ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση"

Transcript

1 ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής» Νοέµβριος 2010 Σύνοψη Στις 16 Νοεµβρίου 2010, ένας ευρύς συνασπισµός οργανώσεων και δικτύων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών (ARC) θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ τις δικές του προτάσεις όσον αφορά τη µεταρρύθµιση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, µε τον τίτλο «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής». Η εν λόγω ανακοίνωση συνιστά προϊόν εξάµηνης διαδικασίας διαβουλεύσεων, διασκέψεων και διαπραγµατεύσεων µεταξύ ΜΚΟ από ολόκληρη την Ευρώπη (βλέπε Απευθύνουµε έκκληση για ριζική αναθεώρηση των πολιτικών τόσο της γεωργίας όσο και της αγροτικής ανάπτυξης. Προτείνουµε οι πολιτικές από το 2014 και µετά να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: µεταστροφή υποδείγµατος της γεωργίας και των επισιτιστικών συστηµάτων από την παρούσα δεσπόζουσα βιοµηχανικού τύπου γεωργική δραστηριότητα και τον συγκεντρωποιηµένο κλάδο ειδών διατροφής προς την καθιέρωση βιώσιµης γεωργίας σε όλες τις περιοχές, καθώς και ενός διαφοροποιηµένου προτύπου περιφερειακής και τοπικής παραγωγής και µεταποίησης τροφίµων, µε ισχυρότερη σύνδεση µεταξύ των γεωργών και των καταναλωτών, και υψηλού βαθµού µέριµνα για τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και την καλή µεταχείριση των ζώων. οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναγέννηση των αγροτικών περιοχών, επενδύοντας στην ισχύ και την ποικιλοµορφία των κοινοτήτων, των παραδόσεων και των πόρων, µε την αποτελεσµατική σύνδεσή της µε την τοπική εδαφική ανάπτυξη και µε την τήρηση των δεσµεύσεων της ΕΕ για κοινωνική, οικονοµική και εδαφική συνοχή. Αυτό το όραµα για αλλαγή τροφοδοτείται από την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να επιτύχει αειφορία και µεγαλύτερη ισότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Πρέπει να κάνουµε πιο υπεύθυνη χρήση όλων των παγκόσµιων πόρων, να σταµατήσουµε την εκτεταµένη απώλεια της βιοποικιλότητας και να µειώσουµε δραστικά τις εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Πρέπει να εξασφαλίσουµε επισιτιστική ασφάλεια, χωρίς η ΕΕ να εξαρτάται από τους εδαφικούς πόρους άλλων ηπείρων. Πρέπει να µετριάσουµε τη φτώχεια και την ανισότητα, τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις µείζονες διαφορές στο εισόδηµα και στην ποιότητα ζωής µεταξύ των περιφερειών και των ανθρώπων που ζουν εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης. Μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική Για την εκπλήρωση αυτών των επιτακτικών καθηκόντων, προτείνουµε την αντικατάσταση, από το έτος 2014 και εξής, της υφιστάµενης ΚΓΠ από µια κοινή γεωργική, επισιτιστική και αγροτική πολιτική, µε στόχους που υπερβαίνουν τους δεδηλωµένους στόχους της Συνθήκης της Ρώµης. Μεταξύ των νέων στόχων θα πρέπει να συγκαταλέγονται η επισιτιστική ασφάλεια, η ποιότητα των τροφίµων και η δηµόσια υγεία, τα βιώσιµα πρότυπα στον γεωργικό τοµέα, η προστασία του περιβάλλοντος, η µετρίαση της αλλαγής του κλίµατος, η ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας και η ευηµερία των αγροτικών κοινοτήτων. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να εφαρµόζεται µέσω δύο ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου, το οποίο θα εστιάζεται στα είδη διατροφής και τη γεωργική δραστηριότητα, και του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Ταµείου, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ευρύτερη αγροτική οικονοµία και την χωρική ανάπτυξη. Το Γεωργικό Ταµείο θα περιλαµβάνει κατά βάση µέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, τα οποία θα ισχύουν για όλες τις περιοχές: το Αγροτικό Ταµείο θα προσφέρει µέτρα ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες των επιµέρους περιοχών. 1

2 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Οι προτάσεις µας για τη γεωργία διαρθρώνονται γύρω από ένα βασικό αίτηµα τη βιώσιµη γεωργία σε όλες τις περιοχές. Κατά την άποψή µας, το παρόν ισχύον σύστηµα της γεωργίας και του κλάδου ειδών διατροφής στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιµο. Εξαρτάται από την υπέρµετρη χρήση ορυκτών καυσίµων και τη µεταφορά τροφίµων και ζωοτροφών σε µεγάλες αποστάσεις σπαταλά τεράστιες ποσότητες τροφίµων συχνά δεν κατορθώνει να ανταποκριθεί στα πρότυπα καλής µεταχείρισης των ζώων θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των εδαφών, των υδάτινων πόρων και των οικοσυστηµάτων προκαλεί δε συνεχή απώλεια θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της γεωργικής δραστηριότητας. Αποµυζά τη ζωτικότητα των λιγότερο εύφορων ή των πιο περιθωριοποιηµένων γεωργικών εκτάσεων. Απευθύνουµε έκκληση για τη σταδιακή µεταστροφή από τη βιοµηχανική προς τη βιώσιµη γεωργία, η οποία βασίζεται στην περιφερειακή και τοπική πολυµορφία της γεωργικής δραστηριότητας και της οικονοµίας, χρησιµοποιεί ευφυώς τους µη ανανεώσιµους πόρους, σέβεται την καλή µεταχείριση των ζώων, θέτει το ορθό αγρονοµικό πνεύµα και την αγρο-οικολογική καινοτοµία στο επίκεντρο των γεωργικών αποφάσεων και επιτυγχάνει θετικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά αποτελέσµατα. Η ανωτέρω µεταστροφή πρέπει να καθοδηγεί τη µελλοντική παροχή στήριξης προς τους γεωργούς. Γενικές επιδοτήσεις, οι οποίες δεν είναι συνυφασµένες µε βιώσιµα συστήµατα γεωργίας ή δηµόσια αγαθά, δεν µπορούν να δικαιολογούνται πολιτικά. Η στήριξη θα πρέπει να ανταµείβει τις βιώσιµες πρακτικές και την περιβαλλοντική επιτήρηση. Θα συνδράµει µικρές και οικογενειακές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ιδίως σε δύσκολες περιοχές, προάγοντας τη διαφοροποίηση των γεωργικών και των αγροτικών οικονοµιών. Για τον λόγο αυτόν, το µελλοντικό καθεστώς στήριξης των γεωργών θα πρέπει να προβλέπει τα κάτωθι στοιχεία: - σαφή καθορισµό των προτύπων βιωσιµότητας για τη γεωργία, στο πλαίσιο επικαιροποιηµένων κωδίκων ορθών πρακτικών, καθώς και σταδιακή επιβολή των εν λόγω κωδίκων - συνέχιση των άµεσων ενισχύσεων επί ριζικά αναθεωρηµένης βάσης, χωρίς αναφορά σε ιστορικές αποδόσεις, αλλά µε ισοτιµία µεταξύ των γεωργών από διαφορετικές περιοχές της ΕΕ, οι οποίες θα είναι µειούµενες και θα βασίζονται σε προϋποθέσεις άσκησης βιώσιµων πρακτικών - στήριξη των µικρών και οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και της διατήρησης του εργατικού δυναµικού, συνδέοντας το ποσοστό των άµεσων ενισχύσεων µε το µέγεθος των γεωργικών επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού - παροχή στήριξης προς τους γεωργούς περιφερειακών, ορεινών και λοιπών µειονεκτουσών περιοχών - απαγόρευση των ΓΤΟ στον ευρωπαϊκό κλάδο της γεωργίας και της προµήθειας ειδών διατροφής - χρηµατοδοτική στήριξη για τη µετάβαση σε συστήµατα γεωργίας µε βιολογικό και οικολογικό προσανατολισµό. Επιπλέον, προτείνουµε ένα καθεστώς στοχοθετηµένων ενισχύσεων για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το οποίο θα περιλαµβάνει: - παροχή εναρµονισµένης στήριξης, συναρτήσει σαφών περιβαλλοντικών προτύπων, προς τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους δασοκαλλιεργητές και τους συνεταιρισµούς που διαχειρίζονται γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας - αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για την προστασία των περιβαλλοντικών αξιών πέραν των στόχων που µπορούν να επιτευχθούν βάσει των προαναφερόµενων προϋποθέσεων για τη στήριξη - παροχή στήριξης σε περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, όπου το έργο διαχείρισης των γαιών δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω καθεστώτα στήριξης - στήριξη της παγίδευσης του άνθρακα, π.χ. σε υγροτόπους, δασικές περιοχές ή µόνιµους µη αρόσιµους βοσκοτόπους, καθώς και της διατήρησης δασικών εκτάσεων υψηλής φυσικής αξίας, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο της γεωργικής οικονοµίας - στήριξη των επενδύσεων στον τοµέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, κατόπιν προσαρµογής του γεωργικού και δασοκοµικού καθεστώτος κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην αλλαγή του κλίµατος, καθώς και στον τοµέα της αποκατάστασης οικοτόπων στο εσωτερικό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 2

3 Προς επίρρωση των εν λόγω αλλαγών, προτείνουµε νέες πολιτικές σχετικά µε το εµπόριο, τη βοήθεια και τη διαχείριση του εφοδιασµού σε τρόφιµα, µε στόχο τη διασφάλιση δίκαιης απόδοσης για τους γεωργούς και την ανταπόκριση στις ανάγκες βιωσιµότητας. Μεταξύ των πολιτικών αυτών περιλαµβάνονται: - η επαναδιαπραγµάτευση των κανόνων του ΠΟΕ για την καθιέρωση του δικαιώµατος επισιτιστικής κυριαρχίας - ο διαχωρισµός της γεωργίας από άλλους κλάδους στο πλαίσιο των συνοµιλιών για το παγκόσµιο εµπόριο - η επιµονή στα βιώσιµα πρότυπα για τις εισαγωγές τροφίµων - η παροχή κινήτρων για την παραγωγή πρωτεϊνών ζωοτροφών στην Ευρώπη ως εναλλακτική λύση για τις εισαγωγές πρωτεϊνών - η διασφάλιση συνοχής στις αναπτυξιακές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένου του τερµατισµού των επιδοτήσεων για τις εξαγωγές τροφίµων - η παροχή στήριξης προς τους γεωργούς στις αναπτυσσόµενες χώρες για τη διατήρηση ή την ανάπτυξη συστηµάτων βιώσιµης γεωργίας - η παρακολούθηση της αγοράς τροφίµων και η εξασφάλιση µεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά - η αύξηση της διαπραγµατευτκής ισχύος των γεωργών και των καταναλωτών, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται τους επισιτιστικούς πόρους και να επιτυγχάνουν δίκαιες τιµές για τα τρόφιµα. Ανταποκρινόµενοι στην αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την ποιότητα των τροφίµων και της σύνδεσής της µε την υγεία, προτείνουµε το Γεωργικό Ταµείο να στηρίζει: - την ενηµέρωση και επιµόρφωση του κοινού, ιδίως των παιδιών, όσον αφορά τα τρόφιµα, τη διατροφή και τη σύνδεσή τους µε την υγεία, τους βιώσιµους τρόπους ζωής, την υπεύθυνη κατανάλωση και άλλα συναφή ζητήµατα - τις δηµόσιες συµβάσεις και την τροφοδοσία για υψηλής ποιότητας, φυσικά, υγιεινά, θρεπτικά, φιλικά προς την καλή µεταχείριση των ζώων και περιφερειακής προέλευσης είδη διατροφής - την αυστηρότερη ρύθµιση της επισήµανσης τροφίµων συνολικά, µε στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας των καταναλωτών να κατανοούν την προέλευση, τις µεθόδους παραγωγής, τη µεταποιητική επεξεργασία κ.ο.κ. όλων των εµπορεύσιµων ειδών διατροφής - εκστρατείες υπέρ της µείωσης των απορριµµάτων τροφίµων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας - τους γεωργούς στη διαχείριση της εκτροφής των δικών τους ζώων και της παραγωγής σπόρων προς σπορά. Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ταµείο Πολλές αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη έχουν αποδυναµωθεί σε µεγάλο βαθµό λόγω της κατάρρευσης της συλλογικής γεωργίας, της συγκέντρωσης του εµπορίου, της µετανάστευσης νέων ανθρώπων κ.λπ. Το αποτέλεσµα είναι οι αυξανόµενες αποκλίσεις µεταξύ των περιφερειών, η µαζική µετανάστευση, η απώλεια κοινωνικού κεφαλαίου και, σε ορισµένες περιοχές, η εγκατάλειψη πολύτιµων γεωργικών γαιών και η απώλεια περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών που διαφυλάσσονται χάρη στη γεωργία. Η προτεινόµενη αγροτική αναγέννηση θα πρέπει να εστιάζεται σε αµφότερες την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, στην καινοτοµία και την εφαρµοσµένη γνώση δέον είναι να πηγάζει από ευρύτερες πολιτικές και πόρους της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το εν λόγω Ταµείο θα πρέπει να περιλαµβάνει αυτές τις πολιτικές για την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας: - µέτρα για ευκολότερη πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε γεωργικές εκτάσεις και κεφάλαιο - παροχή στήριξης για την κληρονοµική διαδοχή γεωργικών εκµεταλλεύσεων και για τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο της γεωργίας, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης για τη συνταξιοδότηση, τη γεωργία που είναι συνυφασµένη µε τις κοινότητες, καθώς και για την ανάπτυξη δράσης εκ µέρους των τοπικών αρχών µε στόχο τη διατήρηση τοπικά προσανατολισµένης βιώσιµης γεωργίας σε αστικές και περιαστικές περιοχές 3

4 - εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τη στήριξη της αποδοτικής παραγωγής ή τη στροφή προς την άσκηση βιώσιµων πρακτικών ή τη διαφοροποίηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων - αύξηση του ενδιαφέροντος της ΕΕ για τη δασοκοµία, µε έµφαση στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µέσω της βιώσιµης διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, της µεταποίησης δασικών προϊόντων και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών - επενδύσεις στις υποδοµές τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές - ανάληψη δράσης εκ µέρους των τοπικών κοινοτήτων, των διαχειριστών εκµεταλλεύσεων και των αντίστοιχων επιχειρήσεων για τη σύσταση ή επέκταση επιχειρήσεων µε κεντρική δραστηριότητα την εξοικονόµηση ενέργειας ή την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού, σε σύνδεση µε το περιβάλλον, την προστιθέµενη αξία κ.λπ. - επιµόρφωση πριν από την έναρξη της σταδιοδροµίας και επαγγελµατική κατάρτιση, µαθητείες και παρεµφερή συστήµατα, κατάρτιση κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών και γεωργικών εφαρµογών, δραστηριότητες οµότιµων οµάδων κ.ο.κ. Για τη στήριξη της περιφερειακής και τοπικής παραγωγής και µεταποίησης τροφίµων, η ανωτέρω ευρεία οικονοµική εστίαση θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πολιτικές: - δηµιουργία και ενίσχυση περιφερειακών και τοπικών επισιτιστικών συστηµάτων, όπως αγορές γεωργών, συνεταιριστικά γεωργικά καταστήµατα, γεωργία στηριζόµενη από τις κοινότητες και δυναµικό ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των εν λόγω συστηµάτων - στήριξη της σήµανσης και επισήµανσης περιφερειακών προϊόντων, περαιτέρω ανάπτυξη του καθεστώτος συστηµάτων ποιότητας της ΕΕ (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΠΕ) και αξιοποίηση της ευρείας πολυµορφίας των γαστριµαργικών παραδόσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, της γαστρονοµίας και των συναφών πτυχών της πολιτιστικής κληρονοµιάς - αναθεώρηση των κανονισµών της ΕΕ για τη διασφάλιση δεόντως αιτιολογηµένων και ελεγχόµενων εξαιρέσεων από τους κανονισµούς, µεταξύ άλλων, περί υγιεινής και σφαγής των ζώων, για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Επίσης, δέον είναι το Αγροτικό Ταµείο να ενισχύει τις αγροτικές κοινότητες, υπηρεσίες και υποδοµές. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να περιέχει µια δυναµική και δηµιουργική προσέγγιση της ανάπτυξης στις αποκαλούµενες «περιφερειακές» ή «µειονεκτούσες» περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να είναι, από τη σκοπιά των κατοίκων τους, κεφαλαιώδους σηµασίας για τη ζωή τους και εξαιρετικά προνοµιούχες από πολιτιστικής, περιβαλλοντικής ή άλλης πλευράς. Οι αντίστοιχες πολιτικές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής: - ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου σε αγροτικές περιοχές και δυνατότητα συµµετοχής των αγροτικών κοινοτήτων στις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης και τοπικής ανάπτυξης - παροχή και ενίσχυση αγροτικών υπηρεσιών και υποδοµών - αναγνώριση του βασικού ρόλου των κωµοπόλεων ως κέντρων κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονοµικής ζωής σε πολλές αγροτικές περιοχές, καθώς και της ανάγκης διατήρησης του φάσµατος και της ποιότητας των υπηρεσιών, και της διασφάλισης αποτελεσµατικής σύνδεσης και αµοιβαίας στήριξης µεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών - νέα ριζοσπαστική προσέγγιση για τη διατήρηση της κοινωνικής ζωτικότητας των κοινοτήτων που στηρίζονται σε µακροχρόνια πρότυπα γεωργίας επιβίωσης και ηµι-επιβίωσης - νέες και δηµιουργικές προσεγγίσεις για την κάλυψη των αναγκών φτωχών και ευάλωτων κοινοτήτων, µέσω της ανάπτυξης συλλογικής πεποίθησης για τις εν λόγω κοινότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των µελών τους. Προτείνουµε οι δράσεις που λαµβάνουν στήριξη από το Αγροτικό Ταµείο να διαρθρώνονται γύρω από ολοκληρωµένες στρατηγικές υποπεριφερειακής ανάπτυξης, οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υπόκεινται στη διαχείριση πολυτοµεακών εδαφικών εταιρικών σχέσεων. Έρευνα, ανάπτυξη, κατάρτιση και καινοτοµία Η νέα κοινή γεωργική, επισιτιστική και αγροτική πολιτική θα πρέπει να προβλέπει: 4

5 - χρηµατοδότηση µέσω του όγδοου προγράµµατος πλαισίου της ΕΕ για την εφαρµοσµένη έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των πολιτικών που εισηγούµαστε - δυναµικά προγράµµατα ενηµέρωσης, κατάρτισης και ανταλλαγής ιδεών και ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο: στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα εθνικά αγροτικά δίκτυα πρέπει να διαδραµατίσουν έναν πολύ πιο ενεργό και ανοικτό ρόλο. ιακυβέρνηση, χρηµατοδότηση και υλοποίηση Η αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων πολιτικών θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την ορθή διακυβέρνηση και υλοποίηση, καθώς και από την επαρκή χρηµατοδότηση. Η νέα κοινή γεωργική, επισιτιστική και αγροτική πολιτική θα πρέπει να λάβει εν γένει το ίδιο ποσοστό από τον προϋπολογισµό της ΕΕ που διατίθεται επί του παρόντος για την ισχύουσα ΚΓΠ. Επιπλέον, οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αντλούν πόρους και από άλλα ταµεία της ΕΕ, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και από επιχειρηµατικούς και δηµόσιους κλάδους. Κρίνεται σκόπιµο η νέα πολιτική να προβλέπει: - στρατηγικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την κοινή γεωργική, επισιτιστική και αγροτική πολιτική, σε πλήρη εναρµόνιση µε το Περιφερειακό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Αλιείας - µέριµνα για την κατάρτιση, εκ µέρους των κρατών µελών/περιφερειών, στρατηγικών πλαισίων, στα οποία θα αποτυπώνεται το στρατηγικό πλαίσιο ενωσιακού επιπέδου, υπό καθεστώς συµπληρωµατικότητας µεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων - υπο-περιφερειακές εταιρικές σχέσεις για την κατάρτιση και εφαρµογή στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης, µε αρµοδιότητες εκτέλεσης όλων των συναφών µέτρων και για τα πέντε ανωτέρω ταµεία της ΕΕ, και ιδίως όλων των µέτρων στο πλαίσιο του προτεινόµενου Αγροτικού Ταµείου - ενεργό συµµετοχή των αγροτικών κοινοτήτων και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους στη διαµόρφωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων σε τοπικό και υποπεριφερειακό επίπεδο. **Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης έκδοσης της ανακοίνωσης, η οποία έχει δηµοσιευθεί στον ιστότοπο της ARC: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Κοινή Γεωργική Πολιτική Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Πρόλογος Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/11-6-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 88Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΚΑΙ 28ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 119 τελικό 2005/0043 (COD) 2005/0044 (CNS) Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.1.2014 A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα