ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7, Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2, Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830"

Transcript

1 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Στόχοι και Πολιτικές ιαχείρισης Κινδύνων Ίδια κεφάλαια Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Λειτουργικός Κίνδυνος Λοιποί Κίνδυνοι Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος Κεφαλαίων Ανοίγµατα υπό µορφή µετοχών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

3 1 Εισαγωγή Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικές πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια καθώς και της αντιµετώπισης των κινδύνων που αναλαµβάνονται από την εταιρία. Η δηµοσιοποίηση της πληροφόρησης που απαιτεί η Απόφαση 9/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση και το κείµενο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η διαδικασία υπολογισµού κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και το πλαίσιο αντιµετώπισης των αναλαµβανόµενων κινδύνων αφορούν στην Κύπρου Αµοιβαία Κεφάλαια. Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν κείµενο δεν έχει ελεγχθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή και δεν αποτελεί επίσηµη δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων. 2 Στόχοι και Πολιτικές ιαχείρισης Κινδύνων Ο γενικός στόχος διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και καθιέρωση συστηµάτων και µηχανισµών ελέγχου για την άµβλυνση των κινδύνων σε επίπεδο κατά το οποίο να µην απαιτείται διατήρηση εσωτερικού κεφαλαίου πέραν του εποπτικά απαιτούµενου για τον Πυλώνα 1. Το εποπτικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως εξής: 3

4 (σε χιλιάδες Ευρώ) Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.α) ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1, β) ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 2.α) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ β) ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ 5, γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΕΡ Η (ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (*Συµπληρώνεται σε περίπτωση κατάθεσης ενοποιηµένου ισολογισµού) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (*Συµπληρώνεται σε περίπτωση κατάθεσης ενοποιηµένου ισολογισµού) ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7, Β. ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2, ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΟ Α Ι ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ(*Συµπληρώνεται σε περίπτωση κατάθεσης ενοποιηµένου ισολογισµού) ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2, Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1) ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 2) ΤΙΤΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 3) ΑΝΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε) Ζ. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ Π.Ι. / ΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. ΤΟΥ ΚΕΦ. 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/ ΤΗΣ Ε.Κ. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 20% ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Γ + + Ε - Ζ) 4, ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4, ΠΟΣΑ 4

5 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 1. ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ/ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ: 1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ/ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 4, ΣΥΝΟΛΟ: 6, ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΕΥ: 4, ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: % Γενική πολιτική της εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξή της και τη διασφάλιση των συναλλαγών της. Οι πιθανοί κίνδυνοι που αναγνωρίζει η εταιρία είναι οι εξής: o Λειτουργικός Κίνδυνος o Πιστωτικός Κίνδυνος o Κίνδυνος Αγοράς o Λοιποί Κίνδυνοι (Κίνδυνος Κεφαλαίου, Ρευστότητας.) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Περιπτώσεις απάτης ιακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής Θέµατα επιχειρησιακής συνέχειας ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Κίνδυνος φερεγγυότητας αντισυµβαλλοµένων Καταθέσεις, Οµόλογα, Repos ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Αρνητικές µεταβολές τιµών και αποτίµησης των µεριδίων Α/Κ που κατέχει η εταιρία στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνος Κεφαλαίου Κίνδυνος Ρευστότητας 3 Ίδια κεφάλαια Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας αποτελούνται από το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, το τακτικό αποθεµατικό και τα αποτελέσµατα εις νέο. 5

6 Η σύνθεση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2008 αναλύεται ειδικότερα ως εξής: o Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε o Τα αποθεµατικά της Εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των o Τα αποτελέσµατα εις νέο περιλαµβάνουν τα κέρδη εις νέο µειωµένα κατά τις ζηµίες παρελθουσών χρήσεων και ανέρχονται σε o Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε o Το σύνολο των Εποπτικών Κεφαλαίων, µετά την ενσωµάτωση των αφαιρετικών στοιχείων, ανέρχεται στο ποσό των Κεφαλαιακή Επάρκεια Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από το τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης και ιαχείρισης Κινδύνων και τη ιεύθυνση Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται σε τριµηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας ανέρχεται στο 78,5%, πολύ υψηλότερα του ελάχιστου εποπτικού ποσοστού 8% και κατά µέσο όρο περίπου 9,8 φορές υψηλότερος από τον αναµενόµενο δείκτη του χρηµατοοικονοµικού κλάδου. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίστηκε ως εξής: o Τα στοιχεία του ενεργητικού του Εµπορικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, αφού σταθµίσθηκαν µε βάση τον κίνδυνο που ενσωµατώνουν, ανέρχονται στο ύψος των και αναγόµενα στο 8% αντιστοιχούν σε ,4. Ο τρόπος υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε την Παράγραφο 3(i) του Άρθρου 3 της Απόφασης 1/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. o Η εταιρία υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς σύµφωνα µε την Απόφαση 4/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς για την 31/12/2008 ανέρχονται σε o Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού κινδύνου για την 31/12/2008 ανέρχονται σε ,49, και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο του Βασικού είκτη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 της Απόφασης 6/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το πλασµατικό ισοδύναµο των σταθµισµένων στοιχείων του Ενεργητικού έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου ανέρχεται σε και είναι το γινόµενο των κεφαλαιακών απαιτήσεων επί 12,5. o Η Κεφαλαιακή Επάρκεια υπολογίζεται ως η διαίρεση των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων µε το άθροισµα των σταθµισµένων στοιχείων Ενεργητικού έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου και του πλασµατικού σταθµισµένου Ενεργητικού έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. 6

7 5 Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρία εννοεί τον Πιστωτικό Κίνδυνο ως τον κίνδυνο ζηµίας στην περίπτωση αδυναµίας από οποιοδήποτε αντισυµβαλλόµενο µέρος να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρίας προέρχεται από Καταθέσεις (Προθεσµιακές και Λογαριασµοί Όψεως), από Οµόλογα που κρατά στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο και από Συµφωνίες Επαναγοράς,. Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου προέρχεται από τις συµφωνίες επαναγοράς τις οποίες συνάπτει η εταιρία µε υποκαταστήµατα του Οµίλου Τράπεζας Κύπρου. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος είναι ελάχιστος και υπολογίζεται ως µέρος της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε Πιστωτικό Κίνδυνο, στα πλαίσια των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου ανά κατηγορία ανοιγµάτων: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΑΘΜΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ( 0%) 97 0 Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν ταµειακές καταθέσεις και απαιτήσεις έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων και Κεντρικών Τραπεζών 0% 97 0 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ( 20%) 20% Απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων του Χρηµατοπιστωτικού τοµέα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ( 100%) 100% Απαιτήσεις κατά Επιχειρήσεων Λοιπά ανοίγµατα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Κίνδυνος αγοράς Ο Κίνδυνος Αγοράς αφορά στις µεταβολές τιµών και αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρίας και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρία για ίδιο λογαριασµό. Συγκεκριµένα, ο κίνδυνος αγοράς για την Εταιρία αφορά στη συµµετοχή της στα Αµοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται. 7

8 Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Εταιρίας, η Εταιρία κατέχει θέση σε ένα υπό διαχείριση Α/Κ. Ακόµη, η Εταιρία δεν προβαίνει σε διαπραγµάτευση επί χρηµατοπιστωτικών µέσων για ίδιο λογαριασµό. Η µέθοδος που ακολουθείται για την µέτρηση και παρακολούθηση του Κινδύνου Αφοράς που απορρέει από την απόδοση των Α/Κ στα οποία συµµετέχει η Εταιρία στηρίζεται στην προσέγγιση βάσει µέγιστης δυνητικής ζηµίας (VaR) σε ηµερήσια βάση, η οποία αποτελεί τη µεθοδολογία για τη µέτρηση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Για την εφαρµογή της προσέγγισης VaR η Εταιρία βασίζεται στις παραµέτρους που ορίζονται από το Ν.3283/2004 και την Απόφαση 3/378/14/4/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: o ιάστηµα εµπιστοσύνης 99% o Κατοχή του αξιογράφου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός o ιακυµάνσεις τιµών για τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπολογισµού της τιµής του αξιογράφου. Η προσέγγιση VaR εφαρµόζεται στα χαρτοφυλάκια των Αµοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και στους δείκτες αναφοράς τους. Η µέγιστη δυνητική ζηµία του χαρτοφυλακίου του κάθε Α/Κ δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 200% της µέγιστης δυνητικής ζηµίας του δείκτη αναφοράς του. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Κίνδυνο Αγοράς, υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης 4/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής: Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Κίνδυνο Αγοράς προέρχονται από τον Κίνδυνο Θέσης για τα µερίδια Α/Κ που κατέχει η Εταιρία και ανέρχονται σε Η Εταιρία δεν έχει ανοίγµατα σε νοµίσµατα εκτός Ευρώ, µε αποτέλεσµα να µην έχει Συναλλαγµατικό κίνδυνο Ακόµη, η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε κίνδυνο διακανονισµού καθώς δεν υπάρχουν περιπτώσεις καθυστερήσεων διακανονισµού 7 Λειτουργικός Κίνδυνος Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµιών, οι οποίες προκαλούνται από την ανεπάρκεια ή την αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόµων και συστηµάτων είτε από εξωτερικά γεγονότα. Στο Λειτουργικό Κίνδυνο περιλαµβάνεται και ο νοµικός κίνδυνος. Ο Ορισµός του Λειτουργικού Κινδύνου περιλαµβάνει επίσης κινδύνους που προέρχονται από: ηλεκτρονικές συναλλαγές περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, 8

9 δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, θέµατα επιχειρησιακής συνέχειας εκτέλεση έργων µέσω ανάθεσης σε τρίτους. Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες παρακολούθησης, εκτίµησης και διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου που κινούνται γύρω από τους ακόλουθους άξονες : Συµµετοχή της Εταιρίας στο Business Continuity Plan του Συγκροτήµατος µέσω της υιοθέτησης των γενικών αρχών, πολιτικών και διαδικασιών που προβλέπονται. Καταγραφή κρίσιµων διαδικασιών o Καταγραφή του ανθρώπινου δυναµικού της Εταιρίας ανάλογα µε τις θέσεις τους (αριθµητικά), o Καταγραφή των µηχανογραφικών συστηµάτων και των εφαρµογών που χρησιµοποιούνται, των αρχείων σε φυσική µορφή που υπάρχουν καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο για την λειτουργία της Μονάδας σε χώρο διαφορετικό από τον φυσικό της o Επίσης έχει καταγραφεί η αλληλεξάρτηση που υπάρχει µε άλλες υπηρεσίεςφορείς εξωτερικούς και της Τράπεζας, Συλλογή εδοµένων Ζηµιών και κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας και ανά κατηγορία γεγονότων Έλεγχος συστηµάτων πληροφορικής (εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία, αντιµετώπιση λαθών, ασφάλεια) 8 Λοιποί Κίνδυνοι 8.1 Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν στα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας. Τα Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρίας είναι πολλαπλάσιο των λειτουργικών της εξόδων, µε αποτέλεσµα η έκθεση στον Κίνδυνο Ρευστότητας να είναι µηδαµινή. Η εταιρία προϋπολογίζει τα λειτουργικά της έξοδα τα οποία βασίζονται στις εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές της ανάγκες. Η ιοίκηση µεριµνά ώστε τα διαθέσιµα κεφάλαια της Εταιρίας να είναι πολλαπλάσια των λειτουργικών εξόδων, έτσι ώστε να εκµηδενίζεται ο Κίνδυνος Ρευστότητας. 9

10 Για την 31/12/2008, το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού είναι , και τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας είναι Ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας είναι 4,18. Ως εκ τούτου, η έκθεση της Εταιρίας στον Κίνδυνο Ρευστότητας θεωρείται ασήµαντη και η Εταιρία δεν υπολογίζει επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις. 8.2 Κίνδυνος Κεφαλαίων Ως Κίνδυνος Κεφαλαίων εννοείται η πιθανότητα η Εταιρία να µην έχει πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια για να υποστηρίξει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή τις Θεσµικές της υποχρεώσεις σχετικά µε τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων. Η Έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο πρόσβασης σε κεφάλαια είναι µηδαµινή, καθώς η Εταιρία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου και ως εκ τούτου θα έχει πρόσβαση σε κεφάλαια σε περίπτωση ανάγκης. Για την αντιµετώπιση και τον έλεγχο του κινδύνου ιδίων κεφαλαίων της, η Εταιρία µεριµνά για τη συγκέντρωση επαρκών κεφαλαίων και τη σταθερότητά τους, καθώς και για την παρακολούθηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος για την 31/12/2008 ανέρχεται στο 78,522%, 9,8 φορές υψηλότερος από το εποπτικά απαιτούµενο 8%. Η εταιρία υπολογίζει τα Εποπτικά της Κεφάλαια σύµφωνα µε την Απόφαση 2/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 9 Ανοίγµατα υπό µορφή µετοχών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Η Εταιρία δεν διαθέτει τέτοιου τύπου ανοίγµατα. Καρέλλας Βασίλειος Γενικός ιευθυντής & Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Κύπρου Α.Ε..Α.Κ. 10

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2011 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λεωφ. Μεσογείων 109-111

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα