ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. την 15 Νοεμβρίου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ευθύμιος Ορ. Βιδάλης Σωτήρης Δ. Χατζίκος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...15

3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα στοιχεία μετοχών και κερδών ανά μετοχή) Σημ. 1/1-30/ /1 30/ /7-30/ /7 30/ Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) ( ) (83.173) Μικτό κέρδος Έξοδα Διοίκησης (39.175) (35.391) (13.215) (11.263) Έξοδα Διάθεσης (26.650) (24.053) (8.694) (7.534) Λοιπά έσοδα / (έξοδα), καθαρά Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα), καθαρά (5.904) (5.859) (2.743) (1.811) Αναλογία κερδών από συγγενείς αποτιμώμενες με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (10.026) (9.011) (2.443) (3.468) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται : Σε μετόχους της μητρικής εταιρείας Σε μετόχους της μειοψηφίας Κέρδη ανά μετοχή Βασικά 0,72 0,60 0,20 0,20 Απομειωμένα 0,72 0,59 0,19 0,20 Μέσος σταθμικός όρος μετοχών Βασικός Απομειωμένος Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2006 Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5, Επενδυτικά ακίνητα Υπεραξία Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5, Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Διαθέσιμα Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθ/κό δικαιωμάτων αγοράς μετοχών από το προσωπικό Κέρδη αποτίμησης παραγώγων Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης συμμετοχών (4.555) (2.245) Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Πρόβλεψη αποκατάστασης περιβάλλοντος Λοιπές προβλέψεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Επιχορηγήσεις παγίων Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος Μερίσματα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ποσά αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας Αποθ/κό δικ. Απ/κό Συν/κή αγοράς αποτ/σης Λοιπά διαφορά μετοχών από παραγ. χρ. αποθεματικά αποτίμησης το προσ/κό προϊόντων συμμετοχών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (268) Κέρδη περιόδου Συν.διαφορά αποτίμησης θυγατρικών (2.814) - (2.814) - (2.814) - Αποτίμηση παραγώγων (καθαρό από αναβ/νη φορ/κή υποχρ. Ευρώ 173) Σύνολο κερδών/(ζημιών) περιόδου (2.814) Διανομή μερίσματος (1.417) - (6.786) (8.203) - (8.203) - Πληρωμή μερίσματος στη μειοψηφία (970) (970) - Αναγνώριση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική (875) (875) (361) (1.236) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Πρώτη ενσωμάτωση κοινοπραξίας με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης Μεταφορές (64) Λοιπές κινήσεις (57) - (83) (140) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (2.245) Κέρδη περιόδου Συν.διαφορά αποτίμησης θυγατρικών (2.036) 41 (1.995) (99) (2.094) - Αποτίμηση παραγώγων (καθαρό από αναβ/νη φορ/κή απαίτηση Ευρώ 6) (18) (18) - (18) Σύνολο κερδών/(ζημιών) περιόδου (18) - (2.036) Διανομή μερίσματος (2.321) - (6.874) (9.195) - (9.195) - Πληρωμή μερίσματος στη μειοψηφία (1.162) (1.162) - Δικαιωμ.προαίρεσης αγοράς μετοχών Προγράμματα χορήγησης μετοχών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική (195) (195) (295) (490) - Πρώτη ενσωμάτωση κοινοπραξίας με τ τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης (366) 243 (123) 104 (19) - Μεταφορές (7.970) Λοιπές κινήσεις (1) (27) 15 Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου (4.555) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. 1/1 30/9/2007 1/1 30/9/2006 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου προ φόρων Προσαρμογή για: - Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ενσωματωμένες στα αποθέματα προηγουμένων περιόδων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (97) (135) - Πρόβλεψη για αποκατάσταση περιβάλλοντος Προβλέψεις, καθαρή κίνηση Χρηματοοικονομικά έσοδα (2.997) (570) - Χρηματοοικονομικά έξοδα Έσοδα από αποτίμηση συγγενών επιχειρήσεων (1.187) (1.353) - (Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (140) (Αύξηση) / Μείωση σε: - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (838) Αποθέματα (13.683) Εμπορικές απαιτήσεις (18.963) (10.356) - Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (2.206) Αύξηση / (Μείωση) σε: - Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις (161) (3.621) - Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωμή αποζημιώσεων στο προσωπικό (759) (610) Πληρωμή αποκαταστάσεων περιβάλλοντος (814) (692) Πληρωμή φόρων εισοδήματος (6.960) (9.186) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - Κτήση παγίων περιουσιακών στοιχείων 11 (22.232) (15.650) - Αποσβέσεις ενσωματωμένες σε ιδιοπαραγωγή παγίων Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5 (29.407) (888) - Εισπράξεις από μερίσματα συγγενών επιχειρήσεων Είσπραξη τόκων και χρηματοοικονομικών εσόδων Ταμειακή εισροή από πρώτη ενσωμάτωση κοινοπραξιών Εισπράξεις επιχορηγήσεων Έσοδα εκποίησης παγίων περιουσιακών στοιχείων Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (48.310) (14.780) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - Καθαρή αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού Αύξηση μακροπρόθεσμου δανεισμού Mείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού 15 (33.554) (20.557) - Πληρωθέντα μερίσματα (9.187) (8.197) - Πληρωθέντα μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας (1.162) (970) - Πληρωμή τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων (8.055) (6.070) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - 79 Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (34.040) - Συναλλαγματικές διαφορές επί των ροών (354) Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων (1.935) (12.543) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές επί των διαθεσίμων αρχής (899) (464) Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

7 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο Όμιλος εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. («ο Όμιλος» ή «η S&B») είναι ένας ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται απ ευθείας δια της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. («η Μητρική Εταιρεία») ή μέσω των θυγατρικών της κυρίως στην εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία συλλιπασμάτων και στην εμπορία δικύκλων, προϊόντων θάλασσας και μηχανημάτων έργου. Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1934 και από το 1994 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας βρίσκεται στη Κηφισιά Αττικής, στην οδό Α. Μεταξά 15, ΤΚ Το 1978 η διάρκειά της παρατάθηκε μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για 50 χρόνια από τη λήξη της αρχικής της διάρκειας, δηλαδή έως το Την 30 Σεπτεμβρίου 2007 και 30 Σεπτεμβρίου 2006 ο Όμιλος απασχολούσε και εργαζόμενους, αντίστοιχα. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση». Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας την 15 Νοεμβρίου ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, εκτός από την περίπτωση της λογιστικής αρχής που ακολουθείται για τα έξοδα έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων, όπως εξηγείται παρακάτω και την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για την χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2007 και αναφέρονται κατωτέρω. Οι δαπάνες έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων περιλαμβάνουν κόστη σχετικά με τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωχημικές και γεωφυσικές μελέτες, δοκιμαστικές γεωτρήσεις, εκσκαφές ερευνητικών ορυγμάτων, δειγματοληψία και δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας και οικονομικής βιωσιμότητας της εξόρυξης των ορυκτών πόρων καθώς και το σχεδιασμό 1

8 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) προκαταρτικών μελετών οικονομικής βιωσιμότητας. Από την 1 Ιανουαρίου 2007, οι δαπάνες έρευνας και αξιολόγησης ορυκτών πόρων για νέα κοιτάσματα κεφαλαιοποιούνται όταν μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση, αποτιμώνται δε στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν σωρευμένες προβλέψεις για απομείωση και κατατάσσονται ως ενσώματα πάγια στην κατηγορία ορυχεία-μεταλλεία. Η απόσβεση των δαπανών εξερεύνησης και αξιολόγησης ορυκτών πόρων αρχίζει όταν το κοίτασμα εισέρχεται στην φάση της εμπορικής του εκμετάλλευσης και υπολογίζεται με βάση την μέθοδο του ποσοστού απόληψης του εμπορικά απολήψιμου κοιτάσματος. Ο Όμιλος αξιολογεί τα περιουσιακά στοιχεία έρευνας και αξιολόγησης για απομείωση όταν γεγονότα και συνθήκες δηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία ξεπερνά την ανακτήσιμη αξία. Σε αυτή τη περίπτωση, η διαφορά επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία προέκυψε η απομείωση. Από την αλλαγή της λογιστικής αρχής που ακολουθούσε ο Όμιλος μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2006 (εξοδοποίηση των σχετικών εξόδων εντός της χρήσης πραγματοποίησής τους), δεν προέκυψε καμία επίδραση στα μεγέθη της χρήσης Τα νέα πρότυπα και διερμηνείες που εφαρμόστηκαν είναι τα εξής: (i) (ii) ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2007). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Καθώς ο Όμιλος παρουσιάζει μόνο ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση» οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΠ 7 δεν περιλαμβάνονται. Οι πλήρεις γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 7 θα συμπεριληφθούν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου Διερμηνεία 7, Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29 - Αναφορές σε υπερπληθωριστικές οικονομίες: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαρτίου 2006). Η Διερμηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την προηγούμενη περίοδο, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονομία σε κατάσταση υπερπληθωρισμού. Η εφαρμογή της Διερμηνείας 7 δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθόσον δεν έχει εφαρμογή. 2

9 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) (iii) (iv) (v) Διερμηνεία 8, Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Μαΐου 2006). Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρία παραχωρεί συμμετοχικούς τίτλους ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της), όταν το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Διερμηνεία 9, Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουνίου 2006). Η Διερμηνεία 9 απαιτεί όπως μια εταιρεία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη στιγμή σύναψης του συμβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει μεταγενέστερη επανεκτίμηση εκτός εάν υπάρχει μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταμειακές ροές. Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Διερμηνεία 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2006). Η Διερμηνεία 10 δεν επιτρέπει σε μια εταιρεία τον αντιλογισμό ζημίας απομείωσης που είχε αναγνωρισθεί σε προγενέστερη ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ή μη εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, Η εφαρμογή της Διερμηνείας αυτής δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η εφαρμογή των ανωτέρω δεν είχε καμία επίδραση στην οικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου. Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις δημοσιευμένων προτύπων τα οποία δεν έχουν εφαρμογή ακόμη Nέα πρότυπα και διερμηνείες τα οποία έχουν δημοσιευθεί και είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους της που άρχισαν ή αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2008 ή για επόμενες περιόδους αλλά τα οποία, όπου αυτά αφορούν ή έχουν εφαρμογή, δεν έχουν υιοθετηθεί, είναι τα ακόλουθα: (i) (ii) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 Κόστη Δανεισμού: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Την 29 Μαρτίου 2007 η IASB εξέδωσε το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού». Η σημαντικότερη τροποποίηση από την ισχύουσα έκδοσή του αφορά στην απόσυρση της επιλογής για άμεση αναγνώριση στα έξοδα, του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η θέση σε χρήση απαιτεί σημαντική χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, απαιτεί από μία εταιρεία να προβεί στην κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού ως συστατικό στοιχείο του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία της εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης αυτής στις οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Διερμηνεία 13, Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών: (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερμηνεία καθορίζει το λογιστικό χειρισμό κατά την περίπτωση όπου μία επιχείρηση χορηγεί award credits στους πελάτες της. Μία επιχείρηση θα λογιστικοποιεί τα award credits ως ένα διακριτό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης κατ την οποία αυτά χορηγήθηκαν (η «αρχική πώληση»). Η εύλογη 3

10 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή είναι απαιτητό σε σχέση με την αρχική πώληση μερίζεται μεταξύ των award credits και των λοιπών στοιχείων της συναλλαγής. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οι απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση της υποχρέωσης παροχής των awards αναμένεται να υπερβούν το τίμημα που εισπράχθηκε ή είναι απαιτητό για αυτά, θεωρείται ότι ο Όμιλος έχει επαχθείς συμβάσεις. Η Διερμηνεία 13 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε. (iii) Διερμηνεία 14, Το Όριο ενός Περιουσιακού Στοιχείου στα πλαίσια ενός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η σχέση μεταξύ τους (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερμηνεία καθορίζει τρία θέματα ως εξής (i) πότε επιστροφές ή μειώσεις σε μελλοντικές εισφορές θα πρέπει να θεωρούνται ως «διαθέσιμες» στα πλαίσια της παραγράφου 58 του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», (ii) πως οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των μειώσεων για μελλοντικές εισφορές και (iii) πότε μία απαίτηση χρηματοδότησης ενδέχεται να δημιουργήσει μία υποχρέωση. Περαιτέρω, εάν υφίσταται ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης, η Διερμηνεία διαχωρίζει τις εισφορές οι οποίες απαιτούνται για την κάλυψη ενός υφιστάμενου ελλείμματος προϋπηρεσίας στο ελάχιστο επίπεδο από τις μελλοντικές υποχρεώσεις παροχών. Η Διερμηνεία 14 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 4

11 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της S&B και οι εταιρείες τις οποίες η S&B ελέγχει από κοινού, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής: % Τελικής Συμ/χής Τομέας Δραστηριότητας 30/09/ /12/2006 Έτος ίδρυσης/ κτήσης Εταιρεία Χώρα ΕΥΡΩΠΗ Ergotrak Bulgaria Ltd Βουλγαρία Εμπορική 100,00% 100,00% 2002 S&B Industrial Minerals AD Βουλγαρία Βιομηχ. Ορυκτά 99,69% 99,67% 2003 Motodynamics Ltd. Βουλγαρία Εμπορική 57,24% 57,24% 1992 S&B Industrial Minerals S.A.R.L. Γαλλία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 Denain Anzin Metallurgie S.A.S. Γαλλία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 Ariseize S.A. Γαλλία Ετ. Συμμετοχών - 100,00% 1995 S&B Industrial Minerals GmbH Γερμανία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 S&B Holding GmbH Γερμανία Ετ. Συμμετοχών 100,00% 100,00% 1992 Otavi Minen AG Γερμανία Ετ. Συμμετοχών 100,00% 100,00% 2000 Orykton GmbH (2) Γερμανία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2005 Askana Ltd. Γεωργία Βιομηχ. Ορυκτά 97,70% 97,70% 1998 Isocon A.E. Ελλάδα Βιομηχ. Ορυκτά 60,00% 60,00% 1996 Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ.Μπάρλος Ελλάδα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1995 Α.Β.Ε.Μ.Ε. Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. Ελλάδα Εμπορική 57,24% 57,24% 1993 Μοτοδίκτυο Α.Ε. (1) Ελλάδα Εμπορική 29,19% 29,19% 2002 Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (1) Ελλάδα Εμπορική 29,19% 29,19% 2004 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ελλάδα Εμπορική 57,69% 57,69% 2003 Ergotrak - Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομ/κών Ελλάδα Εμπορική 100,00% 100,00% 2000 Ειδών Α.Ε.E. Παρνασσός Α.Ε. Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Ελλάδα Λοιπές δραστ/τες 59,00% 59,00% 1981 S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Ισπανία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2000 Sarda Perlite S.r.l. Ιταλία Βιομηχ. Ορυκτά 61,00% 61,00% 2001 Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος Βιομηχ. Ορυκτά 99,99% 99,99% 1996 Asian Minerals Ltd. Κύπρος Ετ. Συμμετοχών 100,00% 100,00% 2006 Cebo International BV (βλέπε Σημ.5) Ολλανδία Ετ. Συμμετοχών 50,00% Cebo Holland B.V. (βλέπε Σημ.5) Ολλανδία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% Cebo Marine B.V. (βλέπε Σημ.5) Ολλανδία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% Cebo U.K. Ltd (βλέπε Σημ.5) Μ.Βρετανία Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% Cebo Fluid Treatment B.V.(5) (βλέπε Σημ.5) Ολλανδία Βιομηχ. Ορυκτά 25,00% S&B Industrial Minerals Kft Ουγγαρία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2001 S&B Industrial Minerals SP Z.O.O. Πολωνία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2006 Motodynamics S.r.l. Ρουμανία Εμπορική 57,24% 57,24% 1994 Ergotrak-Rom S.r.l. Ρουμανία Εμπορική 100,00% 100,00% 2006 Ergotrak Yu Ltd Σερβία Εμπορική 100,00% 100,00% 2003 ΑΜΕΡΙΚΗ S&B Industrial Minerals North America Inc. ΗΠΑ Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1999 Stollberg Inc. ΗΠΑ Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 Stollberg do Brazil Ltda Βραζιλία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 ΑΣΙΑ S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 1996 S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 77,35% 2005 Harmin (Liaoning) Mining Co.Ltd. (2) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 33,33% 33,33% 2005 S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2006 Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd. Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd. (3) Κίνα Βιομηχ. Ορυκτά 47,41% 45,00% 2004 S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 99,16% 98,93% 1996 Pabalk Maden A.Ş. Τουρκία Βιομηχ. Ορυκτά 98,73% 98,73% 1995 Stollberg India Pvt. Ltd Ινδία Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00% 2004 Stollberg & Samil Co. Ltd. (4) Κορέα Βιομηχ. Ορυκτά 50,00% 50,00% 2004 ΑΦΡΙΚΗ Naimex S.A.R.L. Μαρόκο Βιομηχ. Ορυκτά 100,00% 100,00%

12 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) 1. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν δύο εταιρείες στις οποίες παρόλο που ο Όμιλος κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, ασκεί έλεγχο διότι η Μητρική Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 57,24% στη μητρική τους εταιρεία, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 51,00% σε αυτές. 2. Η εταιρεία Harmin (Liaoning) Mining Co Ltd., ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας Orykton GmbH (ποσοστό συμμετοχής της Orykton GmbH 66%), της οποίας οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. 3. Η εταιρεία Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd., ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας Stollberg & Samil Co.Ltd (ποσοστό συμμετοχής 94,82%) 4. Aπό την 1 Ιανουαρίου 2007, λόγω αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων, η εταιρεία Stollberg & Samil Co.Ltd ενοποιείται με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ενώ έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ενοποιούταν με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 5. Η εταιρεία Cebo Fluid Treatment BV, ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της εταιρείας Cebo International BV (ποσοστό συμμετοχής 50,01%). Η εταιρεία συμμετοχών Ariseize S.A. με έδρα τη Γαλλία, κατά 100% θυγατρική της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και κάτοχος, ως μοναδικού της περιουσιακού στοιχείου, ποσοστού 63,81% της εταιρείας Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ, την 6 Ιουνίου 2007 λύθηκε και εκκαθαρίστηκε αφού προηγουμένως είχε μεταβιβάσει το ποσοστό που κατείχε στην εταιρεία Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ στην μητρική εταιρεία η οποία σημειωτέον κατείχε το υπόλοιπο 36,19% της ανωτέρω εταιρείας. Έτσι σήμερα η μητρική κατέχει απ ευθείας το 100% της εταιρείας Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος - Γ.Λ. Μπάρλος και από την πράξη αυτή ουδεμία μεταβολή επήλθε σε επίπεδο Ομίλου. Μέθοδος Καθαρής Θέσης Οι επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής : % Τελικής Συμ/χής Έτος Εταιρεία Χώρα Τομέας Δραστηριότητας ίδρυσης/ κτήσης Laviosa Promasa S.A Ισπανία Βιομηχανικά Ορυκτά 29,52% 29,52% 1997 Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. Ιταλία Βιομηχανικά Ορυκτά 35,00% 35,00% 1997 Bentec S.p.A. Ιταλία Βιομηχανικά Ορυκτά 49,95% 49,95% 1999 Xinyang- Athenian Mining Co Ltd. (XAMCO) Κίνα Βιομηχανικά Ορυκτά 25,00% 25,00% 1996 Dolphin CI S&B Holdings Ltd Κύπρος Διαχείριση Ακινήτων 25,00% SLS Baustoffe GmbΗ Γερμανία Βιομηχανικά Ορυκτά 49,80% 49,80% 1995 Ο Όμιλος συμμετέχει από το 2007 με ποσοστό 25% στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Dolphin CI S&B Holdings Ltd με έδρα την Κύπρο. 6

13 5. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο Όμιλος την 20 Απριλίου 2007 προχώρησε στην εξαγορά του 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου εταιρειών Cebo International BV («Όμιλος Cebo») η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ολλανδία και ο οποίος δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών εταιρειών στην Ολλανδία και στην Μεγάλη Βρετανία, στην προμήθεια βιομηχανικών ορυκτών, χημικών προϊόντων και υπηρεσιών στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, καθώς και σε άλλες βιομηχανικές αγορές. Η εξαγορά του Ομίλου Cebo πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών. Από την 1 Μαϊου 2007 και έως την 30 Σεπτεμβρίου 2007 ο Όμιλος Cebo ενοποιείται με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της S&B, καθώς βάσει συμφωνητικού τον ελέγχει από κοινού με άλλους μετόχους. Αν η εξαγορά είχε λάβει χώρα την 1 Ιανουαρίου 2007 η συνεισφορά του Ομίλου Cebo στις πωλήσεις του Ομίλου θα ήταν αυξημένη κατά Ευρώ 8,8 εκατ. περίπου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων θα ήταν αυξημένα κατά Ευρώ 1,1 εκατ. περίπου και τα καθαρά κέρδη θα ήταν αυξημένα κατά Ευρώ 0,8 εκατ. περίπου. Η υπεραξία που προσδιορίσθηκε περιλαμβάνει την τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού (ως ασώματο περιουσιακό στοιχείο) η οποία λόγω της φύσης της δεν ήταν δυνατό να διαχωριστεί και να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων του εξαγορασθέντος Ομίλου, ο επιμερισμός του τιμήματος εξαγοράς (Purchase Price Allocation) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο ακριβής προσδιορισμός και επιβεβαίωση της σχετικής υπεραξίας αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Κατά τη διαδικασία του επιμερισμού τμήματος εξαγοράς του Ομίλου Cebo αναγνωρίσθηκαν ως ασώματα περιουσιακά στοιχεία το εμπορικό όνομα και το πελατολόγιο του εξαγορασθέντος Ομίλου, τα οποία και αποτιμήθηκαν με βάση κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης και αναγνωρίσθηκαν στο συνημμένο ενοποιημένο ισολογισμό. Το πελατολόγιο αποσβένεται ισόποσα και τμηματικά εντός περιόδου 20 ετών. Στο εμπορικό όνομα αποδόθηκε απεριόριστη διάρκεια ζωής λόγω του γεγονότος ότι το όνομα «Cebo» είναι συνώνυμο με υψηλού επιπέδου προϊόντα σταθερής ποιότητας στον κλάδο βιομηχανικών ορυκτών. 7

14 5. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συνέχεια) Οι προσδιορισθείσες προσωρινές εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αναλογούν στον Όμιλο, το συνολικό τίμημα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα υπεραξία έχουν ως εξής: Προσωρινές Εύλογες αξίες εξαγοράς Λογιστικές Αξίες κατά την εξαγορά Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα Προβλέψεις Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εύλογη αξία καθαρού ενεργητικού Συνολικό κόστος εξαγοράς Προκύψασα υπεραξία Ανάλυση συνολικού κόστους εξαγοράς Τίμημα εξαγοράς Άμεσα έξοδα εξαγοράς και λοιπά έξοδα 510 Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα που αποκτήθηκαν (4.412) Καθαρή ταμειακή εκροή εξαγοράς ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 1/1-30/ /1-30/ /7-30/ /7-30/ Μπεvτονίτης Περλίτης Βωξίτης Συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις εμπορικών δραστηριοτήτων Γενικό Σύνολο

15 7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ανέλεγκτη Εταιρεία Χώρα περίοδος Ergotrak Bulgaria Ltd Βουλγαρία S&B Industrial Minerals AD Βουλγαρία Motodynamics Ltd. Βουλγαρία Stollberg do Brazil Ltda (2) Βραζιλία S&B Industrial Minerals S.A.R.L. Γαλλία Denain Anzin Metallurgie S.A.S Γαλλία S&B Holding GmbH (3) Γερμανία S&B Industrial Minerals GmbH (3) Γερμανία Otavi Minen AG (3) Γερμανία Orykton GmbH Γερμανία Askana Ltd. Γεωργία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (1) Ελλάδα Isocon A.E. Ελλάδα Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος-Γ.Λ.Μπάρλος Α.Β.Ε.Μ.Ε. Ελλάδα Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. Ελλάδα Μοτοδίκτυο Α.Ε. Ελλάδα Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Ελλάδα Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ελλάδα Ergotrak Εμπορική Μηχ/των και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.E. Ελλάδα 2006 Παρνασσός Α.Ε. Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ελλάδα Stollberg Inc. (2) ΗΠΑ S&B Industrial Minerals North America Inc. ΗΠΑ Stollberg India Pvt. Ltd Ινδία S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Ισπανία Sarda Perlite S.r.l. Ιταλία S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Κίνα S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Κίνα Harmin(Liaoning) Mining Co. Ltd. Κίνα S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα 2006 Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd. Κίνα - Qing Dao Stollberg & Samil Co. Ltd. Κίνα 2006 Stollberg & Samil Co. Ltd. (2) Κορέα Sibimin Overseas Ltd. Κύπρος Asian Minerals Ltd. Κύπρος 2006 Naimex S.A.R.L. Μαρόκο Cebo International B.V. (2) Ολλανδία Cebo Holland B.V. (2) Ολλανδία Cebo Marine B.V. (2) Ολλανδία Cebo U.K. Ltd (2) Μ.Βρετανία Cebo Fluid Treatment B.V. (2) Ολλανδία 2006 S&B Industrial Minerals Kft Ουγγαρία S&B Industrial Minerals SP Z.O.O. Πολωνία 2006 Motodynamics S.r.l. Ρουμανία Ergotrak-Rom S.r.l. Ρουμανία 2006 Ergotrak Yu Ltd Σερβία S&B Endustriyel Mineraller A.Ş. Τουρκία Pabalk Maden A.Ş. Τουρκία (1) Η Μητρική Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου για τη χρήση (2) Οι πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από φορολογικό έλεγχο και θα αφορούν τις χρήσεις έως το 2003 για τις εταιρείες του Ομίλου Stollberg και έως το 2006 για τις εταιρείες του Ομίλου Cebo, καλύπτονται από τον πωλητή βάσει της σύμβασης εξαγοράς. (3) Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται σε διαδικασία φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις

16 7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) (συνέχεια) Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 1/1-30/ /1-30/ Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (199) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται βάρη. 9. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ο Όμιλος υπό την ιδιότητα του ενάγοντος και / ή του εναγόμενου εμπλέκεται σε διάφορες εκκρεμοδικίες εν εξελίξει οι οποίες έχουν προκύψει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, έναντι των οποίων έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 557 περίπου (Ευρώ 516 περίπου την 31 Δεκεμβρίου 2006) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηματίστηκε η ανωτέρω πρόβλεψη η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι όλες οι λοιπές εν εξελίξει εκκρεμοδικίες θα τελεσιδικίσουν χωρίς να επιφέρουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματά του. Επίσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ») είχαν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της απόφασης που εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων που είχε εκπονήσει η Εταιρεία για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης στρεμμάτων στην περιοχή Γκιώνας Παρνασσίδος. Οι αιτήσεις ακυρώσεως εκδικάστηκαν την 4 Οκτωβρίου Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του κύρους της προσβαλλομένης πράξης η Εταιρεία άσκησε παρεμβάσεις οι οποίες συνεκδικάστηκαν με τις αιτήσεις ακυρώσεως. Παράλληλα οι αιτούντες στην μία εκ των αιτήσεων ακυρώσεως είχαν ζητήσει και την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης απόφασης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ αριθμ. 504/2006 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Η απόφαση αυτή αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακύρωσης κατά το μέρος που αφορά την διενέργεια νέων εκμεταλλεύσεων. Τον Ιούλιο του 2007 εκδόθηκε η υπ αριθμ. 1990/2007 απόφαση του ΣτΕ η οποία αίρει την ως άνω αναστολή εκτέλεσης. Με την απόφαση αυτή επιτρέπεται η συνέχιση της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν εγκριθεί με την προσβληθείσα απόφαση εκτός ορισμένων περιοριστικώς καθοριζόμενων κοιτασμάτων. Ύστερα από την έκδοση της υπ αριθμ. 1990/2007 απόφασης το πρόγραμμα παραγωγής και επενδύσεων του μεταλλείου θα επανέλθει σταδιακά στα κανονικά επίπεδα εξορυκτικής δραστηριότητας. 10

17 10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί. Τα συνολικά ποσά των πωλήσεων και αγορών του Ομίλου, προς και από συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, σωρευτικά κατά την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2007 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 3,04 εκατ. και Eυρώ 1,43 εκατ., αντίστοιχα (ποσό Ευρώ 1,72 εκατ. και Ευρώ 314 κατά την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006, αντίστοιχα). Επίσης τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Ομίλου με συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 ανέρχονται σε Ευρώ και Ευρώ 855, αντίστοιχα (ποσό Ευρώ 800,80 και Ευρώ 0 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, αντίστοιχα). Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης ανέρχονται κατά την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2007 στο ποσό των Ευρώ 5,38 εκατ. (ποσό Ευρώ 3,29 εκατ. κατά την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006). Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται την 30 Σεπτεμβρίου 2007 στο ποσό των Ευρώ 2,49 εκατ. (ποσό Ευρώ 2,32 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006). 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Εντός της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2007, ο Όμιλος πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους Ευρώ 22,23 εκατ. (Ευρώ 15,65 εκατ. την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006), εξαιρουμένων των αποκτήσεων μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. 12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Την 31 Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ ,00 αποτελούμενο από κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία. Την 16 Μαΐου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας αποφάσισε και η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 31 Μαΐου 2007, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ ,00 ( μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 ανά μετοχή) με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προκειμένου οι μετοχές αυτές να διατεθούν σε στελέχη, άνευ ανταλλάγματος ως μέρος των εκτάκτων αμοιβών παραγωγικότητάς τους (ισοδύναμο ποσό Ευρώ ,40). Καθώς οι σχετικές υπηρεσίες παρασχέθηκαν από τα στελέχη αυτά εντός του 2006, το ισοδύναμο σε Ευρώ καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Κατά την παραλαβή των μετοχών αυτών από τα στελέχη την 21 Ιουνίου 2007, η σχετική πρόβλεψη μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά υπέρ το άρτιο. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2007 ανέρχεται σε Ευρώ ,00 αποτελούμενο από κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία. 11

18 12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (συνέχεια) Μερίσματα Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31 Μαΐου 2007 ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ ,15 (Ευρώ 0,30 ανά μετοχή) από αποτελέσματα εις νέο ποσού Ευρώ ,37 και αποθεματικά αφορολόγητα/κατ ειδικό τρόπο φορολογημένα ποσού Ευρώ ,78 (καθαρά από τους σχετικούς φόρους ποσού Ευρώ ,14). Το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε στους μετόχους της Εταιρείας την 12 Ιουνίου Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 31 Μαΐου 2007 εγκρίθηκε η διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα πλαίσια των προγραμμάτων χορήγησης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε αξία μετοχής Ευρώ 9,92. Σημειώνεται ότι οι κυριότεροι όροι των προγραμμάτων χορήγησης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτούς που ίσχυαν την 31 Δεκεμβρίου Χρηματοοικονομικά παράγωγα σε θαλασσίους ναύλους Ο Όμιλος ναυλώνει πλοία ξηρού φορτίου χύδην για την μεταφορά προϊόντων στους πελάτες του με αποτέλεσμα οι χρηματοροές του να επηρεάζονται σημαντικά από το εκάστοτε ύψος των τιμών των θαλασσίων ναύλων, οι οποίες τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κατά ένα μέρος την μεταβλητότητα των χρηματοροών του συνάπτοντας μακροχρόνια συμβόλαια ναύλωσης με ναυτιλιακές εταιρίες για την μεταφορά μέρους των εμπορευμάτων του σε προσυμφωνημένες τιμές (Cost of afreightments). Για το μέρος των ναύλων που δεν καλύπτεται από μακροχρόνια συμβόλαια ο Όμιλος κατάρτισε μελέτη όπου αφού προσδιόρισε, ομαδοποίησε και τυποποίησε τις βασικές και επαναλαμβανόμενες θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούν τα προϊόντα του και αφού παράλληλα έλαβε υπόψη παράγοντες εμπορικής πολιτικής, κατέληξε στο ότι η διακύμανση του κόστους μέρους των θαλάσσιων ναύλων παρουσιάζει ικανοποιητική συσχέτιση σε μέσο ετήσιο επίπεδο με την διακύμανση του δείκτη Supramax. Το μέρος αυτό των ναύλων που αφορά συγκεκριμένες διαδρομές (ανατολική ακτή βόρειας Αμερικής, δυτική Μεσόγειος, Βόρεια Θάλασσα) με την εξαίρεση ναύλων που καθορίζονται βάσει μακροχρονίων συμβολαίων, ο Όμιλος το όρισε σαν «Σχετική έκθεση σε θαλάσσιους ναύλους» και το συμπεριέλαβε σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου μέσω παραγώγων, λαμβάνοντας υπόψη και την συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς παραγώγων θαλασσίων ναύλων. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και στις 3 Ιανουαρίου 2007, ο Όμιλος σύναψε προθεσμιακή αγορά του δείκτη Supramax (Forward Freight Agreement) με τη μορφή ανταλλαγής χρηματοροών επί του δείκτη Supramax (Commodity Swap) το οποίο ορίζει ότι ο Όμιλος θα πληρώνει σταθερές τιμές ναύλων και θα εισπράττει κυμαινόμενες. Η ανωτέρω σύμβαση (swap) έχει ημερομηνία έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου Ο Όμιλος προχώρησε στη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος (περίπου 40%) της εκτιμώμενης «Σχετικής έκθεσης σε θαλάσσιους ναύλους» για το οικονομικό έτος Η Διοίκηση θεωρεί ότι η συναλλαγή με το εν λόγω παράγωγο παρέχει μερική μεν αλλά αποτελεσματική αντιστάθμιση του κινδύνου που προέρχεται από την μεταβλητότητα στις τιμές των θαλασσίων ναύλων για το οικονομικό έτος 2008 και άρα το τελικό αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής θα έπρεπε να αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά δηλαδή το Σύμφωνα με ερμηνεία του ΔΛΠ 39 η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής και ως εκ τούτου, βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση», τα κέρδη από αποτίμηση του παραγώγου αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 12

19 12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (συνέχεια) κλειόμενης περιόδου και όχι στην Καθαρή θέση. Ο Όμιλος έκλεισε την ανοικτή του θέση στο παράγωγο θαλασσίων ναύλων στις 11 Ιουλίου Από την αποτίμηση του παραγώγου αυτού και της αντίστροφης πράξης, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 προέκυψαν καθαρά κέρδη (μετά την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φόρων) ύψους Ευρώ 1,5 εκατ. 13. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ο Όμιλος κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 και την 31 Δεκεμβρίου 2006 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές ύψους Ευρώ 7,67 εκατ. περίπου και Ευρώ 7,50 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, οι σημαντικότερες εκ των οποίων ήταν αυτές της Μητρικής Εταιρείας συνολικού ύψους Ευρώ 2,79 εκατ. και Ευρώ 2,84 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, και οι οποίες αφορούσαν μεταλλευτικές αδειοδοτήσεις. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο κύκλος εργασιών ανά τομέα δραστηριότητας αναλύεται ως εξής: 1/1-30/ /1-30/ Βιομηχανικά Ορυκτά Διαχείριση ακινήτων - - Eμπορικές δραστηριότητες Απαλοιφές (255) (150) Γενικό Σύνολο Τα έσοδα του τομέα δραστηριότητας Διαχείρηση Ακινήτων περιλαμβάνονται στα «Λοιπά έσοδα /(έξοδα), καθαρά». Τα λειτουργικά κέρδη ανά τομέα δραστηριότητας αναλύονται ως εξής: 1/1-30/ /1-30/ Βιομηχανικά Ορυκτά Διαχείριση ακινήτων Eμπορικές δραστηριότητες Γενικό Σύνολο

20 15. ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Στις 18 Ιανουαρίου 2007, o Όμιλος προχώρησε στην αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ποσού Ευρώ καθώς και στην αποπληρωμή λοιπών μακροπροθέσμων δανείων ποσού Eυρώ 379 περίπου. Για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού δανείου, ο Όμιλος σύναψε δύο ομολογιακά δάνεια, το πρώτο στις 2 Μαρτίου 2007 ποσού και το δεύτερο στις 12 Μαρτίου 2007 ποσού Ευρώ Στις 19 Απριλίου 2007, ο Όμιλος σύναψε δύο επιπλέον δάνεια ποσού Ευρώ το καθένα, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η εξαγορά του 50% της εταιρείας Cebo International BV. Tα ανωτέρω δάνεια είναι διάρκειας δύο ετών τοκιζόμενα με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. 16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Με τις υπ αριθμ. 8778/18/10/2007 και 8779/18/10/2007 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι οποίες μας έχουν επιδοθεί, επεβλήθησαν στην Mητρική Εταιρεία πρόστιμα ύψους Ευρώ 224 και Ευρώ 168 αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες της στα «Βούδια» και στο «Τσιγκράδο» της Μήλου. Για τα ποσά αυτά έχουν γίνει οι ανάλογες προβλέψεις. Η Μητρική Εταιρεία θα ασκήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας προσφυγές κατά των παραπάνω αποφάσεων. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ θα οδηγηθούν σε ακύρωση καθότι οι αιτιολογίες που διαλαμβάνουν είναι μη νόμιμες και αβάσιμες. 14

21 17. ΚΥΡΙΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι κυριότερες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα θυγατρικών εταιρειών είναι οι εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30 Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2006 Δ% 1 = USD 1,4179 1,3170 8% 1 = JPY 163,55 156,93 4% 1 = GBP 0,6968 0,6715 4% 1 = BGN 1,9558 1,9558 0% 1 = CYP 0,5842 0,5782 1% 1 = HUF 250,69 251,77 0% 1 = RON 3,3441 3,3835-1% 1 = TRY 1,716 1,864-8% 1 = CNY 10, ,2793 4% 1 = GEL 2,3453 2,2562 4% 1 = KRW 1.297, ,81 6% 1 = BRL 2, , % 1 = INR 56,585 58,299-3% 1 = RSD 78,86 79,00 0% 1 = MAD 11, ,1457 1% 1 = PLN 3,7730 3,8310-2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μ.Ο. Εννιαμήνου 2007 Μ.Ο. Εννιαμήνου 2006 Δ% 1 = USD 1,3443 1,2432 8% 1 = JPY 160,39 144,14 11% 1 = GBP 0,6765 0,6855-1% 1 = BGN 1,9558 1,9558 0% 1 = CYP 0,5820 0,5752 1% 1 = HUF 250,85 265,37-5% 1 = RON 3,2972 3,5494-7% 1 = TRY 1,806 1,775 2% 1 = CNY 10,2998 9,9500 4% 1 = GEL 2,2654 2,2136 2% 1 = KRW 1.252, ,86 5% 1 = BRL 2, , % 1 = INR 56,144 56,470-1% 1 = RSD 80,38 85,51-6% 1 =MAD 11, ,0048 1% 1 = PLN 3,

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Οι παρούσες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/ και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε. BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83424302000 (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κερατσίνι, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιόδου 01.01.2012 Οι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα