ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/οικ ΠΕ Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/ ). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/ ) όπως ισχύει. 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/ ). 4. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 243/Α/ ). 5. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/ ). 6. Το π.δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμοδι οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/ ). 7. Το π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφω ση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ & 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ 28/Α/ ). 8. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,.» (ΦΕΚ 179/ Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 70, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζο νται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των Συστημάτων Μετα φοράς και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατά στασης και λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήματα Μεταφοράς. 9. Το Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 10. Το Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/ Α/ ), όπως ισχύει, καθώς και τις (α) κοινή υπουρ γική απόφαση Φ.15/οικ.7814/614/ «Καθορισμός παραβόλων» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών Ανάπτυξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/ του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαι ολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυ τών» (ΦΕΚ 542/Β/ ). 11. Το Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 313/Α/ ), όπως ισχύει. 12. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ λοντος» (ΦΕΚ 160/Α/ ), όπως ισχύει. 13. Το / (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 26510/ ) εισηγητικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το οποίο υπο βλήθηκε το τελικό κείμενο του εν θέματι Κανονισμού. 14. Την από εισήγηση της Δ/νσης Εγκατα στάσεων Πετρελαιοειδών. 15. Την οικ.52306/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 2741/B/ ). 16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε Τεχνικό Κανονισμό «Συστήματα μεταφο ράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» και καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολο γητικά και τεχνικά έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, που αφορούν σε αυτά τα Συστήματα Μεταφοράς, ως ακολούθως:

2 11136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 Συστήματα φυσικού αερίου για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η παρούσα υπουργική απόφαση Άρθρο 4 Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης 4.1 Σύστημα Μεταφοράς 4.2 Σύστημα Μεταφοράς Ε.Σ.Φ.Α. 4.3 Σύστημα Μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α. 4.4 Φυσικό Αέριο 4.5 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 4.6 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.) 4.7 Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. 4.8 Μέρος και Τμήμα 4.9 Μήκος του Συστήματος Μεταφοράς 4.10 Εξαρτήματα 4.11 Σωληναγωγός 4.12 Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΠΛ) 4.13 Αδειοδοτούσα Υπηρεσία 4.14 Θέση σε λειτουργία 4.15 Συντελεστής ασφαλείας 4.16 Μέτρα προστασίας του Συστήματος Μεταφοράς 4.17 Ζώνη κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή Ζώνες επηρεαζόμενες από τυχαία συμβάντα 4.19 Κατάλυμα 4.20 Εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού 4.21 Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια Άρθρο 5 Μελέτη ασφάλειας Εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Άρθρο 6 Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Έγγραφα Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Άρθρο 7 Σχεδιασμός 7.1 Βασικές Αρχές για την επιλογή της όδευσης 7.2 Εκτίμηση σεισμικής επάρκειας Άρθρο 8 Διατάξεις περί κατασκευής Άρθρο 9 Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας Μέτρα προστασίας Άρθρο 10 Άλλες κατασκευαστικές διατάξεις/συμπληρωματικές διατάξεις ασφαλείας Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 11 Δοκιμές πριν τη θέση σε λειτουργία Άρθρο 12 Αναγνώριση της Επάρκειας ενός φορέα για επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πριν τη θέση σε λειτουργία Άρθρο 13 Θέση σε λειτουργία Τεχνικός Φάκελος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 14 Διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κατά τη μόνιμη, ή προσωρινή διακοπή της εκμε τάλλευσης Άρθρο 15 Εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης Άρθρο 16 Ενημέρωση από το Διαχειριστή περί θέσης συστημάτων σε λειτουργία Άρθρο 17 Ατυχήματα, περιστατικά, προβλήματα εκμετάλλευσης Διαφυγές μεταφερομένου φυσικού αερίου Άρθρο 18 Εργασίες τρίτων στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Άρθρο 19 Αναφορά περί της εκμετάλλευσης σε σχέση με την ασφάλεια Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Άρθρο 20 Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εν λειτουργία Άρθρο 21 Μεταβατικές Διατάξεις Άρθρο 22 Τελικές Διατάξεις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη Χορήγηση των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.1 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.2 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.3 Ανανέωση άδειας λειτουργίας Α.4 Τροποποίηση αδειών Α.5 Διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών εγγράφων υποβολής στο ΥΠΕΚΑ για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουρ γίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικά Εγχειρίδια Τεχνικές Προδιαγραφές Γ.1 Τεχνικά Εγχειρίδια Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Περίληψη Γ.2 Κατάλογος Τεχνικών Προδιαγραφών Δ.Ε.Σ.Φ.Α.

4 11138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης Η παρούσα υπουργική απόφαση καθορίζει τις ελάχι στες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατα σκευή, τα υλικά, τα προληπτικά μέτρα κατά τη χάραξη, την επιθεώρηση και τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία, η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών, η προστα σία του περιβάλλοντος και η διαλειτουργικότητα με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α καθορίζονται τα απαιτούμενα δι καιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β δίδονται υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών Εγγράφων υποβολής στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίδεται περίληψη των Τεχνικών Εγ χειριδίων και κατάλογος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης υπάγονται τα χερσαία Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. Άρθρο 3 Συστήματα φυσικού αερίου για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η παρούσα υπουργική απόφαση Η παρούσα υπουργική απόφαση δεν ισχύει για: α) υποθαλάσσια Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ούτε για χαλύβδινα δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση σχεδιασμού 19bar, ούτε για Παροχετευτικούς Αγωγούς Φυσικού Αερίου, ούτε για Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 500mbar, β) τερματικούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Άρθρο 4 Ορισμοί για τους σκοπούς της παρούσας υπουργικής απόφασης 4.1 Σύστημα Μεταφοράς: Ένα Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει έναν ή περισσό τερους αγωγούς ή τμήματα αγωγών που έχουν τοποθετη θεί εκτός των εσωτερικών εγκαταστάσεων των Πελατών, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στο Άρθρο 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ), ή άλλων συστημάτων που συνδέονται με αυτό, και συμπεριλαμβάνει τις κατωτέρω εγκαταστάσεις, εφόσον αυτές υπάρχουν και συνεισφέ ρουν στη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς: σταθμοί συμπίεσης σταθμοί ρύθμισης, ανάμιξης, αφύγρανσης και φίλτρων, σταθμοί μέτρησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων ή/και ελέγχου της ποιότητας του φυσικού αερίου, δικλείδες (βάνες) της γραμμής διαχωρισμού σε τμή ματα ή της γραμμής παροχέτευσης, ή και σταθμούς αποστολής ή και παραλαβής ξέστρων, σταθμοί παράδοσης ή εισαγωγής ή εξαγωγής, κάθε άλλο στοιχείο το οποίο συνεισφέρει, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, στη μεταφορά του φυσικού αερίου υπό πίεση, εγκαταστάσεις τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας εγκαταστάσεις διασύνδεσης με άλλα Συστήματα Μεταφοράς, ή δίκτυα Διανομής. Το Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει κατά τη φορά του μεταφερόμενου φυσικού αερίου το πρώτο όργα νο απομόνωσης, καθώς και τον εκάστοτε προσαρτη μένο εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για το Σύστημα Μεταφοράς, όπως είναι για παράδειγμα ένας σταθμός ρύθμισης ή συμπίεσης, μέχρι και το τελευταίο όργανο απομόνωσης. Εντούτοις, στην περίπτωση ενός κινητού σταθμού παράδοσης που συνδέεται με ένα Σύστημα Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου, το όριο με το δίκτυο διανομής καθορίζεται στον τελευταίο σύνδεσμο του σταθμού, π.χ. φλάντζα (ωτίδα). 4.2 Σύστημα Μεταφοράς Ε.Σ.Φ.Α.: Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που ανήκει στο Ε.Σ.Φ.Α., όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (ιβ), του Άρθρου 2 και τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ). 4.3 Σύστημα Μεταφοράς Α.Σ.Φ.Α.: Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που ανήκει στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.), που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (α), του Άρθρου 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ) και δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό. 4.4 Φυσικό Αέριο: Σύμφωνα με την παράγραφο 2, σημείο (κε) του Άρ θρου 2 του Νόμου 4001/2011 είναι το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελεί ται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους και ενδεχομένως από μικρές ποσότη τες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των φυσικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ΥΦΑ). 4.5 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου που ανήκει στο Ε.Σ.Φ.Α ή Α.Σ.Φ.Α. 4.6 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.): Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στις διατάξεις της παραγράφου 2, σημείο (ζ) του Άρθρου 2 και στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 67 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ). 4.7 Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2, σημείο (στ), του Άρθρου 2, του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ). 4.8 Μέρος και Τμήμα: Μέρος είναι ένα στοιχείο του Συστήματος Μεταφοράς ή ένα σύνολο στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς με ομοιογενή τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ένα Τμήμα αποτελείται τουλάχιστον από ένα Μέρος του Συστήματος Μεταφοράς που είναι εγκατεστημένο μεταξύ δύο οργάνων απομόνωσης. 4.9 Μήκος του Συστήματος Μεταφοράς: Μετρικό μήκος μεταξύ των εγκαταστάσεων ή των δι ατάξεων/σταθμών μέτρησης/ρύθμισης, ή εξυπηρέτησης του Συστήματος έως το πρώτο όργανο απομόνωσης μετρούμενο στην εξωτερική του διάμετρο αφαιρούμενης της επικάλυψης Εξαρτήματα: Στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς όπως είναι τα ειδικά τεμάχια, οι βαλβίδες αντεπιστροφής, οι δικλείδες (βάνες), οι σταθμοί ξέστρου, οι διατάξεις μέτρησης, οι ρυθμιστές, τα χιτώνια, τα συστήματα απόφραξης, οι σωλήνες, ο εξοπλισμός ασφαλείας Σωληναγωγός: Το σύστημα των σωληνώσεων με όλο το σχετικό συν δεδεμένο εξοπλισμό και τους σταθμούς έως το σημείο σύνδεσης. Ως σημείο σύνδεσης είναι η έξοδος της με τρητικής διάταξης Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΠΛ): Η μέγιστη πίεση υπό την οποία ένα σύστημα μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς υπό κανονικές συνθήκες λει τουργίας Αδειοδοτούσα Υπηρεσία: Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ γειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για τα Συστήματα Μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως ορίζονται στο Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ) Θέση σε λειτουργία: Η έναρξη της συνεχούς ροής του μεταφερόμενου φυσικού αερίου. Διευκρινίζεται ότι η χρήση του φυσι κού αερίου για την πραγματοποίηση μιας δοκιμής που προβλέπεται από το Άρθρο 11, ή για την πλήρωση του Συστήματος Μεταφοράς με μικρή πίεση και δίχως ροή, δε θεωρείται ως θέση σε λειτουργία Συντελεστής ασφαλείας: Το αντίστροφο του λόγου της περιφερειακής τάσης που αναπτύσσεται στην περιφέρεια του αγωγού ή ενός εξαρτήματος του Συστήματος Μεταφοράς λόγω της μέγιστης εσωτερικής πίεσης του αερίου προς το ελά χιστο όριο διαρροής (Rt 0,5) για παραμόρφωση 0,5% για τη μέγιστη θερμοκρασία σχεδιασμού. Για τα Συστή ματα Μεταφοράς που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας υπουργικής απόφασης, θα ισχύει το ελάχιστο όριο διαρροής όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμό στηκε την ημερομηνία της κατασκευής του Συστήματος Μεταφοράς. Ο συντελεστής ασφαλείας είναι το αντί στροφο του συντελεστή υπολογισμού ή του συντελεστή σχεδιασμού Μέτρα προστασίας του Συστήματος Μεταφο ράς: Ειδικά κατασκευαστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση προστατευτικών πλακών από σκυρόδεμα, οι προδιαγραφές για την κατα σκευή ή την τοποθέτηση (για παράδειγμα ενίσχυση του εδάφους έδρασης πέραν της συνήθους τοποθέτησης του Συστήματος Μεταφοράς, χαμηλότερη στάθμη το ποθέτησης), τα μέτρα λειτουργίας και πληροφόρησης, (για παράδειγμα συχνότερη επιτήρηση, μείωση της μέ γιστης πίεσης λειτουργίας, ενημέρωση των ιδιοκτητών κατά μήκος του αγωγού, ενημέρωση των επιχειρήσεων ή οργανισμών, που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν κατασκευαστικά ή άλλα έργα πλησίον του Συστήματος Μεταφοράς), που προορίζονται ειδικά για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης βλάβης σε πρόσωπα ή αγαθά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μέτρα προστασίας μπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται από την τεχνική απαίτηση, που αναφέρεται στο Άρθρο 14, να μειώσουν την πιθανότητα της πραγματοποίη σης ορισμένων τυχαίων συμβάντων και, συνεπώς, να οδηγήσουν στον επαναπροσδιορισμό της επιλογής του σεναρίου κινδύνου για τον περιορισμό της απώλειας που αναφέρεται στο Άρθρο Ζώνη κατηγορίας 1 ή 2 ή 3 ή 4: Ζώνη κατηγορίας είναι ζώνη γης εκτεινόμενη κατά 200 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού του Συ στήματος Μεταφοράς για ένα συνεχές τμήμα αγωγού μήκους 1600 μέτρων. Αναλυτική περιγραφή των ζωνών κατηγορίας δίδεται στο Άρθρο 8 της παρούσας υπουρ γικής απόφασης Ζώνες επηρεαζόμενες από τυχαία συμβάντα: Ζώνες που έχουν ως άξονα το Σύστημα Μεταφοράς εντός των οποίων η προσέγγιση ή υπέρβαση των ορίων τοξικότητας, μέγιστης πίεσης, ή θερμικής δράσης, θα μπορούσε να οδηγήσει, μετά από μια αποτυχία του περιορισμού τους, στην πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών, ή ακόμα και σε θανατηφόρα συμβάντα σε άτο μα. Τα όρια αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία που ισχύει για τις οριακές τιμές με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων στις κατηγοριοποιημένες εγκαταστάσεις και για την προστασία του περιβάλλο ντος. Υπό τις κανονικές συνθήκες εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς, το εύρος αυτών των ζωνών σε σχέση με τη διάμετρο και τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του Συστήματος θα καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζεται σε Αναγνωρισμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο Κατάλυμα: Για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής από φασης νοείται κάθε ένα διαμέρισμα ενός κτιρίου, που προορίζεται για στέγαση ατόμων (2 άτομα ανά κατάλυ μα). Η έννοια του καταλύματος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ζώνης κατηγορίας σε 1, 2, 3 ή 4, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 8, πλην των περιπτώσεων του Άρθρου 8, παράγραφος 2.3 σημεία (i) και (ii). Σε περίπτωση κτιρίου με άλλη χρήση από στέγαση, θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (Υ.Α. 3046/304/ ΦΕΚ 59Δ ), όπως ισχύει Εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού: Εγκαταστάσεις που ορίζονται και ταξινομούνται σύμ φωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού της παραγράφου 1 Γ, Άρθρου 346, Κεφάλαιο ΣΤ, Μέ ρος III, του από Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/ ) Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Ανα γνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια: Τεχνικά Έγγραφα καταρτισμένα από το ΔΕΣΦΑ σύμ φωνα με το Άρθρο 70 και την παρ. 10 του Άρθρου 196 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ179Α/ ) και που ικα νοποιούν, εντός του πεδίου που αυτά καλύπτουν, τις απαιτήσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

6 11140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Μελέτη ασφάλειας Εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Για κάθε νέο Σύστημα Μεταφοράς με ευθύνη του Δι αχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εκπονείται μια μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η οποία θα υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία πριν από την κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς. Η Υπηρεσία εξετάζει τη συμμόρφωση της μελέτης ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου προς τις κατωτέρω αναφερό μενες απαιτήσεις, και αν το κρίνει απαραίτητο ζητά από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να διορθώσει/συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις. Η μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου διενεργείται σύμφω να με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει. Αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: Την απεικόνιση σε σχέδιο του Συστήματος Μεταφο ράς ή του Συστήματος Μεταφοράς εν λειτουργία και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαιτέρως, με την κατανομή των διαφορετικών τμημάτων του Συστήματος ανά ζώνη κατηγορίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 8, και τη ζώνη διαχείρισης λειτουργίας όπως αυτή ορί ζεται σύμφωνα με το Άρθρο 9, Τον καθορισμό των κινδύνων για το Σύστημα Μετα φοράς, σε σχέση με το επικρατέστερο σενάριο κινδύνου με τα συγκεκριμένα σημεία που εντοπίζονται κρίσιμα, Τις δεσμεύσεις για τη μείωση των κινδύνων από την πηγή τους. Είναι κυρίως οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από την τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 10, Την έκθεση της έκτασης των κρίσιμων επηρεαζό μενων περιοχών, Την επιλογή με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και σύμφωνα με τα κριτήρια, που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει, του σεναρίου ανα φοράς του κινδύνου που θα θεωρείται κατάλληλο για την εφαρμογή των Άρθρων 9,15 και 20 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για τις μελέτες ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των διαφο ρετικών Συστημάτων Μεταφοράς που ήδη λειτουργούν για τον ίδιο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, μπο ρεί να καταρτίζεται ένα απλοποιημένο μοντέλο γενικής παρουσίασης που θα περιλαμβάνει συνίσταται από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιθανών τυχαίων συμβάντων, την ανάλυση του περιβάλλοντος χώρου των Συστημάτων και των ιδιαίτερων σημείων, όπως είναι οι παρακείμενες ζώνες εδάφους ή οι ζώνες όπου το έδα φος είναι επιρρεπές σε ολίσθηση ή μετακινήσεις ή έχει υποστεί διάβρωση, και από τον καθορισμό των μέτρων προστασίας που προτείνονται σύμφωνα με την παρά γραφο 3 του Άρθρου 20. Η μελέτη ασφάλειας εκτί μησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έκδοση της παρούσας. Άρθρο 6 Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προ διαγραφές, Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Έγγραφα: Το κάθε Σύστημα Μεταφοράς σχεδιάζεται, κατασκευ άζεται, λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα: α) Με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής από φασης καθώς και με τη μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και με το πρόγραμμα επιτήρησης και επέμβασης το οποίο καταρτίζεται από το αρμόδιο τμήμα του Διαχει ριστή Συστήματος Μεταφοράς. β) Με τις διατάξεις, ανάλογα με την περίπτωση, και τους περιορισμούς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κα τωτέρω Ευρωπαϊκό Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 1594, με τον τίτλο «Συστήματα παροχής αερίου Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar Λειτουργικές απαιτήσεις». γ) Με τις αναφερόμενες στα άλλα Άρθρα της παρού σας υπουργικής απόφασης Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια & Έγγραφα, ήτοι: τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνι κά Εγχειρίδια & Έγγραφα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. που καθορίζουν με λεπτομέρεια τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου, που αναφέρεται στο σημείο (β) ανωτέρω. Κυρίως καθορίζουν τις απαιτήσεις που το ως άνω πρότυπο θέτει ως επιλογές, τις τιμές των συ ντελεστών ασφαλείας, καθώς και την αναφορά σε άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή σε άλλα Τεχνικά Έγγραφα και τις ειδικές απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμοσθούν. Στο βαθμό που τα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση δεν αποτελούν αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης και στο βαθμό που δημιουργούν εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, θα ισχύει ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης κατά την έννοια που δίδεται από την ερμηνευτική ανακοί νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλων κρατών μελών (2003/EE C265/2) προϊόντων που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος ή στην Τουρκία, ή παράγονται νόμιμα σε ένα κράτος της ΕZΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπα ϊκό Οικονομικό Χώρο, έτσι ώστε η κυκλοφορία των προ ϊόντων να είναι νόμιμη και ελεύθερη, εφόσον πληρούν πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με τα απαιτούμενα στην παρούσα υπουργική απόφαση. Το ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας οφείλει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που ορίζεται στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους α και γ και αποδεικνύεται αποκλειστικά κατόπιν Αναγνώρισης ως ισοδυνάμου. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για την Αναγνώριση του ισοδυνάμου των προτύπων ασφαλείας, ως ανωτέρω θα καθορισθούν με νεώτερη υπουργική απόφαση. Η ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης καλύπτει: (α) προϊό ντα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, από τα κράτη ΕΖΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρω παϊκό Οικονομικό Χώρο, ή την Τουρκία και (β) μεθό δους δοκιμών που χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ, συμβαλλομένου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή στην Τουρκία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη, εάν συντρέχει η περίπτωση, της εφαρ μογής των άλλων κανονιστικών διατάξεων εν ισχύι και κυρίως των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τα έργα υποδομής. Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ Άρθρο 7 Σχεδιασμός 7.1 Βασικές αρχές για την επιλογή της όδευσης Η ασφάλεια, οι τεχνικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγο ντες είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την όδευση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Για την επιλογή της όδευσης πρέπει να διεξαχθεί μια αναγνωριστική έρευνα μελέτη του εδάφους και ιδιαιτέρως πρέπει να εξεταστούν οι γεωλογικοί, τοπο γραφικοί και υδρογεωλογικοί παράγοντες, οι αστικές εγκαταστάσεις, τα προγράμματα των Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, η παρουσία ενδεχομένων προ στατευόμενων περιοχών (όπως στρατιωτικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρισμού, περιοχές περιβαλλοντικά προστατευό μενες, κ.λπ.) και οι δεσμεύσεις που τις επιβαρύνουν, η παρουσία υποδομών μεταφοράς (π.χ. δρόμοι, σιδη ροδρομικές και ηλεκτρικές γραμμές), καθώς επίσης η παρουσία υδάτινων διαδρομών και οι περιοχές προς εξυγίανση. Η μελέτη αυτή θα υποβάλλεται με γραπτή τεχνική έκθεση στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία για χο ρήγηση σχετικής άδειας. Επίσης μετά την οριστική επιλογή της όδευσης θα εκπονείται γεωτεχνική γεωδυναμική μελέτη του εδά φους για την οριστικοποίηση της χάραξης. Ανάλογες προληπτικές έρευνες μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον καθορισμό του καταλληλότε ρου χώρου για την κατασκευή των σταθμών συμπίεσης. 7.2 Εκτίμηση σεισμικής επάρκειας Πέραν της ως ανωτέρω μελέτης της παραγράφου 7.1 της παρούσας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί λόγω της σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους, της αστάθειας αυτού και της τυχόν ύπαρξης σεισμικών ρηγμάτων και να εκπονείται σχετική μελέτη εκτίμησης της σεισμικής επάρκειας των Συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου με στόχο τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας και της απρόσκοπτης λειτουρ γίας για το επίπεδο του σεισμού που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό. Στις περιπτώσεις όπου ο αγωγός του Συστήματος Μεταφοράς διέρχεται από σεισμικό ρήγμα κατά το σχεδιασμό του χαλύβδινου αγωγού θα λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μηχανικής για τον περιορισμό της βλάβης του αγωγού στην περίπτωση ολίσθησης του ρήγματος. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρω παϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ «Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί», στο οποίο συνιστάται να επιδιώκεται κατάλληλη κατεύθυνση της όδευσης του αγωγού σε σχέση με τη θέση του ρήγματος προς αποφυγήν φαινόμενων λυγισμού του τοιχώματος του αγωγού. Στην περίπτωση αναπόφευκτης κάμψης του αγωγού, επιτρέπεται η ανάπτυξη περιορισμένης έκτα σης τοπικού λυγισμού (ύβωσης). Επίσης συνιστάται η ενίσχυση του πάχους του αγωγού στην περιοχή του ρήγματος, η μείωση των πιέσεων του εδάφους επί του αγωγού με χρήση χαλαρού αμμώδους υλικού για την πλήρωση της εκσκαφής, και η μείωση της τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους. Οι κάτωθι παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη σημαντικών παραμορφώσεων στο τοίχωμα ενός μεταλλικού αγωγού φυσικού αερίου κατά τη σχε τική οριζόντια ολίσθηση ενός τεκτονικού ρήγματος, και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αστοχία λόγω υπέρβασης της αντοχής του χάλυβα ή λόγω τοπικού λυγισμού του τοιχώματος, διερευνώνται, σε σχέση με την εντατική κατάσταση που προκαλείται στο τοίχωμα του αγωγού: (α) η αντοχή του εδάφους, (β) η ακαμψία του εδάφους, (γ) το μέγεθος της επιβαλλόμενης με τατόπισης, (δ) το εύρος της ζώνης του ρήγματος που παραμορφώνεται και (ε) ο συντελεστής τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους. Άρθρο 8 Διατάξεις περί κατασκευής Το Σύστημα Μεταφοράς πρέπει να είναι στεγανό και να αντέχει με ασφάλεια όλες τις εσωτερικές και εξω τερικές καταπονήσεις, τις οποίες ενδέχεται να υποστεί υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. Η απαίτηση αυτή ικα νοποιείται με την τήρηση των ακόλουθων διατάξεων, καθώς και όλων των διατάξεων συμπληρωματικών ή λεπτομερέστερων, όπως ορίζονται κατά περίπτωση από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχετικά Τεχνικά Εγχειρίδια που αναφέρονται στο Άρθρο Το βάθος στο οποίο πρέπει να είναι θαμμένος ο σωληναγωγός ή και άλλες συνιστώσες του Συστήματος Μεταφοράς θα είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, μετρώ ντας από την άνω παρειά του σωλήνα. Σχετική τεχνική προδιαγραφή καθορίζει το ύψος της επίχωσης καθώς και τη μέθοδο τοποθέτησης και προ στασίας του σωλήνα του Συστήματος, τα οποία κρίνο νται κατάλληλα για την περίπτωση τεχνικών προβλημά των που μπορεί να προκύψουν από την παρουσία ενός βραχώδους εδάφους ή άλλων υπογείων έργων. 2. Οι ζώνες κατηγορίας όπου κατασκευάζονται και το ποθετούνται τα Συστήματα Μεταφοράς κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες 1, 2, 3 και 4, οι οποίες καθορίζονται από την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής από όπου αυτά διέρχονται. Η εφαρμογή των ζωνών κατηγορίας είναι συνδεδεμένη με τη χρήση των μέγιστων συντελε στών ασφαλείας, οι οποίοι ορίζουν τις μέγιστες επιτρε πόμενες εντατικές καταστάσεις, που θα αναπτυχθούν στο Σύστημα Μεταφοράς για την εκάστοτε μέγιστη πίεση λειτουργίας και με τον καθορισμό, εάν συντρέχει περίπτωση, των συμπληρωματικών μέτρων προστασίας. Οι ζώνες κατηγορίας είναι οι κάτωθι: 2.1 Ζώνη κατηγορίας 1: Είναι ζώνη κατηγορίας στην οποία εμπεριέχονται 10 ή λιγότερα καταλύματα. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0,72

8 11142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.2 Ζώνη κατηγορίας 2: Είναι ζώνη κατηγορίας στην οποία εμπεριέχονται πε ρισσότερα από 10 και λιγότερα από 46 καταλύματα. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Ζώνη κατηγορίας 3: Είναι ζώνη κατηγορίας όπου: Εμπεριέχονται 46 ή περισσότερα καταλύματα, ή Περιοχή όπου η απόσταση του άξονα του αγωγού του Συστήματος Μεταφοράς είναι μικρότερη από ή ίση με 200 μέτρα από τα κάτωθι: i. Κτίριο που χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 20 άτο μα για συνήθη χρήση, με την έννοια που ορίζεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό. ii. Μικρή οριοθετημένη υπαίθρια περιοχή που χρησιμο ποιείται από τουλάχιστον 20 άτομα για συνήθη χρήση, όπως παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, υπαίθρια θέατρα ή άλλες εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Ζώνη κατηγορίας 4: Είναι ζώνη κατηγορίας όπου εμπεριέχονται κτίρια με τουλάχιστον 4 ορόφους. Ο εγκεκριμένος μέγιστος συντελεστής σχεδιασμού είναι: 0, Οι ζώνες κατηγορίας 2 έως και 4 οριοθετούνται ως κάτωθι: 1. Η Ζώνη κατηγορίας 4 θα οριοθετείται 200 μέτρα από το πλησιέστερο κτίριο με 4 ή περισσότερους ορόφους πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 2. Οποτεδήποτε μια ομάδα κτιρίων που προορίζεται για κατοικία ανθρώπων χαρακτηρίζει τη Ζώνη κατηγο ρίας 3, αυτή η Ζώνη κατηγορίας θα οριοθετείται 200 μέτρα από τα πλησιέστερα κτίρια της ομάδας. 3. Οποτεδήποτε μια ομάδα κτιρίων που προορίζεται για κατοικία ανθρώπων χαρακτηρίζει Ζώνη κατηγορίας 2, αυτή η Ζώνη κατηγορίας θα οριοθετείται 200 μέτρα από το πλησιέστερο κτίριο της ομάδας. 2.6 Πρόσθετες διατάξεις Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου και των κτιρίων θα είναι τουλά χιστον είκοσι μέτρα (20m). 3. Η τοποθέτηση σήμανσης είναι υποχρεωτική. Σχε τική τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις λεπτομερείς σχετικές απαιτήσεις. 4. Οι συγκολλήσεις δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελατ τώματα που μειώνουν την ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς. Όλες οι συγκολλήσεις των σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων των τμημά των του συστήματος μεταφοράς, θα υποβάλλονται σε μη καταστροφικούς ελέγχους κατά 100%, όπως ορίζεται σε Αναγνωρισμένη τεχνική προδιαγραφή. 5. Τα εξαρτήματα τα οποία δεν υπάγονται στην εφαρ μογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφα σης 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987Β/99) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 97/23/ΕΟΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». Τα εξαρτήματα αυτά δεν υπόκεινται στη σήμαν ση CE της ΕΕ. 6. Τα εξαρτήματα τα οποία υπάγονται στην εφαρ μογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφα σης 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987Β/99) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 97/23/ΕΟΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». Άρθρο 9 Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας Μέτρα προστασίας Κάθε Σύστημα Μεταφοράς εγκαθίσταται σε μια ζώνη εδάφους που έχει οκτώ (8) μέτρα πλάτος, τέσσερα (4) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του συστήματος, εντός της οποίας καμιά δραστηριότητα και κανένα εμπόδιο δε θα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Συστή ματος Μεταφοράς, και εντός της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση των μέσων επέμβασης στην περίπτωση ανάγκης. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, ώστε να εξασφαλίζεται καθ όλη τη διάρκεια της λει τουργίας ή της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς η τήρηση των διατάξεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εάν πρόκειται για ένα σύστημα καινούργιο, ή την τήρηση αντίστοιχων διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο της κατασκευής εάν πρόκειται για ένα σύστημα ήδη εν λει τουργία. Το Σύστημα Μεταφοράς κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφεται ή να είναι αμελητέος ο κίνδυνος πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων, να μην υφίστανται, κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού, κατά την έννοια του Κτιριοδομικού Κανονισμού, κτίρια μεγάλου ύψους, και επιπλέον στην κρίσιμη επηρεαζόμενη ζώνη (σύμφωνα με το σενάριο αναφοράς της μελέτης ασφά λειας εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου) η πιθανότητα αστοχίας να μην είναι μεγαλύτερη από Η διάταξη αυτή μπορεί, εάν συντρέχει η περίπτωση, να μην εφαρμοσθεί υπό την προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων μέτρων προστα σίας που θα έχουν ως σκοπό τη διατήρηση σεναρίου αναφοράς μειωμένου κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή εάν μια εγκατάσταση, δηλ. κτίριο συγκέντρωσης κοινού, βρίσκεται στη γειτνίαση της κρίσιμης επηρεαζόμενης ζώνης και τροφοδοτείται από το Σύστημα Μεταφοράς, οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτής της εγκατάστα σης, δηλ. του κτιρίου συγκέντρωσης κοινού, θα μπο ρούν να βρίσκονται εντός της κρίσιμης επηρεαζόμενης ζώνης. Άρθρο 10 Άλλες κατασκευαστικές διατάξεις/ Συμπληρωματικές διατάξεις ασφαλείας Συμπληρωματικά, εάν συντρέχει η περίπτωση, για τις ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις που ορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 6, η μελέτη ασφάλειας εκτί μηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζονται η ασφάλεια του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και ο έλεγχος διατήρησης της ακεραιότητάς του καθ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του. Ο Διαχειριστής Συστήμα τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κυρίως εφαρμόζει τις ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τα ακόλουθα:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα όργανα για τον περιορισμό της υπέρβασης της πίεσης, τα συστήματα τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και τη λεπικοινωνίας, τα όργανα για το διαχωρισμό σε τμήματα, και κυρίως εκείνα που προορίζονται για τη διακοπή της ροής σε έκτακτη περίπτωση, τους σταθμούς ξέστρου, και το μηχανικό σφράγισμα αυτών, την ελάχιστη απόσταση και τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά, υπόγειες ή υπέργειες, κυρίως εκείνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις κατά την κανονική λειτουργία ή σε περίπτωση ατυχήματος (για παράδειγ μα άλλες εγκαταστάσεις παράλληλες ή διασταυρούμε νες, ή ηλεκτρικές γραμμές, ή αιολικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), την ελάχιστη απόσταση και τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κυρίως με εκεί νες για τις οποίες απαιτείται άδεια λειτουργίας και παρουσιάζουν κινδύνους τοξικότητας, ή πυρκαγιάς, ή έκρηξης, τις διασταυρώσεις των οδών, των αυτοκινητοδρό μων, των σιδηροδρομικών γραμμών, των υδάτινων απο δεκτών και των υπόγειων δομικών κατασκευών, τα περάσματα από περιοχές που παρουσιάζουν κίνδυνο σεισμικότητας ή κινδύνους από ολισθήσεις εδαφών, από άνωση λόγω συγκέντρωσης ομβρίων ή άλλων υδάτων, από καθίζηση, από κατολίσθηση, ή από διάβρωση, την προστασία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσι κού Αερίου έναντι των μετεωρολογικών φαινόμενων, κυρίως έναντι της πλημμύρας στις περιπτώσεις που διασχίζει περιοχές με αμμώδεις σχηματισμούς και ρέ ματα χειμάρρων, την παθητική προστασία έναντι διάβρωσης με εφαρ μογή επικάλυψης, την καθοδική προστασία: το σύνολο του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα προστατεύεται καθοδικά και θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου υπάρχει διασταύρωση με οδούς, αυτοκινητόδρο μους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, άλλες υπόγειες μεταλλικές κατασκευές, με υπόγειες στοές ορυχείων, και στα σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικούς πυλώνες. Για μεγάλα τμήματα του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου θα πρέπει να εκπονείται μελέ τη αλητευόντων ρευμάτων και επαγομένων τάσεων σε περίπτωση επιρροής ή υποψίας επιρροής, τη σήμανση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Άρθρο 11 Δοκιμές πριν τη θέση σε λειτουργία Κάθε νέο Μέρος ή Τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, πριν τεθεί σε λειτουργία, θα υποβάλ λεται σε δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. Ο έλεγχος του τεχνικού φακέλου που σχετίζεται με τις δοκιμές του κάθε Μέρους και Τμήματος, η αξιολό γηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα Άρθρα 5 και 8 και η επίβλεψη, επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πραγματοποιείται από Αναγνωρισμένους Φορείς, οι οποίοι έχουν Αναγνωρισμένη Επάρκεια για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12. Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου και οι όροι για τη διεξαγωγή του ελέγχου και της επίβλεψης που ανα φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζονται από τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα του άρθρου 6. Άρθρο 12 Αναγνώριση της Επάρκειας ενός φορέα για επιθεώρηση και πιστοποίηση των δοκιμών πριν τη θέση σε λειτουργία Για να μπορεί να αποκτήσει την Αναγνώριση, ο ανα φερόμενος στο Άρθρο 11 φορέας θα πρέπει να έχει αποκτήσει διαπίστευση, από το Εθνικό Σύστημα Δια πίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή από ένα οργανισμό διαπίστευσης που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος του ανωτέρω, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC με τίτλο «Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο», όπως αυτό ισχύει. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για την Αναγνώριση της Επάρκειας του φορέα, ως ανωτέρω, θα καθορισθούν με νεώτερη υπουργική απόφαση. Στα πλαίσια της Αναγνώρισης της Επάρκειας, ο φο ρέας θα πρέπει: 1. Να πραγματοποιεί τις απαραίτητες επιθεωρήσεις εκτέλεσης δοκιμών και να παρέχει τις αντίστοιχες πι στοποιήσεις καλής λειτουργίας του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου πριν την έναρξη της λειτουργίας του. 2. Να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία ανα φορά των δραστηριοτήτων που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του κάθε ημερολογιακού έτους, σε σχέση με τις δοκιμές αντοχής και στεγανότητας καθώς και σε σχέση με τα εξαρτήματα που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 8, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Υπηρεσίας να ζητηθούν οποιεσδήποτε συμπληρωματι κές πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα του φορέα αυτού. 3. Να αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί υπεργολάβους, κατά την έννοια του προαναφερομένου Προτύπου EΛOT EN ISO/IEC Ο φορέας φέρει την πλήρη ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου υπεργολάβου, ο οποίος θα έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει τις εργασίες που του ανατίθενται. 4. Να ενημερώνει εγγράφως αμέσως το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και την Υπηρε σία ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που διαπιστωθούν αστοχίες κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής και στεγα νότητας. 5. Να τηρεί σε αρχείο, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τις δρα στηριότητες που έχει εκτελέσει. Η Αναγνώριση Επάρκειας αποδίδεται στον φορέα για διάρκεια ίση με τη διάρκεια της διαπίστευσης της τε χνικής επάρκειας αυτού. Η ανανέωση της Αναγνώρισης Επάρκειας προϋποθέτει την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου όγκου δραστη ριοτήτων.

10 11144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διακοπή ή η ανάκληση της Αναγνώρισης Επάρκειας πραγματοποιείται, στην περίπτωση αδυναμίας εκπλη ρώσεως μιας ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω υπο χρεώσεων, μετά από ενημέρωση του φορέα. Άρθρο 13 Θέση σε λειτουργία Τεχνικός Φάκελος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καταρτίζει τον Τεχνικό Φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Υπολογισμοί του σχεδιασμού σχετικά με την ασφά λεια και με τη φέρουσα ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 2. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου: εξωτερική διάμετρο, πάχος, μήκος, τυχόν διαχωρισμό του Συστήματος σε τμήματα, μέγιστη πίεση λειτουργίας, θερμοκρασία λειτουργίας, περιγραφή των παρακείμενων εγκαταστάσεων και όλων των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς, μέγιστες τιμές των πιέσεων, μόνιμες ή προσωρινές, που θα μπο ρούν να αναπτυχθούν σε κάθε σημείο του Συστήματος Μεταφοράς λαμβάνοντας υπ όψη τις συνθήκες εκμε τάλλευσης που επικρατούν (π.χ. συμπίεση) καθώς και των μηχανισμών ασφαλείας. 3. Περιγραφή του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με την κατηγοριοποίηση των ζωνών καθώς και των ειδικών μέτρων και των μέ τρων προστασίας που προβλέπονται από τη μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Με ταφοράς αερίου, κυρίως εκείνων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς τους κανόνες κατα σκευής που ορίζονται στα Άρθρα 8 και Αναφορά του Ευρωπαϊκού προτύπου που προβλέ πεται στο Άρθρο 6 και το οποίο εφαρμόζεται. 5. Έγγραφα ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6. Σχέδια και Τεχνικά Έγγραφα που θα επιτρέπουν, με ένα σαφή τρόπο, την απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών. 7. Πιστοποιητικό επιτυχών αποτελεσμάτων των δοκι μών αντοχής και στεγανότητας, καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρτημάτων, όπως προβλέ πονται από το Άρθρο Καταγραφή των απαιτήσεων για τη διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία, σύμφωνα με το Άρθρο 14, τις οποίες θα εκπληρώσει, με καθορισμό και των σχετικών προβλεπομένων προθεσμιών. 9. Το πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, καταρ τισμένο σύμφωνα με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο και έπειτα από έγκριση των υπεύθυνων Αρχών για την αστική ασφάλεια και στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως το σχέδιο της χάραξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε χάρτη και, εάν είναι δυνατό, σε ψηφιακή μορφή. Το πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης υποδεικνύει κυρίως το εύρος των πε ριοχών που επηρεάζονται από τα διαφορετικά πιθανά τυχαία συμβάντα. Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση του προγράμματος εποπτείας και επέμβασης προς το Αναγνωρισμένο Τεχνικό Εγχειρίδιο και καλεί το Διαχει ριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να το συμπληρώσει εάν συντρέχει η περίπτωση. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται προς τις συναρ μόδιες Υπηρεσίες από το Διαχειριστή Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου και με δικά του έξοδα σύμ φωνα με τις οδηγίες της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. Οποιοδήποτε και αν είναι το νομικό καθεστώς του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ο Διαχειρι στής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας, πριν από τη κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις παρα γράφους 1 έως 5 του παρόντος Άρθρου, και πριν να τεθεί σε λειτουργία τα έγγραφα που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του παρόντος Άρθρου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία πιστο ποιεί ότι το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Αυτή η δήλωση της συμμόρφωσης θα είναι υπογε γραμμένη από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και θα απευθύνεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία συνοδευμένη από τα έγγραφα που προβλέ πονται από τις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος Άρθρου. Η θέση σε κανονική λειτουργία προϋποθέτει την υπο βολή όλων των προαναφερόμενων στοιχείων και εγ γράφων καθώς και την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου διατηρεί και έχει ενημερωμένα, καθ όλη τη διάρ κεια της εκμετάλλευσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το σύνολο των εγγράφων του τεχνικού φακέλου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερί ου. Για κάθε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ο Δια χειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα χρησιμοποιεί ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Το σύ στημα αυτό επιτρέπει τη χαρτογραφική έκδοση με τις συντεταγμένες της όδευσης του Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου και τις συντεταγμένες της θέσης των κυριότερων εξαρτημάτων του. Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών αποτελείται από μια βάση δεδομένων, που συνδέεται με κατάλληλο σχεδιαστικό περιβάλλον και δίδει πληροφορίες περί της κατασκευής και των δεδομένων διαχείρισης που σχετί ζονται με το κάθε Τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τις ζώνες κατηγορίας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Εγχειρίδια Εφαρ μογής κατά την ημερομηνία της κατασκευής του. Τα στοιχεία του γεωγραφικού συστήματος πληροφο ριών υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, με τον τρόπο που ορίζεται από την ίδια, το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο υποβάλλεται ανά πέντε (5) έτη ή όταν γίνονται μετατροπές στο σύστημα ή στο περιβάλ λον αυτού, που έχουν αντίκτυπο στις ζώνες κατηγορίας ή στην εφαρμογή του Άρθρου 9.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ Άρθρο 14 Διατήρηση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κατά τη μόνιμη, ή προσωρινή διακοπή της εκμετάλλευσης Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, να διαφυλάξει την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων, και να εξασφα λίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμόζονται πλέον των ορι ζομένων στο παρόν άρθρο και οι διατάξεις του Ευ ρωπαϊκού προτύπου pren Gas infrastructure Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines Functional requirements, όπως αυτό ισχύει. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου έχει την υποχρέωση να καταρτίσει ένα τακτικό πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης που θα επι τρέπει την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για μια διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, σύμφω να με τις τεκμηριωμένες, προκαθορισμένες και συστη ματικές διαδικασίες επιτήρησης. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει κυρίως τις δραστηριότητες επιθεώρησης και ανάλυσης που θα γίνονται στο σύνολο του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και τις παρακείμενες εγκαταστάσεις, καθώς και την ανίχνευση των ελαττωμάτων και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τα κριτήρια αποδοχής. Πρέπει να υπάρχει αναλυτικό γραπτό πρόγραμμα σχε τικό με τη συγκεκριμένη παρακολούθηση των οργά νων ασφαλείας όπως είναι τα όργανα περιορισμού των υπερβολικών πιέσεων και τα όργανα που επιτρέπουν το διαχωρισμό σε τμήματα, των ιδιαίτερων σημείων, των διασταυρώσεων με ποτάμια ή των περασμάτων από γέφυρες, και της καθοδικής προστασίας, ιδιαίτερα των περιοδικών μετρήσεων του ηλεκτρικού δυναμικού του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των γειτονικών συστημάτων (ή για αυτά τα τελευταία μέσω κάθε τεχνικής που αποδίδει αντίστοιχο επίπεδο ασφά λειας), της καθοδικής προστασίας εν λειτουργία και σε αποσύνδεση. Τα κριτήρια αποδοχής καθορίζουν εάν το ελάττωμα οδηγεί στην αντικατάσταση του Μέρους, σε επισκευή ή σε παρακολούθηση της εξέλιξής του. Οι μέθοδοι επισκευής πρέπει να επιτρέπουν την αποκα τάσταση της λειτουργικής ικανότητας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Αυτές οι μέθοδοι, καθώς και εκείνες της επιτήρησης, θα είναι σύμφωνες με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία πριν από τη θέση σε λειτουργία του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Το πρόγραμμα ανα νεώνεται κατά το τέλος της περιόδου που καθορίζεται από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου πρέπει να τεκμηριώνει τις επιλογές του, κυρίως εάν η επιτήρηση της ακεραιότητας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βασίζεται σε τακτικές επα ναλαμβανόμενες δοκιμές. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα ενημερώνει εγγράφως την Αδειοδοτούσα Υπηρεσία σχετικά με την οποιαδήποτε μετατροπή του προγράμματος και θα αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στις μετατροπές αυτές, καθώς και, εάν συ ντρέχει η περίπτωση, όλες τις δυσκολίες που θα έχει συναντήσει κατά την πραγματοποίησή τους. Η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εκμετάλλευσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου πραγμα τοποιείται σύμφωνα με το σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο. Άρθρο 15 Εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Όταν η εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς συνεπάγεται αλλαγή στις ζώνες κατηγορίας του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 8, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που θα επιτρέπουν την επίτευξη ενός επιπέδου ασφαλείας τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται από την μελέτη ασφαλείας. Η μέγιστη καθυστέρηση της προσαρμογής ή της εφαρμογής των μέτρων προ στασίας είναι δύο (2) έτη σε περίπτωση που αυτά δε χρειάζονται ειδικές μελέτες και πέντε (5) έτη στις άλλες περιπτώσεις. Τα μέτρα προστασίας αποτελούν αντικείμενο των Αναγνωρισμένων Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου θα αναθεωρεί την μελέτη ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που προβλέπεται από το Άρθρο 5 πριν από οποιαδήποτε σημαντική τροποποίηση του Συστήματος Μεταφοράς, και κάθε φορά που μια μετατροπή του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς συνεπάγεται αλλαγή στη ζώνη κατηγορίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα υποβάλλει μια αναθεωρημένη έκδοση της μελέτης ασφάλειας εκτίμησης κινδύνου του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία σε περίπτωση μετατροπής, εάν χρειάζεται συμπληρωματικά, και τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε (5) έτη με περισσότερες λεπτομέρειες. Άρθρο 16 Ενημέρωση από το Διαχειριστή περί της θέσης συστημάτων σε λειτουργία Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου θα ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές (Τοπική Αυτο διοίκηση, Αποκεντρωμένη και Κεντρική Διοίκηση), περί της έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 17 Ατυχήματα, περιστατικά, προβλήματα εκμετάλλευσης Διαφυγές μεταφερόμενου φυσικού αερίου Στην περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού ή κατά στασης που θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια των προσώπων ή των περιουσιών ή την προστασία του περιβάλλοντος ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εφαρμόζει το πρόγραμμα επιτήρησης

12 11146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και επέμβασης. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο Περι φερειάρχη και την Αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται εγγρά φως το συντομότερο δυνατό στις ως άνω Αρχές. Κατά την μεταφορά φυσικού αερίου ή κατά την διε ξαγωγή δοκιμών, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσώπων, των περιουσιών και του περιβάλλοντος. Άρθρο 18 Εργασίες τρίτων στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου διατηρεί για δέκα (10) έτη τα υποστηρικτικά έγγραφα της επιλογής όδευσης του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου και τους φακέλους της δήλωσης προθέσεως έναρξης των εργασιών από τρίτους, όπως προβλέπονται. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερί ου καθορίζει εγγράφως μια διαδικασία τρόπου επιθεώρη σης των εργασιών που πραγματοποιούνται στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερί ου θα τηρεί φάκελο, που θα περιέχει πληροφορίες περί έναρξης εργασιών από τρίτους, και σημαντικών βλαβών που έχουν προκληθεί στο Σύστημα Μεταφοράς από τις επεμβάσεις τρίτων ή από τη δική του εκμετάλλευση. Κάθε τρίτο μέρος που πρόκειται να εκτελέσει εργασί ες στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Διαχειρι στή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 19 Αναφορά περί της εκμετάλλευσης σε σχέση με την ασφάλεια Εντός του 1ου εξαμήνου κάθε έτους, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία μια αναφορά περί της εκμετάλλευσης που σχετίζεται με το προηγούμενο οι κονομικό έτος. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει έναν απολογισμό σχετικό με: την εξέλιξη του προγράμματος συντήρησης για εξα σφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όπως προβλέπεται από το Άρθρο 14, τα ατυχήματα και τα περιστατικά που διαπιστώθη καν καθορίζοντας σαφώς τα χαρακτηριστικά τους, και κυρίως εκείνα τα οποία είχαν ως συνέπεια διαρροή, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για να εμποδιστεί η επανάληψή τους, τις εργασίες των τρίτων που πραγματοποιήθηκαν στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή του δικτύου Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τις αξιοσημείωτες εργασίες και επισκευές που πραγ ματοποιήθηκαν στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή το δίκτυο Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή των Άρ θρων 8, 9 και 20 σε σχέση με τις μεταβολές χρήσης γης στη γειτνίαση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου και με τις μετατροπές στις ζώνες κατηγορίας των τμημάτων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρ μογή του προγράμματος επιτήρησης και επέμβασης που έχουν πραγματοποιηθεί και των εκπαιδεύσεων προσω πικού που έχουν διεξαχθεί, Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Άρθρο 20 Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εν λειτουργία Για τα Συστήματα Μεταφοράς τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1. Η μέγιστη προθεσμία για την υλοποίηση του γε ωγραφικού συστήματος πληροφοριών και για τη δη μιουργία της σχετικής βάσης δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 13, είναι πέντε (5) έτη. 2. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών, από την ημερομηνία δημοσί ευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, Υπεύθυνη δήλωση όπου διαβεβαιώνει ότι όλα τα Συστήματα Με ταφοράς, τα οποία ο ίδιος εκμεταλλεύεται, έχουν συμ μορφωθεί, ή ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 4, ως προς τις ζώνες κατηγορίας. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε ρίου υποβάλλει, επίσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, την έκθεση κατάταξης του συνόλου των Συστημάτων Μεταφοράς σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8, καθώς και την τελική απογραφή της πληθυσμιακής πυκνότητας στην επηρε αζόμενη κρίσιμη περιοχή. 3. Εάν από την έκθεση κατάταξης καθώς και από την τελική απογραφή, οι οποίες προβλέπονται από την ανωτέρω παράγραφο προκύψει ότι έστω και μια διάταξη του Άρθρου 8 ή του Άρθρου 9 δεν τηρείται σε σχέση με την υπάρχουσα δόμηση στην περιοχή του Συστήματος Μεταφοράς, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρε σία, επιπλέον της έκθεσης κατάταξης και της τελικής απογραφής και εντός της ίδιας προθεσμίας, πρόγραμμα συμμόρφωσης με την υφιστάμενη κατάσταση. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην ανάλυση των κινδύνων λαμβάνοντας υπ όψη την πιθανότητα να διαδραματιστεί το σενάριο αναφοράς της θραύσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που αναφέρεται στο Άρθρο 5, και τη σοβαρότητα των ενδεχομένων συνεπειών σε άτομα που προκύπτουν από το σενάριο αυτό (αριθμός κτιρίων ατόμων στις επηρεαζόμενες περιοχές). Με τον τρόπο αυτό θα κα θορισθούν τα τεχνικά μέτρα προστασίας ή τα μέτρα κατά την εκμετάλλευση και τα μέτρα πληροφόρησης του κοινού ή συνδυασμός αυτών, σε σχέση με τον πραγματικό κίνδυνο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη μελέτη ασφαλείας εκτίμησης κινδύνου του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 15. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχεται από την Αδειοδοτούσα Υπηρεσία και σε περίπτωση διορθώσε ων/ελλείψεων ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου συμπληρώνει τις ελλείψεις ή προσκο μίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως εκάστοτε απαιτείται. Τα καθορισμένα μέτρα εκμετάλλευσης και

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πληροφόρησης του κοινού ενσωματώνονται άμεσα στο πρόγραμμα επίβλεψης και συντήρησης που προβλέπε ται από το Άρθρο 14. Για την πραγματοποίηση των τεχνικών μέτρων προστα σίας εφαρμόζεται χρονοδιάγραμμα του οποίου η προθε σμία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 4. Εάν η εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήμα τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου οδηγεί σε αλλαγή ζώνης κατηγορίας, ο Διαχειριστής Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου προβαίνει σε ενέργειες για το Σύστημα Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου Για τα Μέρη των Συστημάτων Μεταφοράς του παρόντος άρθρου που έχουν μετατοπισθεί, μετατραπεί ή επισκευαστεί, και στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από δύο συγκολλήσεις μη ελεγχόμενες από το εργοστάσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Εντούτοις, τα βάθη επίχωσης παραμένουν ακριβώς όπως εκείνα που καθορίζονται κατά την αρχική τοποθέτηση του αγωγού εφόσον η θέση του μετατρεπόμενου Μέρους το επιτρέπει. Άρθρο 21 Μεταβατικές Διατάξεις Για τα Συστήματα Μεταφοράς των οποίων ο Τεχνικός Φάκελος έχει ήδη υποβληθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής του. Άρθρο 22 Τελικές Διατάξεις 1. Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας υπουργικής απόφασης. 2. Στην παρούσα υπουργική απόφαση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες Αναγνωρισμένες Τεχνικές Προδιαγρα φές, Αναγνωρισμένα Τεχνικά Εγχειρίδια και Αναγνωρι σμένα Τεχνικά Έγγραφα, ήτοι: οι Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Τεχνικά Εγχειρίδια, και τα Τεχνικά Έγγραφα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., όπως αυτά αναφέ ρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, όπως αυτές απαιτούνται λόγω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή των αναθεωρήσεων των Ευρωπαϊκών Προτύπων.

14 11148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη Χορήγηση των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου A.1 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Α.1.1 Γενικά δικαιολογητικά: 1) Ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγείται από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία, υποβάλλεται πλήρως συμπλη ρωμένο, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής (Παράρτημα B1). 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη. Α.1.2 Ειδικά δικαιολογητικά: 1) Μελέτη εγκατάστασης (Παράρτημα B9), σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/ (ΦΕΚ 208 Α ), με συνημμένο σε αυτή τον προϋπολογισμό του Έργου (Παράρτημα B2), που θα περιέχει και τα κάτωθι: α) Στόχοι και αναγκαιότητα του έργου, β) Θέση και αναλυτική περιγραφή της όδευσης και των διαφόρων εγκαταστάσεων του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου συνοδευόμενα από κατάλληλα σχέδια, γ) Τεχνικά στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου (τεχνικά χαρακτηριστικά, σταθμοί ξέστρου, βανοστάσια, σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεμετρίας και τηλεπικοινωνιακού ελέγχου, σύστημα καθοδικής προ στασίας), δ) Βασικό σχεδιασμό: Αναφορά του Ευρωπαϊκού Προτύπου που προβλέπεται στο Άρθρο 6 και το οποίο εφαρμόζεται, ε) Τα στοιχεία 1 έως 6 του Τεχνικού Φακέλου του άρθρου 13 της παρούσας υπουργικής απόφασης, στ) Δέσμευση για την εκπόνηση των Μελετών του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που αναφέ ρονται ενδεικτικά ως κάτωθι: i) Μελέτη διαστασιολόγησης σωληναγωγών, ii) Γεωλογικές/Γεωτεχνικές μελέτες για τη βελτιστο ποίηση της χάραξης και την πρόβλεψη των ανά περιοχή τυχόν κατασκευαστικών προβλημάτων. Οι Γεωλογικές/ Γεωτεχνικές μελέτες περιλαμβάνουν: ii1) τη μελέτη γεωλογικών/γεωτεχνικών συνθηκών κατά μήκος της χάραξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου, ii2) τη μελέτη συσχετισμού των ενεργών τεκτονικών ρηγμάτων με την υφιστάμενη χάραξη, ii3) τη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας, ii4) τη χημική ανάλυση του εδάφους, ii5) τη γεωλογική και τη γεωτεχνική μηκοτομή του εδάφους, ii6) τη μελέτη ηλεκτρικής αγωγιμότητας των εδα φών. ζ) Δέσμευση για την εκπόνηση της Μελέτης εντατι κών καταστάσεων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εντατικές καταπονή σεις από φορτίσεις όπως εσωτερική πίεση, θερμικές, σεισμικές, τεκτονικές ασυνέχειες, εδαφικές καθιζήσεις, εδαφικές αλληλεπιδράσεις, κ.λπ., η) Δέσμευση για την εκπόνηση των Μελετών του Συ στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που αναφέρο νται ενδεικτικά ως κάτωθι: Ηλεκτρολογικές μελέτες/αντιδιαβρωτική Προστασία, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: i) τη μελέτη της καθοδικής προστασίας σύμφωνα με τις προτάσεις της οποίας λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ηλεκτροχημικής σταθερό τητας του υλικού των αγωγών έναντι των φαινομένων της διάβρωσης που δημιουργούνται μεταξύ μετάλλου και εδάφους, ii) τη μελέτη επαγόμενων τάσεων για την αντιμετώπι ση των τάσεων εξ επαγωγής που αναπτύσσονται στον αγωγό λόγω παράλληλης όδευσης με γραμμές υψηλής τάσεις της ΔΕΗ τόσο σε μόνιμη κατάσταση όσο και σε βραχυκύκλωμα, iii) τη μελέτη αντικεραυνικής προστασίας για την προ στασία του αγωγού και του εξοπλισμού του από τις υπερτάσεις που δημιουργούνται λόγω κεραυνικών πληγ μάτων κοντά στον αγωγό ή τα εγκαταστάσεις του, θ) Δέσμευση για την εκπόνηση των Μελετών του Συ στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που αναφέρο νται ενδεικτικά ως κάτωθι: Λοιπές μελέτες: i) Μελέτη γείωσης σταθμών, ii) Μελέτη φωτισμού σταθμών, iii) Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων/κτιρίων, iv) Μελέτη πυρανίχνευσης, v) Μελέτη ευστάθειας πρανών κατά μήκος της ζώνης εργασίας του έργου, vi) Μελέτη υπολογισμού (σχεδιασμός/διαστασιολόγη ση) καλωδίων, vii) Στατική μελέτη θεμελίωσης εξοπλισμού των βα νοστασίων και ξέστρων. ι) Στοιχεία περί κατασκευής του Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου που αναλυτικά θα περιλαμβά νουν: i) Γενική περιγραφή, ii) Προετοιμασία της ζώνης διέλευσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, iii) Εκσκαφές, iv) Συγκολλήσεις Καταβιβασμός σωληναγωγού, v) Επιχώσεις, vi) Διασταυρώσεις, vii) Υδραυλική δοκιμή, viii) Λειτουργία του σωληναγωγού, κ) Στοιχεία περί των Σταθμών του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου: i) Σταθμοί ξεστροπαγίδας (Scraper Stations), ii) Σταθμοί βανοστασίων (Line Valve Stations), iii) Μετρητικοί, Ρυθμιστικοί σταθμοί, iv) Συμπιεστές. λ) Κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βανοστασίων, Με τρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών: i) Κριτήρια απαγορευτικά: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: i1) Επάρκεια επιφάνειας έκτασης, i2) Έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, i3) Έλεγχος περιοχής για την αρχαιολογική της ση μασία, i4) Έλεγχος περιοχής αν βρίσκεται εντός ή εκτός σχε δίου πόλεως,

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i5) Έλεγχος αν υπάρχουν στη γειτνίαση περιοριστικές διατάξεις Αεροδρομίων, i6) Έλεγχος ύπαρξης πυλώνων ή καλωδίων Υψηλής τάσης της ΔΕΗ σε απόσταση μικρότερη των 20 m, i7) Έλεγχος χώρου εάν βρίσκεται εκτός ζώνης απαλλο τρίωσης για εθνικούς δρόμους ή γραμμές ΟΣΕ ή άλλες αρτηρίες αστικής ή περιαστικής οδοποιίας, i8) Έλεγχος ύπαρξης προβλήματος κυκλοφοριακής σύνδεσης, i9) Έλεγχος ύπαρξης περιοριστικών διατάξεων από τρίτους. ii) Κριτήρια πιθανών παρεκκλίσεων: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: ii1) Έλεγχος περιορισμών των όρων δόμησης για την εγκατάσταση Μετρητικών Σταθμών στην ίδια έκταση με το βανοστάσιο, ii2) Επιτρεπόμενη χρήση οικοπέδου για την εγκατά σταση, ii3) Αρτιότητα οικοπέδου, ii4) Έλεγχος ύπαρξης άλλων περιορισμών. iii) Κριτήρια ασφαλείας: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: iii1) Έλεγχος ύπαρξης αεροδρομίων σε απόσταση μι κρότερη από μερικές εκατοντάδες μέτρα, iii2) Έλεγχος ύπαρξης στη γειτνίαση στρατηγικών/ στρατιωτικών στόχων, iii3) Έλεγχος ύπαρξης πηγών ανάφλεξης σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου, iii4) Έλεγχος ύπαρξης σχεδίου για πιθανή μελλοντική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή, iii5) Έλεγχος ύπαρξης στη γειτνίαση λατομείων και ορυχείων, iii6) Έλεγχος ύπαρξης αυξημένου κινδύνου πυρκα γιάς, iii7) Έλεγχος ύπαρξης κινδύνου από πλημμύρες. iv) Κριτήρια γενικά: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: iv1) Αναφορά προτερημάτων της περιοχής, iv2) Αναφορά μειονεκτημάτων της περιοχής, iv3) Αναφορά μέσου χρόνου μετάβασης από/προς τις πλησιέστερες πόλεις από τη θέση που πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, iv4) Αναφορά υποβάθμισης περιοχής. v) Κριτήρια λειτουργίας: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: v1) Έλεγχος ύπαρξης στη γειτνίαση δικτύου ύδρευσης και ηλεκτρισμού, v2) Έλεγχος ύπαρξης στη γειτνίαση τηλεπικοινωνιακού δημοσίας χρήσεως δικτύου, v3) Έλεγχος δυνατότητας μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων, v4) Έλεγχος ύπαρξης κοντινού δρόμου σχετικά τα χείας κυκλοφορίας, με τον οποίο να είναι δυνατή η σύνδεση, v5) Έλεγχος ύπαρξης έτοιμου δρόμου πρόσβασης προς το οικόπεδο, v6) Έλεγχος δυνατότητας σύνδεσης των δικτύων μέ σης πίεσης στο σταθμό, χωρίς εμπόδιο. vi) Κριτήρια πιθανών προβλημάτων: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών βανοστασίων, Μετρητικών, Ρυθμιστικών σταθμών και Συμπιεστών, σε σχέση με τα κάτωθι: vi1) Έλεγχος ύπαρξης προβλήματος με την ιδιοκτησι ακή κατάσταση του οικοπέδου, vi2) Έλεγχος συντελεστή εμπορικότητας της περιοχής και της αξίας της γης, vi3) Έλεγχος ύπαρξης σχεδίου πιθανής μελλοντικής εγκατάστασης γραμμών μεταφοράς της ΔΕΗ, vi4) Έλεγχος πιθανότητας εμφάνισης προβλήματος από το Σχεδιασμό και την κατασκευή έργων οδοποιίας στο χώρο από τις Διευθύνσεις Συγκοινωνιακών Έργων, vi5) Έλεγχος πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων λόγω δέσμευσης από τα αρμόδια Υπουργεία, π.χ. ΕΤΒΑ, κ.λπ., vi6) Έλεγχος πιθανότητας εμφάνισης προβλήματος από άμεση αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς της περι οχής vi7) Έλεγχος επιπλοκών από αρδευτικά έργα στο γύρω χώρο, vi8) Έλεγχος πιθανότητας εμφάνισης προβλήματος από μελλοντική βιομηχανική εγκατάσταση ή εμπλοκή του χώρου σε έργα των Δήμων (ύδρευση αποχέτευση, οδοποιία), vi9) Έλεγχος επιπλοκών από σχεδιασμό από εγγειο βελτιωτικά έργα ή αναδασμούς στο γύρω χώρο, vi10) Έλεγχος ύπαρξης προβλήματος από αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, vi11) Έλεγχος ύπαρξης προβλήματος από τη μορφο λογία του εδάφους. viι) Κριτήρια ραδιοεπικοινωνιών: Δέσμευση για την ορθή χωροθέτηση των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, σε σχέση με τα κάτωθι: viι1) Έλεγχος απόστασης από κατοικίες ώστε να εί ναι μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα μέτρα (250 m) στην περίπτωση ύπαρξη ιστού ραδιομετάδοσης στο σταθμό, viι2) Έλεγχος ύπαρξης εμποδίων προς τους αναμετα δότες της ραδιοκάλυψης, viι3) Έλεγχος απόστασης από εγκατάσταση RADAR ώστε να είναι μεγαλύτερη από 5 km, viι4) Έλεγχος απόστασης από εναέριες γραμμές Υψη λής Τάσης της ΔΕΗ (>100kV) ώστε να είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια (500 m), viι5) Έλεγχος ύπαρξης πομπών τρίτων σε απόσταση μικρότερη από 5 χιλιόμετρα (5 km), viι6) Έλεγχος ύπαρξης εργοστασίων/εργοταξίων με βαριά ηλεκτρικά μηχανήματα σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων (500m). μ) Θόρυβος Ηχορύπανση ν) Χρονική διάρκεια κατασκευής του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου 2) Αρχιτεκτονική μελέτη (τοπογραφικό, διάταξη εγκα ταστάσεων, κάτοψη, τομές, όψεις), στην περίπτωση που απαιτείται έκδοσης οικοδομικής άδειας. 3) Μελέτη Ασφαλείας Εκτίμηση κινδύνου του Συ στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

16 11150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων, εφόσον απαιτείται. 5) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νόμιμου Εκπροσώπου (Παράρτημα B3, Β4, Β5, Β8). 6) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των αρμοδίων κατά νόμο μηχανικών περί ανάληψης της μελέτης και της επίβλε ψης έργου καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή ότι η εκπονηθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με τις διατά ξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης (Παράρτημα B6, Β7). A.2 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου Α.2.1 Γενικά δικαιολογητικά: 1) Υπεύθυνη Δήλωση: α) του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήμα τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ότι το Σύστημα Μετα φοράς Φυσικού Αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης (Παράρτημα Β12), β) του εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου στην οποία να δηλώνει ότι το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης, και να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιάς ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμο ποιήσει κατά το νόμο (Παράρτημα B13), γ) του Νόμιμου Εκπροσώπου για ανάθεση σε τεχνι κό/ούς την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συ ντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δ) του/των αρμοδίου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ών, ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχα νολογικού εξοπλισμού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Παράρτημα Β14), Α.2.2 Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση): 1) Μελέτες σύμφωνα με τα εδάφια (ε), (στ), (ζ), (η) της παραγράφου 2 του Παραστήματος Α ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 3) Άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. 4) Άδεια οικοδομής, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών. 5) Τελικό Πιστοποιητικό επιθεώρησης των δοκιμών καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας των εξαρ τημάτων σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις στα Άρθρα 5 και 8, όπως προβλέπεται με το Άρθρο 11 της παρούσας υπουργικής απόφασης. 6) Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση. 7) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκα τάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό. 8) Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αι γιαλού και παραλίας. 9) Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 13 της παρούσας υπουργικής απόφασης. 10) Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Α.3 Ανανέωση άδειας λειτουργίας 1) Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει περιο ρισμένη χρονική ισχύ απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περί της μη μεταβολής στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 2) Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, απαιτείται νέα μελέτη σύμφωνα με το Β.Δ , και τεχνική περιγραφή εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.2 του Παραρτήματος Α της παρούσας υπουργικής απόφα σης. Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2, εφόσον τα σχε τικά πιστοποιητικά ή οι εγκρίσεις έχουν λήξει, τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της Αδει οδοτούσας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή προσκο μίζεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων. Α.4 Τροποποίηση αδειών 1) Αλλαγή επωνυμίας Διαχειριστή Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου: Προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή. 2) Αλλαγή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυ σικού Αερίου: Προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα του Συστή ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή το δικαίωμα εκμε τάλλευσης μέρους ή όλου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στο νέο Διαχειριστή Συστήματος Μετα φοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση του νέου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφο ράς Φυσικού Αερίου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2, εφόσον τα σχε τικά πιστοποιητικά ή οι εγκρίσεις έχουν λήξει, τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της Αδει οδοτούσας Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή προσκο μίζεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων. Α.5 Διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, ο ενδιαφερό μενος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία αίτηση (Παράρτημα Β Β11) με συμπληρωμένο το Ερωτηματολό γιο που καθορίζεται στην παράγραφο Β.1 του Παραρτή ματος Β της παρούσας υπουργικής απόφασης. Με βάση το ερωτηματολόγιο η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει εγγράφως και αυθημερόν τον ενδιαφερόμενο για τα δι καιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά του. Εφόσον πρόκειται για εγκρί σεις ή γνώμες τις οποίες χορηγούν άλλες υπηρεσίες,

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα προβλεπόμενα επιμέρους δικαιολογητικά. Στη συνέχεια κατατίθενται στην αδειοδοτούσα αρχή τα δικαιολογητικά ως αναφέ ρονται στο παρόν Παράρτημα Α, μαζί με τα παραστατι κά πληρωμής αμοιβών των μηχανικών. Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία τα διαβιβάζει εντός πέντε εργάσιμων ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής (Παράρτημα Β B10), προκειμένου οι τελευ ταίες να χορηγήσουν την έγκρισή ή να διατυπώσουν τη γνώμη τους, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Μέ χρι τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων η αδειοδοτούσα αρχή, διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την ικανοποίηση ή μη των κριτηρίων του παρόντος Παραρτήματος Α της παρούσης υπουργικής απόφασης. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων ή την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που υπάρχουν για τη χορήγησή τους και έχοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Στην άδεια εγκατάστασης η αδειοδοτούσα αρχή πέ ραν των όρων και των περιορισμών που τυχόν θα θέσει, αναφέρει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζο νται στην παράγραφο Α.1 του Παραρτήματος Α της παρούσας υπουργικής απόφασης, που πρέπει να προ σκομίσει ο ενδιαφερόμενος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, προκειμένου να του χορηγηθεί, μετά από αυτοψία, η κατά νόμο άδεια λειτουργίας.

18 11152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B: :. 1) ( ). 1 2),.. 1. (.. ) 2.. ( ):. : 402,2 3. : 4. ( ): 5. :..,...: 6. : :,...

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ) ( KW):. KW ) ( KW):. KW 8., : ) ( KW):. KW ) ( KW):.. KW 9. : ( ): : ) ( KW):. KW ) ( KW):.. KW 11. & (..,,.): ) ( KW):. KW ) ( KW):.. KW 12. (,,,.):. 13.,,, &. 14. : ) :.. ) :.. ) :.. ) :

20 11154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / 724 / ( 1087 / ) ( ) 17. (.. ); : :. ;. ;. ;. ;. ;., ;. (,,.) ;. ; 20.2 :. ;. ;. ;. ;. ;., ;. (,,.) ;. ; 20.3,, :. ;. ;. ;. ;

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002907439 2015-07-13

15REQ002907439 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III Μουζάκης Γεώργιος Διπλ. Χημικός Μηχανικός Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / ΥΠΑΠΕΝ Τηλ:210 6417966 Εmail: g.mouzakis@prv.ypeka.gr 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170163 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2959 5 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10608/105667 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτο τοξικών και συνεργιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα