ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. 6204/4-3- Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Προϋπολογισμός έργου ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α και άλλες διατάξεις». Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και με το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Το Π.Δ. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1

2 Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 όπως ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Ν. 3329/2005 «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α). Το Ν. 3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α). To ΦΕΚ 70/ΥΟΔΔ «Υ10β/Γ.Π. οικ / Απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του Υπογράφοντος Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Τον Οργανισμό της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Την υπ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Tη με αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). Την με αρ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 4632/ ), ως ισχύει. Το με αρ. πρωτ. 3236/Φ305.23/ΕΣΠΑ έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β για την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Την με αρ. πρωτ. 909/ Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. Αττικής του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». Τη με Α.Π. 1641/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό MIS στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ. Την υπ αριθμ. 5207/ Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 2

3 Την δέσμευση δαπάνης ΑΔΑ ΒΕΥ5469Η26-Ω4Ω Την απόφαση Διοικητή υπ αριθμ.5923/ αναφορικά με την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης αναφορικά με την επιτροπή διενέργειας και παραλαβής παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου. Την εισήγηση της υπευθύνου του έργου υπ αριθμ. 3864/ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότρη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»με κωδικό MIS Η καταληκτική ημερομηνία και ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 21/3/13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,Τ.Κ , Τηλέφωνο: , Fax: Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή ή με courier που να απευθύνεται στην 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Τ.Κ , με την προϋπόθεση όμως της έγκαιρης κατάθεσης στο Πρωτόκολλο πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της 1ης ΥΠΕ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/3/13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. της 1ης ΥΠΕ, από τριμελή επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από τον δικτυακό τόπο Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται μόνο γραπτώς μετά από αίτημα που υποβάλλεται μέσω fax στο: ή με υποβολή γραπτού αιτήματος στο πρωτόκολλο της 1ης ΥΠΕ. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης ολοκληρώνεται 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Προϊστ. Τμήματος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Προμηθειών Κων/νος Μπασαράς ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. 6204/4-3- ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτική παρουσίαση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Το πλαίσιο του Έργου Αντικείμενο του έργου Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Προϋπολογισμός του έργου Δικαίωμα συμμετοχής...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Δικαιολογητικά συμμετοχής και Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς Ισχύς των προσφορών...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Αποσφράγιση των προσφορών Αξιολόγηση προσφορών Απόρριψη προσφορών Αποτελέσματα Κατακύρωση Ακύρωση Διαγωνισμού Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ευθύνη του αναδόχου Εκχώρηση της σύμβασης...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση σύμβασης Προτεινόμενος Τρόπος πληρωμής κρατήσεις Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου Εγγυήσεις Ανωτέρα βία Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ενέργειες Δημοσιότητας...29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...30 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...30 Υπόδειγμα Σύμβασης

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (MIS: ) Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (73.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-», Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 2012ΣΕ Έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Συμφερότερη προσφορά 21-3-, ώρα 10:00 π.μ. Τα γραφεία της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ , Τηλέφωνο: Fax: , ώρα 11:00 π.μ. - ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Συνοπτική παρουσίαση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Η σύσταση των Υγειονομικών Περιφερειών, αποτελεί τη μετουσίωση των πολυετών προσπαθειών για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας ευέλικτο και σταθερό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών της Περιφέρειας. Σήμερα, η αποστολή και ρόλος της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως άλλωστε και των υπόλοιπων Υγειονομικών Περιφερειών, καθορίζεται από τον Ν. 3527/2007. Σύμφωνα με αυτόν, η αποστολή και ο ρόλος της ΥΠΕ είναι: 1) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ως φορείς Παροχής Υπηρεσιών υγείας ορίζονται: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης Λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. 2) Η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας, εισηγήσεων μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της περιφέρειάς τους. 3) Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, της πολιτικής που χαράσσεται από το ΥΥΚΑ. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο θεσμός της περιφερειακής αναδιοργάνωσης με τη λειτουργία των ΥΠΕ ως επιτελικού οργάνου, αναπτύσσει αυτόματα αμφίδρομη σχέση με όλες τις μονάδες υγείας ευθύνης τους. Οι ΥΠΕ επεξεργάζονται τους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των μονάδων υγείας και σχηματοποιούν τη γενική περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στρατηγικής των ΥΠΕ, σε συνεργασία με τις νοσοκομειακές μονάδες, αποτελεί ένα σύνολο σχεδιασμένων ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η στρατηγική της κάθε αποκεντρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί λειτουργικό μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας. Λόγω του χαρακτήρα αλλά και του σκοπού λειτουργίας της, η ΥΠε καλείται να υλοποιήσει τη "γενική" εθνική πολιτική υγείας στην "ειδική" υγειονομική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 1ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας". 1.2 Το πλαίσιο του Έργου Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε παροχή τεχνικής βοήθειας της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής από εξειδικευμένο Σύμβουλο για την υλοποίηση έργων ενταγμένων ή έργων που δύναται να ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο Σύμβουλος θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες του για έργα που ωριμάζει και υλοποιεί η 1η ΥΠΕ αλλά και για έργα εποπτευόμενων φορέων της 1ης ΥΠΕ (ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι νοσοκομεία): Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ" 7

8 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Οφθαλμιατρείο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης H 1η ΥΠΕ και οι ανωτέρω εποπτευόμενες μονάδες της, βρίσκονται στην διαδικασία υλοποίησης των έργων που απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες τα οποία, μεταξύ άλλων, θα κληθεί να υποστηρίζει ο Σύμβουλος. Έργα της 1 ης ΥΠΕ Α/Α 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΑΔΙΟ (Ενταγμένο ή υπό Ένταξη ή Σχεδιαζόμενο) ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έργα Εποπτευόμενων Μονάδων της 1 ης ΥΠΕ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΛΑΙΚΟ Γ.Ν.Α ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ / MIS: ΑΞΟΝΙΚΌΣ ΤΟΜΟΓΡΆΦΟΣ 64 ΤΟΜΏΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Α ΣΤΑΔΙΟ (Ενταγμένο ή υπό Ένταξη ή Σχεδιαζόμε νο) ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ ΕΝΤΑΞΗΣ 4185/ ΥΠ.ΑΠ Υ4Β/Γ.Π / Φ8Γ2-9/ ΥΠ.ΑΠ Υ4Β/Γ.Π / Φ8Γ2-9/ ΥΠ.ΑΠ Υ4Β/Γ.Π / Φ8Γ2-9/ ΥΠ.ΑΠ 7602/ ΥΠ.ΑΠ 8966/ ΔΙΑΡΚΕ ΙΑ ΠΡΑΞΗ Σ 19 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΣ / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗ ΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8

9 Γ.Ν.Α ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ / MIS: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LASER ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 16 ΤΟΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1.5 TESLA ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠ.ΑΠ 5350/ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 12 ΜΗΝΕΣ / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1) ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΠ 2) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΠΥΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΥ. ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΥ. ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΥ. ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΈΧΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΥ. ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥ Ν. ΕΝΤΑΓΜΕ ΥΠ.ΑΠ / Ε.Π 1) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 9

10 ΜΑΚΡΗΣ & ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ / MIS: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» / MIS: ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ / ΥΠ.ΑΠ 7602/ / / ΜΗΝΕΣ / Ε.Π / Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / Ε.Π Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΒΥΛ 2) ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΠΥΥ 1) ΣΤΑΛΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2) ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΠΥΥ 1) ΈΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡ ΩΝ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ 2) ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1/5/2011 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ / Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΤΗΝ 2149/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧ. ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 10

11 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ MONITOR ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 5 ΤΕΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΕΜ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 600 ΤΕΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠ.ΑΠ 7602/ ΥΠ.ΑΠ / ΥΠ.ΑΠ 7602/ / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π / Ε.Π ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΈΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΔΟΘΗΚΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ.Ν.Α ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ Γ.Ν.Α ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ / MIS: ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 4114/ ,97 ΜΗΝΕΣ / Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1) ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΩΡΙΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΟΜΗ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ. ΈΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9/

12 1.3 Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υποστήριξης για την ωρίμανση - υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εκτελώντας τις παρακάτω ενέργειες: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης για τις πράξεις ΕΣΠΑ της 1ης ΥΠΕ Αττικής Σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης για επιλεγμένες πράξεις (υφιστάμενες και μελλοντικές). Σύνταξη τευχών δημοπράτησης πράξεων, γνωμοδότηση για οποιοδήποτε θέμα προκύψει καθ όλη τη διάρκεια προγραμματισμού και υλοποίησης πράξεων Ε.Σ.Π.Α. από την 1η Υ.Πε. Αττικής, παρουσία και γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία ανοίγματος διαγωνισμών, κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων. Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, καθώς επίσης και άλλων εγγράφων κατά τη διάρκεια υλοποίησης προς τη Διαχειριστική Αρχή. Υποβοήθηση στη σύνταξη μελετών κτιριακών έργων, την έκδοση οικοδομικών αδειών και υποβοήθηση στις αντίστοιχες επιβλέψεις, επιμετρήσεις έργων. Αξιολόγηση προτάσεων υποβολής πράξεων από τους Φ.Π.Υ.Υ. της 1ης Υ.Πε. Αττικής και υποστήριξη στη διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, μελετών. Τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις παροχής υπηρεσιών για την οικονομική Υπηρεσία & ότι άλλο έντυπο απαιτείται. Τήρηση χωριστών φακέλων ενεργειών για κάθε έργο. Υποστήριξη των έργων της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου. 1.4 Σκοπός του έργου Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης της 1ης ΥΠΕ, ώστε να βελτιωθεί η οργανωτική της αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 12

13 1.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/12/2015. Η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών λήγει την 31/12/ Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα του Έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που τα στελέχη του Αναδόχου θα χρειαστεί να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να ακολουθούν το ωράριο εργασίας της. 1.7 Προϋπολογισμός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (73.500,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%).Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. 1.8 Δικαίωμα συμμετοχής 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα και διαθέτουν σχετική εμπειρία με το υπό προκήρυξη έργο. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 2) Στον παρόντα διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: (Α) (Β) (Γ) (Δ) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου, για οποιονδήποτε λόγο. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που απαρτίζουν την Ένωση των Εταιρειών του υποψηφίου αναδόχου. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 1) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις : (Α) Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. (Β) Τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Γ) Τον αριθμό, τον τίτλο της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (Δ) Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κλπ). 2) Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής τρεις σφραγισμένους επιμέρους φακέλους : (Α) Το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής (παράγραφος 2.1) σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. (Β) Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (παράγραφος 2.2), σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. (Γ) Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (παράγραφος 2.3) σφραγισμένο, και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) δικαιολογητικών συμμετοχής β) τεχνικής προσφοράς και γ) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται. Σ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει μονογραφή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που υπάρξουν η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 2.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής και Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 14

15 1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία: (Α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν (Β) Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (Γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας - για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Δ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: - Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία: (Α) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: - ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και - φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 15

16 (Β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (Γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (Μόνο για τα νομικά πρόσωπα) (Δ) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. (Ε) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή. 3) Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να καταθέσει έγγραφο εκπροσώπησης. 4) Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου: (Α) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) (Β) βεβαίωση περί μεταβολών και μεταβολές, (Γ) έγγραφα εκπροσώπησης. 5) Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω. 6) Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου βιογραφικό σημείωμα) που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (Α) συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου (Β) επιχειρηματική δομή - οργανόγραμμα (Γ) τομείς δραστηριότητας - υπηρεσίες (Δ) περιγραφή υποδομών - εγκαταστάσεις (Ε) κατάλογος κυριότερων πελατών 7) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο εν ισχύ Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 1) Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που έχουν αναληφθεί από τον διαγωνιζόμενο και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως: 16

17 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για πράξεις του ΕΣΠΑ (έργα ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ) σε δημόσιους φορείς». Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει υλοποιήσει με επιτυχία ή να υλοποιεί τουλάχιστον δύο (2) έργα Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης ΕΣΠΑ σε Υγειονομική Περιφέρεια ή Μονάδα Υγείας ανεξαρτήτως μεγέθους. Η τεκμηρίωση της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του έργου γίνεται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τη δημόσια αρχή. Η τεκμηρίωση της ανάληψης του έργου που υλοποιεί γίνεται με αντίγραφο της σύμβασης. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον πελάτη, τον τίτλο του έργου, συνοπτική αναφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, την παρούσα φάση υλοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο χωρίς το ΦΠΑ. Ο Κατάλογος πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ (εξέλιξη / ολοκληρωμένο) 2) Παρουσίαση της Ομάδας Έργου με βιογραφικά σημειώματα στελεχών της. Η προτεινόμενη ομάδα του Συμβούλου, θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό και αξιόπιστο για να φέρει εις πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον η Ομάδα Έργου του Υποψήφιου Αναδόχου να περιλαμβάνει τρία (3) στελέχη με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία σε έργα Τεχνικού Συμβούλου. Πιο συγκεκριμένα: (Α) Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία: - πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - πενταετή εμπειρία σε έργα Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης ΕΣΠΑ και Γ ΚΠΣ (Β) Ένα μέλος της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτει πτυχίο Μηχανικού και τριετή εμπειρία σε έργα ΕΤΠΑ και Γ ΚΠΣ. (Γ) Ένα μέλος της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετή εμπειρία σε έργα Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης ΕΣΠΑ και Γ ΚΠΣ. Τα μέλη της Ομάδα Έργου που είναι εξωτερικοί συνεργάτες του Προσφέροντος θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες θα αναφέρεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου και στα χρονικά πλαίσια που αναφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του 3) Ισολογισμούς ή άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία, όπου να εμφαίνεται το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τέσσερεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2008, 2009, 2010, 2011). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τεσσάρων ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Ο μέσος όρος κύκλου εργασιών για τα προηγούμενα 2 έτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του έργου. 17

18 4) Σημειώνεται ότι: Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και των βιογραφικών και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 2.3 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με τα δικαιολογητικά της παραγράφου Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την πρόταση του υποψηφίου για το έργο, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις ενότητες 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 της παρούσας προκήρυξης και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1) Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά τα ακόλουθα: - Περιβάλλον και αντικείμενο του έργου - Μεθοδολογία προσέγγισης υλοποίησης του έργου - Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 2) Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου - Οργάνωση και λειτουργία της ομάδας έργου 3) Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να παρουσιασθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της υλοποίησης του έργου με τη μορφή Χρονοδιαγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει ανάλυση των πακέτων εργασίας, των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου. 2.5 Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 18

19 Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτό καθώς και σε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Τίτλος Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ) Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( ) Αξία ΦΠΑ ( ) «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Προσφερόμενα Ποσά Ολογράφως: Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό του έργου. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο δηλαδή με έκπτωση μεγαλύτερη του 20% χωρίς Φ.Π.Α, θα ζητούνται γραπτές διευκρινήσεις για την σύνθεση της Προσφοράς τις οποίες κρίνει σκόπιμες και ιδίως: - για τον οικονομικό χαρακτήρα της Παροχής των υπηρεσιών, - τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, - την πρωτοτυπία του Έργου που προτείνει ο προσφέρων, - την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, - την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, - άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κατά απαίτηση της Επιτροπής. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει την προσφορά βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων και εάν μετά την αξιολόγηση της ανωτέρω αιτιολόγησης η προσφερόμενη τιμή κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή τότε η προσφορά κρίνεται απορριπτέα. 2.6 Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν διάρκεια ισχύος μικρότερης της προαναφερόμενης απορρίπτονται. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ. Η εν λόγω επιτροπή, σε συνεδρίαση προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν νόμιμα. 3.2 Αποσφράγιση των προσφορών Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποσφραγίζεται και υπογράφεται μόνο για τα τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Επιπλέον σφραγίζεται και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, για την επόμενη φάση αξιολόγησης. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά τον έλεγχο των φακέλων των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέρονται την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέρονται και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλείται προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της 1 ης ΥΠΕ. Επισήμανση: Δύναται η αποσφράγιση των προσφορών να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων δηλ. αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς, αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος. 3.3 Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 1 ο βήμα: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 20

21 Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2 της παρούσας διακήρυξης. 2 ο βήμα. Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 110 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης και αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 70% 1 Περιβάλλον και αντικείμενο του έργου 25% 2 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου 20% 3 Οργάνωση του τρόπου υλοποίησης του έργου 25% ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 30% 1 Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% 3 ο βήμα. Αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς Αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έχουν περάσει επιτυχώς το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. 4 ο βήμα. Αξιολόγηση των Προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες δεν έχουν απορριφθεί από το 2ο βήμα αξιολόγησης - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η κατάταξη / μειοδότρια εταιρεία θα προκύψει κατόπιν της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07 (Κριτήρια ανάθεσης / αξιολόγηση προσφορών) 21

22 Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 3.4 Απόρριψη προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μια ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης 7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 8. Οικονομικές προσφορές που είναι μικρότερες από το 80 % του προϋπολογισμού του έργου και εφόσον η προσφερόμενη τιμή κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 9. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς 10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου 3.5 Αποτελέσματα Κατακύρωση 1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στον υποβάλλοντα τη συμφερότερη προσφορά. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από την 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2) Η 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ αυτόν. 3) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναγράφονται στη παράγραφο

23 3.6 Ακύρωση Διαγωνισμού Η 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης/επανάληψης του Διαγωνισμού, εφ όσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : 1) εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 2) εάν η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα διότι ο συναγωνισμός που ανεπτύχθη ήταν ανεπαρκής, ή προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού 3) εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 3.7 Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατά το Π.Δ 118/2007 ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται: Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 23

24 Οι αλλοδαποί: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β όπου βρίσκουν εφαρμογή. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Οι Συνεταιρισμοί: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 24

25 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας α της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της κατηγορίας β της παρούσας παραγράφου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1 Ευθύνη του αναδόχου Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκτέλεση της σύμβασης. Η εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης από συντονιστή θα πρέπει να γίνει νόμιμα. 4.2 Εκχώρηση της σύμβασης Δηλώνεται επίσης η απαγόρευση εκχώρησης μέρους της υλοποίησης του έργου σε τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Κατάρτιση σύμβασης Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε πέντε (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης να υπογράψει Οριστική Σύμβαση, όπου θα αποτυπωθούν το οριστικό οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, η 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. 5.2 Προτεινόμενος Τρόπος πληρωμής κρατήσεις Προτείνεται η πληρωμή του Αναδόχου να πραγματοποιηθεί ως κάτωθι. 1) 25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και την παράδοση της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης 2) 25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση των πρώτων 12 μηνών του έργου. 3) 25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση των πρώτων 20 μηνών του έργου. 25

26 4) 25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του έργου. Για την πιστοποίηση του εκτελεσθέντος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου θα οριστεί αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί με απόφαση της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των τιμολογίων τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την πιστοποίηση του εκτελεσθέντος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου θα οριστεί αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου. Η εν λόγω επιτροπή θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού με τις λοιπές υπηρεσίες, την παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου και τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παραλαβή των παραδοτέων και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του έργου γίνεται σε συνεργασία με τα επιμέρους στελέχη της Ομάδας Έργου. Ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο οργάνωσης, διοίκησης, υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση των τιμολογίων τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5.3 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου Εγγυήσεις Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5.1 με τις παρακάτω συνέπειες καθώς και στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέδωσε τα απαιτούμενα μέσα στον συμβατικό χρόνο με τις παρακάτω επιπτώσεις: 1) Προσωρινός ή διαρκείας αποκλεισμός του αναδόχου, από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα. 2) Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσο με την αξία του μη εκτελεσθέντος έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. 3) Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση, περαιτέρω, κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 4) Οι επιπτώσεις όπως ορίζονται στο ΠΔ 118/07 (άρθρο 34) 26

27 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής τιμής χωρίς Φ.Π.Α. - Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι λήγει μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους ή υπηρεσίας. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/2007). 27

28 5.4 Ανωτέρα βία Σε περίπτωση που ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ανώτερης βίας, βαρύνεται, αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς τη Διοίκηση 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού. 5.5 Υπεργολαβίες Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 5.6 Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 5.7 Πνευματικά δικαιώματα Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, που μπορούν να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 28

29 Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ο Ανάδοχος και η 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 5.9 Ενέργειες Δημοσιότητας Η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, τους χρόνους για τη δημοσίευση προκηρύξεων καθώς και τη προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών (άρθρα 30 & 32 του Π.Δ 60/2007 και άρθρο 4 του Π.Δ 118/2007). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από το Π.Δ 60/2007, το Π.Δ 118/2007, τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ ενημερωτικού υλικού/ χώρων τέλεσης εκδηλώσεων/ εξοπλισμού). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης. Με μέριμνα του Τελικού Δικαιούχου, επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και να αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ως ακολούθως: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επίσης να γίνεται αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής». 29

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Ημερομηνία 01/11/2012. Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Ημερομηνία 01/11/2012 Αριθμός Πρωτ. 1749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 03/2012 Για την συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα