Corporate Governance & Corporate Social Responsibility of Listed Companies in Athens Stock Exchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Corporate Governance & Corporate Social Responsibility of Listed Companies in Athens Stock Exchange"

Transcript

1 Corporate Governance & Corporate Social Responsibility of Listed Companies in Athens Stock Exchange Palaiologos Anastasios Department of Human Resources Management Athens University of Economics & Business Abstract The present research refers to the effect which Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (C.S.R.) practices have on the modern business environment and especially on those companies listed in the Athens Stock Exchange (A.S.E.). The main aim of this research is to clarify the two meanings of Corporate Governance and C.S.R., attempting at the same time to highlight the important role they play within the business environment. To achieve this, a secondary research on the official websites of companies listed in the A.S.E. has been conducted, seeking to find whether the indications of Corporate Governance and C.S.R. are evident on these sites. Regarding C.S.R., an extensive analysis has been conducted on the basis of three (3) distinctive dimensions: society, environment, economy. The conclusions on this study give emphasis to the significance of Corporate Governance and C.S.R. for safeguarding a transparent, proper, and profitable administration, which leads to the maximization of the company s financial value and the protection of the stakeholders best interest. It is characteristic that the majority of Greek companies listed in the A.S.E. appear not to follow the Corporate Governance regulation, while only those belonging to the big capitalization category appear to be conforming largely to those regulations. In addition, there seem to be great levels of absence of C.S.R. on the part of the Greek companies listed in the A.S.E., while none of the categories of small and medium capitalization present large rates in C.S.R. More specifically, there is a small percentage of listed companies which indicates on their websites that they run programs to benefit society and the environment, whereas there seems to be a great percentage who are running programs to benefit the economy. Finally, it seems that companies following the Corporate Governance regulations also appear to mainly follow the C.S.R. regulations. Keywords: Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Athens Stock Exchange. JEL Classification Codes: Μ14 Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Παλαιολόγος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών PRIME, Vol 6,

2 JEL Classification Codes: Μ14 Περίληψη Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επίδραση των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Κύριος στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι δύο αυτές έννοιες, τονίζοντας συνάμα το σημαντικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα στα sites των συμμετεχόντων εταιρειών στο Χ.Α.Α., αναζητώντας το κατά πόσο είναι εμφανείς στα sites τους οι ενδείξεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Ε.Κ.Ε. Όσον αφορά μάλιστα την τελευταία, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση με βάση τις τρεις (3) διαστάσεις της (κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία). Από τα συμπεράσματα της μελέτης, γίνεται φανερός ο πολύ σημαντικός ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Ε.Κ.Ε., για τη διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας της επιχείρησης, αλλά και την προστασία των συμφερόντων όλων των μετόχων και πιστωτών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ελληνικών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών, δεν ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ μόνο αυτές που ανήκουν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά συμμόρφωσης με τις αρχές αυτής. Επίσης, παρατηρήθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό η απουσία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α., ενώ καμία από τις κατηγορίες Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, δεν παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά ύπαρξης Ε.Κ.Ε. Συγκεκριμένα, είναι μικρό το ποσοστό των εισηγμένων που εμφανίζει στις σελίδες τους ότι πραγματοποιεί δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος, ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό που εμφανίζει δράσεις προς όφελος της οικονομίας. Τέλος, προέκυψε ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν κατά κύριο λόγο και τις αρχές της Ε.Κ.Ε.1 Λέξεις-Κλειδιά: Εταιρική Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εισαγωγή Η σημερινή εποχή σημαδεύεται από τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων. Η μεγέθυνση των οικονομικών μονάδων και οργανισμών διαχωρίζει τις έννοιες του «ιδιοκτήτη» και του «διαχειριστή», ώστε οι οικονομικές μονάδες από οικογενειακές να καθίστανται «πολυμετοχικές», με αποτέλεσμα τα συμφέροντα των μετόχων και του «Διοικητικού Συμβουλίου» πολλές φορές να διαφοροποιούνται. Παράλληλα, η πληθώρα προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα από την παγκόσμια οικονομική κρίση (περιβάλλον, φτώχεια, κοινωνική συνοχή, οικονομικά σκάνδαλα) και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη ολοένα και αυξάνεται. Η αποδυνάμωση του παραδοσιακού ρόλου του Κράτους (ιδιωτικοποιήσεις, μείωση φόρων, μείωση του κράτους πρόνοιας), σε συνδυασμό με την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στις επιχειρήσεις, συνθέτουν ένα πλέγμα καταστάσεων που οδηγούν τις σύγχρονες εταιρείες στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην υιοθέτηση πρακτικών που αποβλέπουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Θεοχάρη Παπαδόπουλο για την αμέριστη βοήθεια του και τα εποικοδομητικά του σχόλια. PRIME, Vol 6,

3 Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται σε μια συνεχή προσπάθεια εύρεσης μηχανισμών που να συνδράμουν στη σύγκλιση και παραπέρα αλληλεξάρτηση των δύο αυτών εννοιών (Karagiorgos, et. al., 2009). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Ε.Κ.Ε., τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και μάλιστα σε περιόδους κρίσης. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε δευτερογενή έρευνα στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) εταιρείες, με στόχο την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με το αν αυτές ακολουθούν ή όχι τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Ε.Κ.Ε. Κύρια εργαλεία στην έρευνά αυτή, αποτέλεσαν η διαδικτυακή σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ase.gr), καθώς και όλα τα site των συμμετεχόντων εταιρειών, μιας και ο ερευνητής αναζητούσε το κατά πόσο είναι εμφανείς στα site τους οι ενδείξεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όσον αφορά μάλιστα την Ε.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάλυση με βάση τις τρεις (3) διαστάσεις αυτής, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εταιρική Διακυβέρνηση Η Εταιρική Διακυβέρνηση, ως έννοια δεν είναι καινούρια, αφού συνδέεται με την οργάνωση της διαδικασίας της παραγωγής που επιδιώχθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων. Βρίσκεται μάλιστα, σε διαρκή εξέλιξη εξαιτίας του ρευστού και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιεχομένου της, που καθορίζεται από ιστορικές, οικονομικές και θεσμικές παραμέτρους της κάθε αγοράς (Αθανασίου, 2003). Χαρακτηρίζεται από μια ουσιαστική δομή ελέγχων, με στόχο την ενθάρρυνση μιας ικανοποιητικής απόδοσης της επένδυσης των μετόχων, βασισμένη σε μια υπεύθυνη συμπεριφορά της Διοίκησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-OECD) ορίζει την Εταιρική Διακυβέρνηση ως «τις μεθόδους και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ένας οργανισμός διευθύνεται και ελέγχεται» (OECD, 2002 & 2004). Οι Shleifer & Vishny (1997) θεωρούν ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση «ασχολείται με το πώς οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, εξασφαλίζοντας φυσικά κάποια απόδοση για την επένδυσή τους», ενώ οι La Porta, et. al. (1999) τονίζουν ότι «ασχολείται με τους μηχανισμούς, που προστατεύουν τα συμφέροντα των εξωτερικών επενδυτών (μέτοχοι/πιστωτές) ενάντια στις ατασθαλίες των εσωτερικών (Διοίκηση/Managers)». Με λίγα λόγια, ένα σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθορίζει την κατανομή των περιουσιακών δικαιωμάτων (και ψήφου) και ευθυνών ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες συμφερόντων ενός οργανισμού (διοικητικό συμβούλιο, διευθυντικά στελέχη, μέτοχοι, πιστωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) και καταγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται πλήρη διαφάνεια στην όλη διαχείριση της εταιρίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν ενεργό ρόλο στη δραστηριότητά της (Tricker, 1994). Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης Η σύγχρονη έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης επηρεάστηκε έντονα από την θεωρία σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ιδιοκτητών και των διοικούντων μιας επιχείρησης (Θεωρία της Αντιπροσώπευσης - The Agency PRIME, Vol 6,

4 Theory). Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διοίκηση της επιχείρησης δεν λειτουργεί για διάφορους λόγους προς το συμφέρον των ιδιοκτητών της επιχείρησης (Brealy, 2003). Αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων, έφεραν την ανάγκη θέσπισης συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αυτά τα συστήματα, είχαν και έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την οικονομική αξία της επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων των μετόχων και πιστωτών. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο εσωτερικό μιας επιχείρησης καθώς και στην οικονομία γενικότερα, συμβάλλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης, η οποία είναι απαραίτητη, τόσο για την προστασία των επενδυτών (μετόχων και πιστωτών) των εισηγμένων εταιρειών σε χρηματιστήρια, όσο και στη σωστή λειτουργία της αγοράς. Συνέπεια, το κόστος κεφαλαίου να είναι χαμηλότερο και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να κατανέμουν τους πόρους τους με πιο ορθολογικό τρόπο. Περαιτέρω, η έλλειψη ισχυρών συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, παρατηρείται αποθάρρυνση των επενδυτών να προσφέρουν κεφάλαια στις επιχειρήσεις σε χώρες με ασθενή συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Charkham & Simpson, 1999). Έρευνα της Εταιρείας Συμβούλων McKinsey, το 2000, βασισμένη σε 200 θεσμικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο, αποκαλύπτει πως τουλάχιστον 75% των θεσμικών επενδυτών λαμβάνουν υπόψη τους, για τη διαμόρφωση των επενδυτικών τους επιλογών, εξίσου σοβαρά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών στις οποίες επενδύουν τα κεφάλαιά τους, όσο και τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Επίσης, περισσότεροι από 80% των επενδυτών αυτών, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για τις μετοχές των εταιρειών που έχουν ισχυρά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με εταιρείες που διαθέτουν ασθενή συστήματα προστασίας των επενδυτών. Το επιπλέον τίμημα, για εταιρείες με την ίδια χρηματοοικονομική επίδοση, διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την ποιότητα των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (Τραυλός, 2011). Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Το 1999 ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), με τον Κώδικα για την Εταιρική Διακυβέρνηση, δημοσίευσε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν κάθε ρύθμιση Εταιρικής Διακυβέρνησης (OECD, 1999). Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και σημείο αναφοράς όλων των χωρών στις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός αυτών των αρχών ήταν να συμβάλλουν στη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών αναφορικά με την εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το 2004, λόγω των έντονων εξελίξεων που σημειώθηκαν στον επιχειρηματικό κόσμο, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (OECD, 2004). Οι αρχές αυτές περιελάμβαναν: α) την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και τις βασικές λειτουργίες της ιδιοκτησίας, β) τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, γ) την αναγνώριση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων και την ενθάρρυνση της ενεργής συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους συμμετέχοντες, δ) τη διασφάλιση της έγκαιρης και ακριβής γνωστοποίησης για όλα τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν την επιχείρηση, και ε) τη διασφάλιση της στρατηγικής καθοδήγησης της επιχείρησης, τον αποτελεσματικό έλεγχο της Διοίκησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την υποχρέωση λογοδοσίας του Συμβουλίου απέναντι στην επιχείρηση και στους μετόχους. PRIME, Vol 6,

5 Οφέλη της Επιχείρησης από την Εταιρική Διακυβέρνηση Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση συμβάλλει αρχικά, στην προστασία και ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων, οδηγώντας συνάμα στην αντικατάσταση των στελεχών που κάνουν μη αποδοτική χρήση ή προβαίνουν σε κατάχρηση των πόρων της επιχείρησης (Derwall, et. al., 2005). Επίσης, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι δημιουργεί υψηλή απόδοση στις εταιρείες, ενώ άλλες ότι αποτελεί βασικό κριτήριο «βαθμολόγησης» και αξιολόγησης των εταιρειών παγκοσμίως, με σκοπό την τοποθέτηση σε αυτές κεφαλαίων (Statman & Glushkov, 2009). Επιπλέον, βοηθά τις εταιρείες να προσελκύσουν χαμηλού κόστους επενδυτικά κεφάλαια, μέσω της παροχής διασφαλίσεων προς τους δυνητικούς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές (McKinsey & Co., 2005). Ακολούθως, συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από τη συμμόρφωση των εταιρειών προς τους κανόνες των εποπτικών αρχών και της Πολιτείας, αλλά και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τους κανόνες της ίδιας της εταιρείας. Τέλος, η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση, συμβάλλει στη διασφάλιση της διαφάνειας, μέσω της κοινοποίησης των οικονομικών πληροφοριών (Yeoh, 2007). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευημερίας (Παλαιολόγος, 2011). Τα παραπάνω αποτελούν και τις τρεις διακριτές διαστάσεις της, που ο ερευνητής θα ασχοληθεί εκτενώς στο ερευνητικό κομμάτι. Στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένας ενιαίος και διεθνώς κοινά αποδεκτός ορισμός της Ε.Κ.Ε., λόγω των διαφορετικών εθνικών πρακτικών, συνήθειων και προοπτικών, αλλά και του διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση (Business for Social Responsibility, 2002). Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, Ε.Κ.Ε. σημαίνει «να αναλαμβάνεις προσωπική ευθύνη για τις πράξεις σου και τις συνέπειες που έχουν αυτές στην κοινωνία. Εταιρείες και εργαζόμενοι οφείλουν να περάσουν σε μια φάση προσωπικής αλλαγής, να επανεξετάσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους και να ενισχύσουν την ικανότητα ανάληψης ευθύνης» (Holme, Tinto & Watts, 2000). Στην Πράσινη Βίβλο (2001), η Ε.Κ.Ε. είναι «η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». Ενώ, όσον αφορά το Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε. (2005), την ορίζει ως «την οικειοθελή δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους». Παρόλα αυτά, ο Vogel (2004) τονίζει ότι όλοι οι ορισμοί, περιγράφουν τρία βασικά χαρακτηριστικά, την εθελοντική δράση, τον τριπλό αντίκτυπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός) και την επιχειρηματική υπευθυνότητα. Τομείς Εφαρμογής & Ενδιαφερόμενα Μέρη της Ε.Κ.Ε. (Stakeholders) Οι τομείς εφαρμογής και δραστηριότητας των προγραμμάτων της Ε.Κ.Ε., μπορούν να διακριθούν σε αυτούς που αφορούν το εσωτερικό και σε αυτούς που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε., 2001). Στον πρώτο τομέα εντάσσονται η αποστολή, το όραμα, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και το εργασιακό κλίμα, ο κοινωνικός διάλογος, η υγιεινή και η ασφάλεια, ενώ στο δεύτερο η PRIME, Vol 6,

6 ενασχόληση με την τοπική κοινωνία, η ανάπτυξη της οικονομίας και η αγορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και η ηθική. Πέρα όμως από τα παραπάνω, ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, επηρεάζουν και επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη, μπορεί να είναι: α) οι εργαζόμενοι, β) οι πελάτες, γ) οι προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, δ) οι μέτοχοι & οι επενδυτές, ε) το Κράτος και οι δημόσιες αρχές, στ) η τοπική κοινωνία και ζ) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι σχέσεις που θα αναπτυχθούν με αυτά τα μέρη, μπορούν να αποδειχθούν το κλειδί για την πρόοδο μίας εταιρείας, καθώς η ειλικρινής αφοσίωση στα κοινωνικά πρότυπα και στην ηθική συμπεριφορά βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, αλλά και στο χτίσιμο ενός καλού ονόματος για την επιχείρηση (Clarkson, 1994). Οφέλη της Ε.Κ.Ε. Παρά τους αρκετούς πολέμιους των δράσεων της Ε.Κ.Ε., όπως τον νομπελίστα Milton Friedman (1957) που θεωρούσε την ευθύνη της επιχείρησης έναντι της κοινωνίας άσκοπη, τα προγράμματα Ε.Κ.Ε. συνδέονται με τη δημιουργία σημαντικών και πολύπλευρων ωφελειών, που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της επιχείρησης. Τέτοια οφέλη είναι η ενίσχυση της εταιρικής φήμης, που στοχεύει στη διασφάλιση της μακροβιότητας της, η βελτίωση της οικονομικής της επίδοσης, η ορθότερη αξιολόγηση και διαχείριση των επιχειρηματικών της κινδύνων, η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, τους επενδυτές της, αλλά και τους εργαζομένους της, η συμβολή της στην κοινωνική ευημερία, καθώς και η επίτευξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Wilson, 2010). Οι Webley & More (2003) υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στην εφαρμογή πρακτικών Ε.Κ.Ε. και στην επένδυσή της, ενώ οι Waddock & Graves (1997) και Hillman & Kein (2001), βρίσκουν ότι αυξημένη Ε.Κ.Ε. οδηγεί σε αυξημένη χρηματοοικονομική απόδοση και αντίστροφα, που θα πρέπει όμως, να εφαρμόζεται με καινοτόμους τρόπους και σε αρμονία με τη γενικότερη εταιρική στρατηγική. Ε.Κ.Ε. & Παγκόσμια Οικονομική Κρίση Στις μέρες μας όμως, με τις ευρωπαϊκές χώρες να πλήττονται περισσότερο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, τίθεται το ερώτημα για το αν ή όχι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ενέργειες Ε.Κ.Ε. κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής. Έρευνα της Grant Thornton (Διεθνή Έκθεση Επιχειρήσεων, 2011), δείχνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε μικρή αλλαγή στον όγκο των δραστηριοτήτων Ε.Κ.Ε. σε σχέση με το Σε αυτό συμφωνούν οι Fernández & Souto (2009), συμπεραίνοντας ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. και της οικονομικής απόδοσης. Για την Ελλάδα, όπου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, θα περίμενε κανείς ότι τα κεφάλαια για την Ε.Κ.Ε. θα είχαν μειωθεί σημαντικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εταιρειών έχουν διατηρήσει τα έξοδα τους για υπηρεσίες Ε.Κ.Ε. στα ίδια επίπεδα όπως και πριν. Ερευνητική Μεθοδολογία Αφού λοιπόν αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ερευνητής προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) εταιρειών, χωρίζοντας τες καταρχάς ανά κατηγορία και κλάδο που συμμετέχουν σε αυτό. Παράλληλα, μελετήθηκε και η κατηγορία κεφαλαιοποίησης που ανήκουν, το αντικείμενο απασχόλησης τους (βιομηχανική, εμπορική, υπηρεσιών), καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης οικογενειακών δεσμών στις Διοικήσεις τους. PRIME, Vol 6,

7 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε αρχικά δευτερογενής βιβλιογραφική έρευνα, της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθογραφίας. Στα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές, εκτός από θεωρητικές προσεγγίσεις, βρέθηκαν και στοιχεία από παλιότερες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στα κομμάτια της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Ε.Κ.Ε. Στο κύριο μέρος της έρευνας, πραγματοποιήθηκε και πάλι δευτερογενής έρευνα, αυτή τη φορά στα site όλων των συμμετεχόντων εταιρειών στο Χ.Α.Α., μιας και ο ερευνητής αναζητούσε το κατά πόσο είναι εμφανείς στα site τους οι ενδείξεις, τόσο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όσο και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όσον αφορά την τελευταία μάλιστα, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση με βάση τις τρεις διαστάσεις της (κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία). Να τονιστεί ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, οι επιλογές αυτές δεν ήταν άμεσα εμφανείς, αλλά βρίσκονταν μέσα στις επιλογές «Η Εταιρεία» ή «Ενημέρωση Επενδυτών» που δίνονταν εμφανώς στα site τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι χρήσιμο εργαλείο στην ανεύρεση των συμμετεχόντων στο Χ.Α.Α. εταιρειών, αποτέλεσε και η διαδικτυακή σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ase.gr). Στην προσπάθεια ποσοτικοποίησης των ανωτέρω ευρημάτων, πραγματοποιήθηκε, τόσο μονομεταβλητή, όσο και διμεταβλητή ανάλυση, με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS 21. Συγκεκριμένα, κατά τη μονομεταβλητή ανάλυση των στοιχείων, εξήχθησαν κάποιοι περιγραφικοί στατιστικοί πίνακες (Frequencies), όπως τα ποσοστά συμμετοχής των εισηγμένων εταιρειών ανά κλάδο, ανά αντικείμενο και ανά κατηγορία κεφαλαιοποίησης, καθώς και πίνακες με το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών με Εταιρική Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και οικογενειακό ή μη τύπο. Ειδικά η Ε.Κ.Ε. μελετήθηκε, τόσο συνολικά, με βάση αν υπήρχε εμφανώς η αντίστοιχη επιλογή στα sites των εταιρειών, όσο και διακριτά, με βάση της τρεις (3) διαστάσεις της (κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία), ενώ πραγματοποιήθηκε και έλεγχος για την ύπαρξη ή όχι κοινωνικού απολογισμού από τις εταιρείες αυτές. Τέλος, όσον αφορά τη διμεταβλητή ανάλυση, εξήχθησαν πίνακες (Χ2/Crosstabs) που συσχέτιζαν τις εταιρείες με Εταιρική Διακυβέρνηση και με Ε.Κ.Ε., με τον κλάδο, το αντικείμενο και την κατηγορία κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα προχωρήσαμε και σε περαιτέρω χρήσιμες συσχετίσεις. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Μονομεταβλητή Ανάλυση Η μονομεταβλητή ανάλυση (univariate analysis), είναι η πιο απλή μορφή των ποσοτικών στατιστικών μεθόδων, η διεξαγωγή της οποίας γίνεται με την περιγραφή μιας μοναδικής μεταβλητής και των γνωρισμάτων του αντικειμένου μελέτης στο οποίο θα εφαρμοστεί. Ο πρώτος πίνακας που εξήχθη, αφορούσε τη συμμετοχή και τον αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν ανά κλάδο, τόσο σε απόλυτο και ακέραιο αριθμό, όσο και σε μορφή ποσοστού. Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) διακρίνουμε ότι ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών είναι ο «Προσωπικά & Οικιακά Είδη», με 38 εταιρείες (15,3% του συνολικού) και ακολούθως οι κλάδοι «Βιομηχανική Προϊόντα & Υπηρεσίες» με 28 (11,3%), «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών» με 25 (10,1%) και «Τρόφιμα & Ποτά» με 24 (9,7%). PRIME, Vol 6,

8 Πίνακας 1: Ποσοστά Συμμετοχής ανά Κλάδο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Πετρέλαιο & Αέριο 3 1,2 Χημικά 9 3,6 Πρώτες Ύλες 17 6,9 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 25 10,1 Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 28 11,3 Τρόφιμα & Ποτά 24 9,7 Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 38 15,3 Υγεία 9 3,6 Εμπόριο 10 4,0 Μέσα Ενημέρωσης 11 4,4 Ταξίδια & Αναψυχή 15 6,0 Τηλεπικοινωνίες 1 0,4 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4 1,6 Τράπεζες 12 4,8 Ασφάλειες 2 0,8 Ακίνητη Περιουσία 12 4,8 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 8 3,2 Τεχνολογία 20 8,1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Εν συνεχεία, ο δεύτερος πίνακας αφορούσε τον αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν στο Χ.Α.Α. ανά κατηγορία κεφαλαιοποίησης. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας σημαίνει τον υπολογισμό της χρηματιστηριακής της αξίας με πολλαπλασιασμό της τρέχουσας αξίας της μετοχής της επί τον αριθμό των μετοχών της. Αυτό σημαίνει το πόσο εύκολο είναι για κάποιον να αγοράσει και να πουλήσει τις μετοχές της. Όσο μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης είναι μια εταιρεία, τόσο περισσότερο διευκολύνονται οι συναλλαγές του μετόχου. Από τον Πίνακα 2 συμπεραίνουμε ότι 132 από τις εισηγμένες εταιρείες ανήκουν στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (53,2%), ακολούθως 39 από αυτές στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση (15,7%), ενώ 14 μόνο στη μικρή ή χαμηλή κεφαλαιοποίηση (5,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεδομένη στιγμή συγγραφής του άρθρου, από τις υπόλοιπες 63 εταιρείες, οι 32 βρίσκονται υπό επιτήρηση (12,9%) και οι 31 σε αναστολή (12,5%). Το γεγονός ότι οι περισσότερες εισηγμένες ανήκουν στη Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, δείχνει τη δυσκολία που έχουν τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΧΑΑ να πουλήσουν τις μετοχές των εταιρειών που κατέχουν. Πίνακας 2: Ποσοστά Συμμετοχής ανά Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Μικρής 14 5,6 Μεσαίας ,2 Μεγάλης 39 15,7 Σε Επιτήρηση 32 12,9 Σε Αναστολή 31 12,5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ PRIME, Vol 6,

9 Ακολούθως, ο τρίτος πίνακας αφορούσε τη συμμετοχή και τον αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν ανά αντικείμενο. Σύμφωνα με αυτόν, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εταιρείες ανήκουν στον βιομηχανικό κλάδο, με ποσοστό 45,2%, έπειτα στον κλάδο των υπηρεσιών με 34,7%, ενώ τέλος το υπόλοιπο 20,2% ανήκει στον κλάδο του εμπορίου. Πίνακας 3: Ποσοστά Συμμετοχής ανά Αντικείμενο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Βιομηχανική ,2 Εμπορική 50 20,2 Υπηρεσίες 86 34,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Στον τέταρτο κατά σειρά πίνακα, που αφορούσε τον αριθμό των εταιρειών που παρουσιάζουν εμφανώς στη σελίδα τους ένδειξη σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, και κατ επέκταση ακολουθούν και τις αρχές της, παρατηρούμε ότι το 56% των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.Α., ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ το υπόλοιπο 44% όχι. Στις εταιρείες αυτές, στα sites των οποίων αναγράφεται εμφανώς η ένδειξη της Εταιρικής Διακυβέρνησης, διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., με τα ανεξάρτητα μέλη να αποτελούν το 1/3 των μελών του Δ.Σ. Παράλληλα, οι περισσότερες διαθέτουν επιτροπή αμοιβών, ενώ οι μέτοχοι αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα, αναφορικά με τη διάδοση πληροφοριών. Επίσης, στη συντριπτική πλειονότητα αυτών, μπορεί ο χρήστης να δει τη σημερινή σύνθεση του Δ.Σ., τη μετοχική τους σύνθεση και το οργανόγραμμα τους, ενώ υπάρχει ενημέρωση ως προς τη δομή, τις αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., αναφορά ως προς τις αρμοδιότητες και ευθύνες του Διευθύνοντος συμβούλου, καθώς επίσης και τη διάρκεια της θητείας του. Επίσης, στις περισσότερες πραγματοποιείται τακτική και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών, μέσω δελτίων τύπου, ενημερωτικών επιστολών και εταιρικών παρουσιάσεων. Στον αντίποδα, στις περισσότερες από τις εταιρείες αυτές δε φαίνεται να έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία αυτών μειονεκτεί ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τις αποκλίσεις των ανακοινωθέντων στόχων και των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. Πίνακας 4: Σύνολο Εταιρειών με Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Όχι ,0 Ναι ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Έπειτα στον πέμπτο πίνακα, που αφορούσε τον αριθμό των εταιρειών που παρουσιάζουν εμφανώς στη σελίδα τους ένδειξη σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και κατ επέκταση ακολουθούν και τις αρχές της, συμπεραίνουμε ότι στο σύνολό της το 61,3% των εταιρειών αυτών δεν τις ακολουθεί, ενώ μόνο το 38,7% το κάνει. Ειδικότερα, και με βάση της τρεις (3) διαστάσεις της Ε.Κ.Ε., το 37,1% των εισηγμένων εταιρειών εμφανίζει στις σελίδες τους ότι πραγματοποιεί δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, το 39,5% αυτών δράσεις προς όφελος του περιβάλλοντος, ενώ το 60,5% αυτών δράσεις προς όφελος της οικονομίας της χώρας. Αξίζει να τονιστεί ότι αρκετές εταιρείες, αν και δεν PRIME, Vol 6,

10 ανέγραφαν εμφανώς την ένδειξη Ε.Κ.Ε. στις σελίδες τους, ανέφεραν κάποια πράγματα για τη διασφάλιση της ποιότητας, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Ακόμη, η ύπαρξη Εταιρικής Διακυβέρνησης σε μία εταιρεία, θεωρήθηκε από τον ερευνητή και ως ύπαρξη αυτόματα της Οικονομικής διάστασης της Ε.Κ.Ε., μιας και με βάση τη βιβλιογραφία, η εταιρική διαφάνεια και η υπεύθυνη διακυβέρνηση είναι ένα ακόμα δεδομένο της οικονομικής διάστασης της Ε.Κ.Ε. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα μικρό μέρος αυτών (17,3%) διέθεταν κοινωνικό απολογισμό στα sites τους διαθέσιμο προς download στους χρήστες. Πίνακας 5: Εταιρείες με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Συνολικά) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Όχι ,3 Ναι 96 38,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Τέλος, στον Πίνακα 6, εμφανίζεται ο αριθμός των εταιρειών που παρουσιάζουν στη Διοίκηση τους στοιχεία οικογενειακών δεσμών, από τον οποίο συμπεραίνουμε ότι το 54% των εταιρειών αυτών είναι μη οικογενειακού τύπου, ενώ μόλις το άλλο 46% είναι οικογενειακές. Τρανό παράδειγμα οικογενειακού τύπου εταιρείας είναι η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ», όπου οι δύο «κεφαλές» της εταιρείας είναι αδέρφια. Αντίστοιχες εταιρείες είναι οι «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ», «ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ», «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», κοκ. Τέλος, οι περισσότερες εταιρείες που απασχολούνται στη Βιομηχανία, αλλά και κλάδοι όπως, των «Τηλεπικοινωνιών», των «Τραπεζών», των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» και των «Ασφαλειών», δεν παρουσιάζουν κανένα δείγμα οικογενειακών δεσμών στη διοίκηση τους. Πίνακας 6: Σύνολο Εταιρειών Οικογενειακού ή Μη Τύπου ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ Ή ΜΗ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Μη Οικογενειακού Τύπου ,0 Οικογενειακού Τύπου ,0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Διμεταβλητή Ανάλυση Η διμεταβλητή ανάλυση εξετάζει, το κατά πόσο δύο, απομονωμένα από άλλους παράγοντες, χαρακτηριστικά σχετίζονται μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, στη συνέχεια της παρούσας έρευνας, θα εξεταστεί η σχέση μιας μεταβλητής με μια άλλη, με τη βοήθεια πινάκων διπλής εισόδου (Crosstabs) και των ελέγχων Χ 2 και Phi-Cramer s V. Συσχετίσεις με τις Εταιρείες με Εταιρική Διακυβέρνηση Αρχικά, έγινε μια προσπάθεια συγκερασμού της ύπαρξης Εταιρικής Διακυβέρνησης στις εταιρείες με τον κλάδο που ανήκουν. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή τιμή chi-square (28,481) και πιθανότητα σφάλματος πολύ μικρή, της τάξης του 0,040. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από το στατιστικό έλεγχο του Phi-Cramer s V (0,040). Κοιτώντας τον Πίνακα Crosstabulation (Πίνακας 7), παρατηρούμε ότι οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων» και «Τηλεπικοινωνιών», παρουσιάζουν εταιρείες που υιοθετούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στο σύνολό του. PRIME, Vol 6,

11 Αντίστοιχα, μεγάλα ποσοστά εταιριών με Εταιρική Διακυβέρνηση, παρουσιάζουν οι κλάδοι των «Ταξιδιών & Αναψυχής» (93,3%), των «Τραπεζών» (83,3%), των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (75%) και των «Χημικών» (66,7%). Στον αντίποδα, ο κλάδος των «Μέσων Ενημέρωσης» παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά εταιρειών με ανυπαρξία Εταιρικής Διακυβέρνησης με 72,7%, και ακολούθως μεγάλα ποσοστά παρουσιάζουν και οι κλάδοι της «Ακίνητης Περιουσίας» (66,7%) και των «Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (62,5%). Πίνακας 7: Εταιρείες με Εταιρική Διακυβέρνηση σε σχέση με τον Κλάδο που Ανήκουν ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Πετρέλαιο & Αέριο Χημικά 6 66,7 3 33,3 9 Πρώτες Ύλες 10 58,8 7 41,2 17 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 18 64, ,7 28 Τρόφιμα & Ποτά Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 17 44, ,3 38 Υγεία 5 55,6 4 44,4 9 Εμπόριο Μέσα Ενημέρωσης 3 27,3 8 72,7 11 Ταξίδια & Αναψυχή 14 93,3 1 6,7 15 Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τράπεζες 10 83,3 2 16,7 12 Ασφάλειες Ακίνητη Περιουσία 4 33,3 8 66,7 12 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3 37,5 5 62,5 8 Τεχνολογία ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Στον Πίνακα 8 συσχετίσαμε την ύπαρξη Εταιρικής Διακυβέρνησης στις εταιρείες με την Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης αυτών. Σύμφωνα με τη chisquare, παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή τιμή chi-square (33,962) και πιθανότητα σφάλματος πολύ μικρή, της τάξης του 0,000 και Phi-Cramer s V = 0,000. Κοιτώντας τον Πίνακα 8, παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες Μεγάλης (97,4%) και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (57,1%) παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά ύπαρξης Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ οι κατηγορίες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (50%), Επιτήρησης (53,1%) και όσες είναι σε Αναστολή (61,3%), μεγάλα ποσοστά ανυπαρξίας αυτής. Πίνακας 8: Εταιρείες με Εταιρική Διακυβέρνηση σε σχέση με την Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ PRIME, Vol 6,

12 Μικρής 8 57,1 6 42,9 14 Μεσαίας Μεγάλης 38 97,4 1 2,6 39 Σε Επιτήρηση 15 46, ,1 32 Σε Αναστολή 12 38, ,3 31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Συσχετίσεις με τις Εταιρείες με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στον Πίνακα 9, συνδέσαμε την ύπαρξη Ε.Κ.Ε. (Συνολικά) στις εταιρείες με τον κλάδο που ανήκουν. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή τιμή chi-square (34,290) και πιθανότητα σφάλματος πολύ μικρή, της τάξης του 0,008. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από το στατιστικό έλεγχο του Phi-Cramer s V (0,008). Κοιτώντας τον Πίνακα 9, παρατηρούμε ότι οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων» και των «Τηλεπικοινωνιών» παρουσιάζουν αποκλειστικά και μόνο εταιρείες με Ε.Κ.Ε. στο σύνολό τους. Αντίστοιχα, μεγάλα ποσοστά εταιριών με Ε.Κ.Ε., παρουσιάζουν οι κλάδοι της «Υγείας» (77,8%) και των «Τραπεζών» (75%). Αναλυτικότερα, για τη διάσταση της Ε.Κ.Ε. «Κοινωνία» (Χ 2 =37,432, p=0,003), οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων» και των «Τηλεπικοινωνιών» παρουσιάζουν σε ποσοστό 100% αντίστοιχες δράσεις, ενώ μεγάλα ποσοστά εμφανίζουν οι κλάδοι των «Τραπεζών» (83,3%) και της «Υγείας» (66,7%). Επίσης, για τη διάσταση «Περιβάλλον» (Χ 2 =49,691, p=0,000), οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων» και των «Τηλεπικοινωνιών» παρουσιάζουν σε ποσοστό 100% αντίστοιχες δράσεις, ενώ μεγάλα ποσοστά εμφανίζουν και οι κλάδοι της «Υγείας» (77,8%), των «Τραπεζών» και των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (75%), καθώς και των «Πρώτων Υλών» (70,6%). Ακολούθως, για τη διάσταση «Οικονομία» (Χ 2 =33,627, p=0,009), οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων», των «Τηλεπικοινωνιών» και των «Τραπεζών» παρουσιάζουν σε ποσοστό 100% αντίστοιχες δράσεις, ενώ μεγάλα ποσοστά εμφανίζουν και οι κλάδοι των «Ταξιδιών Αναψυχής» (93,3%), των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (75%), του «Εμπορίου» (70%) και των «Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών» (67,9%). Τέλος, σχετικά με την ύπαρξη Κοινωνικού Απολογισμού (Χ 2 =62,382, p=0,000), οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων» και των «Τηλεπικοινωνιών» διαθέτουν σε ποσοστό 100%, ενώ διαθέσιμο προς download στους χρήστες έχει και ο κλάδος των «Τραπεζών» (58,3%). Πίνακας 9: Εταιρείες με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Συνολικά) σε σχέση με τον Κλάδο που Ανήκουν ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ / ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Πετρέλαιο & Αέριο Χημικά 2 22,2 7 77,8 9 Πρώτες Ύλες 8 47,1 9 52,9 17 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 10 35, ,3 28 Τρόφιμα & Ποτά Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 9 23, ,3 38 Υγεία 7 77,8 2 22,2 9 Εμπόριο Μέσα Ενημέρωσης PRIME, Vol 6,

13 Ταξίδια & Αναψυχή 7 46,7 8 53,3 15 Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τράπεζες Ασφάλειες Ακίνητη Περιουσία 4 33,3 8 66,7 12 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Τεχνολογία ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 96 38, ,3 248 Τέλος, στον Πίνακα 10 συσχετίσαμε την ύπαρξη Ε.Κ.Ε (Συνολικά). στις εταιρείες, με την Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης αυτών. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή τιμή chi-square (14,942) και πιθανότητα σφάλματος 0,005 (Phi-Cramer s V=0,005). Κοιτώντας τον Πίνακα 10, παρατηρούμε ότι μόνο η κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά ύπαρξης Ε.Κ.Ε. (64,1%). Αναλυτικότερα, για τη διάσταση της Ε.Κ.Ε. «Κοινωνία» (Χ 2 =18,702, p=0,001), μόνο η κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά Ε.Κ.Ε. (64,1%), ενώ για τη διάσταση «Περιβάλλον» (Χ 2 =22,662, p=0,000), η ίδια κατηγορία παρουσιάζει ποσοστό Ε.Κ.Ε. της τάξης του 71,8%. Ακολούθως, για τη διάσταση «Οικονομία» (Χ 2 =29,380, p=0,000), η κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζει τεράστια ποσοστά Ε.Κ.Ε. (97,4%), ενώ η κατηγορία Μικρής Κεφαλαιοποίησης ποσοστό 64,3%. Τέλος, σχετικά με την ύπαρξη Κοινωνικού Απολογισμού (Χ 2 =46,919, p=0,000), μόνο η κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης φαίνεται να διαθέτει σε ποσοστό 53,8%. Πίνακας 10: Εταιρείες με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Συνολικά) σε σχέση με την Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Μικρής 5 35,7 9 64,3 14 Μεσαίας 49 37, ,9 132 Μεγάλης 25 64, ,9 39 Σε Επιτήρηση 10 31, ,8 32 Σε Αναστολή 7 22, ,4 31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 96 38, ,3 248 Περαιτέρω Συσχετίσεις Στον Πίνακα 11, συνδέσαμε την ύπαρξη Εταιρικής Διακυβέρνησης στις εταιρείες με την ύπαρξη Ε.Κ.Ε. (Συνολικά). Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλή τιμή chi-square (33,982) και πιθανότητα σφάλματος πολύ μικρή, της τάξης του 0,000, που το επιβεβαιώνει και το Phi-Cramer s V (0,000). Από τον πίνακα 11, φαίνεται ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν και κατά 54,7% και τις αρχές της Ε.Κ.Ε., ενώ όσες δεν τις ακολουθούν δεν εφαρμόζουν και τις αρχές τις ΕΚΕ κατά 81,7%. Αναλυτικότερα, για τη διάσταση της Ε.Κ.Ε. «Κοινωνία» (Χ 2 =32,231, p=0,000), οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν κατά 52,5% και τις αρχές της συγκεκριμένης διάστασης Ε.Κ.Ε., ενώ όσες δεν τις ακολουθούν δεν εφαρμόζουν και τις αρχές της διάστασης αυτής κατά 82,6%. Επίσης, για PRIME, Vol 6,

14 τη διάσταση «Περιβάλλον» (Χ 2 =33,366, p=0,000), οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν κατά 55,4% και τις αρχές της συγκεκριμένης διάστασης Ε.Κ.Ε., ενώ όσες δεν τις ακολουθούν δεν εφαρμόζουν και τις αρχές της διάστασης αυτής κατά 80,7%. Ακολούθως, για τη διάσταση «Οικονομία» (Χ 2 =191,848, p=0,000), οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν κατά 98,6% και τις αρχές της συγκεκριμένης διάστασης Ε.Κ.Ε., ενώ όσες δεν τις ακολουθούν δεν εφαρμόζουν και τις αρχές της διάστασης αυτής κατά 88,1%. Τέλος, σχετικά με την ύπαρξη Κοινωνικού Απολογισμού (Χ 2 =22,063, p=0,000), φαίνεται ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, δε διαθέτουν στην πλειονότητα τους και Κοινωνικό Απολογισμό (72,7%). Πίνακας 11: Εταιρείες με Εταιρική Διακυβέρνηση και Ε.Κ.Ε. (Συνολικά) ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑΙ 76 54, ,3 139 Συμπεράσματα ΟΧΙ 20 18, ,7 109 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 96 38, ,3 248 Από την ανασκόπηση λοιπόν της βιβλιογραφίας, αναδεικνύεται καταρχάς, ο σημαντικός ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για τη διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την οικονομική αξία της επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων των μετόχων και πιστωτών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε αρχικά ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., δεν ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε ποσοστό 44%. Οι κλάδοι που ακολουθούν τις αρχές αυτές σε πλειοψηφικό βαθμό είναι των «Πετρελαίων», των «Τηλεπικοινωνιών», των «Ταξιδιών & Αναψυχής», των «Τραπεζών», των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» και των «Χημικών», που παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά υιοθέτησης των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ακόμη, οι εταιρείες Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ύπαρξης Εταιρικής Διακυβέρνησης, με το τεράστιο ποσοστό του 97,4%. Το παραπάνω είναι αναμενόμενο μιας και, οι μεγάλης κεφαλαιοποίησης εταιρείες είναι αυτές που δε θέλουν να διακινδυνεύσουν τη φήμη και την εικόνα τους παραβιάζοντας ή αδιαφορώντας για αρχές ευρωπαϊκής ή και παγκόσμιας εμβέλειας, όπως αυτών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στην ίδια ανάλυση, παρατηρείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό η απουσία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύνολό της, στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α., σε ποσοστό που αγγίζει συνολικά τα όρια του 61,3%. Ειδικότερα, και με βάση της τρεις (3) διαστάσεις της Ε.Κ.Ε., το 37,1% των εισηγμένων εταιρειών εμφανίζει στις σελίδες τους ότι πραγματοποιεί δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, το 39,5% αυτών δράσεις προς όφελος του περιβάλλοντος, ενώ το 60,5% αυτών δράσεις προς όφελος της οικονομίας της χώρας. Οι κλάδοι που ακολουθούν τις αρχές αυτές στην πλειοψηφία τους είναι των «Πετρελαίων & Αερίων», των «Τηλεπικοινωνιών», της «Υγείας» και των «Τραπεζών». Συγκεκριμένα, για τη διάσταση της Ε.Κ.Ε. «Κοινωνία» οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων», των «Τηλεπικοινωνιών», των «Τραπεζών» και της «Υγείας», ακολουθούν τις αρχές της διάστασης αυτής, ενώ για τη διάσταση PRIME, Vol 6,

15 «Περιβάλλον», οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων», των «Τηλεπικοινωνιών», της «Υγείας», των «Τραπεζών», των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» και των «Πρώτων Υλών» είναι αυτοί που ακολουθούν τη διάσταση αυτή. Για τη διάσταση «Οικονομία», οι κλάδοι των «Πετρελαίων & Αερίων», των «Τηλεπικοινωνιών», των «Τραπεζών», των «Ταξιδιών Αναψυχής», των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», του «Εμπορίου» και των «Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών», ακολουθούν τις αρχές της διάστασης αυτής. Επιπλέον, οι μόνες εταιρείες που διασώζονται είναι αυτές που ανήκουν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, γεγονός που συνάδει με τα προηγούμενα ευρήματα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα μικρό μέρος αυτών (17,3%) διέθεταν κοινωνικό απολογισμό στα sites τους διαθέσιμο προς download στους χρήστες. Σαν κάποια επιπλέον συμπεράσματα, προέκυψε ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ακολουθούν και κατά 54,7% και τις αρχές της Ε.Κ.Ε., ενώ οι εταιρείες που ακολουθούν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, δε διαθέτουν στην πλειονότητα τους και Κοινωνικό Απολογισμό. Τα παραπάνω έρχονται να ενισχύσουν και να συμφωνήσουν με τα όσα αναφέραμε στη βιβλιογραφία μας, ότι δηλαδή οι σύγχρονες επιχειρήσεις εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο οφείλουν και πρέπει να λογοδοτούν και να προστατεύουν όλους όσους έχουν έννομα συμφέροντα σε αυτές (stakeholders), προτείνοντας πιθανές δράσεις για τη βελτίωση της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και της διαχείρισης κινδύνων σε αυτές. Έχει ήδη αποδειχθεί άλλωστε ότι μόνο οι Εταιρείες που εφαρμόζουν τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορούν να έχουν υγιή και μακρόχρονη επιχειρηματική ανάπτυξη στην αναδυόμενη παγκόσμια αγορά. Οι εταιρείες κρίνονται και βάσει των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, τις σχέσεις των εργαζομένων, τις σχέσεις με την κοινότητα ή με λίγα λόγια κρίνονται και για την ευαισθησία τους και την παρέμβασή τους σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Αν μία εταιρεία δεν μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς τους όρους, το οποίο σημαίνει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί τη φήμη της με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε παύει να είναι ανταγωνιστική και άρα προσοδοφόρα. Άλλωστε, ο μύθος ότι «όσες εταιρείες προσφέρουν στην κοινωνία θυσιάζουν οικονομικά μεγέθη» έχει πλέον καταρρεύσει, μιας και αντιθέτως αυξάνουν την κερδοφορία τους. Είναι πραγματικότητα πως το βασικό πρόβλημα απορρέει από τον ίδιο τον Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (αλλά και τις προσθήκες σε αυτόν όπως ο Νόμος 3091), κείμενα τα οποία είναι στα περισσότερα σημεία τους πολύ γενικά και ασαφή, ενώ έχουν υιοθετήσει ελάχιστες από τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες στο εξωτερικό. Οι ανωτέρω παραλείψεις οδήγησαν στην επιλογή από την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών της υιοθέτησης πρακτικών που στοχεύουν σε τυπική και όχι σε ουσιαστική συμμόρφωση, καθώς τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης δυστυχώς συσχετίζονται κυρίως με το κόστος, παρά με τα πιθανά οφέλη από την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. Το πρόβλημα για τις εισηγμένες εταιρείες είναι ότι οι διεθνείς επενδυτές και οι υπόλοιποι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στη χώρα μας, επακόλουθο την κατάταξη της χώρας μας στον «πάτο» όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών μας στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τέλος, και όσον αφορά τα Συστήματα Ε.Κ.Ε., παρά τη σχετική βελτίωση που συντελέσθηκε στα Συστήματα των εισηγμένων εταιρειών, δε φαίνεται να λειτουργεί το κατάλληλα θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας που θα τα ενίσχυε περαιτέρω. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον οικογενειακό PRIME, Vol 6,

16 χαρακτήρα πολλών εισηγμένων επιχειρήσεων (46%), οι οποίες διοικούνται κυρίως βάσει πρακτικών που έχουν επιβληθεί από τις διοικήσεις άτυπα με χαρακτήρα εθιμικού δικαίου. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η οργάνωση των συστημάτων Ε.Κ.Ε. στις μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρειών, θα απέχει παρασάγγας από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Κλείνοντας, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι μια μελλοντική έρευνα που θα μπορούσε να διεξαχθεί, προχωρώντας παραπέρα μέσω της χρήσης περισσότερο εξειδικευμένων στατιστικών μεθόδων, ώστε να εξευρεθούν περισσότερες συσχετίσεις μεταξύ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των συστατικών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα ενίσχυε περισσότερο τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Βιβλιογραφία Brealey, R.A. & Myers, S.C. (2003), Principles of Corporate Finance, New York: McGraw-Hill, Business for Social Responsibility, (2002), Introduction to Corporate Social Responsibility, BSR White Paper Callan, J.S. & Thomas, J.M. (2009), Corporate Financial Performance & Corporate Social Performance: An Update & Reinvestigation, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16(2), Charkham, J. & Simpson, A. (1999), Fair Shares: The Future of Shareholder Power and Responsibility, Oxford University Press, New York Clarkson, M.B.E. (1994), A Risk Based Model of Stakeholder Theory, Proceedings of the Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, Centre for Corporate Social Performance and Ethics University of Toronto, Toronto Derwall, J. Guenster, N. Bauer, R. & Koedijk, K. (2005), The Eco- Efficiency Premium Puzzle, Financial Analysts Journal, 61, Fernandez, B. & Souto, F. (2009), Crisis and Corporate Social Responsibility: Threat or Opportunity?, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2(1), Friedman, M. (1957), Introduction to A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, 1-6 Hillman, A.J. & Keim, G.D. (2001), Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What's the Bottom Line?, Strategic Management Journal, 22(2), Holme, R. Tinto, R. & Watts, P. (2000), Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, Geneva: Switzerland, World Business Control for Sustainable Development, Available: Karagiorgos, T. Drogalas, G. & Giovanis, N. (2010), Evaluation of the Effectiveness of Internal Audit in Greek Hotel Business, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 4(1), La Porta, R. Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. (1999), Corporate Ownership around the World, Journal of Political Economy, 106, McKinsey & Co. (2005), Investor Opinion in Corporate Governance, Available at: OECD, (1999), Principles of Corporate Governance, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris OECD, (2002), Principles of Corporate Governance, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris OECD, (2004), Principles of Corporate Governance, Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris PRIME, Vol 6,

17 Shleifer, A. & Vishny, R. (1997), A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance, 52, Statman, M. & Glushkov, D. (2009), The Wages of Social Responsibility, Financial Analysts Journal, 65, Tricker, I.R. (1993), International Corporate Governance: Text, Cases and Readings, Asia: Prentice Hall Vogel, D. (2004), The Market for Virtue: The Potential & Limits of Corporate Social Responsibility, Washington, DC: Brookings Institution Press Waddock S.A. & Graves, S.B. (1997), The Corporate-Financial Performance Link, Strategic Management Journal, 18(4), Webley, S. & More, E. (2003), Does Business Ethics Pay? Ethics and Financial Performance, London: Institute of Business Ethics Wilson, M. (2010), Corporate Reputation and the Triple Bottom Line: The Social Responsibilities of Business - Risky Business, Journal of Consumer Marketing, 39(5), Yeoh, P. (2007), Corporate Governance Models Is there a Right one for Transition Economies in Central and Eastern Europe?, Managerial Law, 49(3), Αθανασίου, Ι.Λ. (2003), Εισαγωγή μη Εκτελεστικών Mελών στο Δ.Σ. Εισηγμένων Εταιριών: Υποχρεώσεις & Ευθύνη, 12ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων, 78 Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, (2001), Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα, Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, (2005), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 50+ Καλές Πρακτικές, Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ Παλαιολόγος, Α. (2012), Ο Ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση, Περιοδικό Albatross, Τεύχος 1, 42-51, Πράσινη Βίβλος, (2001), Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3-8 Τραυλός, Ν. (2011), «Εταιρική Διακυβέρνηση Πριν και Μετά την Κρίση», στο Α. Γ. Χαρδούβελης και Β. Χ. Γκόρτσος (Επιμ.) «Η Διεθνής Κρίση, Η Κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», Συλλογικός Τόμος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Αθήνα Παράρτημα α/α Μετρούμενα Χαρακτηριστικά Τεκμηρίωση 1 Κλάδος Με βάση την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ase.gr 2 Κατηγορία Με βάση την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ase.gr 3 Αντικείμενο Με βάση την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Απασχόλησης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ase.gr Είτε άμεση και εμφανής αναγραφή της ένδειξης 4 «Εταιρική Διακυβέρνηση» στο μενού των sites των Ύπαρξη Εταιρικής εισηγμένων εταιρειών, είτε έμμεση αναγραφή μέσα Διακυβέρνησης στις επιλογές «Η Εταιρεία» ή «Ενημέρωση Επενδυτών» Είτε άμεση και εμφανής αναγραφή της ένδειξης 5 Ύπαρξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Σύνολο) «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο μενού των sites των εισηγμένων εταιρειών, είτε έμμεση αναγραφή μέσα στις επιλογές «Η Εταιρεία» ή «Ενημέρωση Επενδυτών» 6 Ύπαρξη Διάστασης Είτε άμεση και εμφανής αναγραφή της ένδειξης PRIME, Vol 6,

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Η Εταιρική Διακυβέρνηση & η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Εισηγμένες Εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Παλαιολόγος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_Το Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Ιστορία - Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης 25 1.3 Γιατί Eταιρική Διακυβέρνηση; 30 1.4 Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Εταιρική ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διακυβέρνηση Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Σ. Ζούντα Ε-ΜAIL szounta@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) Εταιρική διακυβέρνηση ως έννοια δεν είναι νέα: Εμφανίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στις αγγλοσαξονικές χώρες Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με την εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Πρύτανης και κάτοχος της Ακαδηµαϊκής Έδρας Στη Χρηµατοοικονοµική "Καίτη Κυριακοπούλου" ATHENS LABORATORY OF BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί

ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Η Εταιρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, Προσεγγίσεις, Μηχανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_Το Πλαίσιο 1.1 Εισαγωγή 21 1.2 Ιστορία - Ορισμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης 25 1.3 Γιατί Eταιρική Διακυβέρνηση;

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρόποι Ενίσχυσης της Διαφάνειας: Η Περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάδος: Κράτος & Διαφθορά Θεσμοί: Από την πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα Μη εκτελεστικά μέλη Εισηγμένες εταιρείες 40% μέχρι 2020 ή 2018 για τις δημοσίου συμφέροντος εταιρείες Εργαζόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Χρηματοοικονομικής

Αρχές Χρηματοοικονομικής Αρχές Χρηματοοικονομικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λευκωσία, 09 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟ: Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Προετοιμάζοντας τον Κοινωνικό Απολογισμό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Η εταιρεία μας διαθέτει στελέχη που φιλοδοξούν να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Πάρις Μποσκόπουλος Governmental Affairs & Access Director Pfizer Hellas Δημήτρης Γκότσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Stylianou, Marinos. Neapolis University

Stylianou, Marinos. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ»  º±¹ à ¼±Ã ± Ä Â µä± þÿ ¹±ºÅ² Á½ à  º±¹ µä±¹á¹º þÿº ¹½É½¹º µå

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ Με την υποστήριξη των εταιριών Επαγγελµατική Πιστοποίηση Certificate in Corporate Finance από το Securities

Διαβάστε περισσότερα

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013

Under strict EMBARGO: Not for publication before GMT, September 10 th 2013 Under strict EMBARGO: Not for publication before 00.01 GMT, September 10 th 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 4: Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση με Ίδια Κεφάλαια: Venture Capital Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα