ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: Ρόδος Τ.Θ Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX: (22410) Ρόδος 12/06/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ.1949/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 1

2 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο : 14/06/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΔΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία:01/08/2013 Ημέρα:Πέμπτη Ώρα:12:00 Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α ,93 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%) Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 12/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 ΑΔΑ :.. 2

3 Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ), συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 6. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 7. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 8. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 9. το Ν / 2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων 10. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 11. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Το Π.Δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 18/2000, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) 14. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 15. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ). 16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 3

4 17. Της υπ αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β 1226/ ). 18. Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 19. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 20. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 21. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειαςμε την υποχρεωτικήανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα διάυγεια και άλλες διατάξεις». 22. Του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 23. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 24. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου». 25. Του Π.Δ. 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/95 ) «Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών». 26. Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 27. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». 28. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). Όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 29. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 30. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 32. Το αριθμ. πρωτ. Π1/ /9/2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών» βάσει του οποίου - και σύμφωνα με τις αριθμ.: α) 253/08 (Α Τμήματος) και β)117/09 (Γ Τμήματος) σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης - η διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 περ. γ τελευταίο εδάφιο του Ν. 2690/1999 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ) όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α ), την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α) και την παρ. 9 του αρθρ. 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), ενόψει του θεσμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους συμμετέχοντες, υπό οποιαδήποτε μορφή (φυσικά, νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, στους οποίους εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και 43 παρ.3 του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν 4

5 33. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199 / ), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329 / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Την οδηγία 93/43 της ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο σύστημα HACCP. 35. Την με 487/ Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Β 1219/ ) 36. Τον Ν. 2741/1999 σχετικά με το Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Κρατικές Προμήθειες, άρθρο 8) 37. Το εγκριθέν ΠΠΥΥ2012 αριθμ.3567/ Κ.Υ.Α. του υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας. 38. Το με αρ. πρωτ. 5805/ (ΦΕΚ 2309/ έγγραφο του Υ.Υ.Κ.Κ.Α με θέμα «οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας έτους Την αριθμ.6881/ (ΑΔΑ:Β434Θ-3ΘΚ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίζονται οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ H αριθμ.21/ απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα τροποποίησης του ΠΠΥΥ Την αριθμ. 15/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου διενέργειας του διαγωνισμού. 42. Την αριθμ. 15/ απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης του ειδικού τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου σίτισης των νοσηλευομένων και εφημερευόντων ιατρών για ένα (1) έτος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 31/07/2013 ΩΡΑ: 14:30 Γρ. δημοπρασιών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 01/08/2013 ΩΡΑ: 12:00 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών, στο παράρτημα Α της παρούσας. 5

6 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 01/08/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος. (Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ Νήσος Ρόδος, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ) 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 31/07/2013, ημέρα Τετάρτη. και ώρα στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης & ελέγχου των δικαιολογητικών) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 του παραρτήματος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 11. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παραρτήματος Β, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω. α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον αποκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 6

7 16. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής) από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού τις πρώτες δεκαοκτώ (18) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ,, αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες δεκαοκτώ (18) ημέρες από την λήξη αυτού του διαστήματος. 17. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 18. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 19. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 14/06/ Στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3. Στις εφημερίδες: Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 1. Εξπρές (Αθηνών) 2. Μακεδονία (Θεσσαλονίκης) Β) ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 1. Δημοκρατική 4. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 5. Στην ιστοσελίδα του διαύγεια 7

8 20. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο,στην δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση 21. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Διαγωνισμών στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, και εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, με καταβολή αντιτίμου είκοσι ευρώ. (20 ). Το τεύχος της διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτού ειίναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Η αγορά του τέυχους διακήρυξης δεν είναι υποχρεωτική. 22. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 23. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 24. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: / και Fax: , αρμόδιος υπάλληλος ο κος Πιερράτος Αναστάσιος. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών σίτισης των Νοσηλευομένων και Προσωπικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο παρακάτω πίνακας με τον αριθμό των σιτιζομένων είναι ενδεικτικός και οι σιτιζόμενοι πιθανόν να αυξομειώνονται ανάλογα με την κίνηση του Νοσοκομείου. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΥΜΑ / ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑΤΡΩΝ 47 ΠΡΩΙΝΟ/ΓΕΥΜΑ / ΔΕΙΠΝΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 125 ΠΡΩΙΝΟ-ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΜΟΝΑΔΑ 31 ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ) ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 10 ΑΝΑΙΜΙΑΣ) ΠΡΩΙΝΟ/ΓΕΥΜΑ /ΔΕΙΠΝΟ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ 10 (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) ΓΕΥΜΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΥΜΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 12 ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» :ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕΘ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 235 9

10 (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία) ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγραφή έργου Υποχρεώσεις αναδόχου Γενικά Έργο της αναδόχου εταιρείας είναι η λειτουργία του Μαγειρείου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για την σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών του. Ο αριθμός των σιτιζόμενων, ασθενών και εφημερευόντων ιατρών, θα κυμαίνεται ημερησίως μεταξύ 230 και 240 ατόμων. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται για τον αριθμό των σιτιζόμενων. Οι σιτιζόμενοι είναι οι εξής: α) Νοσηλευόμενοι ασθενείς: πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό γεύμα (& ενδιάμεσο γεύμα σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. διαβητικοί). β) Εφημερεύοντες ιατροί: μεσημεριανό-βραδινό γεύμα. γ) Ασθενείς σε αιμοκάθαρση (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού): 1) πρωινό-μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, χυμό, κρέμα ή γιαούρτι. Συχνότητα ενδιάμεσου γεύματος: δύο φορές ημερησίως. δ) Μεταγγιζόμενοι Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ): 1) μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (όπως σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, χυμό, φρούτο κ.ά.). ε) Προσωπικό «κλειστών Τμημάτων» (Χειρουργείο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας): καφέ (ελληνικό, στιγμιαίο), τσάι, ζάχαρη, χυμό, σάντουιτς ή τυρί-ψωμί, γάλα, φρούτα εποχής. στ) Αιμοδότες (Τμήμα Αιμοδοσίας): χυμό πορτοκάλι, ψωμί ή φρυγανιές, τυρί. ζ) Παιδιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευμάτων): ενδιάμεσο γεύμα (όπως χυμό, παιδικό γιαούρτι). η) Ψυχιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευμάτων): καφέ (ελληνικό, στιγμιαίο, στιγμιαίο ντε καφεϊνέ), τσάι, ζάχαρη, ενδιάμεσο γεύμα (όπως χυμό, γάλα, τυρί-ψωμί, σνακ πχ. μπισκότα ή κουλουράκια). θ) Ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας Aιματολογικού: 1) μεσημεριανό γεύμα 2) ενδιάμεσο γεύμα (όπως σάντουιτς ή ψωμί-τυρί, φρούτο κ.ά.). Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου εξοπλισμού, στην οργάνωση και προετοιμασία των χώρων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην εκτύπωση αναγκαίων εντύπων κλπ. Οι εκατέρωθεν οικονομικές υποχρεώσεις αρχίζουν με τη λειτουργία του Μαγειρείου και δεν μπορεί ο χρόνος έναρξης να είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών δεν επαρκεί για την έναρξη των δραστηριοτήτων παραγωγής και διάθεσης φαγητού, η ανάδοχος δικαιούται να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με εξαίρεση τις ειδικές δίαιτες, με φαγητό που θα προσκομίζεται στο Νοσοκομείο, αφού έχει παρασκευασθεί κατά τους ισχύοντες κανόνες σε άλλες εγκαταστάσεις (εξωτερικό CATERING). Η εξαίρεση αυτή, για το αρχικό χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, δεν μπορεί να ισχύσει πέραν του διμήνου. Είναι αυτονόητο ότι και στην περίπτωση παραλαβής φαγητών και γενικότερα ειδών σίτισης παρασκευασμένων εκτός Νοσοκομείου ισχύουν κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης. Παραχώρηση απαιτούμενων χώρων εγκαταστάσεων επιπλώσεων εξοπλισμού Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του το Νοσοκομείο παραχωρεί προς χρήση στην ανάδοχο για το συμβατικό χρόνο, τους απαιτούμενους χώρους και εγκαταστάσεις: 10

11 o Μαγειρείο. o Χώρους ψύξης κατάψυξης και αποθήκευσης. o Χώρο - Γραφείο για το προσωπικό του. o Όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και μηχανήματα καθώς και τα εξαρτήματα τους. o Όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για θέρμανση, ψύξη, ύδρευση, εξαερισμό, πυρασφάλεια και ηλεκτρική εγκατάσταση. Το Νοσοκομείο θα παραδώσει στην ανάδοχο το σύνολο του εξοπλισμού με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής εξοπλισμού, που θα συνταχθεί κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, όπου θα καταγράφεται και η κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Η ανάδοχος οφείλει, με αποκλειστικά δική της μέριμνα και δαπάνη, να διατηρεί τον εξοπλισμό στο πλήθος και στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Με την λήξη ή την λύση της σύμβασης θα παραδώσει και πάλι το σύνολο των σκευών και των ειδών εστίασης, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως τα παρέλαβε, συμπληρώνοντας με δική του ευθύνη και έξοδα τις τυχόν φθορές ή απώλειες. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του Νοσοκομείου ο ανά πάσα στιγμή έλεγχος του πλήθους και της ποιότητας του κάθε είδους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρέδωσε στην ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο αριθμός και η ποιότητα των παραπάνω έχει μεγάλες αποκλίσεις, ποιοτικές ή ποσοτικές, από αυτά που παραδόθηκαν κατά την υπογραφής της σύμβασης, το Νοσοκομείο μπορεί να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή τους. Εξαιρούνται οι φθορές που τεκμηριωμένα οφείλονται στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Η ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, πάντοτε υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια του έτους θα γίνονται συσκέψεις μεταξύ του εργοδότη και της αναδόχου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Οι πληρωμές για κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην ανάδοχο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Επίσης, το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να επιβαρύνεται με τα έξοδα για τις επισκευές δομικών στοιχείων στους χώρους της κεντρικής κουζίνας, εφόσον οι φθορές οφείλονται αποκλειστικά στην συνήθη χρήση. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τους χώρους στην ίδια άψογη κατάσταση που ήταν όταν του παραχωρήθηκαν. Στην περίπτωση που για να γίνει αυτό απαιτείται να αποκαταστήσει φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τα ίδια υλικά, μέθοδο και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και πάντα μετά από την έγκριση της Τεχνικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας, το Νοσοκομείο με δική του μέριμνα θα προβεί στις αποκαταστάσεις των φθορών και θα καταλογίσει τη δαπάνη στην ανάδοχο. Καταναλώσεις Ηλεκτρικού ρεύματος(δεη) - Τηλεπικοινωνιών(ΟΤΕ) - Καυσίμων - Νερού Οι δαπάνες θέρμανσης-κλιματισμού, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση της λογικής χρήσης και της εντός των ευλόγων ορίων κατανάλωσης, ενώ οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών βαρύνουν την ανάδοχο. Ο υπολογισμός των δαπανών, που βαρύνουν την ανάδοχο, θα γίνεται με τα ισχύοντα τιμολόγια των αντίστοιχων εταιρειών ή άλλων παροχών σε μηνιαία βάση, το δε αποτέλεσμα θα υπολογίζεται στις δοσοληψίες μεταξύ των δύο μερών, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Είναι όμως δυνατό η ανάδοχος να εγκαταστήσει το πολύ μία (1) νέα τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της, εντός των χώρων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, οπότε είναι αυτονόητο ότι αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασμών. Πρόσθετος Εξοπλισμός - Λίστα ειδών Η ανάδοχος υποχρεούται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης, να έχει προβεί στην προμήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω είδη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου για κάθε είδος, μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία. 11

12 400τμχ Πιάτο φαγητού Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 25εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1εκ. Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο σαλάτας Coupe, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 19,5εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο επιδορπίου Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Πιάτο πρωινο Coupe Νο 15, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τμχ Φλιτζάνι πορσελάνης με πιατάκι στοιβαζόμενο, λευκής πορσελάνης, ξενοδοχειακού τύπου. 400τμχ Μπολ σούπας με καπάκι, νοσοκομειακού τύπου και στρογγυλού σχήματος διαμέτρου 13εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) με απόκλιση (+/-) 1εκ., ύψος 7 εκ. και χωρητικότητα 0,5lt.Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 280 C. Το καπάκι θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό που θα αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, διπλών τοιχωμάτων, με κενό αέρος για λόγους θερμομόνωσης. Θα εφάπτεται τέλεια στο στόμιο του μπολ και δεν θα αφήνει καθόλου κενά. Η προσφερόμενη τιμή να είναι ξεχωριστή για το μπολ της σούπας και ξεχωριστή για το καπάκι. 400τμχ Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Μαχαίρι επάλειψης ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Κουταλάκι γλυκού ανοξείδωτο με επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τμχ Ποτήρια νερού ml, στοιβαζόμενα. κατά προτίμηση άθραυστα. 400τμχ Ποτήρια για γάλα/χυμό ml, στοιβαζόμενα, κατά προτίμηση άθραυστα. 70 πιάτα για κυρίως φαγητό, 70 πιάτα σαλάτας, 70 μαχαιροπήρουνα, 70 ποτήρια νερού και αντίστοιχα 70 δίσκους σερβιρίσματος, τα οποία θα φέρουν κάποιο ξεχωριστό διακοσμητικό ή να είναι διαφορετικού χρώματος από τα υπόλοιπα είδη για την σίτιση του ιατρικού προσωπικού. 12 Σετ σκευών για αλάτι και πιπέρι. 12 Σετ σκευών για λάδι και ξίδι. 400τμχ δίσκοι σερβιρίσματος φαγητού με επίπεδη επιφάνεια. 470τμχ καλύμματα ανοξείδωτα για πιάτα φαγητού στρόγγυλα. 15τμχ ισοθερμικά σκεύη ροφημάτων με κάνουλα και χειρολαβή κατάλληλα για γάλα. Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισμό, η ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πλαστικά σκεύη μίας χρήσεως (πιάτα, μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια), περίπου 200 τεμάχια/είδος καθημερινά. Η ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη αγοράς των σκευών σερβιρίσματος φαγητού έτσι ώστε: α) να συμπληρώνει τυχόν φθορές και απώλειες και β) να καλύπτει ενδεχόμενες νέες ανάγκες που θα προκύψουν. Η αγορά των σκευών σερβιρίσματος θα γίνεται κατόπιν της από 12

13 κοινού εκτίμησης των αναγκών χρήσης και βάσει μηνιαίας απογραφής που υποχρεούται να κάνει η ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που συμπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να είναι όμοιος με τον υπάρχοντα στο Νοσοκομείο εξοπλισμό και σε κάθε περίπτωση να έχει την έγκριση του Νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός αυτός μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης θα επιστρέφεται στην ανάδοχο. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόσο οι κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τους χώρους δραστηριότητας της αναδόχου, όσο και ο εξοπλισμός, είτε αυτός παραδίδεται από το Νοσοκομείο, είτε αποτελεί προϊόν πρόσθετης προμήθειας εκ μέρους της αναδόχου, λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται σε περιπτώσεις βλαβών με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες της αναδόχου. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης που θα της δίδονται γραπτά ή προφορικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να παραδώσει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, μετά τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης, σε καλή κατάσταση, ανεξάρτητα με αυτήν στην οποία τα παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση που η ανάδοχος αρνείται ή καθυστερεί να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ως άνω υποδείξεις και παρέλθει άκαρπη η προς τούτο 15ήμερη προθεσμία, που θα δίδεται για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στην αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο, σε βάρος και για λογαριασμό της αναδόχου, παρακρατώντας τις σχετικές δαπάνες από την αμέσως επόμενη πληρωμή της αναδόχου ή ακόμη εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς οφειλές προς αυτήν- καταπίπτοντας ανάλογα τις κατατεθειμένες εγγυήσεις. Τυχόν επανάληψη της διαδικασίας αυτής για τρεις (3) φορές, καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, συνιστά σοβαρό λόγο για την εκ μέρους του Νοσοκομείου καταγγελία της σύμβασης. Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων Η ανάδοχος δύναται να προτείνει την τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή την προσθήκη εξοπλισμού, στους χώρους όπου αναπτύσσει δραστηριότητες, με γραπτή έκθεση στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιέχονται: α. Η αιτιολόγηση της τροποποίησης ή προσθήκης. β. Η επάρκεια του χώρου εγκατάστασης. γ. Οι τυχόν απαιτήσεις πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών παροχών εκ μέρους του Νοσοκομείου. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ωστόσο, κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης της σίτισης, οι υποψήφιοι, αφού λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών στους χώρους του Μαγειρείου Κουζίνας, θα πρέπει να συμπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον εξοπλισμό που αρχικά προτίθενται να εγκαταστήσουν στους χώρους αυτούς, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων που προτίθενται να επιφέρουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των δραστηριοτήτων της αναδόχου. Οι προσθήκες αυτές, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να περιέχονται σε χωριστό πίνακα μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, όπου έκτος από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει επίσης να περιγράφεται με σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο των πρόσθετων συσκευών / μηχανημάτων και η τρέχουσα αξία τους και να κοστολογούνται επιμέρους και συνολικά οι τυχόν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου πρέπει να εγκρίνουν με έγγραφο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες, πριν η ανάδοχος προχωρήσει στην υλοποίηση τους. Τροποποιήσεις και προσθήκες που περιέχονται στην προσφορά της αναδόχου θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, εκτός εάν υπάρξει ρητή διαφοροποίηση σε αυτήν. 13

14 Κατασκευές, τροποποιήσεις ή προσθήκες που εκτελούνται αυθαίρετα από την ανάδοχο, δίχως την γραπτή έγκριση του Νοσοκομείου, καταλύονται άμεσα και απομακρύνονται με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου. Οι εγκεκριμένες κατασκευές και τροποποιήσεις εγκαταστάσεων παραμένουν στην κυριότητα του Νοσοκομείου και μετά τη λήξη ή λύση της σύμβασης, χωρίς η ανάδοχος να δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης γι αυτές. Ομοίως παραμένει στην κυριότητα του Νοσοκομείου, ο τυχόν εγκεκριμένος πρόσθετος εξοπλισμός που ενσωματώνεται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, κτιριακές ή ηλεκτρομηχανολογικές. Από τον εγκεκριμένο πρόσθετο εξοπλισμό, η ανάδοχος δύναται να αποκομίσει, μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης, μόνον εκείνα τα μέρη τα οποία αποσυνδέονται με απλό τρόπο από τις ηλεκτρικές και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και υπό την προϋπόθεση να επαναφέρει τις εγκαταστάσεις αυτές στην πρότερη κατάσταση. Είναι δυνατό κατά τη λήξη της σύμβασης, η νέα ανάδοχος να αγοράσει από την προηγούμενη το σύνολο του πρόσθετου πάγιου εξοπλισμού με οικονομική αποτίμηση η οποία θα βασίζεται σε μεταξύ τους συμφωνία. Καθαρισμός - απολύμανση Η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τον τακτικό καθαρισμό και απολύμανση του εξοπλισμού του Μαγειρείου, δηλαδή συσκευές, μηχανήματα, φούρνοι, καζάνια, σκεύη, πάγκοι-επιφάνειες εργασίας, ράφια, ψυγεία, ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης πρώτων υλών-τροφίμων. Οι ψυκτικοί θάλαμοι του Μαγειρείου θα καθαρίζονται-απολυμαίνονται εξολοκλήρου (ράφια, τοίχοι, δάπεδα κ.τ.λ.) από το προσωπικό της αναδόχου. Τα άτομα που ασχολούνται με την καθαριότητα απαγορεύεται να χειρίζονται τρόφιμα. Τα έξοδα καθαρισμού, πλύσης και απολύμανσης βαρύνουν την ανάδοχο. Σε όλες τις επιφάνειες θα γίνεται υγρό καθάρισμα. Ο τρόπος καθαρισμού-απολύμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ και τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δημιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής στο Νοσοκομείο. Οι ώρες εκτέλεσης ορίζονται από την ανάδοχο και εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται καθαριότητα ταυτόχρονα με την παραγωγή τροφών ή άλλους χειρισμούς τροφίμων στον ίδιο χώρο. Με την εγκατάσταση της αναδόχου καθορίζεται ένα πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση του εξοπλισμού, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, το οποίο πρέπει να τηρείται. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να τηρεί αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων, που αφορούν τον εξοπλισμό και τον χώρο εστίασης. Η ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού για τις χωριστές εργασίες που τους αφορούν στους χώρους της Κουζίνας. Ο έλεγχος της καθαριότητας και της υγιεινής του εξοπλισμού, είναι αρμοδιότητα τόσο της αναδόχου όσο και της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου του Νοσοκομείου. Κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων το προσωπικού της αναδόχου θα πρέπει να φροντίζει να μην ρυπαίνει τους χώρους από τους οποίους διέρχονται τα καρότσια μεταφοράς. Σε περίπτωση που πέσουν από λάθος χειρισμό τρόφιμα ή υπολείμματα τροφών στις διαδρομές των καροτσιών μεταφοράς ή δημιουργηθούν φθορές στους περιμετρικούς τοίχους, αποτελεί ευθύνη της αναδόχου ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου. Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από την ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων μόνο ειδικών απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα. Τα απολυμαντικά θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, και θα είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ. εφόσον έχουν καθαριστικές ιδιότητες. Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες, μελέτες και δελτία δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S.). Η δαπάνη προμήθειας των ανωτέρω υλικών βαρύνει την ανάδοχο αποκλειστικά. Όταν προκύπτουν νέες μέθοδοι για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, η ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί τις καλύτερες μεθόδους και τα καλύτερα μέσα. Σε κάθε περίπτωση 14

15 πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί της να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών που χρησιμοποιούν. Αποκομιδή απορριμμάτων Προστασία Περιβάλλοντος Τα κάθε φύσης απορρίμματα συγκεντρώνονται με ευθύνη και δαπάνες της αναδόχου, με τα μέσα και τον τρόπο που θα υποδείξει ο εργοδότης. Τα οργανικά απορρίμματα θα διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα είδη απορριμμάτων από το προσωπικό της αναδόχου και θα μεταφέρονται και θα τοποθετούνται στον ειδικό ψυκτικό θάλαμο από το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας. Μέσα στον ψυκτικό θάλαμο τα απορρίμματα θα βρίσκονται σε τροχήλατα καρότσια, τα οποία θα οδηγούνται στην ράμπα, λίγο πριν την παραλαβή τους από το απορριμματοφόρο του Δήμου. Ο ψυκτικός θάλαμος θα καθαρίζεται καθημερινά από το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας. Οι εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων που αφορούν την ανάδοχο καθώς και το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς ορθής διαχείρισης που προβλέπονται από τον ΕΦΕΤ. Στους χώρους των μαγειρείων θα υπάρχουν ποδοκίνητοι κάδοι επαρκούς χωρητικότητας ανθεκτικοί και ισχυρής κατασκευής που θα φέρουν μόνιμο κάλυμμα. Η προμήθεια των κάδων αυτών, όπως και τα τροχήλατα μεταφοράς των οργανικών απορριμμάτων θα βαρύνει την ανάδοχο. Τυχόν φθορές ή βλάβες σε κάδους τους οποίους έχει τοποθετήσει το Νοσοκομείο, που προέρχονται από την κακή χρήση του προσωπικού της αναδόχου, επιβαρύνουν τον ανάδοχο με την αγορά νέων κατάλληλων κάδων απορριμμάτων. Το Νοσοκομείο δύναται να αποφασίσει τη λειτουργία ή μη διαδικασιών ανακύκλωσης απορριμμάτων. Στην περίπτωση που ακολουθούνται διαδικασίες ανακύκλωσης η ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί για τους χώρους του, ειδικούς κάδους για κάθε ανακυκλούμενο υλικό, όπως και να μεταφέρει με δικά του μέσα και ευθύνη τα ανακυκλούμενα υλικά στο κεντρικό σημείο προσωρινής τους αποθήκευσης, εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Υποχρέωση του Νοσοκομείου αποτελεί η παροχή σημείων και μέσων κεντρικής συγκέντρωσης καθώς και η περαιτέρω διαχείριση των υλικών αυτών. Ειδικότερα, τα τηγανέλαια θα απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία με ευθύνη της αναδόχου και θα συνεργάζεται με συμβεβλημένο συλλέκτη-μεταφορέα για την περαιτέρω διαχείριση τους. Οι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα. Τήρηση γενικών κανόνων υγιεινής Κανόνες υγιεινής που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα. Αλλαγές ή παρεκκλίσεις γίνονται μόνο μετά από έγκριση εξουσιοδοτημένου οργάνου του Νοσοκομείου. Ο χώρος παρασκευής των τροφίμων θα πρέπει να έχει πλήρη απουσία φυσικού ή χημικού ρύπου. Το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα αλλά και τα σκεύη, θα πρέπει να φορούν ειδικά γάντια μίας χρήσης και προστατευτικό σκούφο κεφαλής, τα οποία θα αντικαθιστώνται όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Η προσωπική υγιεινή του προσωπικού που χειρίζεται τα τρόφιμα αλλά και η καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι η μέγιστη. Κανονισμός Λειτουργίας Η ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου (εφόσον υπάρχει) και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Μαγειρείου ή των μισθωμένων εκμεταλλεύσεων και να ελέγχουν την καλή κατάσταση και λειτουργία αυτών. Τήρηση θεσμικών κανόνων Η ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει και είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO

16 Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα όλους τους κανόνες που αφορούν τις συγκεκριμένες εργολαβίες και μισθώσεις όπως ενδεικτικά: Διατάξεις περί διατροφής, υγιεινής, σχέδιο HACCP (μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση), κανονισμούς κατά των επιδημιών, κανονισμούς περί ατυχημάτων και ασφάλειας εγκαταστάσεων, εργατική και φορολογική νομοθεσία, οδηγίες Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κλπ. Ειδικότερα, η ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μόνιμες διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP-Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος έχει αντικαταστήσει από την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η ανάδοχος θα πρέπει να χειρίζεται έγγραφα και να τηρεί αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και να καθίσταται δυνατός ο επίσημος έλεγχος των τροφίμων. Η ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο μηνιαίων χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των προϊόντων που παραλαμβάνει, παράγει και διαχειρίζεται. Ειδικότερα, οι αναλύσεις πρέπει να αφορούν: τον έλεγχο των πρώτων υλών τον έλεγχο των τελικών προϊόντων τον έλεγχο των χώρων, των σκευών και του εξοπλισμού τον έλεγχο του νερού Η ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρεται στην Διοίκηση του Νοσοκομείου μία φορά το μήνα επί των αποκλίσεων-αστοχιών που έχουν επισημανθεί από τα εξουσιοδοτημένα όργανα του Νοσοκομείου και να ορίζει: τις διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αποκλίσεων-αστοχιών τον τρόπο συγκεκριμενοποίησης των διορθωτικών ενεργειών τον χρόνο υλοποίησής τους Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις στην ανάδοχο εφόσον δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που έχει οριστεί στην εκάστοτε μηνιαία συνάντηση των δύο πλευρών. Ειδικότερα: α) Τήρηση αρχείου εργαστηριακών αναλύσεων νερού Οι αρμόδιοι της αναδόχου θα πρέπει να ενημερώνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου για τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων που αφορούν την υγιεινή και την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούν για την επεξεργασία των τροφίμων και την παρασκευή των γευμάτων. Η διεξαγωγή μικροβιολογικών και οργανοληπτικών έλεγχων του νερού του δικτύου είναι αρμοδιότητα της Διοίκησης και της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με εξωτερικούς Φορείς που αναλαμβάνουν την λήψη και την ανάλυση του νερού. Ο έλεγχος του νερού ύδρευσης, θα γίνεται κάθε εξάμηνο ως προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους και κάθε τρεις μήνες ως προς τις μικροβιολογικές. β) Τήρηση αρχείου εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων Απαιτείται η τήρηση προγράμματος εργαστηριακών αναλύσεων σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων, με μεγαλύτερη συχνότητα στα τρόφιμα υψηλής επικινδυνότητας και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο Νοσοκομείο. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε ετήσιους εργαστηριακούς μικροβιολογικούς ελέγχους των ενδιάμεσων ή και των τελικών προϊόντων, σε συνεργασία με ειδικά εργαστήρια. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικούς και βακτηριολογικούς ελέγχους με εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Απεντόμωση - Μυοκτονία Για να τηρηθεί το πρόγραμμα Απεντόμωσης Μυοκτονίας στους χώρους της Κουζίνας, η ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την εταιρεία απεντόμωσης και μυοκτονίας που έχει οριστεί από διοικητική απόφαση του Νοσοκομείου μέσω σχετικού διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις 16

17 που δεν παρέχονται υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας μέσω εταιρείας που έχει συνάψει σύμβαση το Νοσοκομείο, η ανάδοχος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσουν να γίνονται οι απαραίτητες εφαρμογές απεντόμωσης-μυοκτονίας στον χώρο της Κουζίνας από πιστοποιημένη εταιρεία, με κόστος που θα βαρύνει την ανάδοχο. Λειτουργία Μαγειρείου Α. Γενικά Η ανάδοχος θα παρασκευάζει υποχρεωτικά τόσα γεύματα, όσα απαιτούνται για τη σίτιση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου (εφημερεύοντες ιατροί), καθώς και των σιτιζόμενων που αναφέρονται παραπάνω στην γενική περιγραφή του έργου. Β. Στάδια - Αρμοδιότητες Αγορά Αποθήκευση πρώτων υλών-προϊόντων Η προμήθεια όλων των πρώτων υλών θα γίνεται από την ανάδοχο και για λογαριασμό της από ποιοτικά ελεγμένους προμηθευτές. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή της πιστοποιητικά ISO ή άλλα αντίστοιχα (π.χ. BRC) για τις εταιρείες παρασκευής των πρώτων υλών που είναι προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο παρασκευής των προϊόντων αυτών. Επίσης, εφόσον οι εταιρείες διανομής/αποθήκευσης είναι διαφορετικές από αυτές που παρασκευάζουν τις πρώτες ύλες απαιτούνται τα ίδια πιστοποιητικά και για τις εταιρίες αυτές. Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένη λίστα με τις πρώτες ύλες και με τους προμηθευτές αυτών, η οποία θα είναι διαθέσιμη εάν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Η παραπάνω λίστα θα περιλαμβάνει αναλυτικά φύλλα προδιαγραφών (μικροβιολογικών, χημικών, φυσικών), καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας των συσκευασιών των τροφίμων. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή της, πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας των εγκαταστάσεων των προμηθευτών της. Τα προμηθευόμενα τρόφιμα και γενικά όλα τα προμηθευόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου, θα ελέγχει ποιοτικά όλα τα προμηθευόμενα είδη και εφόσον κρίνει ότι υστερούν ποιοτικά, αυτά θα απομακρύνονται άμεσα από το Νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα της αναδόχου. Η διατήρηση των τροφίμων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΦΕΤ για κάθε είδος. Παρασκευή γευμάτων Όλα τα γεύματα, μικρογεύματα (σνακ), ροφήματα, πολτοί και ποτά για τους σιτιζόμενους (ασθενείς, ιατρούς, προσωπικό) παρασκευάζονται στους χώρους του Νοσοκομείου, από εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται η χρήση έτοιμων γευμάτων, ημιέτοιμων ή προμαγειρεμένων γευμάτων και κατεψυγμένων έτοιμων γευμάτων. Στις περιπτώσεις όπου το γεύμα περιλαμβάνει ωμές σαλάτες, τα υλικά θα πρέπει να τεμαχίζονται την ίδια μέρα. Απαγορεύεται, η χρήση προ-παρασκευασμάτων σούπας και σάλτσας σε αφυδατωμένη μορφή (σκόνη). Μεριδοποίηση γευμάτων Η μεριδοποίηση των γευμάτων γίνεται κατά σιτιζόμενο σε δίσκους που φέρουν τα σκεύη εστιάσεως, με σήμανση των στοιχείων του ασθενούς. Η μεριδοποίηση γίνεται από το προσωπικό της αναδόχου. Τα έξοδα σήμανσης των δίσκων βαρύνουν την ανάδοχο. Έπειτα τα μεριδοποιημένα γεύματα θα διατίθενται στους/στις τραπεζοκόμους/ες για να τα τοποθετούν στα ειδικά τροχήλατα τους. Κατά την παραλαβή των γευμάτων, οι τραπεζοκόμοι/ες θα υπογράφουν σε σχετικό έντυπο για τον αριθμό τω γευμάτων που παρέλαβαν για διανομή. 17

18 Διανομή γευμάτων Τα μεριδοποιημένα γεύματα τοποθετούνται σε ειδικά τροχήλατα καρότσια (θερμοθάλαμοι), που αντιστοιχούν σε ένα(1) έως δύο (2) ανά Office διανομής. Τα τροχήλατα αυτά μεταφέρονται με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου στα Τμήματα προς διανομή των γευμάτων. Ειδικές παραγγελίες (ειδικό φαγητό) Η ετοιμασία ειδικών φαγητών και πολτοποιημένων γευμάτων είναι υποχρέωση του αναδόχου μετά από ειδική εντολή από τα εξουσιοδοτημένα όργανα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διαιτητικές ανάγκες των ασθενών και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η ύπαρξη μενού χορτοφάγων και η ύπαρξη μενού για ασθενείς διαφορετικής κουλτούρας (πχ. μουσουλμάνοι). Σύστημα παραγγελίας γευμάτων Οι παραγγελίες των διαιτών των ασθενών θα καταχωρούνται σε ειδικές κάρτες από τις Προϊσταμένες των Τμημάτων, σε συνεργασία με τους γιατρούς και τον/την κλινικό διαιτολόγο και θα αποστέλλονται στην κεντρική κουζίνα για τα γεύματα έως τις 9:00 πμ της ίδιας ημέρας και για το δείπνο έως τις 12:00 της ίδιας μέρας. Μαζί με το δείπνο θα γίνεται και η παραγγελία για το πρωινό γεύμα της επόμενης ημέρας. Οι κάρτες καταχώρησης των παραγγελιών προμηθεύονται από την ανάδοχο. Εάν, μετά από τον προγραμματισμένο χρόνο παραγγελιοληψίας, με εκτίμηση ιατρού ή διαιτολόγου συντρέχει λόγος σίτισης ορισμένων ασθενών, η ανάδοχος οφείλει να εξυπηρετεί. Εφοδιασμός των Office Τμημάτων Η ανάδοχος εφοδιάζει καθημερινά τα Τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα υλικά (χαρτοπετσέτες, αλάτι, πιπέρι κλπ.). Τα σκεύη μετά τη χρήση, θα μεταφέρονται με ευθύνη των τραπεζοκόμων, από τα Office των Τμημάτων και θα πλένονται στην Κεντρική Κουζίνα. Τα εν λόγω σκεύη θα απογράφονται μηνιαίως και το αποτέλεσμα της απογραφής θα γνωστοποιείται σε εκπρόσωπο του Νοσοκομείου. Μεταφορά γευμάτων Η μεταφορά γευμάτων των ασθενών (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ενδιάμεσο γεύμα, εξοπλισμοί δίσκων και σκευών γενικά) από την κεντρική κουζίνα στα επιμέρους Office Τμημάτων, και κατ επέκταση στις Κλινικές όπως επίσης και η επιστροφή των τροχηλάτων με τους άδειους δίσκους και τα άπλυτα σκεύη εστίασης, αλλά και η αναθέρμανση και διανομή των γευμάτων στα Τμήματα, η συλλογή των άπλυτων σκευών και η συγκέντρωση αυτών στα τροχήλατα καρότσια, είναι αρμοδιότητα του προσωπικού του Νοσοκομείου. Το φαγητό θα σερβίρεται αφ' ενός ζεστό και αφ' ετέρου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου. Βελτιωτικές προτάσεις Η ανάδοχος συμβουλεύει τον εργοδότη για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν στην καλυτέρευση της οικονομικής αποδοτικότητας στον τομέα της διατροφής (π.χ. αγορά νέων συσκευών κλπ.). Επίσης, συμβουλεύει τον εργοδότη για αλλαγές - (διαρρυθμίσεις χώρων) της κεντρικής κουζίνας και του εστιατορίου προσωπικού. Οι δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό κουζίνας και σκεύη βαρύνουν την ανάδοχο. Υπηρεσίες Διαιτολόγου-Διατροφολόγου και Τεχνολόγου Τροφίμων Η ανάδοχος απασχολεί στους χώρους σίτισης ειδικευμένο Τεχνολόγο Τροφίμων και Κλινικό Διαιτολόγο. α) Αρμοδιότητες Διαιτολόγου- Διατροφολόγου: Συνεργασία με όλες τις Κλινικές Ενηλίκων, Παιδιατρικής, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Εντερική Σίτιση) και τη Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής. 18

19 Σχεδιασμός εξειδικευμένων διαιτολογίων για παιδιά με νευρολογικές παθήσεις (κετογονικές δίαιτες), υπερλιπιδαιμίες και άλλα νοσήματα. Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες. Επίβλεψη και εκτέλεση του συνόλου των διαιτητικών πρωτοκόλλων, όλων των Κλινικών του Νοσοκομείου, βάση των ιατρικών οδηγιών. Τα πρωτόκολλα ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτουν διεθνείς οργανισμοί υγείας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνονται ανάλογα με τις επιστημονικές εξελίξεις. Διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων (menu) των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρουν οι προδιαγραφές της σύμβασης. Ο σχεδιασμός των διαφόρων διαιτητικών μενού, θα γίνεται με γνώμονα τις εξατομικευμένες διατροφικές ανάγκες του κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές του επιθυμίες, βάση ιατρικών οδηγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών των γευμάτων. Επίβλεψη της κουζίνας και της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της μεριδοποίησης των γευμάτων, τόσο σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, όσο και σε θέματα εμφάνισης και γεύσης των παρασκευαζόμενων φαγητών. Συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής τροφίμων και προμηθειών, καθώς και στην επιτροπή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας ISO 2000:2005. Συμβουλευτικό ρόλο στις ιατρικές ομάδες, ιδιαίτερα στην παροχή πρακτικών λύσεων σε εξειδικευμένα διατροφικά περιστατικά. Παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων, μέσω συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικό έργο. Εκπαίδευση ασθενών με χρόνιες παθήσεις (όπως οι ασθενείς στο τεχνητό νεφρό) οι οποίες σχετίζονται με τη διατροφή. β) Αρμοδιότητες Τεχνολόγου Τροφίμων: Στις αρμοδιότητες του Τεχνολόγου Τροφίμων συμπεριλαμβάνεται η εποπτεία της ασφάλειας των παρασκευαζομένων τροφίμων που αφορά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την επιστροφή των τροχήλατων από την διανομή του φαγητού και τον καθαρισμό των χρησιμοποιημένων σκευών. Ειδικότερα: Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας τροφοδοσίας. Παρακολουθεί την λειτουργία των τμημάτων παραγωγής προϊόντων. Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγραμματισμού παραγωγής των προϊόντων. Συμμετέχει στην ομάδα HACCP και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης HACCP της αναδόχου εταιρείας τροφοδοσίας. Επιβλέπει τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας. Διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους αποδοχής στα εισερχόμενα προϊόντα. Επιβλέπει τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγής και των τελικών προϊόντων. Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών κατά τις φάσεις παραγωγής, την προετοιμασία, το μαγείρεμα, την μεριδοποίηση και την διανομή στις κλινικές στους σιτιζόμενους ασθενείς. Φροντίζει για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μικροβιολογικών ή/ και χημικών αναλύσεων και άλλων εργαστηριακών μετρήσεων που αφορούν την προμήθεια της πρώτης ύλης, την παραγωγή και τα τελικά προϊόντα. Τηρεί και ενημερώνει αρχείο καταγραφών των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων. Παρακολουθεί τις συνθήκες αναγέννησης του φαγητού και την διανομή των γευμάτων. Παρακολουθεί την σχετική για τα τρόφιμα Νομοθεσία. Φροντίζει για τον ορισμό των προδιαγραφών των εισερχομένων καθώς και των παραγομένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα της σειράς ISO Συμμετέχει στην διαμόρφωση του menu που ακολουθείται εποχικά. 19

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675285 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-06-16 Αριθμ. Πρωτ.: 11377 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση)

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση) ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ gesdendhs5@army.gr 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2107494546 ΚΟΙΝ: 401 ΓΣΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. Φ. 461.3/115/23579 Σ. 6590 Αθήνα, 23 Δεκ 16 ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ: Π. Τσανές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα, την Πέμπτη 27/10/2016 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ που με την υπ αριθμ. 115/16.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με ΑΔΑ: ΩΠ3Π469064- ΤΟΛ ορισθήκαμε μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα