αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο"

Transcript

1 αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε ησλ γλσζηώλ κέρξη ζήκεξα θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ κέρξη ην έηνο 2037 κε ηα ζεκεξηλά απνζέκαηα πεηξειαίνπ λα ππνινγίδνληαη ζε 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα βαξέιηα. Παξόκνηεο είλαη νη εθηηκήζεηο θαη γηα ην θπζηθό αέξην κε απνζέκαηα ζηε γε πνπ αλακέλεηαη λα εμαληιεζνύλ ζε πεξίπνπ 50 ρξόληα. Πηζαλώο γηα ηα εγγόληα καο ε ιέμε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην λα είλαη ΑΓΝΩΣΤΗ.

2 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με απλά λόγια Αλαλεώζηκε ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληιείηαη από πεγέο, νη νπνίεο δελ εμαληινύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, όπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε πδξνειεθηξηθή ε γεσζεξκηθή θαη ε ελέξγεηα από βηνκάδα. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο πξαθηηθά δελ εμαληινύληαη πνηέ θαη δε ξππαίλνπλ. Η παγθόζκηα αγνξά αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ππεξ-ηεηξαπιαζηαζηεί κέρξη ην έηνο Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξνβιέπεηαη όηη ζα αλέιζεη ζε 167 δηο δνιάξηα ην 2015, από 40 δηο δνιάξηα ην 2005.

3 Η αηνιηθή ελέξγεηα Η βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη παξνπζηάζεη ξαγδαία άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δλώ ην παγθόζκην εγθαηεζηεκέλν δπλακηθό αηνιηθήο ελέξγεηαο αλεξρόηαλ ην 1998 ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από MW ζπλνιηθά, ην 2005 είρε ήδε θζάζεη ηα MW. Τν λνύκεξν απηό αλακέλεηαη λα αλέβεη ζηα MW κέρξη ην Η βαζηθή αηηία απηήο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο είλαη ην ζρεηηθά ρακειό θόζηνο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο.

4 Η αηνιηθή ελέξγεηα Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ δελ εθπέκπεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιια αέξηα πνπ ξππαίλνπλ ηελ αηκόζθαηξα (κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγόλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α.), όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο, κία θαη κόλν αλεκνγελλήηξηα 1,5 MW κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πεξί ηνπο ηόλνπο νξπθηνύ άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη όρη κόλν δελ εληείλεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δεκόζηα πγεία από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε.

5 Η ειηαθή ελέξγεηα Υπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία επσθεινύληαη από ηελ ελέξγεηα, ε νπνία παξάγεηαη από ηνλ ήιην: Τα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τέηνηα ζηνηρεία εθηόο από ηε ρξήζε ζηα θσηνβνιηατθά πάξθα, ζπρλά ελζσκαηώλνληαη θαη ζηηο ζηέγεο. Τα θσηνβνιηατθά πξνζθέξνπλ ην πξόζζεην πιενλέθηεκα λα κπνξνύλ λα πξνκεζεύζνπλ ελέξγεηα ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα δίθηπα ειεθηξνδόηεζεο, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη πξνσζώληαο ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.

6 Η ειηαθή ελέξγεηα Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αμηνπνηνύλ ηε ζεξκόηεηα ηνπ ειίνπ, πξώηα ζπγθεληξώλνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε ηε βνήζεηα θαηόπηξσλ γηα λα ζεξκάλνπλ λεξό ή θάπνην άιιν κέζν θαη κεηά κεηαηξέπνληαο ηνλ αηκό ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ κηαο γελλήηξηαο. Η ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα είλαη πνιιά ππνζρόκελε γηα ηηο πόιεηο, όπνπ ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηείλεη λα είλαη κεγάιν πξόβιεκα. Οη ζηαζκνί ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλνίγνπλ πξννπηηθέο γηα κειινληηθέο κεηαθνξέο ελέξγεηαο από ζεξκέο αλαπηπζζόκελεο ζε ςπρξέο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Μία ζρεηηθά απιή κέζνδνο επίζεο είλαη ην λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ελέξγεηα από ηνλ ήιην γηα λα ζεξκαίλνπκε ην λεξό. Οη ειηαθνί ζεξκηθνί ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ πέθηεη πάλσ ηνπο γηα λα δεζηάλνπλ ην λεξό ηεο βξύζεο (θαη, ζε κηθξόηεξε έθηαζε, γηα λα δεζηάλνπλ λεξό γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ).

7 Η ειηαθή ελέξγεηα

8 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα από κηθξέο κνλάδεο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο, ηελ ελέξγεηα από ηηο παιίξξνηεο, θαη ηελ ελέξγεηα από ηα ζαιάζζηα θύκαηα. Παγθνζκίσο, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη θαηά 19% ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη κνλάδεο παξαγσγήο απνηεινύληαη ζπλήζσο από κηα δεμακελή θνληά ζε θάπνην θξάγκα, κέζα ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ. Τν λεξό απειεπζεξώλεηαη μαθληθά θαη δηέξρεηαη κε κεγάιε δύλακε κέζα από κηα γελλήηξηα, παξάγνληαο θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ελέξγεηα.

9 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα

10 Η πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Η παξαγσγή ελέξγεηαο από πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο δελ πξνθαιεί ξύπαλζε, αιιά ηα πδξνειεθηξηθά έξγα, θπξίσο νη κεγάιεο κνλάδεο, ζπρλά πξνθαινύλ άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Η θαηαζθεπή ζηαζκώλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηεξάζηηα παξέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη όριεζε γηα ηα είδε ρισξίδα θαη παλίδαο πνπ δνπλ ζηε γύξσ πεξηνρή, ελώ ηα έξγα απηά ελέρνπλ επίζεο ζεκαληηθνύο θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο. Λακπξό κέιινλ ζηελ Διιάδα έρνπλ θαη ηα πβξηδηθά ζρήκαηα δειαδή κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα πνπ ζα έρνπλ δπλαηόηεηα «απνζήθεπζεο» ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο.

11 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκόηεηαο ηεο Γεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη αληιίεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεδόλ παληνύ. Η ηερλνινγία γηα ηελ άληιεζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ξερή γεσζεξκηθή ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαη ζε βαζηά γεσζεξκηθή ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η ζρεηηθά ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ησλ αλώηεξσλ 15 κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο (ή ησλ ππνγείσλ πδάησλ), πνπ ηππηθά είλαη γλσζηή σο αβαζήο γεσζεξκηθή ελέξγεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ή ςύμε θηηξίσλ. Η αληιία ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηεί κία ζεηξά από ζσιήλεο γηα λα θπθινθνξεί πγξό κέζσ ηνπ ζεξκνύ εδάθνπο. Τν ρεηκώλα, πνπ ην έδαθνο είλαη ζεξκόηεξν από ηα θηίξηα ζηελ επηθάλεηα, ην πγξό απνξξνθά απηή ηε ζεξκόηεηα ε νπνία ελ ζπλερεία ζπκππθλώλεηαη κέζσ γεσελαιιαθηώλ ή ζπιιεθηώλ ζεξκόηεηαο, θαη κεηαθέξεηαη ζηα θηίξηα. Τν θαινθαίξη, πνπ ην έδαθνο είλαη δξνζεξόηεξν, γίλεηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία: ε αληιία κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από ηα θηίξηα ζην έδαθνο.

12 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα

13 Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα Η άληιεζε ηεο ελέξγεηαο από ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηεο Γεο, ε ιεγόκελε βαζεηά γεσζεξκηθή ελέξγεηα, απαηηεί ηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ ζε κεγάιν βάζνο. Δάλ δηαζέηνπκε ζεξκά ππόγεηα ύδαηα, κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε απεπζείαο ζε ζηαζκνύο πδξνζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Δάλ δε δηαζέηνπκε, ην λεξό κπνξεί λα αληιεζεί κεηαμύ θαπηώλ ζηξσκάησλ βξάρνπ θαη κεηά λα ην επαλαθέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ζε πςειή ζεξκνθξαζία κέζσ κηαο δεύηεξεο δηάλνημεο πεγαδηνύ. Με ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, δελ απαηηείηαη θακία θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθπέκπνπλ κόλν πεξίζζεηα αηκνύ θαη πνιύ ιίγα ίρλε αεξίσλ.

14 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Βηνκάδα είλαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά λέα νξγαληθή ύιε πνπ πξνέξρεηαη από θπηά σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζύλζεζεο ή από δώληεο νξγαληζκνύο γεληθόηεξα. Η ελέξγεηα από βηνκάδα αληιείηαη από θπηηθό θαη δσηθό πιηθό, όπσο μύιν από ηα δάζε, ππνιείκκαηα από γεσξγηθέο θαη δαζηθέο δηαδηθαζίεο, θαη βηνκεραληθά, αλζξώπηλα ή δσηθά απόβιεηα. Η βηνκάδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν θαηεγνξίεο:

15 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ γεληθά πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ζε ρξήζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Πεξηιακβάλεη ηα θαπζόμπια θαη ην θάξβνπλν γηα νηθηαθή ρξήζε, άιια θπηηθά ππνιείκκαηα θαη ηελ θνπξηά δώσλ. Η παξαδνζηαθή βηνκάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλνηρηά ηδάθηα γηα καγείξεκα θαη γηα ζέξκαλζε εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ ζεκαληηθή ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ.

16 Η ελέξγεηα από βηνκάδα

17 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Σύγρξνλε βηνκάδα πνπ ζπλήζσο αθνξά ρξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζθνπό λα ππνθαηαζηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ. Πεξηιακβάλεη μεξά θιαδηά από ην δάζνο θαη ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν θ.α), ηα νηθηαθά απόβιεηα, ηα βηναέξηα θαη βηνθαύζηκα από ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (βηνληήδει, βηναηζαλόιε, πειιέηεο θηι). Η ζύγρξνλε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο.

18 Η ελέξγεηα από βηνκάδα Η βηνκάδα ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο (παξαγσγή ελέξγεηαο, ζέξκαλζε, θαύζηκα) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, αλεμάξηεηα αλ ρξεζηκνπνηνύληαη απόβιεηα ή εηδηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. Γεληθόηεξα, ε εμάπισζε ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβαηηθή ελεξγεηαθή αιπζίδα θαη παξάιιεια ζα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ είλαη ε θύξηα αηηία ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.

19 βηναηζαλόιε Η ηζηνξία ηεο βηναηζαλόιεο σο θαπζίκνπ θίλεζεο μεθηλά ην 1908 όηαλ ν Χέλξπ Φνξλη θαηαζθεύαζε ην πξώην απηνθίλεην, ην αιθννινθίλεην κνληέιν Ford T, δειώλνληαο όηη ηα θαύζηκα ηνπ κέιινληνο ζα πξνέξρνληαη από κήια, δηδάληα ή ξνθαλίδηα. Σήκεξα, όια ηα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Δ5 ή Δ10, δειαδή κείγκα βελδίλεο κε 5 ή 10% αηζαλόιε, ρσξίο θακία κεηαηξνπή. Η αηζαλόιε έρεη 113 νθηάληα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ νθηαλίσλ ηεο βελδίλεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ηεο δειαδή σο βειηησηηθό θαπζίκνπ (πρ ΔΤΒΔ, ΜΔΤΒΔ). Σπλήζσο πσιείηαη ζηα πξαηήξηα σο κείγκα Δ10 (10% αηζαλόιε + 90% βελδίλεο). Η απηνθηλεηνβηνκεραλία πιένλ δηαζέηεη ζην εκπόξην κνληέια (FFV, Flexible Fuel Vehicle) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κείγκα Δ85 (85% αηζαλόιε + 15% βελδίλεο) ή νπνηνδήπνηε άιιν κείγκα αηζαλόιεο-βελδίλεο (πρ Ford Focus ή Saab BioPower). Τν κίγκα Δ85 έρεη αξηζκό νθηαλίνπ πεξίπνπ 105.

20 Βηναηζαλόιε Βηναηζαλόιε Αηζπιηθή αιθνόιε (C2H5OH) Άρξσµν, δηαπγέο βηναπνηθνδνµήζηµν πγξό, ραµειήο ηνμηθόηεηαο Βηνθαύζηµν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο Παξάγεηαη µε αιθννιηθή δύµσζε ζαθραξνύρσλ θαη θπηηαξηλνύρσλ πιηθώλ Πξώηε ύιε: δαραξόηεπηια, ζόξγνο, ζηηάξη, θαιαµπόθη, μύιν θ.ά. Τέιεηα θαύζε: C2H5OH CO2+ 3H2O Διάρηζηε πεξηβαιινληηθή µόιπλζε Δ10: Σπλεζέζηεξν µίγµα (10% βηναηζαλόιε, 90% βελδίλε)

21 βηναηζαλόιε Γηα ηελ παξαγσγή ηεο βηναηζαλόιεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε ύιε ην δαραξνθάιακν ζηε Βξαδηιία, αξαβόζηηνο ζηηο ΗΠΑ, δεκεηξηαθά (ζηηάξη, θξηζάξη θ.α.) θαη δαραξόηεπηια ζηελ ΔΔ. Δπίζεο ην γιπθό ζόξγν είλαη κηα λέα θαη πνιιά ππνζρόκελε θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή βηναηζαλόιεο θαη παξαγώγσλ ηεο κέζσ δύκσζεο ησλ ζαθράξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θπηηθό ρπκό ηνπ. Απηό απνθηά ηδηαίηεξε αμία γηα πεξηνρέο κε ηξνπηθέο όπνπ ην δαραξνθάιακν δελ επδνθηκεί, όπσο είλαη ε Δπξώπε. Σηνλ πίλαθα αλαθέξεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο ηεο βηναηζαλόιεο από δηάθνξεο πξώηεο ύιεο.

22 Δθηηκώκελν θόζηνο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο

23 βηναηζαλόιε

24 Η δηαδηθαζία παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Η παξαγσγή αηζαλόιεο από άκπιν (δεκεηξηαθά, θαιακπόθη) ή ζάθραξα (δαραξνθάιακν, δαραξόηεπηια, γιπθό ζόξγν) είλαη απιή θαη γίλεηαη κέζσ αιθννιηθήο δύκσζεο. Τα εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο είλαη νπζηαζηηθά ηεξάζηηα απνζηαθηήξηα. παξαγσγή βηναηζαλόιεο (Αξηζηεξά νη δπκσηήξεο - Γεμηά νη πύξγνη απόζηαμεο

25 Η δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο γίλεηαη ζηαδηαθά ζε ηεξάζηηεο δεμακελέο (δπκσηήξεο) κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ ζαθραξνκπθήησλ, ζπλήζσο ζηειέρε ηνπ Saccharomyces cerevisiae. Σην ηειηθό πξντόλ ηεο δύκσζεο γίλεηαη θαζαξηζκόο κε θπγνθέληξηζε ή δηήζεζε θαη ην πγξό νδεγείηαη ζηελ ηειηθή δεμακελή όπνπ γίλεηαη δηαρσξηζκόο θαη αλάθηεζε ηεο θαζαξήο αηζαλόιεο. Αλάινγα κε ην ζθνπό, ε αηζαλόιε σο ηειηθό πξντόλ κπνξεί λα είλαη έλπδξε (95% v/v) ή άλπδξε (99,5% v/v). Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ηεο αηζαλόιεο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλεη απόζηαμε θαη αθπδάησζε κε ζέξκαλζε. Τν ηειεπηαίν απηό ζηάδην είλαη από ηα πιένλ ελεξγνβόξα άξα θαη πην δαπαλεξά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο.

26 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο

27 βηναηζαλόιε Σηελ πεξίπησζε πνπ πξώηε ύιε είλαη ην δαραξνθάιακν ή ην γιπθό ζόξγν, ηα ζηειέρε ηνπο (θαιάκηα) ζξπκκαηίδνληαη θαη ζην αιεζκέλν πξντόλ γίλεηαη απνρύκσζε (κεραληθά κε πίεζε) θαη κε ηελ πξνζζήθε δεζηνύ λεξνύ γίλεηαη εθρύιηζε θαη ζπιινγή ηνπ πδαηηθνύ ζαθραξνύρνπ δηαιύκαηνο. Σε αληίζεζε κε ην δαραξνθάιακν θαη ην ζόξγν πνπ ιακβάλεηαη απεπζείαο ν ζαθραξνύρνο ρπκόο ησλ βιαζηώλ, ζηα ζηηεξά (ζηηάξη, θξηζάξη, θαιακπόθη) απαηηείηαη πξνζζήθε αθξηβώλ ελδύκσλ (ακπιάζεο) γηα ηε δηάζπαζε (πδξόιπζε) ηνπ ακύινπ ζε ζάθραξα. Οη ζπόξνη ησλ ζηηεξώλ αιέζνληαη, αλακηγλύνληαη κε λεξό θαη αθνινπζεί ζέξκαλζε θαη δύκσζε ζε αιθνόιε.

28 Καιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ - ην μεξό θαιάκη ηνπ έρεη πάλσ από 40% ζάθραξα

29 βηναηζαλόιε Τα απόβιεηα ηεο βηνκεραλίαο αηζαλόιεο έρνπλ πςειό ξππαληηθό θνξηίν θαη είλαη δύζθνια επεμεξγάζηκα. Σηε Βξαδηιία έρνπλ πηνζεηεζεί δύν πξαθηηθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαραξνθάιακν. Η πξώηε κέζνδνο αθνξά ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζε δεμακελέο θαη εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Καηά ηε δεύηεξε πξαθηηθή γίλεηαη δηαζπνξά ηνπο κε ςεθαζκό ζε θαιιηέξγεηεο δαραξνθάιακνπ σο αδσηνύρνο ιίπαλζε.

30 Γεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Τα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ παξαγσγή δεύηεξεο γεληάο βηναηζαλόιεο αιιά ζε βηνκεραληθή θιίκαθα βξίζθεηαη πξνο ην παξόλ ζε πηινηηθό ζηάδην. Σηελ πεξίπησζε πνπ επαιεζεπηεί ε νηθνλνκηθόηεηα ηεο παξαγσγή αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο (πνπ θπζηθά είλαη ζέκα ρξόλνπ), ζα γίλεη ηδηαίηεξα θζελή ε βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από γεσξγηθά ππνιείκκαηα (άρπξν, βακβαθνζηειέρε θηι), ππνιείκκαηα πινηνκίαο (πρ πξηνλίδηα), νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη πξντόληα ραξηηνύ θαζώο θαη από ηαρπαπμή κε δηαηξνθηθά θπηά κε πνιύ κεγάιε ζηξεκκαηηθή παξαγσγή βηνκάδαο όπσο ηλώδεο ζόξγν, θαιάκη, αγξηαγθηλάξα θαη θερξί (switch grass).

31 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Βέβαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ηδέα δελ είλαη θαη ηόζν λέα, αιιά ζήκεξα γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιόγσ ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αλαζθάιεηαο πνπ καζηίδεη ηνλ πιαλήηε. Σπγθεθξηκέλα, γηα πξώηε θνξά αλαπηύρζεθε ην 1898 ζηε Γεξκαλία κέζνδνο παξαγσγήο αηζαλόιεο από θπηηαξίλε ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Οη επηζηήκνλεο ηόηε παξήγαγαλ αηζαλόιε από μύιν, κεζώ πδξόιπζεο κε νμέα, ηεο θπηηαξίλεο πξνο γιπθόδε. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ήηαλ δπλαηή ε παξαγσγή 7,6 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ. Οη Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ζύληνκα βειηίσζαλ ηε κέζνδν, ώζηε ήηαλ δπλαηή (πξηλ έλαλ αηώλα) ε βηνκεραληθή παξαγσγή 22 ιίηξσλ αηζαλόιεο αλά 100 θηιά μύινπ (ηξηπιαζηαζκόο απόδνζεο). Σήκεξα παξόκνηεο κέζνδνη αλαπηύζζνληαη ή βειηηώλνληαη από ηνπο επηζηήκνλεο αλά ηε γε.

32 Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο αηζαλόιεο από ιηγλνθπηηαξηλνύρεο πξώηεο ύιεο Τν πξώην ζηάδην ηεο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πδξόιπζε ηεο θπηηαξίλεο κε ηε ρξήζε νμένο (πρ ζεηηθό νμύ) ή ελδύκσλ θαη παξαγσγή κίγκαηνο γιπθόδεο θαη μπιόδεο. Σηε ζπλέρεηα ηα ζάθραξα δπκώλνληαη θαη παξάγεηαη αηζαλόιε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

33 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Η ελδπκηθή πδξόιπζε γίλεηαη κε έλδπκα (θπηηαξηλάζεο) πνπ παξάγνληαη από κύθεηεο, βαθηήξηα θαη πξσηόδσα. Τειεπηαία γίλεηαη κεγάιε έξεπλα γηα αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ κεζόδσλ πδξόιπζεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. Η κέζνδνο πδξόιπζεο κε ρξήζε νμέσλ είλαη αθξηβή ελώ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελδύκσλ, ε παξαγσγή ηνπο είλαη επίζεο αθξηβή ελώ δελ έρεη επηβεβαησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε βηνκεραληθό επίπεδν. Πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ν κύθεηαο Trichoderma reesi κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζζόηεξσλ ελδύκσλ πνπ απαηηνύληαη. Πξνο ην παξόλ κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία κόλν ην 45% ηνπ ελεξγεηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο βηνκάδαο κεηαηξέπεηαη ζε αηζαλόιε νπόηε αλαδεηνύληαη ιύζεηο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Δπεηδή νη πεξηζζόηεξεο ιύζεηο βξίζθνληαη ζηε θύζε, πνιιέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζηνπο ηεξκίηεο θαη ζηελ ηδηόηεηά ηνπο λα ηξέθνληαη κε θπηηαξίλε (μύιν) ηελ νπνία δηαζπνύλ θαηά ηελ πέςε κέζσ ελδύκσλ πνπ παξάγνπλ ζην πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα. Έηζη κε βάζε ηνπο ζρεηηδόκελνπο κε ηνπο ηεξκίηεο κηθξννξγαληζκνύο (κηθξνρισξίδα πεπηηθνύ), κεηαθέξνληαη γνλίδηά ηνπο ζε λένπο νξγαληζκνύο κε ζηόρν ηε θζελή καδηθή παξαγσγή ελδύκσλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε ζηελ παξαγσγή θπηηαξηληθήο βηναηζαλόιεο.

34 βηναηζαλόιε από θπηηαξίλε Σηελ Δπξώπε μεθίλεζε ην 2004 λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ζηε Σνπεδία κνλάδα παξαγσγήο αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα, άρπξν θαη άιια θπηηαξηλνύρα ππνιείκκαηα, ελώ ηέηνηεο κνλάδεο ιεηηνπξγνύλ επίζεο ζηελ Ιζπαλία θαη ηε Γαλία. Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κηα λέα ηερλνινγία ελδπκηθήο πδξόιπζεο ζηνλ Καλαδά όπνπ θαη έρεη μεθηλήζεη βηνκεραληθή παξαγσγή αηζαλόιεο από δαζηθά ππνιείκκαηα θαη άρπξν ελώ πηινηηθή παξαγσγή γίλεηαη θαη ζε άιιεο ρώξεο (Βξαδηιία θαη ΗΠΑ).

35 βηναηζαλόιε από άιγε (θύθηα) Μεγάιε επίζεο έξεπλα γίλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο βηναηζαλόιεο από άιγε (θύθηα) ηα νπνία απνηεινύλ κηα εμαηξεηηθά παξαγσγηθή πεγή βηνκάδαο θαη κάιηζηα ρσξίο ηε ρξήζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ. Ήδε αξθεηέο εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα αλαπηύζζνπλ ή βειηηώλνπλ κεζόδνπο θπθνθαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο βηνθαπζίκνπ.

36 βηναηζαλόιε Τέινο, έξεπλα γίλεηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή αηζαλόιεο από θπηά όπσο ην γιπθό ζόξγν θαη ην δαραξνθάιακν, κε ηαπηόρξνλε δύκσζε (one-step) ζαθράξσλ θαη θπηηαξίλεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη κίγκαηα θαιιηεξγεηώλ κηθξννξγαληζκώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα κίγκα Fusarium oxysporum θαη ζηειερώλ Saccharomyces cerevisiae. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε παξαγσγή αιθνόιεο από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ αλέξρεηαη ζε ιίηξα/ζηξέκκα όηαλ κε απιή δύκσζε ηνπ ζαθραξνύρνπ ρπκνύ αλακέλνληαη απνδόζεηο ιίηξα/ζηξέκκα. Με παξόκνηεο ηερληθέο ε ζηξεκκαηηθή απόδνζε βηναηζαλόιεο από θαιακπόθη αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί κε αμηνπνίεζε ηεο θπηηαξίλεο ηνπ βιαζηνύ θαη ησλ θύιισλ ηνπ.

37 Βηναηζαλόιε θαη πεξηβάιινλ Κύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηναηζαλόιεο ζε ζρέζε κε ηε βελδίλε είλαη όηη ζεσξεηηθά είλαη CO2-νπδέηεξε, θαηά ηελ θαύζε ηεο εθπέκπνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ξύπσλ, είλαη βηναπνδνκήζηκε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξία, ελώ πξαθηηθά δελ παξάγνληαη νμείδηα ηνπ ζείνπ. Δπηπξόζζεηα, ε αηζαλόιε δελ πεξηέρεη επηθίλδπλνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα βελδέλην ην νπνίν είλαη θαξθηλνγόλν, ελώ πιενλεθηεί θαη ζηηο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δηδηθόηεξα, ε πξνζζήθε 5% αηζαλόιεο ζε βελδίλε κεηώλεη θαηά 7% ηνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο θαη θαηά 50% ηηο εθπνκπέο CO2. Έξεπλεο ζηε Γαιιία δείρλνπλ όηη κίμε αηζαλόιεο θαηά 5-7% κε βελδίλε κεηώλεη ηηο εθπνκπέο CO θαηά 15-40% κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζηηο ΗΠΑ λα δείρλνπλ κείσζε θαηά 11-30%. Δπίζεο ε ρξήζε ηεο βηναηζαλόιεο σο θαύζηκν νδεγεί ζε κείσζε ηεο θσηνρεκηθά ζρεκαηηδόκελεο αηζαινκίριεο ζηελ αηκόζθαηξα. Δθηόο από ηε κείσζε ηεο κε ζεκεηαθήο ξύπαλζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ, ε βηναηζαλόιε δελ πξνθαιεί ζεκαληηθή ζεκεηαθή ξύπαλζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε αηπρεκάησλ ή δηαξξνώλ πεηξειαηνεηδώλ, δηόηη έρεη πνιύ ρακειή ηνμηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα πεηξειαηνεηδή θαη είλαη άκεζα βηναπνδνκήζηκε ζην λεξό θαη ην έδαθνο.

38 ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο Έλα άιιν ζεκαληηθό ζέκα είλαη ην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο, δειαδή ηελ πνζόηεηα ελέξγεηαο (εηζξνέο) πνπ δαπαλάηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πξνέξρεηαη από νξπθηά θαύζηκα ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε αηζαλόιε (εθξνέο).

39 Δλεξγεηαθό Ιζνδύγην ηεο παξαγσγήο βηναηζαλόιεο (πεγέο National Geographic & LAMNET)

40 Πεξηβαιινληηθά νθέιε βηνθαπζίµσλ ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Καύζηµα νπδέηεξα ζε CO2 Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θαηλόµελν ηνπ ζεξµνθεπίνπ Πξνζηαζία από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο Φαµειέο εηζξνέο ζε θπηνθάξµαθα θαη ιηπάζµαηα Δθµεηάιιεπζε εδαθώλ µε ραµειή γνληµόηεηα

41 Κνηλσληθά θαη νηθνλνµηθά νθέιε ΠΗΓΗ: ΚΑΠΔ Πξνζθνξά ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαιιηέξγεηαο Δλδπλάµσζε γεσξγηθνύ ρώξνπ ελίζρπζε αγξνηηθνύ εηζνδήµαηνο Δλίζρπζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ ιηγόηεξν αλαπηπγµέλσλ πεξηνρώλ Σηαδηαθή απεμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηµα Δμαζθάιηζε αεηθόξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

42 Σπκπεξάζκαηα Γελ ππάξρεη θάπνηα θαιιηέξγεηα ή κέζνδνο ζαύκα γηα παξαγσγή αηζαλόιεο, νύηε ηα βηνθαύζηκα ζα ιύζνπλ ην ελεξγεηαθό ή ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηνπ πιαλήηε. Γπζηπρώο όκσο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ηα κόλα ζνβαξά όπια πνπ έρνπκε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ε αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ε αλαλεώζηκε ελέξγεηα. Δπηπιένλ, εθηόο από ηα βηνθαύζηκα, δελ ππάξρεη θακηά ελαιιαθηηθή ιύζε πξνο ην παξόλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο, κέρξη λα πεξάζνπκε ζην θαύζηκν πδξνγόλν (ζε κεξηθέο δεθάδεο ρξόληα). Έηζη πξέπεη λα ηα βιέπνπκε απιά ζαλ ηε γέθπξα πνπ ζα καο πάεη ζην πδξνγόλν.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο ΔΕΗ Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Δηάβαζε ηα θείκελα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα