ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρή σεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μετα ποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ » ) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης (Β 1286) «Σχολικό και δι δακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσι ακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές μετεγγρα φές φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγ γελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική από φαση (Β 2530) «Συμπλήρωση των υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ (Β 1286) και /Γ2/ (Β 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α 146), 2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μα θημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α 193) Τροποποίηση της από απόφασης της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ Β /1617/ )... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2026/392/Β2 (1) *Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσε ων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποί ησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». β. Του Ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », ως ισχύει. γ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Α 247) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 2. α. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». β. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α 21/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». γ. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ (Β 655) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάσταση της υπ αριθ /2938Δ/Φ.03/ /ΦΕΚ Β 2555/ υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Γραμμα τείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)». δ. Το αριθ (ΦΕΚ αρ. φ. 178/ ) «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμμα τείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμού. ε. Την υπ αριθ. 7682/1854Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προ γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού». 3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

2 8026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 όπως ισχύει. 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 όπως ισχύει. 7. Την με αριθ. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) από φαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ ΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, πα ράγραφος 6 αυτής. 8. Την με αριθ. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουρ γική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη τα», όπως ισχύει. 9. Την υπ αριθ. 1821/436/Α1/0020 Α10/ (Β 787) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδι οτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσι ών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 10. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.δ. 98/1996» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 11. Τη με αριθ /ΕΥΣ1749/ /Β 540 υπουρ γική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον με αριθ /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδο τούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το με αριθ /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγ χρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την με αριθ. 205/28/Α2/ υπουργική απόφα ση Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυ τικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 17 αυτού από το οποίο προκύπτει η αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα ΔΕ ΕΣΠΑ να προβαίνει στη συγκρότηση της επιτροπής καθώς και να καθορίζει τις αρμοδιότητές της. 15. Το με αριθ. C(2013)8195/ έγγραφο της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα: «Κρατική ενίσχυση αριθ. SA (2013/N) Ελλάδα Παράταση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων έως τα 30 Ιουνίου 2014». 16. Την υπ αριθ. 7776/1992/A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμ μα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 17. Την υπ αριθ. 7782/1998/A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Αττικής Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την υπ αριθ. 7777/1993/ /A2/ απόφαση «Βορείου Αιγαίου Ένταξη και έγκριση χρη 19. Την υπ αριθ. 7775/1991//A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ένταξη και έγκριση χρη 20. Την υπ αριθ. 7770/1987/A2/ απόφαση «Δυτικής Μακεδονίας Ένταξη και έγκριση χρη 21. Την υπ αριθ. 7774/1990/A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Ηπείρου Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22. Την υπ αριθ. 7780/1996/A2/ απόφαση «Θεσσαλίας Ένταξη και έγκριση χρηματο δότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 23. Την υπ αριθ. 7778/1994/A2/ απόφαση «Ιονίων Νήσων Ένταξη και έγκριση χρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθ. 7779/1995/A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ένταξη και έγκριση χρη 25. Την υπ αριθ. 7773/1989/A2/ απόφαση «Πε ριφέρεια Κρήτης Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 26. Την υπ αριθ. 7783/1999/A2/ απόφαση «Νοτίου Αιγαίου Ένταξη και έγκριση χρη 27. Την υπ αριθ. 7772/1988/A2/ απόφαση «Πελοποννήσου Ένταξη και έγκριση χρη 28. Την υπ αριθ. 7781/1997 /A2/ απόφαση «Στερεάς Ελλάδας Ένταξη και έγκριση χρη 29. Το με αριθ. 8803/1872/Β2/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής παρα κολούθησης στο πλαίσιο του προγράμματος«ενίσχυση 30. Το με αριθ /4154/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9074/ ) έγγραφο της ς Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμ ματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δρα στηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 31. Το με αριθ (2675)/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9187/ ) έγγραφο της ς Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτρο πής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 32. Το με αριθ /2389/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9377/ ) έγγραφο της ς Δυτικής Μακε δονίας, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 33. Το με αριθ. 7338/2013/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9450/ ) έγγραφο της ς Βορείου Αι γαίου, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 34. Το με αριθ /3611/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9646/ ) έγγραφο της ς Νοτίου Αι γαίου, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 35. Το με αριθ. 1757/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9488/ ) έγγραφο της ς Κρήτης, σχε τικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαί ων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 36. Το με αριθ /28478/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9193/ ) έγγραφο της ς Πελοποννή σου, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 37. Το με αριθ /4351/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9071/ ) έγγραφο της ς Δυτικής Ελ λάδας, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 38. Το από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9538/ ) έγγραφο της ς Ιονίων Νήσων, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 39. Το με αριθ /969/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9007/ ) έγγραφο της ς Ηπείρου, σχε τικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαί ων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 40. Το με αριθ. 2935/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9145/ ) έγγραφο της ς Θεσσαλίας, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθη σης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους το μείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 41. Το με αριθ /4933/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9503/ ) έγγραφο της ς Στερεάς Ελ λάδας, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 42. Το με αριθ / (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9428/ ) έγγραφο της ς Αττικής, σχε τικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαί ων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 43. Το με αριθ. 6160/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 9569/ ) και με την ορθή του επανάληψη, έγγρα φο του ΕΦΕΠΑΕ, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτρο πής Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστη

4 8028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 44. Την με αριθ. 171/1/Β2/ απόφαση Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» του ΕΣΠΑ ». 45. Το με αριθ /2083/Β2/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής παρα κολούθησης στο πλαίσιο του προγράμματος«ενίσχυση 46. Το με αριθ /1833/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 12029/ ) έγγραφο της ς Νοτίου Αι γαίου, σχετικά με τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Παρα 47. Την ανάγκη ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρα κολούθησης για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος«ενίσχυση Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους το μείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 48. Το με αριθ. 350/ (Α.Π. 2818/ εισερ χόμενο στο Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) έγγραφο που αφορά την επιστροφή της υπουργικής απόφασης με αριθ. 238/242/Β2/ , αποφασίζουμε: 1. Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολού θησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ Η Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη με δικαί ωμα ψήφου εκ των οποίων: Τέσσερα (4) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους προέρχονται ΕΥΔ ΕΠΑΕ,(μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του) Δύο (2) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τους προ έρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, προέρχεται εκάστοτε της ελληνικής επικρά τειας για την οποία εξετάζονται θέματα που χωρικά βρίσκονται εντός της ς αυτής. Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ με τον/τους αναπληρωτές του. 2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης εξειδικεύονται ως ακολούθως: Εξέταση και εισήγηση επί μεταβολών σε επενδυτικό σχέδιο, που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επι λεξιμότητας με αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Εξέταση και εισήγηση επί απεντάξεων έργων. Εξέταση και εισήγηση επί αιτημάτων μείωσης/μη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου κατά την ολοκλήρω ση, μόνο εφόσον η μείωση υπερβαίνει το 1/3 του συνολι κού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως εκάστοτε ισχύει. Εξέταση και εισήγηση επί εγγράφως υποβαλλόμε νων Αιτημάτων Θεραπείας, εφόσον αυτά αφορούν σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης Η Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως: Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Κωτσοπούλου Βασιλική του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: Χ προϊσταμένη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με αναπληρωτή της τον Σουλιώτη Ιωάννη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Κλεάνθους Περικλής του Ανδρέα με Αρ. Διαβ/ριου: J στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με αναπληρώτριά του την Χρυσαΐτου Μαρία του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ , στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μπαταγιάννης Γεώργιος του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.: Ξ στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με αναπληρώτριά του την Ρουσοπούλου Μαρία του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: Χ στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Σακέλλης Παναγιώτη του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με αναπληρώτριά του την Παπαβασιλείου Σεβαστή του Βασίλη, με Α.Δ.Τ.: Χ , στέλεχος της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Σκοτίδας Σπυρίδων του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.: Φ , με αναπληρωτή του τον Κοσμά Γεώργιο του Αρίσταρχου με Α.Δ.Τ.: Λ Πετροπούλου Μάγδα του Αποστόλου με Α.Δ.Τ.: Χ , με αναπληρώτρια την Μαυρίκη Αικατερίνη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Λειβαδιώτου Μαρία του Αθανασίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ υπάλληλος της Διεύθυνσης ΠΑΜΘ, με αναπληρώτριά της την Πανδρεμενίδου Μαρίνα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: Π υπάλληλος της Διεύθυνσης ΠΑΜΘ Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., με αναπληρώτριά του την Στάμογλου Καλλιόπη του Θωμά με Α.Δ.Τ.: Α στέλεχος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. Ιδιότητα Πρόεδρος από ΕΥΔ ΕΠΑΕ από ΕΥΔ ΕΠΑΕ από ΕΥΔ ΕΠΑΕ από ΕΦΕΠΑΕ από ΕΦΕΠΑΕ Ανατολική Μακεδονία Θράκη Κεντρική Μακεδονία

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιτσέλης Ζήσης του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ., με αναπληρώτριά του την Στοϊκοπούλου Πολυξένη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: ΑΚ Προϊσταμένη του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Μ. Καραβίδας Δημήτριος του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ.: ΑΒ Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης, Περιβάλλοντος και Υποδομών, με αναπληρώτριά του την Χαμακιώτη Ιωάννα του Στέφανου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε Δυτικής Μακεδονία Δυτικής Ελλάδας Παπαρούνα Ζωϊτσα του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ.:AE Προϊσταμένη του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με αναπληρώτριά της την Μάνη Αναστασία του Ηλία με Α.Δ.Τ.: ΑΙ υπάλληλος του Ηπείρου Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Π.Η. Γιανναρόπουλος Γιώργης του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: Μ υπάλληλος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αναπληρωτή του τον Γερμανολούδη Χρήστο του Στέργιου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ υπάλληλος του Θεσσαλίας Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαλακός Χρήστος του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Προϊστάμενος της Δ/νσης της ΠΒΑ, με αναπληρωτή του τον Νιάνιο Βασίλειο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: ΑΑ Προϊστάμενο του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΠΒΑ Νικόλαος Ξυλούρης του Ανδρέα με Α.Δ.Τ.: ΑΒ Περιφερειακός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτρη Μιχελογιάννη του Ιωσήφ με Α.Δ.Τ.: ΑΖ Περιφερειακός Σύμβουλος Β. Αιγαίου Κρήτης Πετρόγιαννης Ιωάννης του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΙ Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Δ/νσης, με αναπληρωτή του τον Ρουμελιώτη Γεώργιο του Αργυρίου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ Προϊστάμενος του Πελοποννήσου Τμήματος Σχεδιασμού της Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Χατζημάρκος Γεώργιος του Αντωνίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, με αναπληρωτή του τον Λεονταρίτη Γεώργιο του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Δεληγιώργη Αμυγδαλιά του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού ς Αττικής, με αναπληρώτριά της την Κουνέλη Ιωάννα του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ , Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού ς Αττικής Μπαρτσιώκα Χαρίκλεια του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ υπάλληλος Διεύθυνσης, με αναπληρώτριά της την Λύτρα Δήμητρα του Χρήστου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ υπάλληλος Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου Αττικής Στερεάς Ελλάδας Στραβοράβδης Σπυρίδων του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ υπάλληλος Διεύθυνσης ΠΙΝ, με αναπληρωτή του τον Ψάϊλα Νικόλαο του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ.: Ιονίων Νήσων ΑΙ υπάλληλο της Διεύθυνσης ΠΙΝ Γραμματεία Παναγιώτου Σπυρίδων του Κων/ νου με Α.Δ.Τ.: ΑΖ , με αναπληρώτρια την Καρολίνα Σμαρώ Δερμόν του Ιβος με ΑΔΤ Ξ Γραμματεία Η Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τέσσε ρα (4) τουλάχιστον από τα μέλη της, προερχόμενα από δύο τουλάχιστον εκ των ανωτέρω φορέων, με υποχρεω τική παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή αυτού. 4. Στα πλαίσια του έργου της η Επιτροπή Παρακο λούθησης δύναται να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δια θέσιμη πληροφορία της διαδικασίας αξιολόγησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη 5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Αθήνα ή, εφόσον κρι θεί απαραίτητο, στις έδρες των κατά τόπους Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι μη αμειβόμενη και οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποι ούνται εντός του κανονικού ωραρίου. 6. Τα μέλη της Επιτροπής, μετά τη σχετική γνωμοδό τηση για κάθε θέμα, μονογράφουν σχετικό Πρακτικό, το οποίο και προωθείται για υπογραφή στον αρμόδιο Υπουργό, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

6 8030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Η χρονική διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορίζε ται ως το κλείσιμο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Η συγκρότηση της Επιτροπής λύεται αυτοδίκαια μετά το πέρας του έργου του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ F Αριθμ /Δ4 (2) 1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης (Β 1286) «Σχολικό και διδακτι κό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές μετεγγραφές φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφο ρούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γική απόφαση (Β 2530) «Συμπλήρωση των υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ (Β 1286) και /Γ2/ (Β 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α 146), 2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μα θημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α 193). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1θ του άρθρου 18 του Ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 146). 2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α 193), όπως τροπο ποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήμα τος και άλλες διατάξεις» (Α 118) καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1,2,3, 4 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (Α 193) όπως τροποποιήθηκε η τελευταία παράγραφος με την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.4283/2014 «Ίδρυση και οργά νωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (Α 189). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές μετεγγραφές φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β 1286). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση των υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ (Β 1286) και /Γ2/ (Β 2511) υπουργικών αποφάσεων» (Β 2530). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». (Α 21) 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ αριθμ. ΥΙ00/ απόφασης του Πρωθυπουργού Αλεξίου Π. Τσίπρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανα στάσιο Κουράκη» (Β 299). 8. Την υπ αριθμ. 16/ πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 9. Το γεγονός ότι παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1) Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (Β 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυ πα, εγγραφές μετεγγραφές φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (Β 2530) «Συμπλήρωση των υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ (Β 1286) και /Γ2/ (Β 2511) υπουργικών αποφάσεων» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α 146) και 2) Καθορίζουμε τη διαδικασία, τους λόγους και τα όρ γανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α 193) ως εξής: Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 1 της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργι κής απόφασης (Β 1286) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (Β 2530) αντικαθιστούμε τα εδάφια που προστέθηκαν με την ανωτέρω υπουργική απόφαση με τις ακόλουθες πέντε παραγράφους και παράλληλα καθορίζουμε τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα, που αποφα σίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α 193) ως ακολούθως: «Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλή ρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών. β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε ρων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα). Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συ γκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολι κό Συμβούλιο. Το Σχολικό Συμβούλιο υποβάλει πρότα ση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκλη ρωθεί μέσα σε ένα τετράμηνο ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8031 μάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Ειδικά για το σχολικό έτος , σε περίπτω ση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται παραπάνω, παρέχεται επι πρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθει σών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.». Άρθρο 2 Η υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση των υπ αριθμ. πρωτ /Γ2/ (Β 1286) και /Γ2/ (Β 2511) υπουργικών αποφάσεων» (Β 2530) παύει να ισχύει. Η ισχύς της παρούσας, για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α 146), αρχίζει από το σχολικό έτος για τη Γ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και για τη Δ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ενώ για τα Επαγ γελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α 193) αρχίζει από το σχολικό έτος για την Α, Β τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος για τη Γ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος για τη Δ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Κατά τα λοιπά η υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση «Σχολικό και διδακτικό έτος, δι ακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγ γραφές μετεγγραφές φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγ γελματικά Λύκεια» (Β 1286) ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ F Αριθμ. απόφ. 4/709/ (3) Τροποποίηση της από απόφασης της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ Β /1617/ ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβαν υπόψη: 1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α /195/ ), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ). 2. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ). 3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικατα στάθηκε παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 4. Την παρ. 1 του άρθρου 14 της από από φασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β /1168/ ) «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επεν δυτικών υπη 5. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζουν: Την τροποποίηση της από απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελ λάδος, (ΦΕΚ Β /1617/ ) ως εξής: Μετά το σημείο 3. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Να ορίσουν αμοιβή για την Τριμελή Επιτροπή Εξε τάσεων, ήτοι για κάθε μέλος της Επιτροπής, η οποία καλύπτει τη θητεία της για την χρονική περίοδο 17/4/ /4/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί για το συνο λικό έργο της Επιτροπής εξ ημίσεως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή έκαστος και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους.» Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και επιπλέον εφαρμόζεται σε πράξεις και ενέργειες της Επιτροπής Εξετάσεων, που συγκροτήθηκε βάσει της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

8 8032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2758 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1024 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 11 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας, Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα