ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 6225 / 3776 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7773/1989/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κρήτης για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Τη με Α.Π. 7773/1989/Α2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κρήτης, όπως ισχύει. 16. Τα με Α.Π. 7639/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5360/3421/Α2/ ), 7733/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5569/3504/Α2/ ) και 7886/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5822/3609/Α2/ ) έγγραφα του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Αίτημα Οριστικής Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών», με τα οποία βεβαιώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών. Αποφασίζουμε Την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κρήτης, των αναφερόμενων στο συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας εκατόν ογδόντα επτά (187) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,80 και δημόσια Σελίδα 2 από 3

3 δαπάνη ,70, μετά την πλήρωση των όρων των παραγράφων 7,8,9 της ΥΑ 7773/1989/Α2/ Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον ισχύουν τα κάτωθι οριζόμενα στην με Α.Π. 7773/1989/Α2/ Υπουργική Απόφαση: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Κρήτης Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 ΒΕΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,37 2 ΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 3 ΒΕΣ Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ - Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,13 4 ΒΕΣ ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,24 5 ΒΕΣ ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,44 6 ΒΕΣ ΣΙΦΑΛΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,77 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 7 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 8 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ 9 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,12 10 ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,51 11 ΒΕΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,13 12 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 13 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,39 14 ΒΕΣ ΦΕΤΟΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,50 15 ΒΕΣ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧ. ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,89 16 ΒΕΣ ALTUS LSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 17 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 VATSINAS MATTRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 18 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 19 ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 ΒΙΛΛΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 20 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,04 21 ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 22 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΤΩ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,82 ΑΡΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 23 ΒΕΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 24 ΒΕΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,76 25 ΒΕΣ KΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 26 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,81 27 ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,20 28 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,45

5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 29 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 30 ΒΕΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,08 31 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΛΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 32 ΒΕΣ ΚΟΚΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,85 33 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,74 34 ΒΕΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,25 35 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,09 36 ΒΕΣ ΜΙΜΑΡ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 37 ΒΕΣ ΜΑΡΙΚΑ ΠΩΛΟΓΕΩΡΓΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,75 38 ΒΕΣ ΜIXAKHΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,82 39 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,37 40 ΒΕΣ BOTTLE SHOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,19 41 ΒΕΣ ΞΕΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 42 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΙΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,34 43 ΒΕΣ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,67 44 ΒΕΣ ΝΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,80 45 ΒΕΣ ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,21 46 ΒΕΣ ΒΡΥΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,04 47 ΒΕΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,73 ΓΟΥΙ ΓΚΟΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 48 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,02 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (πρώην ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ 49 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,06 50 ΒΕΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,79 51 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,08 52 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Ε. ΚΑΡΔΑΣΗ Ε. Ο.Ε. (πρώην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΕΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Ε. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ Δ. ΟΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,71 53 ΒΕΣ ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 54 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,72 55 ΒΕΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,60 56 ΒΕΣ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,19 57 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,62 58 ΒΕΣ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 59 ΒΕΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΟΔ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,25 60 ΒΕΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ Σ. - ΡΑΣΟΥΛΗΣ Μ. ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,65 61 ΒΕΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην BLUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 62 ΒΕΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00

6 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 63 ΒΕΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,86 64 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,23 65 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,49 66 ΒΕΣ ΑΡΦΑΝΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,80 ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρώην 67 ΒΕΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,75 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (πρώην ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ & 68 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΕ ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 69 ΒΕΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,38 70 ΒΕΣ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,92 71 ΒΕΣ Φιλιππάκη Μαρία ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,15 72 ΒΕΣ ΑΛΑΤΖΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,21 73 ΒΕΣ ΣΙΔΑΛ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,16 74 ΒΕΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,54 ΑΦΟΙ ΠΟΛΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - 75 ΒΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 76 ΒΕΣ ΔΡΟΣΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,54 77 CRETA Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εμπορικών ΒΕΣ Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Εκμεταλλεύσεων ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,95 78 ΒΕΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,64 79 ΒΕΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,24 COSTIS ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 80 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,33 81 ΒΕΣ ΚΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 82 ΒΕΣ ΑΡΕΤΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 83 ΒΕΣ ΧΡΟΝΙΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 84 ΒΕΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,28 85 ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,00 86 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,74 87 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,62 88 ΒΕΣ ΠΕΤΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,91 89 ΒΕΣ ΚΕΡΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,87 90 ΒΕΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,93 91 ΒΕΣ Μ. ΜΑΡΝΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,23 92 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,93 93 ΒΕΣ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,21 94 ΒΕΣ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,63

7 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 95 ΒΕΣ ΛΙΝΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.ΞΕ.ΓΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,98 96 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,04 97 ΒΕΣ Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 98 ΒΕΣ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,40 99 ΒΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΒΟΤΡΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΙΑΤΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,99 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 108 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ JEFFREY JANE ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΛΥΔΑΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΙΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΥΠΕΡΙΩΝ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,00 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 129 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,71

8 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 130 ΒΕΣ ΚΡΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,19 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 136 ΒΕΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΣΦΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΑΚΟΥΑΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΜΙΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΒΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Δ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε (πρώην ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , Μ. ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΚΡΟΝ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50

9 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 163 ΒΕΣ ΚΑΛΦΑΚΗ Δ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 164 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΗΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΛΕΠΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΠΕΛΛΑ ΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΛΦΑ - ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΚΚΟY Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ZAXARIOUDAKIS GM VILLAS AND ENTERTAINMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΪΑ (πρώην ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΚΕ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,36 ΣΥΝΟΛΑ , , ,70

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΕΜ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7773/1989/Α2/30.10.2013

7773/1989/Α2/30.10.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7732/4301/Α2/03.07.2014

7732/4301/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα