έως 8: % Έως και 80% Ατµός σε 2 πιέσεις ή και περισσότερο Ατµοστρόβιλος αντίθλιψης Οποιοδήποτε 0,5 έως 500 3:1 έως10: % Έως και 80% Ατµός σε 2 πιέσεις ή και περισσότερο Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου Αεριστρόβιλος ανοικτού κύκλου Κινητήρας εσωτερικής καύσης (compression ignition) Κινητήρας επιβαλλόµενης ανάφλεξης (spark ignition) Αέριο, Βιοαέριο, Gasoil, LFO, LPG, νάφθα Αέριο, Βιοαέριο, Gasoil, HFO, LFO,LPG, νάφθα Αέριο, Βιοαέριο, Gasoil, HFO, LFO, νάφθα Αέριο, Βιοαέριο, LHO, νάφθα 3 έως :1 έως 3: % 73-90% Ατµός µεσαίας ενθαλπίας Ζεστό νερό υψηλής θερµοκρασίας 0,25 έως 50+ 1,5:1 έως 5:1* 25-42% 65-87% Ατµός υψηλής ενθαλπίας Ζεστό νερό υψηλής θερµοκρασίας 0,2 έως 20 0,5:1 έως 3: % 65-90% Ατµός χαµηλής πίεσης Χαµηλής και µεσαίας θερµοκρασίας ζεστό νερό 0,003 έως 6 1:1 έως 3: % 70-92% Χαµηλής και µεσαίας θερµοκρασίας ζεστό νερό

8 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 2773/99) Ορισµοί (άρθρο 2) Αυτοπαραγωγοί: Παράγουν Η/Ε κυρίως για δική τους χρήση Ηλεκτροπαραγωγοί: Παράγουν Η/Ε κυρίως για διάθεση σε πελάτες Συµπαραγωγοί (αυτοπαραγωγοίή ηλεκτροπαραγωγοί): Όταν ταυτόχρονα µε την παραγόµενη Η/Ε, η παραγόµενη θερµότητα τυγχάνει εκµετάλλευσης για την κάλυψη θερµικών ή ψυκτικών φορτίων, µε συνολικό ελάχιστο βαθµό ενεργειακής απόδοσης: 65%, ή 75% αν χρησιµοποιείται µονάδα συνδυασµένου κύκλου, ή 60% αν πρόκειται για αυτοπαραγωγό του τριτογενούς τοµέα.

9 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 2773/99) Κίνητρα Προτεραιότητα απορρόφησης παραγωγής Η/Ε στο δίκτυο από συµπαραγωγική µονάδα µέχρι 35 MWe,ή µέχρι 50MWe στην περίπτωση αυτοπαραγωγών (άρθρο 35) Συγκεκριµένη Τιµολόγηση (άρθρα 38 40)

10 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οδηγία 2004/8/ΕΚ Θεσπίζει πλαίσιο για τα κράτη-µέλη Τα µέτρα στήριξης από τα κράτη µέλη πρέπει να βασίζονται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Έγκριση των µέτρων από την Επιτροπή Προβλέπει την παροχή εγγύησης προέλευσης Η/Ε από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης (Υ.Α.). Ως συµπαραγωγή Υ.Α. ορίζονται οι εγκαταστάσεις που επιτυγχάνουν συνολική εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 10%. Ορίζει τις Μονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας : Μονάδες συµπαραγωγή πολύ µικρής κλίµακας : και προβλέπει ειδική µέριµνα γι αυτές <1MWe <50 KWe

11 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών της Ρεβυθούσας (~ 11 MWeστη µέγιστη λειτουργία) Η εκµετάλλευση της άλλως απορριπτόµενης θερµότητας για την αεριοποίηση του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), το οποίο άλλως αεριοποιείται µε καύση Φ.Α. σε αεριοποιητές καύσης (SCV)

12 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 ΜΕΚ Caterpillar µε καύσιµο Φ.Α. τετράχρονες, συζευγµένες µε 2 τριφασικές γεννήτριες ονοµαστικής ισχύος 6,5 MWe εκάστη, τάσης 6KVκαι συχνότητας 50Hz. Συνολική ηλεκτρική ισχύς 13 MWe Εναλλάκτες νερού Υ.Θ. και Χ.Θ. για την ανάκτηση της θερµότητας των απορριπτόµενων καυσαερίων της τάξης των 12,3 MW th και από τις δύο µηχανές.

13 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Εκτιµώµενος συνολικός βαθµός ενεργειακής απόδοσης 83,6% (ηλεκτρ. βαθµός απόδοσης 43%) και εκτιµώµενος λόγος παραγόµενης ηλεκτρικής προς χρησιµοποιούµενη θερµική ενέργεια 1,06. υνατότητα διάθεσης της πλεονάζουσας παραγόµενης Η/Ε στο Εθνικό δίκτυο ( ΕΗ / ΕΣΜΗΕ).

14 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Χρόνος κατασκευής: 18 µήνες Ολοκλήρωση: Μάιος 2009 Προϋπολογιζόµενο κόστος: 21 εκατ., συµπεριλαµβανοµένων απροβλέπτων 15% και Επίβλεψης, Επιθεώρησης και Project management Συγχρηµατοδοτούµενο κατά 45% από το ΚΠΣ ΙΙΙ και το ΕΣΠΑ

15 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ Εξοικονόµηση Φ.Α. που άλλως θα απαιτείτο για την αεριοποίηση του ΥΦΑ. Η εξοικονόµηση εκτιµάται σε ~ 8εκατ. Νm 3 /yr. Μείωση εκποµπών CO 2 στην ατµόσφαιρα. Το αποφευχθέν CO 2 εκτιµάται σε ~ tn/yr. Μείωση εκποµπών ΝΟ χ στην ατµόσφαιρα. Το αποφευχθέν ΝΟ χ εκτιµάται σε ~12 tn/yr Κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών της Ρεβυθούσας µε ίδια µέσασε µια εποχή που το σύστηµα παραγωγής Η/Ε της Ελλάδας έχει φθάσει στα όριά του. Εξασφάλιση ηλεκτρικής αυτονοµίαςκαι εποµένως και αξιοπιστίας της λειτουργίας της Ρεβυθούσας.

16 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ εδοµένου ότι το ελάχιστο εκµεταλλεύσιµο θερµικό φορτίο είναι ~ 24 MW th, η µονάδα µπορεί να επεκταθεί διατηρώντας τα συµπαραγωγικά χαρακτηριστικά.

17 ΣΤΑΘΜΟΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

18 ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

19 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Θ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΚ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ STIRLING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Γρ. Θεοφύλακτος Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ Μέλος Exec. Comm. COGEN EUROPE ΑΘΗΝΑ, 30-31 Οκτώβρη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003 Πρόγραμμα SAVE Προώθηση σττο διιαδίίκττυο ττηςς εεξξοιικοννόμησηςς εεννέέργγεειιαςς από ττιιςς εεγγκαττασττάσεειιςς συμπαραγγωγγήςς -- Βάση δεεδομέέννωνν καιι αξξιιολόγγηση DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΣΟΦΟΣ Φεβρουάριος 2013 Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μου για την στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε.

Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε. ΕΣΣΗΘ Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε. ΧΘΕΣ Central power station ΜΕΛΛΟΝ: αποκεντρωµένη παραγωγή µε πλήρως αναπτυγµένο δίκτυο ΗΕ Transmission Network Photovoltaics power plant Storage Storage Flow Control

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα