ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Κσδ. Δ. 504) Αθαδεκατθφ Έηνο Δλδεηθηηθφ Δμάκελν: Δ - Υεηκεξηλφ Δμάκελν Ώξεο εβδνκαδηαίσο: 3 Θεσξία Δπίπεδν Μαζήκαηνο: Τπνρξεσηηθφ Γηδαθηηθέο Μνλάδεο: 4 Γηδάζθσλ: Α. Παπαζηαζφπνπινο ΏΡΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΤΔ: Σξίηε , Αίζνπζα 1 (ψξεο γξαθ. Σξίηε ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σν κάζεκα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο νιφθιεξν ηνλ θχθιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηε ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επθαηξίαο, ζηε δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηελ αλεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη ηε δηακφξθσζε ζπκθσληψλ, ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, έσο ηελ έμνδν απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ηφζν απφ ηελ ζθνπηά ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο-δηνίθεζεο φζν θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη λα ζπλδπάζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζε άιια ζπλαθή καζήκαηα κέζσ ηεο εμέηαζεο ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ. ην κάζεκα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ νξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ. Τπνρξέσζε ησλ θνηηεηψλ απνηειεί ε παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο ην νπνίν ζα δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κηαο λέαο επηρείξεζεο ή κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (λέν πξντφλ ή δηαδηθαζία) ζε ππάξρνπζα επηρείξεζε ή επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν. 1

2 ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα εζηηάζεη κε ηέηνην ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε λα κεηαθηλεζεί ζε κηα πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζπλδπάδνληαο κε μεθάζαξν θαη ζαθή ηξφπν ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζπνπδαζηήο ζα θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ αλάιπζε, ηνλ έιεγρν, ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ επηθνηλσλία. ΣΟΥΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο έρεη σο ζηφρν: i. Να ζςμβάλλει ζηην καηανόηζη ηηρ επισειπηζιακήρ οπγάνωζηρ, διοίκηζηρ και ζηπαηηγικήρ καθώρ και ζηην καηανόηζη ηος πόλος ηος Δπισειπημαηία, ηων Γιεςθςνηών και ηων Σηελεσών ή ηων Δξωηεπικών Σςμβούλων ηηρ ΜΜΔ. ii. iii. iv. Να ζςμβάλλει ζηην καηανόηζη ηων βαζικών μονηέλων διοίκηζηρ μικπομεζαίων επισειπήζεων. Να ζςνδςάζει και να διεςπύνει ηιρ γνώζειρ πος έσοςν αποκηηθεί ζε άλλα ζςναθή μαθήμαηα Γιοίκηζηρ (Απσέρ οπγάνωζηρ και διοίκηζηρ επισειπήζεων, διοικηηική λογιζηική, μικποοικονομία, διοίκηζη ανθπωπίνων πόπων, διοίκηζη παπαγωγήρ, μάπκεηινγκ, σπημαηοοικονομικά, πληποθοπιακά ζςζηήμαηα διοίκηζηρ κ.λπ). Να εμπλοςηίζει ηιρ γνώζειρ αςηέρ, με ππακηικά παπαδείγμαηα, και να δώζει ηη δςναηόηηηα εθαπμογήρ / αξιολόγηζηρ, εννοιών / μονηέλων ζηο ελληνικό επισειπημαηικό πεπιβάλλον. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα βαζηζηνχκε: ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κνληέισλ θαη ηερληθψλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (δηαιέμεηο κε ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα). ηελ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη εξκελεία ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ηερληθψλ ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πεξηπηψζεηο. ηελ δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ ζπνπδαζηψλ κε πξαθηηθή άζθεζε ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πεξηπηψζεηο. 2

3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο πηνζεηείηαη ην κηθηφ ζχζηεκα γξαπηήο εμέηαζεο θαη παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο ζηελ ηάμε. Ο ηειηθφο βαζκφο θάζε θνηηεηή ζα βαζίδεηαη ζε 2 θξηηήξηα: Σελ απφδνζε ηνπ ζηε γξαπηή εμέηαζε (ζπληειεζηήο 0,7) Σελ απφδνζε ηνπ ζηε παξνπζίαζε (ζπληειεζηήο 0,3) ΟΓΗΓΙΔ - ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΟΜΗ Η εξγαζία ζα αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κηαο λέαο επηρείξεζεο ή κηαο ππάξρνπζαο επηρείξεζε. Οη θνηηεηέο ζα αλαιάβνπλ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπνπδαζηέο ελζαξξχλνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζχληνκεο νδεγίεο ζπγγξαθήο. Μηα ηππηθή δνκή ελφο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ έξεπλα θαη ζπγγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. Η ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε δνκή ΓΔΝ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. 1. Διζαγυγικά ηοισεία 2. Γιοικηηική ύνοτη (executive summary) 3. Δηαιπεία 4. Αγοπά 5. Πποφόνηα/ Τπηπεζίερ και Σεσνολογία 6. Γιοικηηική Ομάδα 7. Υπημαηοοικονομικό Πλάνο 8. ηπαηηγική Ανάπηςξηρ, Βαζικέρ Παπαδοσέρ και Κίνδςνοι 9. Οθέλη για ηον Δπενδςηή 10. Δπιπλέον Πληποθοπίερ 3

4 ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα: 1. Να ππνβάιεηε ηελ ππόηαζη ζαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, ην αξγφηεξν, κέρξη ηελ Σπίηη, 21 Οκηυβπίος 2008 ζηην Αίθοςζα 1 ή ζηο μος: Η θάζε πξφηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα εξγαζίαο. 2. Η παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζα ιάβεη ρψξα ζηελ αίζνπζα 1 ηελ Σπίηη 2 και 9 Γεκεμβπίος Η παξνπζίαζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά. * Δπιπλέον οδηγίερ θα δοθούν καηά ηην διάπκεια ηυν μαθημάηυν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΆΡΘΡΑ - ΗΜΔΙΩΔΙ ηνπο θνηηεηέο ζα δίδνληαη ζρεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα ζηαδηαθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ελψ θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε ηήξεζε ζεκεηψζεσλ ζηηο δηαιέμεηο. Βαζικό βιβλίο ηνπ καζήκαηνο είλαη: Siropolis, N. (2001). Γιοίκηζη Μικπών και Μεζαίων Δπισειπήζεων. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ βηβιία: 1. Laudon, K.C. & Laudon P.L. (2006) Essentials of management information systems: managing the digital firm. 6 th Edn. USA: Prentice Hall 2. Papadakis, V. (2002) Σηπαηηγική ηων Δπισειπήζεων: Γιεθνήρ και Δλληνική Δμπειπίa. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ 3. Υνιέβαο, Γ. (1995) Οπγάνωζη και Γιοίκηζη (Management). Αζήλα: Interbooks 4

5 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΓΟΗ 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΜΙΚΡΔ ΚΑΙ ΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Ανηικειμενικοί κοποί: Οξηζκφο ΜΜΔ. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ κηαο ΜΜΔ. Ο ξφινο ησλ ΜΜΔ ζηελ νηθνλνκία (Διιάδα, Δπξψπε, Παγθφζκηα). Μαθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ησλ ΜΜΔ. Siropolis, N., Κεθάιαηα 1 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Storey, J., Κεθάιαην 1 i. Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ(2003) Οπιζμόρ ηων πολύ μικπών, ηων μικπών και ηων μεζαίων επισειπήζεων Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δ(2003) 1422, ζελ

6 ΠΑΡΑΓΟΗ 2 1. ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ Ανηικειμενικοί κοποί: Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα επηρεηξεκαηία. Σξφπνο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηψλ. Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. 2. ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Ανηικειμενικοί κοποί: Αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Siropolis, N., Κεθάιαηα 2, 3 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Storey, J., Κεθάιαην 3 i. Γειηίνλ Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (2005) Η Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη Σηιρ Σωζηέρ Τηρ Βάζειρ. Σεχρνο 354, ζει

7 ΠΑΡΑΓΟΗ 3 1. ΝΔΑ ΔΓΥΔΙΡΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ Ανηικειμενικοί κοποί: Η ρξεζηκφηεηα ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ. Ο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρεδίσλ. Siropolis, N., Κεθάιαην 4 i. Ernst & Young (1997) Outline for Business Plan. Pp ii. iii. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δζληθφ Γτθηπν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα» (2003) Το Δπισειπημαηικό Σσέδιο (Business Plan) και ηο Γιαδίκηςο. Έθδνζε 1, ζει Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & Σακείν Αλάπηπμεο Νέαο Οηθνλνκίαο (2003) Οδηγόρ Σύνηαξηρ Δπισειπημαηικού Σσεδίος. Γεθέκβξηνο, ζει ΠΑΡΑΓΟΗ 4 1. ΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ - ΓΙΑΣΑΔΙ Ανηικειμενικοί κοποί: Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε βαζηθψλ λνκηθψλ ζεκάησλ ησλ ΜΜΔ. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ δηάθνξσλ λνκηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο. Δληνπηζκφο βαζηθψλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ΜΜΔ. Siropolis, N., Κεθάιαην 7 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Υνιέβαο, Γ. Κεθάιαην 1, Δλφηεηα

8 ΠΑΡΑΓΟΗ 5 1. ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Ανηικειμενικοί κοποί: πνπδαηφηεηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο. Έξεπλα αγνξάο θαη ρψξνο εγθαηάζηαζεο. Γηαδηθαζία επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο αλάινγα κε ηελ δχζε ηεο επηρείξεζεο. 2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΜΔ Ανηικειμενικοί κοποί: Λφγνη θαηάξηηζεο νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξήκαηνο. Γηάθξηζε κεηαμχ ίδηνπ θεθαιαίνπ θαη δαλεηαθνχ. Σξφπνη αλεχξεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο ΜΜΔ. Siropolis, N., Κεθάιαηα 8, 9 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Storey, J., Κεθάιαην 7 i. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ & Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) Γιαδικαζίερ Ίδπςζηρ ΜΜΔ ζε 9 Βήμαηα. (www.eommex.gr/greek/index.htm) 1. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΜΔ ΠΑΡΑΓΟΗ 6 Ανηικειμενικοί κοποί: Οη ρξήζεηο ηεο Λνγηζηηθήο. Οηθνλνκηθέο Δθζέζεηο. Αλαγλψξηζε Πεξηνξηζκψλ Λνγηζηηθήο 2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΜΔ Ανηικειμενικοί κοποί: Λφγνη θαηάξηηζεο νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξήκαηνο. Γηάθξηζε κεηαμχ ίδηνπ θεθαιαίνπ θαη δαλεηαθνχ. Σξφπνη αλεχξεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο ΜΜΔ. Siropolis, N., Κεθάιαην 11 8

9 ΠΑΡΑΓΟΗ 7 1. ΥΔΓΙΑΜΟ & ΈΛΔΓΥΟ Ανηικειμενικοί κοποί: Παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ αλάπηπμεο. Δμήγεζε ηεο αλάγθεο νξηζκνχ ζαθψλ ζηφρσλ. Δμήγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ. Siropolis, N., Κεθάιαην 12 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Papadakis, V., Κεθάιαην 4 ΠΑΡΑΓΟΗ 8 1. ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ, ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΩΔΩΝ Ανηικειμενικοί κοποί: Δμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηαηξηάδεη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ. Αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηεζη γηα απνδνηηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή επξσζηία. Σξφπνο εθηίκεζεο επθαηξηψλ επέλδπζεο. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πίζησζεο. Siropolis, N., Κεθάιαην 13 ΠΑΡΑΓΟΗ 9 1. ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΜΜΔ Ανηικειμενικοί κοποί: Η αλάγθε ηεο έξεπλαο αγνξάο. Η πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηαδίσλ έξεπλαο αγνξάο. Δμέηαζε ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ θαηακεξηζκνχ ησλ αγνξψλ. Παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ησλ δηαχισλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Siropolis, N., Κεθάιαην 14 i. Γειηίνλ Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (2007) Η Αποκαηάζηαζη ηηρ Χαμένηρ Τιμήρ ηος Μάπκεηινγκ. Σεχρνο 367, ζει

10 ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ, ΠΡΟΩΘΗΗ, ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ & ΓΙΔΘΝΔ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓ Ανηικειμενικοί κοποί: Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο. Ο ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεοδεκνζηφηεηαο,. Δπθαηξίεο ζην δηεζλέο κάξθεηηλγθ. Siropolis, N., Κεθάιαην 15 ημειώζειρ Θέκα: Σηκνινγψληαο ζην Γηαδίθηπν ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΙ ΜΜΔ Ανηικειμενικοί κοποί: Γηαρσξηζκφο ΣΠΔ. Ωθέιεηεο απφ ηελ ρξήζε ΣΠΔ. Σα θξηηήξηα επηινγήο κεραλεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ. Δπηρεηξεζηαθά πζηήκαηα. Siropolis, N., Κεθάιαην 16 Δπιπλέον Βιβλιογπαθία Laudon, K., Κεθάιαηα 12, 2 i. Αμηνπνίεζε ησλ TΠΔ ζηνλ θαηλνηνκηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=145 9 ii. Δκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ επηκειεηήξην Αζελψλ. Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηο Ηλεκηπονικό Δμπόπιο. 10

11 1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΗ 12 Ανηικειμενικοί κοποί: Δμήγεζε ηεο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, παξνπζίαζε ησλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Σξφπνο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ. Πνιηηηθή εκεξνκηζζίσλ, κηζζψλ θαη επηδνκάησλ. Siropolis, N., Κεθάιαην 17 ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΞΑΓΟΡΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Ανηικειμενικοί κοποί: Η ρξεζηκφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα εμαγνξαζκέλεο επηρεηξήζεηο. Ο ηξφπνο έξεπλαο θαη απφθηεζεο κηαο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ εμαγνξψλ. Siropolis, N., Κεθάιαην 5 ii. Γειηίνλ Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (2005) Δπισειπημαηικέρ Σςμμασίερ και Δξαγοπέρ. Σεχρνο 354, ζει

12 1. ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΙΑ (FRANCHISING) ΠΑΡΑΓΟΗ 14 Ανηικειμενικοί κοποί: Οξηζκφο-ζεκαζία δηθαηνρξεζίαο. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ παξαρψξεζε πξνλνκίσλ. Γηαδηθαζία εθηίκεζεο κηαο επθαηξίαο παξαρψξεζεο πξνλνκίσλ. Τπνινγηζκφο θφζηνπο δηθαηνρξεζίαο. Siropolis, N., Κεθάιαην 6 ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΟΡΔ ΚΑΙ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ Ανηικειμενικοί κοποί: Η ζεκαζία ησλ αγνξψλ. Ο εληνπηζκφο ησλ ζσζηψλ αγνξψλ. Γηαρείξηζε ησλ αγνξψλ. Μέηξεζε απφδνζεο αγνξψλ. Αλάιπζε απνζεκαηηθήο ξεπζηφηεηαο. Κφζηνο απνζεκάησλ. Siropolis, N., Κεθάιαην 18 12

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Δ 20 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα Δθαξκνγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα