BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :"

Transcript

1 BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING E L χ FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS GRECE PIECES : FINANCING DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : EL

2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ /^2CÌ3=^ Προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το Ιδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Η ΕΤΕπ δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης και το καταστατικό της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνθήκης αυτής. Μέλη της Τράπεζας είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποστολή της είναι να χρηματοδοτεί σχέδια επενδύσεων κεφαλαίου που προωθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γο κύριο μέρος της δραστηριότητας της ΕΤΕπ συγκεντρώνεται erro εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα όμως συμμετέχει επίσης στην εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για συνεργασία με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και με χώρες της Κεντρικίς και ΑνατολικΓΚ Ευρώπης, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας καλύπτει σήμερα 130 περίπου χώρες. Η ΕΤΕπ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός του κ. Π. Γεννηματάς κόσμου. Το 1995 οι χορηγήσεις της ανήλθαν σε Avrmpotôpoç ΕΤΕΠ 21,4 δισεκατομμύρια Ecu (^), από τα οποία 18,6 δισεκατομμύρια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων άνω των 50 δισεκατομμυρίων Ecu, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 4,2% σχεδόν των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Ένωση. Η ΕΤΕπ έχει το διπό χαρακτήρα του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τράπεζας. Ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμόζει τη δραστηριότητα της στην εξέλιξη της πολιτικής της Ένωσης. Οι χορηγήσεις της μπορούν να συνδυάζονται με άλλες μορφές χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως τράπεζα, αντλεί τους πόρους της από τις κεφαλαιαγορές. Συνεργάζεται στενά με την τραπεζική κοινότητα, τόσο στο πλαίσιο του δανεισμού της όσο και για τη χρηματοδότηση σχεδίων επενδύσεων. (1) Στις , 1 Ecu = 309,18 δραχμές. Φωτογραφία εξωφύλου: Εργοτάξιο του μετρό της Αθήνας στην Ομόνοια {από τα φωτογραφικά αρχεία της ΕΤΕπ). Η εξέχουσα θέση που κατέχει στις αγορές χάρη στην άριστη πιστοληπτική της ικανότητα ("AAA"), της επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με τους καλύτερους όρους που επικρατούν στην αγορά και, καθώς λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση, μεταβιβάζει το πλεονέκτημα αυτό στους δανειολήπτες της. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια, τόσο στο δημόσιο όσο και σε ιδιώτες, για επενδυτικά σχέδια τα οποία δικαιολογούνται από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, είναι τεχνικώς βιώσιμα και έχουν υγιή χρηματοοικονομική βάση. Η ακριβής διάρκεια των δανείων της εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 ετών για τις βιομηχανικές επενδύσεις, ενώ μπορεί να φθάσει τα 15 ή περισσότερα έτη για τα έργα υποδομής. Τα δάνεια χορηγούνται στα νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ecu και σε άλλα κύρια νομίσματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συναλλαγές. Η ΕΤΕπ επαναχορηγεί τα κεφάλαια που δανείζεται, με το κόστος δανεισμού της συν ένα μικρό περιθώριο που της επιτρέπει να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας της. Η ΕΤΕπ συμβάλλει στην εφαρμογή του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης. Από το 1992, έχει χορηγήσει 7,3 δισεκατομμύρια Ecu για να επιταχύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων κεφαλαίου στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και στον τομέα του περιβάλλοντος. 2.Τ0 πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, η ΕΤΕπ είχε επίσης καίριο ρόλο στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Ο νέος αυτός, τριμερής οργανισμός, που ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο 1994 και του οποίου το κεφάλαιο έχει αναληφθεί από την ΕΤΕπ (40%), την Ευρωπαϊκή Ένωση (30%) και 76 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγεί μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 2.το πλαίσιο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που άρχισε να ισχύει στις αρχές του 1994 και με την οποία η Ενιαία Αγορά επεκτείνεται σης 5 χώρες μέλη της ΕΖΕΣ, εγκαθιδρύθηκε ο "Χρηματοδοπκός Μηχανισμός του ΕΟΧ", ένα πακέτο επιδοτούμενων δανείων και επιχορηγήσεων (δάνεια συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων Ecu με επιδότηση επιτοκίου 2% επί 10 χρόνια και επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων Ecu για μια πενταετία), που προορίζεται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πορτογαλία, Νήσο Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα.

4 Annex to the brochure «Rnandng in Greece» EIB GLOBAL LOAN FACILITIES The EIB has today global loan facilities in operation v/ith the following financing institutions in Greece: Alpha Credit Bank 40, Stadiou Street ATHENS Mr Mastoras Tel.: Fax: Banque Nationale de Paris 94, Vas. Sophias and Kerasountos Str ATHENS Mr Katsouiis Tel.: Fax: Ergobank Kolokotroni 3 and Voulis ATHENS Mr Voudouris Tel.: Fax: National Investment Bank for Industrial Development ETEBA 12-24, Amalias Street ATHENS Mr Valsamakis Tel.: Fax: Situotion as per 18 April 1996

5 Annex to the brochure «Financing in Greece» EIB GLOBAL LOAN FACILITIES The EIB has today global loan facilities in operation with the following financing institutions in Greece: Alpha Credit Bank 40, Stadiou Street ATHENS Mr Mastoras Tel.: Fax: Banque Nationale de Paris 94, Vas. Sophias and Kerasountos Str ATHENS Mr Katsouiis Tel.: Fax: Ergobank Kolokotroni 3 and Voulis ATHENS Mr Voudouris Tel.: Fax: National Investment Bank for Industrial Development ETEBA 12-24, Amalias Street ATHENS Mr Valsamakis Tel.: Fax: Situation as per 18 April 1996

6 Γ% Annex to the brochure «Financing in Greece» EIB GLOBAL LOAN FACILITIES The EIB has today global loan facilities in operation with the following financing institutions in Greece: Alpha Credit Bank 40, Stadiou Street ATHENS Mr Mastoras Tel.: Fox: Banque Nationale de Paris 94, Vas. Sophias and Kerasountos Str ATHENS Mr Katsouiis Tel.: Fox: Ergobank Kolokotroni 3 and Voulis ATHENS ι Mr Voudouris ' Tel.: , Fax: ι National Investment Bank for Industrial Development ETEBA 12-24, Amalias Street ATHENS Mr Valsamakis Tel.: Fax: Situotion as per 18 April 1996

7 4. ΤΥΠΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Π ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τις μεγάλου μεγέθους επενδύσεις με ατομικά δάνεια, τα οποία συνομολογούνται είτε απευθείας με τους επενδυτές είτε με τη μεσολάβηση άλλων τραπεζών. Οι επενδύσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους χρηματοδοτούνται συνήθως μέσω άλλων τραπεζών, εταίρων της ΕΤΕπ, με το σύστημα των συνολικών δανείων. Τα συνολικά δάνεια αποτελούν είδος προσωρινών ορίων πιστώσεων, τα οποία ανοίγει η ΕΤΕπ σε άλλες τράπεζες ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς που παρεμβαίνουν σε πανευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι μεσολαβούντες αυτοί φορείς χρησιμοποιούν το προϊόν των συνολικών δανείων σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή έργων υποδομής που πραγματοποιούνται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα συνολικά δάνεια επιτρέπουν να συνδυαστούν οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΤΕπ με τις επιχειρησιακές επαφές και τη γνώση των τοπικών συνθηκών που διαθέτουν οι τοπικοί χρηματοδοτικοί φορείς ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΕΤΕπ (για επενδυτικά σχέδια με κόστος άνω των 25 εκατομ. Ecu) Δανειολήπτες: - Ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Για επενδύσεις του δημόσιου τομέα, εκτός από το κράτος, μπορούν να είναι δημόσιες ή άλλες επιχειρήσεις με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα Περιφερειακή ανάπτυξη Υποδομή.-,Τ Περιβάλλον και ττοιότητα ζωής η Στόχοι ενεργειακής ττολιτικγ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις IMI Χορηγήσεις στην Ελλάδα εκατομμύρια Ecu Ρ Φύση των επενδύσεων: Όρια: Διάρκεια: Νομίσματα: Επιτόκια: Ευρύ φάσμα επενδύσεων. Κυρίως έργα υποδομής, βιομηχανικές επενδύσεις (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, ορυχεία, λατομεία) και έργα αξιοποίησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού και των συναφών με τη βιομηχανία και τον τουρισμό υπηρεσιών. Έως το 50% του κόστους των πάγιων επενδύσεων του έργου. Ο δανειολήπτης πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο ποσό και το κεφάλαιο κινήσεως από άλλες πηγές. Βλ. επίσης σημείο 3 για τα ανώτατα όρια στο πλαίσιο της δανειοδοτικής διευκόλυνσης του Εδιμβούργου. Σε απόλυτες τιμές δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Αν και δεν έχει καθορισθεί επίσημα ούτε κατώτατο όριο, η ΕΤΕπ προτιμά γενικά να χορηγεί ατομικά δάνεια όταν το ύψος τους υπερβαίνει το ισόπμο των 12,5 εκατομμυρίων Ecu, Οι πιστώσεις μικρότερου ύψους διατίθενται μέσω συνολικών δανείων, με τη μεσολάβηση άλλων τραπεζών, όπως επεξηγείται στο σημείο 4.2. Συνήθως, 5 έως 12 χρόνια για βιομηχανικές επενδύσεις. Έως 15 ή και περισσότερα χρόνια για έργα υποδομής. Τα δάνεια εκταμιεύονται συνήθως στο άρτιο, είτε σε ένα νόμισμα είτε σε δέσμη νομισμάτων. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια στα νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ecu και σε ορισμένα άλλα νομίσματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συναλλαγές. Τα επιτόκια μπορούν να καθοριστούν είτε κατά την υπογραφή της χρηματοδοτικής σύμβασης είτε κατά τις ημερομηνίες εκταμίευσης (σύμβαση ανοικτού επιτοκίου). Τα δάνεια χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο ή με επιτόκιο αναθεωρήσιμο στο τέλος μιας προκαθορισμένης χρονικής περιόδου (συνήθως 4 έως 10 χρόνια) ή και με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενδεχομένως μετατρέψιμο σε σταθερό επιτόκιο. Τα επιτόκια των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου καθορίζονται ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο.

8 Εξόφληση: Ασφάλειες: Προμήθειες και έξοδα: Συνήθως σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, στα νομίσματα και τις αναλογίες νομισμάτων στις οποίες έχει εκταμιευθεί το δάνειο. Υπάρχει περίοδος χάριτος, της οποίας η διάρκεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το χρόνο αποπεράτωσης του έργου. Προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου από την ΕΤΕπ είναι η ύπαρξη ικανοποιητικής για την Τράπεζα ασφάλειας (ενδεχομένως τραπεζικής εγγύησης). -Δεν υπάρχουν προμήθειες ή άλλα έξοδα για την κατάρτιση της χρηματοδοτικής σύμβασης. Χρηματοδοτικό σχήμα: Η ΕΤΕπ μπορεί να χορηγεί τα δάνεια της βάσει σύμβασης χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, που καταρτίζει σε στενή συνεργασία με άλλες τράπεζες. Είναι σε θέση να προσαρμόζει ευέλικτα τις χορηγήσεις της, ώστε να συνδυάζονται κατάλληλα με άλλους χρηματοδοπκούς πόρους. Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Σφηκιάς 4.2. ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (για επενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού και μεσαίου μεγέθους με κόστος μέχρι 25 εκατομ. Ecu) Δανειολήπτες: - Μόνον επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα και των οποίων οι πάγιες εγκαταστάσεις δεν ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια Ecu. Κατ' εξαίρεση μπορούν να ληφθούν υπόψη και επενδύσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αλλά συνήθως οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτούνται απ' ευθείας από την ΕΤΕπ. Φύση των επενδύσεων: - Έργα υποδομής, παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, ορυχεία, λατομεία, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες συναφείς με τη βιομηχανία και τον τουρισμό. Όρια: Διάρκεια/Εξόφληση/ Επιτόκια/Ασφάλειες: Νομίσματα: Αιτήσεις: - Χρηματοδοτούνται έργα των οποίων το κόστος των πάγιων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια Ecu. - Τα δάνεια μπορούν να καλύτπουν έως το 50% του κόστους των πάγιων επενδύσεων του έργου. - Τα δάνεια δεν μπορούν να είναι μικρότερα από Ecu. - Καθορίζονται σε συνεργασία με τη μεσολαβούσα τράπεζα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. - Συνάλλαγμα ή δραχμές. - Ο κατάλογος των τραπεζών που διαχειρίζονται συνολικά δάνεια της ΕΤΕπ περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα.

9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Π ΕΤΕπ εξετάζει τη χρηματοοικονομική και τεχνική βιωσιμότητα κάθε επενδυτικού σχεδίου που κρίνει κατ' αρχήν αποδεκτό για χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται από διεπιστημονικές ομάδες στελεχών της Τράπεζας, που συνήθως περιλαμβάνουν ένα οικονομικό αναλυτή, ένα μηχανικό και ένα οικονομολόγο. Η ΕΤΕπ τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχεπκά με τις πληροφορίες που της παρέχονται κατά τη συνεργασία της με τους επενδυτές. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει πάντοτε μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επενδυπκού σχεδίου, κατά την οποία εντοπίζονται τα ενδεχόμενα προβλήματα και διερευνώνται οι πιθανές λύσεις. Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα πρέπει απαραιτήτως να τηρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό. 2. ΤΥΠΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι α δάνεια της ΕΤΕπ χορηγούνται για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και αφορούν τη χρηματοδότηση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης. Ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ εφόσον κριθεί επιλέξιμο βάσει των κριτηρίων του σημείου 1 και εφόσον, επιπλέον, πληροί μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - προωθεί την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, - συμβάλλει στη βελτίωση της υποδομής μεταφορών και τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, - ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και προωθεί την ολοκλήρωση της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), - συμβάλλει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, - συμβάλλει στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς της Ένωσης, - προωθεί τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, - συμβάλλει στην επίτευξη των στόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα. 3. ΕΤΕπ - ΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή Αστακού Η ΕΤΕπ αποτελεί συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης. Τα δάνεια της καλύπτουν μέχρι το 50%, κατ' ανώτατο όριο, του κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Επομένως, τα δάνεια της ΕΤΕπ χορηγούνται πάντοτε σε συνδυασμό με τους ιδίους πόρους του δανειολήπτη και με τους πόρους που προέρχονται από άλλες πηγές μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Στην πράξη, διάφορες τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται συχνά με την ΕΤΕπ για τη συγκρότηση του συνολικού χρηματοδοτικού πακέτου μιας επένδυσης. Τα δάνεια της ΕΤΕπ χρησιμοποιούνται επίσης συχνά σε συνδυασμό με τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες χρηματοδότησης.

10 ΕΠΑΦΕΣ ME ΤΗΝ ΕΤΕπ Η Τράπεζα επιθυμεί να έλθει σε επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν να παρουσιάσουν συγκεκριμένες επενδυπκές προτάσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου 2. Οι αιτήσεις απευθείας χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ μπορούν να υποβάλλονται στην Τράπεζα χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Οι αιτήσεις για μικρού ή μεσαίου μεγέθους επενδύσεις, που χρηματοδοτούνται μέσω συνολικών δανείων, πρέπει να απευθύνονται στις μεσολαβούσες τράπεζες και οργανισμούς που διαχειρίζονται τα συνολικά δάνεια της ΕΤΕπ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΡΟΥΛΑ ΠΑΡΜΕΝΙΤΟΥ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Λεωφ. Αμαλίας ΑΘΗΝΑ τηλ.: /5 Τέλεφαξ: ANTONELLO PUGLIESE European Investment Bank 100, bd Konrad Adenauer L-2950 LUXEMBOURG Τηλ.: Τέλεφαξ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Υπεύθυνη Τύπου και Πληροφοριών για την Ελλάδα European Investment Bank 100, bd Konrad Adenauer L-2950 LUXEMBOURG Τηλ.: Τέλεφαξ: ^.^Ì^-S

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME \ BEI ι EIB- il998 1958 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2-1998 Αρ. 97 ISSN 0251-0677 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4-1998 Αρ. 99 ISSN 0251-0677 BANQUE

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη Φεβρουάριος 2014 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ αύξησε τη στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς

Διαβάστε περισσότερα

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων Η τράπεζα της ΕE Έκθεση δραστηριοτήτων 2011 Με 55 ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Θάλασσα, το Belwind είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο Βέλγιο. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος χρηματοδότης του τομέα της αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ Προσωρινό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα