αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο"

Transcript

1 αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε ησλ γλσζηώλ κέρξη ζήκεξα θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ κέρξη ην έηνο 2037 κε ηα ζεκεξηλά απνζέκαηα πεηξειαίνπ λα ππνινγίδνληαη ζε 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα βαξέιηα. Παξόκνηεο είλαη νη εθηηκήζεηο θαη γηα ην θπζηθό αέξην κε απνζέκαηα ζηε γε πνπ αλακέλεηαη λα εμαληιεζνύλ ζε πεξίπνπ 50 ρξόληα. Πηζαλώο γηα ηα εγγόληα καο ε ιέμε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην λα είλαη ΑΓΝΩΣΤΗ.

2 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με απλά λόγια Αλαλεώζηκε ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληιείηαη από πεγέο, νη νπνίεο δελ εμαληινύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, όπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή ε γεσζεξκηθή θαη ε ελέξγεηα από βηνκάδα. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο πξαθηηθά δελ εμαληινύληαη πνηέ θαη δε ξππαίλνπλ. Η παγθόζκηα αγνξά αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ππεξ-ηεηξαπιαζηαζηεί κέρξη ην έηνο Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξνβιέπεηαη όηη ζα αλέιζεη ζε 167 δηο δνιάξηα ην 2015, από 40 δηο δνιάξηα ην 2005.

3 Η αηνιηθή ελέξγεηα Η βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη παξνπζηάζεη ξαγδαία άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δλώ ην παγθόζκην εγθαηεζηεκέλν δπλακηθό αηνιηθήο ελέξγεηαο αλεξρόηαλ ην 1998 ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από MW ζπλνιηθά, ην 2005 είρε ήδε θζάζεη ηα MW. Τν λνύκεξν απηό αλακέλεηαη λα αλέβεη ζηα MW κέρξη ην Η βαζηθή αηηία απηήο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο είλαη ην ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο.

4 Η αηνιηθή ελέξγεηα Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ δελ εθπέκπεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιια αέξηα πνπ ξππαίλνπλ ηελ αηκόζθαηξα (κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγόλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α.), όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο, κία θαη κόλν αλεκνγελλήηξηα 1,5 MW κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πεξί ηνπο ηόλνπο νξπθηνύ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη όρη κόλν δελ εληείλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δεκόζηα πγεία από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.

5 Η ειηαθή ελέξγεηα Υπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επσθεινύληαη από ηελ ελέξγεηα, ε νπνία παξάγεηαη από ηνλ ήιην: Τα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τέηνηα ζηνηρεία εθηόο από ηε ρξήζε ζηα θσηνβνιηατθά πάξθα, ζπρλά ελζσκαηώλνληαη θαη ζηηο ζηέγεο. Τα θσηνβνιηατθά πξνζθέξνπλ ην πξόζζεην πιενλέθηεκα λα κπνξνύλ λα πξνκεζεύζνπλ ελέξγεηα ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα δίθηπα ειεθηξνδόηεζεο, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη πξνσζώληαο ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.

6 Η ειηαθή ελέξγεηα Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αμηνπνηνύλ ηε ζεξκόηεηα ηνπ ειίνπ, πξώηα ζπγθεληξώλνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε ηε βνήζεηα θαηόπηξσλ γηα λα ζεξκάλνπλ λεξό ή θάπνην άιιν κέζν θαη κεηά κεηαηξέπνληαο ηνλ αηκό ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ κηαο γελλήηξηαο. Η ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα είλαη πνιιά ππνζρόκελε γηα ηηο πόιεηο, όπνπ ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηείλεη λα είλαη κεγάιν πξόβιεκα. Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλνίγνπλ πξννπηηθέο γηα κειινληηθέο κεηαθνξέο ελέξγεηαο από ζεξκέο αλαπηπζζόκελεο ζε ςπρξέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Μία ζρεηηθά απιή κέζνδνο επίζεο είλαη ην λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ελέξγεηα από ηνλ ήιην γηα λα ζεξκαίλνπκε ην λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πέθηεη πάλσ ηνπο γηα λα δεζηάλνπλ ην λεξό ηεο βξύζεο (θαη, ζε κηθξόηεξε έθηαζε, γηα λα δεζηάλνπλ λεξό γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ).

7 Η ειηαθή ελέξγεηα

8 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα από κηθξέο κνλάδεο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο, ηελ ελέξγεηα από ηηο παιίξξνηεο, θαη ηελ ελέξγεηα από ηα ζαιάζζηα θύκαηα. Παγθνζκίσο, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη θαηά 19% ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη κνλάδεο παξαγσγήο απνηεινύληαη ζπλήζσο από κηα δεμακελή θνληά ζε θάπνην θξάγκα, κέζα ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ. Τν λεξό απειεπζεξώλεηαη μαθληθά θαη δηέξρεηαη κε κεγάιε δύλακε κέζα από κηα γελλήηξηα, παξάγνληαο θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ελέξγεηα.

9 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα

10 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η παξαγσγή ελέξγεηαο από πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο δελ πξνθαιεί ξύπαλζε, αιιά ηα πδξνειεθηξηθά έξγα, θπξίσο νη κεγάιεο κνλάδεο, ζπρλά πξνθαινύλ άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Η θαηαζθεπή ζηαζκώλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηεξάζηηα παξέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη όριεζε γηα ηα είδε ρισξίδα θαη παλίδαο πνπ δνπλ ζηε γύξσ πεξηνρή, ελώ ηα έξγα απηά ελέρνπλ επίζεο ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο. Λακπξό κέιινλ ζηελ Διιάδα έρνπλ θαη ηα πβξηδηθά ζρήκαηα δειαδή κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα πνπ ζα έρνπλ δπλαηόηεηα «απνζήθεπζεο» ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο.

11 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκόηεηαο ηεο Γεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη αληιίεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεδόλ παληνύ. Η ηερλνινγία γηα ηελ άληιεζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ξερή γεσζεξκηθή ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαη ζε βαζηά γεσζεξκηθή ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η ζρεηηθά ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ησλ αλώηεξσλ 15 κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (ή ησλ ππνγείσλ πδάησλ), πνπ ηππηθά είλαη γλσζηή σο αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ή ςύμε θηηξίσλ. Η αληιία ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηεί κία ζεηξά από ζσιήλεο γηα λα θπθινθνξεί πγξό κέζσ ηνπ ζεξκνύ εδάθνπο. Τν ρεηκώλα, πνπ ην έδαθνο είλαη ζεξκόηεξν από ηα θηίξηα ζηελ επηθάλεηα, ην πγξό απνξξνθά απηή ηε ζεξκόηεηα ε νπνία ελ ζπλερεία ζπκππθλώλεηαη κέζσ γεσελαιιαθηώλ ή ζπιιεθηώλ ζεξκόηεηαο, θαη κεηαθέξεηαη ζηα θηίξηα. Τν θαινθαίξη, πνπ ην έδαθνο είλαη δξνζεξόηεξν, γίλεηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία: ε αληιία κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ηα θηίξηα ζην έδαθνο.

12 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα

13 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η άληιεζε ηεο ελέξγεηαο από ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηεο Γεο, ε ιεγόκελε βαζεηά γεσζεξκηθή ελέξγεηα, απαηηεί ηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ ζε κεγάιν βάζνο. Δάλ δηαζέηνπκε ζεξκά ππόγεηα ύδαηα, κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε απεπζείαο ζε ζηαζκνύο πδξνζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Δάλ δε δηαζέηνπκε, ην λεξό κπνξεί λα αληιεζεί κεηαμύ θαπηώλ ζηξσκάησλ βξάρνπ θαη κεηά λα ην επαλαθέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ζε πςειή ζεξκνθξαζία κέζσ κηαο δεύηεξεο δηάλνημεο πεγαδηνύ. Με ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, δελ απαηηείηαη θακία θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθπέκπνπλ κόλν πεξίζζεηα αηκνύ θαη πνιύ ιίγα ίρλε αεξίσλ.

14 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Βηνκάδα είλαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά λέα νξγαληθή ύιε πνπ πξνέξρεηαη από θπηά σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζύλζεζεο ή από δώληεο νξγαληζκνύο γεληθόηεξα. Η ελέξγεηα από βηνκάδα αληιείηαη από θπηηθό θαη δσηθό πιηθό, όπσο μύιν από ηα δάζε, ππνιείκκαηα από γεσξγηθέο θαη δαζηθέο δηαδηθαζίεο, θαη βηνκεραληθά, αλζξώπηλα ή δσηθά απόβιεηα. Η βηνκάδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν θαηεγνξίεο:

15 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ γεληθά πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ζε ρξήζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Πεξηιακβάλεη ηα θαπζόμπια θαη ην θάξβνπλν γηα νηθηαθή ρξήζε, άιια θπηηθά ππνιείκκαηα θαη ηελ θνπξηά δώσλ. Η παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλνηρηά ηδάθηα γηα καγείξεκα θαη γηα ζέξκαλζε εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ.

16 Η ελέξγεηα από βηνκάδα

17 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Σύγρξνλε βηνκάδα πνπ ζπλήζσο αθνξά ρξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζθνπό λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ. Πεξηιακβάλεη μεξά θιαδηά από ην δάζνο θαη ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν θ.α), ηα νηθηαθά απόβιεηα, ηα βηναέξηα θαη βηνθαύζηκα από ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (βηνληήδει, βηναηζαλόιε, πειιέηεο θηι). Η ζύγρξνλε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο.

18 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Η βηνκάδα ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο (παξαγσγή ελέξγεηαο, ζέξκαλζε, θαύζηκα) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηνύληαη απόβιεηα ή εηδηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Γεληθόηεξα, ε εμάπισζε ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβαηηθή ελεξγεηαθή αιπζίδα θαη παξάιιεια ζα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη ε θύξηα αηηία ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.

19 βηναηζαλόιε Η ηζηνξία ηεο βηναηζαλόιεο σο θαπζίκνπ θίλεζεο μεθηλά ην 1908 όηαλ ν Χέλξπ Φνξλη θαηαζθεύαζε ην πξώην απηνθίλεην, ην αιθννινθίλεην κνληέιν Ford T, δειώλνληαο όηη ηα θαύζηκα ηνπ κέιινληνο ζα πξνέξρνληαη από κήια, δηδάληα ή ξνθαλίδηα. Σήκεξα, όια ηα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Δ5 ή Δ10, δειαδή κείγκα βελδίλεο κε 5 ή 10% αηζαλόιε, ρσξίο θακία κεηαηξνπή. Η αηζαλόιε έρεη 113 νθηάληα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ νθηαλίσλ ηεο βελδίλεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ηεο δειαδή σο βειηησηηθό θαπζίκνπ (πρ ΔΤΒΔ, ΜΔΤΒΔ). Σπλήζσο πσιείηαη ζηα πξαηήξηα σο κείγκα Δ10 (10% αηζαλόιε + 90% βελδίλεο). Η απηνθηλεηνβηνκεραλία πιένλ δηαζέηεη ζην εκπόξην κνληέια (FFV, Flexible Fuel Vehicle) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κείγκα Δ85 (85% αηζαλόιε + 15% βελδίλεο) ή νπνηνδήπνηε άιιν κείγκα αηζαλόιεο-βελδίλεο (πρ Ford Focus ή Saab BioPower). Τν κίγκα Δ85 έρεη αξηζκό νθηαλίνπ πεξίπνπ 105.

20 Βηναηζαλόιε Βηναηζαλόιε Αηζπιηθή αιθνόιε (C2H5OH) Άρξσµν, δηαπγέο βηναπνηθνδνµήζηµν πγξό, ραµειήο ηνμηθόηεηαο Βηνθαύζηµν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο Παξάγεηαη µε αιθννιηθή δύµσζε ζαθραξνύρσλ θαη θπηηαξηλνύρσλ πιηθώλ Πξώηε ύιε: δαραξόηεπηια, ζόξγνο, ζηηάξη, θαιαµπόθη, μύιν θ.ά. Τέιεηα θαύζε: C2H5OH CO2+ 3H2O Διάρηζηε πεξηβαιινληηθή µόιπλζε Δ10: Σπλεζέζηεξν µίγµα (10% βηναηζαλόιε, 90% βελδίλε)

21 βηναηζαλόιε Γηα ηελ παξαγσγή ηεο βηναηζαλόιεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε ύιε ην δαραξνθάιακν ζηε Βξαδηιία, αξαβόζηηνο ζηηο ΗΠΑ, δεκεηξηαθά (ζηηάξη, θξηζάξη θ.α.) θαη δαραξόηεπηια ζηελ ΔΔ. Δπίζεο ην γιπθό ζόξγν είλαη κηα λέα θαη πνιιά ππνζρόκελε θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή βηναηζαλόιεο θαη παξαγώγσλ ηεο κέζσ δύκσζεο ησλ ζαθράξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θπηηθό ρπκό ηνπ. Απηό απνθηά ηδηαίηεξε αμία γηα πεξηνρέο κε ηξνπηθέο όπνπ ην δαραξνθάιακν δελ επδνθηκεί, όπσο είλαη ε Δπξώπε. Σηνλ πίλαθα αλαθέξεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο βηναηζαλόιεο από δηάθνξεο πξώηεο ύιεο.

22 Δθηηκώκελν θόζηνο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο

23 βηναηζαλόιε

24 Η δηαδηθαζία παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Η παξαγσγή αηζαλόιεο από άκπιν (δεκεηξηαθά, θαιακπόθη) ή ζάθραξα (δαραξνθάιακν, δαραξόηεπηια, γιπθό ζόξγν) είλαη απιή θαη γίλεηαη κέζσ αιθννιηθήο δύκσζεο. Τα εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο είλαη νπζηαζηηθά ηεξάζηηα απνζηαθηήξηα. παξαγσγή βηναηζαλόιεο (Αξηζηεξά νη δπκσηήξεο - Γεμηά νη πύξγνη απόζηαμεο

25 Η δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο γίλεηαη ζηαδηαθά ζε ηεξάζηηεο δεμακελέο (δπκσηήξεο) κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ ζαθραξνκπθήησλ, ζπλήζσο ζηειέρε ηνπ Saccharomyces cerevisiae. Σην ηειηθό πξντόλ ηεο δύκσζεο γίλεηαη θαζαξηζκόο κε θπγνθέληξηζε ή δηήζεζε θαη ην πγξό νδεγείηαη ζηελ ηειηθή δεμακελή όπνπ γίλεηαη δηαρσξηζκόο θαη αλάθηεζε ηεο θαζαξήο αηζαλόιεο. Αλάινγα κε ην ζθνπό, ε αηζαλόιε σο ηειηθό πξντόλ κπνξεί λα είλαη έλπδξε (95% v/v) ή άλπδξε (99,5% v/v). Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ηεο αηζαλόιεο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλεη απόζηαμε θαη αθπδάησζε κε ζέξκαλζε. Τν ηειεπηαίν απηό ζηάδην είλαη από ηα πιένλ ελεξγνβόξα άξα θαη πην δαπαλεξά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο.

26 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο

27 βηναηζαλόιε Σηελ πεξίπησζε πνπ πξώηε ύιε είλαη ην δαραξνθάιακν ή ην γιπθό ζόξγν, ηα ζηειέρε ηνπο (θαιάκηα) ζξπκκαηίδνληαη θαη ζην αιεζκέλν πξντόλ γίλεηαη απνρύκσζε (κεραληθά κε πίεζε) θαη κε ηελ πξνζζήθε δεζηνύ λεξνύ γίλεηαη εθρύιηζε θαη ζπιινγή ηνπ πδαηηθνύ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο. Σε αληίζεζε κε ην δαραξνθάιακν θαη ην ζόξγν πνπ ιακβάλεηαη απεπζείαο ν ζαθραξνύρνο ρπκόο ησλ βιαζηώλ, ζηα ζηηεξά (ζηηάξη, θξηζάξη, θαιακπόθη) απαηηείηαη πξνζζήθε αθξηβώλ ελδύκσλ (ακπιάζεο) γηα ηε δηάζπαζε (πδξόιπζε) ηνπ ακύινπ ζε ζάθραξα. Οη ζπόξνη ησλ ζηηεξώλ αιέζνληαη, αλακηγλύνληαη κε λεξό θαη αθνινπζεί ζέξκαλζε θαη δύκσζε ζε αιθνόιε.

28 Καιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ - ην μεξό θαιάκη ηνπ έρεη πάλσ από 40% ζάθραξα

29 βηναηζαλόιε Τα απόβιεηα ηεο βηνκεραλίαο αηζαλόιεο έρνπλ πςειό ξππαληηθό θνξηίν θαη είλαη δύζθνια επεμεξγάζηκα. Σηε Βξαδηιία έρνπλ πηνζεηεζεί δύν πξαθηηθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαραξνθάιακν. Η πξώηε κέζνδνο αθνξά ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζε δεμακελέο θαη εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Καηά ηε δεύηεξε πξαθηηθή γίλεηαη δηαζπνξά ηνπο κε ςεθαζκό ζε θαιιηέξγεηεο δαραξνθάιακνπ σο αδσηνύρνο ιίπαλζε.

30 Γεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Τα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ παξαγσγή δεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιεο αιιά ζε βηνκεραληθή θιίκαθα βξίζθεηαη πξνο ην παξόλ ζε πηινηηθό ζηάδην. Σηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεπηεί ε νηθνλνκηθόηεηα ηεο παξαγσγή αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο (πνπ θπζηθά είλαη ζέκα ρξόλνπ), ζα γίλεη ηδηαίηεξα θζελή ε βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν, βακβαθνζηειέρε θηι), ππνιείκκαηα πινηνκίαο (πρ πξηνλίδηα), νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη πξντόληα ραξηηνύ θαζώο θαη από ηαρπαπμή κε δηαηξνθηθά θπηά κε πνιύ κεγάιε ζηξεκκαηηθή παξαγσγή βηνκάδαο όπσο ηλώδεο ζόξγν, θαιάκη, αγξηαγθηλάξα θαη θερξί (switch grass).

31 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Βέβαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ηδέα δελ είλαη θαη ηόζν λέα, αιιά ζήκεξα γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αλαζθάιεηαο πνπ καζηίδεη ηνλ πιαλήηε. Σπγθεθξηκέλα, γηα πξώηε θνξά αλαπηύρζεθε ην 1898 ζηε Γεξκαλία κέζνδνο παξαγσγήο αηζαλόιεο από θπηηαξίλε ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Οη επηζηήκνλεο ηόηε παξήγαγαλ αηζαλόιε από μύιν, κεζώ πδξόιπζεο κε νμέα, ηεο θπηηαξίλεο πξνο γιπθόδε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ήηαλ δπλαηή ε παξαγσγή 7,6 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ. Οη Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ζύληνκα βειηίσζαλ ηε κέζνδν, ώζηε ήηαλ δπλαηή (πξηλ έλαλ αηώλα) ε βηνκεραληθή παξαγσγή 22 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ (ηξηπιαζηαζκόο απόδνζεο). Σήκεξα παξόκνηεο κέζνδνη αλαπηύζζνληαη ή βειηηώλνληαη από ηνπο επηζηήκνλεο αλά ηε γε.

32 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο Τν πξώην ζηάδην ηεο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πδξόιπζε ηεο θπηηαξίλεο κε ηε ρξήζε νμένο (πρ ζεηηθό νμύ) ή ελδύκσλ θαη παξαγσγή κίγκαηνο γιπθόδεο θαη μπιόδεο. Σηε ζπλέρεηα ηα ζάθραξα δπκώλνληαη θαη παξάγεηαη αηζαλόιε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

33 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Η ελδπκηθή πδξόιπζε γίλεηαη κε έλδπκα (θπηηαξηλάζεο) πνπ παξάγνληαη από κύθεηεο, βαθηήξηα θαη πξσηόδσα. Τειεπηαία γίλεηαη κεγάιε έξεπλα γηα αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ κεζόδσλ πδξόιπζεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. Η κέζνδνο πδξόιπζεο κε ρξήζε νμέσλ είλαη αθξηβή ελώ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελδύκσλ, ε παξαγσγή ηνπο είλαη επίζεο αθξηβή ελώ δελ έρεη επηβεβαησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε βηνκεραληθό επίπεδν. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ν κύθεηαο Trichoderma reesi κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζζόηεξσλ ελδύκσλ πνπ απαηηνύληαη. Πξνο ην παξόλ κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία κόλν ην 45% ηνπ ελεξγεηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο βηνκάδαο κεηαηξέπεηαη ζε αηζαλόιε νπόηε αλαδεηνύληαη ιύζεηο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Δπεηδή νη πεξηζζόηεξεο ιύζεηο βξίζθνληαη ζηε θύζε, πνιιέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζηνπο ηεξκίηεο θαη ζηελ ηδηόηεηά ηνπο λα ηξέθνληαη κε θπηηαξίλε (μύιν) ηελ νπνία δηαζπνύλ θαηά ηελ πέςε κέζσ ελδύκσλ πνπ παξάγνπλ ζην πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα. Έηζη κε βάζε ηνπο ζρεηηδόκελνπο κε ηνπο ηεξκίηεο κηθξννξγαληζκνύο (κηθξνρισξίδα πεπηηθνύ), κεηαθέξνληαη γνλίδηά ηνπο ζε λένπο νξγαληζκνύο κε ζηόρν ηε θζελή καδηθή παξαγσγή ελδύκσλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε ζηελ παξαγσγή θπηηαξηληθήο βηναηζαλόιεο.

34 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Σηελ Δπξώπε μεθίλεζε ην 2004 λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ζηε Σνπεδία κνλάδα παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα, άρπξν θαη άιια θπηηαξηλνύρα ππνιείκκαηα, ελώ ηέηνηεο κνλάδεο ιεηηνπξγνύλ επίζεο ζηελ Ιζπαλία θαη ηε Γαλία. Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κηα λέα ηερλνινγία ελδπκηθήο πδξόιπζεο ζηνλ Καλαδά όπνπ θαη έρεη μεθηλήζεη βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα θαη άρπξν ελώ πηινηηθή παξαγσγή γίλεηαη θαη ζε άιιεο ρώξεο (Βξαδηιία θαη ΗΠΑ).

35 βηναηζαλόιε από άιγε (θύθηα) Μεγάιε επίζεο έξεπλα γίλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο από άιγε (θύθηα) ηα νπνία απνηεινύλ κηα εμαηξεηηθά παξαγσγηθή πεγή βηνκάδαο θαη κάιηζηα ρσξίο ηε ρξήζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ. Ήδε αξθεηέο εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα αλαπηύζζνπλ ή βειηηώλνπλ κεζόδνπο θπθνθαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ.

36 βηναηζαλόιε Τέινο, έξεπλα γίλεηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή αηζαλόιεο από θπηά όπσο ην γιπθό ζόξγν θαη ην δαραξνθάιακν, κε ηαπηόρξνλε δύκσζε (one-step) ζαθράξσλ θαη θπηηαξίλεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη κίγκαηα θαιιηεξγεηώλ κηθξννξγαληζκώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα κίγκα Fusarium oxysporum θαη ζηειερώλ Saccharomyces cerevisiae. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε παξαγσγή αιθνόιεο από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ αλέξρεηαη ζε ιίηξα/ζηξέκκα όηαλ κε απιή δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ ρπκνύ αλακέλνληαη απνδόζεηο ιίηξα/ζηξέκκα. Με παξόκνηεο ηερληθέο ε ζηξεκκαηηθή απόδνζε βηναηζαλόιεο από θαιακπόθη αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί κε αμηνπνίεζε ηεο θπηηαξίλεο ηνπ βιαζηνύ θαη ησλ θύιισλ ηνπ.

37 Βηναηζαλόιε θαη πεξηβάιινλ Κύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηναηζαλόιεο ζε ζρέζε κε ηε βελδίλε είλαη όηη ζεσξεηηθά είλαη CO2-νπδέηεξε, θαηά ηελ θαύζε ηεο εθπέκπνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ξύπσλ, είλαη βηναπνδνκήζηκε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξία, ελώ πξαθηηθά δελ παξάγνληαη νμείδηα ηνπ ζείνπ. Δπηπξόζζεηα, ε αηζαλόιε δελ πεξηέρεη επηθίλδπλνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα βελδέλην ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλν, ελώ πιενλεθηεί θαη ζηηο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δηδηθόηεξα, ε πξνζζήθε 5% αηζαλόιεο ζε βελδίλε κεηώλεη θαηά 7% ηνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο θαη θαηά 50% ηηο εθπνκπέο CO2. Έξεπλεο ζηε Γαιιία δείρλνπλ όηη κίμε αηζαλόιεο θαηά 5-7% κε βελδίλε κεηώλεη ηηο εθπνκπέο CO θαηά 15-40% κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζηηο ΗΠΑ λα δείρλνπλ κείσζε θαηά 11-30%. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο βηναηζαλόιεο σο θαύζηκν νδεγεί ζε κείσζε ηεο θσηνρεκηθά ζρεκαηηδόκελεο αηζαινκίριεο ζηελ αηκόζθαηξα. Δθηόο από ηε κείσζε ηεο κε ζεκεηαθήο ξύπαλζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ, ε βηναηζαλόιε δελ πξνθαιεί ζεκαληηθή ζεκεηαθή ξύπαλζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δηαξξνώλ πεηξειαηνεηδώλ, δηόηη έρεη πνιύ ρακειή ηνμηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα πεηξειαηνεηδή θαη είλαη άκεζα βηναπνδνκήζηκε ζην λεξό θαη ην έδαθνο.

38 ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Έλα άιιν ζεκαληηθό ζέκα είλαη ην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο, δειαδή ηελ πνζόηεηα ελέξγεηαο (εηζξνέο) πνπ δαπαλάηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πξνέξρεηαη από νξπθηά θαύζηκα ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε αηζαλόιε (εθξνέο).

39 Δλεξγεηαθό Ιζνδύγην ηεο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο (πεγέο National Geographic & LAMNET)

40 Πεξηβαιινληηθά νθέιε βηνθαπζίµσλ ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Καύζηµα νπδέηεξα ζε CO2 Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θαηλόµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ Πξνζηαζία από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Φαµειέο εηζξνέο ζε θπηνθάξµαθα θαη ιηπάζµαηα Δθµεηάιιεπζε εδαθώλ µε ραµειή γνληµόηεηα

41 Κνηλσληθά θαη νηθνλνµηθά νθέιε ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Πξνζθνξά ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαιιηέξγεηαο Δλδπλάµσζε γεσξγηθνύ ρώξνπ ελίζρπζε αγξνηηθνύ εηζνδήµαηνο Δλίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ ιηγόηεξν αλαπηπγµέλσλ πεξηνρώλ Σηαδηαθή απεμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηµα Δμαζθάιηζε αεηθόξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

42 Σπκπεξάζκαηα Γελ ππάξρεη θάπνηα θαιιηέξγεηα ή κέζνδνο ζαύκα γηα παξαγσγή αηζαλόιεο, νύηε ηα βηνθαύζηκα ζα ιύζνπλ ην ελεξγεηαθό ή ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε. Γπζηπρώο όκσο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ηα κόλα ζνβαξά όπια πνπ έρνπκε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ε αλαλεώζηκε ελέξγεηα. Δπηπιένλ, εθηόο από ηα βηνθαύζηκα, δελ ππάξρεη θακηά ελαιιαθηηθή ιύζε πξνο ην παξόλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο, κέρξη λα πεξάζνπκε ζην θαύζηκν πδξνγόλν (ζε κεξηθέο δεθάδεο ρξόληα). Έηζη πξέπεη λα ηα βιέπνπκε απιά ζαλ ηε γέθπξα πνπ ζα καο πάεη ζην πδξνγόλν.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα