CLT/CIH/MCO/2010/PI/144 Paris, 26 Février 2010 Original: English

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CLT/CIH/MCO/2010/PI/144 Paris, 26 Février 2010 Original: English"

Transcript

1 CLT/CIH/MCO/2010/PI/144 Paris, 26 Février 2010 Original: English Official Translation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Submitted by Greece

2 Ι " Νόμος 1114 τής : Περί χ"ρωσεως της εις Χάγην τήν 14ην Μαιο" 1954 υπογραφείσης Σ"μβ6:σεως ιιπερι 7tρcστ:ισί-χς των πολιτιστικών ά γαθι7j'j 'IJ Τ:f~~πτώσ::;ι ivόπλcu συρράξεως μετ:ι. ou Κcr.νο,ιισι.ιού έi<τcλέσεως αύτής, τού Πρωτοκόλλου χαί -:ων utt' άριθ. Ι, ΙΙ καί ΠΙ άτ:οφάσεων ττις διασκέψεωζ)}.- (Α' 6). "Άρθρο,: πρωτον r<'v'povtci,,:αί ~);EΙ icrxvv vόμοv ή ε!,; ΧάΥην '71'J ~ 4Ti'J ~,lc:l':)li : 9S4,:Ι-:7:'Υ?cφεi=c Σvμβa:::ϊις "ίτφί -:τροσ'τcσιc:ς Tc;": 7;"C.\ΙΤl,j";-ικώ" ;::Lyc:~wv έν περ!ρτr...j:jε! έ:;όπλο'.: a'v;jρ::::ξ::ως ~π:: Tcv f~α\.'ο1):σμοv έκϊελέ:~f.ως αvτ1is,.0v nowtckoaaov και τω,~ (ιπ' άριθ. Ι, 1 Ι και 1Ι! όπcφσσε"ων τ~:ς ΔιcσκέψΗ"ν;., τω,; ι..)πσ:-:...jv το κειυενον Eis πρωτcτ'~'~ -..:;''/ Ε\ς την Γc'\,\ικην ya(7jcrcra'~i καί είς,1!ξίαφρασιν είς T11V Έλληνικην E:t,~l ~'J'; άκολουθως : ΣΥΗΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΠΟΛIΤιΣΤIΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣ neplntciiin ΕΝΟΠΛΟΥ ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ Τά 'νψηλ:: σ"jijβαλλόμεvα Μέρη, ΔιαΤ:'ιστώνον,α ότι ίά πολιτιστικά άυαθ:: έχουν VnC:;'TEi σοβαράς ζημιc:::ς ΚΟία την διαοκειαν τω,...,eaf.vigitjv σνυκρcύσεων και ότι Εξ αίτίας της c::vαπτvξεc..:ς της πολεμlκης ΤΞχνικης αύτα άπiξιλouvται 6λονΕν και πει::ισσοτερο') από κατασ"τροφήν. ΠεΠΕισμέ.α δη :ι:ί πρcσy(~ιόμeναl βλ άβα ι είς Τ70λιTl στικά cya6q κ:::ιθι: λαου είς τον οποίο'; άνήκουν, 6T:'CϊελcV',..' jjaciβoao; -rrls πολιτισηκης κληρονοωας ::ΙλOKλτlpC'",i της c:vt}ρωποτητcς, δο';έντος, οη καθέ λα ος συνεισ~ 9έΡΕ.ί είς τό'.: παυ1",οσ "Η Ο\.-' πολιτισμόν. eec...;owvio οη ή διαψuλαξις ϊ11) πολιτ!"1,,,,ης κλη. ροvομισς 7rορ(:vσιcζΕΙ μεγάλην σημα.=ίαν δι' όλους -r::;vs λαούς του κόσμου κ:ι:ί ότι εη'οl άνάυκη να έζασοσλισση Eί~ αvτήv τή',ι κληρονοωαν διεθνής r.pcoi::::.a1a. ΌδηΥουμΕ',ια όπά 7άς άρxά~ αί όποία ι άφοροσν ΕΙς 71\.: προσιασ,οl' τ~ν Τ:"::)λιτισ,lκων Cxya6::Jv ets" 'ϊ.φι~ Π'τωαιν Eνότrλoυ ουρράξεως, ::ι.ί όπoίαt έ6εσπίσθησαυ είς τ=~ :Jυl.lβ.:r:πις,.ης ΧάΥης του 1899 κcί 1907 Ι(σί Είς το Σύ:..ιφωνον Tr:) ΟvάσΙΥκτων της 15ης, Απριλίοv 1935 θεωρώ'},..::: ότι δια να Ειναι άποτελεσμοτικη :'1 ΠΡΟ:1 τασια ':].,jt(;,;'.) 'Των άyαtι::;)ν πρέπει '.16. 6ΡΥανωθη ήδη fv καφί;) είρήνης xapl) Εις 'Τ":! μέτρα "7"όσο εijvi1'<ό::, όσο και διεθνή, Άποφ:::σισμένα να λάβουν όλα '7:Ι δv... α""':"c,...ιέτr:α.,ια ~'ό. προστατευσου'ι τα πολl71στικά άυα'3ά. Σ\Jμοωv:::ιυν ώς προς τας άκολοvθοvς οιατcξ:ξις : ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Γ~νΙKα ~πρα αψορώντα τη'.) προστασι:::".' ~Aρθoo')!. Όρισμας των πολlτιοτικω,/ άυα;}ώ'" Δι:ι τσύς σκοπό')ς Tr>8 παροvσης Συι..:β6ι:Jεως 9εωρcυν,'=:-ι ως πολτιστικά άγαθό: άσχέτως προς ΤΤΊν προέλεvσιν των ή την ίδισκτησίαν των' α) Τά άυαθ6, i\ινητc: η άκίνητα, τα οποία -:ταρουσι :Χ ~ovv μευπλα ~'.'διαφέpo'.! διό τήι.: πcλιησηκην' κληρc '/σu~~v των λαων, όπως,.6 μνημεία Tns άρχιτεκτοvικηs, της τέχ,ης ~-1 τής ίσϊόρίας, EKKλησιαCΠΙKα ή κcσμικ{j', oi άρχaιολογικέ.ς τοποθεσιες, τά οiκοδοjiκc σv'.'ολσ, τά όποία ~:Tσι όπως είναι παρουσιάζουν ενδιαφέρον ϊστcρικο f; καλλιτεχ'. ικό, τα έργα τέχνης, _τα χεφόγραφα, βιβλία καί άλλα άντικεil--jεvα καλλlτεχνικοϋ, ictc;:::hkc'j Τι άχραlολουικοϋ ένδιαοέρουτος, όπc.;ς έπίσης ::χί έ-:τιστηl--jονικαi συλλουαί καί αί σημανηκαί σvλ. λογαί βιβλίωv άρχεlων ή πιστων άνηυράψωντων άυαeώv. '76 όποία 11ερΙΥράφΟ'Jται κατωτέρω. β) Τ6: οικοοομήματα τω\, όποίων κύριος και πρoγ~ ματικος σκοπο, εί\'οι ή διαφvλαξις ή ή έκθεσις -r:.:jv ΚIνη"T~ν πολl1 ιστικων άυαsωv ώς όρίζονται είς το έδάφιον (ο), ό-πως τ6: uovaeia, οί μεγάλες βιβλιοθήκες, οί Χ ωοοl φvλe:ςεως άρχείων όπως έπϊσης καί "Τά καταφύγια ία πρo0r.ιζόμη'α να προστο"τεύσουνείς τ;ερίπτωσιν ~'lό17λoυ συρραξεως τά κινητά πολιτιστικά άυαθά, τα C.:Jιί,όμεvα είς τό έδάφιον (α) Υ) Τά κέντρα, τα όποία περιέχουν σημαντικόν άρlθμ~ν πολltlσηκων άγαθων έκ των όρlζομένων ει) τά έδάψια (α) και (β) και άνoμάζovται «κέντρα περιέχονγα μνημ:ία». Άρθρον 2. Προστασία των πολιτιστικων αυαιjων. Διά τοvς:n<οποvς τής παρούσης ΣυμβάσΕως, ή προστασία τών πολιτιστικών άυαθών πs.ριλαμβ':1yξi τίν npoσ-racrlav και τόν σεβασμόν αύτων των άυcrθcjj. "Αρθρον 3. Διαφvλαςιs των πσλιτιοϊικων άυαθών. Τά 'Υψηλά σvμβαλλόμ<να Μέρη (ιποχρεούνται νά πρoeτoιulxσoυν ήδη έν καιρι;; ΕΙρή ;ης τήν διαφύλαξιν τών πολlίιστικών άυαθών, τα όποί,..χ E\ipiJKOVTaI εις το έδαφός των, άπά τά προβλεπάμενα άποτελέσματα μιo:s ένόπλοι) σνρράξεως, λαμβάνοντα τά μέτρα, ίά άποία αvτά iπωpoύν τελεσφόρα. Άρθρον 4. Σεβασμός των πολιτιστιχών άγαθών. Ι. Τ ιχ 'Υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται είς σεβασμον των πολιτιστικών άυαθών ίών EύPΙσxo~ μένων τόσον έπί τού ~δό:φov) των, δσον και έπι τοσ έδάφους τώ; λοιπών 'Υψηλώ ; σvμβαλλομέvωv Μερώ ; άπαυορεύοπα,ήν χρησιμοποίησιν των έν λόυω άυαθών, όπως καί τών έγκαταστάσεων ΠΡΟΟϊασίάς των καί τών χώρων, σι δποίοι ενρίσχονται εις άμεσο'.) ΥΕΙΤνίασιν προς mπά, δια σxoiiovs οι όποίο ι θά ήδύνavτo ~ά ~Kθέσov ; :rά έν λάy~ άyaθά ΕΙς καταιπροφήν ή ΕΙς επlοοεινωσιν Eιl περιπτωσει ένόπλου σvppάξεως" και να άί;έ~oυν άπό πάσα'; έχθρικήν πράξ,ν έν σχέσει πράς αuτα. 2. ΔΕi.Ι έπιτρέπovται έξαιρέσει) άπό τά) vποχρεώ:rεις αl άποίαι καθορίζονται ΕΙς T11v παράγραφον 1 τού παροντος άρθρο " ειμή εις περιπτώσεις κατά τάς άποlας ιπρατιωτικήν άνάγκη άπαιτεί κατά τράπον άδήριτον τοιαύτην έξαίρεσιν. 3. Τά 'Υψηλά σvμβαλλάμενα Μέρη VπOXρεoUvται έξ άλλου νά άπαυορεύσουν, νά άποτριψουν και ΙΆv είναι ανάγκη νά παvσoυ'.! κάθε πρδ:ξιν MonTϊS. λεηλασία) η vπeξαφέσεωs πολιτιστικών άυatjων, εκτελουμένην vπό οιανδήποτε μορφήν όπω) tπίσης και πάσαν πράξιο βανδαλισμού άφορωσαν τά έν λόυω άγaθά. θά άπαυορεύσουν τήν ΙΠίταξlν των κινητων άγaθων ίών εύρισχομένων έπί τοσ tδό:φους άλλου 'Υψηλού σvμβαλλcμένoυ Μέρους. 4. θά άπαυορεvουν κάθε μέτρον άντιποίνων tvavτίον πολιτιστικών άυαθών. 5. 'ΟποιοδήποΤΕ 'Υψηλάν σvμβαλλόμeνoν Μέρος δέν μπορεί νά άπαλλαυη των ΣVμβατ'Kων Vπoxpεώσεων του πc:ρόντος άρθροv έν σχέσει πρ6ι; άλλα Ύψηλά σvμβαλλόμeνα Μέρη, βασιζόμενον ΕΙς το έπιχείρημα ότι αύτό τό, τελεvταίo δέν έχε! tφαρμόση τά μέτραδιαφvλόξεως τα δποία ΠEpιyράφovϊαι εις τό άρθρον τρία (3). "Αρθρον 5. Κατοχή έδάφους. 1. Τ ά 'Υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη, καταλαβάντα έξ όλοκλ ήρου ή μερικώς τά έδαφος άλλου 'Υψηλοσ σvμβαλλoμένoυ Μέρο"ς πρέπει ΕΙς το μέτρον τού δυνιrroσ, νά vποστηρίςοvν τάς προσπαθεία) των άρμαδίων έθνικων άρχων τοσ καταληφθέντος έδάφο"ς, πρός τόν σκοπόν της ΠΡΟσϊασίας καί δlαφυλάξεω-s των πολιτιστικών των άυαθων.. 2. 'Εάν ε{ναι άναυκαία έπείυουσα έπέμβασις διά τήν διαφvλαξιν πολιτιστικών άυαθων κεlμε:υων tντόs κατεχομένου έδάφους και (ιπoιπάvτων βλάβην άπά τάς στρατιωτικάς έπιχεφήσεις και έάν αι έθυlκαι άρμόδιαι άρ~αι άδ~νcrτoσν νά ~άβoυ'.! τοιαύτα μέτρα. ή καταλαβοvσα Δυναμι) λαμβανει, έφ' όσο') ειναl δυνατόν,καί εl) στενήν σuνερyασίαν με αυτάς τάς άρχάs, τά πλέον κατάλληλα μέτρα σvvτηρήσεως. 3. ΟΕκαστον 'Υψηλάν σvμβαλλόμενoν Μέρος τού όποίου ή κυβέρνησις iπωρeίται άπά τά μέλη κινήματos άντιστάσεω) ώς νόμιμο) αvτων κvβέρνησι), θά έπιστήση εάν E[VaI δυνατόν τήν προσοχήν αυτών τωv μελών έπί των ύποχρεώσεων σεβασμοίί "Των δ1ατάξεω" έκείνων της ΣυμβάσεΩS. αι άποίαι άφορούν ΕΙς την προστασίαν των ΠOλΙΤΙσTtKων άγαθών.

3 Άοeοcν 6. ΧαραΚΤ1ρ'lσμας τω'.., πολιτιστικών άyαi1ών. Σvμφώvως πρός.ά, διαί"άξειl "TCV 6pepov Ι 6, "Τα 'Πολιτιστ:κα άyα ά owavta: να φέροvv διακριτικόν σήμα ούτως ώσ-rε να διεvχολu\,.'εται ή άναυvωρισις --::<' YJ Άρθρο'; 7. LTpc.:r\:..JTιKC μέτρα.! Τά Ύψηλά σvμβαλλόμενα Μέρη uπσχρεοvvrαι νά εισcγάυcvν ήδη,ν "αφ",,\~ηνη, t\,.0\1<; σ-ι~crnωτικούς χανονισ',.1ους f- I τάς όδηυίας ειδικάς διαϊάξεις δια την έξασφάλισιν σεβασμοσ της παροvσης Συμβάσεως και νά έμφvσήσcvν ~δη έν καιρό;> εlρήνηl εl, "Τό προ::rωπικον τών ένόπλων των δυνάμεων πνευμα σεβασμοv πρός τόν πολιτισμόν καί τα πολιτιοϊικα άυαθό: όλων τω.., λαών. 2. 'YTroXpecvVTat να ~τolμάσoυν ή να Ιδρύσουν ήδη έν KaIpe;, είρήνης, ε!ς τό πλαίσ10ν των ένόπλων δυνάμεων (ιπηρεσίας ή είδικευμενον προσωπικόν τού όπσίου άποστcλή θα ετν~ι να έπαυρυπ\'οϋν διά τον σεβασμόν τών πολιτιστιχών άγαθών καί να σvνεpyάζωνται μέ τας πολιτικάς άρχάς τας έπιφορησμένας μέ την δια φ φuλαξιν avtwv των άγαθων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11. Περ ι της εlδικη, προστασίαl. "Αρθρον 8. Παραχώρησις ειδικης προστασίας. ι. Δύναται νά τεθη ύπσ είδικήν προστασίαν περιορισμένος άριθμός κcrrαψvυίων προορισμένων διά ίήν προστασίαν των κινητών πολιησϊικων άυαθων εις περίπϊωσιν ένόπλοv σvρράξεωςί κέντρων περιεχόντων μνημεία και άλλων άκινήτων πολιτιστικών άυαθων πολv μευάλης σποvδαιότητός. VΠO τον όρον: α) Οη.vρίσχον-rcι εl, έπαρκη &πόσ-rc::rιv από μεγάλα βιομηχα'jικά: κέντρα 11 άπ6 παν σημαvϊιkoν στρcπιωτιkόν άντικείμενον, 'ΤΟ όποίον άπο'τελεί ευαίσθητον σημείον, όπως έπι παραoείyμcrτι άεροδρόμιον. ρα5ιοψωνιχος σ-τat>μός, ίδρvμα εργαζόμενον διό τήν Ιθνικήν άμvvcv, λιμήο, σιδηροδρομικός σ-rαθμoi σημαοηκού ένδιαφέροντος η μευάλη σvykoινωνιαkη όδός. β) Νά μή χρησιμοποιοθοϋν δια στρατιωτιkovς σκοποίις. 2. -Ενα καταφvyιον διά πολιτιοϊικά κινη'το: άυαθά ovvσtat Επίσης νά τεθίϊ (ιπο εlδικην προστασίαν, έαν ε{ναι KCΠασKωασμένOν κα1'6 'Τέτοιον τρόπον ώστε Kα-rά πασαν πιθανότητα οι βομβαρδισμοι δεν δwανται νά "το προσβάλλοvν. 3. ({Κέντρον περιέχον μνημεία» θεωρειται ότι χρη 7ιμοποιεί'Ται δια σtpatiwτikov) Ο1<οποίις όταν χρησιμοποι η5η διά την μετσχίνησιν σ-rpατιωτιkoυ προσωπιφ KOV ή (ιλικοϋ άκόuη κι' έάν Tav-ra είναι διερχόμενα. ΤΟ (Χ'jτο συμβαίνει όταν λαμβάνοvν χώραν έκετ δραστηριότητε)έχουσαι άμεσον σχέσιν με 'Τάς στρcπιωτιkάς έπιχεφήσεις, τη... διαμονήν τού στρατιωτικοσ προσωπι KOU ή την παραυωυήν πολεμικοϋ Vλικού. 4. Δεν θεωρείται χρησιμοποίησις διά στραηωτικούς σκοπούς ή έπίβλεψl) πολιτιστικοσ άυαθοσ έκ των άπαριθμουμένων εις τήν πρώτην παράυραφον. άπό ένόπλους φρουροίις, εlδικως έξουσιοδοτημένους διά τόν σ.<οπόν αύτόν ή ή παρουσία πλησίον Tcv πολltlστι KOV άυαθοσ άστvνoμιkης δvνάμεως κανονικώς έπιφορτισμένης διό την τήρησιν της δημοσίας 'Τάξεως. 5. ΕΙδική προο-τασια παρ:rχωρείταl εις τά ΠOλΙϊlσ-rΙKά ό:yc ά διά.η, έυυραφη, "Των εις "Τόν.Διεθvii κατάλουον πολιτιστικων άυαθων ύπο ειδlκην πρoσ-rασίc'j). Ή έγυραφή αύτή δέν μπορεί νά είναι άποτελε φ σματική είμή μόνον έαν efvai σύμφωνο) πρό) τας άρχάς της παροίισης Συμβάσεως και έντος των VΠQ τοσ ΈκτελεΟϊικοσ Κανονισμου προβλεπομένων όρων. Αρθρον 9.. Ασυλία τών πολlτιο-τικών άυαθών ύπο ειδικην προστασίαν. Τα Ύψηλα συμβαλλόμενα Μέρη vnoxρeovvτai νά lξασφαλίσοvν άσυλlαv των πολιτιστικών άυαθων ύπο ειδικήν προστασίαν άπαγορεύοντα άπό της έυγραφης ωο εll "Τόο δ!!βvη Kα-rάλoyoν πασαν έχ6ροπραξιαν ως πρ&; αύτά και ΙξαιρΙιπι των ΠΡοβλεπομΕοων υπο "Tii' παρcυράφοv πιο"τε (5) "TOV άρθροv 8 mριπ-rώσεων, πασαν χρησιμοποιησιν τών ά-γαθων αuϊων ή της πλησίον ΠΕριοχης δια OϊpaτIWTtKOV) σxonovs. Άρθροο 10. Χαρακ"Τηρισμός και έλευχος. Κατά τήν διάρκειαν ένόπλου συρράξεvx. ίά υπό είδlκήν ΠΡΟσ1"ασίαν πoλιτιaϊlkά άυαοά πρέπει νά έφοδιασθοσν με διακριηκον σημα όριζόμενο εις τό άρ 6ρον 16 καί νά είναι ΙλεύtJερα εις έλευχο SIEθvovs χαρα Kϊ1ϊp~ ώς προβλέπεται υπό τοίϊ έκτελεστικοϋ κανονlσμοσ. Άρθρον 11. "Αροιl "Της ά::rvλίαl. Ι. 'Εάν Ιοα &πό _"Τά Ύψηλά σvμβαλλόμ,;να Μέρη παραβιαζει σχεηκως πρό, Ινα ΠOλιησ-rΙKO άycro" &πο. εl,δικ,ήν προσί,ασίαν τάς VπOXρεώσεις τοσ άρθρου 9, "το αοηπαλοο Μεροl, όσοο διάσ-rημα διαρκεί ή παραβ~ασις άπ~λλόσ:τe:αι τή~ (ιπoχρε~σεως.να διασφαλίζη την άσvλιαν του εν λόγ<f:l άυαθου. 'Εν τοίποις όποτεδήπο"τε "Το έν λόy~ μέρος SWcrrat, ζη"τεί πρcηυcvμ1vως την κατάπαυσιν αvτης της παραβιάσεως ~ντ6ς εύλόyov προeεσμίας. 2: Πλήν των προβλεπομένων ΠΕΡΙΠίώσεων τη)' πρω.η, παρcυράφcv "TOV παρόο.οl άρθρcv, ή &σvλία ~νό} πολιίικοv άυαθου υπό ε[δlκην πpoσ-rασίαν διο δίινα"ται οά απoσvρ6η ΕΙμή μόοοο εll εlδικά, περι Πϊώσεις άψεvκτοv στρατιωτικτ)ς άνόυκης καί μόνον διά το διάστημα Kα-rά το δποίον Τι άνάυκη αvτή διαρφ!<ξι ΑΙΠη διν SWcrraI νά Ιπιβεβαιωθη ειμή παρά "TOV twikec;:oλfis ση::crrιωτικοσ σχημcrrισμοv ίσης ή άνωτέραl σ11μασίαl από μίαν Μεραρχίαν. 'Οσάκιι "Τό Επι"Τρέποvv ΟΙ πεpισ-rάσειl ή &πόφασι, άρσεως "Της &σvλlας κοινοποιείται προηυουμένως εις τό άvτίπαλoν μέρος. 3. ΤΟ μέρος τό όποιον ατρει τήν άσvλίαν πρέπcι νά πληροφορήση περί αύτοσ, έντός της σuντομωτέρc:ς δυναηϊ:ς προθεσμίας, γραπτώς καί ήηολουημένως iov Υενικόν 'Επίτροπον των πολιτισϊικων άυαθών. όπωςπροβλέπεται εις τόν 'Εκτελεσ-τιγ,6v Κανονισμόν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11I Μεταφορά ΠολΙΤΙΟϊικών 'Αγαθων. "Αρθροο 12. Μεταφορά Vϊτo είδικήν npoσtacria'j. J. Μεταφορα ή όποία σκοπεί εις τήν μετακίνησιν πολιτιστικων άyα ών είτε εις τό έσωτερικόν τοσ έδάφους είτε προς κατευθυνσ!ν άλλου έδάφοuς, δύναται Tfj αl"τήσει "TOV ΙνδιcφερcμΕνcv ΎψηλcV σvμβαλλoμιoo;" Μέρους νό: Υίνη υπό ειδικήν πρoστασίαv, Viro τούς προβλεπομένους ίιπο τοσ 'Εκτελεστικού Κανονισμοσ όρο,",ι. 2. Ή μ(ταφορα όπο είδlκήν προστασίαν πραγματο ΠΟΙΕίται υπό έπίβλεψιν διεθvoυς χαρακτηρos. ή όποία προβλέπεται είς τον Έκτελεσ-τικον Κανονισμον καί φέρει το είδικον σημα τό όποίον όρίζει το άρθρο 16, }. τα 'Υψηλά σvμβαλλόμενα Μέρη απαυορείιουο πασαν txgpikhv πραξιν στρεφομένην Καϊά μεταφοράς Vτrό είδικήν προστασίαν. -Αρθρον 13. Μπαφορα εις ~πείyoυσαν περίπτωσιν. 1. 'Εάν Εν Ύψηλον σvμβαλλόμενo~ Μέρος θεωρεί όη ή άσφάλεια ώρισμένων πολιτιστικων άυαθων άπαιτεί τήν μεταφοράν 'Των κα1 ότι &πάρχει τοιαύτη έπεί Υουσα άνάυκη, ώστε νά μη δvνφαl νά έφαρμο~ij ή προβλεπομένη διαδικασία ύπό τοσ άρθρου 12, ίδίω~ κc-rά.ήν Εναρξιο ένόπλοv σvρράξεω" ή με-rαφopα δύναται νά φέρίj το διακριτικον σημα τό όριζόμενον είς 'ΤΟ άρθρον 16, έκτός έάν άπετέλεσεν άvτικείμενoν αίτήσ:ως άσνλίας, υπό την εννοιαν τού άρθρου 12, ή δ~ αιτησις αύτη άπερρίφθη. Κατά τό μέτρον Tov δυναϊοσ πρέπει νά γίνεται κοινοποίησις τ ης μεταφοράς προς τα άντίί.:c:xλα ~ρη. ΜΕ:αφορά πρός τό έδαφος έτέρα) χώρας οεν δvνcrτaι να φέρη το διακριτικόν σημα ειμή έφ' όσον ή άσυλία παρεχωρήθη ρητώς. 2. Τά Ύψηλά σvμβαλλόμεvα Μέρη θά λάβοvv Kα-rά το μέϊρον τοϋ δυναϊοϋ τάς άναυκαίας προφυλάξειs ώσ-rε αί ΠΡοβλεπόμεοαι υπο.η, (Ι) παραυράφοv "TOV παρόντος άρθρου μεταφοραί, αί φέρουσαl το διωφιτι-

4 ΚΟν,ιημα ν::χ πρcστατη.ιωνται να'.πι έχ6ρικων πρά_ ξεων <a:'7εv~υνομενω'.ι ~νc:'jτίοv των Άρ';ραν Ι4, Άσvλια ::JTτO KaT:::C"XEatV, καταληψιν και σύλην. 1. ΧcΙ::;ο'-.;ν ά'j"vλiας άπό κατάσχεσιν, κατάληψιν και σvλπv : α) πο\ιτιστιχ:c ::ΥC:ΙC ία ::ίϊοία άτrολαι.:.6cνavν τήν προστ:::σιαν ή όποια προβλέπεται vn6 τοσ άρθοου 12 ή έκεινης τού άρθρου : J β) τα μεσ-α μ:ταφορ5ς τα άποκλεισηκως άφιερωμένα Εις,":'.1 μετακινησ'.ν τσ\ούτ~'j πολι7ισ7ικων άυαθών 2. O~'δεν είς: 70 π::ρον άρθρον θά πφιοριση το δι καίωμα ~πlc'κέψεως και έλέυχοv, ΚΕΟΑΛΑΙΟΝ Ι\" Πρ::;:;-ωπικόν. Άρθρον 15. Προσωπικόν. ΤΟ προσ(..;ίτ\κό " ίο ά9ιερ~με\:oν εις την προστcσίαν των πολιτιστικων ciycsc;v πρέπει, συμφώνως πράς τάς άπαιτήσεϊς της άοψαλε:ας,.. α ΤVΥχανη σεβcσμον προς το συμφερον των έν λογω ά:υαθων καί έάν 7Τεση εις χείρας του ά'jτιπάλoυ Μέρσvς, 'JQ του έπιτρcπ~~ \. α συ...'εχιση τά KG6i-oKOVTCr τσυ έ9' όσον τά πολlη::ττίκά άυαθα οια τα: όπο1α είνα! Unt,:"Ct..".'OIJ EXOVV έπισης τrέσει ει)' χείρας τού άνϊιπαλου Mipov) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ \ ΤΟ Διακριτικον Σημα. 'Άρορον 16. Σf,μα της Διασκέψεως.!. Τό διακοιτ!κόν σημα ηϊς Lvμβόσεwς συνίσίαίαι Εκ UlcS" άσπιδος μvτερης 7:'ρσς τά κάτω, όπως περιυράφεται κατω"7ερω, φερcύσης βαθύ KVavOVV και λευκον χρώμα (εις r:vcec) c.ποτελούμε... ος Εξ.. έ...'ος -τετραγώνου βαeέωι; κυανού χρώματος του όποιοv ή μ(α ywvia εινcι τοποθετημένη ei) τήν μvτη του θυρεού και εν TplYWVC\,' βαθύ Iωcι:oυ',) υπεράνω τού τετραυώνοv' τά δυο άνωτέρω καθόρίζοvν εν τρίυωνον λευκόν είς έκάστην πλεvρόν) 2. Τό σr.ι.:.α χρησ,μοπο!είται είτε μόνον είτε Επανα Ν λαuβcvοuε\.:,:-ν η:εϊς 90PC:Ij είς ΤΡΙΥωνlκήν διάταξιν (ή μια άσπις προς τα κάτω) υπό TOV) όρους οί όποίο, προβλέπονται ΕΙς,ο άρθρον 17. Αρ&ρον Ι 7. χρησις τού σήματος. 1. Τ ό διcκοιτικόν σημα έπαναλαμβανό.jf.νον τρεί ς φορcς χρησlij.οlίοleίτω μόνον ώς μέσον άναυνωρίσεως : α) όκ!νήτων πολ!τιστικωι.' άυαθων υπό είδικην προστασίαν, 6) μεταφοράς -;τcλιίιστικc:.;v άυαθων ύπό Tovs προ ΒλεΠΟ;"':ΕΙJοvς (οπό των άρθρων 12 και 13 όρους,, Υ) avto:::;xeoiwv καταφυυίων υπό "Τοίις όρους σι όποίο ι προβλέπονται eis τόν ΈΚΤΕλεσηκόν Κανονι σμόν. 2. Τό δ!ακριτικόν σημα χρησιμοποιείτα: μεμονωμt νως ω) μεσον άνcυνωρισεως : α) πολιϊτσηκών άυαθων τα όποία δεν εύρισκον-τc'! υπό εlοlκην npoataaiav. β) των vnevevvwν -:τροσωπων δ ιά τ,ην διενερυειαν ΕλέΥχου συμφώι;ως πρό:; τόν έκτελεστικον Κανονισμον τη) ΣυμβάσΕως, Υ) του προσωπικό,:] του άψιeρωμένoυ είς την προστασιαν των πολιηστικων άυαθων, δ)' των δελτίων ταυτότητος τα όποία προβλέπονται είς "Τον Έκτελεσηκόν Κανονισμόν. 3 Κατά την διάρκειαν ~νόπλou συρράξεως,!'ι χρήσις τού δlακριηκού σήμαϊος είς οίασδήποτε άλλας περτπτώσεις πλην έκεινων αϊ όποία ι άναφέροντα! εις τό:ς προηυcυμένας παραυράφους το\} παρόντος όρθρου καί ή χρησις δ!' οίονδήπο"τε σκοποιί ένό) σήματος παρομοίου προς τό οlακριτικόι' ση μα, άπαυορεύπα l..ι, Τό δ!ακριτικον σημα δεν δί.n'αται νά "ToπoOeτηθί] ~πί οiοvδήποτε ακινήτοv πολιτιστικοσ άυαθου χωρίς νό έχη συyxρό~ως -r:οποοeτ~θη έπ αύτ?ύ ά~ει~ ΧΡ9 νολουημένη και δεοντως υπουευραμμενη υπο της :Ι:ρμοοιcς άoxη~ τοϋ 'ΥψηλοΟ σvμβαλλομένου Μέι;:>ους. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ \Ί Πεδίον έφαρμογη) της συμβάσεc...ς. "Αρθρον 18. ΈφαρμΟΥή τη, σνμβάσ,ω,. ι. Πλην τών ~ιατό:ξεων αί όποί:::n ίσχιjο'j\./ έν καφω είρηνης, ή παρουσα Σvμβασις θά Εφα,cuοσθη εϊς πeρίπ,ωσ!ν κεκηρυυμένου πολέμου ή εί) οίανδήποτε άλλ η ενοπλην σvρραξι'.l προκίιπτοvυαν μεταςv δ(;ο ή π( ρισσοτέρων Εκ των Ύψηλω,) συμβαλλομένων r~1epcjv, άκόμη καί έάν ή κατάστασι) πολέμου δ ν cljayνeι.:.piζεται vπό ένάς η ΠΕρισσοτέρων έξ αύτω,' 2. Ή Σvμβασις έπίση) θα [φαρι.:οσθη εϊς ολι:-ς "Τας πε9ιπ7ωσεις μ.ερικης ή όλll<r,~ Kα-,αλ~ΨIOω) τού έδάφοllς έvός Ύψηλοv σvμβcλλομένοv Μέρους, 6κΟ'..ιη καί έάν ή κατόληψις αστη ούδεμίαν συ\.'αντό: έ\οπλcν ά\ιτι στcσιν 3. 'Εάν μία έκ "Των μετεχο\.:σων ηϊς σνρρ6:ξ,ως 0(; \.Όμις δέν είι.:αl Μέρος -rf:s π.:'.ρούσης Σvι;βάοεwς, cί Δυι.' αι.;.ει) αί όποίαι Είναι Μέρη είς αύτή ν e& παραι.:.ει νουν δεσμει,όμε\"αι υπ' a\itfis ιίς τά)' μπας(ι Τ-:"'''Ι σχξσείς. 'Επί πλέo~' ea 5εσμΕ''::ωνταl vnb το;;ς ΣυμΒάσεως έν axtcrel προς -την έν λογω Δί.'ι,;αμιν, έά~ ή τελει.jταία διακηρvςη ότι c:ποδέχεται τάς διατάξεις κcί έφ' όσον τός έ~αρμόσε ι Άρθοον Ι. ΣVΥκρούσεlς μή διεθνους XaPCKTfi.pO) 1. ΕΙς περίπτωσιν ένότrλoυ συρράξεως μή διεθνcσς χαρcκτηρος ή όποία λαμβά\.'ει χώρα έπi τού έδάφcvς ένcc; έκ των Ύψηλών σvμβαλλομεvων Μερών, Έκαστον μέρος είς την σvρραςιν δεσμευεται να έφαρμόση, TovλάXισ-rcν, τας διατάξεις της παροvσης Συμβάσεως αί όποίω acpopovv εις τόν σεβασμόν των ΠOλιτισ-rΙKων όυαθών. 2. Τά Εν συρράξει μέρει θά προσπαθήσουν 1.:ά θέσουν έν ίοχύι χάσις είι; είδικάς συμφωνίαςπσσας ~ μέρος τών άλλων διατάξεων της παροvσηs ΣυμβάσίO~ς, 3. Ό 'ΟΡΥανlσμό) των Ή,, ωμέ\.'ων Έθνων διό "Τήν Έκπαίδεvσιν, τήν Έπιστήμην καί "[ην ΜόΡ9ωσιν δυvaici,-,ά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τά έν crvpράξει μipη. 4. Ή έφαρμουή των" προηγουμένων διατάξεων δεν θά έπηρεάση το... ομικον καθεστώς τών έν σvρράξει μερώ... ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ \ΊΙ Έκ,έλεσl,,η, Σvμβάο,ω,. "Αρθρον 20. 'EKϊελεσ-rIKός Κανοvισμός. Ή διαδικασία διά ηϊς όποίαs ή παρούσα Σvμβασις θά ές:αρμοσθη καθορίζεται εί)' τόυ 'EKτελεστtKόν Κανονισμόν δ δποίος όποτελεί αναπόσπαστον μέρος avttjo; "Αοθοον 2 ι. Πρσσ-rά'τιδες δυνάμεις. Ή παρούσα Σύμβασις καί ό 'Εκτελεστικά): Κανον! σμός εφαρμόζονται με τήν avvεpyaaiav των npcg"ta -τίδων Δυνάμεωι' των έπιφορησμένων διά τήν διαφυλαξιν τών σvμφερόντων τών εν σvρpάξει Μερών. Άρθρον 22. Διαδικασία συνδlαλλαυης. 1. Αϊ Προστcnιδες Δvvάμειs θά παράσχοvv τας καλός "Των Lιπηρεσiαs είς όλας τάς περιπτώσεις όπου Kpivavv τοϋτα χρήσιμον προ τό συμφέρον των πολιηστικων αγαθων, ίδίως έαν vπάρχη διαφωνία μετcξv των ~ν συρράξει μερων ώς προς τήν έφαρμουην η ερμηνείcv των διατόξεων της παροvσης Συμβάσεω) η του 'ΕΚίελεσTlκοσ Κανονισμοσ. 2. Προς τόν σκοπον αv"τοι' έκάστη των Προστατίδων Δυναμεων δυναίαl κατόπιν προσκλήσεως Ενός Μέρου)', του ΓΕνικού Διεvθvντού του Όργανισμοσ των Ήνωμένωv 'Εθνών, διά Τ11ν Έκπαίδευσιν, την Έπιστήμην καί itιv Μόρφωσιν, ι,α προτείνη είς τα Εν σvρράξει μέρη σννάντησιν των άvτιττρoσώπων των καί ίδιαιτέρως των VnEVeVVWIJ άρχων διά την προστασίαν τών πολιτισ"τlκων άυαθων, ενδεχομενω): έπι οvδπέροv έδάφοvι; κα"ταλλήλως έπιλευομένου. τα έν συρράξεl Μέρη δεσμεύονται να δώσουν συνέχειαν είς τας προτάσεις διά σvνάντησιν αί όποίο! -rovs ~yέljoν"to. Αί Προστά-

5 "'-'<:.)... ~.~... ) "U"",",,VV",," "f-/\"i') '-Υ"'}-ΙΙ'-'ΙΥ VIIU Iu.JV t: σνρρζςεi μ.φω'j πpιj:ϊωπcν άιιηκσν ει) oueetepau Δίιναων ή "Ι"':'ι;:οτειιιόμε'/ον (ιπό τοσ Γενικο,] ΔlευθVVΤOσ τ,::l) ΌΡΥ:n/ώσεως των Ήνω~έ'ιωII 'Εθνων διά ττιν ΈK~ ΠQιαεvσι'J, τήν Έπιστή;.ι.ην καί τηιι Μόρ:γωσιν, τό 6':Τοίcν καλείται vc λάβη μέρο; εις τήν σvνάντησιν vπο 7ην ίδιότητα -rov προέδρο J. "Ap6pov 23. Βοήθ"α τη l'nesno. ι τα (ψ:",;\ά σ~':..\βαλλόμ:να Μέρη δύνανται ιιά ~πι -<.αλ.ο.:jecv / Τ~'Ί') 7~Χ'Jι:<η;.ι σvνδρqμηv τ:)ίί 'ΟΡΥανισμοσ των 'r+;w:"'.:~..):.uj 'E9 Jc.ιJ'j δι:: τ';μ Εκπαίδιv.JΤ} Tf]") ΈπιστήμηΊ.' και τη.ι Μ'::ρ?:.:ι:;ιν, διά τήν όρυ-:χ:jω':1ιv της Τίr:ιΟGτ:.c.:;iσς τω.. πολlil:ττι!<wv άυα9ων, ή εν σχέσει προς oίo\.'δή~07e ~Τ'φ'Jν πρόβλημα το όποίον προκύ ΠΤΕ; έκ τγίς ~φαpμσy:;ς '7f"ς πα~σύσης Σ'..:μβό: Jεως ή του 'EKnλεσΤΙKOLι ΚαJΟ',,'Ι7μ..:.~' Ό 'OpyavtcriJ.O) παρέχει τοια,.:ιτ':' Ί" βοή';.:'.,::'.,' Ε'ηος τω... ό9ιων,ov προγράμματος I(~ι τω ι Οv,:ατοτήτω;.ι TO'l 2. Ό ΌρΥ.:.:... ισμcς tξο',:::ίiοξοτεί,αι νά προβαίν1j μέ ίδίι"j\.! ΠΡωτοβ~Jλiαν έπί i: j e:;.ιι:χτος αυτού εις προτά. σεις προς τα Ύψηλά: συμβαλλ6μενα Μέρη. "Αρ6ρον 24 Είδικαί σvμc?(.,)... lcl. Ι Τά Ύψηλα σvμραλλόμι'.α fι.1ερη δύνανται νά συι":::'πϊουν είοικάς σvμιψωνiας έπί παντος θέματos ΤΟ όπc~:;)ν eewpcvv Ο'κόπιμcν ι α ρvθμίσοvν κ:χωρισμένως. 2. Ούδεμία είδικη C"v;.ιφωνίc.: δύναται νά σνναφθη περιcρίζοvgα 'Την προστασίαν ή όποία παρεχπαι vπο της παροvσης.συμβάσεως, είς πολιτιστικά άγαθά και είς 'Τό προσωπικό τό άφιερωμένον εις τήν προστασίαν των. Άρθρον 25. Διάδοσις της σvμβάσεwς, Τά 'Υψηλά σνμβαλλόμενα Μέρη άvαλαμβαι'οvν /ν κα:ρί;) ιiρήνης ώς καί Εν KaιpQ πολέμου, νά διαδώσοvν,ο κείμε'ι/ο,ης παρούσης Συμβάσεως καί τού Έκτελεστι KOV Κανcνισμcσ όσο ίό Ovva:rov EvpύTεpov εις τάς χώρα),ων άνηστοίχως. 'Αναλαμβάνουν ίδιαιτέρως, να περιλάβουν,ήν μελέϊην τού παρόντος εί),ά προ Υράμματα της σ,ραηωηκης έκπαιδείισεως: καί έάν είναι δυ".'α,όν,ης πολιτική) των έκπαιδεύσεως, ovτως ώσ,ε σι άρχαί -της νά κα-ταστούν Υνωσ-ταί είς τό σύνολον -τού πληθυσμού, ίδίως εις... 2::; Ει-όπλους δυνάμεις και τό προσωπικόν τό άφιερωμενον εις τήν προστασίαν,ων πολιηστικων άυαθών. Άρθρον 26. Μεταφρά::ϊΕις, Εκθέσεις. 1. Τά Ύψηλά σνμβαλλόμενα Μέρη κοινοποιούν το εν τφος,ο άλλο, μέσ~ του Γενικού Διεvθυντoύ τοσ Όργcvισμοv,ων ΉνωμΕνων 'Εθνων διά τήν ΈKπαίδΕVσιν, ίήν Έπισ,ήμην καί -την Μόρφωσιν,,ά) Επισήμους με,g:φρcσεις ί11ς παροvσης Συμβάσεως καί,ο\} Έκτε Ί e:rϊikov Κανονισμοv, 2. 'Εξ άλλου, τούλάχισίον απαξ άνά τέσσαρα Ετη, θά άπε\.:θύνουν είς -τον Γενικόν Διευθυν,ήν, μίαν εκθεσιν παρέχοvσα τας πληροφορίας τάς όποίας θeωρoσν σκ:ι- πίμους, Επι,ων μετρων,α όποία πρόκειται να ληφθουν ή έξε,άζοντc! υπό -των άνηστοίχων,ων διοικήσεων (ύπηρεσlων) είς έφαρμουήν της παρούσης ΣvμβασΕως και τού 'Εκτελεσηκοv Κανονισμοσ. Άρθρον 27. Συναν-τήσεις. 1, Ό Γενικός ΔΙΕυθυντης,ού 'Οργανισμού των ΉνωμΕνων Έθνων διό τή,; 'Εκπαίδεvσιv,,ήν 'Επιστήμην κοί τήν Μόρς>::.uσιv BvvaTat,ij έυκρίσεl,ov 'ΕΚ,Ελεσηκοϋ Σvμβοvλiοv νά σvυκαλέση συναν,ήσεις άvτιπροσώπων,ων Ύψηλά συμβαλλομένων Μερών. Ύπο ΧΡΕούται,,'6 συυκαλέση -τοιαvτην συνοδον Εαν τού λάχιστο'},ο εν πέμπ,ον των Ύψηλών σvμβαλλομένων Μερων,ό ζη,ήση, 2. 'Επιφυλασσομένων οίωνδήπο,ε άλλων λει,ουρ Υ ημάτω ν τά όποία άνε,έθησαν εις αύτήν υπό,ης πα Ρ:nJσης Σvμβάσεως ή υπό τού Έκ-τελεσηκοϋ Κανονι ':ί'jοv, άρμοδ:ότης της σvvόδοv ειναι νά μελπcι: τά σχε τικως προς τήν έφαρμουην τη) Συμβάσεως και,ov I:,Jlό.Tt.ΛςσηΙΙ:Oυ l\.α\,.'ουισμου ΠΡΟΡΛημα,α και να OII:nv~ πώvη προτάσεις έπ' αvτών, 3. Ή σvναντησις δύναται έπί πλέον νά προβη Είς άνae.ώρησι" της ΣvμβασΕω<; η τοίί ΈKτeλεστlKOίί Κανονισμοίί Εάν ή Πλειοψηφία των 'Υψηλων σvμβαλλoμένων Με9ών άvίιπροσωπείι=r_αι εις αίπήν σvμφώνως τrρός τά προβλεπόμεναυπό του άρ{}ροv 39, Άρθρον 28. ΚVΡC;)σεις. Τά 'Υψηλά σvμβαλλόμel'α Μέρη CrJαλαμβαvοvv ι'ά λάβοw f:ν τ~ πλαισί"t' τού σvστήuατός,ω') τοσ πoι~ νικου δικαίου όλο. τά άναυ!":αία μέτρα ώστε '.:0: προ:;α Υάγουν κ:αί να ~τrιβάλοvν ποινάς ή πεlθαρχικάς κvρώσεις έπί -τών τrpoσώπων έκείνων οίασδήποτε έθνικότητος, τά όποία διαπράττουν ή -5iSovv έvτoλήν Ι'ά διαπραχθη "-αραβίασις της παρούσης ΣvμβασΕ..,ς. ΤΕλlκαί ΔlαταξΕις. Άρθρον 29. Γλωσσαι. 1. Ή παροσσα Σvμβα71ς σv'jτάι:rσ:τ=χι είς τήν άy~ Υλικήν, γαλλικήν, Ρ :",),:ί!κή'.! χ:αί ίjπavικήν, των σεσσά~ ρων κειμένων ό'j,ων Εξ r-;jov ίσχυρώ\'. 2. Ό Όρyα~'ισμ6ς των Ήνωμενω'J Έθνώ'Ι διά τήν Έκπαιδευσιν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφω'1Ι'.ι θά προβη,(ι μεταφρασιν της ΣvμβασΕως ΕΙς τας άλλας έπlσήμους γλώσσας της Γε\'ικη) Διασ-ι<έψr;.:.Jς, "Αρθρον 30. 'ΥΠΟΥραφή. Ή παρaσσα Σύι,ιβασις θά φέρη την ήμ!:ρομηνία;; της 14ης Maiov Ι954 καί ':.J) τήν 31 φ Δεκεμβρίοv 1954, θα παραμεί,!] άνοlκτή πρός ύπουραφήν ύφ' δλων τω'ι Κρατων,ά όποία προ:τεκλήθησα') εις τήν Διάιη<ε't'ιν ή όποία ΣVνEKλήθη έν χαυη άπό της 21 ης Άπριλιο'l 1954, μέχρι της 14ης Maiov "Αρθρον 31. Έπικύρωσις. ί. Ή παροίίσα Σύμβασις θά ύποβληθη πρός /πικύρωσιν Vπo,ων VΠΟΥραψάvτωv Κρατών συμφώνως πρός τάς ΆVΤIcπoixovs των Συνταγματικάς διαsικα::τία). 2. Τά όρυανα της /πικvρώσεως θα κατατεθοίίν παρ" ic9 ΓEνΙK~ ΔΙΕvθvvηj,ov ΌΡΥανισμοστων 'Ηνωμένων 'Εθνων δια τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσι'ι. "Αρθρον 32. Άποδοχή. Άπο της ημερομηνίας Ισχύος της ή παροσσα Σύμβασις Είναι άνοlκτή διά προσχώρησιν υφ' όλων των άvαφερομένω\1 εις το άρθρον 30 Κρατών τά όπaϊ,.α δέν τήν ύπέυραψαν ώς έπίσης και ύπό οιουδήπο,ε αλλου KpάTovs προσκληθ/ντο; δπως προσχωρησ1) υπό τοίί 'Εκτελεστικού Σuμβοvλίοv του Όρyαvισμoϋ των '~νωljiνων Έθνών διά,11ν Έκπαίδεvσιν, τήν Έπιστημην και τήν Μόρφωσιν. Ή προαχώρησις θα Υίν!] δια της καταθέσεως τοσ όpyάvoυ προσχωρήσεως παρά -re;, revikq Δ\EVθvντij Tov ΌΡΥαvισμοv των Ή'Jω~έv,?"" Έθνων δια itιv ΈκπαίδεvσIν, την Έπιστήμην και την Μόρφωοιν. "Αρθρον 33. "Εναρξις Ισχύος. Ι. Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθη /ν Ισχύl ΤρΕίς μηνας μετά την κατάθεσιν πέντε όρυάνων έπικυρώσεω<;. 2, ΆΡΥόΤεΡον θα τeθη /ν Ισχύl, δι' Εκαστον 'Υψηλόν σvμβαλλόμeνoν Μ/ρος. ΤρΕις μηνας μετά τήν KατCιθεσιν τoίi 6ΡΥάνοv έπικvρώσεως ή προσχωρήσεως. 3. 0\ καταστασεις ΕΙς τας όποίας άναφ/ρονται τα άρθρα 18 καί 19 θά προαδώσ"vν άμεσον lσχύv εις /ΠΙκvρώσειι; 11 προσχωρήσει) κατατεθε[σας ίιπό των έν σvρpάξει μερών ειτε πρό. είτε μετα τήν εναρςιν των /χθροπραξιων ή τής καταλήψεω<;. ΕΙς τας ΠΕΡιπτώσεις ταύτας ό ΓΕνικός ΔιΕVΘVντης τοσ ΈKπαιδΕVΤΙKOίί Όρyαvισμoσ διά τήν ΈκπαίδΕυσlν,,ήν 'Επιστήμην και τήν Μόρφωσιν θα διαβιβασ1) τάς άναφεpoμ/ναs ΕΙς τό όρθρον 38 κοινοποιήσεις δια τοσ,aχvτέροv τρόπου.

6 Αρ:φσ'.ι 54 Ά Π':"':"cλεC'J :π!:<ή έφαρο..;cυ'i ~EKcσϊO'.! ΚΡ:::'7σς Μέρος είς "Ίν Σ,.:ιμB~σιν κατα τή,) ή~εpoμηνίαν ~νάoξεως ί~x(:o~ της καί έ'ντο') πεσιό CO'J ε; ;..ιηνών θι:: λάβη Ξιπαντ(Χ... 6: άναυκαία μέτρα'διά Tr l 1J ά-:τcτελεσ:.:αtlκηv της έφαρ;"':ουήν, 2.. Η ΠΕρ!ο5cς c:,j-ril -;:: εi\.ι'q έξ ;.lηνες άπα της ημε Ρcι.;:jνiας κατα'}έσεως 1".-)') όουάvwl) έπικvρώ.,-εως ή Π:JΟ:iχωρησεω.;[ι' oίo'~δ~"':70τ~,<οατος το όποίον κατα Οέτεl το όρυα':σν Ε"ΤΙ<'.,οωcεως 1 τ;ρο:τχωρήσεωςο μετα τήν ή;..:ερoμ7 n:ι~',; Ε\;CΡ;Ξι...:ς i::rvυct;,ης Συμβ::::::;:;::..:ις. 'Άρ50α'} 35. Έδ:::~'ΙKΠ ::-r~kt:::<jl') τη Συ~iβC:;ΞjJ), Οίονδ ή7r:τ~ 'Υψηλό') ;:;\..:'~:β::::λλ:j'ξ'.lοj Μέρος δύναται κα.::: τf; '.! C;!Υμ.r l ".. f.ς ;:;ικvr:ώι:rεως 1~1 άποδοχης ή ()ία'.lδ~7'γ::'ι-rε σηυμrίν IJET' av-riιv να δ]ακηρuξη δι' ~yypi::>(1\) F;ηίl ώσ~ως r:. 77ε'...'ιλr\ οι:ένης,::i-; τ':".' Γ ενικον Δ::'}S'_'~'7~;.' "TC'J Ό:Υο-, ]";;..;:υ τω;; 'Ην.:.uμ±')ων Έθ."ών διο 'Τη',; 'F.,ΚΠQI5Fvσlv, ;;)\; 'Έ'7'::Jτ~μη\.ι καί τήν Μόρ -:,I~', Ο'7! ή napov:r..:: Σ.:ι'Jβα,;ις 6ά έ.kπ~kταθη ΕΙς όλα ; ':JίC'~<:Ιήποτε έκ τ((ι,} ~::5αψω _" δ::::: των αποίωι τάς 6:IΞ7')'ΞΤ~,:;x~.;εl) είναι..jπ :::~'3"; Ι:::J:. Ή έ'; λόυ.,,) ευυρ:cφο; δήλω:7ι; ι:? λ::,β'j i'!xv: -~:ί:; \.1ii'J~)...:. re:: τη.' ήμερομη ':ια) ΠC9'.::λ;rβ'iς T~; 'Aρ-:ρo'~' 36 Σχ~t;J<i.ις -;rρ6ς π::cηυουμένας συμβάσει).!. Είς "ίάς ;X~J';I'; μ~τ:cξ'.:ι Δv'.lαμ::ω'.,ι αί όποίαl δε~μεv ';)')'1'0\ vno τών Σ'J;.lβ :Χ'JΈω') τ :lς χ-:χυις τω) άφορω::1'ών ε:ς "'~V; \;όjj)))' K':ti τά g:;iu:t τ.)} :<ατα ;ηραν πολέμοv (Ι\") Κ.:ΙΙ είς το; ';α~..ι'τικj! βομ'3.:::ρδiσuό.l ε:.; K:CJP~ πολέjj) ΟΧ), είτ::: Π?Ό ::Ι7,)] δι' έ<~ίνας της 29ης 'IΟ'Jλίοv 1899, :ίτε δι' έ;<εί\:a; τ;ς 13η)' Όι<τω3ρίο') 19J7 καί αί όπ,)ία~ εί';αι Μέρη'::;ς -.i1 J ίt,::pjvcrav ΣvμβαJΙV, ή τ: λε'jταi::. αστη Σvμβα:JΤ; θά ο:: IV:) ι συ;..ί.πληρωματικη εί) την προ;:j?ηθεί'j...:χ;; ΣVJ;3ασlν (ΙΧ) καί είς Tovs ΠρΟ7ηρ Τψ.1ένσ'ι..:ς cis 7,-j) 1ΓPO~~ ΊdΞ~J"α; (!\') Κ':ΧνΟ';ΙJ'μ:;vς και 9:Ξ:r άντ1i':'j:-:α:ττiμη T.J σγ!:.ια τ.) 7rφΙΥρ::r~έ') εϊ; τό ά~ 9~c! 5 τ~ς πρ'oροηe,ίσης Σ'oμp::~,",; (ιχ) μέ τό aij'ja IC π,φιυραψέ,) είς T~ :5:ρ5::: :; J i G της :ΤC:,J::nJσης ΣvμβάσΞω;, cis τά.; π.:.ρl :rτ::"σξ;ς ε:ιά τ::ς όπο:ας ή π..::ροσσα ΣV:..:Ρc:σι'j KΙ:X~ 6.t."(r~\:7':",!(C; :<::ι,)ο,ισμ,; -rρ::βλέπο J'J -:ήν XP:ϊσT~' -,::..:ι c'; λόυ.-? OL::t'<;J: rli<.''jv σή.1::rr~;. 2. Είς τα;.;;xi::jel'; ;..ι'ξτα;υ Δ Jνά:.ι::..J1 δξ:;μu:::ψένων vπ,:ι,ov Σ'j;J?:Q;ΟJ της OJ6::llY<TVJ') της 15η') 'Απριλίου 1935 διά 711'Ι 7τρο.:::ττα::rί..::; ) των Κ-::λλιτ.:χνικώ ) t Έπ!στη',;"χ:ικώ; Ύ6:'J~άτων καί ίώ'ι ΊOϊO?ΙK~ν ~, "μ,ίων (ΣVoφωνο'.' ItOERIGH) καί αί όποία,,ίναι Μέοη εις τη') παρου.; αν Σ jμβασ:ν, n τr;λevταiα αύτη θά συμr.ληρω::jη τό ΣV;..ιΦ:.J'JΟ'J rιoεh(jh καί θά άνηκαταστηση την διακeιτικην σημ:r~αν την όριζομsvην Είς το ά?900ν 111 io'j Σ'J...Ι'Ρ''':'' )Ο'J διά TQJ ό;:ιιζομiνοv ΞΙ) T.J άρθρον 16 της ;ταρού:7ης Σvμβά:rεωj σήματος, δια τ:ξ:rς πε::::l7ττώ:::τειι; 0]6 τάς όποiα) αύτη καί 6 Έκτε AIΞaTIKC') Κα..''.)νισυΟς προρλέπουν Τ1ν χρησιν τσ:' Εν λόyc.::ι διακρ\τικού σήματος, "Αρ900ν 37, ΚαταΥΥελία Ι. 'Έκαστον Ύψηλό') σv:..:βαλλόμε')ον Mspo; δύναται να Kαταyyείλ~,ην n::xoova:::r') Συμβασιν έξ όνόμαιός,ov, ή εξ ό)οματος οίοvδήποτt. έδάφους δια τίς διεθνείς σχέσεις τοσ όποίου είναι VπεVθuvΌν. 2 Ή καταυυ,λία θά κοιvοποιηθij έυυράφως δι' 6ΡΥάνου κατατιθεμέvοv παρά τc:;:ι Γενικί;) Διεuθυντη τοσ 'ΟΡΥανισμού των Ήνωμένων 'Εθνών διό 1'11'.1 Έκπαίδεvσιν. ίην Έπιστήμην κα: την Μόρφωσιν 3. Ή καταυυελία θα ίσχυση εν ετο) μπα TTΊv παραλαβή τού όρυάνου καταγυελίας. Παρά -ταϋτα, έα... κατά την vτιyμην της έκπνοης αύτης της ΠΕριόδοv, τό καταυ Υέλον Μέρος ευρίσκεται είς κατάστασιν ~νόπλoυ συοράζεω), ή καταυυελία θα ίσχvση μετά το τέλος των έχ'θροπραξιων, ή εω') ότ~υ σvμπληρωθοvv σι έπιχειρήσεις 70V επαναπι:χτ()ισμου TWv noaitigt!kgjv άυαθων. "Αρθρον 38. Κοιvοπο]ήσεις Ό Γε'ιικος Διευθυ'πής το!,} ΌΡΥανισμοσ των ΉΥω ;..ιένων 'E9VuJV δια τ~ν '~κπαίδεvσιν, την Έπιστήμην και την ~""6ρφωσιν θα ΠΛηροφορηση τα Κοάιη εις τά ~τr'jia ά.ιr::rφfοljvταl T-:r άρtιoα )() καί 12. Γ':"ς έ~ίσης και τό: Ήνωμένα -Eevn πt'ρί Trls καταθέσεως όλω ι ) TCJ,) ΌΡΥανων έπlκvρώσεως. πρcσχωρήσεως ή άποδοχ;":lς τω\. προβλrnοuένων ε[ς τα άρ9r:α και 39 καί των κοινοποιήσεων και καταυυελιων τών ΠΡοβλΕπcμέvω'.,J εί) τά άρθρα 35, 37 καί 39, "Αρθρον 39. Άναθεώρησις της Συι.;βόσεως καί τού Έκτ~λεcrτικ::,j Κανονισι.ιοu. 1. ΟΙονδήποΤΕ 'Υψηλόν αvμβαλλάμεvον Μέρος δύναται \:0: ΠΡΟΤΕϊνη τροπcλουiας είς,ην παρούσα',; Σύμβασιν ή εις τόν 'Εκτελεστικόν Κα\;ονισμόν. Τό κείμενον τής προτειvcμένης ίροπολουίας Υι:ωστοποιείτcι ε!ς- τον Γενικον ΔΙΕveU\Jτην τού ΌΡΥανισμοσ των 'Hvc...=μένων Έθψ:)') διά την ΈκπαίδεvσΙI.'. τήν Έπισϊήμην και την Μόοφωσιν, ό όποίος θα τό μεταβιβ6:ση είς Εκαστον 'Υψηλόν συμβαλλόμενον Μέρος μέ τήν αίτησιν όπως τcϋ..ο άπα"τήστ] ~νϊ6ς τεσσαρc.ι:ν μηνών άν: α) έπιθvμη όπως συυκληθη Διάσκεψις διά νά μ,λ, τηθή ή προτεη'ομένη τροπολουία β) ε~ύoη Τή... άί1'οοοχήν ΤΤI) ΠΡΟΤΕη.:cμενης ΤΡΟΠCλΟΥlας άν,v Δ,ασl(Eψ,ω; ή Υ) ιuνοη την άπόρριψιν της προτεινομένης η::οπcλογίας άνεv ΔΙC::Ο1<έψεωs. 2. Ό revikoi Δ"vθvντής θά με-rαφέρη τάς άπαντήσ"ς αl όποία ι Ιλήφθηααν κατ' ΙφαρμΟΥήν τηι παραυράφοv Ι τού παοάντοι άρθροv, είι όλα τά 'Υψηλά σvμβαλλάμενα Μέρη. 3. 'Εάν όλα τά 'Υψηλά σvμβαλλάμενα ~~Eρη τά όποία έντcς τού προκαθορισθεντος χρονικaσ όρίοv!υνωοϊοποίησαν ίάς άπόψξις των είς τον Γενικόν Διεv ΘVVΤην τού ΌΡΥανισμοσ των Ήνωμένων Έθνών δια τήν 'Εκπαίδευσιν, την Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν καί σvμφώνω; πρός τήν παράυραφον 1 (β) τού παρά., τος άρθροv, τόν πληροφορούν ότι εννοούν άποδοχήν της τροπολουϊας άι:εu Δlασκέψεως. κοιvοποίησιs της άποφάσεώς των θά Υίνη (ιπό τού Γενικού Διεvθvντού σvμφώνως προς τό άρθρον 38. Ή τροπολουlα θά κατα" σ-rή Ισχvρά δι' όλα τά 'Υψηλά σvμβαλλάμενα Μέρη μείά τήν πάροδον ~νενην,.α ήμερων (κατά την έκπνοή ν ~νevtϊντα ήμερών) όπά της ημερομηνίας της τoιaντης κοινοποιήσεως. 4. '0 Γενικός Διευθuvτής ΣVYKαλεί Διάσκεψιν ~ων 'Υψηλών σvμβαλλoμeνων Μερών διά νά μ,λετηθη ή προτεινομένη τροπολογία ~αν τού αίτηθη να πράξη ούτως (ιπό περισσοτέρων τού ένός TpiTOV των Ύψηλών σvμβαλλο!liνων Μερών. 5, ΤροπολΟΥίαl,ίς Τ11ν Σνμβασιν ή,ις τόν 'Εκτ,λ, σηκόv Κανονισμόν αί όποία ι vπέcrrησαν -την προβλεπομένη υπό της προηυοvμένης παραγράφου διαδίκασίαν, θά iaxvaovv μόνον άφοσ εχουν όμοφώνως υίοθετηθη υπό των 'Υψηλών σuμβαλλoμενων Μερών τών άvτιπροσωπεvομένων εϊς την Διάσκεψιν καί EXovv yivel άποδεκταί ίιπ6 ~Kάστoν -:-ων Ύψηλωv συμβαλλομένων Μeρωv, 6. Άποδοχη ύπά τών Ύψηλωv συμβαλλομένων Μερων των -τροπdλουlών είς τήν Σύμβασιν ή τον Έκ-τελεστικόν Κανονισμόν, ::χι' όποία ι υίοθετήθησαν υπό της Διασκέψεως καί τών οποίων ΕΥlνε μνεία εις τάς παραυράφους 4 καί 5, θά ΠΡαΥματοπόιηθη δια της κr.rrαθέσεως έvός ~πισημοv όρυάνοv παρά τί;:ι revikq ΔΙΕv6υv1j τοσ ΌΡΥανlσμοσ των 'Ηνωμένων Έθνων διά την' Εκπαίδευσιν, τήν tπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν. 7. Μετά την ναρξιν ίσχύος των τροπολουιών είς τήν παρουσαν Σύμβασιν η είς τον Έκτελεστlκόν Κανονισμόν θα παραμέν1j άνοικτόν πρός έπικυρωσιν η προσχώρησιν μόνον τό τροποποιημένονκείμενον της Σvμβάσεως ή τοσ 'Εκτελεστικοίί Κανονισμcσ, "Αρθρον 40. Πρωτοκόλλησις, Lvμφωνως προς τό άρθρον Ι 02 του Χάρτοv τών Ήνωμένων 'Εθνων, ή παροσσα Σύμβασις θά πρωτοκολληθη είς την Γ ραμματείαν των 'Ηνωμένων Έθνών. Είς πίοϊωσιν των άνωτέρω οί υπουεγραμμένοl προσnκο'ιπως εξουσιοδοτημένοι, υπέυραψαν την παροσσαν Σvμβασιν 'ΕΥένετο έν ΧάΥ'!J, την 14ην Maiov 1954 εις έν μοναδικ,?ν άντί,vπσv_ τό οποίον κατετέθη ει') τά άρχεία TO'J ΌΡΥαvισμοv των 'Ηνωμένων Έθνών διά Τ1Ίν

7 t:.j<..'j'ji... t'..u., lην t:.πigτημn\' Υ,αι την ινιορφωσιν και πlστgποιημε'.. α άκριβη C\/ΤιΥΡαφa θά διατεθοσν εις όλ~ τα 1< ράτ:,,\ τα όποία C'lα~εpoνται είς τά άρβρα 30 και 32 ως έπ\σης καί είς τα Ήνωμέ'.'α WΕSνη. Έκτ:λεστικος ΚαΙ/σ\,;ισμός της συμβάσεως δια την ~Ροσ7ασiα'J τών πολιησ"":';κc7)v άυαθών είς ΠΕρίπτωσιν έ'.1'όπλου ::τνρρ:::ξεως. ΚF:ΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΏΤΟΝ Έλ'ΥΧΟI ΟΑρΟοο\' Ι. Δι:Gvης KaT6:AIJYcs πρcc;ωπικοτήτων. Ά.. -::. της έ\.'άρξεως ίσχ,:.ιος της Συμβάσεως ό ΓενΙKι)s Διε\.:~νντής '70ύ 'Opyavrcruov τών Ήνωμ~,'ων Έθνών, διc 'Την Έi<.παιCεvσιν, την Έπιστήμη ; :<cί τήν Μόρφωσιν C"'..J\;,7.:)acrEI διεθ\ η ι;c:rcλουο'j ό όποίος άποϊελετ ~αl ~K πρcσωπικστήτωv εξουσιοδοτημένων (rno των 'Υψηλών CVΙJβαλλομ{νωv ΜεΡών ώς άρμοδίων δια τήν ΕκτέλΕαιν,ών έρυων τού ΓΈyl~.'?ύ ΈΠ!ίρόϊΤου ΤΓολιτιστικώ'l άυαιξ'ών. Αύτός ό Jo.:cταλΟΥος θά?ναθεωρείτα~ι ΠΕριοδ\κώς 71) πρωτoβωνλίςr του Γε"ΙΙΙΚΟ'..) διευθvντoυ τοι) ΌΡΥανισμοv τών Ήι ωμε'ι.:ων Έθ..:ων διά τήν 'Εκπαίδευσιν, τήν Έπισίήμη... καί τήν Μ6ρφωσιν KCΠόπlν αίτήσεων ('ποβαλλομ.ένων (ιπό η:::, ; 'Υψηλων ΣVμβαλλομΕΙ'ων MEr.tjv "Αρθρον 2. 'Οργάνωσιl έλlγχ ου. Άπό ίην στιυμήν καίά την όποίαν Εν Ύψηλόν συμ~ βαλλόμενον Μέροl μετέχει ΕΙΙ Ινοπλον σνρραξιν ΕΙς την όπaiαv έφαρμόζεταl τό άρθρον 18 της Σvμβάσεωs : α) 'Ορίζει Ενα άντ1πρόσωπον διά τ:χ κείμενα έπι,ov έδάφονς του πολlτ1οϊlκά άyαeά έαν κατέλαβε ξέvοv Eoc<tol, θά ΠΡΙΠΕι νά διορίαη Εlδικον άντιπρ6 σωπcν διά ίά πaλιίlcjϊιkα άυαθα ίά όποία Εvρίσκοvται ιις τό εν λόy~ κατεχόμενον έδαψος. β) Ή προστάης δίιναμις ~Kάστoυ _άντιπάλου Mέ~ ρους ορίζει άνηπροσώπου') πλησίον του ~ν λ6υt{). Ύψηλου σvμβαλλομένου Μέρους σvi-lφώνως προς το άκολουθουν άρθρον 3. Υ) Διορίζεται, παρά τ", Ύψηλ", συμβαλλoμiν~ M~ρει Γ.ενικός Έπιτροπο') δια τα πολιτιστικά άυαόα, σvμ9ώνως προς τό άκολονθουν άρθρον 4. "Αρθρον 3. 'ΥπόδΕιξει') άντιπροσώπων 'Των προστάηδων δυνάμεων. Ή Προστ6:ης δίιναμις ύποδεlκνύεl -rovs άvτιπ~oσώπους της μεταξv τών μελών τού διπλωματικου της προσωπικοv ή T:JV προξενικοσ, η με ϊllν σvμφωνίαν του Μέρους πλησϊον τοσ όποίου θα άσκηθη η άποστολή της, μεταξv όλλων προσώπων. Αρθρον 4. 'Υπόδειξις Υενικού Επιτρόπου. Ι. 'Ο γενικός 'Επιτροπος πολιτιστικών άγαeω"'.; Εκλέγεται διά κοινης συμφωνίας άπά τόν διεθνή K~άλΟΥον πρoσωπιkoττi,των, υπό του Μέρους πλησιον του 6ποίου θά άσκήση τά E'pyo'J του καί υπό των προσ -ra1'ibwv δυνάμεων τών άντιπ6λων Μερών. 2. 'Εάν τά Μέρη δεν συμφωνήσουν έντός τριών εβδομάδων άπά της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων έπ' aviov τον σημείου -ravta αίτωvται άπό τόν Πρόεδρον του Διεθνους Δικαστηρίου νά υποδείξη ϊόν Υενlκόν 'Επίτροπον. ό όποϊο) δεν θά άναλάβη υπηρεσίαν, πpι~ επιτύχη την συυκατάθεσιν τού Μέρους παρα it{) όποi~ θά άσκήση την άποσ,αλήν του. 'Άρθρον 5. 'Αρμοδιότητες άντιπροσώπων. Οί άντ1πρόσωποι τών προστατίδων δυνάμεων δια Π\UΤωνOυν τάς παραβιάσεις της Συμβάσεως, διενερ Υοσν άνακρίσεl<; με την avykoτceeatv τού Μέρους πλη~ ι:rίoν τού όποίοv άσκοσν τό έργον των, έπί των περιστατικων τά όποία προξένησαν τάς παραβιάσεις, πραυματοποιούν διαβήματα δια 'Την KατάΠΑVσ~ν αύτων και είς περίπτωσιν άναυκης 'Τάς Υνωστοποιουν είς ίόν Υενlκον Έπίτροπον, Τόν τηροσν ένήμερον διά τα)' δραστηριότητας των. "Αρθρον 6. ΆρμοδιότηΤΞ5 TOV γενικού έπιτρόπου. 1. 'Ο ΥΕνικο; 'Επίτροπος πολιτισηκων άυαθων ~rrιλα~βάν" αl μαζί μι τον άντιπρόσωπον τοσ MΙΡOVς πλησίον τι:ίι όποίοv άσκεί τό ερυο\1 του και μαζι μ.έ τοίις EνΙιαφ:ρouένov)' άντιπpoσώπoυ~, των θεμάτων τά όποία του παραπέμπονται ΈV σχέσει πρός την έφαρμουην της ΣυμβάαΕως. 2. "Εχει τό δικαίωμα του άπoφασίζflν και δloρίζflν εις τάς περιπτώαεις τάς προβλεπομινας Vπo του παρόντος Κανονισμου. 30 Μέ την συυκατάθεσιν τοvμ'ρ~vς πλησίο" του όπο:οv ουτος άσκεί τό EPYo'J του, {χει τό δl'!<αίω~α νά διατάξη άνάκρισιν ή να την διευθίινη ό ίδιος. 4. πρoβαίνeι πλησίον των εν συρράξel ΜΕρών η τό')') Π;:οπατίδων δvνάμεω'] αίιτων εις παν διάβημα τό όποίον θεωρεί χρήσιμον διά την ΙφαρμΟΥην της Συμ. βάσ.ω<;. 5. Καταρτίζει τάς άπαραι-rήτoυς a:'jαφορ'::ς ~πί της Τl1ρήσΕως της Συμ~":':..:rεως KC.! τάς κοινοποιεί εις Τ:: ΙVδιαφeρόμινα ΜΙρη και τάl προcrrάτιδας δυνάμeις. ΙΑποστέλλει ά')τίυραφα είς τό'j revikoό ; Διεv9vντήv -τσό ΌΡΥανισμου των Ή ;ωμένω') Έθ:.ιώ ) δια τιί'! Έκπ:::ίδΕυ J'I'.', τήν ΈΠΙΤτήμην καί τή'ι ΜόΡ9ωσιν, ό όποίος θά μπoρ~ί να κάμνη χρησιν μόνο,; τω ) ίεχνικω') στ.:;ιχείω Οταν δέν (ιπάρχει προστάτις δύναμις, ό ΥενικCς -Επίτροπο) άσκεί τα) άρμοδιότητας της προ::rrό:τιδcς δwάμ,ως όπωl ορίζεται Είς τά άρθρα 21 και 22 της ΣvμβάαΕωl. Άρ9ρο', 7. 'Επιeεwρηταί και έμπεiρ::ιυ:.ιώμονες. 1. Όσάκις ό Υενικός 'Επίτροπο) 1ΤολlΤ1':'ϊΊκων άυαθών κατόπιν αίτήσεc.:.ς η ΣVνεν\ oή-:τεως των ~νδιαψ~poμένων άντ1προσώπων τό θεωρεί άναυκαίο'..'. πpoτ;:ιvει πρός ΕΥκρι-:τιν τοσ Μέρους παρά τ4) όποίc:j ά:rκεί τό εργον του, ε... πρόσωπον με τήν lδιτότητα του έπιθεωρητου πoλιτιcπ ικων άυαθων Ιπιφoρτισμi, oν μξ ώρισμ1νην άποcrrολήν. Ό ΙΠιθΕωρητηl ElvCI VπEΊΙΘVVOS μόνον έναντι του Υενικοϋ 'Επιτρόπου. 2. Ό γενικός Έπίτροπος, οι άντιπρόσωποι και οί 1πΊθοωρηταί ovvavtci νά προστρέξουν ΕΙς τάς ίιπηρεσία) έμπειρουνωμόι"ων οι δποίοι ώσαύτως θά πρoτεί~ νω... ται πρός έυκρισιν υπό τού άναφερομένου εις τήν παρουσαν παράυραφον ΜΙρους. Άρθρον 8. Ασκησιl του έρυου του έλιυχου. ΟΙ γενικοί 'Επίτροποι πολιηστn<ων άυαθων, οϊ α/rτιπρόσωπoι των προστατίδων δυνάμεων, ΟΙ έπιθεωρηταl καί οι εμπειρογνώμονες, εις οόδεμίαν περ: πτωσιν δwανται να Vπεpβoϋν τά όρια της άπσστσλης των. θα πρέπει ΙδιαΙίέρωs νά λάβουν τά όρια της άπαστολης των. θα πρέπει ίδιαιτέρως νά λάβουν υπ' όψ1v τάl άνάυκαl άσφαλεlας του Ύψηλοσ συμβαλλομiνοv Μέρους πλησίον τού δποίου ovτoι άcτι<ouν τό ερυον των και να δ ίδονν προσσχην εις όλας τα περιστάσεις ΕΙΙ τάl άνάυκας τηl crrρατιωτικης καταcrrάσεω<; τά) όποίαl θά έχη κάνη yνωιrτάl ΕΙς αvτoίις τό Ιν λόy~ Ύψηλ6ν συμβαλλόμενον Mtpos. Άρθρον 9. Άντικατάστασις πρoσ-rάτιδων δυνάμεων. 'Εάν τό ΙV συρράξeι ΜΙροl δlν ώφελείταl η δέ" ώφελείται πλέον, άπο την δραcrrηρι6τητατης προστά TISOS δυνάμεω<;, εν ούδιτερον KpάTOS SwαTat νά παρα Ι<ληθη νά άναλάβη το λeιτoνρyημα τής πρoo::rότιδos δυνάμε:cι.jς, vποδεικvvόμενον υπό τού yevtkou 'Επιτρόπου πολιτιcrrικων άυαθων κατά την προβλεπομiνην Vπo του άρθρου 4 άνωτιρω διαδικασίαν. Ό yeνιkoς ΙΠlτροπος τοιουτοτρόπως vποδεδeιυμlνos /μπιστεύεται Ινδεχομένως ΕΙς τοίις ΙΠιθΕωρητάς τό εργο" των άvηπροσώπων των προστατίδων δwάμεων Ώs δρίζείαι Vτrό τού Παρόνvτoς Κανονισμού. Άρθρον 10. Δαπάναι. Ή άμοιβή και τά έξοδα του Υεν1κοϋ Έπιτρόποv πολιτιστικων άυaeων, των άπιθεωρητων και των έμπειρουvωμόνων, έπιβαρίινουν το Μέρos: παρά Tc7J δποί-

8 ~ άσ1<ού'.ι,ο εουον τω'.ι Ή :xc..ιoιβι) Kr:τ:! τ~ Ξξοδα των άιίτιποοσωπων τω,.ι ΠΡrJJ'τατίδ:...J-) δ\jvcί'l~:.uι θά άπcτελέσοvν άντικε,μξνο'.ι σjvε;.ιvοήcrξ:.j; μeta~υ :Ξ1<ΞΙΙί...)Ι.! και των Κρατών τ "::;'Ι όποιω... Οιαφ'Jλ:Χ:::rσ.::ι'J'.ι,ά σvμ-:;jξροντ:::, ΚΕΦΑι\ΑIΟΝ 'Ι ΠΞΟΙ της είδικπς πο,:::ττα:nας.. Ασ:,οο... ί Ι Πο';)χεφα 'κσ:rαφvυ~::: i Έ-::'!;: ΥψΓ1,λόν :;'J...ιβαλλό~'!.;cν :'V1 ;Jos, κατα την δι6ρκει::::ν c,ό-:τλο'j σvρ()::ςεως, Εχει όδιυηοή άπο άπι=οβλέπτοi.:ς ;;~pι,;,τ::::σrll) Ε.ίς Tf!V δημιοv::'υία'.' ΠΡΟΧΕφοv να,:::φ:";υ ':": :::.:~ ~&\/ [~~la;,:lίii ~ά ϊε5η TuVTu υπό είδικτγ) ~'Ί::JC:;-;'C;Ι,-"'::, ~:'~ KOl:" "Clcr ά~έσc...;ς :i.;.01.1 Υεl./ικόν Έ::-~τρ:π:.,:. -:r.cic'c C::J:<EI ίτ:::φ' CVTW τό έρυο", TOV. 2, C:::,~ Y~' I~:.;C Έ77Ι-ΙΡΟΠ':"-; -:-εω;,τ) δ,ι ~: πεοισ'"ίά :"[I~»,,JI 1\.. η;.:.:...icr Tc7n/ 9Jλcσ,-')j..:ένω, tis 16 ιτρόχεl;,:ο'.' "::::τ.::::>ι.. ΥΙ :,'.' -:"ίολι Tι'J ίιy.c::::ι..,);y':: :CJ " OIKC'! 'JΛΟΥοvν τοι '-"'Τ7',') ~,έ~γ::α'), δύ...:ιτcί να έςοvσιο::>οτήση τό Ύψησ'}I1(~Ι::", ",-)~:Ξ'JΟ." ""ιc:~,.. ά ':έση έτr' CVTOV TOV κατα?,:υ :ou τ j (ιπ6 ϊο.) ;~:J3r~":J 2! ~~ ιζ6μενο ι διc:κριτικό.ι ση;..ια Κc!.σr.::::ι~i ϊι'! άπό.:::.:σι'.. Tr," ~ I'~ -ovs ένδιαιrερ :;J~'!C~~ ~ΚΠCC: ',-C,),t)v) 'r'-:v Π:ο :rτcτ:5:.ι.)) Δυ\ ά μεω"j, ΕκαJτσς Tί ;~' :'"":οι':'. δ,_"c.:-:-::ι, Ε.τΟς ΠΡ_'~Ξ7μίας 30 ήμεοwj, '.'U δ;ατr:.ς.j Ι'Π άποσvρjη,.ό σημα 6:..:.Ξ7ζ..Jς, 3. 'Από -;-:;ς ::r ~tyj;l) Kc::r,:: την όποί :t: οί έν λόy~ έκπρόσ..ι.:ι7:'σι ~Υ. ('):;ΤJπc\ησ,::::... τη.., έυι<οισίν των τi έάν παρ~λ~.,::.,; Ξ::... fu t>'i::jtc'::;e...j) \;'1) τ 7J) Εν3lαQεJομ~νων έκπροσώπω'.ι ή προθεσμία τώ 1 :0 ήμερω } και έφ' όσον το ποοσ..:..jr:ιιjό"!'.ο"τσφυυιον ΠΛηροί, κατά ί11ν Υνώμ'-ιν τού re~'ik'jv Έτ:ττρόπcv το.)ς ~; 6:pep~ 8 ΠΡcGλ,:-rcμ~ ',ους όοο'..;c 6 Γε',ικ6ς 'Ξπίη::ο:""ο') ζητεί άπό "'Τον ΓεΙιΙκόν Διε,ve""",Π'lν TCV ΌpyανIΓJ~!'".)ύ -rc::.v 'HVVJui.;...,v 'Εθνω,.' δια τή'} 'Εκπc(5ε'J::ΤΙ', ϊη) 'Επι:::rτrιμl'..' και ί'l'j Μόρφωσιν τή') {ΥΥρc:φη) "10:'; ~:X'7α:p",y(Ov ε1,\" τό Μητρώον των πολιτιστικ',:)ν CΥαθ':;, (ιπό είδι'<ή.' Τ!-:"::Τί:". atcr'j, -Αρ:)οο' Δι,::θνές ΜηΤJ:;)Ο'Ι Π'JλΙίi 7 ΓΙΚ'';''') 'ΑΥα:ων ί::: ύπο Είδικην Π1;ϊΤ::Ι::ίί:υ. t. ΔημιουΡΥείται (ιδlε5'ιε') Μ '1τρ ';".J) Η )λιτιστικων άυcθων ύπο είδικήν ΠΡΟ'Jτασια.')}, 2. Ό ΥΕνικος Διωθυντης T:JJ Ό;JΥ.:rJισμ,.J,Jτων Ήν...:: ;..ιένων Έ:Ι~'ώ/ aιc την 'EKTϊ,J<SoΞv:::rIY, τη,) Έπισιή;.ιην -τήν Μόρ?ωσιν, φvλάττει τό Ε\' A6Yt:J Μητρώον.., οστέλλ,:ι ''::'πίυρα!ο'ι ets τό'.' Υ'='Τ<Ο'Ι Γρ:::ι:μ;.:.ατΕι:Ι τοσ 'OOYC:~T:;UOV Ή::.J...ιl'.ιωJ Έ~:(-;': l~ai ~ί:; τά Ύψηλ-:Χ σ'jμ:3αλλο "να Μ,ρη 3. Τό Μητρωον διαι?:ίται εις i':ς:ρ:χλαια. ~Kα:noν -των όποιων φεοε:ι τό όνομα Ενός έ:ι< των Ύψηλω,.. σvμβ::-t, λομέvωv M;~ώ/, 'Έκα:::rτΟ'} κεφαλαιον είναι διηρημ~')oν εί~ ;-ρείς ί7αf=αυράφοvς ητλοφοροuμένο'jς άντισίοίχως: καταφύυια. {(κέντρα περιέχο."τα μνημεία», άλλα άk~νητα -:"Τολlτισ"Τικά CΥα5'6. Ό YEVIKO) Διεvθvντης όρiζει λεπτομερως τα ΠiΞ~ΙEXόμενα έκάστ.jv ΚΞφαλαίav. "Αρθρον 13, Αί-τήσ", εγγραφη, Ι. -EKQ'J'TOV Ύψηλόν σvμβαλλόμεvοv Μέρος δvvαται να ζητηση παρά ιί;) yevike;, Διευθυντη του Όρ Υανισιιο"; των Ήνωμένω..' 'Εθνων διά τή.; 'Εκπαίδεvαιν, την Έπισιήμην καί τήν Μόρφωσιν, ττιν έυυραφήν είς το πρωίόκολλον, ώρισμένων καταφvυί(,jν, «κέντρων περιεχόντων μνημεία» ή άλλων άκινήτω.' πολιίιστικων άυαθων, ευρlσκομένων Επί το.,; έδάφοvς TQV. Είς τας αιτήσεις παρέχονται ένδείξεις οlά ηιν τοπcθεσίαν των πολιτιστικών άυαθων καί βεβαιώνειαι ότι ϊαστα πληρουν τούς προβλεπομενοvς υπό του άρθροv 8 της Σvμβάσεως όροv). 2. Eis περίπτωσιν καταλήψεως, ή καταλαβουσα Δvναμις εχει τήν οvνατότητα να ύποβάλη αίτήσεις- eyγραφη~,, 3. 'Α Υενικος Διευθυντής του 'ΟΡΥανισμου ϊων 'Ηνωμένων Έθνών δια -την 'EKπαίδΕVσιν. ίήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν όποστέλλει άνω καθvστερήριίσεως ':JντίΥΡαφον ίων αίτήσεων ΞΥΥραφης ει) ~KασToν έκ των Ύψηλών σvμβαλλομένω'j Μερών Αρθρον l4, "ΈίΙστασις, Ι. -Εκασ,ον '"ίών Ύψnλων συμβαλλομ.ένων ΜερώΙ.! δυναίαι ",'c ύποβάλλη ενσ~ασιν κατά της εγυραφη) ένος πcλιτισ,:κοσ άυcrt10v, οι' Επισ-τολης άπεuθvνομενης προς τό'.ι Υενικόν Διευθυν,.ήν -τού 'ΟΡΥαίΙισμaυ τ~ν 'Ηνωμένων 'Εθνών δια τήν ΈκπαίSruσιν, τήν Έπιστημην και τήν Μόρφωσιν. Ή Επιστολή αύτη πρεπεl νά ληφ'3η VΠΟ TOV Γενικοϋ Διεuθv\.'-τοϋ εντόs πρoθεσμ~ας τεσσαρων μηνών άπα της ήμέρας κατά 'Την όποιαν oύ~ τος άπεσ-τειλε άντίυραφον 'Της αίτήσεως έγυραφης. 2. Τaιc:'..rτη Ε\'στασις πρέπει νά είναι ήτιολουημένη, Τ ά μόνα έυκυρα :::ίηα δuνα'ται νά είναι: α) ότι ίό άυα56ν δέν είναι πολιησϊικον άυαθόν β) ότι οί όροι το" άρθροv 8 τηs Σvμβάσεωs 5έν έ <τληρώθησο:ν, 3. Ό revikcs Διευθυντής άποστελει άμελητι άντί Υραφσν ;~) επιστολης ένστάσεως πρός ίά Ύψηλα σvμβαλλόμεvα Μέρη. Λαμβάνει, Ενδεχομένως, τήν Υνώμην της Διεθνούς ΈΠΙίροπης διά -τά μνημεία, τούς καλλl'τεχνικcvς χώροv), τούς χώροvς τέχνης καί ίστορίας, καί ίούς χώροvς άρχαιολουικων άνασχαφω..., ώς έπίσης έάν ί6 θεωρη χρήσιμον παν-τος άλλοv εί5ικευμένου όρυανισμου :i προσωπικότη-τος. 4. Ό γενικό, ΔιεJθvv-τή, η -τό 'Υψηλόν συμβαλλόμενον ΜέΡcς τό 6ποίον έζήτησε τ-ην ΈΥΥραφήν 5vναταl νά πρcβ~ εί) όλα τά άναυκαία διαβήματα πλησίον.ων Ύψηλών σvμβαλλoμένων ΜεΡων -τά οποία ίιπεβαλαν ενcτασιν πρός τόν σκοπον άνακλήσεώς 'Της. 5, 'Εάν ίν 'Υψηλόν συμβαλλόμενον Μέρο, άφο':; έζήτησε εν Kα!p~ ειρήνης τήν έγυραφήν ενός πολιτιστικοϋ άυαθ:::j.:ί είς τό μητρωον έμπλεκε"ται είς ένοπλον crupραξιν πρό -τη, πραγμα-τοποιήσεω, -τη, έγυραφη,. τό περι OV ΠΡ:)ΚΕιταl πολιτιοϊικόν άυαθ6ν 6ά έγυραφη άμέσως είς,ο μηη:::ώον παρα TOV Υενικού' Διεvθvντοv, ύπό πρcσωρινήν μορφήν ~ν άναμον'ij επtκvρώσεως, άναkλήσεcι..1) r-! άκvρωσεως πάσης ένσϊάσεως ή όποία δύναται ή θά ijbijl;ato νά έυερθη. 6. 'Εάν έντός προθεσμίας εξ μηνών, άρχομένης άπό τγιs ήμέρας λήψεως της Eπιa-τOλης lης ένστάσεως, ό Υενικός ΔΙΗ.. 6vντής δέν έχει λάβει άπό τό Ύψηλόν συμβαλλόμενο') ~.ιtέρoς, ίό οποίον διετύπωσε,.ήν ένστα :::τιν, κοι';cποιησιν, δηλονσαν ότι αύτη άττεσvρθη, 'Τό Ύψηλόν σvμβαλλόμενoν Μέρος, -το όποίον υπέβαλε τήν αϊτησιν ΕγΥραφης δύναται νά προσψuυη εις την διαδικασιαν δια-ιτησίας -την πρoβλεπoμεvην εις την έπομένην παρ6:υραι:ον. 7. Ή αίτησις διαιτησίας πρέπει νά κατατε6η ίο άρ Υότερcν έντος έ'.ιός Ε.τοvς άπό της ήμερας κατά ϊ11ν οποίαν ό Γε.ιικος Διεvθvντης έλαβε τήν ενστασιν, -Εκαστον Μέρος είς την διαφοράν vποδεικνvεl διαιτητήν. Είς τήν περίπ-τωσιν κα-τά τήν όποίαν αίτησις ~yyραφfιι; ευένετο άνηκ-iίμενον περισσοτέρων τηι; μιας ενσϊάσεων. τά Ύ ψηλά συι.-ιβαλλόμενα Μερη τα δποία διeτvπωσαν T~ν Ενστασιν VπOOElKvVOVV άπ6 κοινοϋ διαιτητήν. ΟΙ δvο διαlϊηταi επιλέγουν έπιδιαιτητ/ν έκ TOU διεθνούι; καταλόυοv τοσ προβλεπομένοv είς το πρώτον άρθρο:ι -τού παρόντος Κανο "ιισμου. έάν ovτoι δεν δύνανται ν.α συμφωνησουν είς τήν Επιλογήν, ζητοvv άπό -τον ΠρσeOpol.! το"; Διεθνοvς Δικαστηρίοv νά διορίση επιδιαιτητήν ovxi άναυκαστικως εκ τού διεθνοσς καταλόυοv. Τό διαlϊητιkoν δικασ'τήρισν τσιοvτοτρόπως σvvrεθtμένον καθορiζεl την ίδίαν διαδικασίαν του οί άποφάσεις -rov είναι 6ριστικαί. 8. REKaσTOV έκ των Ύψηλών συμβαλλομένων ΜΕρών ovvatc::i νά δηλώση, κα-τά τήν στιγμήν κατά την όποίαν προβάλλει άμφισβήτησις είς την όπσίαν elvat μ/φος ότι δέν Επιθυμεί να έφαρμόση τήν διαιτηηκήν διαδικασία') τήν προβλεπομένην είς ϊ1ίν προηγοvμένην παράυραφον. ΕΙς αύτήν -τήν περίπτωσιν, ή ένστασις προς αίτησιν έγγραφης (mσβάλλεται (ιπο -του ΥΕνι KOV Διεvθvντοv προς -τα Ύψηλά συμβαλλόμενα Μέρη. Ή ένοϊασις δέν έπικυροϋται παρά μόνον διά της πλειοψηφίας των Ovo τρίτων των ψηφιζόντων. Ή ψηφοφορία Υίνπαι δι' άλληλουραφίας έκτός ~άν δ Γενικός Διev, θυντης το':' 'Οργανισμσυ -των 'Ηνωμένων 'Εθνων δια τήν Έκπaίδεvσιν, lήν Έπιστήμην καί τή\) Μ6ρφωσιν, κρίνει άπαραίτητον νά συγκαλεση σvνάvτησι~ δvνάμει της άρμοδιότητος την όποίαν του παρέχει -το άρθρον 27 -τη, ΣvμβάσΕω,. 'Εάν ό γ,νικ", Δ"vθvντήs άποφασίση νά ΠΡοβη ει, ψηφοφορlαν 51' άλληλογρα-

9 < -Γι λουν τήν ψηφcν των δι' Ισφραγισμένης έπιστολης έντός orροθεσμ:ας Εξ μηνών, άρχομένης άπό η'l" ημέραν κατά την όποιαν έκλήθησαν να πράξοvν τουτο. Άρθρον 15. Έγγραφή. 1. Ό γενικός Διωθυvτής τοσ 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διό ηίν 'Εκπαίδεvσιv, την Έπιcπήμην καί την Μόρφωσιν Ιγγράφει εις τό Μητρώον ίιπό ν/ ξοντα άριθμόν, EKασ-roν πολιτιστικον άυαθόν, διά τό όποίον εγένετο αίτησις' έγγραφης, όταν ή αίτησις αύτη διν "πηξε άνηκείμενον Ινστάσεως Ιvτός της προβλεπομινης ίιπό της πρώτης παραγράφου τοσ άρθρου 14 προθεσμίας.. 2. ΕΙς τήν περίπτωσιν κατά την όποίαν ίιποβληθη Ενσ-τασις καί έκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 5 τοσ άρθοου 14, ό Γενικός Διeυθυντής διν προβαίνει εις τήν έγγραφήν τοσ άγαθοσ εις τό Μητρώον Ικτός Ιάν ή EVcrTacrIS' εχει άπoσvpeiί ή έάν ή αίτησις δεν ΙΥένετο σvμφώνως προς τήν προβλεπομένην 5ιαSΙKασίΑV ύπό της παραγράφου 7 τοσ άρθρου 14, ή την προβλ. πομένην "πό της παραγράφου 8 τοσ Ιδίου άρθρου. 3. Είς ηι" περίπτωσιν τήν προβλεπομινην "πό της παοαγράφου 3 τού άρθρου 11, ό Γενικός Διevθvvη']ς πρ;'βαίνει εις τήν ΙΥΥραφήν τη αιτήσει τού γενικοϊί 'Επιτρόπου πολιτιστικών άyαt1ών. 4. Ό Γενικός Έπίτροπος άπoστέλλeι άνευ Ka&vσTEρήσεως είς τόν Γενικόν Γραμματέα του ΌΡΥανισμοΟ τών 'Ηνωμένων Έ&vών,,Ις τά Ύψηλα συμβαλλόμενα ΜΙρη κα! τη αίτήσeι τοσ ΜΙρους το όποίο ν έκαμε τήν αίτησιν ΙγΥραφης, εις παν Ετερον Κράτος Ικ τών προβλ επομένων είς τά άρθρα 30 και 32 της Συμβάσεως, κ<κυρωμένον ά'πίυραφον πάσης ΙΥΥραφης εις τό Μητρώον. 'Η ΙΥΥραφή παράyeι άποτέλεσμα τριάντα ημιρας μετά άπό αύτην την άποστολήν. Άρθρον 16. Λύσις. Ι. Ό Γενικός Διεvθvvτής τοσ ΌΡΥανισμοσ των Ή νω:..ι.ένων 'Εθνών διά την 'Εκπαίδευσιν, 711ν Έπιστήμην Kai -τήν Μόρφωσιν προβαίνει είς διαυραφήν πολιτιστικοϋ άυαθου. α) τη αίτήσει τοσ 'Υψηλοσ ΣVμβαλλOμένOυ ΜΙρους. είς το εδαφos του οποίου είjρίσκετα! τό άyαeόν. β) έάν τά 'Υψηλόν συμβαλλόμενον ΜΙρος το όπο!ον είχε ζητήσει τήν έυυραφήν κατήυυειλε τήν Σvμβασιν καί έφ' όσον ή καταυγελία αύτή ~τέθη ~ν ίσχύι. Υ) εις τήν ειδικήν πeρlτrτωσlν τήν προβλεπομινην vπό της παραγράφου 5 τοσ άρθρου 14, όταν μία (v:. στασις έχει έπικυρωθη σvμφώνως πρός τήν προβλεπομένην διαδικασίαν ύπο της παραυράψοv 7 τοσ άρθρου 14 ή της παραγράφου 8 τοσ lδίου άρθρου. 2. Ό Γενικος Διeυθυvτής άποστιλλει άμελητl εις τον Γεvικόv Γραμματέα τού 'ΟΡΥανισμοσ των Ήνωμένων 'Εθνων καί είς όλα -τά Kρά-rη, ία 6ποία ειχον παραλάβη ά'.jτίυραφον της εγγραφης, επικυρωμένον άντίυραψον πόσης διαυραφης. Ή διαυραφή παράγει άπoτiλεσμα τριάνία ήμέρας με-rά άπό αύτήν την άποσίολήν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 111 Μεταφορά πολιτισηκων άυαθών. "Αρθρον 17. Διαδικασία Κίήσεως άσυλίας. ι. 'Η αίτησις ή άναφερομένη εις τήν πρώτην παράγραφον τοσ άρθρου 12 της Συμβάσεως άπεvθvνεται είς τον Γενικόν Έπίτροπον πολιτιστικών άυαθων. Πρέπει νά άναφέρυ 'fov) λόγους έπl των όποίων βασίζεται αvτη και ειδικώς τόν κατά προσέγγισιν άριθμον καί -:-ήν σπουδαιότητα ίων μεταφερομένων πολιτιστικων άυαθων, την έπl του παρόντος θέσιν των και τήν νέα ν προβλεπομένην, ίά μεταφορικά μέσα, την άκο λοv{1ησομέvην διαδρομή ν, τήν προτεινομένην ήμερομηνίαν δια τήν μείαφοράν και πασαν άλλη χρήσιμον πληροφορίαν. 2. 'Εάν ό Γενικός 'Επίτροπος άφοσ λάβει κάθε Υνώμην τήν όποίαν κρίνει πρόσφορον, έκημα ότι ή μεταψορα avtil είναι δικαιολουημένη, σvμβοvλεύει ίους ένδιαφερομένους άντιπροσώποvς των προστατίδων Δυνάμεων, ~πί των προτεινομένων με6όδωv πραγματοποιήσεως. 'Ε ν συνεxείςr αύτης των σvμβοvλης πληροφορει περί τη ς μεταφορας τα εν συρράξeι ένδιαφερόμιξνα ΜΙρη και ιπισvνόπτει είς αύτήν τήν κοινοποίησιν πασαν χρήσιμον πληροφορίαν. 3. Ό Γενικός 'Επίτροπος ύπoδεικvvεl Ενα Τι περισσο:", τέρους έπιθεωρητάς, ΟΙ οπο!οι Ιξασφαλίζουν ότι ή μεταφορ6 περιέχει μόνον τα άυαθά τά αναφερόμενα eίς τ/ν αίτησιν, ότι γίνεται μόνον διά των έγκεχριμένων μεθόδωv και ότι είναι Εφοδιασμένη διάϊου διαχριτικοσ σήματοο;. οι Ιπιθεωρηταl σvvοδruοw τήν μιξταφορ6ν εις τον ίόπον προορισμού. "Αρθρον 18. Μεταφορά εις τό Ιξωτερικόν. Έάν ή μεταφορα ίιπο ειδικήν προστασίαν Υίνεται πρός το έδαφος άλλης χώρας, διέπεται όχι μόνον ίιπό τοϊί άρθρου 12 της Συμβάσε~ και τοσ άρθρου 17 τοσ παρόντος Κανονισμοσ. άλλ' άκόμη νπό τών άκολοίιθων όρων: α) Κατά τήν διάρκειαν της παραμονης 'Πολιτιστικων άυαθών είς άλλο Κράτος τovτo ε{ναι ό φvλας. 'Εξασφαλίζει διά τα Ιν λόy~ άυαθα φροντίδα τό όλιυώτερον όμοίαν πρός Ικείνην μέ τήν όποίαν περlβάλ/eι τα lδικάτου άυαθα άναλόυου σπουδαιότητος. β) Τό Κράτος-φvλαξ διν παραδίδει τα έν λόγ'i! άυαθα ειμή μετά τήν ληξιν της συρράξεως. η Ιπιστροφή λαμβάνει χώραν Ιvτός προθεσμίας Ιξη μηνών άπό τη, ΣΧετικης αιτήσεως. Υ) Κατά τήν διάρkeιαν τών διαδοχικών μεταφορών και κατά τήν διάρκειαν παραμονης εις το έδαφοο; άλλου Κράτους. τα πολιτιστικά άυαθα τελοσν "πό τrρoστασ{αν Evcwn παντός μέτρου κατασχέσεως,. καί δέν SVvαται να ίιπάρξη δικαiωμα διαθέσε~ έπ' αύτών τόσον Ώs πρός τον καταθέτην, όσον και Ώs πρός τον φvλακα. Έν τovτoυς. οαάκις το άπαιτε! ή διάσωσις τών άυαθών ό φvλαξ δvναται μέ την σvykατάθεσιν τοσ καταθέτου, νά μεταφέρη τα άυαθα εις το έδαφοο; τρίτης χώρας "πο Tovs προβλεπομένους V'!TO τοϊί παρόντοο; ό ρους. δ) 'Η αίτησις διά τήν θέσιν "ΠΟ είδικήν προστασίαν πρέπει νά άναφέρη ότι τό Κράτος πρδs τό έδαφος τοσ όποίο" θά πραγματοποιηθη ή μεταφορα δέχεται Tovs όρους τοσ παρόντο, άρθρου. "Αρθρον 19. Καταληφθέν έδαφος. "Οταν εν 'Υψηλόν συμβαλλόμενον Μέρος καταλαβον το εδαφοο; άλλου 'Υψηλοσ συμβαλλομένου ΜΙρους μεταφέρει πολιτιστικά άυαθα εις KαταφιJyΙOν κείμενον εις άλλο σημε!ον τοσ έν λόy~ Ιδάφους. χωρlς νά δwαται να άκολοvθή01j τήν πρoβλεπoμένηv διαδικασίαν κατά τό άρθρον 17 τοσ Κανονισμοσ, ή έν My'i! μιξταφορά δεν σννισ-rα ύπεξαίρεσιν υπό τήν EwOIav τού άρθροv 4 της Συμβάσε~, Ιάν ό Γενικος Έπίτροπος πολιτιστικών άυαθων βεβαιώση Υρατπώς. κατόπιν σuvewοήσεως μετά τοσ σννήθους προσωπικοv προστασίας, ότι οι περισϊάσεις 1<OΤέστησΑV άναykαίαv αvτήν τήν μεταφοράν. IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Περί Tov διακριηκον σήματος. "Αρθρον 02. Τοποθέτησες τοσ σήματο,. 1. Ή τοποθέτησις του διακριτικοϋ σήματος και η βαθμ!ς όρατότητός του έπαφίεταl εις την Εκτίμησιν τών αρμοδίων άρχων έκάστου Ύψηλοσ σvμβαλλoμένου Μέρους. ΤΟ αημα ΔVναται Kυρί~ νά εlκονίζεται /πι τών σημαιων ή των περιβρσχιόνων. Δwαται νά ζωγραφιaθη έπl Ινός άντικειμένου ή να άπειkoνιaθij μέ Οποιονδήποτε άλλο χρήσιμον τρόπον. 2. Έν τovτoις, εις περιτrτωσιν Ινόπλου σvρράξε~, τό σijμα πρέπει, Ιπιφυλλασομένου ένός χαρακτηρlσμοσ ένδεχoμένωs περισσότερον πλήρους, νά τοποθετηθη κατά τρόπον καλώς άρατον την ήμέρον άπο άιρος Ώs αι άπο Ιδάφους. έπl των μεταφορών, ει, τάς περιτrτώσeις τάς πρoβλeπoμένας είς τα άρθρα 12 και 13 της Συμβάσεως καί κατά τρόπον ορατον άπο έδάφους: α) είς κανονlκάς άποστάσεις fϊrαρkεiς διά να σημ.ειώσουν ευκρινως τήν πeρ!μετρoν ένός κέντρου περιεχοντο) μνημεια (ιπσ ειδι1<ην προσ-τασιαν.

10 ~I 'Ι... u'-''-'" U(\{\I.λ.i" U.",\VTjrW'.! ΠΟΛι'Τιστικων ό:yαθ~ν (ιπό eibikfjv προστασιαν ' "Αρθρον 2 ι. 'ΑναΥνώρισις ΠΡC'J"ώπωv. 1.!ά ά:νcrφερόμ:ijc πρόσωπα εις 'ΤΟ άρθρον 17 της Σνμβασεως, παράυραφος 2 (β) καί (Υ), δύναvται νά ρερο',-,, ; ΠΕριβραχ!όνιον μέ τ6 διακριτικ6ν σήμα παρα ΟΞ,δΟlΞJΟV καί χαρτcσημασμέvοv άπ6 τάς άρμοδίας άρχας., 2:.. Τά,πρόσω:πα '!α';'τα φέρουν ε!δικήν ταυτότητα ει:ιcbι:tσ;';'ενηv δια του διακρι"τ1κού σήματος. Ή ταυτότης αύτη άναφέρει τοvλάχιστον έπίθετον, όνομα, ήμεpo~ηνια'} yε~νήσεως. τον τίτλον ή το άξιωμα και τήν ιδιοτη:τα ϊ?υ Ε,νδιαφερΟl1Εvοv. Ή ταυτότης- EfvaI έφοδιασμενη μ φωτουραφίαν του φέρovτoι;: καί τήν vno Υραφην TOV, ή τα δακτυλικά του άποτvπώματα, ή και -:6 δύο μαζί. Ή ταvτότη) φέρει σφραυίδα των άρμcδίων άρχων. J. -Ξκαστον Ύψηλον σvμβαλλόμενoν Μέρα) συνιστα τ6 Ιδικόν του vπόδειυμα.αυτότητος. τα 'Υψηλά σvμβαλλόμενα Μέρη κοινοποιοσν ποός άλληλα το άποεκτ6... vπόδει Υμα. 'Εκάστη ταυτό'της Kδίδεται ει Sv 'Jο:-:'Ον είς διπλουν τό όλlυώτερον, K των όποίων ή μία φυλάσσεται ύπό ηις Δννάμεως ή όποία την εχει έκδόσει. " :1. Τά.ώς άνω,πρόσωπα δεν δύνα'/ίαι νά: Οϊφηθουν αι;ευ,,/ομιμοv αίτιας τηι;: ταviότητός των, ovie τοσ δικα;ώι.:.ατος νά φέρουν τό περιβραχιόνιόν των. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Τά ''(ψηλά συμβαλλόυξνα Μέρη eivai σύμφωνα ειι;: τα 6,\(::'λοvθα: 1 'EK::::::aTOV Ύψηλόν συμβαλλόμενον Μέρος άναλc:μ~,,::::::,::: να E~πoδίση 'T~ν ~ξαyωyήν έκ τοσ έδάφους τ~ CΠC:ΟV κατελαβε κατσ την διόρ:<:ε1αν ένόπλου σvρ ~aξεω5' ::oλιtισ~ikών άυ.a9~ν ώς όρίζεταl εις τό άρ... ρον J της Σvuβασεως δια,ην ΠPO'J'ϊασ{αν των Πολl ~lc:ηκώ').'ayc:e~'j, ε,ίς π~ρίπt~σιν Ενόπλου συρραςεως, η σπσι" vπευρj"'1 εν ΧαΥη,ψ 14ην Maiov 'Έκαστον Ύψηλόν συι.:.βαλλόμειιον Μέρο) άναλα;..ιβ 6:... 'ει να θέση (ι7γο τήν Επιτήρησίν,ov πολιτιστικό: άυα:-:::::: είσαχθέντα Εντός τού έδάφους του είτε άμέσως :7τε Εμμέσως Εξ οίουδήποϊε καταληφθέντος έδόφοvς. TOVTO θά πραυματοποι ηθη είτε αvτοuάτως είτε δια "7~lς είσαυωυης του άυαθου είτε Εαν τοστο δέν Επι "'Ευχθη, δια τγ.ς αίτήσεως των άρχων του έν λόγω έδό:- ;ους, J. '-Εκαστοι; Ύψηλον συμβαλλόμενοιι Μέρο) άναλ,αμβ?'.:ει. νά ΕπιστρέΨ1} είς τό τέλος τωιι έχθροπραξιων εις 7ας αρ_μοδιcς άρx~ς τοσ,έδάφοvς, τό όποίον ε{χ ε ~αt::λη?'3~ προηυου μ νως, _τα πολιτιστικά ό:υαθα τα 7 οποια EVptGKOVTQI Εντος του ~δάφouς του εαν TOICVTa άy~θ:): Ειχον έξαχθη κατά,!'αράβασιν Tks άρχη) της πρωτης παραυραφου. Τοιαuτα αγαθά οvδέποτε θά κατακρατηθουι; ώς πcλε;,:,:κ:χί έπαιιορθώσεις,, 4. Τ ό Ύψηλον συμβαλλόμενον Μέρος τού όποίου υποχρεωσις ~70 νά έμπcδίση τήν έςαυωυήν τών πολιτιστικών Ctyaowv Εκ των καταληφθέντων υπ' avtolι Ε?άψcυς, θά ~αταβάλη με καλήν πίστην άποζημίωσιν ~ις :ου ς, K~Toxo:-ις, EKQa-r:0V πολιτ.ισηκοv άγαθοv τό οποlo'< οφειλει ν~ επιστοεψη συμφωνως προς τήν προηυουμενην παραυραφον. 11,,5., Πoλ~τι:ηIKά" αυαθά. ΠΡΟεΡ,χόμενα,Εκ,TOV έδάφους ει;ος ΥψηΛου συμραλλομενουμερους και τα όποία άποθηκεvsησα,v vn' αύτου eiςo το έδαφος έτεροv Ύψηλου σ~;..:βα~oμενoυ Μέρους πρό τον σκοπόν τη) πραστασιa:ς των τοιούτων αυαθών Εκ των κινδύνων hιόπλoυ ι;rυpρ::xξeω), ~ά E~lστρα,φooν ~π' αύτ,οο ει~ το τέλο) των Ε>;tJ~οπραξ!ων, ΕΙ') τας apuoolaςo άρχας του έδάψοv') άπό το οποίον προήλθαν 111 _6, Τό παρc:ι; Πρωτόκολλον θά φέρη την ημερομηνίαν T~ι'> 14ης ~l1α',oυ 1954 και, μέχρι τ~ς ήμ,ερομηνια) τη')? ης ΔEKευβ~IO~ _1.954, Ο:Τ παραμεινη ανοικτό ν πρός VΠΟΥραψην υφ ΌΛων των Κρατωι; τά οποία προ. σεκλήθησαν είς,ήν συυκληθείσαν εν ΧάΥη ό1τό,ής 21ης Άπριλίοv ως τήν 14ην Maiov 1954 Διάσχεψιν. 7. α) Τό π αρόν Πρωτόκολλον θά επικvρωθη ίιπό των υπουραφομένων Κρατών συμφώνως πρόι;: τά~ άν ΤΙσϊοί xov) συνταγματικάς,ων διαδικασία'). β) Τά όρυανα έ1τικvρώσεωs θά κατατεθοίίν παρά τί;> revikq ΔΙΕυθυνίη τοσ 'ΟΡΥανισμου των 'Ηνωμένων 'Εθνων δια τήν 'Εκπαίδεvσιv, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν. 8. Άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τjis Ισχύος, τό παρόν Πρωτόκολλον θά είναι άνοικτόν διά προσχώρησιν δι' όλα τα Κράτη τά όποία άναφέρον,αι εις τήν παράυραφον 6, τά όποία δεν 1xovv "1ΤΟΥράψει, ώς Ι πίσης καί δια παν έτερον Κράτος τ6 όποϊον προσεκλήθη νά προσχωρήση "πό,ού 'ΕκτελΕστικού Σvμβοvλiοv τού 'ΟΡΥανlσμού των 'Ηνωμένων 'Εθνων διά τήν Έκπαίδεvσιν. την Έπιστήμην και την Μόρφωσιν. Ή προσχώρησις ΠΡαΥματοποιείται διά,ής Kατcrθέσεως τοσ όρυάνοv προσχωρήσεως παρά Tt;) Γεvικc';J ΔιEVevvτij τού 'ΟΡΥανισμού τών Ήνωμέμων Έθνών διά ϊήν ΈκπαΙδΕυσιν. την Έπιστήμην και ϊήν Μόρφωσιν, 9. Τά Κρά,η τά όναφερόμενα εις,άς παραυράφοvς 6 και 8 δύνανται να διακηρvξοvv κα,ά τ1ίν ΟϊIΥμήν της έπικvρώσεωs Τιτης προσχωρήσεως 51'1 δεν θά δεσμεύονται άπο τάς διατάξεις τοσ τμήματοι;: Ι η όπά έκείνο τού τμήματος 1I τού παρόντος Πρωτοκόλλοv. 10. α) Τό παρόν Πρωτόκολλον θά,εθή εν lσχ(ιί τρείς μήνας μετά την κατάθεσιν πέντε όρυάνων έπlκvρώσεωι;:. β) Μετά ταύ,α θά τεθη εν ίσχύϊ, δι' 1καστον 'Υψηλόν σvμβαλλόμενον Μερος,,pEis μήνας μετά τήν κατάθεσιν τοσ ίδικοϋ του όρυάvοv Επικυρώσεωι;: ή πpoσχω~ ρήσεως. γ) ΑΙ καταστάσεις είι;: τάι;: όποίαι;: άναφέpovται τά άρθρα 18 καί 19 τής ΣvμβάσΕως διά την Προστασίαν των πολιτιστικών άυαθων είς ΠΕρίπτωσιν ένόπλου συρράξεως, ή όποία ύπευράφη <is την ΧάΥην τήν 14ην Ma!ov 1954, θά δώσουν άμεσον άποίέλεσμα είι;: ίαι;: έπικυρώσεις και προσχωρήσεις αι όποίαι Kατατίθεvται υπό τών έν σuρράξει μερών είτε προ είτε μετά τήν έναρξιν των έχθροπραξιών Τι της κατοχής. Είς τοιαύτας περιτπώσεις δ Γενικο) Διευθυντής του 'Οργανισμοσ των 'Ηνωμένων Έθνων διά τήν 'Εκπαίδευσιν l τήν Έπιστήμην Kai την Μόρφωσιν προβαίνει εlι;: τάς κοινοποιήσεις αί όποία ι άναφέροιιται Είς τήν παράυραφον 14, διά irιs: ίcrχvϊιξρας μεθόδου. 1]. α) "Εκαστον Κράτος με ρος ΕΙς τό Πρωτόκολλον, κατά τήν ημερομηνίαν ενάρξεως ίσχύοs,ov θά λόβη όλα τά άναυκαία μέτρα δια νά διασψαλίση Τ11ν άποτελεσματικήν τov έφαρμουήν εντός ΠεΡιόδοv εξ μηνών άπό τη) ένάρξεωι;: ίσχυοι;:,ου Πρωτοκόλλου. β) Ή περίοδος αvτη θά είναι 1ξ μηνες όπό τής ημερομηνίαι;: καταθέσεως των όρυάνων έπικυρώσεως η προσχωρήσεως δι' έκαστον ΚράίΟΙ;: το όποίον καταθiτει τό ίδικόν iov όργανον έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως μετά την ημερομηνίαν Ινάρξεωs Ισχύος τοσ Πρωτοκόλλοv, 12. Οίονδήποτε Ύψηλόν συμβαλλόμενον Μέρος δύvcrral κατα την Οϊ1Υμήν της έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως η οιανδήποτε στιγμήν μετ' αύτήν νά διακηρύξη δι' έγυράφοv δηλώσεωs όπεvθvνoμινης πρός,όν Γενικον Δ IEVBVViTΊv του ΌΡΥανισμου των 'Ηνωμένων Έβνω,,, δια τήν Έκπαίδευσιν, την Έπιστήμην και τόν Μ6ρφωσιν ό1'1 η παρούσα Σύμβασις θά ΙΠεκτα&η είς όλα ή είι;: οίονδήποτε Εκ των δαφων διά τας διεθνείς σχέσει),ων όποίων ειναι (ιπευθυνον. Ή έν λόyι{j έγυραφος δήλωσις θά λόβη Ισχύν τρείς μήνας μετά τήν ημερομηνίαν παρcxλαβης της. Ι 3. α) Έκαστον Ύψηλόν σvμβcxλλόμενον Μέρος δύναται νά καταυυ,ίλη,ό παρόν Πρωτόκολλον Ιξ όνόματ&;,ov Τι Ιξ όνόματος οιοvδήποτε εδάφοvς, διά τάς διεθνείς σχέσεις του όποίοv είναι υπευθvνoν. β) Ή καταυυελία κοινοποιείται δι' έυυράφοv κατατιθεμένου παρά τί;) revikt;) ΔΙΕvθvντij τον ΌΡΥανισμοV τών 'Ηνωμένων Έeνων δια τήν Έκπαίδευσιν, την Έπιστήμην και την Μόρφωσιν, Υ) 'Η καταγυελία έχει άποτέλεσμα εν έτοι;: μετά τήν παραλαβήν τού ευυράφοv περί καταυυελία,. Παρά -ταύτα, έάν την 0Ι1Υμrιν έκπνοης αtπoυ του Ετους τό

11 καταυυέλον Μέρος έμπλακη είς έυοπλον σύρραξιν, τό άποτέλεσμα της καταγυελίας θα παραμείνη Ιv ΙΚκρεμότητι μέχρι τέλους των Ιχθροπραξιων κα! ιν παση περl1ίϊώσει δια τόσον χρονικό') διάστημα όσον διαρ~ κοσν αί έvέρυε:ιαl έπαναπατρισμου των πολιτιστικων άυαθων. 14. Ό ΓεΥικός Διευθvντής τοίί ΌΡΥαvισμοίί τωv 'Ηνωμέvωv Έθνων, διά τήv 'Εκπαίδευσιν, ηι" 'Επιστήμηv καί τήv Μόρφωσιν πληροφορεί τά Κράτη εις τα όποία άvαφέρουται αι παράυραφοι 6 καί 8, ώς έπ.fσης καί τά 'Ηνωμένα 'Εθvη, περί της l<i:rraθic-ews όλων 'τωv όρυάvων Ιπικυρώσεως ή προσχωρήσεως των ΆVαφερομένων εις 1:άς παραυράφοvς 7,8 καί 15 και 1:ων κοινοποιήσεων καί κα1:αυυελιων αι όποία ι προβλέπονται ΆVτιστOίXως εις τάς παραγράφους 12 και α) Τό παρόν Πρω1:όκολλον δύvαταl νά άvαθεωρηθη έαν ζητηθη TOV-rO ύπό περισσο1:έρων 1:0V έvός τρίτου 1:ων Ύψηλων συμβαλλομένων Μερωv. β) Ό ΓεΥικός Διευθυντής 1:0V ΌΡΥαΥισμοσ τωv 'Ηνωμένωv Έθνων δια τήν 'Εκπαίδευσιν, τήv 'Επιστήμηv καί τήν Μόρφωσιν συγκαλεί Δι6σκεψιν δι' αύrόν 1:αν ι"τκοπόν. Υ) Τροποποιήσεις εις τό παρόν Πρωτόκολλον θα 'n ~oσv έν lσχύϊ μόνοv άφοσ ;χουν υιoθε-rηθη όμoφώνώs ύπό τωv Ύψηλων συμβαλλομένων Μερωv των ΆVηπροσωπευομέvων εις τήv Διάσκεψιν και ;χουν ΥΙvει δεκταί ύπό έκασ1:0'; Ύψηλόν συμβαλλόμεvο,; Mipos. δ) 'Αποδοχή ύπό τωv Ύψηλωv συμβαλλομένων Μερων, τροποποιήσεων εις τό παρόν Πρωτόκολλον αί όποίαl ;χουν υιοθετηθη ύπό της Διασκέψεως η όποία: άναφέρεταl είς τας ύποπαραγράφους (β) και (γ) θά Ισχvση δια της καταθέσεως έπισήμου όργάυου παρά τι;; ΓεVIK~ Διεvevντ1j του 'Οργανισμοσ τωv ΉνωμενωΥ Έeνων δια τήν 'EKπαίδΕVσιν, την Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. ε) Mε-rά τήν ;ναρξιν Ισχύος των τροποποιήσεων 1:0V παρόντος Πρωτοκόλλοv, μόνο\) τό κείμενον τού περί ου δ λόγος Πρωτοκόλλου τοιουτοτρόπως τροποποιουμένου θά παραμείν1) άνaικτόν πρός έπικvρωσιν Γι πρσσχώρησιν. Συμφώνως πρός τό άρθρον 102 τοσ Χάρτου 1:ων 'Ηνωμένων Έθνων τό παρόν Πρωτόκολλον θα πρωτοκολληθη παρα ηj Γραμμα1:Είςχ των 'Ηνωμένων 'Εθνωv 'Πότ:.ιν ::ίτ~σeως :ov Γ:νIKO~ ΔΙE:ιθυ~τo? τον ΌΡΥα,σμοv των Ηνωμενων Εθνων δια την ΕκπαίδΕυσιν, τήν 'Επιστήμην καί τήν Μόρφωσιν. ΜΕ πίστωσιν των άνωτερω οι (ιπουευραμμένοι, δεόντως έξουσιοδοτημέυοι ύπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον. Έλαβε χώραν έν Χάγη τήν 14ην Μαίου 1954, εις την άυυλικήν, Υαλλlκήν, ρωσικην και Ισπανικήν, των τεσσάρων κειμένων όντων έξ ίσοv lπισήμωv, ει) ενς μόνον άντίτvποv τό όποίον θα κατατεθη εις τό Αρχείον τού 'Οργανισμου των 'Ηνωμένων 'Εθνών διά την 'Εκπαί Beva:i.', τήν ΈπιOlήμην KC,i τήν Μόρφωσιν καί "!ov όποίου έπικυρωμένα άχριβη αντίγραφα θα διατεθοϋν είς όλα τά Κράτη, τά όποία άναφέροviαι είς τάς παραγράφους 6 καί 8 ώ, έπίσης καί εις τόν 'ΟΡΥαΥισμόν των 'Η νωμένων Εθνων. ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ή Διάσκεψις έκφράζει τήν,vxilv ότι τά άρμόδια όργανα των 'Ηνωμένων 'Εθνων θα άπαφασίσουν, εις τήν περίπ-rωσιν κατά τήν όποίαν θα λάβοvν χώραν πολεμικαί έπιχειρήσεις ΚΟ1:' Ιφαρμογην τοσ χαρτου, νά διασφαλίσουv έφαρμουην τωv διατ6ξεων της Συμβάσεως ύπό των έvόπλων δυνάμεων των λαμβαvoυσωv μέρος εις τoιαύrας Ιπιχειρήσεις. ΑΠΟΦΑΣΙΣ 'Η Διασκεψις έκφράζει την είιχήν ότι ΙΚαστον τωv Ύψηλων συμβαλλομένωv ΜεΡων, άπό της 'Προσχωρήσεως του εις τήν Σύμβασιν θα συστήση, έντός τοσ 'Πλαισίου τοσ συvταγματlκοσ και διοικητικοσ του συστήματος, μίαν ΈΘVΙKήν συμβουλευτικήν Ιπ\τρo'lTήv σwισταμένη έκ μικροσ άριθμοσ διακεκριμένων 'Προσώ'Πων έ';.ι,;αραδεί'(ματl άν,?τέρων ίιπαλλήλων άρxαloλoyι~ λων υπηρεσιωv, μουσειων κλπ., /νός άντl'προσώ'πovτοσ Ύπουργείου Έξωτερικών, Ινός εlδικοσ εις τό ΔιΕΘVΈς Δίκαιον και δύο ή τριων άλλων μιλων τωv όποlων τα έ'πίσημα καθήκουτα η αι εlδικαι γvώσεις σwδtoνται μξ τά θέματα τά καλuπ-rόμενα ύπ6 της Συμβάσεως. 'Η έπιτροπή θα πρέπει νά λει,ουρυη ύπό τήv έξουσίαv τοσ ύπουρυοσ, ή avwiepov ύπαλλήλου, ό δποίος Είναι &r:evevv~s S.ιά -rtlv έ~νtκήν V-Πηpεσίαν ή όποία άσχολειται με την φροντιδα προστασίας των πολιτιστικων CryaeCJv. Τά κύρια εργα της θά μπορούν νά Είναι: α) να συμβουλεύη τήν κυβέρνησιν άvαφορικως πρός τ~ μέτρα. τα όποία άπαιτοσνται διά τήν εφαρμογήν της Συ~βασεω~ ώς πρός τας Υομικάς, τεχυικάς ή στραη.ωηκας της οψεις, έν καιρυ εlρήνης η Εvόπλου συρραξεως, β) να παρέμβη παρά τη κυβερνήσει της εις περίπτω ';ΤΙV ένόπ~oυ συ~ρά~ε~ς ή ότ."." μί,; τoιαtιτη σύρραξις επαπειλειται, δια να εξασφαλιση ωσιε τά πολιτιστικά,άyαe~ τά εόρισχόι;ενα έντός τοσ tδiοv έδάφους ή EVTos έ~εινo~ άλλων χωρων, νά καταστοσν yνωσ-rά. σεβαστα και προσίατευόμενα vπό τών Ενόπλων δυvαμεων της χώρας συμφώvως πρός τούς όρους της Συμβάσεως, Υ) νά έξασφαλίση κατόπιν συμφωνίας μετά Tiis KVβερ~ήσE~ς ;-ης, τό~ ~νδεσμoν καί τήν σvνεpyασίαν μεία των αλλων ομοιων έθvιkων έπιτροπων καί με όποιονδήποτε άρμόδιον διεθνη όρυανισμόν. ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ή. Διάο:<εψις έκφράζει τήν είιχήν ότι ό ΓεΥικός Δ"υθvvτης του 'ΟργαΥισμού των 'Ηνωμένων 'Εθνων διά ryv 'EKπαί~ευσι~, τήν. 'Επιστήμην και 1:ήν Μόρφωσιν θα σνυκαλεση οσο το δυνατόν σvvτoμώτερoν, μετά τ~ν έναυξιν ίσχύος τη, Συμβάσεως δια τήν προστασιαν των πολιτιοϊικων άυαθων εις περίπτωσιν ένόπλου συρράξεως, μίαν συνάντησιν των Ύψηλών συμβαλλομενων Μερων. Έπικυρωμένον άκριβέs καί πλήρες άντίτvπoν τοίί ΑVΘεντΙKOίί κειμένου της Τελlκης Πράξεως τη, Διακυβερνητικης Διασκέψεως περι Προστασίας, ων Πολι ΤΙ,?"ΤΙKcΞιν Άyαε~ν ει,; περίπτωσιν evόπλοv σvpράξεως και του Πρωτοκολλου διά τήν Προστασίαν των πολι :Ισϊικων :ΑΥαθ,?ν είς :περίπτωσιν Ενόπλου σvρράξεωις, vπoγpα.φε v έν Χαγ';) την ] 4ην Μαίου 1954 και των προσηρτημενων άποφασεων εις 1:ην Τελικήν πραξιν. Άρθρον ΙΙ ΙΙΙ O,VTΙPOV. Ή.Iσx~ς τοσ πc::ρό:ότο,s νόμου άρχεται άπό της δημοσ"υσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Τ,νέα (9) -Θέσεις ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ '(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 321 Έκπαιδευτικων ΈπαηελματικΥιiO Έκ- 2. 0::) T1jc,; Ύπηρεσί«ς 'Eκπαt~εooεως τ~ς αύτ~ς Γενικ~ς Διεu-&.Uνσεως, 'ιtροτστιχται Γενικος 'ΕΠ'ι-&.εωρητης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402)

ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) ΝΔ 4218/1961: Ευρωπ.Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (28402) Αρθρο :0 Ν.Δ. 4218 της 19/19 Σ/βρίου 1961. Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής συμβάσεως "περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974

ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΔ 53/1974 : Σύμβαση της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/1974 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a') ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1191 Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα Νο. 11 και Νο. 14 Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων

Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων ΝΟΜΟΣ 350/1976 Τίτλος: Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγµα προκηρυσσοµένων δηµοψηφισµάτων Άρθρο 1 1. Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί κρισίµου εθνικού θέµατος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν. . 3.1 Εττωνυμο ς κυριο ονομα..ι ετος γεννησεως.- ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΩΣ. ΔΛΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. μερομηνία 20 Κατά Τ άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0244/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα