ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε."

Transcript

1

2 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» την 27/06/2005, και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων. Χρήστος Ακκάς Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµοί Οµίλου και Εταιρείας της 31ης Μαρτίου Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρείας περιόδου 1 Ιανουαρίου- 31 Μαρτίου Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης Οµίλου και Εταιρείας 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου και Εταιρείας 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2005 (έµµεση µέθοδος). 5. Πίνακας Προσαρµογών Καθαρής θέσης Οµίλου και Εταιρείας µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 6. Πίνακας Προσαρµογών Αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρείας µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 7. Σύσταση και ραστηριότητα της Εταιρείας. 8. Βάση Σύνταξης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 9. Περίληψη Κύριων Λογιστικών Αρχών. 10. Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου και Εταιρείας την 31η Μαρτίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 10.2 ΑΓΟΡΑ Ι ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1

3 10.3 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 10.4 ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 10.5 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 10.6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.7 ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 10.8 ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.9 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού , , , ,41 Αποθέµατα , , , ,49 Απαιτήσεις από Πελάτες , , , ,46 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού , , , ,94 ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 1.860, , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , , ,68 Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις , , , ,24 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , , ,72 Σύνολο Υποχρεώσεων ( α ) , , , ,65 Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας , ,85 0,00 0,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας 3.834, ,13 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης ( β ) , , , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( α ) + ( β ) , , , ,02 Οι σηµειώσεις που ακολουθούν από σελίδα 7 ως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 3

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κύκλος Εργασιών , , , ,77 Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες) 7.977, , , ,34 Κέρδη / (Ζηµίες) προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 3.247, , , ,02 Κέρδη / (Ζηµίες) προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 4.829, , , ,39 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 2.614, , , ,01 Μείον φόροι 660,35 478,40 389,38 327,26 Κέρδη /(Ζηµίες) µετά από φόρους 1.954, , ,30 944,75 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας 1.848, ,44 0,00 0,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας 105,17-17,69 0,00 0,00 Κέρδη µετά από Φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε ) 0,14 0,09 0,11 0,07 Οι σηµειώσεις που ακολουθούν από σελίδα 7 ως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

6 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθαρή Θέση Έναρξης Περιόδου ( και αντίστοιχα) , , , ,80 Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 69,99 0,00 0,00 ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Καθαρό Εισόδηµα Καταχωρηµένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου, µετά από Φόρους 1.954, , ,30 944,75 Αγορές / (Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών 0,00-241,34 0,00-241,34 Καθαρή Θέση Λήξης Περιόδου ( και αντίστοιχα) , , , ,21 Οι σηµειώσεις που ακολουθούν από σελίδα 7 ως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 5

7 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων 2.614, , , ,01 Πλέον / (Μείον) Προσαρµογές για: Αποσβέσεις 1.582, , , ,37 Προβλέψεις 625,00 83,00 625,00 83,00 Συναλλαγµατικές ιαφορές -20,57 94,09-20,57 94,09 Αποτελέσµατα (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζηµίες) Επενδυτικής ραστηριότητας -88,90-14,53-87,80 106,23 Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή 'Εξοδα 654,25 690,69 370,60 343,07 Πλέον / (Μείον) Προσαρµογές για Μεταβολές Λογαριασµών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται µε τις Λειτουργικές ραστηριότητες : Μείωση / (Αύξηση) Αποθεµάτων 3.416, , , ,73 Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων 508,74 58,52-514, ,38 (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,17 226, ,76 Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα -527,28-556,96-224,39-197,81 Καταβεβληµένοι Φόροι -718,60 31,94-523,56-31,99 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Λειτουργικές ραστηριότητες ( α ) 5.427, , , ,55 Επενδυτικές ραστηριότητες Απόκτηση Θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων Αγορά Ενσώµατων και Άϋλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων , , , ,25 Εισπράξεις από Πωλήσεις Ενσώµατων και Άϋλων Παγίων 268,62 4,79 268,62 206,79 Τόκοι Εισπραχθέντες 21,30 10,73 20,20 10,06 Μερίσµατα Εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Επενδυτικές ραστηριότητες ( β ) , , ,06-932,41 Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 69,99 0,00 0,00 Αγορά Ιδίων Μετοχών 00,00-241,34 0,00-241,34 Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα άνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 6

8 Εξοφλήσεις ανείων , , , ,26 Εξοφλήσεις Υποχρεώσεων από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Χρεολύσια) -208,96-306,43-148,49-248,68 Μερίσµατα Πληρωθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες ( γ ) , , , ,28 Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) ,62 756,90-77, ,87 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης Περιόδου 3.363, , ,73 571,66 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου 1.860, , , ,53 Οι σηµειώσεις που ακολουθούν από σελίδα 7 ως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 7

9 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 8

10 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (.Λ.Π) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθαρά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π 3.197, , , ,32 Επίδραση της Καθαρής Θέσης από την διαγραφή των 10,90 2,73 10,90 2,73 εξόδων αύξησης κεφαλαίου Αποτίµηση γηπέδων-οικοπέδων στην εύλογη αξία τους 0,00 0,00 0,00 0,00 Αντιλογισµός αξίας αναπροσαρµογής ακινήτων βάσει 0,00 0,00 0,00 0,00 του Ν.2065/1992 ιαγραφές εξόδων εγκαταστάσεως επειδή δεν 359,83 0,00 160,67 0,00 πληρούσαν τα κριτήρια αναγνώρισης του ΛΠ 38 Επίδραση των προσαρµογών των αποσβέσεων των 13,89 91,38 1,98 41,35 εξόδων εγκατάστασης ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους Επίδραση των προσαρµογών των αποσβέσεων των 619,52 91,56-69,03-153,97 ενσώµατων ακινητοποιήσεων ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους Μεταφορά των επιχορηγήσεων από τα Ίδια Κεφάλαια σε -649,42-186,17-338,00-108,52 µείωση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων Αντιλογισµός υποχρέωσης από µερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταφορά κόστους ιδίων µετοχών σε µείωση των 0,00 0,00 0,00 0,00 Ιδίων Κεφαλαίων Αναγνώριση υποχρέωσεις από χρηµατοδοτικές 479,58 144,69 350,26 109,51 µισθώσεις Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 1.666,66-59, ,03 14,11 Καταχώρηση πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού -109,62 0,00-67,60 0,00 σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη Αναγνώριση σωρευµένων παροχών στο προσωπικό -77,53 0,00-65,45 0,00 Τρέχων φόρος περιόδου 0,00-418,70 0,00-341,37 Πρόβλεψη για πρόσθετο φόρο για τις φορολογικά -300,19 0,00-280,00 0,00 ανέλεγκτες χρήσεις Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -120,00 0,00-50,00 0,00 Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών 253,05 2,58 253,05 2,58 αποτίµησης στα αποτελέσµατα Αναστροφή πρόβλεψης υποτίµησης θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη 0,00 0,00 0,00 0,00 αξία Σύνολο προσαρµογών 2.146,67-331, ,83-433,57 Καθαρά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα.λ.π 5.344, , ,81 944,75 9

11 7. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικούς τίτλους «EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA», «KΛΩΣTOΫΦANTOYPΓIA HΛIOΣ TEN CATE» για την κλωστοϋφαντουργική της δραστηριότητα και «EKKOKKIΣTHPIA MAKE ONIAΣ» για την εκκοκκιστική της δραστηριότητα. Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η εταιρική επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι µπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το Η εταιρική και διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Θεσσαλονίκης, στην οδό Κοµνηνών 26, Τ.Κ Ο εκδότης είναι Ανώνυµη Εταιρεία και διέπεται από τον Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η διάρκειά της ορίζεται από τη νόµιµη σύστασή της µέχρι την Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταχωρήθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ΕΜ 23147/ , περίληψη του οποίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. H αρχική επωνυµία της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της (ΦEK,.A.E και E.Π.E. 1902/ ), ήταν «TEN CATE-HELLAS A.E. KΛΩΣTOΥΦANTOYPΓIA». H επωνυµία διαµορφώθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται, µε σχετική τροποποίηση του καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦEK (.A.E και E.Π.E.) υπ'αριθµ.16/ Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Α.Μ.Α.Ε. 8409/06/Β/86/24. Στις , εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Αρ. Απόφασης Κ2/288) η συγχώνευση των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη (ΦΕΚ 578/ ). Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CΑΤΕ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1966 µε βάση το ΦΕΚ 854/ Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1956 µε βάση το ΦΕΚ 157/ Στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έγινε στις , το άρθρο 4 όπου περιγράφεται ο σκοπός της Εταιρείας µετά τη συγχώνευση τροποποιήθηκε ως εξής : 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) H βιοµηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία ινών και νηµάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατεργασµένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών. 10

12 β) H ίδρυση και εκµετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάµβακος. 2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία µηχανήµατα. 3. Ο σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Ειδικότερα η Εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν, παρεµφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεµφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκµισθώνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκµετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων µε τα οποία έχει συνεργασία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις είχε δύο θυγατρικές εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, την «EKKOΚKIΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία ιδρύθηκε στις , και την «KΛΩΣTHPIA KIΛKIΣ A.E.» η οποία ιδρύθηκε στις , και οι οποίες υποστηρίζουν την καθετοποιηµένη δοµή του Οµίλου. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εξειδικεύεται στη παραγωγή υφάσµατος denim, το οποίο χρησιµοποιείται στη παραγωγή ενδυµάτων jeans. Η λειτουργία του Εργοστασίου Πέλλας ξεκίνησε στα τέλη του 1975 µε την παραγωγή υφασµάτων εκρού (gray cloth), ενώ η παραγωγή του indigo denim ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1977, µε την εγκατάσταση εξοπλισµού για βαφή νηµάτων και φινίρισµα υφασµάτων. 11

13 8. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι µη ελεγµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για το πρώτο τρίµηνο του 2005 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και ιερµηνειών που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και από τη µόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών και ειδικότερα, σύµφωνα µε το.π.χ.π. 34 περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε στις Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη. εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού και ενδεχοµένως τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των τριµηνιαίων συνηµµένων συνοπτικών καταστάσεων. Αν και οι συγκεκριµένοι υπολογισµοί και εκτιµήσεις βασίζονται στις βέλτιστες γνώσεις της ιεύθυνσης της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ.Π.Χ.Π Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιµάζουν τις θεσµικές οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Βάσει του ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία χρήση (31 εκεµβρίου 2004). 12

14 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα.π.χ.π. για πρώτη φορά για τη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2005 µε ηµεροµηνία µετάβασης (transition date) την 1 Ιανουαρίου Σύµφωνα µε το.π.χ.π. 1: «Πρώτη χρήση εφαρµογής των.π.χ.π.», οι διατάξεις του εν λόγω Προτύπου έχουν εφαρµογή στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση τα.π.χ.π. για περιόδους που αρχίζουν κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 ή µεταγενέστερα ενώ η προγενέστερη εφαρµογή του Προτύπου ενθαρρύνεται. Κατά συνέπεια η Εταιρεία εφάρµοσε το.π.χ.π. 1 κατά τη σύνταξη των πρώτων της οικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα χρησιµοποίησε τις κατωτέρω εξαιρέσεις από την εφαρµογή άλλων Προτύπων: (ι) Χρησιµοποίησε τις αναπροσαρµοσµένες αξίες αποτίµησης του πάγιου εξοπλισµού, όπως είχαν προσδιοριστεί από σχετική αποτίµηση της επιτροπής του αρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που πραγµατοποιήθηκε κατά την συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε." και " ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ-TEN CATE A.E" στις , σαν τεκµαρτό κόστος για τη σύνταξη των (ιι) Αναγνώρισε το σύνολο των κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης) σωρευµένων αναλογιστικών κερδών/ζηµιών που προέκυψαν κατά την αναλογιστική εκτίµηση των προβλέψεων για υποχρεώσεις προς το προσωπικό (αποζηµίωση αποχώρησης) Οι υπόλοιπες προαιρετικές εξαιρέσεις της παραγράφου 13 και οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις της παραγράφου 26 του ΠΧΠ 1, δεν είχαν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συντάσσει τις οικονοµικές τις καταστάσεις σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη φορολογική νοµοθεσία. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις κατάλληλα προσαρµοσµένες και αναµορφωµένες βάσει εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ΠΧΠ. Οι βασικές εξωλογιστικές εγγραφές που εφαρµόστηκαν επί των ισολογισµών κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, την 31η Μαρτίου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2005, επί των καταστάσεων αποτελεσµάτων της 31ης Μαρτίου 2004 και 1ης Ιανουαρίου 2005 προκειµένου να προσαρµοστούν µε βάση τα ΠΧΠ, καθώς και οι σηµαντικές διαφορές που έχουν εφαρµογή στις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις, περιγράφονται στις σηµειώσεις 4 και 5 των γνωστοποιήσεων. 13

15 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΝΕΟΕΚ ΟΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (.Π.Χ.Π. Ή.Λ.Π.) ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ (Μ.Ε..) Την 17η εκεµβρίου 2003, δηµοσιεύτηκαν τα ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση» ) και ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» Επίσης την 18η αφορούσαν τα: εκεµβρίου 2003 δηµοσιεύτηκαν αναθεωρήσεις που - ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων», - ΛΠ 2 «Αποθέµατα», - ΛΠ 8 «Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη», - ΛΠ 10 «Μεταγενέστερα Γεγονότα του Ισολογισµού», - ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις», - ΛΠ 17 «Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις», - ΛΠ 21 «Συνέπειες από την αλλαγή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες» - ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» - ΛΠ 27 "Ενοποιηµένες και Απλές Οικονοµικές Καταστάσεις", - ΛΠ 28 "Επενδύσεις σε Συγγενείς", - ΛΠ 31 «Επενδύσεις σε κοινοπραξίες» - ΛΠ 33 "Μερίσµατα ανά µετοχή" - ΛΠ 40 "Επενδύσεις σε Ακίνητα." Η ηµεροµηνία εφαρµογής όλων των αναθεωρηµένων προτύπων είναι η 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Τα αναθεωρηµένα πρότυπα επίσης αντικαθιστούν τις κατωτέρω ιερµηνείες οι οποίες αποσύρονται: - ΜΕ 1 «Συνέπεια ιαφορετικοί τύποι κοστολόγησης αποθεµάτων», - ΜΕ 2 «Συνέπεια Κεφαλαιοποίηση Κόστους ανεισµού», - ΜΕ 3 «Απαλοιφές των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες», - ΜΕ 5 «Κατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων Προβλέψεις Ενδεχόµενης Τακτοποίησης», - ΜΕ 6 «Κόστος Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισµικού», - ΜΕ 11 «Ξένο Συνάλλαγµα Κεφαλαιοποίηση των Ζηµιών που προκύπτουν από Σηµαντικές Νοµισµατικές Υποτιµήσεις» - ΜΕ 14 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Αντιστάθµιση για την Αποµείωση ή Ζηµία των Στοιχείων» 14

16 - ΜΕ 16 «Ίδια Κεφάλαια Επαναγορά Ιδίων Μετοχικών Τίτλων (Ίδιες Μετοχές», - ΜΕ 17 «Ίδια Κεφάλαια - Κόστη Συναλλαγών Ιδίων Κεφαλαίων», - ΜΕ 18 «Συνέπεια - Εναλλακτικές Μέθοδοι», - ΜΕ 19 «Νόµισµα Παρουσίασης - Παρουσίαση και Αποτίµηση των Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ΛΠ 21 και ΛΠ 29», - ΜΕ 20 «Λογιστική Καθαρής Θέσεως Αναγνώριση Ζηµιών», - ΜΕ 23 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μεγάλες Επιθεωρήσεις ή Γενικές Επισκευές», - ΜΕ 24 «Κέρδη ανά µετοχή Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα που Μπορούν να Τακτοποιηθούν σε Μετοχές», - ΜΕ 30 «Νόµισµα Παρουσίασης - Μετατροπή από Νόµισµα Αποτίµησης σε Νόµισµα Παρουσίασης» και - ΜΕ 33 "Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσεως - Πιθανά ικαιώµατα Ψήφου και Επιµερισµός of ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας». Το ΠΧΠ 2 «Πληρωµές Βασισµένες σε Μετοχές» (το οποίο αντικατέστησε επίσης συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους») εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου Το ΠΧΠ 2 ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρµογή. Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν τα ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Εταιρειών» (το οποίο αντικατέστησε το ΛΠ 22 «Συνενώσεις Εταιρειών»), ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά Συµβόλαια» και ΠΧΠ 5 "Μακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού διακρατηµένα προς πώληση και ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις» (το οποίο αντικατέστησε το ΛΠ 35 «ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις»). Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν επίσης αναθεωρήσεις των ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» και ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» και στις δύο περιπτώσεις σχετιζόµενα µε το ΠΧΠ 3. Το ΠΧΠ 3 εφαρµόζεται σε όλες τις συνενώσεις εταιρειών που διενεργήθηκαν από την 31η Μαρτίου 2004 και µεταγενέστερα. Ειδικές µεταβατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή στην προγενέστερα αναγνωρισµένη υπεραξία, στην αρνητική υπεραξία, στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ΠΧΠ 3 πρέπει να εφαρµόζεται σε ετήσιες καταστάσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2005 και µεταγενέστερα. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, εφόσον οι απαραίτητες πληροφορίες, λήφθηκαν τη στιγµή που οι σχετικές συνενώσεις εταιρειών αρχικά λογίστηκαν, ώστε να εφαρµοστεί το πρότυπο. Τα αναθεωρηµένα ΛΠ 36 και ΛΠ 38 πρέπει να εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κατά την ή µετά την 31η Μαρτίου 2004 (ή την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ΠΧΠ 3 για την υπεραξία και τις ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση εταιρειών). 15

17 Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, αφού η ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ της Εταιρείας θα είναι η 31η εκεµβρίου 2005, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν την Εταιρεία χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των επισυναπτόµενων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί όπως η ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε παραδοχές και εκτιµήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Κατά συνέπεια τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 16

18 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση µαζί µε τα σχετικά ποσοστά συµµετοχής καθώς και τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής. Ονοµασία εταιρείας Χώρα έδρας ραστηριότητα % συµµετοχής Οµίλου ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α Κλωστήριο 90% ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ Α Εκκοκκιστήριο 51% Η µητρική εταιρεία συµµετέχει από τη σύσταση των θυγατρικών της στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και σε κάθε αύξηση µε την αναλογία που της αντιστοιχεί. Η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε είναι της ολικής ενοποίησης. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισµού περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύµφωνα µε τον νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 17

19 (ι) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους Ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους αξίες λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους. Η εύλογη αξία των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων δανείων δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης µεταβλητών επιτοκίων. (ιι) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όµιλος, δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων µερών λόγω κυρίως της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου και της ασφάλισης των πωλήσεων της. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. (ιιι) Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου είναι κυρίως σε Ευρώ και υπόκειται σε κυµαινόµενα επιτόκια. Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεση του στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή µεταβολή των επιτοκίων από την διαφοροποίηση συναλλαγµατικών ισοτιµιών. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 18

20 Κτίρια 50 Έτη Μηχανολογικός εξοπλισµός: - Λοιπός εξοπλισµός παραγωγής από 12 έως 20 Έτη Μεταφορικά µέσα από 12 έως 20 Έτη Λοιπός εξοπλισµός από 4 έως 7 Έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 19

21 του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα κόστη σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την πραγµατική αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς λογισµικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 7 ετών. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός 20

22 περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: (α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. (β) άνεια και απαιτήσεις Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές. ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. (γ) ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. (δ) ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται ν αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως 21

23 αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. Για τους συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στ αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά των έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το.λ.π. 19 «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµών παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή, τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον 22

24 εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται όταν: 23

25 -Η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών, δεν αναµιγνύεται στη διαχείρισή τους και δεν έχει τον έλεγχο αυτών -το ποσό του εσόδου και το αντίστοιχο κόστος µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα -τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται, ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν : -Το ποσό του εσόδου και τα αντίστοιχα κόστη µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα - τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται, ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία. - ο στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία των καταστάσεων, µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα των τόκων καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα των µερισµάτων καταχωρείται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα των µετόχων να τα εισπράξουν. ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µίας εκ των 24

26 εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. Για τη σύνταξη της κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 25

27 Ι ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα αποµειούµενα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των µετατρέψιµων µετοχών, µετά φόρων) µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο για την επίδραση των αποµειούµενων µετατρέψιµων µετοχών). εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή. ΑΝΕΙΣΜΟΣ Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η εύλογη αξία του συστατικού της υποχρέωσης ενός µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου προσδιορίζεται µε την χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για ισοδύναµο µη µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο. Η υποχρέωση αυτή µεταγενέστερα αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µέχρι την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής ή την λήξη. Η διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας της υποχρέωσης και του τιµήµατος που εισπράχθηκε από την έκδοση είναι η εύλογη αξία του δικαιώµατος µετατροπής και καταχωρείται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια µετά την αφαίρεση των δαπανών για την έκδοση και του σχετικού φόρου εισοδήµατος. 26

28 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται από το ΛΠ 23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ως πρωτεύων τοµέας προς πληροφόρηση προσδιορίστηκε ο επιχειρηµατικός τοµέας, λόγω του ότι η επικρατούσα πηγή κινδύνων και αποδόσεων του οµίλου προέρχεται από τα προϊόντα του. Για την απεικόνιση του επιχειρηµατικού τοµέα ελήφθησαν υπ' όψιν οι παρακάτω παράµετροι : Α) τα έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και από συναλλαγές µε άλλους τοµείς να είναι 10% η περισσότερο του συνόλου των εσόδων όλων των τοµέων. Β) το αποτέλεσµα του τοµέα να είναι 10% ή περισσότερο µε το αντίστοιχο συνολικό αποτέλεσµα όλων των κερδοφόρων ή ζηµιογόνων τοµέων. Γ) τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα να είναι 10% ή περισσότερο από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων όλων των τοµέων. ) Τα συνολικά έσοδα του επιχειρηµατικού τοµέα από εξωτερικές πηγές συνιστούν περισσότερο από 75% του συνόλου των ενοποιηµένων εσόδων. Ε) Ο όµιλος έχει ορισµένους τοµείς οι οποίοι είναι κάθετα οργανωµένοι, αλλά δεν παράγουν ουσιώδη έσοδα από εξωτερικές πωλήσεις, οπότε και δεν παρουσιάζονται ως ξεχωριστοί επιχειρηµατικοί τοµείς αλλά εντάσσονται στον κύριο επιχειρηµατικό τοµέα. Η κατά τοµέα πληροφόρηση καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ενοποιηµένου οµίλου και της επιχείρησης. 27

29 10. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ Τα αποτελέσµατα ανά τοµέα κατά τις τρίµηνες περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου 2004 και 31η Μαρτίου 2005 έχουν ως εξής: Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες για την περίοδο ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DENIM ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕ- ΜΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Έσοδα Εξωτερικές Πωλήσεις ,14 9, ,37 ιατοµεακές Πωλήσεις 572,83-572,83 Σύνολο Εσόδων ,14 582,05-572, ,37 Αποτέλεσµα Αποτέλεσµα Τοµέα 3.199,89 48,92-1, ,34 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος -632,95-632,95 Κέρδη προ Φόρων 2.614,39 Φόρος Εισοδήµατος -660,35-660,35 Καθαρό Κέρδος 1.954,04 ικαιώµατα Μειοψηφίας 105,17 105,17 Κέρδη µετά από Φόρους που αναλογούν στον Όµιλο 1.848,87 Άλλες Πληροφορίες Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού ,14 256, ,30 Αποθέµατα , ,79 Απαιτήσεις από Πελάτες ,57 865,75-408, ,56 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 8.550,50 0, , ,39 ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 1.860, ,85 Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέα , , ,53-408, ,88 Υποχρεώσεις Τοµέα ,57-439, , ,87 Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού ,42 683, ,66-408, ,01 Κεφαλαιουχικές απάνες 2.008,84 3, ,51 Συνολικές Αποσβέσεις 1.567,27 14, ,19 Μη Ταµειακές απάνες εκτός Αποσβέσεων 789,23 789,23 Ο επιχειρηµατικός τοµέας "Καθετοποίησης Υφάσµατος Denim" περιλαµβάνει την αγορά, βιοµηχανική επεξεργασία και εκκόκκιση συσπόρου βάµβακος, την βιοµηχανική παραγωγή βαµβακερών, συνθετικών ή συµµείκτων νηµάτων, καθώς και την επεξεργασία (ύφανση, βαφή) αυτών και την ολοκλήρωση τους σε τελικό προϊόν των υφασµάτων denim που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενδυµάτων jeans. 28

30 Η κατηγορία Λοιπά αφορά κυρίως στην Παροχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών τόσο σε εταιρείες του Οµίλου όσο και σε άλλες επιχειρήσεις εκτός Οµίλου και κατηγοριοποιείται κατά ΣΤΑΚΟ στον κωδικό " ραστηριότητες Λογιστικής, Τήρησης βιβλίων και ελέγχου, ραστηριότητες παροχής φορολογικών υπηρεσιών". Τα έσοδα της κατηγορίας Λοιπά από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες ανέρχονται σε 1,6%, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις σε άλλους τοµείς ανέρχονται σε 98,4% του συνόλου των εσόδων. Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες για την περίοδο ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ DENIM ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟ- ΜΕΝΑ ΑΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Έσοδα Εξωτερικές Πωλήσεις ,27 372, ,92 ιατοµεακές Πωλήσεις 462,56-462,56 Σύνολο Εσόδων ,27 835,20-462, ,92 Αποτέλεσµα Αποτέλεσµα Τοµέα 2.075,04 267,07-0, ,11 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος -679,96-679,96 Κέρδη προ Φόρων 1.662,15 Φόρος Εισοδήµατος -478,40-478,40 Καθαρό Κέρδος 1.183,75 ικαιώµατα Μειοψηφίας -17,69-17,69 Κέρδη µετά από Φόρους που αναλογούν στον Όµιλο 1.201,44 Άλλες Πληροφορίες Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού ,41 268, ,89 Αποθέµατα , ,29 Απαιτήσεις από Πελάτες ,59 461,59-199, ,69 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ,85 0, , ,29 ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 1.870, ,39 Περιουσιακά Στοιχεία Τοµέα ,14 730, ,60-199, ,54 Υποχρεώσεις Τοµέα ,80-451, , ,14 Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού ,34 278, ,31-199, ,40 Κεφαλαιουχικές απάνες 1.294,27 15, ,41 Συνολικές Αποσβέσεις 1.456,06 13, ,27 Μη Ταµειακές απάνες εκτός Αποσβέσεων 1.391, ,75 Ο επιχειρηµατικός τοµέας "Καθετοποίησης Υφάσµατος Denim" περιλαµβάνει την αγορά, βιοµηχανική επεξεργασία και εκκόκκιση συσπόρου βάµβακος, την βιοµηχανική παραγωγή βαµβακερών, συνθετικών ή συµµείκτων νηµάτων, καθώς και την επεξεργασία (ύφανση, βαφή) αυτών και την ολοκλήρωση τους 29

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι παρούσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01-30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. Ετήσιες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7950/03/8/86/229 ιεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014) «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα