ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س"

Transcript

1 ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ا س ا م و ل ع ه د ک ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا م ر ه ج ر ص ا ا ض ر د م ح م د ه م ا م ح ر ر و د م ح م 4 ا م ح ر : ه د ک چ ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س حمات از ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ش ه و ژ پ ا م ا ج ا ز ا ل ص ا ف د ه ه د ک ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا م ا م ت شامل آ ر ا م آ جامعه که بوده گ ت س ب م ه ع و ز ا و ف ص و ت ش ه و ژ پ ا. ت س ا د ا د ع ت ه ب ا ه و م ا گ ر و م جدول از ه د ا ف ت س ا ا ب. د ش ا ب م ) ر ف ( س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ا س ا م و ل ع ا ر ا ک م ه و ر گ ر ب ز ا ا م ز ا س ت ا م ح ا ه ه م ا ش س ر پ ل م ا ش ش ه و ژ پ ر ا ز ب ا. د د ش ب ا خ ت ا ف د ا ص ت صورت به 5 1 ه و م د ا ر ف ا ب ا ا پ و ا و ر ه ب س ا ح م ز ا س پ ه ک ت س ا ) ( ر ق ا ب و د م ح م ص خ ش ش ا د ت ر د م و ) ( ا م ا ب و ل ط م ح ط س ز ا ر ت م ک ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا گ ا م ه ک د ا د ا ش ج ا ت. د د ر گ ع ز و ت ا م ا ب و ل ط م ح ط س ز ا کمتر ابعاد م ا م ت ر د ز ا آ شخص داش ت ر د م ت ر ا ه م گ ا م. ت س ا حداقل سطح از ر ت ش ب ا ض ع ا ک ا ر د ا ب. د د و ب ر ت ال ا ب ب و ل ط م ح ط س ز ا ه ا ق ال خ و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا ه ت و ت س ا ل ق ا د ح ح ط س ز ا ر ت ش ب ک ا ر د ا و د ر ا د د و ج و ر ا د ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ص خ ش ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا م ا م ت ا ب ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ت و ا ف ت. د ش ا ب م ا آ ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ر ا د ع م و ت ب ث م کده پشب سازما حمات از م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ت ر ا ه م د ا ع ب ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت چ م ه ا م ز ا س ت ا م ح ا ز م ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب ر ا د ع م. د ر ا د د و ج و ت س ج س ا س ا ر ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م. م ل ع هات اعضا ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ا م ز ا س ت ا م ح : ا ه ه ژ ا و د ل ک / 1 2/ 1 : ه ل ا ق م ت ف ا ر د /3/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ ) ل و ئ س م ه د س و (. س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ر ا د ا ت س ا 1 ز ا ر ش ه ا گ ش ا د ر ا د ا ت س ا 2 ا ر ي ا ز ا ر ي ش ت ر د م ه و ر گ ز ا ر ي ش د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3 ش ز و م آ ت ر د م د ش ر ا س ا ش ر ا ک 4

2 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 8 2 ه م د ق م ز ز ا ر د ا ه ت ل ا س ر و ا ه ت ر و م مأ د د ج ش ز و م آ ل ا ع ت ب ر ت ش ا د ا گ ت خ و م آ د م ا و ت. ت س ا د و ب ه ب ه ب ر م ت س م ت ر و ص ه ب و ف ل ت خ م ا ه ر ا ک ه ا ر ر گ ر ا ک ه ب ا ب ه ک د ت س ه آ ل ا ب د ه ب ا ه ه ا گ ش ا د ز ا که کفت. بپردازد خود تخصص خدمات عرضه و ش ه و ژ پ ش ز و م آ م ا ظ و ا ه ه م ا ر ب ت ف ک ا ه ه ا گ ش ا د و ر ا ر ف ا ه ش ل ا چ ز ا ک ه ر م ز ر د آد م ر ا م ش ه ب ش ز و م آ م ا ظ ل ص ا ا ه ه ص خ ش م ه ر ا ز ه د د ج. د ش ا ب م ر د ع ق ا و م و ه ف م ت ف ک و ت ا ر ا ظ ت ا ه ک ت س ا ث ح ب د ر و م د ر ا د م و ه ف م ا ز ا ا م ط ا و م ض ت ا ر ب ل ا ع ش ز و م آ ا ه ه و ر گ ع ف ذ ز ا 1. ) س و ا ه د و و ( ه ک ا چ د ا د م ر ظ د ر و م ف ا د ه ا ا ب ب س ا ت ا ر ل ا ع ش ز و م آ ر د ت ف ک صاحبظرا از ر ا س ب و ش ا د ر ش ر ف آ ش ا د ش ق ه س ر د ا ر د و خ ت ل ا س ر ر ت س ا س ا و ر ت م ه م ا ه ه ا گ ش ا د ز و ر م ا ت م د خ ا ر ل ا ع ش ز و م آ ت ا س س مؤ ا و ت م م ت ح ر و ط ه ب 5( ا گ ر ز ا ب ( د ک م ف ر ع م جامعه به ت ف ر گ ر ظ ر د آ ه ع ا ش ا و د د ج ش ا د د ل و ت ل ص ا ع ب م 2 ا ه م ا گ ز ا ک. ) ک د ر و ( ق ر ط ز ا ا ه ه ا گ ش ا د د ر ک ل م ع ح ط س ش ا ز ف ا ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ه ل ا ع ف ا د ه ا ه ب د س ر ا ر ب س ا س ا ت ر د م م ت س س ر گ ر ا ک ب 4 3 ع ي ز و ت و ه ر ي خ ذ ق ل خ ا ر ش ا د ت ي ر ي د م ) ( ا چ. ت س ا ش ا د ت ي ر ي د م ع ق ا و ر د. د و ش ر ي ذ پ ا ك م ا ا م ز ا س ر د آ ز ا ي ر ا د ر ب ه ر ه ب ه ك د ا د ي م ي ا ه و گ ه ب ش ا د و م ا ه ر گ ت س ا ( ت س ا ا ع ف ذ ت ا ر ا ظ ت ا ز ا ت ف ر گ ت ق ب س و ت ي ا ض ر ي ا ر ب د م ف د ه و ا ق ك ي ش ا د 5 ک ا ب و ت س ا ا م ز ا س س و م ل م ر ي غ ي ا ه ي ي ا ر ا د ز ا ش ز ر ا ق ل خ ر ه ش ا د ت ي ر ي د م. 4( ب ل گ و س ا س ا ا ر ب ا ذ ل كد فراهم ر ا د ي ا پ ي ت ب ا ق ر ت ي ز م سازما براي د ا و ت ي م ش ا د ت ي ر ي د م ا س ا ه ا گ ش ا د ت ر د م 6 ب و ل ط م و ه ه ب ه د ا ف ت س ا و ه ع س و ت ک ا ر ت ش ا سازماده کسب صورت به ص خ ش ر ا ک و گ د ز ه ص ر ع ر د ت ق ف و م و ا ه ف ر ح ا ه گ ت س ا ش ا ق ت ر ا ا ت س ا ر ر د ص خ ش ش ا د ز ا ف ر ع ت ب ک ر ت د و ش م ع ب ا م 7 ا ر ا پ ا ش ا ج ( ت ا ع ال ط ا د و ب ه ب. ) ا ر ا ک ت د ه ا م و ت ر د م ا و ت ش ا ز ف ا ش ا د ت ب ا ق ر ص خ ش ر ذ پ ک م ک ص خ ش ه ب د ا ر ف ا. ت س ا ه ب ه ب ر و ظ م ه ط س ا و 1 Woodhouse 2 Eurydice 3 knowledge management 4 Chan 5 Steiger, Hammou & Galib 6 self-knowledge management 7 Jashapara

3 9 2 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ت ا ع ال ط ا ه ب ا آ س ر ت س د و ه د و ب ت ا ع ال ط ا ع ا و ا ه م ه ل د ب ت ه ب ر د ا ق د ا ر ف ا ص خ ش ش ا د ت ر د م و و ژ ( د ب ا م ت ل و ه س ش ز ر ا ا ب 2 : ت س ا ه د ا د ه ئ ا ر ا ) ( ا م ر و ط س و ت ص خ ش ) 1 1 ش ا د ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ز ا ا ه ا گ ه د ب ه ق ب ط. ) ي ه 3 ه ک ت س ا د و خ ز ا س ه ب ر و ظ م ه ب د م ا و ت ا ه ک ک ت ل م ا ش ب ا ز ر ا د و خ : ب ا ز ر ا د و خ ه ب. د ش ا ب م ر گ د ا ا ه د آ ر ف ر د ر ث و م ل م ا ع خود مهارتها و د و ج و م شکافها شاسا ر م ت س م ر و ط ه ب د ا ب ا ر د م. ت س ا د م ش ز ر ا ر ا س ب ق ق د و ر م ت س م ا ه ب ا ز ر ا خود اجام ب ت ر ت ا خود اقدامات و د ر ک ل م ع ه و ح د و خ ه ب ا ر م ه ا ر ف. د ا م ) 2 ر ت ش ب ه ع س و ت و د ش ر ه م ز ه ل س و ا ه ب ا ت د ه د ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ا ر ت ر د م ر گ د ا 4 : ت ش و خ ت ر د م ر گ د ا ت ش و خ ت ر ا ب ع ز ا ا ه ف ا ک ش ب ا ه ا ش و ص خ ش ت ر گ د ا ف ا د ه ا و د ت ه ب ت ب س ر گ ا ر ف ه ک ت س ا د آ ر ف م ا د ق ا خود ادگر ب ا ز ر ا و ر گ د ا ا ه د ر ب ه ا ر ر گ ر ا ک ب و ب ا خ ت ا ع ب ا م ص خ ش ت ر گ د ا د: ا و س 5 ت ا ع ال ط ا سواد ) 3. مکد ت ل و ئ س م ل و ب ق و ر ا ک ت ب ا ز ا ا ت د ز ا س م ر د ا ق ا ر د ا ر ف ا ت ا ع ال ط ا ه ال و ئ س م و ر ث و م ه د ا ف ت س ا و ه ا د ق ت م ب ا ز ر ا ب ا ا ج ه ب و د ه د ص خ ش ت ا ر ت ا ع ال ط ا ه ب ز ا د ا و س. د و ش ل د ب ت» ر م ع م ا م ت ا ر گ ا ر ف «ه ب ر گ د ا ه و ح ر گ ا ر ف ا ب ع ق ا و ر د و د ز ا د ر پ ب ت ا ع ال ط ا ه د ا ف ت س ا و ب ا ش ز ر ا ف ش ک و ت ا ع ال ط ا ا ه ز ا ص خ ش ت ا ا و ت ا و ع ه ب گسترده بهطور ت ا ع ال ط ا ش خ ب ر ث ا ز ا ت ا ع ال ط ا. د ش ا ب م ) 4 ا ه ت ر ا ه م 6 : ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م ر گ ش و ا ک د ت ر ا ب ع ز ا ش ا ک ک و ش ه و ژ پ ه ع ل ا ط م م ا ج ا ا ت س ا ر ر د د ا و ت ب ا ه آ ه ط س ا و ه ب د ر ف ه ک ا ه ت ر ا ه م ه ع و م ج م ا ر ا م ه ه ک ب ش ) 5. د ا م ل م ع ز م آ ت ق ف و م ر و ط ه ب م ل ع 7 ل ا ق ت ا ش ا د ا ر ا م ه ه ک ب ش : ش ا د م ه ه ب ر گ ا ب ا ه ه ک ب ش ا م س ر ا ه ا م ز ا س ف ال خ ر ب و ت س ا ا ه ا م ز ا س و د ا ر ف ا ا م ش ا د ه د ه د ر د ر گ ا ه ک د ر گ ب ر ظ ر د ا ر ه ت ک ا د ا ب ا ر د م ا ر ب ا ب. ت س ا د ا ر ف ا ا م ه ا د ا ز آ ا ه گ ت س و پ خود موردظر و ضرور اطالعات ه ب ب ا ت س د ر د د ش ا ب ه ت ش ا د ر و ض ح ش ا د ا ر ا م ه ا ه ه ک ب ش ر ا ش و ه ) 6. د و ش م د و د ح م 8 ز ا ه ا گ ا و ر ظ ف ا ر ش ا ز ا ت س ا ت ر ا ب ع ش ا د ر ا ش و ه : ش ا د 1 Zhou & He 2 Verma 3 self-assessment 4 self-learning management 5 information literacy 6 researching skills 7 knowledge contributor networking 8 knowledge consciousness

4 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 0 3 ت: ق ال خ ل غ ش ص خ ش ل ئ ا س م حل برا ب س ا ت م و د ر ب ر ا ک م ل ع م ه م ث ح ا ب م و ت ا ع و ض و م چه اکه ب ا خ ت ا و ص خ ش ت ر د ا ت د ا م ز و ر ه ب ا ر د و خ ش ا د م ا د م د ا ب د ا ر ف ا. د ت س ه ع ا م ت ج ا ا ا م ز ا س ا ه ت ر ا ه م ) 7. شود توامد کاربرد و و ث ح ا ب م و ت ا ع و ض و م 1 ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م : ک ا ر د ا ط ب ا و ر ک ر د ل م ا ش و د ر ا د د و ج و ه ژ و ت ع ق و م ک ر د ه ک ت س ا م ه م ر ص ا ع ت خ ا ش ز ا ت ر ا ب ع ر د م ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م. د و ش م ه چ ر ا پ ک ل ک ک ا و ع ه ب ر ص ا ع ر و ص ت چ م ه و ر ص ا ع ب ) 8. ت س ا ت م ه ا ز ئ ا ح و ر و ر ض ا ه ت ر ا ه م ه ل م ج ز ا م و ه ف م و ا س ا ا ه ت ر ا ه م ر ا ک ر د 2 خالقاه مهارتها ا ا ه ه د ا ر ا ک ف ا د ا ج ا و س ه ب ا ر د ر ف ه ک ت س ا ا ه ا ا و ت و گراشها از ا ه ع و م ج م ع د و ه ش ز ا ه د ا ف ت س ا ق ال خ د آ ر ف ا ز ا ش خ ب. د ک م ت ا د ه خالق تصورات د ا ع ب ا م ا م ت ر د ر ش ب ه ل ا ع ز ا ک ا و ع ه ب ت ق ال خ. د ب ا م ق ق ح ت ه ک ت س ا ل م ت ح م د ر ا و م ه ب ا س ا ه ش د ا و ر ک ف ر د ش ه ج و ر ا د ه م ا د ت ال و ح ت ز ا ت س ا ت ر ا ب ع و ت س ا ح ر ط م و ا گ د ز ) 9. د و ش م ل م ا ش ا ر د ش ا ب د د ج ق ر ط ه ب ل ب ق ل م ا و ع ب ک ر ت ر د ا ا و ت ک ز ئ ا ح ه ک ر و ط ا ه ت ر ا ه م ه ک 3 ت س ا ه و ر گ ا ه ت ع ق و م ر د ص ا خ ش ا ف ط ا ع و ه ذ ر گ ر د ت ک ر ا ش م : ت ک ر ا ش م ت ل و ئ س م ر د و د ه د ر ا ا ر ر گ د ک گروه هدفها ه ب ب ا ت س د ا ر ب ا ت د ز گ ا م ر ب ا ر ا آ. د و ش ک ر ش ر ا ک ا آ ت ز م ب س ک ع ب م ر ت م ه م ا و ع ه ب ه د و م ز آ ر ا ک و ب ر ج م د ت ا س ا ز ا ر ا د ر و خ ر ب ه ب ا ه ه ا گ ش ا د ت أ ه ا ض ع ا ص خ ال ا ب و ا س ا ا ه و ر ا ه ا م ز ا س ه م ه ه ب ا ث م ه ب ز ه ا گ ش ا د ر د. د ا ه د ر ب پ ت ب ا ق ر ا ه آ ر ا ک و ا ه د م ا و ت ء ا ق ت ر ا ا ر ب ا ه ه ا گ ش ا د ه ک د و ش م ق ل ت ت م ه ا ر پ ا ه ه ا م ر س م ل ع ا ه ر ا ذ گ ه ا م ر س د ا ز ا ر م ا ج ا. د ه د م ا ا ه ر ا ذ گ ه ا م ر س ا ب ف د ه ء ا ق ت ر ا ر ا ت ف ر ت ي ا م ح. ت س ا ا م ز ا س ت ا م ح ا ه ر ا ت ف ر ا ز ا ک. د ر ذ پ م صورت عملکرد د و ب ه ب و ا م ز ا س ي ا م ز ا س ت د ع ا س م همكاري ا ر ب سازما كه بهگوها ت س ا د ا ر ف ا ه ت ف ا ي م ي م ع ت ي ا ه ر و ا ب و س ا س ح ا ت س ا ا ه آ ه د ي آ و ي ت خ ب ش و خ س پ ا و ل د و ه د و ب ل ي ا ق ش ز ر ا د و خ ي ا ض ع ا ت ي ا م ح و و و م و و ر و ه 4 و ر ت س ا م ال ( 5 ه ک ش ز ر ا ا ز م س ا س ا ر ب ه ش م ه ا م ز ا س ک ا ک ر ا ک. 3( و ج 1 perception skills 2 creative skills 3 collaboration skills 4 Lamastro 5 Hur, Won Moon & Jun

5 آ ز ب ر گ ر ) 4 2 الماسترو 1102 ) 1 3 ب ر ر س ر ا ب ط ه ب ا د ر ا ک ا ز ح م ا ت س ا ز م ا... / ر ح م ا و ه م ک ا ر ا س ا ز م ا ب ر ا آ ه ا و ا ج ا د ر ف ا ه آساش و ا مت آ ا ق ا ئ ل ا س ت ا ع ت ق ا د و عالقه خاص به سازما پ د ا م ک د. ا ا ع ت ق ا د و ب ا و ر ت ح ت ع و ا ح م ات س ا ز م ا ا د ا ر ک ش د ه م ع ر ف ش د ه ا س ت ا س ت گ ل ه ا م ر و د ب ر گ س و ش ا ر س ک و 1 ر و ا د س ژ ا ئ و ک ا ئ و و 2 ژ و 2.)7 0 0 س طوح ب اال ا د ر ا ک ا ز حمات س ا ز م ا ب ا ع ث ا ج ا د ت ع ه د د ر ک ا ر ک ا ب ه م ظ و ر ج ب ر ا ا ا مت ا ز ا ت و م ا ف ع خ و ا ه د ش د ک ه م م ک ا س ت د ر ق ا ل ب ر ف ت ا ر ه ا م ش ا ر ک ت و ر ف ت ا ر ه ا ش ه ر و د س ا ز م ا ب ر و ز پ د ا ک د ( ک ا ر پ ت ر ب ر و ب د و ب ا ش د 3 ه و س ت و ه و ر و ه م ک ا ر ا 2 3(. 1 0 ک ا ر ک ا ک ه م ز ا ز ا د از حمات سازما ر ا ت ج ر ب ه م ک د ا ا ح س ا س ر ا دارد که ب ا د ب ا ت و ج ه ب ه ر ف ت ا ر ه ا و گ ر ش ه ا م ا س ب د ر س ا ز م ا ا ف ا ق ش ک د ت ا ع م ل آ ه ا د ر ر ا س ت ا م ا ف ع س ا ز م ا م ت ب و ع ش ا و س ل ه ح م ا ت ک د ج ب ر ا ر ا س ا ز م ا ( ش ا س ا ز ب ر گ ر ر س ت و ب و گ و ل و د 4 ز ا گ ژ س ک 2 ) و ت ف ا و ت ب ا د ر ا ک ا ز ح م ا ت س ا ز م ا ک ا ر ک ا ز و م ر د و ج و د د ا ر د ه و ر و ه م ک ا ر ا ه و ر و همکارا 3102 کارپتر و همکارا 4102 ). ل ذ ا ب ر ا س ا س ر و ک ر د م ب ا د ل ه اجتماع حمات س ا ز م ا م ط ل و ب د ر ق ب ا ل ک ا ر ک ا ب ه و ا ب س ت گ و ت ع ل ق خ ا ط ر ا ف ر ا د ب ه س ا ز م ا ه ا ش ا مجر خواهد ش د ) چ ازبرگز جاسو س و ش ا ر س ک و 9( ا م ر و ز ه داش شخص ب ه ع و ا 5 آ س ل گ م ب ا و ا س ا س ب ر ا ر ش د و گسترش داش جمع و م و ف ق ت ا ف ر ا د د ر اجام کارها و وظاف شاخته م ش و د. ا ف ر ا د ب ر ا م و ف ق ت د ر ع ر ص ه ز د گ و ک ا ر ب ا د ق ا د ر ب ه ج م ع آ و ر س ا ز م ا د ه و ت و س ع ه د ا ش ش خ ص خ و د ک ه د ر قالب ضم و ص ر ح ا س ت ب ا ش د ت ا ب ت و ا د ب ه ح و ش ا س ت ه ا آ ر ا م و ر د ا س ت ف ا د ه ق ر ا ر د ه د. ل ژ گ ژ گ و ژ ا گ 6 ( 2 ) د ر ک ظ ر ک ل ب ا م ک د ک ه م د ر ت د ا ش ش خ ص ب ر ا ا د گ ر ک ا ر ک ر د و زدگ ضرور و ا ل ز ا م ا س ت. گ ا ر س ا پ ا ل و و و 7 ک د ه ( 2 ) ز م ع ت ق د د ک ه د ر ج ا م ع ه ا م ر و ز ت و ا ا ا ع م ا ل م د ر ت د ا ش ش خ ص ک صالحت ک ل د ش د ه ا س ت. ا ز ظ ر ا س ت گ ر ه ا م و و گ ل ب ( 2 ) ت و ا م د د ر م د ر ت ا ث ر ب خ ش د ا ش ج ذ ب د ا ش س و د م د ب ک ا ر گ ر م ا ه ر ا ه 1 Eisenberger, Stinglehamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades 2 Zhao, Cao & Guo 3 Carpenter, Berr & Houston 4 Shoss, Eisenberger, Restubog, Lioyd & Zagenczyk 5 Chen, Eisenberger, Johnson, Sucharski & Aselage 6 Li, Zheng, Zheng & Zhong 7 Garcia-Penalvo & Conde

6 2 ف ص ل ا م ه ر ه ب ر و م د ر ت آ م و ز ش / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستا و ف ا و ر ه ا ت خ ص ص ب ا ز ا ب د ا ش ش ک ل گ ر ف ت ه د ر ک ت ا ب خ ا ه داش خود ا ش ت ر ا ک آ ب ا س ا ر ب ه ر ه گ ر د ا ش ا ز ه م ز م ا س ا ر ت ا ج ه م چ و ب ر خ و ر د ا ر م ط ا ل ع ه ا ز س و ا د خ و ب ا ط ال ع ا ت و د ر ه ا ت ت ب د ل ش د ب ه ک ف ر ا گ ر م ا د ا م ا ل ع م ر م س ت ق ل ر ا پ د د م آ و ر د. ه م چ م د ر ت د ا ش ش خ ص ا ف ر ا د ر ا د ر ج ذ ب داش ضرور ک م ک م ک د ر ا ه و ر س م و آ گ ا ه س ب ت ب ه ا د گ ر م ا د ا م ا ل ع م ر ر ا پ ر و ر ش م د ه د پ ا ه و ا س ا س ب ر ا م ط ا ل ع ه د ا ش ش خ ص و پ ش ر ف ت ت و ا ا ا ج ا د م ک د و ب ه ا ت ر ت ب م ه ا ر ت ه ا ت خ ص ص و ق د ر ت ر ق ا ب ت ا ف ر ا د ر ا 1 ا ف ز ا ش م د ه د ( ش و ا ه ر گ ر ف ث و چ ا د ر ا 2 ) ال سو ل چ و 2 ل ( 2 ) ا ز گ ا ه د گ ر ب ا مکد که ا م ر و ز ه ا س ت خ د ا م م ا د ا م ا ل ع م ر ه م ا د گ ذ ش ت ه و ج و د د ا ر د. ب ر ا ا س ا س ف ش ا ر ر ق ا ب ت ز ا د م ا ا ف ر ا د س ب ت ب ه ت غ ر و ت ح و ال ت ش غ ل و غ ر ق ا ب ل پ ش ب ب و د آ د ه و ج و د د ا ر د. ا م ر و ز ه ک ا ر ک ا در جستجو ف ز ا د ه ر ش د و پ ش ر ف ت ش غ ل خ و د م ب ا ش د. ا ف ر ا د ب ا د د ر ا د ا ر ق ا ب ت م ه ا ر ت ه ا و ت و ا م د ه ا ک ل د خ و د ر ا ب ه ع و ا ک م ز ت ر ق ا ب ت ر ش د و ت و س ع ه د ه د ت ا ب ت و ا د ف ر ص ت ه ا و ز م ه ه ا ش غ ل ا ر ز ش م د ر ا ک س ب م ا د د ر 3 ( پ ا ل و و ف ر ک ل 2 3( 1 0. ل ذ ا م ت و ا گ ف ت ح م ا ت س ا ز م ا ا د ر ا ک ش د ه ب ر ا ح ف ظ ر و ا ب ط ا س ت خ د ا م ح ا ز ا ه م ت مباشد چرا ک ه ع ص ر ح ا ت ب ه ک م ک 5 آ ز ب ر گ ر ک ا ر ک ا آ ز ب ر گ ر ا ج ا م ب ر ا ه ا ت گ ت و ک ا ر ه ا ش ا ه ا ت چ س و ب ه و ص و ر ت 6 س ا و ا ا ث ر ب خ ش. ) ا س ت 7 ز ا م پ ت ا ک س ( ر و و آ د س و و ه م ک ا ر ا ( 2 ) د ر ت ح ق ق ب ه ب ر ر س ر ا ب ط ه ب ر ف ت ا ر ه ا م د ر ت ز م ا و گ ر ش س ب ت ب ه خ ال ق ت پ ر د ا خ ت د. ت ا ج ب ا گ ر ا ا س ت ک ه خ ال ق ت ر ا ب ط ه م ث ب ت ب ا ر ف ت ا ر ب ر ا م ه ر ز ر و ز ا ه ا ع ت ق ا د ب ه ب ر ا م ه ر ز ب ل د م د ت ک ت ر ل ا د ر ا ک س ا ز م ا د ه د ا ر د. ت ا ج پ ژ و ه ش س و س ا و ع د م ب ه ت م ا ل ب ا م ف ا ر ت ب ا ط و س ر س خ ت و ز م ا ش د ه 8 ک و ا ل ه و ( 2 ) ب ا گ ر ا ا س ت ک ه ا ر ز ش ه ا ش خ ص ت ع ه د س ا ز م ا و ج ه ت گ ر م ش ت ر ا گ ز ه و س ا ئ ق ه ا م ه م د ر ش ک ل گ ر خ ال ق ت ک ا ر ک ا 1 Schoenherr, Griffith & Chandra 2 Lai, Hsu, Lin, Chen & Lin 3 Pauleen 4 Yu & Frenkel 5 Rhoades & Eisenberger 6 Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa 7 Zampetakis 8 Sousa & Coelho

7 3 3 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب و م و ه ا ک ل م. د ت س ه 1 ه- ر ه ب ر ب خودراهبر قابلتها ر ث ا ت س ر ر ب ه ب ا ه ع ل ا ط م ر د ) ( ز ا م ا ر ا د ا ض ع ا ز ا ر ا د ر و خ ر ب ا ه م ت ه ک د ت ف ر گ ه ج ت و د ت خ ا د ر پ م ت د چ ا ه م ت س س ر و ا م ز ا س حمات مطالعه ا ر ب ا ب. د ک م ب س ک ا ر ر ت ش ب ش خ ب ر ث ا و ر و ه ر ه ب ال ا ب ر ب ه ا ر د و خ ت ف ر ش پ ا ر ا ک م ه ه ب کمک عملکرد ر و ه ر ه ب ش ا ز ف ا ت ا ب ج و م کارکا سو آ ز ا ک ا ر د ا و ز ا ک ا ر د ا که بهطور د ک م م ه ا ر ف ا ر سازما شهرود رفتار و ف ط ا ع سازما تعهد ا م ز ا س ب ا ج م ا ر د ر ف و د و ش م ر ت ش ب ل غ ش ت ا ض ر و گ ت س ب ا و ر ت ال ا ب د ه ع ت ب ج و م ا م ز ا س ت ا م ح ا م ز ا س حمات از ل ک ا ه ت ش ا د ر ب و ت ا ک ا ر د ا ا ک ر ا ک. د ا م جبرا بشتر ش ال ت ا ب د ک م ط ب ت ر م ت ب ث م ر ا ک ا ه د م ا پ ز ا ع و ت ا ب ا ه ت ش ا د ر ب ا چ م ه و د ه د م ل ک ش د و خ ا ر ب. د ش ا ب م ا ب و س ک ز ا حاضر تحقق ه ج و ت ا ب ر گ د و س ز ا و سازما حمات از ک ا ر د ا ت م ه ا ه ب ه ج و ت ا ر ف ع ض و ت و ق ا ه ه ب ج م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ت و ق ت م و ز ل ه ب ت ف ک د و ب ه ب ر د م ه م م ا گ د ا و ت ب ا ت د و م د ه ا و خ ه ا ر ا ا ر د و خ ح ال ص ا ت ا د ا ه ش پ و ج ا ر خ ت س ا ا ه د د ه ت ا ه ت ص ر ف ت خ ا ش ا ب ا ز ر ه م ا ر ب ا ت د ا م د ا ج ا ت ص ر ف و ه ت ش ا د ر ب ه ا گ ش ا د ا ش ز و م آ ا ب. د ه د ر ا ر ق ر و ش ک ز ا س ه د آ ا س ا ا ه ه ا م ر س و ر ش پ ر ت ه ب ا ه د آ ت و ق و ضعف قاط حمات از ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ش ه و ژ پ ا م ا ج ا ز ا ل ص ا ف د ه ه د ش ر ک ذ ب ل ا ط م ه ب ه ج و ت د ا ز آ ه ا گ ش ا د ا س ا م و ل ع ه د ک ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا شخص داش ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س : د ا ه د ش ر گ پ و ح ر ط م ر ز ت ال ا و س ا ت س ا ر ا ر د. د ش ا ب م س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ر ا د ا گ ز م ر ه ه ا گ ش ا د ر د ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ه چ م ل ع ت أ ه ا ض ع ا 1- ت س ا ا ز م ه چ ه ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م 2- م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ا آ 3- د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ه د ک ب ش پ ا م ز ا س حمات از م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ا آ 4- ت س ا 1 Millikin, Hom & Manz

8 4 ) ه و گ 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 4 3 ش و ر ج پ ا م ز ا س حمات مزا ز ا ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا آ 5- د ر ا د د و ج و ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ا ز م ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا آ 6- د ر ا د د و ج و ت ا م ح ز ا م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ه ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ک ا ه ب ت ا ع ا ب ز ا و ف ص و ت حاضر تحقق ا ذ ل د ز ا د ر پ م ه ت خ ا د ر پ ا آ شخص داش ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س ا س ا م و ل ع ه د ک ش ا د م ل ع ت ا ه ا ض ع ا م ا م ت ش ه و ژ پ ي ر ا م آ ه ع م ا ج. ت س ا گ ت س ب م ه ع و جدول از ه د ا ف ت س ا ا ب. د د ر گ م ر ف ل م ا ش ه ک د ش ا ب م س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه د ا ف ت س ا ه م ا ش س ر پ و د ز ا ش ه و ژ پ ا ر د. شدد اتخاب ف د ا ص ت صورت به ر ف د ا د ع ت ا گ ر و م صورت به ه م ا ش س ر پ ي ا : ) ا ر ا ک م ه و ر گ ر ب ز ا ( ا م ز ا س ت ا م ح ه م ا ش س ر پ ) ف ل ا د: د ر گ ش ا د ت ر د م ه م ا ش س ر پ ) ب. مباشد ت ر ک ل ع و ز ا ا ه ز گ ج پ ه و گ 6 3 ل م ا ش و د ع ب ک ت. ت س ا ت ر ک ل ع و ز ا ا ه ز گ 5 ه و گ 7 3 ل م ا ش ه م ا ش س ر پ ا : ) ر ق ا ب و د م ح م ( ص خ ش ه ز گ ت ر ک ل د ت ر ا ب ع : ز ا ر ا س ب و ق و ق ط س و ت م ف ع ض و ر ا س ب. ف ع ض ا ه ه و گ ر گ د ا ت ر د م ) ه و گ )4 ب ا ز ر ا د و خ : د ش ا ب م ر ز ح ر ش ه ب د ع ب 9 ز ا ه د ش ل ک ش ت ه م ا ش س ر پ ه ک ب ش ) ه و گ )4 ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م ) ه و گ )4 ت ا ع ال ط ا د ا و س ا ز م ) ه و گ )5 ت ش و خ ( ش ا د ا ر ا م ه ( ه ا ق ال خ (4 ه و گ ا ه ت ر ا ه م ) ه و گ )4 ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ) ه و گ )4 ش ا د ر ا ش و ه ( ت ک ر ا ش م ا ه ت ر ا ه م و.4 ) ه و گ ه د ا ف ت س ا ا ب ا ه ه م ا ش س ر پ ي ا ي ي ا و ر سجش برا ه ط و ب ر م س ا ي ق م ل ک ه ر م ا ب س ا ي ق م ر ه ي ا ه ه ي و گ ي ب ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ه ي و گ ل ي ل ح ت ش و ر ز ا ر ه ر د ا ه ه ي و گ ي گ ت س ب م ه ب ي ر ض ي ر ت ش ي ب و ي ر ت م ک ت ر و ص ه ب آ ج ي ا ت ه ک د. ي د ر گ ه ب س ا ح م ه د ا ف ت س ا خ ا ب و ر ک ي ا ف ل آ ش و ر ز ا ز ر ا ز ب ا ي ي ا ي ا پ ه ب س ا ح م ي ا ر ب. ت س ا ه د م آ ) )1 ل و د ج ر د س ا ي ق م. د ش ه ب س ا ح م 0/1 7 ص خ ش ش ا د ت ر د م و 5/ 8 ا م ز ا س ت ا م ح ه م ا ش س ر پ ا ر ب د د ع ا. د ش حداقل سطوح ا ب ه س ا ق م ( ا ه و م ک ت t ش و ر ز ا م و د و ل و ا ت ال ا و ئ س ه ب و گ خ س ا پ ا ر ب Q 2 و ه ب و گ خ س ا پ ا ر ب و و س ر پ گ ت س ب م ه ضرب از م و س ل ا و ئ س ه ب و گ خ س ا پ ا ر ب ) Q 3 ب و ل ط م

9 5 3 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ش و ر ز ا م ش ش و م ج پ سئواالت به و گ خ س ا پ ا ر ب و ه ر غ ت م چد رگرسو ش و ر ز ا چهارم سئوال. د ش د ه ا و خ ه د ا ف ت س ا ل ق ت س م t ا ه ه ت ف ا د ر ا د ا گ ز م ر ه ه ا گ ش ا د ر د ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ه چ م ل ع ت أ ه ا ض ع ا 7- ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا گ ا م ه س ا ق م ر و ظ م ه ب و ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب. د ش ه د ا ف ت س ا ا ه و م ک ت t ش و ر ز ا ) )4 ب و ل ط م و ) )3 ل ق ا د ح ح و ط س ا ب ا م ز ا س طوح س ا ب ه س ا ق م ر د ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا د ر ا د ا ت س ا ف ا ر ح ا و ي گ ا ي م 1. ل و د ج ت ا م ح ا م ز ا س ي گ ا ي م ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا ) Q 3 ( ب و ل ط م و ) Q 2 ( ل ق ا د ح Q 2 t ر ا د ق م ع م ح ط س ر ا د Q 3 4 0/ / /5 3 3/2 3 t ر ا د ق م -9/5 5 ع م ح ط س ر ا د 0/ ا م ز ا س حمات مزا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا د ا ق ت ع ا ه ب ه ک گردد مشخص ) )1 جدول اساس ر ب. ت س ا ) Q 3 ( ب و ل ط م ح ط س ز ا ر ت م ک ا م ا ) Q 2 ( ط س و ت م د ح ز ا ر ت ش ب ) 3/2 3 ( ا گ ز م ر ه ه ا گ ش ا د ت س ا ا ز م ه چ ه ب م ل ع ت هأ ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م 8- ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا گ ا م ه س ا ق م ر و ظ م ه ب و ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب )3 ل ق ا د ح ح و ط س ا ب م ل ع و(. د ش ه د ا ف ت س ا ا ه و م ک ت t ش و ر ز ا ) )4 ب و ل ط م ح و ط س ا ب ه س ا ق م در علم هأت اعضا ص خ ش ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا د ر ا د ا ت س ا ف ا ر ح ا و ي گ ا ي م 2. ل و د ج داش مدرت د ا ع ب ا ص خ ش ب ا ز ر ا د و خ ر گ د ا ت ر د م ت ش و خ ت ا ع ال ط ا د ا و س ا ز م ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م داش همارا ه ک ب ش داش هوشار ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه ا ق ال خ ا ه ت ر ا ه م ت ک ر ا ش م ا ه ت ر ا ه م ي گ ا ي م ) )Q3 ب و ل ط م و ) )Q2 ل ق ا د ح ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا Q 2 ر ا د ق م t ح ط س ر ا د ع م Q 3 4 0/ / /0 4 3/6 3 t ر ا د ق م -8/5 5 ح ط س ر ا د ع م 0/2 1 0/7 1 0/1 1 0/7 6 0/5 3 0/0 6 0/8 0 0/6 4 0/ /6 3-9/3 3-3/5 7-2/3 9-8/4 4-5/8 6-5/0 9-0/5 2 0/ / / / / / / / / / / / / / / /6 3 0/5 4 0/2 4 0/1 5 0/8 4 0/7 4 0/3 4 0/5 4 0/8 4 3/43 3/6 1 3/0 4 3/4 1 3/27 4/5 1 4/9 1 3/1 1 ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م گ ا م د د ر گ ص خ ش م ) )2 ل و د ج س ا س ا ر ب

10 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 6 3 ا ه ت و ت س ا ) Q 2 ( ل ق ا د ح ح ط س ز ا ر ت ش ب ا م ا ) Q 3 ( ب و ل ط م ح ط س ز ا ر ت م ک د ا ع ب ا م ا م ت ر د م ل ع. د د و ب ر ت ال ا ب ب و ل ط م ح ط س ز ا ه ا ق ال خ و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه ط ب ا ر م ل ع ت ا ه ا ض ع ا شخص داش ت ر د م ت ر ا ه م و سازما حمات از ک ا ر د ا ب ا آ 9- د ر ا د د و ج و 2 1. د د ر گ ه د ا ف ت س ا و س ر پ گ ت س ب م ه ب ر ض ش و ر ز ا ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب 3 م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا ا ب ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا گ ت س ب م ه ب ا ر ض. 3 ل و د ج /56 سازما حمات 1. ب ا ز ر ا د و خ 2..3 ت ش و خ ر گ د ا ت ر د م 0/67 0/11.4 ت ا ع ال ط ا سواد مزا 0/8 4 0/2 7 0/5 7 0/82 0/08 0/86 0/36 کاوشگر مهارتها 5..6 داش همارا ه ک ب ش 0/0 8 0/4 5 0/6 7 0/27 0/13.7 ش ا د ر ا ش و ه 0/2 2 0/0 3 0/8 2 0/0 6 0/36 0/15.8 ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م 0/52 0/01 0/98 0/5 5 0/4 3 0/8 7 0/4 6 0/0 5 0/9 3 0/3 1 0/9 0 0/42 0/81 0/03 0/51 خالقاه مهارتها 9. ت ک ر ا ش م ا ه ت ر ا ه م /90 0/14 0/13 0/7 0 0/2 3 0/1 1 0/9 1 0/22 0/52 ا ب ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب د د ر گ ص خ ش م ) )3 ل و د ج س ا س ا ر ب ت ا م ح ا م ز ا س ت ر د م ر گ د ا ت ش و خ ا ز م د ا و س ت ا ع ال ط ا ا ه ت ر ا ه م ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م و ه ا ق ال خ ا ه ت ر ا ه م ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ش ا د ر ا ش و ه ش ا د ا ر ا م ه ه ک ب ش. د ر ا د د و ج و ر ا د ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ت ک ر ا ش م ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ه د ک ب ش پ ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت هأ ا ض ع ا ک ا ر د ا ا آ 0-1 ت س ا. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ه د ا س و س ر گ ر ش و ر ز ا ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب گ ت س ب م ه ب ر ض ه ب س ا ح م 4. ل و د ج گ ت س ب م ه ب ر ض 0/9 8 ع ت ب ر ض 0/1 8 شده تعدل ع ت ب ر ض 0/0 8 د ر و آ ر ب د ر ا د ا ت س ا ا ط خ 0/2 3 ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ل ک س ا ر ا و ز ا د ص ر د 1 8 ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا د د ر گ ص خ ش م. ت س ا ه د ش ص خ ش م ) )4 ل و د ج ر د ج ا ت. د ا م م ب ش پ ا ر م ل ع ت أ ه ا ع ض ا ص خ ش

11 7 3 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م س ا ي ر ا و ي ي ب ت ر د ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ش ق ي ي ع ت ر و ظ م ه ب وارياس تحليل 5. ل و د ج و س ر گ ر ا ط خ ل ک ت ا ع ب ر م ع و م ج م 2 6 /0 6 د ا ز آ ه ج ر د 1 ت ا ع ب ر م گ ا م 7/2 8 F ر ا د ق م 3 7 /6 5 دار مع ح ط س 0/ / / /0 6 د ر ا د ا آ شخص داش ت ر د م ت ر ا ه م ر ب ر ا د ع م ر ث ا سازما حمات از ک ا ر د ا چ م ه. ت س ا ه د ش ص خ ش م ) )5 ل و د ج ر د ج ا ت. ) F = 3 7 6/ 5 0/1000<p ( ا م ز ا س ت ا م ح ا ز م ز ا ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا آ 1-1 د ر ا د د و ج و. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ل ق ت س م t ش و ر ز ا ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب ت س ج رد م ز ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا گ ا م ه س ي ا ق م. 6 ل و د ج د ا د ع ت 0 8 گ ا م 3/1 2 ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا 0/5 2 رt ا د ق م 4/9 0 ه ج ر د د ا ز آ ع م ح ط س ر ا د 0/ /4 6 3/ ز م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا گ ا م ه ک ت س ا ص خ ش م ) )6 ل و د ج س ا س ا ر ب. د ر ا د د و ج و گ ا م و د ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا م ا ه د و ب ) 3/12 ( ا د ر م ک ا ر د ا ز ا ر ت ال ا ب ) 3/34 ( ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ا ز م ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا آ 2-1 د ر ا د د و ج و. د د ر گ ه د ا ف ت س ا ل ق ت س م t ش و ر ز ا ل ا و ئ س ا ه ب خ س ا پ ا ر ب ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا ص خ ش ب ا ز ر ا د و خ ر گ د ا ت ر د م ت ش و خ ت ا ع ال ط ا د ا و س ا ز م ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م ش ا د ا ر ا م ه ه ک ب ش داش هوشار ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م خالقاه مهارتها ت ک ر ا ش م ا ه ت ر ا ه م د ر م ز و د ر م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م د ا ع ب ا گ ا م ه س ي ا ق م 7. ل و د ج ي گ ا ي م 3/1 1 3/9 0 ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا 0/4 3 3/3 2 ي گ ا ي م 3/1 6 3/7 7 ز ف ا ر ح ا د ر ا د ا ت س ا 0/5 4 0/6 5 ه ج ر د د ا ز آ ر ا د ق م t 4/4 5 3/7 6 ح ط س ر ا د ع م 0/ /8 7 0/6 3 0/8 0 0/2 4 0/0 6 0/6 3 0/9 0 0/ /8 7 8/6 6 3/ /6 6 8/ /0 9 5/7 6 0/7 7 1/2 1 0/8 3 2/4 3 0/8 7 1/1 1 1/0 7 3/8 7 3/1 9 3/9 4 3/9 3 4/9 2 4/1 4 3/6 1 0/8 9 0/6 7 1/5 6 1/4 1 0/0 8 0/4 5 0/6 3 2/4 5 2/9 8 2/9 7 3/5 1 4/1 0 3/7 9 3/6 0

12 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 8 3 ز م ل ع ت أ ه ا ض ع ا شخص داش ت ر د م گ ا م ه ک ت س ا ص خ ش م ) )7 جدول اساس ر ب. د ر ا د د و ج و ا ه آ ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ا م ا ه د و ب ا د ر م ز ا ر ت ال ا ب د ا ع ب ا م ا م ت ر د ر گ ه ج ت و ث ح ب ت ر ا ه م و ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ش ه و ژ پ ا م ا ج ا ز ا ل ص ا ف د ه د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ا س ا م و ل ع ه د ک ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ر ت م ک ا م ز ا س حمات از م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا گ ا م ه ک د د ر گ ص خ ش م. د و ب س ا ب ع ر د ب ه ک ت ف گ ا و ت م ه د م آ ت س د ه ب ه ج ت ب ت ر د. ت س ا ب و ل ط م ح ط س ز ا ر ت ش ب ا م ا حداقل سطح ز ا ه ا گ ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ا گ د د ز ا ه ا گ ش ا د ا ر د م. ت س ا ه د و ب ق ف و م ا آ ت ک ر ا ش م ب ل ج ر د ا ض ع ا و ا ک ر ا ک ا م ر د ف ط ا ع گ ت س و پ د ر ب ال ا ب ر ا ك ر د ط ا ب ت ر ا ا ه ه ك ب ش د و ب ه ب ا ب د ا ب ف ذ ح ا م ز ا س ا ه ت ل ا س ر و ف ا د ه ا ح ر ش ت ف ا د ه ا ا ب ا آ ر ت ش ب د ر ك ر گ ر د و م ل ع ت أ ه حذف كار مواع د ا ج ا و کار شراط بهبود ه ب كار محط ر د اد ر ف ا ب س ا م ا ط ب ا و ر و ا ه ض ع ب ت د ا ز ا م ا ه ش ال ت ز ا ا د ر د ق ر د ه ا گ ش ا د ه ا ف س ا ت م. د ا م م ا د ق ا ر ا ک د ا م ت ع ا د ا ج ا و م ا ط ح م د م ال م ا ک ا ر ا ه آ ا ه ش ز ر ا و ف ا د ه ا د ک ل م ع ب و ل ط م و ح ه ب ه ت س ا و ت ه د ر ک ه ا ت و ک ا ک ر ا ک ا م ز ا س ط ا ب ت ر ا ر م ا ر د ه ا گ ش ا د ر گ د ت ر ا ب ع ه ب ه د ر ک ل م ا ک گ د س ر ا ه آ ه ب و ه د ا د ر ا ر ق ر ظ ط و ب ر م ت ا ع ال ط ا ه ب د ا ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ال ا ب کارکا دگر و س ز ا. ت س ا ه د و ب ق ف و م ا آ ا ر ب ر گ م م ص ت و ز ا س م م ص ت ا ک م ا ا ت د ش ا ب ه ت ش ا د س ر ت س د ت ک ر ا ش م ر گ م م ص ت ه ب ت ل و ئ س م ا ر ب ا ب د. ر ذ پ م صورت موثر ت ک ر ا ش م ت ا ع ال ط ا م ه س ت و د ب ه ک ا ر چ د ش ا ب م ه ا ر ف سازما سطح در ت ر د م ا ه ه د ر کله عهده ر ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا و کارکا ب ط ا ب ت ر ا د ا ج ا خدمت ضم آموزش ه ب ه ا گ ش ا د ا ر د ه ک ت ف گ ا و ت م حاصله تجه ب ت ر د چ م ه ت. س ا ت ق ف و م م ض ت و ت ک ر ا ش م گ ه ر ف د ا ج ا ر د د ل ک ر ص ع ک ا و ع ه ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا م ز ا س ت ا م ح ا و ت م ب س ا م ا ه ش ز و م آ ا ب. ت س ا ه د ش ف ا ک ه ج و ت ر گ م م ص ت ا ه ه م ا ر ب ا ه ت ر ا ه م ه ک د ا د ا ش م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ب ا ز ر ا د. و م ه د ا ه ا ر ه ک ب ش ر گ ش و ا ک ا ه ت ر ا ه م ت ا ع ال ط ا د ا و س ا ز م ت ش و خ ر گ د ا ت ر د م ز و م آ د و خ ا ر ا م ه ح ط س ز ا کمتر اما ر ت ال ا ب حداقل سطح از مشارکت ا ته ر ا ه م و ش ا د ر ا ش و ه ش ا د ا ب ه ت ف ا ا. د د و ب ر ت ال ا ب ز ب و ل ط م ح ط س ز ا ه ا ق ال خ و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ا م ا. د ش ا ب م ب و ل ط م

13 9 3 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ال ا ب ا ا ت ب س ل ا م ت م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ک ا د ر و م ر د 0( ( ز ا م و م و ه ا ک ل م ش ه و ژ پ ج ا ت ه ج و ت چ ا ر ه د م آ ت س د ه ب ه ج ت ا و ت ب د ا ش. ت س ا ه د و ب ا ت س ا ر م ه د ر ا د ز و م آ د و خ ت م س ه ب ا ز ا د ر ا د خود بشتر ه چ ر ه ت ف ر ش پ و د ش ر ه ب که تمال ت ل ع ه ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا كه مود ت ر د م ه ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ال ا ب ا ا ت ب س ه ج و ت چ م ه. د ش ا ب م خودآموز به د م ه ق ال ع و ر که گستردها تحوالت و ر غ ت ه ب ه ج و ت ا ب که مود ه ج و ت ه و گ ا ا و ت ب د ا ش ا ر خوشت ادگر ل ع ف ت ع ق و م و ه ا گ ا ج ه ع س و ت و ظ ف ح ا ر ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ت ف ر گ ل ک ش ا ه ج ه ص ر ع ر د و ت ر د م ا ر ب ا ب. د ه د ر ا ر ق ت م ه ا و و ج ت س ج د ر و م ا ر م و ا د م و ر م ت س م ر گ د ا د ا ب د و خ ر ذ پ ا ب ا ت ج ا ر م ا ج ا ت ر ت ش ب و ر ت ه ب ه ب ل ر و ظ م ه ب ت ش و خ ر گ د ا صحح هدات ت ش و خ ر گ د ا ت ر د م ه ب د م ه ق ال ع ا ه آ ه ک ت ف گ ا و ت ب د ا ش ه ک ت س ا ت ل ع م ه ه ب ت س ا ح ط س ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ا ق ال خ و ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه ک ه ت ف ا ا ه ج و ت ر د. د ش ا ب م و ا س و س ) ( ا ر ا ک م ه و س ک ا ت پ م ا ز و چ د ا ر ف ا ت ا ع ل ا ط م ا ب ت س ا ر ت ال ا ب ب و ل ط م ت ا ف ک ز ا ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م ه ک د و م ه ج و ت چ را ه ج ت ا ا و ت م ت. س ا ا ت س ا ر م ه ) ( و ه ل ا و ک ز ا ال ا ب ح ط س ه د ه د ا ش د و خ ع و ض و م ا ه ک ه د و ب ت م ه ا ز ئ ا ح و ضرور مهارتها ه ل م ج ز ا ک ا و ع ه ب خالقت که ا ج آ ز ا چ م ه ت. س ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ا ه ت ر ا ه م سازماها محط ا ه و گ ر گ د شتاب به ه ج و ت ا ب و ت س ا ح ر ط م گ د ز د ا ع ب ا م ا م ت ر د ر ش ب ه ل ا ع ر م ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا ر ب خالقاه مهارتها ز ا ر ا د ر و خ ر ب ا ه آ ر د د و ج و م ا صه ص خ ت و. ت س ا ر ذ پ ا ب ا ت ج ا و ر و ر ض ت ر د م د ا ع ب ا م ا م ت ا ب ا م ز ا س ت ا م ح ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ک ا ر د ا ب د د ر گ ص خ ش م شب پ ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ا آ ک ا ر د ا و د ر ا د د و ج و ر ا د ع م و ت ب ث م ه ط ب ا ر ص خ ش ش ا د ک ه ک م ا گ ه د ر ک ا ع ذ ا ا و ت م. د ش ا ب م ا آ ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م ر ا د ع م و ت ب ث م ه د ک ا ض ع ا د ش ا ب م ه ا ر ف ه ا گ ش ا د و س ز ا... و ک ش ز پ ا ا ز م د ز م ت س د د ا م ت ب ق ا ر م م ا ر ت ح ا ز ا ع ب م ا ر ب ا آ زه گ ا و د ه د م ا ج ا ا ر ر ت ب س ا م د ر ک ل م ع ه ل و ا ا ه ه غ د غ د و د ب د ا و ت م م ل ع ت أ ه ت ا م ح د ر و آ ر ب ا ب ه ا گ ش ا د ه ک ت س ا ر و ا ب ا ر ب ا ب ت ش پ ه ر ظ. د ب ا ش ا ز ف ا ل ا ع ت و د ش ر د ا و ت م ت س ا ر ا ک ط ح م ر د ه ال د ا ع ط ا ر ش و د ا ج ا و ا ه ز ا د ر ک م ه ا ر ف ل م ا ش ه ک ه ا گ ش ا د ه ا گ ش ا د ر د د ا ر ف ا ز ا ا. د ا م د ا ج ا ا ر م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ت ف ر ش پ ه ز گ ا و ش ال ت ش ا ز ف ا ه م ز

14 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 0 4 ه م ز و شود داشگاه ت ق ف و م ساز زمه د ا و ت م ا ه ه ا گ ش ا د کو دا ر د ت ب ا ق ر ا ر ب ه ب د س ر ا ر ت ل و ئ س م ت ف ر ذ پ ه ب ل م و ر ا د ا پ ش ال ت ه ک ا ر ز د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ت و ر ث و ت ر د ق ب س ک ش ا ز ف ا. د ه د م ت ر د م ت ک ر ا ش م و ت ا ع ر ت ل ا د ع ف ر ط ز ا آ ک ر د و ه ا گ ش ا د حمات اجاد ر ب ه ا گ ش ا د ا ه و ر ل م ا و ع ر د ت س د ت ر د م ر و ط ا م ه. د ش ا ب م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا و س ز ا ه ک ت ا م ح ا ز م ز ا ه ک م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ک ا ر د ا د ه د م ا ش ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ه ک ر د ر خ ا ا ه د و ر. ت س ا ر ا ذ گ ر ث ا ت ه ا گ ش ا د ر د ا آ شاستگ مزا ر ب د ک م ت ف ا ر د ه ا گ ش ا د ا ه د ر ب ه ا ر و ال ا ب د ر ک ل م ع پ ر د ا ه ه ا گ ش ا د گردده باعث ر خ ا ه ه د ه س ر د کار روابط و ا ه ه ا گ ش ا د د ا و ت م ه ک ا ر ز د ش ا ب م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ا ه گ ت س ا ش و ا ه ت ر ا ه م ش ا ز ف ا ا ر ب س ا س ا ت ف ک و م ل ع ت ا ه ا ض ع ا ا ه شاستگ و ا ه ت ر ا ه م ت ق ق ح ر د. د ش ا ب ه ت ش ا د ا ر ر ت ال ا ب د ر ک ل م ع کلد عوا ه ب ه ا گ ا ز ا ل م ع که مود ه ر ا ش ا د ا ب ع ق ا و ر د. د و ش م ب و س ح م ت ب ا ق ر ت ز م ا ر ب د و ش م م ل ع ت ا ه ا ض ع ا د ه ع ت د ا ج ا ث ع ا ب ه ا گ ش ا د و س ز ا حمات درک ز ا ش ک ا و و ل ب ا ق ت م و د ش ا ب ه ا گ ش ا د ش خ ب ر ث ا ا ر ب م ه م ه د ک و گ ش پ د ا و ت م ه ا گ ش ا د ه ب د ه ع ت ه ک ل ل د ا ه ب ز ر ت س ا د و م ه ک ت س ا ل ل د م ه ه ب. د د ر گ ا س ا ع ب ا م ر ا د ه گ و ز ر ه م ا ر ب و ز ا س ه ب ث ع ا ب 1 ر ت ر و پ ه ل م ج ز ا ه ا گ ش ا د ل م ا و ع د ه ع ت ر ب ر ث و م ل م ا و ع ز ا ک د ر ا د م ا ب د و خ ه ر ظ ر د ) )2 ت ا م ح ه ا گ ش ا د ک ا ر د ا ه د ش. د ش ا ب م ه ک م ا گ ه ا ض ع ا ت أ ه م ل ع ک ه ا گ ش ا د ا ه ت ا م ح و د ک م ق ل ت ش ز ر ا ا ب د ر ف ا ر ا ه آ ه ا گ ش ا د ه ک د س ر ب ر و ا ب ا ه ب و د ک س ا س ح ا ح ط س ر د ت ف ر ش پ ا ر ب د ه ع ت د ا ج ا ه م ز ر ا ظ ت ا د و ش م د ک ک ر د ه ا گ ش ا د و س ز ا ا ر م ز ال خودجوش بصورت و د ک ت ر د م ب و خ ه ب ا ر ا ه ر ا ک د و ش م ث ع ا ب ه ک ا ر ز. ت ش ا د ا ر ه ا گ ش ا د ه ا گ ش ا د ر د حمات شاخت ع ا م ت ج ا ت ا ر ث ا ت ز ا ک ع ق ا و ر د. د ا م ب ا ز ر ا ا ر خود عملکرد ل م ا و ع ت س ا ل ل د م ه ه ب د ش ا ب م ش ز و م آ ت ف ک ه ب و ه ا گ ش ا د ر د د ه ع ت ه ز گ ا س ح د ا ج ا و د ش ا ب م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا د ه ع ت ه ز گ ا ر د ل م ا و ع ر ت ر ا ذ گ ر ث أ ت ز ا ک ا و ع ه ب ت ا م ح و م ل ع ت ا ب ا و ت م ا ر ب ا ب. د ه د م ه ا ر ف ا ر د ا ر ف ا ت ف ر ش پ ز ا ا ض ر ا ا ب ا ر ب س ا م ت ق ف و م د ا و ت م د ع ه ت د ا ج ا و ک ت و ش ا د پ ر د ه ا گ ش ا د حمات و ع ا م ت ج ا ط ح م و خاوادگ محط ت ب ر ت د ه ع ت ا ب ا ا م ق ت س م د ر گ م ت ر و ص ه ا گ ش ا د ط س و ت ه ک ت ا م ح. د ز ر و ش ال ت ه ا گ ش ا د ح ط س ر د 1 Mowday, Steers & Porter

15 () ي د و ر ه ش 1 4 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ت ف ا ر د و ه ج و ت ت ب ق ا ر م ر ط ا خ ه ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا. د ک م ا د پ ط ا ب ت ر ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ا گ ش ا د حمات. مپردازد ش ا د ل د ا ب ت ق ر ط ز ا آ ا ب د ه ع ت ه ل د ا ب م ه ب ه ا گ ش ا د جاب از ت ا م ح ه ك ي ا م ز. د و ش م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ا گ ش ا د ر ا ت ف ر د و ب ه ب ب ج و م د ا و ت م ه ک ت س ا م ه م ل م ا ع ه ا گ ش ا د ز ا ي ي ز ج ا ر د و خ د ك ك ر د هي ا گ ش ا د ت ي ا م ح ز ا ي ب س ا م و ب و ل ط م س ا س ح ا ا ك ر ا ك و ي د ب ي ا پ س ا س ح ا ه ا گ ش ا د ه ب ت ب س و د ا د م ا ش د و خ ف ر ع م ا ر ه ا گ ش ا د ه ت س ا د ا ش ع و ب ت م ي ر و ه ر ه ب ش ي ا ز ف ا ت ا ب ج و م ه د ش ك ا ر د ا هي ا گ ش ا د ت ي ا م ح. ) هي ا گ ش ا د د ه ع ت ( د ک م ي ر ا د ا ف و د ر ك ل م ع ك م ك ه ب ا ر ا ك م ه ت ف ر ش ي پ ه ا گ ش ا د د ه ع ت هي ا گ ش ا د ي ف ط ا ع و ر ا ت ف ر ت ي ع ب ا ت ل غ ش ب و ل ط م ا ه ه م ز ه د ش ک ا ر د ا ه ا گ ش ا د حمات. مکد م ه ا ر ف ا ر هي ا گ ش ا د ت أ ه ا ض ع ا و ه ا گ ش ا د ب م ک ح م و ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر ه ا گ ش ا د حمات درک ا ب. د ر و آ م م ه ا ر ف ا ر ر و ا ب ا ر ب ه ا گ ش ا د و س ز ا ت ا م ح ک ر د ا ب ه ا گ ش ا د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا. د و ش م د ا ج ا م ل ع د ا ع ب ا ز و ر ب ه م ز د ا و ت م ت ا م ح ع و ا ا ر ب ا ب د ا د م ش ز ر ا ا ب ا ر ا ه آ ه ا گ ش ا د ه ک د و ش م ه ک ر ا ز ا ب و ر ت ش م د ه ع ت ه ا گ ش ا د ه ب ر ط ا خ ق ل ع ت و گ ت س ب ا و ث ع ا ب ه ک ک ژ ت ا ر ت س ا ف ا د ه ا ه ب د ه ع ت و کارا باعث ت ا ه ر د و د ر و آ م ه ا ر ف ا ر د ا د ب ا ه ا ا و ت ر ظ ز ا د ر ف ر ت ش ب سرماهگذار باعث ر د حمات اجاد که مود ه ر ا ش ا د ا ب ا ذ ل. شود ها ف ا د ه ا ه ب د س ر ه م ز ر د ه ا گ ش ا د ش خ ب ر ث ا ح ط س ر د د ه ع ت د ا ع ب ا ز و ر ب ز ا س ه م ز د ا و ت م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا و س ز ا آ ک ا ر د ا و ه ا گ ش ا د. د ر و آ م ه ا ر ف ا ر ت س ا ه ا گ ش ا د ت ق ف و م ه م ز ال ه ک د ا ر ف ا ت ق ف و م ه م ز و د و ش ه ا گ ش ا د ز ا ا و ج ش ا د که مود ب ش پ ا و ت م م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ه ع س و ت ا ب و س ا س ح د ل ک ش ق س ا س ا ا ر ب. د ه د ا ش ا ر ر ت ت ب ث م ب ا ز ر ا ا آ ش ز و م آ د ر ک ل م ع ر ت ش و ر د م ش ز ر ا و ر ت ر ب ه ا گ ش ا د ا و ع ه ب ه ا گ ش ا د ک ف ر ع م ر د م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ر و ح م د ا و م و ا و ت ح م د ش ا ب ر د ا ق د ا ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا و ج ش ا د ر د ت ب ث م د د د ا ج ا ا ر ب. شود م ح ر ط ه ه ت ه ب ر د ا ق د ا م سازماده تاسب و ز ا و ت و ل ا و ت س ا س ا ر ب و ع م ج ا ر ب س ا م ش ز و م آ ر د ا ق د ا ب ا آ د ش ا ب س ر د س ال ک ر د ش ز و م آ د ا و م و ا و ت ح م م ا ل م ع ه ئ ا ر ا چ م ه و س ر د ا ت س ا ر ر د ش ا د ت ر د م ا ه د ر ب ه ا ر ز ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ب س ک ا ب د ش ا ب. د و م م ا د ق ا ا و ج ش ا د ش ا د و ت خ ا ش ه ع س و ت 1 ش ا د ت ر د م ه ک ت س ا د ق ت ع م ) ( و س ر د ا 1 Anderson

16 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 2 4 ه ک ت س ا ا ه ت ل ب ا ق ه ب ه ت س ب ا و آ ش ز ر ا ه ک د و ش ه ت ف ر گ ر ظ ر د ص خ ش ه ا م ر س ا و ع ه ب ص خ ش ت أ ه و ض ع ر ه ز ه ا گ ش ا د د ا م ش ز و م آ ا ه ط ح م ر د د س ر م ر ظ ه ب. ت س ا ز ا د ر و م جامعه در که ماد ا ه ت ر ا ه م و ا ه ش ا د ظ ف ح و ه ع س و ت ه ب ز ه ج م ا ر خود ارزش ش ا ز ف ا ا ر ب د ا ب م ل ع و ال ا ت ا ه ال م ع ز ه ب. د ز ا س ش و ر ا ر ا ک م ه ر ا س و ا و ج ش ا د ا ر ب ا ر و ه ا گ ا ج و ت م ه ا 1 ر د د ا م ت ل ف غ ش ا د ت ر د م ا ه ت ر ا ه م و ش ا د ز ا ا س ر د م ه ک صورت در ) ( گ آ و ه ه ب ر د ا ق ا و ج ش ا د ه ا گ د د ز ا و ر ا ز ا. د و ب د ه ا و خ ا و ج ش ا د ا ب آ ک ا ر ت ش ا ه ب ر د ا ق صورت ا ا ر ب ا ب. د ا م م ب ا ز ر ا ضعف را ا آ د ر ک ل م ع و ر ا ز ا و د ش ا ب م ش ا د م ه س ت و د ل و ت م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ش ا د ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ه ع س و ت و د ش ر ا ر ب ه ک د س ر م ر ظ ه ب ر و ر ض ا ه ت ر ا ه م چ م ه. د ر گ ت ر و ص ا و ج ش ا د و ا ر ا ک م ه ا ر د م و س ز ا ه ب ا ج د چ ت ا م ح و د ش ر ه ب ر ج م ه ک د و ش ه د ا م ز ا س و ح ه ب د ا ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ه ع س و ت ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ف ل ت خ م ا ش ا و ج ش ا د. د د ر گ ر ب ا س ا س ا ا و ت م ت ف ا ر د ه ک ع و ض و م ش ا د ت ر د م ضرورت محور ا ا د جامعه مفهوم ر گ ل ک ش ه ب ه ج و ت ا ب شخص داش ا و ع ه ب د ر ف ش ا د ه ز و ر م ا ف ر ط ز ا. د ش ا ب م ضرور بسار ف ل ت خ م د ا ر ف ا ا م ر د ص خ ش و ا ب م - م ه ت خ ا ش ف ا ظ و و ا ه ر ا ک م ا ج ا ر د د ا ر ف ا ت ق ف و م و جمع داش گسترش و د ش ر ا ر ب س ا س ا ه ع س و ت و ه د ا م ز ا س جمعآور به ر د ا ق د ا ب ر ا ک و گ د ز ه ص ر ع ر د ت ق ف و م ا ر ب د ا ر ف ا. د و ش د ر و م ا ر آ ا ه ت س ا ش و ح ه ب د ا و ت ب ا ت د ش ا ب ت س ا ح ر ص و ضم قالب ر د ه ک د و خ د ر ف ش ا د ص خ ش ش ا د ت ر د م ه ک د ک م ا ب ل ک ر ظ ر د ) ( ا ر ا ک م ه و ل. د ه د ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا و ت م ک س ا. ت س ا م ا ز ل ا و ر و ر ض گ د ز و د ر ک ر ا ک ر گ د ا ا ر ب 2 ز ) ( ر گ ه. ت س ا ه د ش د ل ک ت ح ال ص ک ص خ ش ش ا د ت ر د م ل ا م ع ا ا ا و ت ز و ر م ا جامعه در د د ق ت ع م ش ا د ت ر د م ه ل أ س م ه ب ت س ا ب ش ف ا د ه ا ه ب د س ر ا ر ب ل ا ع ش ز و م آ ق و ف د ر ا و م ه ب ه ج و ت ا ب ت ر د م ر د د م ا و ت ر غ ت م ا د ل ک ل م ا و ع ا س ا ش ه ک چرا دهد ا ش ر ف ا و ه ج و ت ص خ ش ش ا د ب ا ز ا ب ص ص خ ت ا ه ر و ا ف ه ا ر ه ا م ر گ ر ا ک ب سودمد ش ا د ب ذ ج ش ا د ش خ ب ر ث ا ش ا د ز ا ا م ز م ه ر گ ه ر ه ب و ر ا س ا ب آ ک ا ر ت ش ا د و خ ش ا د ه ا خ ب ا ت ک ر د ه ت ف ر گ ل ک ش ه ب شد تبدل ت ا ه ر د و ت ا ع ال ط ا سواد خوب مطالعه ز ا ر ا د ر و خ ر ب و چ م ه ج ا ت ر ا س 1 Liaw, Hatala & Huang 2 Schmidt & Henninger

17 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب ر ا ظ ت ا ه ا گ ش ا د ا ز ر ه م ا ر ب و ا ر د م ز ا و ر ا ز ا. د ر و آ م د د پ ا ر ل ق ت س م ر م ع ل ا م ا د ا م ر گ ا ر ف ک ر گ د ا ه ب ت ب س ه ا گ آ و م س ر و ه ا ر د ک ک م ک ضرور داش ب ذ ج ر د ا ر د ا ر ف ا د و ر م ا ا و ت ت ف ر ش پ و ص خ ش ش ا د ت ر د م ه ع ل ا ط م ا ر ب س ا س ا و ه ا پ د ه د ش ر و ر پ ا ر ر م ع ل ا م ا د ا م. د ه د م ش ا ز ف ا ا ر د ا ر ف ا ت ب ا ق ر ت ر د ق و ص ص خ ت ا ه ت ر ا ه م ب ت ر ت ا ه ب و ه د ر ک د ا ج ا ا ک ر ا ک و ا و ج ش ا د ا ر د م و چ م ه د ا ر ف ا ز ا ف ل ت خ م ا ه ه و ر گ ا ب د ا ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ت- ر ا ه م د م ز ا ا ه آ صحح افا ا ر ب که دارد ف ل ت خ م ا ه ش ق و د ز ا د ر پ ب ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب ه ب ر ا ر ق د ک تأ د ر و م ا ر ط ا ب ت ر ا ا ه ت ر ا ه م ت م ه ا ز ر گ د ت ا ع ل ا ط م. د ت س ه و ق ط ا ب ت ر ا ا ه و ر ر ت ( د ا ه د ا د ر ل و م و ا ر ب و ا ا ر ب و ا ل ب م ا ر ت و چ و و ل و و ل ا د ر ل و ت ت م س ا 5 و ا ه ر ا ک م ا ج ا ر د ا ر د ا ر ف ا ط ا ب ت ر ا ا ه ت ر ا ه م. ) گ و ت ر ا ه سار با ب س ا ت م و صحح تعامل و ط ا ب ت ر ا ر ا ر ق ر ب که چرا. مماد کمک ز د ر ف ا ه ت ل ا ع ف شخصت- و د ا ر ف ا ا ب گفتگو و ل م ا ع ت جهت از. د و ش م ر ک ف ت د و ب ه ب و ل خ ت و ه ذ گشودگ باعث ا ه ت ر ا ه م ه ع س و ت و د ش ر ه ج ت ر د و ف ل ت خ م ت ا ر ظ و ا ه ه ا گ د د ا ب د ر ف ا ش آ ث ع ا ب ف ل ت خ م ا ه ت ر د م ش ا د ص خ ش و چ م ه ا ه ت ر ا ه م ه ا ق ال خ ب ا ز ر ا ز و م آ د و خ ت ر د م ر گ د ا ا ه ت ر ا ه م د و ب ال ا ب ه ک د د ر گ م ص خ ش م س ا س ا ا ر ب. د و ش م... و ش ا د ر ا ش و ه ت ش و خ ا ه آ ا ت د و ش م ب ب س م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ا ب آ ر ا د ا ع م ط ا ب ت ر ا و ط ا ب ت ر ا ا و ج ش ا د ب ا ز ر ا ت ف ر ال ا ب ث ع ا ب ع و ض و م ا ه ک د ش ا ب ه ت ش ا د ر ت ب س ا م ش ا د ت ر د م د ا و ت ب ا ض ع ا ک ا ر د ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت د د ر گ ص خ ش م. د و ش م ا ه آ ش ز و م آ د ر ک ل م ع ت ف ک ز ا ا ه ش ه و ژ پ ج ا ت ا ب ه ت ف ا ا. د ر ا د د و ج و ا م ز ا س ت ا م ح ا ز م ز ا د ر م و ز م ل ع ت أ ه ر د. د ش ا ب م ا ت س ا ر م ه ) ( ا ر ا ک م ه و ر ت پ ر ا ک و ) ( ا ر ا ک م ه و ر و ه ) ( و ر ت س ا م ال ت ا م ح ز ا ه ک ا م ز ز و د ر م ز ا م ع ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ه ک ت ف گ ا و ت م ه ت ف ا ا ب ت ش ق ف ا د ه ا ر گ ل ک ش ر د د و خ ا ه آ ه ک د ر ب ه ا ر ف ا د ه ا ه ب ت ب س د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ا م ز ا س ک ر د ا ب. ت ش ا د خواهد بشتر د ه ع ت گرفتهاد قرار ه ج و ت د ر و م ه ا گ ش ا د ت ر د م ف ر ط ز ا و ه ت ش ا د 1 Turner & Mϋller 2 Wu, Chen & Lin 3 Diallo & Thuillier 4 Smith 5 Trumble, O Brien & Hartwig

18 3931 تابستا / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه ل ا س / ش ز و م آ ت ر د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف 4 4 سازما کارکا. مشود د ا ج ا کارکا و ا م ز ا س ب م ک ح م و ل ب ا ق ت م ط ب ا و ر سازما حمات د ا د م ش ز ر ا ا ب ا ر ا ه آ ا م ز ا س ه ک د و ب د ه ا و خ ر و ا ب ا ر ب ا م ز ا س و س ز ا ت ا م ح ک ر د ا ب سبب که راهبرد ف ا د ه ا ه ب د ه ع ت جمله از د ه ع ت د ا ع ب ا ز و ر ب ه م ز د ا و ت م حمات وع ا ا ر ب ا ب ر د ا م ز ا س ش خ ب ر ث ا و ا ر ا ک ث ع ا ب ت ا ه ر د آورد. م ه ا ر ف ا ر ا م ز ا س ه ب ر ط ا خ ق ل ع ت و گ ت س ب ا و ت ر ا ه م د ا ع ب ا ب ر ا د ع م ت و ا ف ت ه ک د د ر گ ص خ ش م. د و ش م ا ه ف ا د ه ا ه ب د س ر ه م ز ه ت ف ا ا ب ت ر د. د ر ا د د و ج و ت س ج س ا س ا ر ب م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ه ل ا ع ف ا د ه ا ه ب د س ر ا ر ب س ا س ا گامها از ک که آجا ز ا گفت متوا ل ا ع ش ا د ت ر د م م ت س س ک ر گ ر ا ک ب ق ر ط ز ا ا ه ه ا گ ش ا د ش ز و م آ د ر ک ل م ع ح ط س ش ا ز ف ا ه ک د ک م ب ا ج ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا ر ب ر ث و م و د م آ ر ا ک ش ا د ت ر د م م ت س س ا ذ ل ت س ا ط ا ر ش ه ب ه ج و ت ا ب د س ر ي م ر ظ ه ب. د ر گ ر ا ک ب س ر د ت ا ه ت ل ا ع ف ر د ا ر ب س ا م ش ا د ت ر د م ت ر د م ا ه ت ر ا ه م ز ا م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ال و م ع م ا ه ه ا گ ش ا د د و ج چ م ه و ش ز و م آ ا س ک ز ا ک ا و ع ه ب س ا ب ع ر د ب د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ه ک ا ج آ ز ا. د ر ا د ر و خ ر ب ا س ک ش ا د ب ذ ج ا ر ب ا ر ال ا ب ا ه ر ا ع م م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د ا ه د ح ا و ه ع و م ج م ر د ر ب ت ع م ا ه ه ا گ ش ا د د و ر و ا ض ا ق ت م ت س ج ز ا ر ظ ف ر ص ا ر ب ا ب د ر گ م ر ظ ر د ا ه آ م ا د خ ت س ا و م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ا و ت م ل ال د م ه ه ب. د ش ا ب ر ا د ر و خ ر ب ه م ز ال ا ه ت ر ا ه م و ا ه گ ت س ا ش ز ا د ا ب داشگاه ا ه ب ه د ش ه د ه ا ش م ت و ا ف ت د ر م و ز م ل ع ت أ ه ا ض ع ا ص خ ش ش ا د ت ر د م ب ه ک ت ش ا د ر ا ه ظ ا. ت س ا ع ب ا م ه ه د ك ي ه ب ي ه ا گ : ي ه ا گ ش ا د ت ي ف ي ك د و ب ه ب ي ا ر ب ر م ت س م ي ب ا ي ز ر ا. 5( ( س ا ب ع ا گ ر ز ا ب ي ا ر ب ي و ر د ي ب ا ي ز ر ا ش ي ا م ه ي م و د ت ال ا ق م ه ع و م ج م ا ر ي ا ي ل ا ع ش ز و م آ م ا ظ ر د ه ب ر ج ت ر. و ش ك ش ز و م آ ش ج س ا م ز ا س ا ر ه ت ي ه ا گ ش ا د ت ي ف ي ك ي ا ق ت ر ا. د ه ش م ي ك ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ا د ا ر د م ي د ر ف ش ا د ت ي ر ي د م ب ا ز ر ا. ) ( م ا ر ق ا ب و د ه م د م ح م. ) )2 0 1 ت م ال س ت ا ع ال ط ا ت ر د م ه م ا ل ص ف Andersen, J. (2006). The public sphere and discursive activities: information literacy as sociopolitical skills. Journal of Documentation, 62 (2):

19 5 4 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب Carpenter, N. C., Berry, C. M., & Houston, L. (2014). A meta-analytic comparison of self-reported and other-reported organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 35 (4): Chan, J. O. (2009). Integrating Knowledge Management and Relationship Management in an Enterprise Environment. Communications of the IIMA: 9 (4). Chen, Z., Eisenberger, R., Johnson, M., Sucharski, I. L., & Aselage, J. (2009). Perceived Organizational Support and Extra- Role Performance: Which leads to which?, Journal of Social Psychology, 149 (1): Diallo, A., & Thuillier, D. (2005). The success of international development projects, trust and communication: an African perspective. International Journal of Project Management, 23: Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71 (3): Eisenberger, R., Stinglehamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., & Rhoades, L. (2002). Perceived Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support And Employee Retention. Journal of Applied Psychology, 87: Garcia-Penalvo, F. H., & Conde, M. A. (2014). Using informal learning for business decision making and knowledge management. Journal of Business Research, 67 (5): Hur, W. M., Won Moon, T., & Jun, J. K. (2013). The role of perceived organizational support on emotional labor in the airline industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25 (1): Jashapara, A. (2004). Knowledge Management. Florida: Prentice Hall. Lai, Y. L., Hsu, M. S., Lin, F. J., Chen, Y. M., & Lin, Y. H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research, 67 (5): Lamastro, V. (2011). Commitment and Perceived Organizational Support. National Forum of applied educational research journal, 12 (3): Li, L., Zheng, Y., Zheng, F., & Zhong, F. (2009). Cloud Computing Support for Personal Knowledge Management International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, IEEE Computer Society. Liaw, S. S., Hatala, M., & Huang, H. M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist Individual knowledge management:

20 ف ص ل ا م ه ر ه ب ر و م د ر ت آ م و ز ش / س ا ل ه ش ت م / ش م ا ر ه د و م / تابستا based on activity theory approach. Computers & Education, 54: Millikin, J. P., Hom, P. W., & Manz, C. C. (2010). Self-management competencies in self-managing teams: The Leadership Quarterly, 21: Mowday, R., Steers, R., & Porter, L. (1982). Organizational linkages: the Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. San Diego: Academic press their impact on multi-team system productivity. Pauleen, D. (2009). Personal knowledge management: Putting the person back into the knowledge equation. Online Information Review, 33 (2): Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 87 (4): Schmidt, C. B., & Henninger, M. (2008). Preparing students for the future. Individual knowledge management as a basic skill and requirement for innovative teaching methods. Interactive Computer Aided Learning, ICL 2008, Villach (Österreich). Schoenherr, T., Griffith, D. A., & Chandra, A. (2014). Knowledge Management in Supply Chains: The Role of Explicit and Tacit Knowledge. Journal of Business Logistics, 35 (2): Shoss, M. K., Eisenberger, R., Restubog, S., Lioyd, D., & Zagenczyk, T. J. (2013). Blaming the organization for abusive supervision: The roles of perceived organizational support and supervisor's organizational embodiment. Journal of Applied Psychology, 98(1): Smith, G. (2005). Communication skills are critical for internal auditors. Managerial Auditing Journal, 20 (5): Steiger, J. S., Hammou, K. A., & Galib, M. H. (2014). An Examination of the Influence of Organizational Structure Types and Management Levels on Knowledge Management Practices in Organizations. International Journal of Business and Management, 9 (6). Sousa, C. M. P., & Coelho, F. (2011). From personal values to creativity: evidence from frontline service employees. European Journal of Marketing, 45 (7/8): Trumble, S. C., O Brien, M. L., O Brien, M., & Hartwig, B. (2006). Communication skills training for doctors, increases patient satisfaction. Clinical Governance: An International Journal, 11 (4): Turner, J. R., & Mϋller, R. (2004). Communication and Co-operation on Projects between the Project Owner as Principal and the Project Manager as Agent. European Management Journal, 22 (3):

21 7 4 ا ر ا ک م ه و ا م ح ر /... ا م ز ا س ت ا م ح ز ا ک ا ر د ا ب ه ط ب ا ر س ر ر ب Verma, S. (2009). Personal Knowledge Management: A Tool to Expand Knowledge about Human Cognitive Capabilities. International Journal of Engineering and Technology, 1 (5): Wood house, D. (2003). Quality Improvement through Quality Audit. Journal of Quality in Higher Education, (2): Wu, J-H., Chen, Y-C., & Lin, H-H. (2004). Developing a set of management needs for IS managers: a study of necessary managerial activities and skills. Information & Management, 41: Yu, C., & Frenkel, S. J. (2013). Explaining task performance and creativity from perceived organizational support theory: Which mechanisms are more important? Journal of Organizational Behavior, 34 (8): Zhao, C., Cao, J., & Guo, X. (2007). Personal knowledge management based on social software - From the explicit and tacit knowledge perspective. International Federation for Information Processing, Vol. 252, Integration and Innovation Orient to E-Society Volume 2, eds. Wang, W., (Boston: Springer), pp Zhou, D., & He, E. (2009). Research on Web Based Personal Knowledge Management Pacific-Asia Conference on Knowledge Engineering and Software Engineering, IEEE Computer Society. Zampetakis, L. A., & Bouranta, N., & Moustakis, V. S. (2010). On the relationship between individual creativity and time management. Thinking Skills and Creativity, 5:

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Η Σχολή πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μαρία Στιβακτάκη Εκπαιδευτικός, MA "Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis From Secure e-computing to Trusted u-computing Dimitris Gritzalis November 2009 11 ο ICT Forum Αθήνα, 4-5 Νοέμβρη 2009 Από το Secure e-computing στο Trusted u-computing Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN

Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με τη χρήση Τεχνολογίας BPMN Παντελοπούλου Χαρίκλεια ME 10068 Agenda Η Ανάγκη για Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 12 : Θέματα διασφάλισης της πληροφορίας στον αγροτικό τομέα (3/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυριακή Δ. Γιάντσου Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة دراسة تكوين الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء كأوساط تمممي هممما بمممصن نة غممم ومممري مممي ممم

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002

& Murphy Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2010 3 1001-4918 2010 03-0267-273 G442 A * 510006 215 1 2 3 4 1 retrieval structure Ackerman Beier & Boyle 2002 Hambrick & Engle 2002 2008 Chen Fan & Macredie 2006 Lawless & Kulikowich 2006 Shapiro 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα