ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ)"

Transcript

1 ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ» ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΚΙΜΕ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ (INTERCOLLEGE), ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011, 18:00 20:00 «ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΑΣΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ» Κώστας Ιωάννου Εκηελεζηικός Πρόεδρος ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΦΥΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) Αγαπεηνί Πξνζθεθιεκέλνη Κπξίεο θαη Κύξηνη Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ζπκκεηέρσ ζηελ απνςηλή εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεη ην Κππξηαθό Ίδξπκα Μειεηώλ θαη Δξεπλώλ, ζηα πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπ δηαιέμεσλ. Οη Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ζε Δπξσπατθό αιιά θαη Παγθόζκην επίπεδν, νινέλα θαη θαηαδεηθλύνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο ζηηο γεσπνιηηηθέο ηζνξξνπίεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία θάζε θξάηνπο. 1/6

2 Τν ηόζν επίθαηξν ζέκα ηεο Δλέξγεηαο, δελ κπνξεί παξά λα εγείξεηαη αθόκε πην έληνλα κεηά ηηο πξόζθαηεο εμεγέξζεηο θαη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηα Αξαβηθά πεηξειαηνπαξαγσγά θξάηε ηεο πεξηνρή καο. Ζ απμεηηθή ηάζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ειέσ ηεο θξίζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρεδόλ απόιπηε εμάξηεζε ηεο Κύπξνπ ζε εηζαγσγή ελέξγεηαο κε ηελ κνξθή πγξώλ θαπζίκσλ, επηβάιιεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ ηεο Κύπξνπ κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ κνξθώλ ελέξγεηαο. Ζ επξεία ρξήζε ησλ θαπζίκσλ απηώλ ζηελ Ζιεθηξνπαξαγσγή, ζηηο Μεηαθνξέο, ζηε Θέξκαλζε ρώξσλ θαη ζηε Βηνκεραλία έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ Οηθνλνκία. Ζ πξννπηηθή ηεο ρξήζεο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Κύπξν εμεηάδεηαη εδώ θαη ρξόληα, θαη ε θπβέξλεζε κε ζθνπό ηελ έιεπζε ηνπ, έρεη ηδξύζεη ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ). (ΚΟΠΟΙ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΕ ΔΕΥΑ) Ζ ΓΔΦΑ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη ν Απνθιεηζηηθόο Δηζαγσγέαο θαη ν Καζνιηθόο Παξνρέαο ΦΑ ζηελ Κύπξν. Ο θύξηνο Μέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Κξάηνο κε 100% κεξίδην θαη κε κειινληηθή πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ηεο ΑΖΚ κε 44%. Με ηηο κέρξη ηώξα ηζρύνπζεο απνθάζεηο, ε εηζαγσγή ΦΑ ζηελ Κύπξν ζα γίλεη ζε Υγξνπνηεκέλε Μνξθή LNG, κέζσ ελόο Φεξζαίνπ Τεξκαηηθνύ απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνύ, ην νπνίν ζα αλεγείξεη ε ΑΖΚ. 2/6

3 Υπάξρνπλ ήδε δύν παξάιιειεο θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε γξήγνξε πινπνίεζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ. Ζ κηα δηαδηθαζία είλαη ε αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τεξκαηηθνύ ΦΑ γηα ηελ νπνία ε ΑΖΚ εξγάδεηαη πξνο ηελ εμεύξεζε Σηξαηεγηθνύ Σπλεξγάηε, θαη ε άιιε είλαη ε εμεύξεζε πξνκεζεπηή ΦΑ ε νπνία έρεη αλαηεζεί ζηελ ΓΔΦΑ. Οη πξόζθαηεο όκσο εμειίμεηο, κε ηελ αλαθνίλσζε ελδερόκελσλ θνηηαζκάησλ ζηελ ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Ηζξαήι γηα ζπλεξγαζία, έρνπλ βάιεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζε αλακνλή, κέρξη ε Κπβέξλεζε ζηαζκίζεη θαη αλαιύζεη όια ηα δεδνκέλα γηα ηελ εμεύξεζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο γηα ηελ Οηθνλνκία, αιιά θαη ην γεληθόηεξν θαιώο λννύκελν ζπκθέξνλ ηεο Κύπξνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε ΓΔΦΑ ελησκεηαμύ πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε ησλ πξναπαηηνύκελσλ ππνδνκώλ γηα ηε δηαλνκή ηνπ ΦΑ όπσο είλαη ε θαηαζθεπή ησλ Γηθηύσλ Σσιελώζεσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ΦΑ. Έρνπλ πξνζιεθζεί εμεηδηθεπκέλνη Σύκβνπινη, νη νπνίνη έρνπλ ήδε εηνηκάζεη ηελ πξνθαηαξθηηθή ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Σσιελώζεσλ γηα ηελ Α Φάζε πνπ αθνξά ηελ ζύλδεζε ησλ 3 Ζιεθηξνπαξαγσγώλ Σηαζκώλ. Έρνπλ επίζεο εηνηκάζεη πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ππνινγηζκνύ ησλ κειινληηθώλ καο αλαγθώλ ζε ΦΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηόο ειεθηξνπαξαγσγήο δήηεζεο), θαζώο θαη κειέηεο γηα ηε Βησζηκόηεηα, Δπηθηλδπλόηεηα θαη ηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο. 3/6

4 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο όηη ε Α Φάζε ησλ Γηθηύσλ έρεη ηύρεη έγθξηζεο γηα επηρνξήγεζε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ην πνζό ησλ 10εθ. (ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΑ) Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ρξήζε ΦΑ ζηελ Κύπξν έρεη θαηαζηεί απόιπηα αλαγθαία ηόζν γηα Οηθνλνκηθνύο όζν θαη γηα Πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο. Πεξηιεπηηθά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο έιεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ ΦΑ ζηελ Κύπξν είλαη ηα αθόινπζα: Σε πξώην ζηάδην, ε αδηάιεηπηε θη αζθαιήο ηξνθνδνζία Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε κεγάινπο παξαγσγνύο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζ όιε ηελ Κύπξν κε ζηόρν ηε κείσζε ζηηο ηηκέο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Σε δεύηεξν ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζε κεγάινπο Δκπνξηθνύο θαη Βηνκεραληθνύο θαηαλαισηέο. Σε ηξίην ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Αζηηθά Κέληξα. Ταπηόρξνλα ζα γίλνπλ νη αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα ρξήζε ηνπ ΦΑ ζηηο κεηαθνξέο. Τα πιενλεθηήκαηα από ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ΦΑ ζηελ Κύπξν είλαη πνιιά θαη κε πνιπεπίπεδεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο. Δπηγξακκαηηθά κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ηα αθόινπζα: 4/6

5 1. (Γιαθοποποίηζη Δνεπγειακών Πηγών.) Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζύλζεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηεο Κύπξνπ, ε Οηθνλνκία δελ ζα εμαξηάηαη ζε ηόζν κεγάιν βαζκό από ην πεηξέιαην θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ταπηόρξνλα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΦΑ ζα ππάξμεη θαη άκεζε κείσζε ζην θόζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο κεηώλνληαο έηζη ην ηειηθό θόζηνο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζηελ παξνύζα θάζε ζπγθαηαιεγόκαζηε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε ηηο ςειόηεξεο ηηκέο κνλάδνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 2. (Πεπιβαλλονηικά Φιλικόηεπη Παπαγωγή Δνέπγειαρ.) Τν ΦΑ είλαη ην νξπθηό θαύζηκν κε ηηο ρακειόηεξεο εθπνκπέο CO 2, πεξίπνπ 30% ζπγθξηλόκελν κε ην πεηξέιαην, θαζώο θαη κε εμαηξεηηθά ρακειέο εθπνκπέο ησλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ «όμηλσλ ξύπσλ» (δελ ππάξρεη ζείν θαη απνθεύγνληαη ηα δηνμείδηα θαη κνλνμείδηα ηνπ ζείνπ, SO 2 & SO). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα ηνληζηεί είλαη, όηη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ έρεη θαη άκεζε επίπησζε ζην θόζηνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαζώο κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε αλάγθε αγνξάο δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξύπσλ. 3. (Βεληίωζη Αποδοηικόηηηαρ ζηη Υπήζη ηηρ Δνέπγειαρ.) Ζ θαύζε ηνπ ΦΑ ζε δηάθνξεο δηεξγαζίεο βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ απόδνζε ηεο δηεξγαζίαο, θαζώο ππάξρεη κεγαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαπζίκνπ. 5/6

6 4. (Ανάπηςξη Τποδομήρ και Γημιοςπγία Θέζεων Δπγαζίαρ.) Ζ απαξαίηεηε αλάπηπμε ππνδνκήο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ Γηθηύσλ αιιά θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ αλαγθαίσλ κεηαηξνπώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ΦΑ, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε έλα λέν θαη ζπλερώο αλαπηπζζόκελν ηνκέα γηα ηελ Κύπξν. 5. (Βιομησανική και Οικιακή Υπήζη ΦΑ.) Ζ απεπζείαο ρξήζε ηνπ ΦΑ ζηε Βηνκεραλία, ηδηαίηεξα ζε βηνκεραλίεο κε ζεξκηθέο δηεξγαζίεο βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ απόδνζε ηνπο κε δπλαηόηεηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηνπ θόζηνπο. Ζ Οηθηαθή Φξήζε ηνπ ΦΑ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα αλάπηπμεο θαζώο ε ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαπζηήξσλ ή ε εγθαηάζηαζε λέσλ δίλεη επίζεο δπλαηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ, θαη ηαπηόρξνλα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε παξνρή θαπζίκνπ ζηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο ρσξίο αλεθνδηαζκνύο, δνρεία απνζήθεπζεο θηι. Τειεηώλνληαο ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη ε έιεπζε ηνπ ΦΑ ζηε Κύπξν αλνίγεη ηεξάζηηεο λέεο επθαηξίεο γηα εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο θαη επελδύζεηο θαη βειηηώλεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Κύπξνπ. Οη ζπλζήθεο θαη ηα λέα δεδνκέλα κε ηα πηζαλά θνηηάζκαηα, θαη ίζσο θάπνηαο κνξθήο ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαήι θέξλνπλ αηζηνδνμία, πξνδηαγξάθνληαο παξάιιεια ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο Οηθνλνκίαο. Τν ΦΑ ζίγνπξα ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο Κύπξνπ. Σαο επραξηζηώ! ΑΠ-09/03/2011 6/6

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα