αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο"

Transcript

1 αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε ησλ γλσζηώλ κέρξη ζήκεξα θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ κέρξη ην έηνο 2037 κε ηα ζεκεξηλά απνζέκαηα πεηξειαίνπ λα ππνινγίδνληαη ζε 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα βαξέιηα. Παξόκνηεο είλαη νη εθηηκήζεηο θαη γηα ην θπζηθό αέξην κε απνζέκαηα ζηε γε πνπ αλακέλεηαη λα εμαληιεζνύλ ζε πεξίπνπ 50 ρξόληα. Πηζαλώο γηα ηα εγγόληα καο ε ιέμε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην λα είλαη ΑΓΝΩΣΤΗ.

2 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με απλά λόγια Αλαλεώζηκε ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληιείηαη από πεγέο, νη νπνίεο δελ εμαληινύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, όπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή ε γεσζεξκηθή θαη ε ελέξγεηα από βηνκάδα. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο πξαθηηθά δελ εμαληινύληαη πνηέ θαη δε ξππαίλνπλ. Η παγθόζκηα αγνξά αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ππεξ-ηεηξαπιαζηαζηεί κέρξη ην έηνο Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξνβιέπεηαη όηη ζα αλέιζεη ζε 167 δηο δνιάξηα ην 2015, από 40 δηο δνιάξηα ην 2005.

3 Η αηνιηθή ελέξγεηα Η βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη παξνπζηάζεη ξαγδαία άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δλώ ην παγθόζκην εγθαηεζηεκέλν δπλακηθό αηνιηθήο ελέξγεηαο αλεξρόηαλ ην 1998 ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από MW ζπλνιηθά, ην 2005 είρε ήδε θζάζεη ηα MW. Τν λνύκεξν απηό αλακέλεηαη λα αλέβεη ζηα MW κέρξη ην Η βαζηθή αηηία απηήο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο είλαη ην ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο.

4 Η αηνιηθή ελέξγεηα Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ δελ εθπέκπεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιια αέξηα πνπ ξππαίλνπλ ηελ αηκόζθαηξα (κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγόλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α.), όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο, κία θαη κόλν αλεκνγελλήηξηα 1,5 MW κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πεξί ηνπο ηόλνπο νξπθηνύ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη όρη κόλν δελ εληείλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δεκόζηα πγεία από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.

5 Η ειηαθή ελέξγεηα Υπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επσθεινύληαη από ηελ ελέξγεηα, ε νπνία παξάγεηαη από ηνλ ήιην: Τα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τέηνηα ζηνηρεία εθηόο από ηε ρξήζε ζηα θσηνβνιηατθά πάξθα, ζπρλά ελζσκαηώλνληαη θαη ζηηο ζηέγεο. Τα θσηνβνιηατθά πξνζθέξνπλ ην πξόζζεην πιενλέθηεκα λα κπνξνύλ λα πξνκεζεύζνπλ ελέξγεηα ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα δίθηπα ειεθηξνδόηεζεο, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη πξνσζώληαο ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.

6 Η ειηαθή ελέξγεηα Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αμηνπνηνύλ ηε ζεξκόηεηα ηνπ ειίνπ, πξώηα ζπγθεληξώλνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε ηε βνήζεηα θαηόπηξσλ γηα λα ζεξκάλνπλ λεξό ή θάπνην άιιν κέζν θαη κεηά κεηαηξέπνληαο ηνλ αηκό ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ κηαο γελλήηξηαο. Η ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα είλαη πνιιά ππνζρόκελε γηα ηηο πόιεηο, όπνπ ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηείλεη λα είλαη κεγάιν πξόβιεκα. Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλνίγνπλ πξννπηηθέο γηα κειινληηθέο κεηαθνξέο ελέξγεηαο από ζεξκέο αλαπηπζζόκελεο ζε ςπρξέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Μία ζρεηηθά απιή κέζνδνο επίζεο είλαη ην λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ελέξγεηα από ηνλ ήιην γηα λα ζεξκαίλνπκε ην λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πέθηεη πάλσ ηνπο γηα λα δεζηάλνπλ ην λεξό ηεο βξύζεο (θαη, ζε κηθξόηεξε έθηαζε, γηα λα δεζηάλνπλ λεξό γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ).

7 Η ειηαθή ελέξγεηα

8 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα από κηθξέο κνλάδεο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο, ηελ ελέξγεηα από ηηο παιίξξνηεο, θαη ηελ ελέξγεηα από ηα ζαιάζζηα θύκαηα. Παγθνζκίσο, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη θαηά 19% ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη κνλάδεο παξαγσγήο απνηεινύληαη ζπλήζσο από κηα δεμακελή θνληά ζε θάπνην θξάγκα, κέζα ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ. Τν λεξό απειεπζεξώλεηαη μαθληθά θαη δηέξρεηαη κε κεγάιε δύλακε κέζα από κηα γελλήηξηα, παξάγνληαο θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ελέξγεηα.

9 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα

10 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η παξαγσγή ελέξγεηαο από πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο δελ πξνθαιεί ξύπαλζε, αιιά ηα πδξνειεθηξηθά έξγα, θπξίσο νη κεγάιεο κνλάδεο, ζπρλά πξνθαινύλ άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Η θαηαζθεπή ζηαζκώλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηεξάζηηα παξέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη όριεζε γηα ηα είδε ρισξίδα θαη παλίδαο πνπ δνπλ ζηε γύξσ πεξηνρή, ελώ ηα έξγα απηά ελέρνπλ επίζεο ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο. Λακπξό κέιινλ ζηελ Διιάδα έρνπλ θαη ηα πβξηδηθά ζρήκαηα δειαδή κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα πνπ ζα έρνπλ δπλαηόηεηα «απνζήθεπζεο» ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο.

11 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκόηεηαο ηεο Γεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη αληιίεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεδόλ παληνύ. Η ηερλνινγία γηα ηελ άληιεζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ξερή γεσζεξκηθή ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαη ζε βαζηά γεσζεξκηθή ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η ζρεηηθά ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ησλ αλώηεξσλ 15 κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (ή ησλ ππνγείσλ πδάησλ), πνπ ηππηθά είλαη γλσζηή σο αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ή ςύμε θηηξίσλ. Η αληιία ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηεί κία ζεηξά από ζσιήλεο γηα λα θπθινθνξεί πγξό κέζσ ηνπ ζεξκνύ εδάθνπο. Τν ρεηκώλα, πνπ ην έδαθνο είλαη ζεξκόηεξν από ηα θηίξηα ζηελ επηθάλεηα, ην πγξό απνξξνθά απηή ηε ζεξκόηεηα ε νπνία ελ ζπλερεία ζπκππθλώλεηαη κέζσ γεσελαιιαθηώλ ή ζπιιεθηώλ ζεξκόηεηαο, θαη κεηαθέξεηαη ζηα θηίξηα. Τν θαινθαίξη, πνπ ην έδαθνο είλαη δξνζεξόηεξν, γίλεηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία: ε αληιία κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ηα θηίξηα ζην έδαθνο.

12 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα

13 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η άληιεζε ηεο ελέξγεηαο από ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηεο Γεο, ε ιεγόκελε βαζεηά γεσζεξκηθή ελέξγεηα, απαηηεί ηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ ζε κεγάιν βάζνο. Δάλ δηαζέηνπκε ζεξκά ππόγεηα ύδαηα, κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε απεπζείαο ζε ζηαζκνύο πδξνζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Δάλ δε δηαζέηνπκε, ην λεξό κπνξεί λα αληιεζεί κεηαμύ θαπηώλ ζηξσκάησλ βξάρνπ θαη κεηά λα ην επαλαθέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ζε πςειή ζεξκνθξαζία κέζσ κηαο δεύηεξεο δηάλνημεο πεγαδηνύ. Με ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, δελ απαηηείηαη θακία θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθπέκπνπλ κόλν πεξίζζεηα αηκνύ θαη πνιύ ιίγα ίρλε αεξίσλ.

14 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Βηνκάδα είλαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά λέα νξγαληθή ύιε πνπ πξνέξρεηαη από θπηά σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζύλζεζεο ή από δώληεο νξγαληζκνύο γεληθόηεξα. Η ελέξγεηα από βηνκάδα αληιείηαη από θπηηθό θαη δσηθό πιηθό, όπσο μύιν από ηα δάζε, ππνιείκκαηα από γεσξγηθέο θαη δαζηθέο δηαδηθαζίεο, θαη βηνκεραληθά, αλζξώπηλα ή δσηθά απόβιεηα. Η βηνκάδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν θαηεγνξίεο:

15 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ γεληθά πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ζε ρξήζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Πεξηιακβάλεη ηα θαπζόμπια θαη ην θάξβνπλν γηα νηθηαθή ρξήζε, άιια θπηηθά ππνιείκκαηα θαη ηελ θνπξηά δώσλ. Η παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλνηρηά ηδάθηα γηα καγείξεκα θαη γηα ζέξκαλζε εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ.

16 Η ελέξγεηα από βηνκάδα

17 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Σύγρξνλε βηνκάδα πνπ ζπλήζσο αθνξά ρξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζθνπό λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ. Πεξηιακβάλεη μεξά θιαδηά από ην δάζνο θαη ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν θ.α), ηα νηθηαθά απόβιεηα, ηα βηναέξηα θαη βηνθαύζηκα από ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (βηνληήδει, βηναηζαλόιε, πειιέηεο θηι). Η ζύγρξνλε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο.

18 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Η βηνκάδα ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο (παξαγσγή ελέξγεηαο, ζέξκαλζε, θαύζηκα) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηνύληαη απόβιεηα ή εηδηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Γεληθόηεξα, ε εμάπισζε ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβαηηθή ελεξγεηαθή αιπζίδα θαη παξάιιεια ζα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη ε θύξηα αηηία ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.

19 βηναηζαλόιε Η ηζηνξία ηεο βηναηζαλόιεο σο θαπζίκνπ θίλεζεο μεθηλά ην 1908 όηαλ ν Χέλξπ Φνξλη θαηαζθεύαζε ην πξώην απηνθίλεην, ην αιθννινθίλεην κνληέιν Ford T, δειώλνληαο όηη ηα θαύζηκα ηνπ κέιινληνο ζα πξνέξρνληαη από κήια, δηδάληα ή ξνθαλίδηα. Σήκεξα, όια ηα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Δ5 ή Δ10, δειαδή κείγκα βελδίλεο κε 5 ή 10% αηζαλόιε, ρσξίο θακία κεηαηξνπή. Η αηζαλόιε έρεη 113 νθηάληα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ νθηαλίσλ ηεο βελδίλεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ηεο δειαδή σο βειηησηηθό θαπζίκνπ (πρ ΔΤΒΔ, ΜΔΤΒΔ). Σπλήζσο πσιείηαη ζηα πξαηήξηα σο κείγκα Δ10 (10% αηζαλόιε + 90% βελδίλεο). Η απηνθηλεηνβηνκεραλία πιένλ δηαζέηεη ζην εκπόξην κνληέια (FFV, Flexible Fuel Vehicle) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κείγκα Δ85 (85% αηζαλόιε + 15% βελδίλεο) ή νπνηνδήπνηε άιιν κείγκα αηζαλόιεο-βελδίλεο (πρ Ford Focus ή Saab BioPower). Τν κίγκα Δ85 έρεη αξηζκό νθηαλίνπ πεξίπνπ 105.

20 Βηναηζαλόιε Βηναηζαλόιε Αηζπιηθή αιθνόιε (C2H5OH) Άρξσµν, δηαπγέο βηναπνηθνδνµήζηµν πγξό, ραµειήο ηνμηθόηεηαο Βηνθαύζηµν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο Παξάγεηαη µε αιθννιηθή δύµσζε ζαθραξνύρσλ θαη θπηηαξηλνύρσλ πιηθώλ Πξώηε ύιε: δαραξόηεπηια, ζόξγνο, ζηηάξη, θαιαµπόθη, μύιν θ.ά. Τέιεηα θαύζε: C2H5OH CO2+ 3H2O Διάρηζηε πεξηβαιινληηθή µόιπλζε Δ10: Σπλεζέζηεξν µίγµα (10% βηναηζαλόιε, 90% βελδίλε)

21 βηναηζαλόιε Γηα ηελ παξαγσγή ηεο βηναηζαλόιεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε ύιε ην δαραξνθάιακν ζηε Βξαδηιία, αξαβόζηηνο ζηηο ΗΠΑ, δεκεηξηαθά (ζηηάξη, θξηζάξη θ.α.) θαη δαραξόηεπηια ζηελ ΔΔ. Δπίζεο ην γιπθό ζόξγν είλαη κηα λέα θαη πνιιά ππνζρόκελε θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή βηναηζαλόιεο θαη παξαγώγσλ ηεο κέζσ δύκσζεο ησλ ζαθράξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θπηηθό ρπκό ηνπ. Απηό απνθηά ηδηαίηεξε αμία γηα πεξηνρέο κε ηξνπηθέο όπνπ ην δαραξνθάιακν δελ επδνθηκεί, όπσο είλαη ε Δπξώπε. Σηνλ πίλαθα αλαθέξεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο βηναηζαλόιεο από δηάθνξεο πξώηεο ύιεο.

22 Δθηηκώκελν θόζηνο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο

23 βηναηζαλόιε

24 Η δηαδηθαζία παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Η παξαγσγή αηζαλόιεο από άκπιν (δεκεηξηαθά, θαιακπόθη) ή ζάθραξα (δαραξνθάιακν, δαραξόηεπηια, γιπθό ζόξγν) είλαη απιή θαη γίλεηαη κέζσ αιθννιηθήο δύκσζεο. Τα εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο είλαη νπζηαζηηθά ηεξάζηηα απνζηαθηήξηα. παξαγσγή βηναηζαλόιεο (Αξηζηεξά νη δπκσηήξεο - Γεμηά νη πύξγνη απόζηαμεο

25 Η δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο γίλεηαη ζηαδηαθά ζε ηεξάζηηεο δεμακελέο (δπκσηήξεο) κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ ζαθραξνκπθήησλ, ζπλήζσο ζηειέρε ηνπ Saccharomyces cerevisiae. Σην ηειηθό πξντόλ ηεο δύκσζεο γίλεηαη θαζαξηζκόο κε θπγνθέληξηζε ή δηήζεζε θαη ην πγξό νδεγείηαη ζηελ ηειηθή δεμακελή όπνπ γίλεηαη δηαρσξηζκόο θαη αλάθηεζε ηεο θαζαξήο αηζαλόιεο. Αλάινγα κε ην ζθνπό, ε αηζαλόιε σο ηειηθό πξντόλ κπνξεί λα είλαη έλπδξε (95% v/v) ή άλπδξε (99,5% v/v). Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ηεο αηζαλόιεο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλεη απόζηαμε θαη αθπδάησζε κε ζέξκαλζε. Τν ηειεπηαίν απηό ζηάδην είλαη από ηα πιένλ ελεξγνβόξα άξα θαη πην δαπαλεξά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο.

26 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο

27 βηναηζαλόιε Σηελ πεξίπησζε πνπ πξώηε ύιε είλαη ην δαραξνθάιακν ή ην γιπθό ζόξγν, ηα ζηειέρε ηνπο (θαιάκηα) ζξπκκαηίδνληαη θαη ζην αιεζκέλν πξντόλ γίλεηαη απνρύκσζε (κεραληθά κε πίεζε) θαη κε ηελ πξνζζήθε δεζηνύ λεξνύ γίλεηαη εθρύιηζε θαη ζπιινγή ηνπ πδαηηθνύ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο. Σε αληίζεζε κε ην δαραξνθάιακν θαη ην ζόξγν πνπ ιακβάλεηαη απεπζείαο ν ζαθραξνύρνο ρπκόο ησλ βιαζηώλ, ζηα ζηηεξά (ζηηάξη, θξηζάξη, θαιακπόθη) απαηηείηαη πξνζζήθε αθξηβώλ ελδύκσλ (ακπιάζεο) γηα ηε δηάζπαζε (πδξόιπζε) ηνπ ακύινπ ζε ζάθραξα. Οη ζπόξνη ησλ ζηηεξώλ αιέζνληαη, αλακηγλύνληαη κε λεξό θαη αθνινπζεί ζέξκαλζε θαη δύκσζε ζε αιθνόιε.

28 Καιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ - ην μεξό θαιάκη ηνπ έρεη πάλσ από 40% ζάθραξα

29 βηναηζαλόιε Τα απόβιεηα ηεο βηνκεραλίαο αηζαλόιεο έρνπλ πςειό ξππαληηθό θνξηίν θαη είλαη δύζθνια επεμεξγάζηκα. Σηε Βξαδηιία έρνπλ πηνζεηεζεί δύν πξαθηηθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαραξνθάιακν. Η πξώηε κέζνδνο αθνξά ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζε δεμακελέο θαη εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Καηά ηε δεύηεξε πξαθηηθή γίλεηαη δηαζπνξά ηνπο κε ςεθαζκό ζε θαιιηέξγεηεο δαραξνθάιακνπ σο αδσηνύρνο ιίπαλζε.

30 Γεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Τα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ παξαγσγή δεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιεο αιιά ζε βηνκεραληθή θιίκαθα βξίζθεηαη πξνο ην παξόλ ζε πηινηηθό ζηάδην. Σηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεπηεί ε νηθνλνκηθόηεηα ηεο παξαγσγή αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο (πνπ θπζηθά είλαη ζέκα ρξόλνπ), ζα γίλεη ηδηαίηεξα θζελή ε βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν, βακβαθνζηειέρε θηι), ππνιείκκαηα πινηνκίαο (πρ πξηνλίδηα), νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη πξντόληα ραξηηνύ θαζώο θαη από ηαρπαπμή κε δηαηξνθηθά θπηά κε πνιύ κεγάιε ζηξεκκαηηθή παξαγσγή βηνκάδαο όπσο ηλώδεο ζόξγν, θαιάκη, αγξηαγθηλάξα θαη θερξί (switch grass).

31 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Βέβαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ηδέα δελ είλαη θαη ηόζν λέα, αιιά ζήκεξα γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αλαζθάιεηαο πνπ καζηίδεη ηνλ πιαλήηε. Σπγθεθξηκέλα, γηα πξώηε θνξά αλαπηύρζεθε ην 1898 ζηε Γεξκαλία κέζνδνο παξαγσγήο αηζαλόιεο από θπηηαξίλε ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Οη επηζηήκνλεο ηόηε παξήγαγαλ αηζαλόιε από μύιν, κεζώ πδξόιπζεο κε νμέα, ηεο θπηηαξίλεο πξνο γιπθόδε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ήηαλ δπλαηή ε παξαγσγή 7,6 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ. Οη Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ζύληνκα βειηίσζαλ ηε κέζνδν, ώζηε ήηαλ δπλαηή (πξηλ έλαλ αηώλα) ε βηνκεραληθή παξαγσγή 22 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ (ηξηπιαζηαζκόο απόδνζεο). Σήκεξα παξόκνηεο κέζνδνη αλαπηύζζνληαη ή βειηηώλνληαη από ηνπο επηζηήκνλεο αλά ηε γε.

32 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο Τν πξώην ζηάδην ηεο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πδξόιπζε ηεο θπηηαξίλεο κε ηε ρξήζε νμένο (πρ ζεηηθό νμύ) ή ελδύκσλ θαη παξαγσγή κίγκαηνο γιπθόδεο θαη μπιόδεο. Σηε ζπλέρεηα ηα ζάθραξα δπκώλνληαη θαη παξάγεηαη αηζαλόιε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

33 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Η ελδπκηθή πδξόιπζε γίλεηαη κε έλδπκα (θπηηαξηλάζεο) πνπ παξάγνληαη από κύθεηεο, βαθηήξηα θαη πξσηόδσα. Τειεπηαία γίλεηαη κεγάιε έξεπλα γηα αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ κεζόδσλ πδξόιπζεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. Η κέζνδνο πδξόιπζεο κε ρξήζε νμέσλ είλαη αθξηβή ελώ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελδύκσλ, ε παξαγσγή ηνπο είλαη επίζεο αθξηβή ελώ δελ έρεη επηβεβαησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε βηνκεραληθό επίπεδν. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ν κύθεηαο Trichoderma reesi κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζζόηεξσλ ελδύκσλ πνπ απαηηνύληαη. Πξνο ην παξόλ κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία κόλν ην 45% ηνπ ελεξγεηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο βηνκάδαο κεηαηξέπεηαη ζε αηζαλόιε νπόηε αλαδεηνύληαη ιύζεηο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Δπεηδή νη πεξηζζόηεξεο ιύζεηο βξίζθνληαη ζηε θύζε, πνιιέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζηνπο ηεξκίηεο θαη ζηελ ηδηόηεηά ηνπο λα ηξέθνληαη κε θπηηαξίλε (μύιν) ηελ νπνία δηαζπνύλ θαηά ηελ πέςε κέζσ ελδύκσλ πνπ παξάγνπλ ζην πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα. Έηζη κε βάζε ηνπο ζρεηηδόκελνπο κε ηνπο ηεξκίηεο κηθξννξγαληζκνύο (κηθξνρισξίδα πεπηηθνύ), κεηαθέξνληαη γνλίδηά ηνπο ζε λένπο νξγαληζκνύο κε ζηόρν ηε θζελή καδηθή παξαγσγή ελδύκσλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε ζηελ παξαγσγή θπηηαξηληθήο βηναηζαλόιεο.

34 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Σηελ Δπξώπε μεθίλεζε ην 2004 λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ζηε Σνπεδία κνλάδα παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα, άρπξν θαη άιια θπηηαξηλνύρα ππνιείκκαηα, ελώ ηέηνηεο κνλάδεο ιεηηνπξγνύλ επίζεο ζηελ Ιζπαλία θαη ηε Γαλία. Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κηα λέα ηερλνινγία ελδπκηθήο πδξόιπζεο ζηνλ Καλαδά όπνπ θαη έρεη μεθηλήζεη βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα θαη άρπξν ελώ πηινηηθή παξαγσγή γίλεηαη θαη ζε άιιεο ρώξεο (Βξαδηιία θαη ΗΠΑ).

35 βηναηζαλόιε από άιγε (θύθηα) Μεγάιε επίζεο έξεπλα γίλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο από άιγε (θύθηα) ηα νπνία απνηεινύλ κηα εμαηξεηηθά παξαγσγηθή πεγή βηνκάδαο θαη κάιηζηα ρσξίο ηε ρξήζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ. Ήδε αξθεηέο εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα αλαπηύζζνπλ ή βειηηώλνπλ κεζόδνπο θπθνθαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ.

36 βηναηζαλόιε Τέινο, έξεπλα γίλεηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή αηζαλόιεο από θπηά όπσο ην γιπθό ζόξγν θαη ην δαραξνθάιακν, κε ηαπηόρξνλε δύκσζε (one-step) ζαθράξσλ θαη θπηηαξίλεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη κίγκαηα θαιιηεξγεηώλ κηθξννξγαληζκώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα κίγκα Fusarium oxysporum θαη ζηειερώλ Saccharomyces cerevisiae. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε παξαγσγή αιθνόιεο από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ αλέξρεηαη ζε ιίηξα/ζηξέκκα όηαλ κε απιή δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ ρπκνύ αλακέλνληαη απνδόζεηο ιίηξα/ζηξέκκα. Με παξόκνηεο ηερληθέο ε ζηξεκκαηηθή απόδνζε βηναηζαλόιεο από θαιακπόθη αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί κε αμηνπνίεζε ηεο θπηηαξίλεο ηνπ βιαζηνύ θαη ησλ θύιισλ ηνπ.

37 Βηναηζαλόιε θαη πεξηβάιινλ Κύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηναηζαλόιεο ζε ζρέζε κε ηε βελδίλε είλαη όηη ζεσξεηηθά είλαη CO2-νπδέηεξε, θαηά ηελ θαύζε ηεο εθπέκπνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ξύπσλ, είλαη βηναπνδνκήζηκε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξία, ελώ πξαθηηθά δελ παξάγνληαη νμείδηα ηνπ ζείνπ. Δπηπξόζζεηα, ε αηζαλόιε δελ πεξηέρεη επηθίλδπλνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα βελδέλην ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλν, ελώ πιενλεθηεί θαη ζηηο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δηδηθόηεξα, ε πξνζζήθε 5% αηζαλόιεο ζε βελδίλε κεηώλεη θαηά 7% ηνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο θαη θαηά 50% ηηο εθπνκπέο CO2. Έξεπλεο ζηε Γαιιία δείρλνπλ όηη κίμε αηζαλόιεο θαηά 5-7% κε βελδίλε κεηώλεη ηηο εθπνκπέο CO θαηά 15-40% κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζηηο ΗΠΑ λα δείρλνπλ κείσζε θαηά 11-30%. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο βηναηζαλόιεο σο θαύζηκν νδεγεί ζε κείσζε ηεο θσηνρεκηθά ζρεκαηηδόκελεο αηζαινκίριεο ζηελ αηκόζθαηξα. Δθηόο από ηε κείσζε ηεο κε ζεκεηαθήο ξύπαλζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ, ε βηναηζαλόιε δελ πξνθαιεί ζεκαληηθή ζεκεηαθή ξύπαλζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δηαξξνώλ πεηξειαηνεηδώλ, δηόηη έρεη πνιύ ρακειή ηνμηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα πεηξειαηνεηδή θαη είλαη άκεζα βηναπνδνκήζηκε ζην λεξό θαη ην έδαθνο.

38 ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Έλα άιιν ζεκαληηθό ζέκα είλαη ην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο, δειαδή ηελ πνζόηεηα ελέξγεηαο (εηζξνέο) πνπ δαπαλάηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πξνέξρεηαη από νξπθηά θαύζηκα ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε αηζαλόιε (εθξνέο).

39 Δλεξγεηαθό Ιζνδύγην ηεο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο (πεγέο National Geographic & LAMNET)

40 Πεξηβαιινληηθά νθέιε βηνθαπζίµσλ ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Καύζηµα νπδέηεξα ζε CO2 Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θαηλόµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ Πξνζηαζία από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Φαµειέο εηζξνέο ζε θπηνθάξµαθα θαη ιηπάζµαηα Δθµεηάιιεπζε εδαθώλ µε ραµειή γνληµόηεηα

41 Κνηλσληθά θαη νηθνλνµηθά νθέιε ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Πξνζθνξά ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαιιηέξγεηαο Δλδπλάµσζε γεσξγηθνύ ρώξνπ ελίζρπζε αγξνηηθνύ εηζνδήµαηνο Δλίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ ιηγόηεξν αλαπηπγµέλσλ πεξηνρώλ Σηαδηαθή απεμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηµα Δμαζθάιηζε αεηθόξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

42 Σπκπεξάζκαηα Γελ ππάξρεη θάπνηα θαιιηέξγεηα ή κέζνδνο ζαύκα γηα παξαγσγή αηζαλόιεο, νύηε ηα βηνθαύζηκα ζα ιύζνπλ ην ελεξγεηαθό ή ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε. Γπζηπρώο όκσο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ηα κόλα ζνβαξά όπια πνπ έρνπκε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ε αλαλεώζηκε ελέξγεηα. Δπηπιένλ, εθηόο από ηα βηνθαύζηκα, δελ ππάξρεη θακηά ελαιιαθηηθή ιύζε πξνο ην παξόλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο, κέρξη λα πεξάζνπκε ζην θαύζηκν πδξνγόλν (ζε κεξηθέο δεθάδεο ρξόληα). Έηζη πξέπεη λα ηα βιέπνπκε απιά ζαλ ηε γέθπξα πνπ ζα καο πάεη ζην πδξνγόλν.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Λίκλε Turkana, Mt. Kenya Homo Habilis, Λίκλε Turkana, 2.2 1,8 εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ Έλλνηεο θαη νξηζκνί Οη κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ.

ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ. «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Παξνπζίαζε Έξγνπ. Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ. ΑΗΓΑΗΑ ΕΔΤΞΖ Παξνπζίαζε Έξγνπ «Rokas Renewables θαη Αγνξά Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο» Λέζβνο, 12 Ινπιίνπ 2012 Μύξηακ Ρνληξίγθεδ - Ρνπίδ 28 Ννεκβξίνπ 2012 2 Πεξηερόκελα 1. Όκηινο ROKAS Renewables 2. IBERDROLA

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1 «Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος Θαλνπάξηνο 2012 1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ TEI ΥΑΛΚΙΓΑ (Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο) Ιαλνπάξηνο 2012 Prof.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com

GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com GPA GAS ΕΠΕ www.gpagas.com ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΙΝHΣΗΡΩΝ DIESEL Dual Fuel System (DFS) Σύζηεκα ηαπηόρξνλεο ηξνθνδνζίαο Diesel / CNG γηα θηλεηήξεο νρεκάησλ ελαθπού & βαπέωρ ηύπος www.gpagas.com Φςζικό Αέπιο CNG (Compressed

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα