ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν"

Transcript

1 Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ ζα κεηαζηεγαζηνύλ ζε έλαλ άλεην ρώξν πεξίπνπ 140 η.κ., ζε δύν επίπεδα. Η λέα καο δηεύζπλζε Όκηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο Αιεμαλδξείαο 113, (Πεξηνρή Μαξηίνπ) Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο Θεζζαινλίθε Σειέθσλν: www ofa.gr ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Αιεμαλδξείαο Θεζζαινλίθε Σ/Κ Σει. (2310) Γεσγξαθηθέο. ζπληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο 40 37' Β ' Α ύληαμε Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβόο ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Σελ Κπξηαθή 14 Ννεκβξίνπ 2004 ζηηο 17:00, ζα γίλνπλ ηα εγθαίληα ηνπ Νένπ καο γξαθείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αιεμαλδξείαο 113 ζηελ πεξηνρή Μαξηίνπ. Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε γηα λα γηνξηάζνπκε ην λέν ρώξν όινη καδί. Από τον Πρόεδρο Άιιν έλα πηπρίν, ζε κέινο ηνπ Οκίινπ καο Με πνιιή επραξίζηεζε κάζακε γηα ηελ νξθσκνζία ηνπ Άξε Μπόηα, πνπ έιαβε ρώξα ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην ηκήκα Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ. Σώξα εηνηκάδεηαη γηα ην κεηαπηπρηαθό ηνπ ζηελ Αζήλα. Σνπ επρόκαζηε νινςύρσο θάζε επηηπρία ζηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα θαη θαιή ζηαδηνδξνκία. Ο Άξεο γξάθηεθε ζηνλ κηιν ζηηο 11 Μαξηίνπ 2001 θαη είλαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο, θαη ζε θάζε εθδήισζε ή αζηξνπάξηπ είλαη πάληα πξόζπκνο λα βνεζήζεη κε θάζε ηξόπν ζηε δηάδνζε ηεο αζηξνλνκίαο. Μαζήκαηα - εκηλάξηα - Γηαιέμεηο Σα καζήκαηα ηνπ Οκίινπ ζα αξρίζνπλ ην άββαην 13 Ννεκβξίνπ Σα πξώηα ηέζζεξα καζήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αξράξηνπο, πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηα βαζηθά ηεο παξαηεξεζηαθήο αζηξνλνκίαο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ηειεζθνπίνπ. Σα δύν επόκελα καζήκαηα ζα είλαη απηά πνπ ζα εηζαγάγνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ ηειεζθνπίσλ, ηα νπνία θαη ζα ζηήζνπκε κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Σα καζήκαηα ζα γίλνληαη θάζε άββαην απόγεπκα, 5:30-7:00, ζηα λέα καο γξαθεία. Παξαζέηνπκε ην πξόγξακκα γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα λα θιείζνπλ εγθαίξσο ζέζε. Σν πξόγξακκα κπνξείηε λα ην δείηε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο, όπνπ ελδερόκελεο αιιαγέο ζα αλαθέξνληαη εγθαίξσο. Αλ δελ έρεηε πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε από ηνλ ηειεθσλεηή ηνπ Οκίινπ. Σν Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ Α/Α Σίηινο - Δηζεγεηήο Ηκ/λία 1 Παξαηεξεζηαθή αζηξνλνκία (Π. Μσξαΐηεο) 2 Σα Κηάιηα θαη ηα Σειεζθόπηα (Π. Μσξαΐηεο) 3 Αζηξνλνκηθή νξνινγία Αζηεξηζκνί (Π. Μσξαΐηεο) 4 Οπξαλνγξαθία (Π. Μσξαΐηεο) Δξαζηηερληθά ηειεζθόπηα (Γ. Πηζηηθνύδεο) 6 Πξαθηηθή ρξήζε ηειεζθνπίσλ (Γ. Πηζηηθνύδεο) 7 Ζιηαθό ύζηεκα (Γ. Γηαλλόπνπινο) 8 Γέλλεζε, Εσή & Θάλαηνο ησλ άζηξσλ (Γ. Σζνπθάπαο) 9 Μαύξεο Σξύπεο (Π. Βνπινπβνύηεο) Γηαιέμεηο 30 Πξνγξακκαηίδεηαη κηα δηάιεμε γηα ηηο 21 Ννεκβξίνπ κε εηζεγεηή ηνλ θ. Μηράιε Υαξηηάθε, ζπγγξαθέα θαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο, γηα ηελ Κπξηαθή 21 Ννεκβξίνπ, ώξα 10:30 π.κ., κε Θέκα «Ο Κόζκνο ηνπ Καξι αγθάλ», ζην Δπηκνξθσηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, ζηελ Πιαηεία θξα, νδόο Καξακανύλα Η εηήζηα ζπλεζηίαζε ηνπ Οκίινπ καο Παξαθαινύκε όζνπο γλσξίδνπλ θάπνην θέληξν δηαζθέδαζεο, κε δσληαλή κνπζηθή, λα καο ην γλσξίζνπλ όζν γξεγνξόηεξα γίλεηαη, ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε θαη λα γηνξηάζνπκε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νθηώ εηώλ από ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο. Ζ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία είλαη ε Παξαζθεπή 26 Ννεκβξίνπ. ΟΙ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Καλοκαίρι 2004 Η ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΙΑΒΑΗ ΣΗ ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΣΙ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΟΤ 2004 από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο ηεο Θεζζαινλίθεο γεσγξ. ζπλη/λεο: 40 37' Β ' Α Σν θαηλόκελν

2 Σν κεγάιν γεγνλόο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2004 ήηαλ, όπσο όινη γλσξίδνπκε, ε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ δίζθν ηνπ Ζιίνπ. Σν θαηλόκελν απηό έγηλε ηελ Σξίηε 8 Ηνπλίνπ Πξόθεηηαη γηα έλα ζπάλην γεγνλόο - ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε ήηαλ ην 1882! Ζ δηάβαζε μεθίλεζε ηηο 08:20 π.κ. θαη έιεμε ζηηο 14:22, δηάξθεζε δε ζπλνιηθά 6 ώξεο θαη 2 ιεπηά. Οη δηαβάζεηο ηεο Αθξνδίηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε δεύγε κε ρξνληθή απόζηαζε νθηώ εηώλ κεηαμύ ηνπο. Έηζη, ε επόκελε δηάβαζε ζα ζπκβεί ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 2012, ελώ ην επόκελν δεύγνο ζα ην παξαηεξήζνπλ όζνη έρνπλ ηελ ηύρε λα βξίζθνληαη ζηε δσή ην 2117 θαη ην Η ζπλεξγαζία ηνπ ΟΦΑ Α.Π.Θ. - Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Λόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην Δξγαζηήξην Αζηξνλνκίαο Α.Π.Θ,, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Fulbright, ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν θαη ηνλ κηιν Φίισλ Αζηξνλνκίαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Α.Π.Θ., ζρεδίαζαλ κηα ζεηξά εθδειώζεσλ, αλνηρηέο γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο, πνπ είραλ κεγάιε επηηπρία. Ο θηινμελνύκελνο δηάζεκνο Ακεξηθαλόο αζηξνλόκνο Jay M. Pasachoff Ο δηάζεκνο ακεξηθαλόο αζηξνλόκνο θαη θπλεγόο εθιείςεσλ, Jay M. Pasachoff, καδί κε ηνπο βνεζνύο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπλεξγάζζεθαλ κε ην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ., θέξνληαο καδί ηνπο ηνλ θαηάιιειν θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο αληηπξόεδξνο ηνπ Οκίινπ καο, Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο, αλέιαβε ηελ νπηηθή θαη κεραληθή αλαβάζκηζε θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ακεξηθαλώλ θαζεγεηώλ ζην εξγαζηεξηαθό ηειεζθόπην ηνπ αζηεξνζθνπείνπ (Γηνπηξηθό δηακέηξνπ20 cm f/15). Η δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Jay M. Pasachoff ζηελ αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο ρνιήο Μηα κέξα πξηλ ηε δηάβαζε, ζηηο 7 Ηνπλίνπ θαη ώξα 20:00, ν θαζεγεηήο Pasachoff έδσζε κηα δηάιεμε ζηελ θαηάκεζηε Αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο ρνιήο, ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ηελ νπνία κεηέθξαδε δσληαλά ν θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Η.Υ.εηξαδάθεο. Ζ εθδήισζε άξρηζε θαη έθιεηζε κε έλα θαιιηηερληθό πξόγξακκα. Ο ηίηινο ηνπ θαιιηηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ "Σαμίδη ζηελ Διιάδα θαη η' αζηέξηα". Οη θαιιηηέρλεο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ εθδήισζε: Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο - βηνιί, Μαίξε Παιάζθα - θσλή, Βηξγηλία Παπινπνύινπ - θσλή, Γεκήηξεο Βνύιγαξεο πηάλν. Η απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά από ην κέινο καο Παλαγηώηε Υαηδόπνπιν Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο, ν Παλαγηώηεο καο έθαλε πεξήθαλνπο κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ πνίεζε, απαγγέιινληαο έλα πνίεκα ζηελ αγγιηθή θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα, ηνπ Ακεξηθαλνύ πνηεηή Henry Wadsworth Longfellow, κε ηίηιν: A Psalm of Life - Όκλνο ζηε Εσή, παξνπζία ησλ θαζεγεηώλ Pasachoff, εηξαδάθε, πνιιώλ κειώλ θαη επηζθεπηώλ. Αθνινπζεί έλα κηθξό απόζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: Lives of great men all remind us We can make our lives sublime. And, departing, leave behind us Footprints on the sands of time. Οη δσέο ησλ κεγάισλ αλδξώλ καο ππελζπκίδνπλ Πσο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ηε δηθή καο δσή κεγαιεηώδε Καη, θεύγνληαο, λ' αθήζνπκε πίζσ καο Απνηππώκαηα ζηελ άκκν ηνπ ρξόλνπ, Από ην πέξαζκά καο. (Μεηάθξαζε Παύινπ Μσξαΐηε) Η αθηέξσζε ηνπ Jay Μ. Pasachoff ζε έλα National Geographic ηνπ πξόεδξν ηνπ Οκίινπ καο Φάρλνληαο ην αξρείν ηνπ ν Παύινο Μσξαΐηεο, βξήθε ζε έλα National Geographic (Vol. 138 #2, August 1970, p. 222) έλα άξζξν πνπ πεξηέγξαθε κηα έθιεηςε Ζιίνπ ζηε Νόηηα Ακεξηθή, ηνπ ήδε ηόηε λεαξνύ δηδάθηνξα Pasachoff κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Donald H. Menzel. Ο θ. Jay M. Pasachoff πξνζθέξζεθε λα γξάςεη δπν ιόγηα ζην άξζξν. Ο κηιόο καο ηνπ πξόζθεξε σο ελζύκην ηξία αληίγξαθα ρεηξνγξάθσλ ηνπ πξνέδξνπ ζηα Διιεληθά κε ηνπο ηίηινπο: "Οη Φίινη ηεο Αζηξνλνκίαο", "Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθώ" θαη "Αξίζηαξρνο ν άκηνο" Ο Γάιινο Christoph Marlot Έλαο άιινο γλσζηόο ζπγγξαθεύο, θπλεγόο θνκεηώλ θαη εθιείςεσλ, ν θ. Christoph Marlot, έρνληαο βξεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ καο ζην δηαδίθηπν, άξρηζε κηα ζπλδηάιεμε κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο καδί καο. Πξνγξακκάηηδε, επί ηε επθαηξία ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο, λα έξζεη ζηε Θεζζαινλίθε κε ην θηλεηό ηνπ αζηεξνζθνπείν - ηξνρόζπηην. Ο θ. Marlot (δελ γλσξίδνπκε ηελ ηδηόηεηά ηνπ), έγξαςε έλα βηβιίν ηεηξαθνζίσλ ζειίδσλ, ζρεηηθό κε ηε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο, πνπ εθδόζεθε κόιηο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Μεηά ην δεύηεξν , θαζπζηέξεζε ιίγν λα καο απαληήζεη. Λίγν αξγόηεξα κάζακε θαη ηελ αηηία - είρε πάεη ζηε Νόηην Ακεξηθή γηα λα θσηνγξαθήζεη ηνπο δύν θνκήηεο (C/2001 Q4 NEAT & C/2002 T7 LINEAR)! Σειηθά γύξηζε ζηε Γαιιία, πήξε ην ηξνρόζπηην - αζηεξνζθνπείν ηνπ θαη έθζαζε ζηελ Διιάδα. πλδέζεθε κε ηα θέληξα πξόγλσζεο θαηξνύ θαη αληί λα ζηξίςεη αξηζηεξά γηα ηε Θεζζαινλίθε, έζηξηςε δεμηά γηα ηελ Πεινπόλλεζν. Καη έηζη δελ είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα. Αλ ην δηαθηλδύλεπε, ζα έθαλε κηα ηέιεηα παξαηήξεζε, αιιά ηνλ θαηαλννύκε. Ο θαηξόο απηή ηε θνξά ήηαλ ζύκκαρόο καο ζρεδόλ κέρξη ην ηέινο. Καλέλα ζύλλεθν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, εθηόο ησλ ηειεπηαίσλ ζηηγκώλ. Αξγά όκσο ην απόγεπκα έξημε θαξεθινπόδαξα! "Έλα όλεηξν πάλσ από ηα γήηλα" - Μηα θπξία 84 εηώλ, ιάηξεο ηνπ νπξαλνύ Γπν κέξεο πξηλ ηε δηάβαζε, ε θπξία Γήκεηξα Μαπξίδνπ, καο πήξε ηειέθσλν ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ θαη καο ξώηεζε αλ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα θάλεη δώξν ζηε κεηέξα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζα από ηα ηειεζθόπηά καο. Σε δηαβεβαηώζακε πσο

3 ζα ήηαλ ραξά καο θαη πξνλόκηό καο λα ηελ μελαγήζνπκε. Πξάγκαηη, ε θπξία Διεπζεξία Μαπξίδνπ, ππνβνεζνύκελε από ηελ θόξε ηεο θαη ην κπαζηνπλάθη ηεο, ήξζε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν, όπνπ είρακε ηε κεγάιε ραξά λα πινπνηήζνπκε ηελ επηζπκία ηεο. Ζ θπξία Διεπζεξία Μαπξίδνπ καο έθαλε πεξήθαλνπο κε ηελ αγάπε ηεο γηα ηελ αζηξνλνκία. ύληνκε αλαθνξά ζηελ πξνεξγαζία ηνπ Οκίινπ Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπάληνπ απηνύ θαηλνκέλνπ, ηα κέιε ηεο Οκάδαο Παξαηήξεζεο νξγάλσζαλ ηε κεγαιύηεξε εθδήισζε κε ηειεζθόπηα θαη θηάιηα ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ καο. Σα κέιε ηεο νκάδαο αζρνιήζεθαλ γηα πνιιέο εβδνκάδεο κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, εηνηκάδνληαο ην πξόγξακκα ησλ παξαηεξήζεσλ, θαζώο θαη ηα εηδηθά θίιηξα (Mylar) πνπ ζα πξνζάξκνδαλ ζηα ηειεζθόπηα θαη ζηα θηάιηα ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο όξαζεο όζσλ ζα παξαηεξνύζαλ ην θαηλόκελν. Γηα ην ζθνπό απηό, έγηλαλ πνιιέο ζπλαληήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο, κε ηνπο πην έκπεηξνπο παξαηεξεηέο λα βνεζνύλ ηα λεόηεξα κέιε πνπ είραλ ιηγόηεξε πείξα. Σν θαηλόκελν, δπζηπρώο, ζα ιάκβαλε ρώξα κηα εξγάζηκε Σξίηε, έηζη κεξηθά από ηα κέιε καο δελ κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ ιόγσ εξγαζίαο. Πνιιά θαλάιηα ηειενξάζεσο θάιπςαλ δσληαλά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζπλδεζήθακε δσληαλά κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Γηώξγν Παπαδάθε, ηνπ ΑΝΣ1. Με πνιύ ραξά εθείλε ηελ εκέξα είδακε πνιιά από ηα κέιε καο, πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα παξαζηνύλ ζε απηό ην ζπάλην θαηλόκελν. Μέιε καο πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα έξζνπλ ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν Ο Θεόθηινο Πηζόθαο, από ην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο, ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν ηεο δηάβαζεο, θαζώο θαη ε Γέζπνηλα Μνπηζαλίδνπ κε ηελ θνξνύια ηεο ηε Υάξηο, από ηνλ Παιακά Καξδίηζαο. Δπίζεο ν Νίθνο Πιεμίδαο από ηελ Κνδάλε θαη ν Υεηξνπξγόο Ησάλλεο Μεξηδαλίδεο από ηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, θαζώο θαη πνιινί άιινη πνπ ηνπο είδακε ζηα θιεθηά κέζα ζην ζπλσζηηζκό θαη ζην πιήζνο ησλ μέλσλ. Σα κέιε ηνπ Οκίινπ πνπ έζηεζαλ ηειεζθόπηα 1 Αλδξένπ Υξήζηνο 2 Βάκβνπξαο ηξάηνο 3 Βνζηλάθεο Αλδξέαο 4 Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο 5 Βνπινπβνύηεο Παύινο 6 Γαδέαο Κνζκάο 7 Γηανπξηδήο Θεόδσξνο 8 Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο 9 Θενδσξίδεο Κώζηαο 10 Ίηζηνο Αληώλεο 11 Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο 12 Μάηηαο Θεόδσξνο 13 Μπνθνβόο Γηώξγνο 14 Μπόηαο Αξηζηείδεο 15 Μσξαΐηεο Παύινο 16 Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο 17 Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο 18 Παπαησάλλνπ Αληώλεο 19 Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο 20 Πνιπκελίδεο Πάλνο 21 Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΧΝ Παξαζέηνπκε ηηο επηηπρίεο, θαζώο θαη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε, όπσο ηα θαηέγξαςαλ νη παξαηεξεηέο, γηα λα είκαζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηάβαζε ηνπ Βάκβνπξαο ηξάηνο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ θαη έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader, θηάιηα 8x40 θαη κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν θάκεξα. Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ θαη έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν πάλσ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε, ζηελ νπνία είρε γίλεη πνιηθή επζπγξακκηζκέλε ην πξνεγνύκελν βξάδπ. ηε δηάβαζε έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε θαη επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν θάκεξα, κε ηελ νπνία ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. - Βνζηλάθεο Αλδξέαο Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader & θηάιηα 20x70. Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ (114 mm) f/8, ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε πνιηθά επζπγξακκηζκέλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο λύρηαο. Φπζηθά ζηε είζνδν ηνπ ηειεζθνπίνπ ππήξρε ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν Astrosolar ηεο Baader θαη ν εξεπλεηήο είρε αθαηξεζεί γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη αξθεηό θνηλό. Δπίζεο έγηλε θαη θσηνγξάθεζε θάζεσλ ηεο δηάβαζεο κε κεραλή SLR Olympus OM-1 ηνπνζεηεκέλε κέζσ 2x barlow t- adapter ηεο Celestron, δίλνληαο έηζη εζηηαθή απόζηαζε εθαηνζηώλ θαη έλα είδσιν 11 εθαηνζηώλ ηνπ Ήιηνπ ζηε ηειηθή εθηππσκέλε θσηνγξαθία. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη πνξηνθαιί θίιηξν 21Α γηα κηα πην πηζηή απεηθόληζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ Ήιηνπ. Δπίζεο ππήξραλ θαη θηάιηα 20x70, επίζεο κε θίιηξν Astrosolar ηεο Baader ζηνπο πξσηεύνληεο θαθνύο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξόηη ε δηάκεηξνο ηνπ ηειεζθνπίνπ είλαη κεζαίαο ηάμεο, ην πνιπαλακελόκελν "black drop effect" δελ παξαηεξή-

4 ζεθε. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο έηζη ε όιε εθδήισζε ηεξκαηίζηεθε πεξίπνπ 10 ιεπηά πξηλ ηελ ηξίηε επαθή. - Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: 3 Γηνπηξηθά Γηακεηξνπ:40ρηι. κε θίιηξν πδξνγόλνπ, 150ρηι. κε θίιηξν Mylar, 105mm κε θίιηξν απνξξόθεζεο άθξνπ ηώδνπο ζηα 4.050Α. Φνξεηόο ππνινγηζηήο, αλαινγηθή θάκεξα, κόληηνξ, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Παξαηεξήζεηο: Παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο καύξεο ζηαγόλαο ζην θίιηξν πδξνγόλνπ, αιιά όρη ζηα άιια ηειεζθόπηα. πκπέξαλα όηη ην θαηλόκελν ηεο καύξεο ζηαγόλαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην δηακέηξεκα ηνπ ηειεζθνπίνπ. Παξαηήξεζα επίζεο κηα εθξεθηηθή πξνεμνρή ζηε ρξσκόζθαηξα ηνπ Ζιίνπ κήθνπο ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία ήηαλ νξαηή γηα κηα ώξα πεξίπνπ. - Βνπινπβνύηεο Παύινο Σόπνο: Kέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher ηύπνπ Maksutov 5''. Φίιηξν Mylar. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο, επίδεημε ζην επξύ θνηλό, παξνρή επεμεγήζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν θαη θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή Mustek 3,2 Mp. - Γαδέαο Κνζκάο Σόπνο: Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ Δμνπιηζκόο: θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ηύπνπ Cassegrain, δηακέηξνπ40cm Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν παξαηεξήζεθε από ην Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, πνπ εδξεύεη ζην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ηύπνπ Cassegrain, δηακέηξνπ 40cm θαη εζηηαθνύ ιόγνπ f/8 ηνπ αζηεξνζθνπείνπ. ην ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί εηδηθό θίιηξν γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ Ήιηνπ θαη ε CCD camera πνπ δηαζέηεη. Ζ ιήςεηο γηλόηαλ θάζε 30 δεπηεξόιεπηα. πλνιηθά ην ηειεζθόπην απηό ζπγθέληξσζε πεξηζζόηεξεο από 800 εηθόλεο ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ θαη ηεο Αθξνδίηεο ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. ην ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί παξάιιεια δηνπηξηθόο θαθόο 300mm f/4 κε VCR θαη ηα θαηάιιεια θίιηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη βηληενζθόπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν αλαινγηθό ζήκα κεηαηξεπόηαλ ζε ςεθηαθό θαη ε θαηαγξαθή γηλόηαλ ζε Ζ/Τ. Ζ δηάηαμε απηή ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 35 GByte πιεξνθνξηώλ. Σέινο, θσηνγξαθίεο ηνπ Ήιηνπ ιακβαλόηαλ ζε θηικ από θαθό 1000mm f/10 θαη θσηνγξαθηθή κεραλή. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν ήηαλ αλνηθηό γηα ην θνηλό θαη εθαηνληάδεο επηζθέπηεο ήξζαλ γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κε θηάιηα θαη κηθξά ηειεζθόπηα. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ θαιέο θαη ε ειηνθάλεηα βνήζεζε ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη εηθόλεο θαη ηα βίληεν πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί έρνπλ κεξηθώο επεμεξγαζηεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ησλ επαθώλ ηνπ πιαλεηηθνύ δίζθνπ ηεο Αθξνδίηεο κε απηόλ ηνπ Ήιηνπ - Γηανπξηζήο Θεόδσξνο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 6 ηληζώλ θαη θίιηξα, θσηνγξαθηθή κεραλή Zenith 122, θηικ Kodak Supra Royal 400 ASA. Παξαηεξήζεηο: Σελ εκέξα ηεο δηάβαζεο ρξεζηκνπνίεζα έλα ηειεζθόπην Phoenix - Towa 6 ηληζώλ (Γηάκεηξνο 150 mm, εζηηαθή απόζηαζε 750 mm), εμνπιηζκέλν κε θίιηξν Mylar. Γηα ηελ παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζνθζάικηα 25 mm, 10 mm, 6,5 mm θαη θίηξηλν θίιηξν παξαηήξεζεο. Αζρνιήζεθα θπξίσο κε ηε θσηνγξάθεζε θαη παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο. Δπίζεο έδεηρλα θαη εμεγνύζα ζηνλ θόζκν ην θαηλόκελν απηό, θαζώο θνηηνύζαλ κέζα από ην ηειεζθόπην κνπ. Ζ παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 07:30 ώξα Διιάδαο θαη ηειείσζε ζηηο 13:45. Δίδα ηελ πξώηε & ηε δεύηεξε επαθή, θαζώο θαη ην κέγηζην ηεο δηάβαζεο. Γελ κπόξεζα λα δσ ηελ ηξίηε & ηέηαξηε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο. - Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο Σόπνο: Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο Δμνπιηζκόο: Celestron 8 Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ Ήιην έγηλε ζε ρώξν πνπ δηέζεζε ε εηαηξεία Αktis, ζην Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο. πγθεληξσζήθακε 6 άηνκα κε θαηάιιειν εμνπιηζκό. Δγώ ρξεζηκνπνίεζα έλα ζπλδπαζκό θαηαδηνπηξηθνύ ηειεζθνπίνπ (Celestron 8) θαη αλαινγηθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο (Nikon), θαζώο θαη ηειεζθνπίνπ κε web-cam (Philips ToUCam). Ξεθίλεζα λσξίο ην ζηήζηκν ηνπ εμνπιηζκνύ κνπ θαη απηό απνδείρζεθε θαζνξηζηηθό, αθνύ ε δηαδηθαζία απηή απαίηεζε πνιύ ρξόλν. Ζ δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ήηαλ έλα εθπιεθηηθό θαηλόκελν, πνπ ην παξαθνινύζεζα κε ζαπκαζκό από ηελ αξρή σο ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ην εγθιώβηζα κε ην ηειεζθόπην κνπ γηα λα ην ραίξνκαη κειινληηθά. Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο κέρξη ηηο 2:30 κ.κ., όηαλ εκθαλίζηεθαλ ηα πξώηα ζύλλεθα θνληά ζηνλ ήιην. Ζ δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο όκσο είρε νινθιεξσζεί θη εκείο δε ζηεξεζήθακε νύηε γηα έλα ιεπηό ηελ νκνξθηά απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ θαηλνκέλνπ. Πνιινί πεξαζηηθνί είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζνπλ ην θαηλόκελν από ηα δηάθνξα ηειεζθόπηα πνπ είρακε ζηήζεη ζην ρώξν θαη εμέθξαδαλ ζπλερώο ην ζαπκαζκό ηνπο γηα ην ζπάλην θαη ιακπξό θαηλόκελν! - Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 114mm & δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θίιηξν Mylar, Web Cam θαη θνξεηόο ππνινγηζηήο. Παξαηεξήζεηο: Γηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο.Έλα πξάγκαηη κνλαδηθό παξαηεξεζηαθό γεγνλόο, όπσο

5 είρα ηελ ηύρε λα παξαηεξήζσ θαη λα ην θαηαγξάςσ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνίεζα δύν ηειεζθόπηα ηνπνζεηεκέλα ζε κία ηζεκεξηλή ζηήξημε, ην έλα Νεπηώλεην 114mm (41/2 ηληζώλ f/7,9) ην δεύηεξν δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θαη ζηα δύν είρε ηνπνζεηεζεί θίιηξν Mylar. ην Νεπηώλεην ηνπνζεηήζεθε κηα Web Camera ζηελ πξσηεύνπζα εζηία θαη απνηππώζεθαλ ζε ςεθηαθά videos δηάξθεηαο ηνπ ελόο ιεπηνύ κε δέθα θαξέ αλά δεπηεξόιεπην ηα θαηλόκελα α) Ring, β) Black drop. Σν δηνπηξηθό ρξεζηκνπνηήζεθε α) ζαλ ηειεζθόπην νδεγόο γηα ην Νεπηώλεην β) πξνβνιή ζε πέηαζκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ γ) κε Mylar θαη παξαηήξεζε από δηάθνξα πξνζνθζάικηα θαη κεγεζύλζεηο επίζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ - Ίηζηνο Αληώλεο Δμνπιηζκόο: α) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Celestron Skymaster 25x100, 3 o, ζηεξηγκέλα ζε μύιηλν ηξίπνδα κε πεξηζηξεθόκελε θεθαιή θαη β) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Vixen 15x80, ζηεξηγκέλα ζε παξόκνην κε ηνλ παξαπάλσ ηξίπνδα ηνπ κέινπο ηνπ Ο.Φ.Α. Υξήζηνπ Αλδξένπ, ν νπνίνο θαη ρεηξίζζεθε ηνλ ελ ιόγσ εμνπιηζκό ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο Παξαηεξήζεηο: Απεπζείαο παξαηήξεζε κε ρξήζε θίιηξνπ Baader. Σα αλσηέξσ ηέζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θίιηξν κάζθαο ειεθηξνζπγθόιιεζεο Νν 12 γηα νπηηθή παξαηήξεζε ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπηηθνύ νξγάλνπ. - Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο Σόπνο: Θεζζαινλίθε α) Αύιηνο ρώξνο ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο β) ε ζρνιείν ηεο Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε σο βαζκνινγηθό θέληξν παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. Δμνπιηζκόο: α) Γηα ηελ παξαηήξεζε ζην Αζηεξνζθνπείν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θηάιηα 10x50, εθνδηαζκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν Mylar. β) Γηα ηελ παξαηήξεζε ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξναλαθεξζέληα θηάιηα, θαζώο θαη θαηνπηξηθό ηειεζθόπην 70mm. Παξαηεξήζεηο: ην Αζηεξνζθνπείν ε παξαηήξεζε είρε δηάξθεηα από ηελ έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ κέρξη ηελ Σα θηάιηα ηέζεθαλ θαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ. ην ζρνιείν ε παξαηήξεζε δηήξθεζε από ηελ κέρξη ηελ θαη ηελ παξαθνινύζεζαλ θαζεγεηέο βαζκνινγεηέο, θαζώο δηέθνςαλ γηα ιίγν ηε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ. Ζ παξαηήξεζε έγηλε κε πξνβνιή ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ ζε ιεπθό πέηαζκα από ηνλ πξνζνθζάικην ηνπ ηειεζθνπίνπ, αιιά θαη κε απ' επζείαο παξαηήξεζε κε ηα θηάιηα (ζηα νπνία ήηαλ πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ην θίιηξν). - Μάηηαο Θεόδσξνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην 4,5'' θαη θίιηξν Mylar Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε θαθό 20 mm. θαη θσηνγξάθεζε (ζεηηθή πξνβνιή) κε Olympus OM1 θαη θίιηξν 23 Α - Μπνθνβόο Γηώξγνο Σερλνινγία Δμνπιηζκόο: Γηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ, θίιηξν Mylar. Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε κε έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ (Celestron 102mm f/5) κε θίιηξν Mylar, πάλσ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε κε αζηξνζηάηε (Vixen Sphinx). Ζ παξαηήξεζε έγηλε νπηηθά κε πξνζνθζάικην θαθό θαη θίηξηλν θίιηξν, θαζώο θαη κε πξνβνιή ζε ραξηόλη κε ηνλ ίδην πξνζνθζάικην. Σν πξσί έγηλε δσληαλή ζύλδεζε κε ηελ εθπνκπή ηνπ ΑΝΣ1 "Καιεκέξα Διιάδα" (Γηώξγνο Παπαδάθεο), κέζσ ηεο νπνίαο πξνβιήζεθαλ εηθόλεο ζε όιε ηελ Διιάδα (πξνβνιή ζε ραξηόλη) θαη δόζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. - Μπόηαο Αξηζηείδεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην 4,3'' f/7,3, θση. κεραλή Εenith, θίιηξν Mylar, Ζιηαθό Πέηαζκα Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ από ηελ απαξρή ηνπ (05:20:40 U.T.) σο ηε ζηηγκή ηεο θάιπςεο ηνπ Ήιηνπ από ζύλλεθα (10:45 U.T. πεξίπνπ). Πξνβνιή ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ ζε ειηαθό πέηαζκα. ηαδηαθή θαηαγξαθή ηεο δηάβαζεο πάλσ ζην πέηαζκα. Φσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ ζεηηθήο πξνβνιήο. Παξνπζίαζε ηεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο ζην ζπγθεληξσκέλν θνηλό, είηε κέζσ ηειεζθνπίνπ, είηε κέζσ ηεο πξνβνιήο. Υξεζηκνπνίεζε έγρξσκσλ θίιηξσλ. - Μσξαΐηεο Παύινο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: Solarscope & θηάιηα 10x50 κε θίιηξν Mylar - Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο Σόπνο: ηάηηζηα - Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο Σόπνο: ηάηηζηα Δμνπιηζκόο: Ρσζηθό 110x805, 85 mm f/7,3 Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν ην παξαηεξήζακε κε δύν ηειεζθόπηα θαη έλα Solarscope - Παπαησάλλνπ Αληώλεο Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. Δμνπιηζκόο: 130 mm. - Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Meade LX200GPS 10", θίιηξν Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε, θαη Web Cam Phillips ToUCam Pro,θνξεηόο Τπνινγηζηήο. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζα ηε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο κε ην ηειεζθόπηό κνπ Meade LX200GPS 10", εμνπιηζκέλνπ κε θίιηξν Mylar. Σν κέγεζνο ηνπ θίιηξνπ άξα θαη ηνπ σθέιηκνπ δηακεηξήκαηνο παξαηήξεζεο επηιέρηεθε ζηηο 7" θαη κε ηελ εζηηαθή

6 απόζηαζε ηνπ Meade ζηα 2,5 m πέηπρα κηα κεγάιε κεγέζπλζε ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ρξεζηκνπνίεζα ηελ Web Cam ToUCam Pro. Από ηελ παξαηήξεζε θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Black drop effect δελ ήηαλ παξαηεξήζηκν, πξάγκα πνπ απνδίδσ ζηε δηάκεηξν θαη ζηελ θαιή πνηόηεηα ησλ νπηηθώλ. - Πνιπκελίδεο Πάλνο Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher 6" F/5, θίιηξν Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε θαη Wratten #12. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο κε ην ηειεζθόπην θαη ηδηαίηεξα ηελ πξώηε θαη δεύηεξε επαθή. Tν Black drop effect δελ έγηλε αληηιεπηό θαηά ηελ παξαηήξεζε. - Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο Δμνπιηζκόο: Alcor 2.5 ηληζώλ Η απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβαζεο Σελ Σξίηε 29 Ηνπλίνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, κηα εθδήισζε κε ζέκα Η αποηίμηζη ηοσ θαινομένοσ ηης διάβαζης και ηων παραηηρήζεων ποσ έγιναν. Σελ εθδήισζε ζπληόληζε ν θαζεγεηήο θαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο θ. Γηάλλεο εηξαδάθεο θαη παξεπξέζεζαλ πνιιά από ηα κέιε καο. ηελ εθδήισζε παξνπζίαζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ην θαηλόκελν νη: Άξεο Βνύιγαξεο, Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο θαη Κώζηαο Θενδσξίδεο. Δπίζεο ε Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο αζηξνλνκίαο, έθαλε κηα σξαία παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ γηα ηε δηάβαζε, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Αζηξνλνκηθή Δηαηξία Κέξθπξαο, ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ, θαζώο θαη θσηνγξαθίεο από ην θαηλόκελν, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: Αζηξνπάξηπ ζην θέληξν «Παιίξξνηα» Σν άββαην 26 Ηνπλίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν ην θαινθαηξηλό καο αζηξνπάξηπ αλνηθηή εθδήισζε κε ηειεζθόπηα γηα ην θνηλό. Ζ εθδήισζε έγηλε ζηνλ πνιπρώξν ηνπ θέληξνπ «Παιίξξνηα», ζηνπο Νένπο Δπηβάηεο Θεζζαινλίθεο. Σα κέιε καο έθεξαλ ηνλ εμνπιηζκό ηνπο θαη θαηέθζαζαλ από λσξίο κε πνιύ θέθη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, όπσο θαη πνιιά άιια από ηα κέιε καο πνπ είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ην αζηξνπάξηπ. Γπζηπρώο όκσο απηή ηε θνξά ν θαηξόο δελ ήηαλ κε ην κέξνο καο. Σελ αξαηή λέθσζε ηελ ώξα πνπ ζηήζεθαλ ηα ηειεζθόπηα θαη έγηλαλ νη πξώηεο παξαηεξήζεηο ηεο ειήλεο, δηαδέρηεθαλ ππθλά ζύλλεθα θαη ε εθδήισζε πήξε έλα πξόσξν ηέινο. Παξ' όια απηά, ήηαλ αξθεηνί από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο πνπ ήξζαλ ζε κηα πξώηε επαθή κε ηνλ όκηιν καο θαη κε ην ρόκπη καο. ζν γηα ην αζηξνπάξηπ ηεο Υαιθηδηθήο, εθέηνο δελ έγηλε, ιόγσ πξνβιεκάησλ ηνπ ζεξηλνύ θέληξνπ όπνπ γίλνληαλ νη εθδήισζε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο. 30 Αζηξνπάξηπ ζηε Νενρσξνύδα 8 Ινπιίνπ 2004 ηηο 8 Ινπιίνπ, ν Όκηιόο καο, έζηεζε 8 ηειεζθόπηα ζηε Νενρσξνύδα, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ησλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο. Σα κέιε καο μελαγήζαλε ηνπο επηζθέπηεο ζηα κπζηήξηα ηνπ νπξαλνύ. 30 Αζηξνπάξηπ ζην Ληβάδη ηηο 11 επηεκβξίνπ 2004, κηα νκάδα πέληε αηόκσλ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο Σνπηθήο εθόξνπ Πξνζθόπσλ ηεο Σνύκπαο, θ. Καηεξίλα Αγγειίδνπ, θαη ηνπ θ. Αξζάθ Σζηηζηάλ, νξγαλώζακε έλα αζηξνπάξηπ ζην ρσξηό Ληβάδη, γηα πεξίπνπ 55 βαζκνθόξνπο, αξρεγνύο θαη ζηειέρε από ην 6 ν ύζηεκα 40 εθθιεζηώλ, 8 ν ύζηεκα Κάησ Σνύκπαο, 13 ν ύζηεκα Σξηαλδξίαο, 14 ν ύζηεκα Αγίνπ Φαλνπξίνπ, 20 ν ύζηεκα Άλσ Σνύκπαο θαη 21 ύζηεκα Γήπεδν Άξεσο. Σα κέιε καο πνπ παξεπξέζεθαλ είλαη: Α. Ίηζηνο, Γ. Μπνθνβόο, Π. Μσξαΐηεο, Β. Πεηξίδεο, Γ. Σζνπθάπαο. 30 ΑΣΡΟΠΑΡΣΤ ΣΗ ΙΑΣΙΣΑ Σν άββαην 7 Απγνύζηνπ 2004, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο βξέζεθαλ ζηελ νξεηλή ηάηηζηα, θαιεζκέλνη από ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηεο πόιεο (ΓΔΠΠΣΑ), ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. Μαο ππνδέρηεθαλ ζηελ πόιε ηνπο ηα κέιε καο Αξηζηείδεο θαη Αιέμαλδξνο Παλνπηζόπνπινο, νη νπνίνη θαη εηζεγήζεθαλ πξνο ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ ζηήζακε ηα ηειεζθόπηα καο ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρώξν. Απηή ηε θνξά ν θαηξόο καο βνήζεζε. Πνιύο θόζκνο πνπ είρε πιεξνθνξεζεί γηα ηελ εθδήισζε, πέξαζε από ην ρώξν ηεο εθδήισζεο θαη μελαγήζεθε κέζα από ηα ηειεζθόπηα θαη ηα θηάιηα ησλ κειώλ καο ζηα κπζηηθά ηνπ θαινθαηξηλνύ νπξαλνύ. Απηή ήηαλ ε δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά πνπ καο θάιεζαλ γηα αζηξνπάξηπ θαη όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά είρε κεγάιε επηηπρία. Σα κέιε ηνπ νκίινπ καο, πνπ θηινμελήζεθαλ ζην όκνξθν μελνδνρείν "Αξρνληηθό" ηεο πόιεο, αλαρώξεζαλ ηελ επνκέλε. 30 ΠΑΙΚΟ, ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2004 Σν αββαηνθύξηαθν 20 θαη 21 Απγνύζηνπ, ηα κέιε ηεο νκάδαο Παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο, ζπλαληήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά ζην όξνο Πάηθν ηνπ λνκνύ Κηιθίο, γηα έλα δηήκεξν αζηξνλνκηθήο παξαηήξεζεο θαη θσηνγξάθεζεο. ε απηή ηε ζπλάληεζε είραλ πξνζθιεζεί θαη κέιε από ηνπο εξαζηηερληθνύο νκίινπο όιεο ηεο Διιάδαο, κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο Παλειιήληαο ζπλάληεζεο, όπσο είρε ζπκθσλεζεί ζην πλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο. Γπζηπρώο, ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο,

7 δελ κπόξεζαλ λα παξαβξεζνύλ παξαηεξεηέο από άιινπο νκίινπο ηεο ρώξαο. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Ισάλλε Μεξηδαλίδε Δπραξηζηνύκε ην κέινο καο, Χηνξηλνιαξπγγνιόγν, θ. Ησάλλε Μεξηδαλίδε, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 100 Δπξώ, πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο. Γηώξγν Πιηάθε Δπραξηζηνύκε ηνλ Γηώξγν Πιηάθε, αδειθό ηνπ κέινπο καο Ζξαθιή. Έλα απόγεπκα, ν Ζξαθιήο καο θαηέπιεμε όινπο, εξρόκελνο ζηα γξαθεία καο κε έλα κεγάιν δέκα. Γελ κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε ηη ήηαλ απηό ην ηεξάζηην παθέην. ηαλ ην αλνίμακε κείλακε άλαπδνη. Ήηαλ θάηη πνπ δελ πεξηκέλακε. Μαο έθεξε ην έκβιεκα ηνπ Οκίινπ καο, άθνπζνλ-άθνπζνλ, Ξπιόγιππην!, θπθιηθό, κε δηάκεηξν 80 εθαηνζηώλ, πνπ είλαη έλα πξαγκαηηθό θνκςνηέρλεκα θηινηερλεκέλν κε πνιύ αγάπε. Σνλ επραξηζηνύκε γηα ηηο πνιιέο ώξεο πνπ καο ράξηζε γηα λα ην ζθαιίζεη. Σώξα πνπ ηειείσζαλ νη δηαθνπέο, ζα ηνλ θαιέζνπκε λα ηνλ γλσξίζνπκε θαη λα ηνλ επραξηζηήζνπκε θη από θνληά. Μηράιε Υαξηηάθε Δπραξηζηνύκε ηνλ Μηράιε Υαξηηάθε, κέινο ηνπ Οκίινπ καο θαη ζπγγξαθέα, γηα ηα δύν βηβιία ηνπ πνπ ράξηζε ζηνλ κηιν. (Βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζηελ ελόηεηα. Δθδόζεηο κειώλ ηνπ Οκίινπ). ΔΚΓΟΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε από ηνλ Αληώλε Ίηζην γηα ηελ έθδνζε δύν βηβιίσλ ελόο κέινπο ηνπ Οκίινπ καο, ηνπ Μηράιε Υαξηηάθε. Σν πξώην ηνπ βηβιίν έρεη ηίηιν "Αιιόκνξθνη" Ζ αλαδήηεζε γηα ηελ εμσγήηλε λνεκνζύλε, από ηηο εθδόζεηο Αξρέηππν (Α' έθδνζε, επηέκβξηνο 2001). Καη ην δεύηεξν "Ο Κόζκνο ηνπ Καξι αγθάλ", Αξρέηππν, Πξνζσπηθά (Π.Μ.), θαηάθεξα λα δηαβάζσ ην δεύηεξν βηβιίν θαη δελ έρσ παξά ηα θαιύηεξα ζρόιηα. Δθηόο από ηηο άξηζηεο αζηξνλνκηθέο γλώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, νη ινγνηερληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο είλαη άξηηεο. Αλεπηθύιαθηα ην πξνηείλσ ζηα κέιε καο. Γελ ακθηβάιισ πσο θαη ν πξώηνο ηίηινο ζα είλαη εμ ίζνπ ζπλαξπαζηηθόο. Δπί ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα θάλσ κηα γεληθή επηζήκαλζε ζε όινπο καο. Δίλαη πξνηέξεκα λα είλαη θαλείο ζεκλόο, αλακθηβόισο, όπσο είλαη θαη ν Μηράιεο, αιιά θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνκε ηη έθαλε πνηνο θαη πόηε. Αλ θάπνηνο γξάςεη ή θαηαζθεπάζεη θάηη ζα δηεπθόιπλε πνιύ όινπο καο λα ην γλσξίδνπκε. Ο Μηράιεο ράξηζε ζηνλ κηιν έλα αληίηππν από ηα βηβιία ηνπ θαη ηνλ επραξηζηνύκε. ζνη ζέινπλ κπνξνύλ λα ην δαλεηζηνύλ από ηε βηβιηνζήθε καο. Κιείλνληαο ηνπ επρόκαζηε από θαξδηάο λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ. Υξεηαδόκαζηε ζπγγξαθείο, κε ηερλνινγηθέο γλώζεηο, πνπ λα έρνπλ θαη ινγνηερληθέο ηθαλόηεηεο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη όηη θαιύηεξν. Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε επίζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ κέινπο καο Θεόδσξνπ Οξθαλίδε "Σα κεγάια ηειεζθόπηα". Σνλ επραξηζηνύκε γηα ην αληίηππν πνπ ράξηζε ζηνλ κηιν. Ζ εξγαζία ηνπ, ζηελ νπνία ζα έρεη αθηεξώζεη πνιιέο από ηηο ειεύζεξεο ώξεο ηνπ, είλαη ελδειερήο θαη απνηειεί κεγάιε βνήζεηα γηα όινπο όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ κεγάισλ ηειεζθνπίσλ ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο κάζακε πσο έλα αληίηππν βξίζθεηαη θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. πξνο αξσγή ησλ θνηηεηώλ. Σνλ πξνηξέπνπκε λα εληξπθήζεη θαη ζε άιια ζέκαηα ηεο Αζηξνλνκίαο, γξάθνληαο βηβιία θαη εκπινπηίδνληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Σν θαινθαίξη πνπ πέξαζε, ηξία από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ. Σνπο επρόκαζηε βίν αλζόζπαξην θαη ζύληνκα λα καο θαιέζνπλ θαη ζε βαθηίζηα. Σα δεπγάξηα πνπ παληξεύηεθαλ είλαη: Γεκήηξεο Γηαλλόπνπινο θαη Μαηίλα Γξεγνξηάδε Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θεζζαινλίθεο, ην άββαην 19 Ηνπλίνπ Φώηεο ηαπξόπνπινο θαη Βηξγηλία Μαδνπινύδε Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Αιεμάλδξνπ, ην άββαην 26 Ηνπλίνπ. Γεκήηξεο Δπζηαζίνπ θαη Αζελά Μπνπιαλίηνπ Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Εσνδόρνπ Πεγήο, ηελ Κπξηαθή 4 Ηνπιίνπ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ Παξά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, θαισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ κηιό καο ην ηειεπηαίν ηξίκελν. 329 Κνξκπέηε Καιιηόπε 330 Γθαηδόγινπ Ρσμάλε 331 Δπζηαζνπιίδεο Γεκήηξεο ΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 2004 ΟΚΣΧΒΡΙΟ 2-10 ύλνδνο Αθξνδίηεο & Βαζηιίζθνπ (06:00, 4-10 Δθηόμεπζε Sputnik 1 (1957) Ζ Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:00, Μεξηθή έθιεηςε Ζιίνπ (Αιάζθα, ΒΑ Αζία) Βξνρή Γηαηηόλησλ Χξησλίδεο (15-29/10, κέγηζην ζηηο 21/10) Οιηθή έθιεηςε ειήλεο (νιηθή 1 ώξα θαη 21 ιεπηά) Πλανήτες: Δξκήο ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 5/10 Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. (κέζα Οθησβξίνπ, κέγεζνο -4) Άξεο νξαηόο ρακειά αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (2 ν δεθαπελζήκεξν, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 3,6 )

8 Γίαο αλαηέιιεη 6:00 π.κ. (κέζα Οθησβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 31 ) Κξόλνο κεζνπξαλεί θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (Γίδπκνη, κέγεζνο 0,2, δηάκεηξνο 18 ). ΝΟΔΜΒΡΙΟ 4-11 Ο Κξόλνο 5 ν δπηηθά ηεο ειήλεο (01:00, 5-11 ύλνδνο Γία & Αθξνδίηεο (05:00, αλαηνιηθά, 33 ) 9-11 Ο Γίαο 6 ν λόηηα ηεο ειήλεο (05:30, Ζ Αθξνδίηε 2 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (05:30, Ο Άξεο 1 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:30, Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Κξόλν (1980) Βξνρή Γηαηηόλησλ Λενληίδεο (14-20/11, κέγηζην ην πξσί ζηηο 17/11) Ο Κξόλνο 6 ν λόηηα ηεο ειήλεο (22:30, Πλανήτες: Δξκήο ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή ζηηο 21/11, κέγεζνο 0,3 Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ), κέγεζνο 4, Παξζέλνο Άξεο νξαηόο αλαηνιηθά πνιύ ρακειά ιίγν πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 3,7, Παξζέλνο) Γίαο αλαηέιιεη 3:30 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 32 ) Κξόλνο αλαηέιιεη 9:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 4:45 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0, δηάκεηξνο 19 ). ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 5-12 Ο Άξεο 1 ν λόηηα ηεο Αθξνδίηεο (06:00, 7-12 Ο Γίαο 3,5 ν λόηηα ηεο ειήλεο (05:00, Άξεο & Αθξνδίηε 4 ν βόξεηα ηεο ειήλεο (06:00, Βξνρή Γηαηηόλησλ Γηδπκίδεο (6-19/12, κέγηζην ζηηο 13 ην βξάδπ) Υεηκεξηλό ειηνζηάζην Γέλλεζε Νεύησλα (1642) Γέλλεζε Κέπιεξ (1571) Ο Δξκήο 1 ν βόξεηα ηεο Αθξνδίηεο (07:00, Πλανήτες: Δξκήο ζε θαησηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 10/12, ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 29/12 (κέγεζνο 0,3) Αθξνδίηε νξαηή αλαηνιηθά, ράλεη ύςνο (κέγεζνο 4) Άξεο νξαηόο ρακειά ζηα αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (αλαηέιιεη 5:15 π.κ. κέζα Γεθεκβξίνπ, κέγεζνο 1,6, δηάκεηξνο 4, Επγόο) Γίαο αλαηέιιεη 2:00 π.κ. (κέζα Γεθεκβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο 1,9, δηάκεηξνο 34 ) Κξόλνο αλαηέιιεη 7:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 2:45 π.κ. (κέζα Γεθεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο κέζα Ννεκβξίνπ 0,2, δηάκεηξνο 20 ) ΟΛΙΚΗ ΔΚΛΔΙΦΗ ΔΛΗΝΗ: 28 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2004 Ζ δεύηεξε νιηθή έθιεηςε ειήλεο γηα ην 2004 είλαη νξαηή από ηελ Διιάδα ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο 28 Οθησβξίνπ. Σε ζηηγκή ηεο έθιεηςεο ε ειήλε ζα βξίζθεηαη ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Κξηνύ, 11 ν λόηηα ηνπ α ηνπ Κξηνύ (Hamal). Οη ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη ηεο έθιεηςεο είλαη σο αθνινύζσο (όινη νη ρξόλνη είλαη ζε ζεξηλή ώξα Διιάδαο): είζνδνο ζηελ παξαζθηά 03:05, είζνδνο ζηε ζθηά (1 ε επαθή) 04:14, αξρή νιηθήο θάζεο (2 ε επαθή) 05:23, κέζν ηεο έθιεηςεο 06:04, ηέινο νιηθήο θάζεο (3 ε επαθή) 06:45, έμνδνο από ηε ζθηά (4 ε επαθή) 07:54, έμνδνο από ηελ παξαζθηά 09:03. Από ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ειήλε δύεη ζηηο 08:02 (28/10) θαη ν Ήιηνο αλαηέιιεη ζηηο 07:55, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο κεξηθήο θάζεο ζα είλαη δύζθνια παξαηεξήζηκα, ιόγσ ηνπ ρακεινύ ύςνπο ηεο ειήλεο θαη ηνπ ιπθαπγνύο. Οη εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο είλαη πεξηνδηθά θαηλόκελα θαη κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ κε αθξίβεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κπνξνύλ λα ζπκβνύλ από θακία έσο θαη 3 νιηθέο εθιείςεηο ειήλεο. Σν 2005 θαη 2006 δελ ππάξρνπλ νιηθέο εθιείςεηο ειήλεο ε επόκελε νιηθή έθιεηςε νξαηή από ηελ Διιάδα είλαη ζηηο 3-4 Μαξηίνπ ηνπ 2007.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα