ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1990 ΚΑΙ 1996 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ,00 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ,50) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1,05 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 17 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 10 ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Η ημερομηνία έκδοσης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Έκτακτος Λογιστικός και Οικονομικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των ενοποιούμενων εταιριών Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Φορολογικός έλεγχος ενοποιούμενων εταιριών Πληροφορίες για την Εταιρία Ανάλυση εσόδων Πελάτες Επενδύσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ασφαλιστικές Καλύψεις Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας Οργανωτική Διάρθρωση ομίλου ΑΝΕΚ Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρίας Περιγραφή Ενοποιούμενων Εταιριών Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2006 που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΑΝΕΚ και Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του ομίλου ΑΝΕΚ την Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος την Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας Μερισματική πολιτική Αμοιβές και οφέλη Προσωπικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 47 2

3 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΑΝΕΚ Α.Ε., καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές της. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από το συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς και το συμπλήρωμα του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι, το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 9/420/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» (στο εξής: η «ΑΝΕΚ» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης»), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) υπέρ των παλαιών μετόχων της και την εισαγωγή αυτών των νέων μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής: το «Χ.Α.»). Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα έκδοση των νέων μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρία και τον όμιλο ΑΝΕΚ που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση την (απόφαση 9/420/ ) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εκδότριας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες των χρήσεων σε ενοποιημένη βάση προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π., εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.: 3

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (9.822) (10.474) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (19.654) (22.226) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (29.476) (32.700) Άλλα έξοδα (3.117) (2.805) Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων Πλέον: αποσβέσεις Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.619) (15.211) Χρηματοοικονομικά έσοδα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Κέρδη από συγγενείς εταιρίες 0 60 Μείον: αποσβέσεις Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος (1.589) (1.337) Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (4.405) Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες (8.458) (24.968) Συνολικό Μέρισμα για όλες τις κατηγορίες μετοχών σε ανά μετοχή 0,00 0,06 Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 4

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ποσά σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) Ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΠΑΘΗΤΙΚΟ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές (2.311) 0 Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο (87.569) Σύνολο καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο καθαρής θέσης Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 5

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 10,5% 13,7% EBITDA 30,1% 30,4% Κερδών προ φόρων 96,9% Κέρδη μετά από φόρους 114,7% Συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων 1,8% 1,5% ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Μικτού κέρδους 21,9% 25,8% EBITDA 18,0% 20,6% Κέρδους προ φόρων 5,2% 9,0% Κέρδη μετά από φόρους 4,5% 8,4% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) (μετά από φόρους) Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων (ROE) 11,7% 21,4% Μέσου όρου απασχολούμενων κεφαλαίων (ROA) 5,2% 8,0% ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική 1,1 1,2 Άμεση 1,0 1,1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Κύκλος εργασιών / Πάγιο ενεργητικό (:1) 0,6 0,7 Κύκλος εργασιών / Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (:1) 0,5 0,6 Απαιτήσεις (σε ημέρες) ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια 0,2 0,3 Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές υποχρεώσεις 0,3 0,4 Ξένα κεφάλαια / Σύνολο παθητικού 0,8 0,8 Ξένα κεφάλαια / Κύκλος εργασιών 1,7 1,3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (%) Ενσώματα πάγια / Σύνολο ενεργητικού 78,9% 77,7% Σύνολο απαιτήσεων / Σύνολο ενεργητικού 15,6% 18,3% Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΝΕΚ το 2006 διαμορφώθηκε σε χιλ. έναντι χιλ. το Η αύξηση των ενοποιημένων εσόδων το 2006 κατά 13,7% οφείλεται αφενός στην αύξηση του μεταφορικού έργου της Εταιρίας και αφετέρου στην αναπροσαρμογή των ναύλων της ακτοπλοΐας από τον Ιούνιο του 2006 και στην αύξηση των εσόδων από εμπορική εκμετάλλευση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2006 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Η αύξηση του EBITDA οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη βελτίωση του μικτού 6

7 περιθωρίου κέρδους καθώς το κόστος πωλήσεων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών μειώθηκε το 2006 σε 74,2% έναντι 78,1% το Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για το 2006 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Η αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου ΑΝΕΚ τη χρήση 2006 οφείλεται αφενός στην αύξηση του EBITDA κατά 30,4% και αφετέρου στα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούσαν την αναστροφή μέρους απομείωσης της αξίας πλοίου της θυγατρικής ΛΑΝΕ ύψους χιλ. Η σχέση Ιδίων κεφαλαίων / Ξένα κεφάλαια του ομίλου ΑΝΕΚ το 2006 ανήλθε σε 0,3 έναντι 0,2 το Επιπλέον, η σχέση Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού του ομίλου ΑΝΕΚ το 2004 και το 2005 ανήλθε σε 0,8. Σημειώνεται ότι το 74,4% των ξένων κεφαλαίων το 2006 αφορά μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου ΑΝΕΚ. Το σύνολο των ενσώματων παγίων του ομίλου ΑΝΕΚ ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκε το 2006 σε 77,7%. Επίσης, το σύνολο των απαιτήσεων του ομίλου ΑΝΕΚ ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθε το 2006 σε 18,3%. Σημειώνεται ότι τα ενσώματα πάγια και οι απαιτήσεις της Εταιρίας, σε ενοποιημένη βάση, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των λογαριασμών του ενεργητικού (96%) λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών = EBITDA = Κερδών προ Φόρων = Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης = [(Κύκλος εργασιών τρέχουσας χρήσης Κύκλος εργασιών προηγούμενης χρήσης)/κύκλος εργασιών προηγούμενης χρήσης] *100 [(EBITDA τρέχουσας χρήσης EBITDA προηγούμενης χρήσης)/ebitda προηγούμενης χρήσης]*100 [(Κέρδη προ Φόρων τρέχουσας χρήσης Κέρδη προ Φόρων προηγούμενης χρήσης)/κέρδη προ Φόρων προηγούμενης χρήσης]*100 [(Κέρδη μετά από Φόρους τρέχουσας χρήσης Κέρδη μετά από Φόρους προηγούμενης χρήσης)/κέρδη μετά από Φόρους προηγούμενης χρήσης]*100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Μικτού κέρδους = [(Μικτό κέρδος/κύκλος εργασιών]*100 EBITDA = [(EBITDA/Κύκλος εργασιών]*100 Κερδών προ Φόρων = [(Κέρδη προ φόρων/κύκλος εργασιών]*100 Κέρδη μετά από φόρους = [(Κέρδη μετά από φόρους/κύκλος εργασιών]*100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (μετά από φόρους) (%) Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Μέσου όρου Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROA) = [Κέρδη μετά από φόρους τρέχουσας χρήσης/(ίδια Κεφάλαια τρέχουσας χρήσης+ίδια Κεφάλαια προηγούμενης χρήσης)/2]*100 [(Κέρδη μετά από φόρους τρέχουσας χρήσης+χρηματοοικονομικά έξοδα)/(σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων τρέχουσας χρήσης+ Σύνολο απασχολούμενων προηγούμενης χρήσης)/2]*100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα = [Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων] Άμεση Ρευστότητα = [(Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα)/Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων] ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Κύκλος εργασιών / Πάγιο ενεργητικό (:1) = Κύκλος εργασιών / Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (:1) = [Κύκλος εργασιών/πάγιο ενεργητικό] [Κύκλος εργασιών/σύνολο παθητικού] 7

8 Απαιτήσεις (σε ημέρες) = [Απαιτήσεις από πελάτες/κύκλος εργασιών]*365 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια = Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές υποχρεώσεις = Ξένα κεφάλαια / Σύνολο παθητικού = [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις+βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)] [Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/(Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις+βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις)] [Σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού] Ξένα κεφάλαια / Κύκλος εργασιών = [Σύνολο υποχρεώσεων/κύκλος εργασιών] ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (%) Ενσώματα πάγια / Σύνολο ενεργητικού = [Ενσώματα πάγια/σύνολο ενεργητικού] Σύνολο απαιτήσεων / Σύνολο ενεργητικού = [Σύνολο απαιτήσεων/σύνολο ενεργητικού] 1.2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π., εγκρίθηκαν με την από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ.: και τον κ. Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ.: καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Πατησίων 81 & Χέϋδεν 810, Αθήνα, τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά, Κρήτη τηλ.: Ο κ. Στέλιος Στάμος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά, Κρήτη τηλ.: Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Σύμβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. Επίσης, δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχει άλλο νέο σημαντικό στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες διάθεσης του δικτύου καταστημάτων της για τη συμμετοχή των επενδυτών στην παρούσα αύξηση και δεν αναλαμβάνει ευθύνες Αναδόχου ή Συμβούλου Έκδοσης. Σημειώνεται ότι, η δήλωση που αναγράφεται, εκ παραδρομής, στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, της στη σελ. 36, ότι η 8

9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. «γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει συμφέροντα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα αύξηση, εκτός από την αμοιβή που θα λάβει με την επιτυχή ολοκλήρωσή της», αντικαθίσταται με την ακόλουθη δήλωση της Διοίκησης της ΑΝΕΚ. Η Διοίκηση της ΑΝΕΚ δηλώνει ότι, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. συμμετέχει στο κοινοπρακτικό δάνειο της Εταιρίας και σύμφωνα με τον προορισμό των υπό άντληση κεφαλαίων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση όπου η αύξηση θα καλυφθεί πλήρως, ποσό 20,42 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, μέρος του ως άνω ποσού θα αποδοθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., αναλογικά με τη συμμετοχή της τράπεζας στο εν λόγω δάνειο Έκτακτος Λογιστικός και Οικονομικός Έλεγχος Ο Έκτακτος Λογιστικός Οικονομικός Έλεγχος των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π., οι οποίες εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Πατησίων 81 & Χέϋδεν 810, Αθήνα, τηλ , ο οποίος δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του Συμβούλου Έκδοσης. Έκθεση Ελέγχου του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π «Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), και οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων, οι οποίες είναι λογικές σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή, και περιλαμβάνουν την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίμηση αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, έτσι 9

10 ώστε να σχεδιάσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά όχι με σκοπό να εκφέρει γνώμη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να στηρίξουν την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο (5.3) της παρούσας έκθεσης, η Εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Δ.Α.Ν.Ε.)» ποσοστό 41,87%. Η ως άνω εταιρία έχει υπαχθεί στο άρθρο 46 του Ν. 1892/90 και δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2004, 2005 και Επισημαίνουμε ότι στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις έχει διαγραφεί πλήρως το κόστος συμμετοχής καθώς και οι απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι της «Δ.Α.Ν.Ε.». 2) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο (7.2) της παρούσας έκθεσης, οι φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και των ενοποιούμενων εταιριών για συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει, εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)», οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με το θέμα αυτό. Έκθεση επί Λοιπών Νομικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι συνεπές με τις οικονομικές καταστάσεις». 10

11 1.2.2 Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κάθε χρήσης. Οι δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π., και ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα αντίστοιχα. Έκθεση Ελέγχου των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π «Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 11

12 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Όπως αναφέρεται στη Σημείωση (1) που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΔΑΝΕ με ποσοστό 41,87%. Η ως άνω Εταιρία έχει υπαχθεί στο άρθρο 46 του Ν. 1892/90 και δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2004, 2005 και Επισημαίνουμε ότι στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις έχει διαγραφεί πλήρως το κόστος συμμετοχής καθώς και οι απαιτήσεις της Εταιρίας έναντι της ΔΑΝΕ. 2) Όπως αναφέρεται στη Σημείωση (12) που παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων οι φορολογικές δηλώσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και των ενοποιούμενων εταιριών για συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικές καταστάσεις». είναι συνεπές με τις συνημμένες 1.3. Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης και οι εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση 2006 που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Π. είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των ανωτέρω πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στη συγκεκριμένη διεύθυνση (http://www.anek.gr/sci) δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου δύναται να διενεργηθεί έλεγχος για τα κάτωθι: Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των ενοποιούμενων εταιριών (ΛΑΝΕ, ANEK ITALIA, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΕΤΑΝΑΠ και CHAMPION FERRIES) καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση 2006 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της Η έκθεση ελέγχου του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 2006, είναι διαθέσιμη, κατόπιν συναίνεσης του, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Καραμανλή, Χανιά, Κρήτη καθώς επίσης και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, Σάκη Καράγιωργα 22 και Χαρ. Τρικούπη 1, Καλλιθέα , Αθήνα. 12

13 1.5. Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των ενοποιούμενων εταιριών Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές Φορολογικός έλεγχος ενοποιούμενων εταιριών Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων εταιριών: Εταιρία Ανέλεγκτες χρήσεις Λ.Α.Ν.Ε ΑΝΕΚ LINES ITALIA Srl ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ Α.Ε ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε CHAMPION FERRIES LTD Πληροφορίες για την Εταιρία Ανάλυση εσόδων Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα και ανά γεωγραφική περιοχή του ομίλου ΑΝΕΚ για τις χρήσεις , βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2006 που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Π. και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα και Τομέα Ποσά σε 000 Εσωτερικό Εξωτερικό Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα από εμπορ. εκμετάλλευση Λοιπά Σύνολο Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Γιάννη Μυστακίδη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 13

14 1.6.2 Πελάτες Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τον αριθμό των επιβατών, Ι.Χ. επιβατηγών και φορτηγών που διακινήθηκαν με τα πλοία της Εταιρίας κατά τις χρήσεις : ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αριθμός διακινηθέντων Επιβατών Αριθμός διακινηθέντων Ι.Χ. Επιβατηγών Αριθμός διακινηθέντων Φορτηγών Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αριθμός διακινηθέντων Επιβατών Αριθμός διακινηθέντων Ι.Χ. Επιβατηγών Αριθμός διακινηθέντων Φορτηγών Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός διακινηθέντων Επιβατών Αριθμός διακινηθέντων Ι.Χ. Επιβατηγών Αριθμός διακινηθέντων Φορτηγών Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσης 2006 Οι κυριότερες επενδύσεις του ομίλου ΑΝΕΚ σε πάγια σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης 2006 που έχουν συνταχθεί βάσει Δ.Π.Χ.Π., έχουν ως εξής: Ποσό ύψους χιλ. αφορά βελτιωτικές εργασίες στα πλοία. Ποσό ύψους 604 χιλ. αφορά προγράμματα υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος της Εταιρίας. Ποσό ύψους 519 χιλ. διατέθηκε για τη διαμόρφωση χώρων μισθωμένου κτιρίου στον Πειραιά, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες και πρακτορείο (Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας). Οι ανωτέρω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν με ίδια κεφάλαια. 14

15 1.7. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ασφαλιστικές Καλύψεις Η Εταιρία δηλώνει ότι το σύνολο του ιδιόκτητου στόλου του ομίλου ΑΝΕΚ καλύπτεται ασφαλιστικά για την περίοδο για τους ακόλουθους κινδύνους: Ονομασία πλοίου Α) ΑΝΕΚ Ασφάλιση σκάφους και μηχανής (Hull & machinery) Ποσό ασφάλισης ανά σκάφος σε Ασφάλιση αυξημένης αξίας σκάφους (Hull interest I.V.) Ασφάλιση σκάφους κατά πολεμικών κινδύνων (War risks H.&M., I.V.) ΛΙΣΣΟΣ , , ,00 ΛΑΤΩ , , ,00 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ , , ,00 ΚΡΗΤΗ Ι , , ,00 ΚΡΗΤΗ ΙΙ , , ,00 ΠΡΕΒΕΛΗΣ , , ,00 ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β , , ,00 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ , , ,00 OLYMPIC CHAMPION , , ,00 HELLENIC SPIRIT , , ,00 Β) ΛΑΝΕ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ , , ,00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ , , ,00 Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. 15

16 Ποσό ασφάλισης ανά σκάφος σε Ονομασία πλοίου Α) ΑΝΕΚ Ασφάλιση Χρημάτων Ταξιδίου (Profits & Expenses) Ασφάλιση σκάφους κατά πολεμικών κινδύνων Αστικής Ευθύνης (War risks P+I) ΛΙΣΣΟΣ , ,00 ΛΑΤΩ , ,00 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ , ,00 ΚΡΗΤΗ Ι , ,00 ΚΡΗΤΗ ΙΙ , ,00 ΠΡΕΒΕΛΗΣ , ,00 ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β , ,00 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ , ,00 OLYMPIC CHAMPION , ,00 HELLENIC SPIRIT , ,00 Β) ΛΑΝΕ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ,00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ ,00 Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Τα ανωτέρω συμβόλαια ανανεώνονται σε ετήσια βάση Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ΑΝΕΚ την : Εταιρία (Ποσά σε ) Υποθήκες Πλοίων Προσημειώσεις ακινήτων Ενέχυρο επί μηχανημάτων Αριθμός ενεχυριασμένων μετοχών ΑΝΕΚ (1) (2) ΛΑΝΕ & $ ΕΤΑΝΑΠ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ANEK ITALIA CHAMPION FERRIES Σύνολο & $ Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. (1) Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ποσού για την κάλυψη δανείου με ανοικτό λογαριασμό. 16

17 (2) Έχουν ενεχυριασθεί μετοχές της ΔΑΝΕ υπέρ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για κάλυψη διμερούς δανείου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Οι παρακάτω υποθήκες έχουν εγγραφεί επί των πλοίων της Εταιρίας: A' ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Πλοίο Ημ/νία εγγραφής Τράπεζα Νόμισμα Ποσό σε ΛΙΣΣΟΣ ΛΑΤΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΡΗΤΗ Ι ΚΡΗΤΗ ΙΙ 14/11/2003 ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ EURO ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β. OLYMPIC CHAMPION HELLENIC SPIRIT ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΠΡΕΒΕΛΗΣ Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Β' ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Πλοίο Ημ/νία εγγραφής Τράπεζα Νόμισμα Ποσό ΛΙΣΣΟΣ ΛΑΤΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΡΗΤΗ Ι ΚΡΗΤΗ ΙΙ 14/11/2003 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. EURO ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β. OLYMPIC CHAMPION ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΠΡΕΒΕΛΗΣ Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Οι παρακάτω υποθήκες έχουν εγγραφεί επί των πλοίων της ΛΑΝΕ: Πλοίο Ημ/νία εγγραφής Τράπεζα Νόμισμα Ποσό ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 29/1/2002 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EURO /2/1999 EURO Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 16/2/1995 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EURO /7/1994 USD Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας. 17

18 Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες για λογαριασμό του ομίλου ΑΝΕΚ την , ανέρχονταν σε ,09 (Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας). Οι εγγυήσεις τρίτων που αφορούν εμπράγματες ασφάλειες από πελάτες προς εξασφάλιση απαιτήσεων του ομίλου ΑΝΕΚ την ανέρχονταν σε ,85 (Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας). Δεν υφίστανται ενέχυρα ή άλλα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ΑΝΕΚ εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας Τα έσοδα του ομίλου ΑΝΕΚ από την μέχρι σήμερα έχουν εμφανίσει ανοδική τάση, η οποία οφείλεται αφενός στην αύξηση του μεταφορικού έργου της Εταιρίας και αφετέρου στην αναπροσαρμογή των ναύλων της ακτοπλοΐας από τον Ιούνιο του Τα καύσιμα, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους πωλήσεων της Εταιρίας και πιο συγκεκριμένα οι τιμές των καυσίμων, χαρακτηρίζονται από κυκλικότητα. Οι ανώτατες τιμές των ναύλων όσον αφορά στα εισιτήρια οικονομικής θέσης, όπως προαναφέρθηκε, καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Οργανωτική Διάρθρωση ομίλου ΑΝΕΚ Επισημαίνεται ότι όλες οι ενοποιούμενες εταιρίες, εκτός της ANEK LINES ITALIA SRL, την ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ANEK LINES ITALIA SRL ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Εμμανουήλ Πετράκης σημειώνει στην Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου της χρήσης 2006, η Εταιρία μεταβίβασε ποσοστό 2% της συμμετοχής της στην μέχρι τότε θυγατρική «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» με αποτέλεσμα το ποσοστό της να μειωθεί από 51% σε 49%. Η νομική μορφή της «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» είναι αντίστοιχη αυτής της Ε.Π.Ε. και δεν διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αλλά από έναν Διαχειριστή. Συνεπώς, η Μητρική που συμμετέχει με ποσοστό 49%, δεν ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας (διότι δεν υφίσταται Δ.Σ. στο οποίο θα μπορούσε να έχει την πλειοψηφία) αλλά ουσιώδη επιρροή και για τον λόγο αυτό εφαρμόζει τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 28, σχετικά με την ενοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων με την μέθοδο της καθαρής θέσης» Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρίας Η αξία των συμμετοχών της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο των ενοποιούμενων με αυτήν εταιριών στις παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Συμμετοχές της ΑΝΕΚ στο μετοχικό κεφάλαιο των ενοποιούμενων εταιριών Εταιρία % Συμμετοχής την Αξία την σε 000 Αξία την σε 000 Λ.Α.Ν.Ε. (ΛΑΝΕ) 50,03% ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) 50,00% ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ) 62,00%* ANEK LINES ITALIA SRL (ANEK ITALIA) 49,00% CHAMPION FERRIES LTD 70,00% 0 0 Σύνολο * Άμεση συμμετοχή της ΑΝΕΚ κατά 24% και έμμεση συμμετοχή κατά 38% μέσω της ΕΤΑΝΑΠ. Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 18

19 Η Εταιρία εισέπραξε μερίσματα από τις ενοποιούμενες με αυτήν εταιρίες κατά τη χρήση 2006 συνολικού ύψους 175 χιλ. και αναλύεται ως εξής: Εταιρία Μέρισμα ποσά σε 000 ANEK ITALIA 102 ΕΤΑΝΑΠ 65 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ 8 Σύνολο 175 Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε Περιγραφή Ενοποιούμενων Εταιριών ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΛΑΝΕ) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, βάσει Δ.Π.Χ.Π., της εταιρίας για τη χρήση 2006: (σε 000) 2006 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά 270 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος εργασιών Κέρδη/ ζημίες προ φόρων 813 Κέρδη/ ζημίες μετά από φόρους 808 Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, βάσει Δ.Π.Χ.Π., της εταιρίας για τη χρήση 2006: (σε 000) 2006 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων 378 Κέρδη μετά από φόρους 272 Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, βάσει Δ.Π.Χ.Π., της εταιρίας για τη χρήση 2006: 19

20 (σε 000) 2006 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά 39 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος εργασιών Κέρδη/ ζημίες προ φόρων 159 Κέρδη/ ζημίες μετά από φόρους 112 Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ANEK LINES ITALIA SRL (ANEK ITALIA) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, βάσει Δ.Π.Χ.Π., της εταιρίας για τη χρήση 2006: (σε 000) 2006 Μετοχικό κεφάλαιο 94 Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος εργασιών Κέρδη/ ζημίες προ φόρων Κέρδη/ ζημίες μετά από φόρους Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. CHAMPION FERRIES LTD Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, βάσει Δ.Π.Χ.Π., της εταιρίας για τη χρήση 2006: (σε 000) 2006 Εταιρικό κεφάλαιο 0 Αποθεματικά 0 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (2.916) Κύκλος εργασιών Κέρδη/ ζημίες προ φόρων (1.632) Σημ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 20

21 1.11. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2006 που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΕΚ της χρήσης 2006, που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2006 από την Εταιρία: Εταιρία % συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης ANEK LINES ITALIA Srl 49% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Λ.Α.Ν.Ε. 50,03% ΟΛΙΚΗ ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. 50% ΟΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 62%* ΟΛΙΚΗ CHAMPION FERRIES LTD. 70% ΟΛΙΚΗ * Άμεση συμμετοχή της ΑΝΕΚ κατά 24% και έμμεση συμμετοχή κατά 38% μέσω της ΕΤΑΝΑΠ. Η ΑΝΕΚ LINES ITALIA Srl, στην οποία η ΑΝΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 49% ενοποιήθηκε την με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2006 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l., στην οποία μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου η ΑΝΕΚ συμμετείχε με ποσοστό 51%. Κατόπιν πώλησης ποσοστού 2% η εν λόγω εταιρία, από το τελευταίο τρίμηνο του 2006, θεωρείται ως συγγενής και ενοποιείται εφεξής με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ως εκ τούτου οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης. Ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Εμμανουήλ Πετράκης σημειώνει στην Έκθεση Οικονομικού Ελέγχου τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου της χρήσης 2006, η Εταιρία μεταβίβασε ποσοστό 2% της συμμετοχής της στην μέχρι τότε θυγατρική «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» με αποτέλεσμα το ποσοστό της να μειωθεί από 51% σε 49%. Η νομική μορφή της «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» είναι αντίστοιχη αυτής της Ε.Π.Ε. και δεν διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αλλά από έναν Διαχειριστή. Συνεπώς, η Μητρική που συμμετέχει με ποσοστό 49%, δεν ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας (διότι δεν υφίσταται Δ.Σ. στο οποίο θα μπορούσε να έχει την πλειοψηφία) αλλά ουσιώδη επιρροή και για τον λόγο αυτό εφαρμόζει τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 28, σχετικά με την ενοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων με την μέθοδο της καθαρής θέσης». Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά συμμετοχής των εταιριών του ομίλου ΑΝΕΚ στο ενεργητικό, στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη προ φόρων το 2006: Εταιρία Ενεργητικό Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ φόρων Α.Ν.Ε.Κ. 95,05% 88,31% 90,61% Λ.Α.Ν.Ε. 2,47% 5,02% 3,56% ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. 1,70% 1,28% 1,66% ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 0,24% 0,08% 0,70% ΑΝΕΚ LINES ITALIA Srl 0,00% 1,68% 10,62% CHAMPIONS FERRIES LTD 0,54% 3,63% 7,15% Σύνολο 100,0% 100,00% 100,00% Πηγή: Στοιχεία που προέρχονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 21

22 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά σε ' Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (9.822) (10.474) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (19.654) (22.226) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (29.476) (32.700) Άλλα έξοδα (3.117) (2.805) Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων Πλέον: αποσβέσεις Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.619) (15.211) Χρηματοοικονομικά έσοδα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Κέρδη από συγγενείς εταιρίες 0 60 Μείον: αποσβέσεις Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος (1.589) (1.337) Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά σε 0,166 0,347 Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή για όλες τις κατηγορίες μετοχών σε 0,00 0,06 Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, βάσει Δ.Π.Χ.Π., που ελέγχθηκαν από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νεκτάριο Πατατούκα και Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη των εταιριών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, καθώς επίσης και από τον Έκτακτο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Εμμανουήλ Πετράκη της εταιρίας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 22

23 Κύκλος εργασιών Το σύνολο των εσόδων του ομίλου ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2006 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. τη χρήση Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα και ανά γεωγραφική περιοχή του ομίλου ΑΝΕΚ για τις χρήσεις : Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα και Τομέα Ποσά σε 000 Εσωτερικό Εξωτερικό Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα από εμπορ. εκμετάλλευση Λοιπά Σύνολο Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Η αύξηση των ενοποιημένων εσόδων το 2006 κατά 13,7% οφείλεται αφενός στην αύξηση του μεταφορικού έργου της Εταιρίας και αφετέρου στην αναπροσαρμογή των ναύλων της ακτοπλοΐας από τον Ιούνιο του 2006 και στην αύξηση των εσόδων από εμπορική εκμετάλλευση. Μικτά κέρδη Τα μικτά κέρδη του ομίλου ΑΝΕΚ το 2006 διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Η τάση του κόστους πωληθέντων του ομίλου ΑΝΕΚ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από το 2005 στο 2006 ήταν πτωτική και ως εκ τούτου το μικτό περιθώριο κέρδους το 2006 διαμορφώθηκε σε 25,8% έναντι 21,9% το Άλλα έσοδα Τα άλλα έσοδα του ομίλου ΑΝΕΚ το 2006 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Το εν λόγω κονδύλι το 2006 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έσοδα από επιδοτήσεις άγονων γραμμών ύψους χιλ. Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου ΑΝΕΚ το 2006 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το Η ανάλυση του εν λόγω λογαριασμού έχει ως εξής: 23

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2008 Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202 Ηράκλειο Κρήτης Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ» την 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2008 (1/1 31/12/2008) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα