ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/οικ ΠΕ Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/ ). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/ ) όπως ισχύει. 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/ ). 4. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243/Α/ ). 5. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/ ). 6. Το π.δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμοδι οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/ ). 7. Το π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφω ση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ & 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ 28/Α/ ). 8. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,.» (ΦΕΚ 179/ Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 70, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζο νται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των Συστημάτων Μετα φοράς και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατά στασης και λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήματα Μεταφοράς. 9. Το Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 10. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/ Α/ ), όπως ισχύει, καθώς και τις (α) κοινή υπουρ γική απόφαση Φ.15/οικ.7814/614/ «Καθορισμός παραβόλων» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών Ανάπτυξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/ του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαι ολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυ τών» (ΦΕΚ 542/Β/ ). 11. Το Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α/ ), όπως ισχύει. 12. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ λοντος» (ΦΕΚ 160/Α/ ), όπως ισχύει. 13. Το / (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 26510/ ) εισηγητικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το οποίο υπο βλήθηκε το τελικό κείμενο του εν θέματι Κανονισμού. 14. Την από εισήγηση της Δ/νσης Εγκατα στάσεων Πετρελαιοειδών. 15. Την οικ.52306/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 2741/B/ ). 16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε Τεχνικό Κανονισμό «Συστήματα μεταφο ράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» και καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, που αφορούν σε αυτά τα Συστήματα Μεταφοράς, ως ακολούθως:

2 11136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 Συστήματα φυσικού αερίου για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η παρούσα υπουργική απόφαση Άρθρο 4 Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης 4.1 Σύστημα Μεταφοράς 4.2 Σύστημα Μεταφοράς Ε.Σ.Φ.Α. 4.3 Σύστημα Μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α. 4.4 Φυσικό Αέριο 4.5 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 4.6 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) 4.7 Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. 4.8 Μέρος και Τμήμα 4.9 Μήκος του Συστήματος Μεταφοράς 4.10 Εξαρτήματα 4.11 Σωληναγωγός 4.12 Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΠΛ) 4.13 Αδειοδοτούσα Υπηρεσία 4.14 Θέση σε λειτουργία 4.15 Συντελεστής ασφαλείας 4.16 Μέτρα προστασίας του Συστήματος Μεταφοράς 4.17 Ζώνη κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή Ζώνες επηρεαζόμενες από τυχαία συμβάντα 4.19 Κατάλυμα 4.20 Εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού 4.21 Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια Άρθρο 5 Μελέτη ασφάλειας Εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Άρθρο 6 Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Έγγραφα Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Άρθρο 7 Σχεδιασμός 7.1 Βασικές Αρχές για την επιλογή της όδευσης 7.2 Εκτίμηση σεισμικής επάρκειας Άρθρο 8 Διατάξεις περί κατασκευής Άρθρο 9 Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας Μέτρα προστασίας Άρθρο 10 Άλλες κατασκευαστικές διατάξεις/συμπληρωματικές διατάξεις ασφαλείας Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 11 Δοκιμές πριν τη θέση σε λειτουργία Άρθρο 12 Αναγνώριση της Επάρκειας ενός φορέα για επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πριν τη θέση σε λειτουργία Άρθρο 13 Θέση σε λειτουργία Τεχνικός Φάκελος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 14 Διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κατά τη μόνιμη, ή προσωρινή διακοπή της εκμε τάλλευσης Άρθρο 15 Εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης Άρθρο 16 Ενημέρωση από το Διαχειριστή περί θέσης συστημάτων σε λειτουργία Άρθρο 17 Ατυχήματα, περιστατικά, προβλήματα εκμετάλλευσης Διαφυγές μεταφερομένου φυσικού αερίου Άρθρο 18 Εργασίες τρίτων στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Άρθρο 19 Αναφορά περί της εκμετάλλευσης σε σχέση με την ασφάλεια Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Άρθρο 20 Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εν λειτουργία Άρθρο 21 Μεταβατικές Διατάξεις Άρθρο 22 Τελικές Διατάξεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη Χορήγηση των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.1 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.2 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.3 Ανανέωση άδειας λειτουργίας Α.4 Τροποποίηση αδειών Α.5 Διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών εγγράφων υποβολής στο ΥΠΕΚΑ για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουρ γίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικά Εγχειρίδια Τεχνικές Προδιαγραφές Γ.1 Τεχνικά Εγχειρίδια Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Περίληψη Γ.2 Κατάλογος Τεχνικών Προδιαγραφών Δ.Ε.Σ.Φ.Α.

4 11138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης Η παρούσα υπουργική απόφαση καθορίζει τις ελάχι στες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατα σκευή, τα υλικά, τα προληπτικά μέτρα κατά τη χάραξη, την επιθεώρηση και τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία, η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών, η προστα σία του περιβάλλοντος και η διαλειτουργικότητα με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α καθορίζονται τα απαιτούμενα δι καιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β δίδονται υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών Εγγράφων υποβολής στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίδεται περίληψη των Τεχνικών Εγ χειριδίων και κατάλογος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης υπάγονται τα χερσαία Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. Άρθρο 3 Συστήματα φυσικού αερίου για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η παρούσα υπουργική απόφαση Η παρούσα υπουργική απόφαση δεν ισχύει για: α) υποθαλάσσια Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ούτε για χαλύβδινα δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση σχεδιασμού 19bar, ούτε για Παροχετευτικούς Αγωγούς Φυσικού Αερίου, ούτε για Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 500mbar, β) τερματικούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Άρθρο 4 Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης 4.1 Σύστημα Μεταφοράς: Ένα Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει έναν ή περισσό τερους αγωγούς ή τμήματα αγωγών που έχουν τοποθετη θεί εκτός των εσωτερικών εγκαταστάσεων των Πελατών, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στο Άρθρο 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ), ή άλλων συστημάτων που συνδέονται με αυτό, και συμπεριλαμβάνει τις κατωτέρω εγκαταστάσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν και συνεισφέ ρουν στη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς: σταθμοί συμπίεσης σταθμοί ρύθμισης, ανάμιξης, αφύγρανσης και φίλτρων, σταθμοί μέτρησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων ή/και ελέγχου της ποιότητας του φυσικού αερίου, δικλείδες (βάνες) της γραμμής διαχωρισμού σε τμή ματα ή της γραμμής παροχέτευσης, ή και σταθμούς αποστολής ή και παραλαβής ξέστρων, σταθμοί παράδοσης ή εισαγωγής ή εξαγωγής, κάθε άλλο στοιχείο το οποίο συνεισφέρει, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, στη μεταφορά του φυσικού αερίου υπό πίεση, εγκαταστάσεις τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας εγκαταστάσεις διασύνδεσης με άλλα Συστήματα Μεταφοράς, ή δίκτυα Διανομής. Το Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει κατά τη φορά του μεταφερόμενου φυσικού αερίου το πρώτο όργα νο απομόνωσης, καθώς και τον εκάστοτε προσαρτη μένο εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για το Σύστημα Μεταφοράς, όπως είναι για παράδειγμα ένας σταθμός ρύθμισης ή συμπίεσης, μέχρι και το τελευταίο όργανο απομόνωσης. Εντούτοις, στην περίπτωση ενός κινητού σταθμού παράδοσης που συνδέεται με ένα Σύστημα Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου, το όριο με το δίκτυο διανομής καθορίζεται στον τελευταίο σύνδεσμο του σταθμού, π.χ. φλάντζα (ωτίδα). 4.2 Σύστημα Μεταφοράς Ε.Σ.Φ.Α.: Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που ανήκει στο Ε.Σ.Φ.Α., όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (ιβ), του Άρθρου 2 και τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ). 4.3 Σύστημα Μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α.: Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που ανήκει στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.), που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (α), του Άρθρου 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ) και δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό. 4.4 Φυσικό Αέριο: Σύμφωνα με την παράγραφο 2, σημείο (κε) του Άρ θρου 2 του Νόμου 4001/2011 είναι το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελεί ται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότη τες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των φυσικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ΥΦΑ). 4.5 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου που ανήκει στο Ε.Σ.Φ.Α ή Α.Σ.Φ.Α. 4.6 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.): Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (ζ) του Άρθρου 2 και στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 67 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ). 4.7 Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2, σημείο (στ), του Άρθρου 2, του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ). 4.8 Μέρος και Τμήμα: Μέρος είναι ένα στοιχείο του Συστήματος Μεταφοράς ή ένα σύνολο στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς με ομοιογενή τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένα Τμήμα αποτελείται τουλάχιστον από ένα Μέρος του Συστήματος Μεταφοράς που είναι εγκατεστημένο μεταξύ δύο οργάνων απομόνωσης. 4.9 Μήκος του Συστήματος Μεταφοράς: Μετρικό μήκος μεταξύ των εγκαταστάσεων ή των δι ατάξεων/σταθμών μέτρησης/ρύθμισης, ή εξυπηρέτησης του Συστήματος έως το πρώτο όργανο απομόνωσης μετρούμενο στην εξωτερική του διάμετρο αφαιρούμενης της επικάλυψης Εξαρτήματα: Στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς όπως είναι τα ειδικά τεμάχια, οι βαλβίδες αντεπιστροφής, οι δικλείδες (βάνες), οι σταθμοί ξέστρου, οι διατάξεις μέτρησης, οι ρυθμιστές, τα χιτώνια, τα συστήματα απόφραξης, οι σωλήνες, ο εξοπλισμός ασφαλείας Σωληναγωγός: Το σύστημα των σωληνώσεων με όλο το σχετικό συν δεδεμένο εξοπλισμό και τους σταθμούς έως το σημείο σύνδεσης. Ως σημείο σύνδεσης είναι η έξοδος της με τρητικής διάταξης Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΠΛ): Η μέγιστη πίεση υπό την οποία ένα σύστημα μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς υπό κανονικές συνθήκες λει τουργίας Αδειοδοτούσα Υπηρεσία: Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ γειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για τα Συστήματα Μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως ορίζονται στο Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ) Θέση σε λειτουργία: Η έναρξη της συνεχούς ροής του μεταφερόμενου φυσικού αερίου. Διευκρινίζεται ότι η χρήση του φυσι κού αερίου για την πραγματοποίηση μιας δοκιμής που προβλέπεται από το Άρθρο 11, ή για την πλήρωση του Συστήματος Μεταφοράς με μικρή πίεση και δίχως ροή, δε θεωρείται ως θέση σε λειτουργία Συντελεστής ασφαλείας: Το αντίστροφο του λόγου της περιφερειακής τάσης που αναπτύσσεται στην περιφέρεια του αγωγού ή ενός εξαρτήματος του Συστήματος Μεταφοράς λόγω της μέγιστης εσωτερικής πίεσης του αερίου προς το ελά χιστο όριο διαρροής (Rt 0,5) για παραμόρφωση 0,5% για τη μέγιστη θερμοκρασία σχεδιασμού. Για τα Συστή ματα Μεταφοράς που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας υπουργικής απόφασης, θα ισχύει το ελάχιστο όριο διαρροής όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμό στηκε την ημερομηνία της κατασκευής του Συστήματος Μεταφοράς. Ο συντελεστής ασφαλείας είναι το αντί στροφο του συντελεστή υπολογισμού ή του συντελεστή σχεδιασμού Μέτρα προστασίας του Συστήματος Μεταφο ράς: Ειδικά κατασκευαστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση προστατευτικών πλακών από σκυρόδεμα, οι προδιαγραφές για την κατα σκευή ή την τοποθέτηση (για παράδειγμα ενίσχυση του εδάφους έδρασης πέραν της συνήθους τοποθέτησης του Συστήματος Μεταφοράς, χαμηλότερη στάθμη το ποθέτησης), τα μέτρα λειτουργίας και πληροφόρησης, (για παράδειγμα συχνότερη επιτήρηση, μείωση της μέ γιστης πίεσης λειτουργίας, ενημέρωση των ιδιοκτητών κατά μήκος του αγωγού, ενημέρωση των επιχειρήσεων ή οργανισμών, που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν κατασκευαστικά ή άλλα έργα πλησίον του Συστήματος Μεταφοράς), που προορίζονται ειδικά για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης βλάβης σε πρόσωπα ή αγαθά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέτρα προστασίας μπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται από την τεχνική απαίτηση, που αναφέρεται στο Άρθρο 14, να μειώσουν την πιθανότητα της πραγματοποίη σης ορισμένων τυχαίων συμβάντων και, συνεπώς, να οδηγήσουν στον επαναπροσδιορισμό της επιλογής του σεναρίου κινδύνου για τον περιορισμό της απώλειας που αναφέρεται στο Άρθρο Ζώνη κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή 4: Ζώνη κατηγορίας είναι ζώνη γης εκτεινόμενη κατά 200 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού του Συ στήματος Μεταφοράς για ένα συνεχές τμήμα αγωγού μήκους 1600 μέτρων. Αναλυτική περιγραφή των ζωνών κατηγορίας δίδεται στο Άρθρο 8 της παρούσας υπουρ γικής απόφασης Ζώνες επηρεαζόμενες από τυχαία συμβάντα: Ζώνες που έχουν ως άξονα το Σύστημα Μεταφοράς εντός των οποίων η προσέγγιση ή υπέρβαση των ορίων τοξικότητας, μέγιστης πίεσης, ή θερμικής δράσης, θα μπορούσε να οδηγήσει, μετά από μια αποτυχία του περιορισμού τους, στην πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών, ή ακόμα και σε θανατηφόρα συμβάντα σε άτο μα. Τα όρια αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία που ισχύει για τις οριακές τιμές με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων στις κατηγοριοποιημένες εγκαταστάσεις και για την προστασία του περιβάλλο ντος. Υπό τις κανονικές συνθήκες εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς, το εύρος αυτών των ζωνών σε σχέση με τη διάμετρο και τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του Συστήματος θα καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζεται σε Αναγνωρισμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο Κατάλυμα: Για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής από φασης νοείται κάθε ένα διαμέρισμα ενός κτιρίου, που προορίζεται για στέγαση ατόμων (2 άτομα ανά κατάλυ μα). Η έννοια του καταλύματος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ζώνης κατηγορίας σε 1, 2, 3 ή 4, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 8, πλην των περιπτώσεων του Άρθρου 8, παράγραφος 2.3 σημεία (i) και (ii). Σε περίπτωση κτιρίου με άλλη χρήση από στέγαση, θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (Υ.Α. 3046/304/ ΦΕΚ 59Δ ), όπως ισχύει Εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού: Εγκαταστάσεις που ορίζονται και ταξινομούνται σύμ φωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού της παραγράφου 1 Γ, Άρθρου 346, Κεφάλαιο ΣΤ, Μέ ρος III, του από Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/ ) Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Ανα γνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια: Τεχνικά Έγγραφα καταρτισμένα από το ΔΕΣΦΑ σύμ φωνα με το Άρθρο 70 και την παρ. 10 του Άρθρου 196 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ) και που ικα νοποιούν, εντός του πεδίου που αυτά καλύπτουν, τις απαιτήσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6 11140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Μελέτη ασφάλειας Εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Για κάθε νέο Σύστημα Μεταφοράς με ευθύνη του Δι αχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εκπονείται μια μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η οποία θα υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία πριν από την κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς. Η Υπηρεσία εξετάζει τη συμμόρφωση της μελέτης ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου προς τις κατωτέρω αναφερό μενες απαιτήσεις, και αν το κρίνει απαραίτητο ζητά από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να διορθώσει/συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις. Η μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου διενεργείται σύμφω να με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: Την απεικόνιση σε σχέδιο του Συστήματος Μεταφο ράς ή του Συστήματος Μεταφοράς εν λειτουργία και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαιτέρως, με την κατανομή των διαφορετικών τμημάτων του Συστήματος ανά ζώνη κατηγορίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 8, και τη ζώνη διαχείρισης λειτουργίας όπως αυτή ορί ζεται σύμφωνα με το Άρθρο 9, Τον καθορισμό των κινδύνων για το Σύστημα Μετα φοράς, σε σχέση με το επικρατέστερο σενάριο κινδύνου με τα συγκεκριμένα σημεία που εντοπίζονται κρίσιμα, Τις δεσμεύσεις για τη μείωση των κινδύνων από την πηγή τους. Είναι κυρίως οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από την τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 10, Την έκθεση της έκτασης των κρίσιμων επηρεαζό μενων περιοχών, Την επιλογή με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και σύμφωνα με τα κριτήρια, που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει, του σεναρίου ανα φοράς του κινδύνου που θα θεωρείται κατάλληλο για την εφαρμογή των Άρθρων 9,15 και 20 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για τις μελέτες ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των διαφο ρετικών Συστημάτων Μεταφοράς που ήδη λειτουργούν για τον ίδιο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, μπο ρεί να καταρτίζεται ένα απλοποιημένο μοντέλο γενικής παρουσίασης που θα περιλαμβάνει συνίσταται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιθανών τυχαίων συμβάντων, την ανάλυση του περιβάλλοντος χώρου των Συστημάτων και των ιδιαίτερων σημείων, όπως είναι οι παρακείμενες ζώνες εδάφους ή οι ζώνες όπου το έδα φος είναι επιρρεπές σε ολίσθηση ή μετακινήσεις ή έχει υποστεί διάβρωση, και από τον καθορισμό των μέτρων προστασίας που προτείνονται σύμφωνα με την παρά γραφο 3 του Άρθρου 20. Η μελέτη ασφάλειας εκτί μησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έκδοση της παρούσας. Άρθρο 6 Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προ διαγραφές, Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Έγγραφα: Το κάθε Σύστημα Μεταφοράς σχεδιάζεται, κατασκευ άζεται, λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα: α) Με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής από φασης καθώς και με τη μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και με το πρόγραμμα επιτήρησης και επέμβασης το οποίο καταρτίζεται από το αρμόδιο τμήμα του Διαχει ριστή Συστήματος Μεταφοράς. β) Με τις διατάξεις, ανάλογα με την περίπτωση, και τους περιορισμούς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κα τωτέρω Ευρωπαϊκό Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 1594, με τον τίτλο «Συστήματα παροχής αερίου Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar Λειτουργικές απαιτήσεις». γ) Με τις αναφερόμενες στα άλλα Άρθρα της παρού σας υπουργικής απόφασης Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια & Έγγραφα, ήτοι: τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνι κά Εγχειρίδια & Έγγραφα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. που καθορίζουν με λεπτομέρεια τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου, που αναφέρεται στο σημείο (β) ανωτέρω. Κυρίως καθορίζουν τις απαιτήσεις που το ως άνω πρότυπο θέτει ως επιλογές, τις τιμές των συ ντελεστών ασφαλείας, καθώς και την αναφορά σε άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή σε άλλα Τεχνικά Έγγραφα και τις ειδικές απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμοσθούν. Στο βαθμό που τα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση δεν αποτελούν αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης και στο βαθμό που δημιουργούν εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, θα ισχύει ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης κατά την έννοια που δίδεται από την ερμηνευτική ανακοί νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλων κρατών μελών (2003/EE C265/2) προϊόντων που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος ή στην Τουρκία, ή παράγονται νόμιμα σε ένα κράτος της ΕZΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπα ϊκό Οικονομικό Χώρο, έτσι ώστε η κυκλοφορία των προ ϊόντων να είναι νόμιμη και ελεύθερη, εφόσον πληρούν πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με τα απαιτούμενα στην παρούσα υπουργική απόφαση. Το ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας οφείλει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που ορίζεται στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους α και γ και αποδεικνύεται αποκλειστικά κατόπιν Αναγνώρισης ως ισοδυνάμου. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για την Αναγνώριση του ισοδυνάμου των προτύπων ασφαλείας, ως ανωτέρω θα καθορισθούν με νεώτερη υπουργική απόφαση. Η ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης καλύπτει: (α) προϊό ντα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, από τα κράτη ΕΖΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρω παϊκό Οικονομικό Χώρο, ή την Τουρκία και (β) μεθό δους δοκιμών που χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή στην Τουρκία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη, εάν συντρέχει η περίπτωση, της εφαρ μογής των άλλων κανονιστικών διατάξεων εν ισχύι και κυρίως των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τα έργα υποδομής. Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Άρθρο 7 Σχεδιασμός 7.1 Βασικές αρχές για την επιλογή της όδευσης Η ασφάλεια, οι τεχνικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγο ντες είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την όδευση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Για την επιλογή της όδευσης πρέπει να διεξαχθεί μια αναγνωριστική έρευνα μελέτη του εδάφους και ιδιαιτέρως πρέπει να εξεταστούν οι γεωλογικοί, τοπο γραφικοί και υδρογεωλογικοί παράγοντες, οι αστικές εγκαταστάσεις, τα προγράμματα των Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, η παρουσία ενδεχομένων προ στατευόμενων περιοχών (όπως στρατιωτικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρισμού, περιοχές περιβαλλοντικά προστατευό μενες, κ.λπ.) και οι δεσμεύσεις που τις επιβαρύνουν, η παρουσία υποδομών μεταφοράς (π.χ. δρόμοι, σιδη ροδρομικές και ηλεκτρικές γραμμές), καθώς επίσης η παρουσία υδάτινων διαδρομών και οι περιοχές προς εξυγίανση. Η μελέτη αυτή θα υποβάλλεται με γραπτή τεχνική έκθεση στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία για χο ρήγηση σχετικής άδειας. Επίσης μετά την οριστική επιλογή της όδευσης θα εκπονείται γεωτεχνική γεωδυναμική μελέτη του εδά φους για την οριστικοποίηση της χάραξης. Ανάλογες προληπτικές έρευνες μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον καθορισμό του καταλληλότε ρου χώρου για την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης. 7.2 Εκτίμηση σεισμικής επάρκειας Πέραν της ως ανωτέρω μελέτης της παραγράφου 7.1 της παρούσας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί λόγω της σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους, της αστάθειας αυτού και της τυχόν ύπαρξης σεισμικών ρηγμάτων και να εκπονείται σχετική μελέτη εκτίμησης της σεισμικής επάρκειας των Συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου με στόχο τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας και της απρόσκοπτης λειτουρ γίας για το επίπεδο του σεισμού που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό. Στις περιπτώσεις όπου ο αγωγός του Συστήματος Μεταφοράς διέρχεται από σεισμικό ρήγμα κατά το σχεδιασμό του χαλύβδινου αγωγού θα λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μηχανικής για τον περιορισμό της βλάβης του αγωγού στην περίπτωση ολίσθησης του ρήγματος. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρω παϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ «Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί», στο οποίο συνιστάται να επιδιώκεται κατάλληλη κατεύθυνση της όδευσης του αγωγού σε σχέση με τη θέση του ρήγματος προς αποφυγήν φαινόμενων λυγισμού του τοιχώματος του αγωγού. Στην περίπτωση αναπόφευκτης κάμψης του αγωγού, επιτρέπεται η ανάπτυξη περιορισμένης έκτα σης τοπικού λυγισμού (ύβωσης). Επίσης συνιστάται η ενίσχυση του πάχους του αγωγού στην περιοχή του ρήγματος, η μείωση των πιέσεων του εδάφους επί του αγωγού με χρήση χαλαρού αμμώδους υλικού για την πλήρωση της εκσκαφής, και η μείωση της τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους. Οι κάτωθι παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη σημαντικών παραμορφώσεων στο τοίχωμα ενός μεταλλικού αγωγού φυσικού αερίου κατά τη σχε τική οριζόντια ολίσθηση ενός τεκτονικού ρήγματος, και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αστοχία λόγω υπέρβασης της αντοχής του χάλυβα ή λόγω τοπικού λυγισμού του τοιχώματος, διερευνώνται, σε σχέση με την εντατική κατάσταση που προκαλείται στο τοίχωμα του αγωγού: (α) η αντοχή του εδάφους, (β) η ακαμψία του εδάφους, (γ) το μέγεθος της επιβαλλόμενης με τατόπισης, (δ) το εύρος της ζώνης του ρήγματος που παραμορφώνεται και (ε) ο συντελεστής τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους. Άρθρο 8 Διατάξεις περί κατασκευής Το Σύστημα Μεταφοράς πρέπει να είναι στεγανό και να αντέχει με ασφάλεια όλες τις εσωτερικές και εξω τερικές καταπονήσεις, τις οποίες ενδέχεται να υποστεί υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. Η απαίτηση αυτή ικα νοποιείται με την τήρηση των ακόλουθων διατάξεων, καθώς και όλων των διατάξεων συμπληρωματικών ή λεπτομερέστερων, όπως ορίζονται κατά περίπτωση από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχετικά Τεχνικά Εγχειρίδια που αναφέρονται στο Άρθρο Το βάθος στο οποίο πρέπει να είναι θαμμένος ο σωληναγωγός ή και άλλες συνιστώσες του Συστήματος Μεταφοράς θα είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, μετρώ ντας από την άνω παρειά του σωλήνα. Σχετική τεχνική προδιαγραφή καθορίζει το ύψος της επίχωσης καθώς και τη μέθοδο τοποθέτησης και προ στασίας του σωλήνα του Συστήματος, τα οποία κρίνο νται κατάλληλα για την περίπτωση τεχνικών προβλημά των που μπορεί να προκύψουν από την παρουσία ενός βραχώδους εδάφους ή άλλων υπογείων έργων. 2. Οι ζώνες κατηγορίας όπου κατασκευάζονται και το ποθετούνται τα Συστήματα Μεταφοράς κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες 1, 2, 3 και 4, οι οποίες καθορίζονται από την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής από όπου αυτά διέρχονται. Η εφαρμογή των ζωνών κατηγορίας είναι συνδεδεμένη με τη χρήση των μέγιστων συντελε στών ασφαλείας, οι οποίοι ορίζουν τις μέγιστες επιτρε πόμενες εντατικές καταστάσεις, που θα αναπτυχθούν στο Σύστημα Μεταφοράς για την εκάστοτε μέγιστη πίεση λειτουργίας και με τον καθορισμό, εάν συντρέχει περίπτωση, των συμπληρωματικών μέτρων προστασίας. Οι ζώνες κατηγορίας είναι οι κάτωθι: 2.1 Ζώνη κατηγορίας 1: Είναι ζώνη κατηγορίας στην οποία εμπεριέχονται 10 ή λιγότερα καταλύματα. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0,72

8 11142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.2 Ζώνη κατηγορίας 2: Είναι ζώνη κατηγορίας στην οποία εμπεριέχονται πε ρισσότερα από 10 και λιγότερα από 46 καταλύματα. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Ζώνη κατηγορίας 3: Είναι ζώνη κατηγορίας όπου: Εμπεριέχονται 46 ή περισσότερα καταλύματα, ή Περιοχή όπου η απόσταση του άξονα του αγωγού του Συστήματος Μεταφοράς είναι μικρότερη από ή ίση με 200 μέτρα από τα κάτωθι: i. Κτίριο που χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 20 άτο μα για συνήθη χρήση, με την έννοια που ορίζεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό. ii. Μικρή οριοθετημένη υπαίθρια περιοχή που χρησιμο ποιείται από τουλάχιστον 20 άτομα για συνήθη χρήση, όπως παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, υπαίθρια θέατρα ή άλλες εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Ζώνη κατηγορίας 4: Είναι ζώνη κατηγορίας όπου εμπεριέχονται κτίρια με τουλάχιστον 4 ορόφους. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Οι ζώνες κατηγορίας 2 έως και 4 οριοθετούνται ως κάτωθι: 1. Η Ζώνη κατηγορίας 4 θα οριοθετείται 200 μέτρα από το πλησιέστερο κτίριο με 4 ή περισσότερους ορόφους πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 2. Οποτεδήποτε μια ομάδα κτιρίων που προορίζεται για κατοικία ανθρώπων χαρακτηρίζει τη Ζώνη κατηγο ρίας 3, αυτή η Ζώνη κατηγορίας θα οριοθετείται 200 μέτρα από τα πλησιέστερα κτίρια της ομάδας. 3. Οποτεδήποτε μια ομάδα κτιρίων που προορίζεται για κατοικία ανθρώπων χαρακτηρίζει Ζώνη κατηγορίας 2, αυτή η Ζώνη κατηγορίας θα οριοθετείται 200 μέτρα από το πλησιέστερο κτίριο της ομάδας. 2.6 Πρόσθετες διατάξεις Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου και των κτιρίων θα είναι τουλά χιστον είκοσι μέτρα (20m). 3. Η τοποθέτηση σήμανσης είναι υποχρεωτική. Σχε τική τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις λεπτομερείς σχετικές απαιτήσεις. 4. Οι συγκολλήσεις δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελατ τώματα που μειώνουν την ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς. Όλες οι συγκολλήσεις των σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων των τμημά των του συστήματος μεταφοράς, θα υποβάλλονται σε μη καταστροφικούς ελέγχους κατά 100%, όπως ορίζεται σε Αναγνωρισμένη τεχνική προδιαγραφή. 5. Τα εξαρτήματα τα οποία δεν υπάγονται στην εφαρ μογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφα σης 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987Β/99) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 97/23/ΕΟΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». Τα εξαρτήματα αυτά δεν υπόκεινται στη σήμαν ση CE της ΕΕ. 6. Τα εξαρτήματα τα οποία υπάγονται στην εφαρ μογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφα σης 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987Β/99) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 97/23/ΕΟΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». Άρθρο 9 Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας Μέτρα προστασίας Κάθε Σύστημα Μεταφοράς εγκαθίσταται σε μια ζώνη εδάφους που έχει οκτώ (8) μέτρα πλάτος, τέσσερα (4) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του συστήματος, εντός της οποίας καμιά δραστηριότητα και κανένα εμπόδιο δε θα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Συστή ματος Μεταφοράς, και εντός της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση των μέσων επέμβασης στην περίπτωση ανάγκης. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, ώστε να εξασφαλίζεται καθ όλη τη διάρκεια της λει τουργίας ή της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς η τήρηση των διατάξεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εάν πρόκειται για ένα σύστημα καινούργιο, ή την τήρηση αντίστοιχων διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο της κατασκευής εάν πρόκειται για ένα σύστημα ήδη εν λει τουργία. Το Σύστημα Μεταφοράς κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφεται ή να είναι αμελητέος ο κίνδυνος πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων, να μην υφίστανται, κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού, κατά την έννοια του Κτιριοδομικού Κανονισμού, κτίρια μεγάλου ύψους, και επιπλέον στην κρίσιμη επηρεαζόμενη ζώνη (σύμφωνα με το σενάριο αναφοράς της μελέτης ασφά λειας εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου) η πιθανότητα αστοχίας να μην είναι μεγαλύτερη από Η διάταξη αυτή μπορεί, εάν συντρέχει η περίπτωση, να μην εφαρμοσθεί υπό την προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων μέτρων προστα σίας που θα έχουν ως σκοπό τη διατήρηση σεναρίου αναφοράς μειωμένου κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή εάν μια εγκατάσταση, δηλ. κτίριο συγκέντρωσης κοινού, βρίσκεται στη γειτνίαση της κρίσιμης επηρεαζόμενης ζώνης και τροφοδοτείται από το Σύστημα Μεταφοράς, οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτής της εγκατάστα σης, δηλ. του κτιρίου συγκέντρωσης κοινού, θα μπο ρούν να βρίσκονται εντός της κρίσιμης επηρεαζόμενης ζώνης. Άρθρο 10 Άλλες κατασκευαστικές διατάξεις/ Συμπληρωματικές διατάξεις ασφαλείας Συμπληρωματικά, εάν συντρέχει η περίπτωση, για τις ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις που ορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 6, η μελέτη ασφάλειας εκτί μηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζονται η ασφάλεια του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και ο έλεγχος διατήρησης της ακεραιότητάς του καθ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του. Ο Διαχειριστής Συστήμα τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κυρίως εφαρμόζει τις ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τα ακόλουθα:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα όργανα για τον περιορισμό της υπέρβασης της πίεσης, τα συστήματα τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και τη λεπικοινωνίας, τα όργανα για το διαχωρισμό σε τμήματα, και κυρίως εκείνα που προορίζονται για τη διακοπή της ροής σε έκτακτη περίπτωση, τους σταθμούς ξέστρου, και το μηχανικό σφράγισμα αυτών, την ελάχιστη απόσταση και τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά, υπόγειες ή υπέργειες, κυρίως εκείνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις κατά την κανονική λειτουργία ή σε περίπτωση ατυχήματος (για παράδειγ μα άλλες εγκαταστάσεις παράλληλες ή διασταυρούμε νες, ή ηλεκτρικές γραμμές, ή αιολικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), την ελάχιστη απόσταση και τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κυρίως με εκεί νες για τις οποίες απαιτείται άδεια λειτουργίας και παρουσιάζουν κινδύνους τοξικότητας, ή πυρκαγιάς, ή έκρηξης, τις διασταυρώσεις των οδών, των αυτοκινητοδρό μων, των σιδηροδρομικών γραμμών, των υδάτινων απο δεκτών και των υπόγειων δομικών κατασκευών, τα περάσματα από περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο σεισμικότητας ή κινδύνους από ολισθήσεις εδαφών, από άνωση λόγω συγκέντρωσης ομβρίων ή άλλων υδάτων, από καθίζηση, από κατολίσθηση, ή από διάβρωση, την προστασία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσι κού Αερίου έναντι των μετεωρολογικών φαινόμενων, κυρίως έναντι της πλημμύρας στις περιπτώσεις που διασχίζει περιοχές με αμμώδεις σχηματισμούς και ρέ ματα χειμάρρων, την παθητική προστασία έναντι διάβρωσης με εφαρ μογή επικάλυψης, την καθοδική προστασία: το σύνολο του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα προστατεύεται καθοδικά και θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου υπάρχει διασταύρωση με οδούς, αυτοκινητόδρο μους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, άλλες υπόγειες μεταλλικές κατασκευές, με υπόγειες στοές ορυχείων, και στα σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικούς πυλώνες. Για μεγάλα τμήματα του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου θα πρέπει να εκπονείται μελέ τη αλητευόντων ρευμάτων και επαγομένων τάσεων σε περίπτωση επιρροής ή υποψίας επιρροής, τη σήμανση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Άρθρο 11 Δοκιμές πριν τη θέση σε λειτουργία Κάθε νέο Μέρος ή Τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, πριν τεθεί σε λειτουργία, θα υποβάλ λεται σε δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. Ο έλεγχος του τεχνικού φακέλου που σχετίζεται με τις δοκιμές του κάθε Μέρους και Τμήματος, η αξιολό γηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα Άρθρα 5 και 8 και η επίβλεψη, επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πραγματοποιείται από Αναγνωρισμένους Φορείς, οι οποίοι έχουν Αναγνωρισμένη Επάρκεια για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12. Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου και οι όροι για τη διεξαγωγή του ελέγχου και της επίβλεψης που ανα φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζονται από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα του άρθρου 6. Άρθρο 12 Αναγνώριση της Επάρκειας ενός φορέα για επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πριν τη θέση σε λειτουργία Για να μπορεί να αποκτήσει την Αναγνώριση, ο ανα φερόμενος στο Άρθρο 11 φορέας θα πρέπει να έχει αποκτήσει διαπίστευση, από το Εθνικό Σύστημα Δια πίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή από ένα οργανισμό διαπίστευσης που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος του ανωτέρω, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC με τίτλο «Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο», όπως αυτό ισχύει. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για την Αναγνώριση της Επάρκειας του φορέα, ως ανωτέρω, θα καθορισθούν με νεώτερη υπουργική απόφαση. Στα πλαίσια της Αναγνώρισης της Επάρκειας, ο φο ρέας θα πρέπει: 1. Να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επιθεωρήσεις εκτέλεσης δοκιμών και να παρέχει τις αντίστοιχες πι στοποιήσεις καλής λειτουργίας του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου πριν την έναρξη της λειτουργίας του. 2. Να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία ανα φορά των δραστηριοτήτων που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του κάθε ημερολογιακού έτους, σε σχέση με τις δοκιμές αντοχής και στεγανότητας καθώς και σε σχέση με τα εξαρτήματα που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 8, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Υπηρεσίας να ζητηθούν οποιεσδήποτε συμπληρωματι κές πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα του φορέα αυτού. 3. Να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί υπεργολάβους, κατά την έννοια του προαναφερομένου Προτύπου EΛOT EN ISO/IEC Ο φορέας φέρει την πλήρη ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου υπεργολάβου, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει τις εργασίες που του ανατίθενται. 4. Να ενημερώνει εγγράφως αμέσως το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και την Υπηρε σία ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που διαπιστωθούν αστοχίες κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής και στεγα νότητας. 5. Να τηρεί σε αρχείο, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τις δρα στηριότητες που έχει εκτελέσει. Η Αναγνώριση Επάρκειας αποδίδεται στον φορέα για διάρκεια ίση με τη διάρκεια της διαπίστευσης της τε χνικής επάρκειας αυτού. Η ανανέωση της Αναγνώρισης Επάρκειας προϋποθέτει την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου όγκου δραστη ριοτήτων.

10 11144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διακοπή ή η ανάκληση της Αναγνώρισης Επάρκειας πραγματοποιείται, στην περίπτωση αδυναμίας εκπλη ρώσεως μιας ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω υπο χρεώσεων, μετά από ενημέρωση του φορέα. Άρθρο 13 Θέση σε λειτουργία Τεχνικός Φάκελος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καταρτίζει τον Τεχνικό Φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Υπολογισμοί του σχεδιασμού σχετικά με την ασφά λεια και με τη φέρουσα ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 2. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου: εξωτερική διάμετρο, πάχος, μήκος, τυχόν διαχωρισμό του Συστήματος σε τμήματα, μέγιστη πίεση λειτουργίας, θερμοκρασία λειτουργίας, περιγραφή των παρακείμενων εγκαταστάσεων και όλων των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς, μέγιστες τιμές των πιέσεων, μόνιμες ή προσωρινές, που θα μπο ρούν να αναπτυχθούν σε κάθε σημείο του Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπ όψη τις συνθήκες εκμε τάλλευσης που επικρατούν (π.χ. συμπίεση) καθώς και των μηχανισμών ασφαλείας. 3. Περιγραφή του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με την κατηγοριοποίηση των ζωνών καθώς και των ειδικών μέτρων και των μέ τρων προστασίας που προβλέπονται από τη μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Με ταφοράς αερίου, κυρίως εκείνων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς τους κανόνες κατα σκευής που ορίζονται στα Άρθρα 8 και Αναφορά του Ευρωπαϊκού προτύπου που προβλέ πεται στο Άρθρο 6 και το οποίο εφαρμόζεται. 5. Έγγραφα ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6. Σχέδια και Τεχνικά Έγγραφα που θα επιτρέπουν, με ένα σαφή τρόπο, την απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών. 7. Πιστοποιητικό επιτυχών αποτελεσμάτων των δοκι μών αντοχής και στεγανότητας, καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων, όπως προβλέ πονται από το Άρθρο Καταγραφή των απαιτήσεων για τη διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία, σύμφωνα με το Άρθρο 14, τις οποίες θα εκπληρώσει, με καθορισμό και των σχετικών προβλεπομένων προθεσμιών. 9. Το πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, καταρ τισμένο σύμφωνα με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο και έπειτα από έγκριση των υπεύθυνων Αρχών για την αστική ασφάλεια και στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως το σχέδιο της χάραξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε χάρτη και, εάν είναι δυνατό, σε ψηφιακή μορφή. Το πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης υποδεικνύει κυρίως το εύρος των πε ριοχών που επηρεάζονται από τα διαφορετικά πιθανά τυχαία συμβάντα. Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση του προγράμματος εποπτείας και επέμβασης προς το Αναγνωρισμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο και καλεί το Διαχει ριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να το συμπληρώσει εάν συντρέχει η περίπτωση. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται προς τις συναρ μόδιες Υπηρεσίες από το Διαχειριστή Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου και με δικά του έξοδα σύμ φωνα με τις οδηγίες της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. Οποιοδήποτε και αν είναι το νομικό καθεστώς του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ο Διαχειρι στής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας, πριν από τη κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις παρα γράφους 1 έως 5 του παρόντος Άρθρου, και πριν να τεθεί σε λειτουργία τα έγγραφα που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία πιστο ποιεί ότι το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Αυτή η δήλωση της συμμόρφωσης θα είναι υπογε γραμμένη από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και θα απευθύνεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία συνοδευμένη από τα έγγραφα που προβλέ πονται από τις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος Άρθρου. Η θέση σε κανονική λειτουργία προϋποθέτει την υπο βολή όλων των προαναφερόμενων στοιχείων και εγ γράφων καθώς και την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου διατηρεί και έχει ενημερωμένα, καθ όλη τη διάρ κεια της εκμετάλλευσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το σύνολο των εγγράφων του τεχνικού φακέλου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερί ου. Για κάθε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ο Δια χειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα χρησιμοποιεί ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Το σύ στημα αυτό επιτρέπει τη χαρτογραφική έκδοση με τις συντεταγμένες της όδευσης του Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου και τις συντεταγμένες της θέσης των κυριότερων εξαρτημάτων του. Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών αποτελείται από μια βάση δεδομένων, που συνδέεται με κατάλληλο σχεδιαστικό περιβάλλον και δίδει πληροφορίες περί της κατασκευής και των δεδομένων διαχείρισης που σχετί ζονται με το κάθε Τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τις ζώνες κατηγορίας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Εγχειρίδια Εφαρ μογής κατά την ημερομηνία της κατασκευής του. Τα στοιχεία του γεωγραφικού συστήματος πληροφο ριών υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, με τον τρόπο που ορίζεται από την ίδια, το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο υποβάλλεται ανά πέντε (5) έτη ή όταν γίνονται μετατροπές στο σύστημα ή στο περιβάλ λον αυτού, που έχουν αντίκτυπο στις ζώνες κατηγορίας ή στην εφαρμογή του Άρθρου 9.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 14 Διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κατά τη μόνιμη, ή προσωρινή διακοπή της εκμετάλλευσης Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, να διαφυλάξει την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων, και να εξασφα λίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμόζονται πλέον των ορι ζομένων στο παρόν άρθρο και οι διατάξεις του Ευ ρωπαϊκού προτύπου pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου έχει την υποχρέωση να καταρτίσει ένα τακτικό πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης που θα επι τρέπει την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για μια διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, σύμφω να με τις τεκμηριωμένες, προκαθορισμένες και συστη ματικές διαδικασίες επιτήρησης. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει κυρίως τις δραστηριότητες επιθεώρησης και ανάλυσης που θα γίνονται στο σύνολο του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και τις παρακείμενες εγκαταστάσεις, καθώς και την ανίχνευση των ελαττωμάτων και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τα κριτήρια αποδοχής. Πρέπει να υπάρχει αναλυτικό γραπτό πρόγραμμα σχε τικό με τη συγκεκριμένη παρακολούθηση των οργά νων ασφαλείας όπως είναι τα όργανα περιορισμού των υπερβολικών πιέσεων και τα όργανα που επιτρέπουν το διαχωρισμό σε τμήματα, των ιδιαίτερων σημείων, των διασταυρώσεων με ποτάμια ή των περασμάτων από γέφυρες, και της καθοδικής προστασίας, ιδιαίτερα των περιοδικών μετρήσεων του ηλεκτρικού δυναμικού του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των γειτονικών συστημάτων (ή για αυτά τα τελευταία μέσω κάθε τεχνικής που αποδίδει αντίστοιχο επίπεδο ασφά λειας), της καθοδικής προστασίας εν λειτουργία και σε αποσύνδεση. Τα κριτήρια αποδοχής καθορίζουν εάν το ελάττωμα οδηγεί στην αντικατάσταση του Μέρους, σε επισκευή ή σε παρακολούθηση της εξέλιξής του. Οι μέθοδοι επισκευής πρέπει να επιτρέπουν την αποκα τάσταση της λειτουργικής ικανότητας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Αυτές οι μέθοδοι, καθώς και εκείνες της επιτήρησης, θα είναι σύμφωνες με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία πριν από τη θέση σε λειτουργία του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Το πρόγραμμα ανα νεώνεται κατά το τέλος της περιόδου που καθορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου πρέπει να τεκμηριώνει τις επιλογές του, κυρίως εάν η επιτήρηση της ακεραιότητας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βασίζεται σε τακτικές επα ναλαμβανόμενες δοκιμές. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα ενημερώνει εγγράφως την Αδειοδοτούσα Υπηρεσία σχετικά με την οποιαδήποτε μετατροπή του προγράμματος και θα αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στις μετατροπές αυτές, καθώς και, εάν συ ντρέχει η περίπτωση, όλες τις δυσκολίες που θα έχει συναντήσει κατά την πραγματοποίησή τους. Η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εκμετάλλευσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου πραγμα τοποιείται σύμφωνα με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο. Άρθρο 15 Εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Όταν η εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς συνεπάγεται αλλαγή στις ζώνες κατηγορίας του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 8, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που θα επιτρέπουν την επίτευξη ενός επιπέδου ασφαλείας τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται από την μελέτη ασφαλείας. Η μέγιστη καθυστέρηση της προσαρμογής ή της εφαρμογής των μέτρων προ στασίας είναι δύο (2) έτη σε περίπτωση που αυτά δε χρειάζονται ειδικές μελέτες και πέντε (5) έτη στις άλλες περιπτώσεις. Τα μέτρα προστασίας αποτελούν αντικείμενο των Αναγνωρισμένων Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου θα αναθεωρεί την μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που προβλέπεται από το Άρθρο 5 πριν από οποιαδήποτε σημαντική τροποποίηση του Συστήματος Μεταφοράς, και κάθε φορά που μια μετατροπή του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς συνεπάγεται αλλαγή στη ζώνη κατηγορίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα υποβάλλει μια αναθεωρημένη έκδοση της μελέτης ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία σε περίπτωση μετατροπής, εάν χρειάζεται συμπληρωματικά, και τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε (5) έτη με περισσότερες λεπτομέρειες. Άρθρο 16 Ενημέρωση από το Διαχειριστή περί της θέσης συστημάτων σε λειτουργία Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου θα ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές (Τοπική Αυτο διοίκηση, Αποκεντρωμένη και Κεντρική Διοίκηση), περί της έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 17 Ατυχήματα, περιστατικά, προβλήματα εκμετάλλευσης Διαφυγές μεταφερόμενου φυσικού αερίου Στην περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού ή κατά στασης που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των προσώπων ή των περιουσιών ή την προστασία του περιβάλλοντος ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εφαρμόζει το πρόγραμμα επιτήρησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/20701 Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πί εση σχεδιασμού 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/20701 Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πί εση σχεδιασμού 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/20701 Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πί εση σχεδιασμού 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ 17013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 24944/1159 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την δια χείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρ θρο 5 (παρ. Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΤΕΥΧΟΣ V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ α/α Κωδικός Τίτλος Ημερομηνία Έκδοσης 1 ΦΕΚ 1552Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 23 Νοεμβρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 230 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 22 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4001 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1639 2 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη Μετρητική Διάταξη Παράκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 27 Ιανουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4036 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 178 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15 Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρα κτικών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 21 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 120 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2003/42/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα