ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν"

Transcript

1 Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ ζα κεηαζηεγαζηνύλ ζε έλαλ άλεην ρώξν πεξίπνπ 140 η.κ., ζε δύν επίπεδα. Η λέα καο δηεύζπλζε Όκηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο Αιεμαλδξείαο 113, (Πεξηνρή Μαξηίνπ) Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο Θεζζαινλίθε Σειέθσλν: www ofa.gr ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Αιεμαλδξείαο Θεζζαινλίθε Σ/Κ Σει. (2310) Γεσγξαθηθέο. ζπληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο 40 37' Β ' Α ύληαμε Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβόο ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Σελ Κπξηαθή 14 Ννεκβξίνπ 2004 ζηηο 17:00, ζα γίλνπλ ηα εγθαίληα ηνπ Νένπ καο γξαθείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αιεμαλδξείαο 113 ζηελ πεξηνρή Μαξηίνπ. Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε γηα λα γηνξηάζνπκε ην λέν ρώξν όινη καδί. Από τον Πρόεδρο Άιιν έλα πηπρίν, ζε κέινο ηνπ Οκίινπ καο Με πνιιή επραξίζηεζε κάζακε γηα ηελ νξθσκνζία ηνπ Άξε Μπόηα, πνπ έιαβε ρώξα ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην ηκήκα Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ. Σώξα εηνηκάδεηαη γηα ην κεηαπηπρηαθό ηνπ ζηελ Αζήλα. Σνπ επρόκαζηε νινςύρσο θάζε επηηπρία ζηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα θαη θαιή ζηαδηνδξνκία. Ο Άξεο γξάθηεθε ζηνλ κηιν ζηηο 11 Μαξηίνπ 2001 θαη είλαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο, θαη ζε θάζε εθδήισζε ή αζηξνπάξηπ είλαη πάληα πξόζπκνο λα βνεζήζεη κε θάζε ηξόπν ζηε δηάδνζε ηεο αζηξνλνκίαο. Μαζήκαηα - εκηλάξηα - Γηαιέμεηο Σα καζήκαηα ηνπ Οκίινπ ζα αξρίζνπλ ην άββαην 13 Ννεκβξίνπ Σα πξώηα ηέζζεξα καζήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αξράξηνπο, πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηα βαζηθά ηεο παξαηεξεζηαθήο αζηξνλνκίαο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ηειεζθνπίνπ. Σα δύν επόκελα καζήκαηα ζα είλαη απηά πνπ ζα εηζαγάγνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ ηειεζθνπίσλ, ηα νπνία θαη ζα ζηήζνπκε κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Σα καζήκαηα ζα γίλνληαη θάζε άββαην απόγεπκα, 5:30-7:00, ζηα λέα καο γξαθεία. Παξαζέηνπκε ην πξόγξακκα γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα λα θιείζνπλ εγθαίξσο ζέζε. Σν πξόγξακκα κπνξείηε λα ην δείηε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο, όπνπ ελδερόκελεο αιιαγέο ζα αλαθέξνληαη εγθαίξσο. Αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε από ηνλ ηειεθσλεηή ηνπ Οκίινπ. Σν Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ Α/Α Σίηινο - Δηζεγεηήο Ηκ/λία 1 Παξαηεξεζηαθή αζηξνλνκία (Π. Μσξαΐηεο) 2 Σα Κηάιηα θαη ηα Σειεζθόπηα (Π. Μσξαΐηεο) 3 Αζηξνλνκηθή νξνινγία Αζηεξηζκνί (Π. Μσξαΐηεο) 4 Οπξαλνγξαθία (Π. Μσξαΐηεο) Δξαζηηερληθά ηειεζθόπηα (Γ. Πηζηηθνύδεο) 6 Πξαθηηθή ρξήζε ηειεζθνπίσλ (Γ. Πηζηηθνύδεο) 7 Ζιηαθό ύζηεκα (Γ. Γηαλλόπνπινο) 8 Γέλλεζε, Εσή & Θάλαηνο ησλ άζηξσλ (Γ. Σζνπθάπαο) 9 Μαύξεο Σξύπεο (Π. Βνπινπβνύηεο) Γηαιέμεηο 30 Πξνγξακκαηίδεηαη κηα δηάιεμε γηα ηηο 21 Ννεκβξίνπ κε εηζεγεηή ηνλ θ. Μηράιε Υαξηηάθε, ζπγγξαθέα θαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο, γηα ηελ Κπξηαθή 21 Ννεκβξίνπ, ώξα 10:30 π.κ., κε Θέκα «Ο Κόζκνο ηνπ Καξι αγθάλ», ζην Δπηκνξθσηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, ζηελ Πιαηεία θξα, νδόο Καξακανύλα Η εηήζηα ζπλεζηίαζε ηνπ Οκίινπ καο Παξαθαινύκε όζνπο γλσξίδνπλ θάπνην θέληξν δηαζθέδαζεο, κε δσληαλή κνπζηθή, λα καο ην γλσξίζνπλ όζν γξεγνξόηεξα γίλεηαη, ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε θαη λα γηνξηάζνπκε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νθηώ εηώλ από ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο. Ζ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία είλαη ε Παξαζθεπή 26 Ννεκβξίνπ. ΟΙ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Καλοκαίρι 2004 Η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΙΑΒΑΗ ΣΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΣΙ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΟΤ 2004 από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο ηεο Θεζζαινλίθεο γεσγξ. ζπλη/λεο: 40 37' Β ' Α Σν θαηλόκελν

2 Σν κεγάιν γεγνλόο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2004 ήηαλ, όπσο όινη γλσξίδνπκε, ε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ δίζθν ηνπ Ζιίνπ. Σν θαηλόκελν απηό έγηλε ηελ Σξίηε 8 Ηνπλίνπ Πξόθεηηαη γηα έλα ζπάλην γεγνλόο - ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε ήηαλ ην 1882! Ζ δηάβαζε μεθίλεζε ηηο 08:20 π.κ. θαη έιεμε ζηηο 14:22, δηάξθεζε δε ζπλνιηθά 6 ώξεο θαη 2 ιεπηά. Οη δηαβάζεηο ηεο Αθξνδίηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε δεύγε κε ρξνληθή απόζηαζε νθηώ εηώλ κεηαμύ ηνπο. Έηζη, ε επόκελε δηάβαζε ζα ζπκβεί ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 2012, ελώ ην επόκελν δεύγνο ζα ην παξαηεξήζνπλ όζνη έρνπλ ηελ ηύρε λα βξίζθνληαη ζηε δσή ην 2117 θαη ην Η ζπλεξγαζία ηνπ ΟΦΑ Α.Π.Θ. - Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Λόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην Δξγαζηήξην Αζηξνλνκίαο Α.Π.Θ,, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Fulbright, ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν θαη ηνλ κηιν Φίισλ Αζηξνλνκίαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Α.Π.Θ., ζρεδίαζαλ κηα ζεηξά εθδειώζεσλ, αλνηρηέο γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο, πνπ είραλ κεγάιε επηηπρία. Ο θηινμελνύκελνο δηάζεκνο Ακεξηθαλόο αζηξνλόκνο Jay M. Pasachoff Ο δηάζεκνο ακεξηθαλόο αζηξνλόκνο θαη θπλεγόο εθιείςεσλ, Jay M. Pasachoff, καδί κε ηνπο βνεζνύο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπλεξγάζζεθαλ κε ην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ., θέξνληαο καδί ηνπο ηνλ θαηάιιειν θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο αληηπξόεδξνο ηνπ Οκίινπ καο, Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο, αλέιαβε ηελ νπηηθή θαη κεραληθή αλαβάζκηζε θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ακεξηθαλώλ θαζεγεηώλ ζην εξγαζηεξηαθό ηειεζθόπην ηνπ αζηεξνζθνπείνπ (Γηνπηξηθό δηακέηξνπ20 cm f/15). Η δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Jay M. Pasachoff ζηελ αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο ρνιήο Μηα κέξα πξηλ ηε δηάβαζε, ζηηο 7 Ηνπλίνπ θαη ώξα 20:00, ν θαζεγεηήο Pasachoff έδσζε κηα δηάιεμε ζηελ θαηάκεζηε Αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ηελ νπνία κεηέθξαδε δσληαλά ν θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Η.Υ.εηξαδάθεο. Ζ εθδήισζε άξρηζε θαη έθιεηζε κε έλα θαιιηηερληθό πξόγξακκα. Ο ηίηινο ηνπ θαιιηηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ "Σαμίδη ζηελ Διιάδα θαη η' αζηέξηα". Οη θαιιηηέρλεο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ εθδήισζε: Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο - βηνιί, Μαίξε Παιάζθα - θσλή, Βηξγηλία Παπινπνύινπ - θσλή, Γεκήηξεο Βνύιγαξεο πηάλν. Η απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά από ην κέινο καο Παλαγηώηε Υαηδόπνπιν Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο, ν Παλαγηώηεο καο έθαλε πεξήθαλνπο κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ πνίεζε, απαγγέιινληαο έλα πνίεκα ζηελ αγγιηθή θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα, ηνπ Ακεξηθαλνύ πνηεηή Henry Wadsworth Longfellow, κε ηίηιν: A Psalm of Life - Όκλνο ζηε Εσή, παξνπζία ησλ θαζεγεηώλ Pasachoff, εηξαδάθε, πνιιώλ κειώλ θαη επηζθεπηώλ. Αθνινπζεί έλα κηθξό απόζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: Lives of great men all remind us We can make our lives sublime. And, departing, leave behind us Footprints on the sands of time. Οη δσέο ησλ κεγάισλ αλδξώλ καο ππελζπκίδνπλ Πσο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ηε δηθή καο δσή κεγαιεηώδε Καη, θεύγνληαο, λ' αθήζνπκε πίζσ καο Απνηππώκαηα ζηελ άκκν ηνπ ρξόλνπ, Από ην πέξαζκά καο. (Μεηάθξαζε Παύινπ Μσξαΐηε) Η αθηέξσζε ηνπ Jay Μ. Pasachoff ζε έλα National Geographic ηνπ πξόεδξν ηνπ Οκίινπ καο Φάρλνληαο ην αξρείν ηνπ ν Παύινο Μσξαΐηεο, βξήθε ζε έλα National Geographic (Vol. 138 #2, August 1970, p. 222) έλα άξζξν πνπ πεξηέγξαθε κηα έθιεηςε Ζιίνπ ζηε Νόηηα Ακεξηθή, ηνπ ήδε ηόηε λεαξνύ δηδάθηνξα Pasachoff κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Donald H. Menzel. Ο θ. Jay M. Pasachoff πξνζθέξζεθε λα γξάςεη δπν ιόγηα ζην άξζξν. Ο κηιόο καο ηνπ πξόζθεξε σο ελζύκην ηξία αληίγξαθα ρεηξνγξάθσλ ηνπ πξνέδξνπ ζηα Διιεληθά κε ηνπο ηίηινπο: "Οη Φίινη ηεο Αζηξνλνκίαο", "Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθώ" θαη "Αξίζηαξρνο ν άκηνο" Ο Γάιινο Christoph Marlot Έλαο άιινο γλσζηόο ζπγγξαθεύο, θπλεγόο θνκεηώλ θαη εθιείςεσλ, ν θ. Christoph Marlot, έρνληαο βξεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ καο ζην δηαδίθηπν, άξρηζε κηα ζπλδηάιεμε κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο καδί καο. Πξνγξακκάηηδε, επί ηε επθαηξία ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο, λα έξζεη ζηε Θεζζαινλίθε κε ην θηλεηό ηνπ αζηεξνζθνπείν - ηξνρόζπηην. Ο θ. Marlot (δελ γλσξίδνπκε ηελ ηδηόηεηά ηνπ), έγξαςε έλα βηβιίν ηεηξαθνζίσλ ζειίδσλ, ζρεηηθό κε ηε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο, πνπ εθδόζεθε κόιηο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Μεηά ην δεύηεξν , θαζπζηέξεζε ιίγν λα καο απαληήζεη. Λίγν αξγόηεξα κάζακε θαη ηελ αηηία - είρε πάεη ζηε Νόηην Ακεξηθή γηα λα θσηνγξαθήζεη ηνπο δύν θνκήηεο (C/2001 Q4 NEAT & C/2002 T7 LINEAR)! Σειηθά γύξηζε ζηε Γαιιία, πήξε ην ηξνρόζπηην - αζηεξνζθνπείν ηνπ θαη έθζαζε ζηελ Διιάδα. πλδέζεθε κε ηα θέληξα πξόγλσζεο θαηξνύ θαη αληί λα ζηξίςεη αξηζηεξά γηα ηε Θεζζαινλίθε, έζηξηςε δεμηά γηα ηελ Πεινπόλλεζν. Καη έηζη δελ είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα. Αλ ην δηαθηλδύλεπε, ζα έθαλε κηα ηέιεηα παξαηήξεζε, αιιά ηνλ θαηαλννύκε. Ο θαηξόο απηή ηε θνξά ήηαλ ζύκκαρόο καο ζρεδόλ κέρξη ην ηέινο. Καλέλα ζύλλεθν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, εθηόο ησλ ηειεπηαίσλ ζηηγκώλ. Αξγά όκσο ην απόγεπκα έξημε θαξεθινπόδαξα! "Έλα όλεηξν πάλσ από ηα γήηλα" - Μηα θπξία 84 εηώλ, ιάηξεο ηνπ νπξαλνύ Γπν κέξεο πξηλ ηε δηάβαζε, ε θπξία Γήκεηξα Μαπξίδνπ, καο πήξε ηειέθσλν ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ θαη καο ξώηεζε αλ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα θάλεη δώξν ζηε κεηέξα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζα από ηα ηειεζθόπηά καο. Σε δηαβεβαηώζακε πσο

3 ζα ήηαλ ραξά καο θαη πξνλόκηό καο λα ηελ μελαγήζνπκε. Πξάγκαηη, ε θπξία Διεπζεξία Μαπξίδνπ, ππνβνεζνύκελε από ηελ θόξε ηεο θαη ην κπαζηνπλάθη ηεο, ήξζε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν, όπνπ είρακε ηε κεγάιε ραξά λα πινπνηήζνπκε ηελ επηζπκία ηεο. Ζ θπξία Διεπζεξία Μαπξίδνπ καο έθαλε πεξήθαλνπο κε ηελ αγάπε ηεο γηα ηελ αζηξνλνκία. ύληνκε αλαθνξά ζηελ πξνεξγαζία ηνπ Οκίινπ Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπάληνπ απηνύ θαηλνκέλνπ, ηα κέιε ηεο Οκάδαο Παξαηήξεζεο νξγάλσζαλ ηε κεγαιύηεξε εθδήισζε κε ηειεζθόπηα θαη θηάιηα ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ καο. Σα κέιε ηεο νκάδαο αζρνιήζεθαλ γηα πνιιέο εβδνκάδεο κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, εηνηκάδνληαο ην πξόγξακκα ησλ παξαηεξήζεσλ, θαζώο θαη ηα εηδηθά θίιηξα (Mylar) πνπ ζα πξνζάξκνδαλ ζηα ηειεζθόπηα θαη ζηα θηάιηα ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο όξαζεο όζσλ ζα παξαηεξνύζαλ ην θαηλόκελν. Γηα ην ζθνπό απηό, έγηλαλ πνιιέο ζπλαληήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο, κε ηνπο πην έκπεηξνπο παξαηεξεηέο λα βνεζνύλ ηα λεόηεξα κέιε πνπ είραλ ιηγόηεξε πείξα. Σν θαηλόκελν, δπζηπρώο, ζα ιάκβαλε ρώξα κηα εξγάζηκε Σξίηε, έηζη κεξηθά από ηα κέιε καο δελ κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ ιόγσ εξγαζίαο. Πνιιά θαλάιηα ηειενξάζεσο θάιπςαλ δσληαλά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζπλδεζήθακε δσληαλά κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Γηώξγν Παπαδάθε, ηνπ ΑΝΣ1. Με πνιύ ραξά εθείλε ηελ εκέξα είδακε πνιιά από ηα κέιε καο, πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα παξαζηνύλ ζε απηό ην ζπάλην θαηλόκελν. Μέιε καο πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα έξζνπλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν Ο Θεόθηινο Πηζόθαο, από ην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο, ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν ηεο δηάβαζεο, θαζώο θαη ε Γέζπνηλα Μνπηζαλίδνπ κε ηελ θνξνύια ηεο ηε Υάξηο, από ηνλ Παιακά Καξδίηζαο. Δπίζεο ν Νίθνο Πιεμίδαο από ηελ Κνδάλε θαη ν Υεηξνπξγόο Ησάλλεο Μεξηδαλίδεο από ηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, θαζώο θαη πνιινί άιινη πνπ ηνπο είδακε ζηα θιεθηά κέζα ζην ζπλσζηηζκό θαη ζην πιήζνο ησλ μέλσλ. Σα κέιε ηνπ Οκίινπ πνπ έζηεζαλ ηειεζθόπηα 1 Αλδξένπ Υξήζηνο 2 Βάκβνπξαο ηξάηνο 3 Βνζηλάθεο Αλδξέαο 4 Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο 5 Βνπινπβνύηεο Παύινο 6 Γαδέαο Κνζκάο 7 Γηανπξηδήο Θεόδσξνο 8 Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο 9 Θενδσξίδεο Κώζηαο 10 Ίηζηνο Αληώλεο 11 Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο 12 Μάηηαο Θεόδσξνο 13 Μπνθνβόο Γηώξγνο 14 Μπόηαο Αξηζηείδεο 15 Μσξαΐηεο Παύινο 16 Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο 17 Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο 18 Παπαησάλλνπ Αληώλεο 19 Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο 20 Πνιπκελίδεο Πάλνο 21 Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΧΝ Παξαζέηνπκε ηηο επηηπρίεο, θαζώο θαη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε, όπσο ηα θαηέγξαςαλ νη παξαηεξεηέο, γηα λα είκαζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηάβαζε ηνπ Βάκβνπξαο ηξάηνο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ θαη έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader, θηάιηα 8x40 θαη κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν θάκεξα. Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ θαη έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν πάλσ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε, ζηελ νπνία είρε γίλεη πνιηθή επζπγξακκηζκέλε ην πξνεγνύκελν βξάδπ. ηε δηάβαζε έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε θαη επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν θάκεξα, κε ηελ νπνία ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. - Βνζηλάθεο Αλδξέαο Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader & θηάιηα 20x70. Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ (114 mm) f/8, ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε πνιηθά επζπγξακκηζκέλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο λύρηαο. Φπζηθά ζηε είζνδν ηνπ ηειεζθνπίνπ ππήξρε ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν Astrosolar ηεο Baader θαη ν εξεπλεηήο είρε αθαηξεζεί γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη αξθεηό θνηλό. Δπίζεο έγηλε θαη θσηνγξάθεζε θάζεσλ ηεο δηάβαζεο κε κεραλή SLR Olympus OM-1 ηνπνζεηεκέλε κέζσ 2x barlow t- adapter ηεο Celestron, δίλνληαο έηζη εζηηαθή απόζηαζε εθαηνζηώλ θαη έλα είδσιν 11 εθαηνζηώλ ηνπ Ήιηνπ ζηε ηειηθή εθηππσκέλε θσηνγξαθία. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη πνξηνθαιί θίιηξν 21Α γηα κηα πην πηζηή απεηθόληζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ Ήιηνπ. Δπίζεο ππήξραλ θαη θηάιηα 20x70, επίζεο κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader ζηνπο πξσηεύνληεο θαθνύο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξόηη ε δηάκεηξνο ηνπ ηειεζθνπίνπ είλαη κεζαίαο ηάμεο, ην πνιπαλακελόκελν "black drop effect" δελ παξαηεξή-

4 ζεθε. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο έηζη ε όιε εθδήισζε ηεξκαηίζηεθε πεξίπνπ 10 ιεπηά πξηλ ηελ ηξίηε επαθή. - Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: 3 Γηνπηξηθά Γηακεηξνπ:40ρηι. κε θίιηξν πδξνγόλνπ, 150ρηι. κε θίιηξν Mylar, 105mm κε θίιηξν απνξξόθεζεο άθξνπ ηώδνπο ζηα 4.050Α. Φνξεηόο ππνινγηζηήο, αλαινγηθή θάκεξα, κόληηνξ, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Παξαηεξήζεηο: Παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο καύξεο ζηαγόλαο ζην θίιηξν πδξνγόλνπ, αιιά όρη ζηα άιια ηειεζθόπηα. πκπέξαλα όηη ην θαηλόκελν ηεο καύξεο ζηαγόλαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην δηακέηξεκα ηνπ ηειεζθνπίνπ. Παξαηήξεζα επίζεο κηα εθξεθηηθή πξνεμνρή ζηε ρξσκόζθαηξα ηνπ Ζιίνπ κήθνπο ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία ήηαλ νξαηή γηα κηα ώξα πεξίπνπ. - Βνπινπβνύηεο Παύινο Σόπνο: Kέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher ηύπνπ Maksutov 5''. Φίιηξν Mylar. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο, επίδεημε ζην επξύ θνηλό, παξνρή επεμεγήζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν θαη θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή Mustek 3,2 Mp. - Γαδέαο Κνζκάο Σόπνο: Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ Δμνπιηζκόο: θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ηύπνπ Cassegrain, δηακέηξνπ40cm Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν παξαηεξήζεθε από ην Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, πνπ εδξεύεη ζην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ηύπνπ Cassegrain, δηακέηξνπ 40cm θαη εζηηαθνύ ιόγνπ f/8 ηνπ αζηεξνζθνπείνπ. ην ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί εηδηθό θίιηξν γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ Ήιηνπ θαη ε CCD camera πνπ δηαζέηεη. Ζ ιήςεηο γηλόηαλ θάζε 30 δεπηεξόιεπηα. πλνιηθά ην ηειεζθόπην απηό ζπγθέληξσζε πεξηζζόηεξεο από 800 εηθόλεο ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ θαη ηεο Αθξνδίηεο ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. ην ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί παξάιιεια δηνπηξηθόο θαθόο 300mm f/4 κε VCR θαη ηα θαηάιιεια θίιηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη βηληενζθόπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν αλαινγηθό ζήκα κεηαηξεπόηαλ ζε ςεθηαθό θαη ε θαηαγξαθή γηλόηαλ ζε Ζ/Τ. Ζ δηάηαμε απηή ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 35 GByte πιεξνθνξηώλ. Σέινο, θσηνγξαθίεο ηνπ Ήιηνπ ιακβαλόηαλ ζε θηικ από θαθό 1000mm f/10 θαη θσηνγξαθηθή κεραλή. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν ήηαλ αλνηθηό γηα ην θνηλό θαη εθαηνληάδεο επηζθέπηεο ήξζαλ γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κε θηάιηα θαη κηθξά ηειεζθόπηα. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ θαιέο θαη ε ειηνθάλεηα βνήζεζε ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη εηθόλεο θαη ηα βίληεν πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί έρνπλ κεξηθώο επεμεξγαζηεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ησλ επαθώλ ηνπ πιαλεηηθνύ δίζθνπ ηεο Αθξνδίηεο κε απηόλ ηνπ Ήιηνπ - Γηανπξηζήο Θεόδσξνο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 6 ηληζώλ θαη θίιηξα, θσηνγξαθηθή κεραλή Zenith 122, θηικ Kodak Supra Royal 400 ASA. Παξαηεξήζεηο: Σελ εκέξα ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνίεζα έλα ηειεζθόπην Phoenix - Towa 6 ηληζώλ (Γηάκεηξνο 150 mm, εζηηαθή απόζηαζε 750 mm), εμνπιηζκέλν κε θίιηξν Mylar. Γηα ηελ παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζνθζάικηα 25 mm, 10 mm, 6,5 mm θαη θίηξηλν θίιηξν παξαηήξεζεο. Αζρνιήζεθα θπξίσο κε ηε θσηνγξάθεζε θαη παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο. Δπίζεο έδεηρλα θαη εμεγνύζα ζηνλ θόζκν ην θαηλόκελν απηό, θαζώο θνηηνύζαλ κέζα από ην ηειεζθόπην κνπ. Ζ παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 07:30 ώξα Διιάδαο θαη ηειείσζε ζηηο 13:45. Δίδα ηελ πξώηε & ηε δεύηεξε επαθή, θαζώο θαη ην κέγηζην ηεο δηάβαζεο. Γελ κπόξεζα λα δσ ηελ ηξίηε & ηέηαξηε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο. - Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο Σόπνο: Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο Δμνπιηζκόο: Celestron 8 Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ Ήιην έγηλε ζε ρώξν πνπ δηέζεζε ε εηαηξεία Αktis, ζην Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο. πγθεληξσζήθακε 6 άηνκα κε θαηάιιειν εμνπιηζκό. Δγώ ρξεζηκνπνίεζα έλα ζπλδπαζκό θαηαδηνπηξηθνύ ηειεζθνπίνπ (Celestron 8) θαη αλαινγηθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο (Nikon), θαζώο θαη ηειεζθνπίνπ κε web-cam (Philips ToUCam). Ξεθίλεζα λσξίο ην ζηήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ κνπ θαη απηό απνδείρζεθε θαζνξηζηηθό, αθνύ ε δηαδηθαζία απηή απαίηεζε πνιύ ρξόλν. Ζ δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ήηαλ έλα εθπιεθηηθό θαηλόκελν, πνπ ην παξαθνινύζεζα κε ζαπκαζκό από ηελ αξρή σο ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ην εγθιώβηζα κε ην ηειεζθόπην κνπ γηα λα ην ραίξνκαη κειινληηθά. Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο κέρξη ηηο 2:30 κ.κ., όηαλ εκθαλίζηεθαλ ηα πξώηα ζύλλεθα θνληά ζηνλ ήιην. Ζ δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο όκσο είρε νινθιεξσζεί θη εκείο δε ζηεξεζήθακε νύηε γηα έλα ιεπηό ηελ νκνξθηά απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ θαηλνκέλνπ. Πνιινί πεξαζηηθνί είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζνπλ ην θαηλόκελν από ηα δηάθνξα ηειεζθόπηα πνπ είρακε ζηήζεη ζην ρώξν θαη εμέθξαδαλ ζπλερώο ην ζαπκαζκό ηνπο γηα ην ζπάλην θαη ιακπξό θαηλόκελν! - Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 114mm & δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θίιηξν Mylar, Web Cam θαη θνξεηόο ππνινγηζηήο. Παξαηεξήζεηο: Γηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο.Έλα πξάγκαηη κνλαδηθό παξαηεξεζηαθό γεγνλόο, όπσο

5 είρα ηελ ηύρε λα παξαηεξήζσ θαη λα ην θαηαγξάςσ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνίεζα δύν ηειεζθόπηα ηνπνζεηεκέλα ζε κία ηζεκεξηλή ζηήξημε, ην έλα Νεπηώλεην 114mm (41/2 ηληζώλ f/7,9) ην δεύηεξν δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θαη ζηα δύν είρε ηνπνζεηεζεί θίιηξν Mylar. ην Νεπηώλεην ηνπνζεηήζεθε κηα Web Camera ζηελ πξσηεύνπζα εζηία θαη απνηππώζεθαλ ζε ςεθηαθά videos δηάξθεηαο ηνπ ελόο ιεπηνύ κε δέθα θαξέ αλά δεπηεξόιεπην ηα θαηλόκελα α) Ring, β) Black drop. Σν δηνπηξηθό ρξεζηκνπνηήζεθε α) ζαλ ηειεζθόπην νδεγόο γηα ην Νεπηώλεην β) πξνβνιή ζε πέηαζκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ γ) κε Mylar θαη παξαηήξεζε από δηάθνξα πξνζνθζάικηα θαη κεγεζύλζεηο επίζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ - Ίηζηνο Αληώλεο Δμνπιηζκόο: α) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Celestron Skymaster 25x100, 3 o, ζηεξηγκέλα ζε μύιηλν ηξίπνδα κε πεξηζηξεθόκελε θεθαιή θαη β) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Vixen 15x80, ζηεξηγκέλα ζε παξόκνην κε ηνλ παξαπάλσ ηξίπνδα ηνπ κέινπο ηνπ Ο.Φ.Α. Υξήζηνπ Αλδξένπ, ν νπνίνο θαη ρεηξίζζεθε ηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο Παξαηεξήζεηο: Απεπζείαο παξαηήξεζε κε ρξήζε θίιηξνπ Baader. Σα αλσηέξσ ηέζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θίιηξν κάζθαο ειεθηξνζπγθόιιεζεο Νν 12 γηα νπηηθή παξαηήξεζε ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπηηθνύ νξγάλνπ. - Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο Σόπνο: Θεζζαινλίθε α) Αύιηνο ρώξνο ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο β) ε ζρνιείν ηεο Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε σο βαζκνινγηθό θέληξν παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. Δμνπιηζκόο: α) Γηα ηελ παξαηήξεζε ζην Αζηεξνζθνπείν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θηάιηα 10x50, εθνδηαζκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν Mylar. β) Γηα ηελ παξαηήξεζε ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξναλαθεξζέληα θηάιηα, θαζώο θαη θαηνπηξηθό ηειεζθόπην 70mm. Παξαηεξήζεηο: ην Αζηεξνζθνπείν ε παξαηήξεζε είρε δηάξθεηα από ηελ έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ κέρξη ηελ Σα θηάιηα ηέζεθαλ θαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ. ην ζρνιείν ε παξαηήξεζε δηήξθεζε από ηελ κέρξη ηελ θαη ηελ παξαθνινύζεζαλ θαζεγεηέο βαζκνινγεηέο, θαζώο δηέθνςαλ γηα ιίγν ηε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ. Ζ παξαηήξεζε έγηλε κε πξνβνιή ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ ζε ιεπθό πέηαζκα από ηνλ πξνζνθζάικην ηνπ ηειεζθνπίνπ, αιιά θαη κε απ' επζείαο παξαηήξεζε κε ηα θηάιηα (ζηα νπνία ήηαλ πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ην θίιηξν). - Μάηηαο Θεόδσξνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην 4,5'' θαη θίιηξν Mylar Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε θαθό 20 mm. θαη θσηνγξάθεζε (ζεηηθή πξνβνιή) κε Olympus OM1 θαη θίιηξν 23 Α - Μπνθνβόο Γηώξγνο Σερλνινγία Δμνπιηζκόο: Γηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ, θίιηξν Mylar. Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε κε έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ (Celestron 102mm f/5) κε θίιηξν Mylar, πάλσ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε κε αζηξνζηάηε (Vixen Sphinx). Ζ παξαηήξεζε έγηλε νπηηθά κε πξνζνθζάικην θαθό θαη θίηξηλν θίιηξν, θαζώο θαη κε πξνβνιή ζε ραξηόλη κε ηνλ ίδην πξνζνθζάικην. Σν πξσί έγηλε δσληαλή ζύλδεζε κε ηελ εθπνκπή ηνπ ΑΝΣ1 "Καιεκέξα Διιάδα" (Γηώξγνο Παπαδάθεο), κέζσ ηεο νπνίαο πξνβιήζεθαλ εηθόλεο ζε όιε ηελ Διιάδα (πξνβνιή ζε ραξηόλη) θαη δόζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. - Μπόηαο Αξηζηείδεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην 4,3'' f/7,3, θση. κεραλή Εenith, θίιηξν Mylar, Ζιηαθό Πέηαζκα Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ από ηελ απαξρή ηνπ (05:20:40 U.T.) σο ηε ζηηγκή ηεο θάιπςεο ηνπ Ήιηνπ από ζύλλεθα (10:45 U.T. πεξίπνπ). Πξνβνιή ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ ζε ειηαθό πέηαζκα. ηαδηαθή θαηαγξαθή ηεο δηάβαζεο πάλσ ζην πέηαζκα. Φσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ ζεηηθήο πξνβνιήο. Παξνπζίαζε ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο ζην ζπγθεληξσκέλν θνηλό, είηε κέζσ ηειεζθνπίνπ, είηε κέζσ ηεο πξνβνιήο. Υξεζηκνπνίεζε έγρξσκσλ θίιηξσλ. - Μσξαΐηεο Παύινο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Solarscope & θηάιηα 10x50 κε θίιηξν Mylar - Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο Σόπνο: ηάηηζηα - Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο Σόπνο: ηάηηζηα Δμνπιηζκόο: Ρσζηθό 110x805, 85 mm f/7,3 Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν ην παξαηεξήζακε κε δύν ηειεζθόπηα θαη έλα Solarscope - Παπαησάλλνπ Αληώλεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: 130 mm. - Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Meade LX200GPS 10", θίιηξν Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε, θαη Web Cam Phillips ToUCam Pro,θνξεηόο Τπνινγηζηήο. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζα ηε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κε ην ηειεζθόπηό κνπ Meade LX200GPS 10", εμνπιηζκέλνπ κε θίιηξν Mylar. Σν κέγεζνο ηνπ θίιηξνπ άξα θαη ηνπ σθέιηκνπ δηακεηξήκαηνο παξαηήξεζεο επηιέρηεθε ζηηο 7" θαη κε ηελ εζηηαθή

6 απόζηαζε ηνπ Meade ζηα 2,5 m πέηπρα κηα κεγάιε κεγέζπλζε ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ρξεζηκνπνίεζα ηελ Web Cam ToUCam Pro. Από ηελ παξαηήξεζε θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Black drop effect δελ ήηαλ παξαηεξήζηκν, πξάγκα πνπ απνδίδσ ζηε δηάκεηξν θαη ζηελ θαιή πνηόηεηα ησλ νπηηθώλ. - Πνιπκελίδεο Πάλνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher 6" F/5, θίιηξν Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε θαη Wratten #12. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο κε ην ηειεζθόπην θαη ηδηαίηεξα ηελ πξώηε θαη δεύηεξε επαθή. Tν Black drop effect δελ έγηλε αληηιεπηό θαηά ηελ παξαηήξεζε. - Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο Δμνπιηζκόο: Alcor 2.5 ηληζώλ Η απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβαζεο Σελ Σξίηε 29 Ηνπλίνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, κηα εθδήισζε κε ζέκα Η αποηίμηζη ηοσ θαινομένοσ ηης διάβαζης και ηων παραηηρήζεων ποσ έγιναν. Σελ εθδήισζε ζπληόληζε ν θαζεγεηήο θαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο θ. Γηάλλεο εηξαδάθεο θαη παξεπξέζεζαλ πνιιά από ηα κέιε καο. ηελ εθδήισζε παξνπζίαζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ην θαηλόκελν νη: Άξεο Βνύιγαξεο, Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο θαη Κώζηαο Θενδσξίδεο. Δπίζεο ε Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο αζηξνλνκίαο, έθαλε κηα σξαία παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ γηα ηε δηάβαζε, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Αζηξνλνκηθή Δηαηξία Κέξθπξαο, ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ, θαζώο θαη θσηνγξαθίεο από ην θαηλόκελν, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: Αζηξνπάξηπ ζην θέληξν «Παιίξξνηα» Σν άββαην 26 Ηνπλίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν ην θαινθαηξηλό καο αζηξνπάξηπ αλνηθηή εθδήισζε κε ηειεζθόπηα γηα ην θνηλό. Ζ εθδήισζε έγηλε ζηνλ πνιπρώξν ηνπ θέληξνπ «Παιίξξνηα», ζηνπο Νένπο Δπηβάηεο Θεζζαινλίθεο. Σα κέιε καο έθεξαλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπο θαη θαηέθζαζαλ από λσξίο κε πνιύ θέθη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, όπσο θαη πνιιά άιια από ηα κέιε καο πνπ είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ην αζηξνπάξηπ. Γπζηπρώο όκσο απηή ηε θνξά ν θαηξόο δελ ήηαλ κε ην κέξνο καο. Σελ αξαηή λέθσζε ηελ ώξα πνπ ζηήζεθαλ ηα ηειεζθόπηα θαη έγηλαλ νη πξώηεο παξαηεξήζεηο ηεο ειήλεο, δηαδέρηεθαλ ππθλά ζύλλεθα θαη ε εθδήισζε πήξε έλα πξόσξν ηέινο. Παξ' όια απηά, ήηαλ αξθεηνί από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο πνπ ήξζαλ ζε κηα πξώηε επαθή κε ηνλ όκηιν καο θαη κε ην ρόκπη καο. ζν γηα ην αζηξνπάξηπ ηεο Υαιθηδηθήο, εθέηνο δελ έγηλε, ιόγσ πξνβιεκάησλ ηνπ ζεξηλνύ θέληξνπ όπνπ γίλνληαλ νη εθδήισζε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο. 30 Αζηξνπάξηπ ζηε Νενρσξνύδα 8 Ινπιίνπ 2004 ηηο 8 Ινπιίνπ, ν Όκηιόο καο, έζηεζε 8 ηειεζθόπηα ζηε Νενρσξνύδα, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ησλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο. Σα κέιε καο μελαγήζαλε ηνπο επηζθέπηεο ζηα κπζηήξηα ηνπ νπξαλνύ. 30 Αζηξνπάξηπ ζην Ληβάδη ηηο 11 επηεκβξίνπ 2004, κηα νκάδα πέληε αηόκσλ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο Σνπηθήο εθόξνπ Πξνζθόπσλ ηεο Σνύκπαο, θ. Καηεξίλα Αγγειίδνπ, θαη ηνπ θ. Αξζάθ Σζηηζηάλ, νξγαλώζακε έλα αζηξνπάξηπ ζην ρσξηό Ληβάδη, γηα πεξίπνπ 55 βαζκνθόξνπο, αξρεγνύο θαη ζηειέρε από ην 6 ν ύζηεκα 40 εθθιεζηώλ, 8 ν ύζηεκα Κάησ Σνύκπαο, 13 ν ύζηεκα Σξηαλδξίαο, 14 ν ύζηεκα Αγίνπ Φαλνπξίνπ, 20 ν ύζηεκα Άλσ Σνύκπαο θαη 21 ύζηεκα Γήπεδν Άξεσο. Σα κέιε καο πνπ παξεπξέζεθαλ είλαη: Α. Ίηζηνο, Γ. Μπνθνβόο, Π. Μσξαΐηεο, Β. Πεηξίδεο, Γ. Σζνπθάπαο. 30 ΑΣΡΟΠΑΡΣΤ ΣΗ ΙΑΣΙΣΑ Σν άββαην 7 Απγνύζηνπ 2004, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο βξέζεθαλ ζηελ νξεηλή ηάηηζηα, θαιεζκέλνη από ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηεο πόιεο (ΓΔΠΠΣΑ), ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. Μαο ππνδέρηεθαλ ζηελ πόιε ηνπο ηα κέιε καο Αξηζηείδεο θαη Αιέμαλδξνο Παλνπηζόπνπινο, νη νπνίνη θαη εηζεγήζεθαλ πξνο ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ ζηήζακε ηα ηειεζθόπηα καο ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρώξν. Απηή ηε θνξά ν θαηξόο καο βνήζεζε. Πνιύο θόζκνο πνπ είρε πιεξνθνξεζεί γηα ηελ εθδήισζε, πέξαζε από ην ρώξν ηεο εθδήισζεο θαη μελαγήζεθε κέζα από ηα ηειεζθόπηα θαη ηα θηάιηα ησλ κειώλ καο ζηα κπζηηθά ηνπ θαινθαηξηλνύ νπξαλνύ. Απηή ήηαλ ε δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά πνπ καο θάιεζαλ γηα αζηξνπάξηπ θαη όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά είρε κεγάιε επηηπρία. Σα κέιε ηνπ νκίινπ καο, πνπ θηινμελήζεθαλ ζην όκνξθν μελνδνρείν "Αξρνληηθό" ηεο πόιεο, αλαρώξεζαλ ηελ επνκέλε. 30 ΠΑΙΚΟ, ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2004 Σν αββαηνθύξηαθν 20 θαη 21 Απγνύζηνπ, ηα κέιε ηεο νκάδαο Παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο, ζπλαληήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά ζην όξνο Πάηθν ηνπ λνκνύ Κηιθίο, γηα έλα δηήκεξν αζηξνλνκηθήο παξαηήξεζεο θαη θσηνγξάθεζεο. ε απηή ηε ζπλάληεζε είραλ πξνζθιεζεί θαη κέιε από ηνπο εξαζηηερληθνύο νκίινπο όιεο ηεο Διιάδαο, κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο Παλειιήληαο ζπλάληεζεο, όπσο είρε ζπκθσλεζεί ζην πλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο. Γπζηπρώο, ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο,

7 δελ κπόξεζαλ λα παξαβξεζνύλ παξαηεξεηέο από άιινπο νκίινπο ηεο ρώξαο. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Ισάλλε Μεξηδαλίδε Δπραξηζηνύκε ην κέινο καο, Χηνξηλνιαξπγγνιόγν, θ. Ησάλλε Μεξηδαλίδε, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 100 Δπξώ, πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο. Γηώξγν Πιηάθε Δπραξηζηνύκε ηνλ Γηώξγν Πιηάθε, αδειθό ηνπ κέινπο καο Ζξαθιή. Έλα απόγεπκα, ν Ζξαθιήο καο θαηέπιεμε όινπο, εξρόκελνο ζηα γξαθεία καο κε έλα κεγάιν δέκα. Γελ κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε ηη ήηαλ απηό ην ηεξάζηην παθέην. ηαλ ην αλνίμακε κείλακε άλαπδνη. Ήηαλ θάηη πνπ δελ πεξηκέλακε. Μαο έθεξε ην έκβιεκα ηνπ Οκίινπ καο, άθνπζνλ-άθνπζνλ, Ξπιόγιππην!, θπθιηθό, κε δηάκεηξν 80 εθαηνζηώλ, πνπ είλαη έλα πξαγκαηηθό θνκςνηέρλεκα θηινηερλεκέλν κε πνιύ αγάπε. Σνλ επραξηζηνύκε γηα ηηο πνιιέο ώξεο πνπ καο ράξηζε γηα λα ην ζθαιίζεη. Σώξα πνπ ηειείσζαλ νη δηαθνπέο, ζα ηνλ θαιέζνπκε λα ηνλ γλσξίζνπκε θαη λα ηνλ επραξηζηήζνπκε θη από θνληά. Μηράιε Υαξηηάθε Δπραξηζηνύκε ηνλ Μηράιε Υαξηηάθε, κέινο ηνπ Οκίινπ καο θαη ζπγγξαθέα, γηα ηα δύν βηβιία ηνπ πνπ ράξηζε ζηνλ κηιν. (Βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζηελ ελόηεηα. Δθδόζεηο κειώλ ηνπ Οκίινπ). ΔΚΓΟΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε από ηνλ Αληώλε Ίηζην γηα ηελ έθδνζε δύν βηβιίσλ ελόο κέινπο ηνπ Οκίινπ καο, ηνπ Μηράιε Υαξηηάθε. Σν πξώην ηνπ βηβιίν έρεη ηίηιν "Αιιόκνξθνη" Ζ αλαδήηεζε γηα ηελ εμσγήηλε λνεκνζύλε, από ηηο εθδόζεηο Αξρέηππν (Α' έθδνζε, επηέκβξηνο 2001). Καη ην δεύηεξν "Ο Κόζκνο ηνπ Καξι αγθάλ", Αξρέηππν, Πξνζσπηθά (Π.Μ.), θαηάθεξα λα δηαβάζσ ην δεύηεξν βηβιίν θαη δελ έρσ παξά ηα θαιύηεξα ζρόιηα. Δθηόο από ηηο άξηζηεο αζηξνλνκηθέο γλώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, νη ινγνηερληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο είλαη άξηηεο. Αλεπηθύιαθηα ην πξνηείλσ ζηα κέιε καο. Γελ ακθηβάιισ πσο θαη ν πξώηνο ηίηινο ζα είλαη εμ ίζνπ ζπλαξπαζηηθόο. Δπί ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα θάλσ κηα γεληθή επηζήκαλζε ζε όινπο καο. Δίλαη πξνηέξεκα λα είλαη θαλείο ζεκλόο, αλακθηβόισο, όπσο είλαη θαη ν Μηράιεο, αιιά θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνκε ηη έθαλε πνηνο θαη πόηε. Αλ θάπνηνο γξάςεη ή θαηαζθεπάζεη θάηη ζα δηεπθόιπλε πνιύ όινπο καο λα ην γλσξίδνπκε. Ο Μηράιεο ράξηζε ζηνλ κηιν έλα αληίηππν από ηα βηβιία ηνπ θαη ηνλ επραξηζηνύκε. ζνη ζέινπλ κπνξνύλ λα ην δαλεηζηνύλ από ηε βηβιηνζήθε καο. Κιείλνληαο ηνπ επρόκαζηε από θαξδηάο λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ. Υξεηαδόκαζηε ζπγγξαθείο, κε ηερλνινγηθέο γλώζεηο, πνπ λα έρνπλ θαη ινγνηερληθέο ηθαλόηεηεο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη όηη θαιύηεξν. Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε επίζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ κέινπο καο Θεόδσξνπ Οξθαλίδε "Σα κεγάια ηειεζθόπηα". Σνλ επραξηζηνύκε γηα ην αληίηππν πνπ ράξηζε ζηνλ κηιν. Ζ εξγαζία ηνπ, ζηελ νπνία ζα έρεη αθηεξώζεη πνιιέο από ηηο ειεύζεξεο ώξεο ηνπ, είλαη ελδειερήο θαη απνηειεί κεγάιε βνήζεηα γηα όινπο όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ κεγάισλ ηειεζθνπίσλ ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο κάζακε πσο έλα αληίηππν βξίζθεηαη θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. πξνο αξσγή ησλ θνηηεηώλ. Σνλ πξνηξέπνπκε λα εληξπθήζεη θαη ζε άιια ζέκαηα ηεο Αζηξνλνκίαο, γξάθνληαο βηβιία θαη εκπινπηίδνληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Σν θαινθαίξη πνπ πέξαζε, ηξία από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ. Σνπο επρόκαζηε βίν αλζόζπαξην θαη ζύληνκα λα καο θαιέζνπλ θαη ζε βαθηίζηα. Σα δεπγάξηα πνπ παληξεύηεθαλ είλαη: Γεκήηξεο Γηαλλόπνπινο θαη Μαηίλα Γξεγνξηάδε Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θεζζαινλίθεο, ην άββαην 19 Ηνπλίνπ Φώηεο ηαπξόπνπινο θαη Βηξγηλία Μαδνπινύδε Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Αιεμάλδξνπ, ην άββαην 26 Ηνπλίνπ. Γεκήηξεο Δπζηαζίνπ θαη Αζελά Μπνπιαλίηνπ Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Εσνδόρνπ Πεγήο, ηελ Κπξηαθή 4 Ηνπιίνπ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ Παξά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, θαισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ κηιό καο ην ηειεπηαίν ηξίκελν. 329 Κνξκπέηε Καιιηόπε 330 Γθαηδόγινπ Ρσμάλε 331 Δπζηαζνπιίδεο Γεκήηξεο ΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 2004 ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2-10 ύλνδνο Αθξνδίηεο & Βαζηιίζθνπ (06:00, 4-10 Δθηόμεπζε Sputnik 1 (1957) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:00, Μεξηθή έθιεηςε Ζιίνπ (Αιάζθα, ΒΑ Αζία) Βξνρή Γηαηηόλησλ Χξησλίδεο (15-29/10, κέγηζην ζηηο 21/10) Οιηθή έθιεηςε ειήλεο (νιηθή 1 ώξα θαη 21 ιεπηά) Πλανήτες: Δξκήο ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 5/10 Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. (κέζα Οθησβξίνπ, κέγεζνο -4) Άξεο νξαηόο ρακειά αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (2 ν δεθαπελζήκεξν, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 3,6 )

8 Γίαο αλαηέιιεη 6:00 π.κ. (κέζα Οθησβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 31 ) Κξόλνο κεζνπξαλεί θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (Γίδπκνη, κέγεζνο 0,2, δηάκεηξνο 18 ). ΝΟΔΜΒΡΙΟ 4-11 Ο Κξόλνο 5 ν δπηηθά ηεο ειήλεο (01:00, 5-11 ύλνδνο Γία & Αθξνδίηεο (05:00, αλαηνιηθά, 33 ) 9-11 Ο Γίαο 6 ν λόηηα ηεο ειήλεο (05:30, Ζ Αθξνδίηε 2 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (05:30, Ο Άξεο 1 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:30, Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Κξόλν (1980) Βξνρή Γηαηηόλησλ Λενληίδεο (14-20/11, κέγηζην ην πξσί ζηηο 17/11) Ο Κξόλνο 6 ν λόηηα ηεο ειήλεο (22:30, Πλανήτες: Δξκήο ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή ζηηο 21/11, κέγεζνο 0,3 Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ), κέγεζνο 4, Παξζέλνο Άξεο νξαηόο αλαηνιηθά πνιύ ρακειά ιίγν πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 3,7, Παξζέλνο) Γίαο αλαηέιιεη 3:30 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 32 ) Κξόλνο αλαηέιιεη 9:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 4:45 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0, δηάκεηξνο 19 ). ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 5-12 Ο Άξεο 1 ν λόηηα ηεο Αθξνδίηεο (06:00, 7-12 Ο Γίαο 3,5 ν λόηηα ηεο ειήλεο (05:00, Άξεο & Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:00, Βξνρή Γηαηηόλησλ Γηδπκίδεο (6-19/12, κέγηζην ζηηο 13 ην βξάδπ) Υεηκεξηλό ειηνζηάζην Γέλλεζε Νεύησλα (1642) Γέλλεζε Κέπιεξ (1571) Ο Δξκήο 1 ν βόξεηα ηεο Αθξνδίηεο (07:00, Πλανήτες: Δξκήο ζε θαησηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 10/12, ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 29/12 (κέγεζνο 0,3) Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, ράλεη ύςνο (κέγεζνο 4) Άξεο νξαηόο ρακειά ζηα αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (αλαηέιιεη 5:15 π.κ. κέζα Γεθεκβξίνπ, κέγεζνο 1,6, δηάκεηξνο 4, Επγόο) Γίαο αλαηέιιεη 2:00 π.κ. (κέζα Γεθεκβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,9, δηάκεηξνο 34 ) Κξόλνο αλαηέιιεη 7:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 2:45 π.κ. (κέζα Γεθεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο κέζα Ννεκβξίνπ 0,2, δηάκεηξνο 20 ) ΟΛΙΚΗ ΔΚΛΔΙΦΗ ΔΛΗΝΗ: 28 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2004 Ζ δεύηεξε νιηθή έθιεηςε ειήλεο γηα ην 2004 είλαη νξαηή από ηελ Διιάδα ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο 28 Οθησβξίνπ. Σε ζηηγκή ηεο έθιεηςεο ε ειήλε ζα βξίζθεηαη ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Κξηνύ, 11 ν λόηηα ηνπ α ηνπ Κξηνύ (Hamal). Οη ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη ηεο έθιεηςεο είλαη σο αθνινύζσο (όινη νη ρξόλνη είλαη ζε ζεξηλή ώξα Διιάδαο): είζνδνο ζηελ παξαζθηά 03:05, είζνδνο ζηε ζθηά (1 ε επαθή) 04:14, αξρή νιηθήο θάζεο (2 ε επαθή) 05:23, κέζν ηεο έθιεηςεο 06:04, ηέινο νιηθήο θάζεο (3 ε επαθή) 06:45, έμνδνο από ηε ζθηά (4 ε επαθή) 07:54, έμνδνο από ηελ παξαζθηά 09:03. Από ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ειήλε δύεη ζηηο 08:02 (28/10) θαη ν Ήιηνο αλαηέιιεη ζηηο 07:55, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο κεξηθήο θάζεο ζα είλαη δύζθνια παξαηεξήζηκα, ιόγσ ηνπ ρακεινύ ύςνπο ηεο ειήλεο θαη ηνπ ιπθαπγνύο. Οη εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο είλαη πεξηνδηθά θαηλόκελα θαη κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ κε αθξίβεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κπνξνύλ λα ζπκβνύλ από θακία έσο θαη 3 νιηθέο εθιείςεηο ειήλεο. Σν 2005 θαη 2006 δελ ππάξρνπλ νιηθέο εθιείςεηο ειήλεο ε επόκελε νιηθή έθιεηςε νξαηή από ηελ Διιάδα είλαη ζηηο 3-4 Μαξηίνπ ηνπ 2007.

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα