ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ,99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) Τεχνική Έκθεση. Β) Κοινό Λεξιλόγιο CPV Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. Δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Ε) Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ΣΤ) Διακήρυξη Δημοπρασίας. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών που θα καλύψουν ανάγκες αντικαταστάσεων, επισκευών και συντηρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του αμαξοστασίου από τις Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος για όλα τα οχήματα του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα αποκτήσει ο Δήμος κατά την διάρκεια εκτέλεσής της) από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν από τις , με δυνατότητα δίμηνης παράτασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης & του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α << προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου >> ποσού ,00 ευρώ προϋπολογισμού οικ. έτους Θα χρηματοδοτηθεί από ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, τα οποία συνιστούν ιδίους πόρους. Τα προς προμήθεια είδη έχουν κατανεμηθεί σε πέντε (5) ομοειδής ομάδες από τις οποίες θα προμηθεύεται ο Δήμος τα απαραίτητα υλικά κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών, επειδή η προσμέτρησή τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων και επισκευών του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών και το γενικό σύνολο σύμφωνα και με την με αρ / Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους της διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η η χαμηλότερη τιμή επί της τελικής άξιας (αφού υπολογιστεί και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης) των τιμών των προερχόμενων εκ του επίσημου κυκλοφορούντος τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών που θα προσκομίσει ο προσφέρων για κάθε ομάδα που συμμετέχει. Οι διατάξεις με τις οποίες θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός είναι οι εξής: Ν. 3463/2006/τ. Α /114 (άρθρο 209 & 273) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Π.Δ. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίηση προϋπολογισμού - Παράταση προθεσμίας». Την με αρ / Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». Ε.Υ.ΟΙΚ. Σ.2144/192/ΠΟΛ215/87 και /936/0015/ΕΓΚ/31/92. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 160/τ. Α / ΕΘΕΩΡΗΘΗ 9/06/2015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/06/2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β2 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) Κύριο Αντικείμενο Εργασιών: : «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους» : «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους» : «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα» : «Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους» : «Μέρη και εξαρτήματα μοτοσικλετών» : «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως» : «Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών» ΕΘΕΩΡΗΘΗ 9/06/2015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/06/2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β2 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η παραπάνω προμήθεια αφορά επισκευές που θα γίνουν στο συνεργείο του Δήμου, τα δε ανταλλακτικά αφορούν τα παρακάτω οχήματα: ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΟΡ. ΦΟΡ ΦΟΡΤΙΟ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΤΟ OXHM ΜΗΧΑΝ ΗΜΕΡ. 1ης αδειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 85HP 85HP /06/03 SLP3CXTS3EO ΚΙΤΡΙΝΟ 12.5/ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46HP 46HP /10/ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 180HP 60HP /06/03 WDB K ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 4 ΚΗΟ 5565 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ/ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 36HP 36HP /11/92 WDB ΛΕΥΚΟ 10R22,5 5 ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 177HP 70HP /01/01 ZCFA1GD ΚΙΤΡΙΝΟ 10R22,5 6 ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 210HP 136HP /10/04 ZCFA1LF ΛΕΥΚΟ 11R ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ DAF ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 223HP 75HP /04/15 XLRAEL2700L ΛΕΥΚΟ 11R ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ DULEVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 146HP 146HP /12/09 ZA C38086 ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 8 ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ DULEVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 149HP 149HP /03/ Y00040/5010L30040 ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 9 ΜΕ ΦΟΡΤ. ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 150HP 150HP /12/03 WDB K ΛΕΥΚΟ 235/75R17,5 10 ME ΦΟΡΤ. ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 120HP 120HP /03/11 VWASBFTL ΛΕΥΚΟ 195/70R15 11 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ IVECO EUROCARGO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 239HP 75HP /11/08 ZCFB1JJ ΛΕΥΚΟ 365/51 12 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ FORD RANGER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 143HP 143HP /11/08 WFOLMBE107W ΚΟΚΚΙΝΟ 235/38 13 ΚΗΟ 6214 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57HP /08/96 WDB K ΛΕΥΚΟ 12R22,5 14 ΚΗΟ 6215 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57HP /08/96 WDB K ΛΕΥΚΟ 12R22,5 15 KHO 5970 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57ΗP /12/95 WDB K ΛΕΥΚΟ 12R22,5 16 ΚΗΟ 5773 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 77HP /05/ ΛΕΥΚΟ 12R22,5 17 ΚΗΟ 5879 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ SCANIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66HP /01/95 YS2PM6X2A ΛΕΥΚΟ 12R22,5 18 ΚΗΟ 6479 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ SCANIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 54HP /05/03 XLEP4X ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 19 ΚΗΟ 6481 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ SCANIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 54HP /05/03 XLEP4X ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 20 KH I 5840 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41HP /08/04 WMAL872294Y ΛΕΥΚΟ 295/80R22,5 21 ΚΗΟ 6480 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38HP /05/03 WDB K ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 22 ΚΗΗ 4777 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 72HP /12/09 WDB L ΛΕΥΚΟ 385/65R22,5 315/80R22,5 23 ΚΗΗ 4778 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38HP /12/09 WDB L ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 295/80R22,5 24 ΚΗΗ 1783 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41HP /09/08 WDB V ΛΕΥΚΟ 315/70R22,5 25 ΚΗΗ 1784 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41HP /09/08 WDB V ΛΕΥΚΟ 315/70R22,5 26 KHH 6205 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46HP /06/14 WDB L ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 27 KHH 6206 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46HP /06/14 WDB L ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 28 KHH 6207 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 46HP /06/14 WDB L ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 29 KHH 6192 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. DAF ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40ΗΡ /10/13 XLRAE55GFOL ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 29 KHH 5894 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. DAF ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40ΗΡ /03/15 XLRAE2700L ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 30 KHI 8633 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. IVECO FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35ΗP /05/06 ZCFA1LJ ΠΡΑΣΙΝΟ 285/70R19,5 31 ΚΗΗ 3954 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚ. IVECO FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35ΗP /03/07 ZCFA1LG ΛΕΥΚΟ 285/70R19,5 32 ΚΗ Ι 3651 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠOMENO MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 77HP /09/ ΠΟΡ/ΚΑΛΙ 12R22,5 33 ΚΗΗ 1284 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 56HP /02/06 YV2JHVOCX6B ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 34 ΚΗΗ 5184 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠOMENO ΜΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 64HP /07/10 WMA39SZZ49M ΛΕΥΚΟ 315/80R22,5 35 ΚΗΟ 5778 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ/ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 77HP /10/ ΛΕΥΚΟ 12R22,5 36 ΚΗΟ 5787 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ/ΓΑΝΤΖΟΣ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57HP /02/ ΛΕΥΚΟ 12R22,5 37 ΚΗΟ 6253 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΕΣΕΩΝ FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17HP 14+1 θέσεων 15/04/97 SFAEXXBDVETL06270 ΚΙΤΡΙΝΟ 225/70R15 38 ME ΣΑΡΩΘΡΟ BIEFFEBI ΒΕΝΖΙΝΗ 18HP 30/01/04 PH S ΚΙΤΡΙΝΟ 20Χ ME ΣΑΡΩΘΡΟ BIEFFEBI ΒΕΝΖΙΝΗ 18HP 30/01/04 PH S ΚΙΤΡΙΝΟ 20Χ ΚΗΟ 6252 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ SYBARU ΒΕΝΖΙΝΗ 8HP 6 θέσεων 21/02/97 JF1FA8LF0VG ΛΕΥΚΟ 155/80R13 41 ΚΗ Ι 3660 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VOLKSWAGEN ΒΕΝΖΙΝΗ 14HP /04/07 WV1ZZZ7JZ7X ΛΕΥΚΟ 205/65 R KHH 3963 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLKSWAGEN ΒΕΝΖΙΝΗ 14HP /12/08 WV3ZZZ7JZ7X ΛΕΥΚΟ 205/65 R ΚΗΟ 6206 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISI ΒΕΝΖΙΝΗ 15HP /06/96 JMBONK150SP ΛΕΥΚΟ 185 R ΚΗΟ 6207 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISI ΒΕΝΖΙΝΗ 15HP /06/96 JMBONK150SP ΛΕΥΚΟ 185 R KHO 6274 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜITSUBISHI BENZINH 15HP /02/98 JMBCNK150SP ΛΕΥΚΟ 185 R ΚΗΟ 5835 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ NISSAN ΒΕΝΖΙΝΗ 14HP /06/94 EG-TKFGD21-00D17025 ΛΕΥΚΟ 185 R KHH 4428 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ VOLKSWAGEN ΒΕΝΖΙΝΗ 14HP /11/09 WV1ZZZ7HZ9H ΛΕΥΚΟ 205/65 R KH I 8627 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI A6 ΒΕΝΖΙΝΗ 14HP /11/07 WAUZZZ4F07N ΜΑΥΡΟ 225/55/16 49 ΚΗΗ 1254 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA ΒΕΝΖΙΝΗ 10HP /08/10 TMBCJ21ZXA ΛΕΥΚΟ 205/60/15 50 ΚΗ Ι 5913 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MINI BUS 9 ΘΕΣΕΩΝ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗ 16HP 20/04/06 NLJWWH7WP5Z ΜΠΛΕ 205/70 R ΚΗΙ 9657 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA ΒΕΝΖΙΝΗ 11HP 13/06/07 KNEFE ΛΕΥΚΟ 185/65R15 52 ΚΗΙ 9658 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA ΒΕΝΖΙΝΗ 11HP 13/06/07 KNEFE ΛΕΥΚΟ 185/65R15 53 ΚΗΥ 8565 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI ΒΕΝΖΙΝΗ 9HP 05/06/98 JSAEGC11W ΛΕΥΚΟ 175/70R13 54 ΙΒΑ 638 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KAWASAKI ΒΕΝΖΙΝΗ 100 cc 14/06/00 MH4KA110CXKPC8498 ΚΟΚΚΙΝΟ 2, , ΙΒΑ 637 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KAWASAKI ΒΕΝΖΙΝΗ 100 cc 14/06/00 MH4KA110CYKPD2147 ΚΟΚΚΙΝΟ 2, , ΑΖΕ 404 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 50 cc 03/06/03 ZDCAF40D01F ΚΟΚΚΙΝΟ 2, , IOP 230 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 125 cc 26/05/04 MLHJC33A ΓΚΡΙ 70/ / ΙΟΥ 54 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 125 cc 17/08/04 MLHJC33A ΜΠΛΕ 70/ / ΟΙΡ 363 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 125 cc 17/08/04 MLHJC33AX ΜΠΛΕ 70/ / ΑΚΕ 8668 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 50 cc 06/08/04 ZDCAF40D01F ΑΣΗΜΙ 70/ / ΑΚΕ 8669 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 50 cc 06/08/04 ZDCAF40D01F ΑΣΗΜΙ 70/ / ΒΚΤ 154 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΕΝΖΙΝΗ 250 cc 20/12/11 VTLSG ΛΕΥΚΟ 120/70-15(E) 140/70-14(Π) 63 ΒΚΤ 155 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΕΝΖΙΝΗ 250 cc 20/12/11 VTLSG ΛΕΥΚΟ 120/70-15(E) 140/70-14(Π) 64 ΒΚΤ 156 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΕΝΖΙΝΗ 250 cc 20/12/11 VTLSG ΛΕΥΚΟ 120/70-15(E) 140/70-14(Π) 65 ΒΚΤ 157 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΕΝΖΙΝΗ 250 cc 20/12/11 VTLSG ΛΕΥΚΟ 120/70-15(E) 140/70-14(Π) 66 ΒΚΤ 158 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA YP250R ΒΕΝΖΙΝΗ 250 cc 20/12/11 VTLSG ΛΕΥΚΟ 120/70-15(E) 140/70-14(Π) 67 ΗΟ 9856 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA ΒΕΝΖΙΝΗ 50 cc 19/01/01 ZDFAF49A0WFS10349 KOKKINO 70/ /90-17 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 9/06/2015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/06/2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β2 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών που θα γίνονται στο συνεργείο του Δήμου είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών, υλικών αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου της κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών υλικών και το γενικό σύνολο σύμφωνα με την με αρ / Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). α/α ΟΜΑΔ ΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα πάσης φύσεως, ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 για μοτοποδήλατα, αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως 3,5 τον (CPV , ). 2 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα πάσης φύσεως, ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 για φορτηγά άνω των 3,5 τον και παρόμοια οχήματα ( , ). 3 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα πάσης φύσεως, ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 μηχανοκίνητων οχημάτων, μηχανημάτων έργου (εκσκαφείς, σάρωθρα κλπ) και παρεπόμενου εξοπλισμού (CPV , ). 4 Ελαστικά οχημάτων (CPV , ΤΕΜΑΧΙΟ , , ) 5 Ανταλλακτικά υπερκατασκευών οχημάτων (CPV ΤΕΜΑΧΙΟ , , ). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ,99 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π.Α. 23% ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ,99 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 9/06/2015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/06/2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β2 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. β) Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών, εργαλείων, ελαστικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις κάθε φορά προκύπτουσες ανάγκες του δήμου. γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 2ο προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: Ν. 3463/2006/τ. Α /114 (άρθρο 209 & 273) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Π.Δ. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίηση προϋπολογισμού - Παράταση προθεσμίας». Την με αρ / Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». Ε.Υ.ΟΙΚ. Σ.2144/192/ΠΟΛ215/87 και /936/0015/ΕΓΚ/31/92. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 160/τ. Α / ΑΡΘΡΟ 3ο Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας. β) Τεχνική έκθεση - περιγραφή. γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εργασιών - ανταλλακτικών. δ) Γενική και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 4ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον επίσημο κυκλοφορούντα τιμοκατάλογο της εταιρείας τους µε τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό. 6

7 Θα αναφέρεται ο αριθμός (part number), το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών. Κατά περίπτωση: α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι κατασκευαστής και διανοµέας στη χώρα συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων ή, θα καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για την αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου ή τον πλήρη τιμοκατάλογο της εταιρείας συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στην αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου και είναι τα γνήσια. β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή διανομέας στην χώρα συγκεκριμένου τύπου οχημάτων ή υπερκατασκευών, θα πρέπει να καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για την αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου ή τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της εταιρείας συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στην αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου για τα οποία και καταθέτει προσφορά. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου αντιπροσώπου ή διανομέα οχημάτων ή υπερκατασκευών και των ανταλλακτικών τους. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται. γ. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό ανήκει σε επίσηµο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής εταιρείας κατασκευής οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, θα καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για την αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου ή τον πλήρη τιμοκατάλογο της εταιρείας συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στην αντίστοιχη ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών του ήµου και είναι τα γνήσια. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως µέλους του επίσηµου δικτύου της εταιρείας και αντίστοιχα από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του επίσηµου αντιπρόσωπου ή διανοµέα. δ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό προσφέρει ανταλλακτικά τρίτου κατασκευαστή τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήματα ή τις υπερκατασκευές του Δήμου θα καταθέσει τον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της εταιρείας του ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πλήρης για την εκάστοτε ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών για την οποία κατατίθεται. θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από επίσηµο αντιπρόσωπο ή διανοµέα των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του και αναφέρονται στα εδάφια β & γ του παρόντος άρθρου. Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη χώρα όχι σε φωτοαντίγραφο. Τα κατατιθέµενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς και του επίσηµου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαµβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόµενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ήµο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήµος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του 7

8 ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια του Δήμου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στα αμαξοστάσια του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. ύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης-τεχνικής περιγραφής είναι το διαθέσιμο από το ήµο για το σύνολο των ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο ήµος κατά το υπόλοιπο του έτους 2015 και με νέα διάθεση για το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το ήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών, Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν έως τις Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα του Δήμου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε ομάδα οχημάτων και υπερκατασκευών χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών θα περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικόαναλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούμενες επισκευές και ιδιόμορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχημάτων και μηχανημάτων (εργαλεία ειδικά για την συγκεκριμένη επισκευή, υλικά από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ή όποιο άλλο υλικό) το οποίο όταν δεν μπορεί να το διαθέσει κατόπιν παραγγελίας ο ανάδοχος θα αναζητείται απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο με διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με απευθείας ανάθεση. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης-τεχνικής περιγραφής πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες, ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΛΑΒΩΝ) Οι κυριότερες αιτίες προμήθειας ανταλλακτικών είναι για βλάβες: α/α Πιθανές βλάβες σε : Είδη εργασιών & ανταλλακτικά 1. Κινητήρες - Πλατφόρμα Καπακιού - Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων - Αντικατάσταση Χιτωνίων - Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου - Αλλαγή οδηγών βαλβίδων - Αλλαγή εδρών βαλβίδων - Φλάντζες τσιμούχες - Ελατήρια - Αλλαγή αντλίας νερού - Αντλία πετρελαίου - Ακροφύσια ψεκασμού - Υπερσυμπιεστή - Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 2. Κιβώτιο ταχυτήτων & - Αλλαγή φουρκέτες 8

9 συμπλέκτης - Αλλαγή συγρονιζέ - Αλλαγή ρουλεμάν - Αλλαγή γραναζιών - Φλάντζες τσιμούχες - Πρωτεύων άξονας κομπλέ - Δευτερεύων άξονας κομπλέ - Σταυροί ταχυτήτων - Σταθερά ταχυτήτων - Αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - Άνω τρόμπας συμπλέκτη - Κάτω τρόμπας συμπλέκτη - Σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν - Ζεύγη φερμουίτ - Δίσκος - Πλατώ - Αλλαγή φυσούνας 3. Αναρτήσεις (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) - Αλλαγή αμορτισέρ - Αλλαγή επισκευή σούστες αλλαγή μπρακέτα - Αλλαγή σινεμπλόκ - Αλλαγή κόντρες κλπ. 4. Σύστημα πέδησης - Κεντρική βαλβίδα - Αλλαγή φυσούνες τροχών - Αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων - Τορνίρισμα ταμπούρων - Αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ - Λίπανση αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών μουαγιέ - Τσιμούχες δαχτυλίδια 5. Εμπρόσθιο συστήματα - Ακραξώνιο - Πείρος ακραξωνίου - Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίου - Ρουλεμάν μουαγιέ - Τσιμούχες μουαγιέ - Ροδέλες - Ροδέλες μεταλλικές - Γλύστρες κουζινέτα - Τάπες πειροδακτυλίων - Γρασσαδοράκια - Ακρόμπαρα μικρής μεγάλης μπάρας - Μηχανισμού διεύθυνσης - Υδραυλικής αντλίας τιμονιού - Μαρκούτσια πιέσεως 6. Αεροσυμπιεστές - Στρόφαλος - Ρουλεμάν - Ελατήρια κόφλερ, σετ. - Δακτυλίδια - Μπιέλες - Σετ ελατήρια - Σετ φλάντζες - Σκάστρα κόφλερ - Σετ φλάντζες κόφλερ - Σετ ελατήρια κόφλερ - Βαλβίδα κόφλερ - Χιτώνιο κόφλερ - Φίλτρα 7. Διαφορικό - Αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν - Αντικατάσταση μειωτήρων ημιαξονίων 9

10 - Φλάντζες τσιμούχες 8. Μίζα - Αλλαγή μίζας 9. Δυναμό - Αλλαγή Δυναμό 10. Καμπίνα - Αλλαγή αμορτισέρ κουβουκλίου - Μπουκάλας ανύψωσης - Αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης - Αλλαγή ταπετσαρίας οροφής καμπίνας - Αλλαγή ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας - Αλλαγή πατώματος καμπίνας - Αλλαγή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί - Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση - Αλλαγή μηχανισμού βάσης καθίσματος - Αλλαγή εμπρόσθιου υαλοπίνακα - Αλλαγή υπόλοιπων υαλοπινάκων - Αλλαγή αρθρώσεων θυρών - Αλλαγή μηχανισμού ανύψωσης παραθύρων - Αλλαγή μηχανισμού ασφάλισης θυρών - Τσιμούχες στεγανοποίησης 11. Υπερκατασκευές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των υπερκατασκευών των οχημάτων ΑΡΘΡΟ 5ο Σύμβαση Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή με τη λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση υλικών 1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. 10

11 ΑΡΘΡΟ 8ο Παραλαβή & παράδοση ανταλλακτικών Χρόνος παράδοσης αυτών. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική. ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 10ο Ποιότητα υλικών. Τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. ΑΡΘΡΟ 11ο Παράταση προθεσμίας Εάν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, παραστεί ανάγκη παράτασης της συνολική διάρκειας της σύμβασης αυτή γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση πέραν των δύο (2) μηνών από τη λήξη της σύμβασης η οποία ορίζεται ως τις ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 13ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΕΘΕΩΡΗΘΗ 9/06/2015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/06/2015 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β2 11

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης Τηλ.: 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα