(FIX AND BUILD STRATEGY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(FIX AND BUILD STRATEGY)"

Transcript

1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου Μαΐου 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές Επισκόπηση αποτελεσµάτων 4 4. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση οικονοµικής θέσης Παράρτηµα Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Tριµηνίας

3 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ Στοιχεία "αναδιοργάνωσης" Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) σε πτωτικά επίπεδα σε τριµηνιαία βάση µε τον δείκτη των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων να µειώνεται κατά 90 µονάδες βάσης και να διαµορφώνεται στο 58%. είκτης κάλυψης 49%, και εναρµονισµένος µε τα επίπεδα του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 160 εκατ. αναδιαρθρώσεις 1 την τριµηνία του Στοιχεία "ανάπτυξης" 84,2 εκατ. νέες δανειστικές συµβάσεις εγκρίθηκαν την τριµηνία του Αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους την τριµηνία του Αποτελέσµατα 0,3 εκατ. κέρδος για την τριµηνία. Στο 13,81% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υπερκαλύπτει το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ. είκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 51,5%. Κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα που επιτρέπουν περαιτέρω ανάπτυξη το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: "αναδιοργάνωση" και "ανάπτυξη". Η πτυχή "αναδιοργάνωση" της στρατηγικής σχετίζεται κυρίως µε τη µείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Σχετίζεται επίσης µε τις προόδους στην τεχνολογία και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς επίσης και απλούστευση των διαδικασιών και διεργασιών. Η πτυχή "ανάπτυξη" της στρατηγικής αφορά την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την προώθηση των σχέσεων µε τους πελάτες, είτε πρόκειται για καταθετικής είτε δανειστικής φύσης. Επιπλέον, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τοµέα ιεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον. Η Κυπριακή οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαµψης. Η οικονοµική ανάπτυξη συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίµηνο του 2016 µε επιταχυνόµενο ρυθµό (+2,7%). Η επιτυχηµένη εφαρµογή του µακροοικονοµικού προγράµµατος προσαρµογής της Κύπρου, ενίσχυσε σηµαντικά την εµπιστοσύνη προς την Κυπριακή οικονοµία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την ευελιξία της Κυπριακής οικονοµίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δυναµική και τις προοπτικές του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Η θετική πορεία των µακροοικονοµικών µεγεθών, δεν αποτελεί εφησυχασµό και δεν σηµατοδοτεί τη χαλάρωση των προσπαθειών για τη περαιτέρω µεταρρύθµιση της οικονοµίας. Αντίθετα, χρειάζονται περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας προσπάθειες για να µπορέσει η οικονοµία να επανατοποθετηθεί σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων, ο Όµιλος επικεντρώνεται στη στήριξη της ανάκαµψης της οικονοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην αειφορία της οικονοµικής ανάπτυξης. Προς αυτήν την κατεύθυνση βασική προτεραιότητα είναι η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ που παραµένουν σε πρωτοφανή επίπεδα και ενέχουν σηµαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και για τις προοπτικές της οικονοµίας. Η βελτίωση των επιπέδων των ΜΕΧ στην οικονοµία υπήρξε αργή. Η οικονοµική ανάκαµψη αναµένεται όπως επιταχύνει το ρυθµό βελτίωσης, ο οποίος ωστόσο εξακολουθεί να παραµένει ασταθής και να εξαρτάται εν µέρει από τις τιµές των ακινήτων. Ο Όµιλος επικεντρώνεται σε βιώσιµες αναδιαρθρώσεις δανείων µε αµοιβαία επωφελείς όρους. 1 Βάση ανειολήπτων Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

4 Η Τράπεζα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει µε επιτυχία µέσα από την τραπεζική κρίση. Έχει διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης τη φήµη της για σταθερότητα και εµπιστοσύνη και επικεντρώνεται στην ενίσχυση και στην βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Με την επικέντρωση στη στρατηγική της "αναδιοργάνωσης" και "ανάπτυξης" ο Όµιλος έχει όλα τα συστατικά για την συνέχιση της εφαρµογής του στρατηγικού του πλάνου για το Παρ όλο που το περιβάλλον παραµένει εύθραυστο και ασταθές η Τράπεζα θα συνεχίσει να επαγρυπνεί ώστε να µετατρέψει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λογαριασµός Αποτελεσµάτων ( 000) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για την 1η τριµηνία του 2016 ανήλθε σε 22,7 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 42,3 εκατ.). Η µεταβολή από την 4 η τριµηνία του 2015 οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους 16,7 εκατ. από την πώληση των Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, ως µέρος των συνήθων εργασιών της διαχείρισης διαθεσίµων. Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας για την τριµηνία του 2016 ανήλθε σε 0,3 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 6 εκατ.). Κατά την τριµηνία του 2015 τα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας περιείχαν κέρδος ύψους 4,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν και αφορά την διάθεση κτηρίου στην Μόσχα που ανήκε στον Όµιλο, µετά την πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Ρωσία το Τριµηνία η Τριµηνία 2015 Τριµηνιαία Τριµηνία 2015 Τριµηνιαία πιστωτικού κινδύνου % % Κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες % % Κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία % % Κέρδος για την περίοδο % % Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % % Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης ( εκατ.) Τριµηνία Ετήσια % Μεικτές Χορηγήσεις σε πελάτες % Καθαρές Χορηγήσεις σε πελάτες % Στοιχεία προς επένδυση % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % Καταθέσεις % Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία % Στις 31 Μαρτίου 2016 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε τα περιουσιακά στοιχεία στις 31 εκεµβρίου 2015 και ανήλθε σε 7,4 δις. Βασικοί δείκτες απόδοσης Τριµηνία 2016 Ετήσια 2015 % είκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) 13,81% 14,75% -94 µβ Μη-Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) (%) στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων 58,32% 59,20% -88 µβ είκτης κάλυψης 49,11% 50,07% -96 µβ Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

5 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1 Καθαρά έσοδα από τόκους 4 η Καθαρά έσοδα από τόκους Τριµηνία Τριµηνία Τριµηνιαία Τριµηνία Τριµηνιαία ( 000) Έσοδα από τόκους % % Έξοδα από τόκους (9.170) (10.412) -12% (20.350) -55% Καθαρά έσοδα από τόκους % % Η µείωση των επιτοκίων των δανείων στις αρχές του 2015 (το βασικό επιτόκιο του ευρώ για δάνεια σε ευρώ µειώθηκε το Μάρτιο του 2015 κατά 1%) είχε άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στο επιτοκιακό περιθωρίου της Τράπεζας, καθώς τα καταθετικά επιτόκια δεν αναπροσαρµόστηκαν άµεσα, αλλά σταδιακά καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου (από 2,9% σε 1,25%) σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα λήξης των καταθέσεων προθεσµίας. Η σταδιακή βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους καταδεικνύεται σαφώς στη 1η τριµηνία του 2016, η οποία παρουσίασε βελτίωση 2% σε σχέση µε την προηγούµενη τριµηνία. Την τριµηνία του 2016, η Τράπεζα διατήρησε την απόδοση των στοιχείων προς επένδυση στο 0,3% σε 4 δισ. περιουσιακά στοιχεία της 4 η τριµηνίας του 2015 (2015: 0,3 %). Η µείωση των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετήσια βάση οφείλεται εν µέρει στις προσαρµογές στη µεθοδολογία αναγνώρισης επιτοκιακών εσόδων, µε αντίστοιχη µείωση στις ζηµιές αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων από την 2 η τριµηνία του Λαµβάνοντας υπόψη την οµοιόµορφη κατανοµή στις αναπροσαρµογές στη µεθοδολογία αναγνώρισης για τις τριµηνίες του 2015 (αντίκτυπο το 2015 στα έσοδα από τόκους ύψους 41,2 εκατ.), τα καθαρά έσοδα από τόκους για την τριµηνία του 2016 υποδηλώνουν αύξηση της τάξης του 8% σε σύγκριση µε την τριµηνία του Το καθαρό σωρευτικό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την τριµηνία του 2016 ανήλθε σε 2,1% (2015: 2,0%). 4.2 Μη επιτοκιακά έσοδα 4 η Μη επιτοκιακά έσοδα Τριµηνία Τριµηνία Τριµηνιαία Τριµηνία Τριµηνιαία ( 000) Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών % % Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων % (982) +479% Άλλα έσοδα % % Σύνολο µη επιτοκιακών εσόδων % % Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων κατά την τριµηνία του 2016 ανήλθε σε 22 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 43,1 εκατ.). Η µείωση των µη επιτοκιακών εσόδων σε σύγκριση µε την 4 η τριµηνία του 2015 οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους 16,7 εκατ. που περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα κατά την 4 η τριµηνία του 2015 από την πώληση των Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως ονοµαστικής αξίας 168 εκατ. ως µέρος των συνήθων εργασιών της διαχείρισης διαθεσίµων. Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων, σε σύγκριση µε την τριµηνία του 2015, αυξήθηκε κατά 21% κυρίως λόγο της καθαρής ζηµιάς από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος. Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

6 4.3 Έξοδα 4 η Έξοδα Τριµηνία Τριµηνία Τριµηνιαία Τριµηνία Τριµηνιαία ( 000) Έξοδα προσωπικού % % ιοικητικά και άλλα έξοδα % % Αποσβέσεις και χρεολύσεις % % Σύνολο εξόδων % % Το σύνολο των εξόδων για την τριµηνία του 2016 µειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση µε την 4 η τριµηνία του 2015 και 11% σε σύγκριση µε την τριµηνία του 2015, κυρίως λόγω της µείωσης των διοικητικών και άλλων εξόδων. Τα έξοδα προσωπικού για την τριµηνία του 2016 αντιπροσώπευαν το 56% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου, και η αύξηση του 1% οφείλεται εν µέρει στην αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων σε στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση µε στις 31 εκεµβρίου Τα έξοδα την τριµηνία του 2015 περιλαµβάνουν χρέωση ύψους 0,8 εκατ. η οποία προέκυψε από τη λήξη, κοινή συναινέσει, των συµβάσεων εργοδότησης 4 βασικών διευθυντικών στελεχών. Επίσης κατά τη διάρκεια της 4 ης τριµηνίας του 2015, 36 µόνιµα µέλη του προσωπικού επέλεξαν το Ειδικό Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης ( Σχέδιο ), που προσφέρθηκε από την Τράπεζα µε ηµεροµηνία αποχώρησης τις 31 Ιανουαρίου Την 4 η τριµηνία του 2015, ποσό ύψους 3,1 εκατ. αφορά χαριστικές αποζηµιώσεις προς τους υπαλλήλους που επέλεξαν το Σχέδιο και περιλαµβάνονται στα διοικητικά και άλλα έξοδα. Ακολουθώντας την σχετική γνωµάτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ηµεροµηνίας 25 Σεπτεµβρίου 2015, ποσό ύψους 4,8 εκατ. χρεώθηκε ως ειδικός φόρος επί των καταθέσεων της Τράπεζας στα διοικητικά και άλλα έξοδα της 3 ης τριµηνίας του 2015 αντιπροσωπεύοντας την τρίτη και τέταρτη δόση του 2015, αναγνωρίζοντας έτσι την υποχρέωση στο σύνολό της. Μετά την αλλαγή στην σχετική νοµοθεσία τον εκέµβριο του 2015, ο ειδικός φόρος για το 2016 θα υπολογίζεται και θα χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε τριµηνιαία βάση. Ποσό ύψους 2,3 εκατ. ειδικού φόρου χρεώθηκε στα διοικητικά και άλλα έξοδα την τριµηνία του 2016 και αποτελεί την πρώτη δόση για το Η µείωση των διοικητικών και άλλων εξόδων από την 4 η τριµηνία του 2015 στην τριµηνία του 2016, οφείλεται κυρίως στο κόστος για ειδικό φόρο ύψους 2,4 εκατ. για την 4 η τριµηνία του 2015 που χρεώθηκε την 3 η τριµηνία του 2015, χαριστικές αποζηµιώσεις ύψους 3,1 εκατ. προς τους υπαλλήλους του Οµίλου που επέλεξαν το Σχέδιο, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και λόγω προβλέψεων για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα ύψους 1,8 εκατ. που χρεώθηκαν την 4 η τριµηνία του Τα διοικητικά και άλλα έξοδα για την τριµηνία του 2016 ανήλθαν σε 15 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση µε την 4 η τριµηνία του Κατά την διάρκεια της ς τριµηνίας του 2016, εκτός από το κόστος του ειδικού φόρου που αναφέρεται πιο πάνω, τα διοικητικά και άλλα έξοδα περιλαµβάνουν επίσης το κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών από διεθνείς οίκους ύψους 1,8 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 1 εκατ.), προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα ύψους 0,1 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 1,8 εκατ.) και προβλέψεις αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για πώληση ύψους 2,4 εκατ. (4 η τριµηνία 2015: 0,1 εκατ.). Η Τράπεζα ανέθεσε συµβουλευτικές εταιρείες, να παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που σχετίζονται µε τις εργασίες της Τράπεζας, καθώς θεωρούνται ικανές και έµπειρες. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την τριµηνία του 2016 διαµορφώθηκε στο 61,9% σε σύγκριση µε 59,3% για την 4 η τριµηνία του 2015 ( τριµηνία 2015: 65,1%). Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

7 4.4 Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις ( 000) 4 η Τριµηνία Τριµηνία Τριµηνιαία Τριµηνία Τριµηνιαία Ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων % % Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις (3.711) (1.268) +193% (1.311) +183% Συνολικές ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις % % Η χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου την τριµηνία του 2016 διαµορφώθηκαν σε 21,6 εκατ. σε σύγκριση µε 41,7 εκατ. την 4 η τριµηνία του 2015 όπου ο Όµιλος είχε αυξήσει τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων για να λάβει υπόψη τις προβλέψεις ύψους 71 εκατ. µετά από εισήγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM). 2 Ο είκτης ετήσιου κόστους ζηµιών αποµείωσης έναντι των χορηγήσεων για την τριµηνία του 2016 παρέµεινε σταθερό στο 2,3% σε σύγκριση µε το ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 5.1 Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες Η Τράπεζα διατήρησε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ύψους 51,5% (2015: 50,4%) Καταθέσεις Στις 31 Μαρτίου 2016, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6 δισ. Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε ευρώ ύψους 4,5 δισ. και καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα, κυρίως Αµερικάνικα ολάρια, ύψους 1,5 δισ. Το ενδιαφέρον του Οµίλου στην αγορά καταθέσεων επικεντρώνεται στην προσέλκυση καταθέσεων οι οποίες είναι σταθερές. Οι συνολικές καταθέσεις σηµείωσαν µείωση 2% από τις 31 εκεµβρίου Το µερίδιο αγοράς 3 της Τράπεζας όσον αφορά τις καταθέσεις στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθε στο 13,3% ( εκέµβριος 2015: 13,5%). Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων ανά νόµισµα ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά νόµισµα Τριµηνία Ετήσια % Ευρώ 75% 73% +200 µβ Αµερικανικό ολάριο 21% 23% -200 µβ Στερλίνα 2% 2% - Ρούβλια 1% 1% - Άλλα νοµίσµατα 1% 1% - Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: 2 Η διαδικασία καθορισµού προβλέψεων σχετίζεται µε λογαριασµούς που εξετάζονται σε ατοµική βάση και µε λογαριασµούς που εξετάζονται σε συλλογική βάση χρησιµοποιώντας µοντέλα προβλέψεων. Για τους λογαριασµούς που εξετάζονται από την Τράπεζα σε ατοµική βάση, οι προβλέψεις έχουν εναρµονιστεί µε τις εισηγήσεις του ΕΕΜ αυξάνοντας τις προβλέψεις συγκεκριµένων λογαριασµών, ενώ ταυτόχρονα είχαµε αποδεσµεύσεις προβλέψεων ως αποτέλεσµα µεγάλων αναδιαρθρώσεων που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Για λογαριασµούς που εξετάζονται από την Τράπεζα σε συλλογική βάση, έχουν υιοθετηθεί συντηρητικές παραδοχές που σχετίζονται µε την παράταση των περιόδων ανάκαµψης και µε την εφαρµογή επιπρόσθετων εκπτώσεων ρευστότητας οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τις αυξηµένες προβλέψεις που είναι σε εναρµόνιση µε τα ευρήµατα του ΕΕΜ. 3 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα. Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

8 Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων Τριµηνία Ετήσια % Καταθέσεις όψεως 48% 49% -100 µβ Προθεσµιακές καταθέσεις 40% 39% +100 µβ Καταθέσεις ταµιευτηρίου 9% 9% - Καταθέσεις προειδοποίησης 3% 3% - Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά χώρα προέλευσης Τριµηνία Ετήσια % Κύπρος 51% 50% +100 µβ Ρωσία 21% 23% -200 µβ Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16% 16% - Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 7% 6% +100 µβ Άλλες χώρες 5% 5% Χορηγήσεις σε πελάτες Το σύνολο των νέων χορηγήσεων για την τριµηνία του 2016 ανήλθε σε 84,2 εκατ. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ εξετάζει και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε εκατ. στις 31 Μαρτίου Το µερίδιο αγοράς 3 χορηγήσεων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2016 διαµορφώθηκε σε 7,5% ( εκέµβριος 2015: 7,0%). Κατά την διάρκεια της ς τριµηνίας του 2016 χορηγήσεις ύψους 65 εκατ. έχουν διαγραφεί. Επιπρόσθετα ποσό ύψους 44 εκατ. που αφορά συµβατικούς τόκους αποµειωµένων χορηγήσεων δεν αναγνωρίστηκε. Οι µεικτές χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση ύψους 1% σε σύγκριση µε τις 31 εκεµβρίου 2015, µετά την αναπροσαρµογή των πιο πάνω, ενώ οι καθαρές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 3,1 δισ. και παρουσίασαν αύξηση ύψους 0,3% σε σύγκριση µε την προηγούµενη τριµηνία, αντικατοπτρίζοντας την πτυχή «ανάπτυξης» της στρατηγικής του Οµίλου για περαιτέρω αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη (µετά τις προβλέψεις για αποµείωση): Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων Τριµηνία Ετήσια % Ιδιώτες 29% 30% -100 µβ Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις 24% 24% - Άλλες Επιχειρήσεις 17% 17% - Εµπόριο 16% 15% +100 µβ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 7% 7% - Τουριστικές Επιχειρήσεις 7% 7% - Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

9 5.2 Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων Tριµηνία Ετήσια Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις % Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) * ( εκατ.) % ΜΕΧ (%) στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων 58,3% 59,2% -90 µβ είκτης κάλυψης 49,1% 50,1% -100 µβ * συµπεριλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Την τριµηνία του 2016, αποµειωµένες χορηγήσεις αναγνωρίστηκαν στη βάση των µη δεδουλευµένων τόκων. Οι ΜΕΧ του Οµίλου έχουν µειωθεί για δεύτερη συνεχόµενη τριµηνία. Στις 31 Μαρτίου 2016 οι ΜΕΧ µειώθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε εκατ. σε σύγκριση µε εκατ. στις 31 εκεµβρίου Οι τερµατισµένοι λογαριασµοί οι οποίοι περιλαµβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. ( εκέµβριος 2015: εκατ.). Οι µεικτές χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε εκατ. (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Κατά τη διάρκεια της ς τριµηνίας του 2016, η Τράπεζα συνέχισε να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ χρησιµοποιώντας µία εργαλειοθήκη βιώσιµων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων µε περιουσιακά στοιχεία, µειώσεις υπολοίπων, παρατάσεις αποπληρωµής, µειώσεις δόσεων, περίοδοι χάριτος κλπ. Ποσό ύψους 160 εκατ. που αφορά συνολικές πελατειακές χορηγήσεις έχει αναδιαρθρωθεί κατά τη διάρκεια της ς τριµηνία του 2016 (2015: 758 εκατ.) 4. Επιπρόσθετα, 65 εκατ. που αφορά υπόλοιπα ΜΕΧ που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών, έχουν διαγραφεί. Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων µειώθηκε σε 58,3% (31 εκεµβρίου 2015: 59,2%). Συµπεριλαµβανοµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων που δεν καταχωρήθηκαν ύψους 44 εκατ., ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων ανήλθε σε 58,7%. Οι συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων, ανήλθαν σε εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016 (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.) και αποτελούν το 28,6% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων ( εκέµβριος 2015: 29,6%). Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 49,1% ( εκέµβριος 2015: 50,1%). Οι χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις των εξασφαλίσεων των ΜΕΧ ανήλθαν σε εκατ. οι οποίες µαζί µε το σύνολο των ζηµιών αποµείωσης έχουν ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση του δείκτη κάλυψης σε 113%. 4 Βάση ανειοληπτών Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

10 Οι ΜΕΧ στις 31 Μαρτίου 2016 µε βάση τον τοµέα αντισυµβαλλόµενου αναλύονται πιο κάτω: Ανάλυση Μη-Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) Τριµηνία 2016 εκατ. % στο σύνολο είκτης συνολικών προβλέψεων προς ΜΕΧ Ετήσια 2015 εκατ. % στο Συνολικές Μη-Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις % 49,1% % εκ των οποίων Μη-χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εµπόριο ιαχείριση ακίνητης περιουσίας ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης Μεταποίηση Άλλοι τοµείς εκ των οποίων Ιδιώτες: εκ των οποίων Στεγαστικά δάνεια εκ των οποίων Πίστωσης για κατανάλωση Σηµείωση: Οι αριθµοί µπορεί να µην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων 5.3 Στοιχεία προς επένδυση 70% 27% 16% 7% 6% 5% 10% 47,2% 43,3% 55,2% 44,6% 35,8% 48,4% 53,6% σύνολο Το σύνολο των στοιχείων προς επένδυση, ανήλθε σε 4 δισ. ( εκέµβριος 2015: 4 δισ.) και αντιπροσώπευε το 54% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στις 31 Μαρτίου Το σύνολο των στοιχείων προς επένδυση περιλαµβάνει µετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, επενδύσεις σε µετοχές και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεις που είναι διαθέσιµες προς πώληση. Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, το οποίο περιλάµβανε κατάθεση ύψους 2,1 δισ. µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανήλθε στις 31 Μαρτίου 2016 σε 3,1 δισ. ( εκέµβριος 2015: 2,9 δισ.). Οι περισσότερες καταθέσεις σε ξένο νόµισµα είναι µε τράπεζες αξιολογηµένες µε βαθµολογία P1. Το σύνολο των επενδύσεων σε οµόλογα του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθε σε 0,91δισ. ( εκέµβριος 2015: 1,0 δισ.), το οποίο αντιπροσώπευε το 12% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 εκεµβρίου 2015: 14%). Αποτελούνταν κυρίως από οµόλογα της Κυπριακής ηµοκρατίας και οµόλογα υπερεθνικών οργανισµών. Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµόλογα που ο Όµιλος είχε στην κατοχή του στις 31 Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε 515 εκατ. εκ των οποίων 327 εκατ. λήγουν µεταξύ 5 και 10 ετών, 83 εκατ. λήγουν µεταξύ 1 και 5 ετών και τα υπόλοιπα 105 εκατ. λήγουν σε περίοδο λιγότερη του ενός έτους. 28% 11% 6% 54,0% 39,6% 75,0% % 27% 16% 7% 7% 5% 9% 27% 11% 5% Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

11 Στις 31 Μαρτίου 2016, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα και οµόλογα αναλύεται ως ακολούθως: Επενδύσεις σε οµόλογα εκατ. Κυβερνητικά οµόλογα εκατ Κύπρος Υπερεθνικά 257 ΗΠΑ -53 Καναδάς - 13 Τραπεζών 22 Κυβερνητικά 626 Γερμανία - 20 Ολλανδία Ισραήλ Κεφαλαιακή Επάρκεια Ο Όµιλος διατηρεί ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο που απαιτείται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Με βάση τον Πυλώνα I (µε µεταβατικές διατάξεις), οι είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2016, διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: Όµιλος Τράπεζα 1η 1η Ετήσια Ετήσια Τριµηνία Τριµηνία είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17,05% 18,13% 17,03% 18,12% είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 16,74% 17,68% 16,73% 17,66% είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) 13,81% 14,75% 13,79% 14,73% Η µείωση του είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση µε τον εκέµβριο του 2015, οφείλεται κυρίως σε σταδιακή προσαρµογή των µεταβατικών διατάξεων (επίδραση 39 µονάδες βάσης), καθώς και σε αύξηση συντελεστή στάθµισης (επίδραση 76 µονάδες βάσης), όπως εξηγείται παρακάτω. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρ.2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2014, στις 31 Μαρτίου 2016 ο είκτης Μόχλευσης, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 8,76% (Τράπεζα: 8,75%) σε σύγκριση µε 9,05% (Τράπεζα: 9,04%) στις 31 εκεµβρίου Ο είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) χωρίς τις µεταβατικές διατάξεις, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 13,02% (Τράπεζα: 13,00%) σε σύγκριση µε 13,53% (Τράπεζα: 13,51%) στις 31 εκεµβρίου Ο είκτης Μόχλευσης χωρίς τις µεταβατικές διατάξεις, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 8,46% (Τράπεζα: 8,45%) σε σύγκριση µε 8,60%(Τράπεζα: 8,59%) στις 31 εκεµβρίου Στις 31 Μαρτίου 2016, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε εκατ. (31 εκεµβρίου 2015: εκατ.). Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) έχει εκδώσει εγκύκλιο στις 5 Απριλίου 2016 προς όλα τα εποπτευόµενα από αυτή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στην οποία εισηγείται διαφοροποίηση στη µεθοδολογία που ακολουθείται για υπολογισµό των Σταθµισµένων Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΣ) που προκύπτουν από χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που σχετίζονται µε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό 575/2013. Συγκεκριµένα, η ΚΤΚ, µέσω της προαναφερθείσας εγκυκλίου, συστήνει αυστηρότερη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των εν λόγω ΣΠΣ, αποσύροντας τις διακριτικές ευχέρειες που είχε εκδώσει το Φεβρουάριο του 2014 (που επέτρεπαν σε ορισµένες περιπτώσεις όπως εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης µικρότερος του 150%) και εισηγείται την καθολική εφαρµογή συντελεστή στάθµισης 150% σε όλα τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που σχετίζονται µε υψηλούς κινδύνους χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν εξασφαλίσεις, προβλέψεις ή / και κατά πόσο τα εν λόγω ανοίγµατα βρίσκονται ή όχι σε αθέτηση. Τα Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

12 επιπρόσθετα ΣΠΣ που προκύπτουν από αυτή την αλλαγή υπολογίζονται στα 214 εκατ. (από τα ΣΠΣ του εκεµβρίου 2015). Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ γνωστοποίησε στην Τράπεζα ότι απαιτείται να διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ύψους 11,75%, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισµό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) αρ.575/2013 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου. Εάν ο είκτης CET 1 της Ελληνικής Τράπεζας δεν υπερβαίνει ή πιθανόν να µην υπερβαίνει κατά 25 µονάδες βάσης τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του είκτη CET 1 11,75%, όπως αναφέρεται στην γνωστοποίηση της ΕΚΤ, η Τράπεζα απαιτείται να ενηµερώσει την ΕΚΤ. Ο ελάχιστος είκτης CET 1 όπως καθορίστηκε από την ΕΚΤ για τον Όµιλο ύψους 11,75%, καλύπτεται πλήρως από τον είκτη 13,8% του Οµίλου. Ο είκτης CET 1 ύψους 11,75% περιλαµβάνει: (i) τον ελάχιστο είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που απαιτείται να διατηρείται σε συνεχή βάση σύµφωνα µε το Άρθρο 92(1)(α) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.575/2013, (ii) τον είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που απαιτείται να διατηρείται πέραν του ελάχιστου είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε συνεχή βάση σύµφωνα µε το Άρθρο 16(2)(α) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.1024/2013 και (iii) το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer) που απαιτείται σύµφωνα µε το Άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως εφαρµόζεται στο Κυπριακό ίκαιο. Επιπρόσθετα, η τήρηση αποθέµατος ασφαλείας για Άλλο Συστηµικά Σηµαντικό Ίδρυµα (O-SII) θα εισαχθεί σταδιακά σε περίοδο τεσσάρων ετών, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου Σύµφωνα µε το Άρθρο 92(3) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ.575/2013, η Τράπεζα απαιτείται να τηρεί απόθεµα ασφαλείας O-SII ύψους 1,5% (2022) του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση. Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Τριµηνίας

13 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ εκατ. Τριµηνία η Τριµηνία 2015 % Τριµηνία 2015 Ετήσια Έσοδα από τόκους 46,9 47,5-1% 65,7-29% Έξοδα από τόκους (9,2) (10,4) -12% (20,4) -55% Καθαρά έσοδα από τόκους 37,7 37,1 +2% 45,3-17% Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 14,2 17,6-19% 15,1-6% Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών (1,2) (1,4) -11% (1,3) -9% Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 13,0 16,2-20% 13,8-6% Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 3,7 21,6-83% (1,0) -479% Άλλα έσοδα 5,3 5,3 0% 5,4-3% Σύνολο καθαρών εσόδων 59,7 80,2-26% 63,6-6% Έξοδα προσωπικού (20,6) (20,4) +1% (19,7) +5% Αποσβέσεις και χρεολύσεις (1,4) (1,2) +18% (1,2) +20% ιοικητικά και άλλα έξοδα (15,0) (16,3) -8% (20,6) -27% Σύνολο εξόδων (37,0) (37,9) -2% (41,4) -11% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 22,7 42,3-46% 22,2 +3% (21,6) (41,7) -48% (13,1) +65% Κέρδος πριν τη φορολογία 1,1 0,7 +72% 9,1-88% Φορολογία (0,4) 5,6-108% (1,6) -73% Κέρδος για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0,7 6,3-89% 7,5-91% Κέρδος για την περίοδο από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 0,0 0,0 0% 4,8-100% Κέρδος για την περίοδο 0,7 6,3-89% 12,3-94% Συµφέρον µειοψηφίας (0,4) (0,3) +20% (0,3) +3% Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 0,3 6,0-94% 11,9-97% Σηµείωση: Οι αριθµοί µπορεί να µην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Tριµηνίας

14 Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τριµηνία Ετήσια εκατ % Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες % Χορηγήσεις σε πελάτες % Επενδύσεις σε χρεόγραφα % Επενδύσεις σε µετοχές και σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων % Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός % Άυλα περιουσιακά στοιχεία % Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις % Λοιπά περιουσιακά στοιχεία % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων % Οφειλές σε άλλες τράπεζες % Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών % Φορολογικές υποχρεώσεις % Αναβαλλοµενες φορολογικές υποχρεώσεις % Λοιπές υποχρεώσεις % ανειακό κεφάλαιο % Μετοχικό κεφάλαιο % Αποθεµατικά % Συµφέρον µειοψηφίας % Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων % Τα Συνοπτικά Αποτελέσµατα του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 δεν έχουν ελεχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Η ανακοίνωση και η παρουσίαση των Συνοπτικών Αποτελεσµάτων του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα (Σχέσεις Επενδυτών). Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ς Tριµηνίας

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 30 Αυγούστου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00017182/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα ήλωση των Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94.

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2015 Δήλωση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα