Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/ G.O.P. Ankara Tει Fax Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Πιεξνθνξηψλ Ινχιηνο 2015 Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

2 Eμσηεξηθφ εκπφξην Σνπξθίαο (Ινχληνο 2015) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Σνπξθηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθήο (TurkStat), ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε θαηά 21,6% ην κήλα Ινχλην, θηάλνληαο ηα 6,2 δηζ. δνι (5,69 δηζ. επξψ) απφ 7,91 δηζ. δνι (7,25 δηζ. επξψ) πνπ ήηαλ ηνλ Ινχλην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,9% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θζάλνληαο ηα 11,99 δηζ.δνι (10,95 δηζ. επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 12,5% ζπγθξηλφκελεο κε ηνλ Ινχλην ηνπ 2014, θηάλνληαο ηα 18,2 δηζ.δνι (16,7 δηζ. επξψ). Δηδηθφηεξα, ην εμσηεξηθφ εκπφξην κεηαμχ ΔΔ Σνπξθίαο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ρψξεο κέιε ΔΔ κεηψζεθαλ θαηά 6,6% θαηά ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2014, αλεξρφκελεο ζε 5,53 δηζ.δνιάξηα (4,91 δηο.επξψ). Σν 46,1% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλζεθαλ πξνο θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηά ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 (ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 ήηαλ 46%). Οη ηνπξθηθέο εηζαγσγέο απφ ΔΔ ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 ήηαλ 7,15 δηζ.δνιάξηα (6,39 δηο.επξψ), απμεκέλεο θαηά 12,49% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. πγθεληξσηηθά ζην α εμάκελν ηνπ έηνπο ε ζπλνιηθή πηψζε ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ πξνο ΔΔ είλαη 9,61% ελψ ζε εηζαγσγέο απφ ΔΔ έρνπλ απμεζεί θαηά 9,83%. εκαληηθφηεξνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο Σνπξθίαο ηνλ Ινχλην 2015 ήηαλ ε Γεξκαλία (1,13 δηζ.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (0,81 δηζ.δνι), ην Ιξάθ (0,68 δηζ.δνι) θαη ε Ιηαιία (0,59 δηζ.δνι). ελψ νη θπξηφηεξνη εηζαγσγηθνί εηαίξνη ήηαλ ε Κίλα (2,04 δηζ. δνι), ε Γεξκαλία (1,89 δηζ. δνι), ε Ρσζία (1,74 δηζ. δνι) θαη ε Ιηαιία (1,01 δηζ. δνι). (Πεγή: ΣurkStat) Γηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο Αλαθνξηθά κε ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο-Σνπξθίαο θαηά ην κήλα Ινχλην 2015, ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην κήλα απηφ έθηαζαλ, ζχκθσλα κε ην Σνπξθηθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο, ηα 93,78 εθαη.επξψ παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε 66,14% ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (πνπ ήηαλ 276,97 εθαη.επξψ), ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Ινπλην 2015 απμήζεθαλ θαηά 21,18%, θηάλνληαο ζε 115,58 εθαη.επξψ απφ 91,1 εθαη.επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Η ηφζε κεγάιε κεληαία κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Σνπξθία νθείιεηαη θπξίσο ζηε θάζεηε πηψζε ησλ πεηξειαηεηδψλ θαηά ην κήλα Ινχλην η.ε ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ έθζαζε ην -84%. πγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ πξνο ηε Σνπξθία απφ 228 εθαη επξψ πνπ ήηαλ ηνλ Ινχλην 2014 έθζαζαλ ηνλ Ινχλην η.ε ηα 36.5 εθαη επξψ. πλνιηθά ην α εμάκελν 2015, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 949,88 εθαη.επξψ, κεησκέλεο θαηά - 33,42% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πεξπζηλήο ρξνληάο (1.426,64 δηζεθ. επξψ). Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα θαηά ηνπο έμη πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλήιζαλ ζε 607,49 εθαη.επξψ, απμεκέλεο θαηά 8,77% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014 (554,22 εθαη.επξψ). Καηά ζπλέπεηα ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ππεξ ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε ζην εμάκελν 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014 θαηά % 2

3 θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ( απφ 872 εθαη. επξψ εκπνξηθφ πιεφλαζκα ην Α εμάκελν ηνπ 2014 ζε 343 εθαη. επξψ ην Α εμάκελν ηνπ 2015) Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Σνπξθία θαηά ην κήλα Ινχλην εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή κε 36,56 εθαη. επξψ (κεξίδην 39% επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ πξνο Σνπξθία απφ πεξίπνπ 82% ηνλ Ινχλην ηνπ 2014). Αθνινπζνχλ ηα πιαζηηθά (7,87 εθαη.επξψ), ην αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα απηνχ (6,16 εθαη.επξψ), ν ραιθφο θαη ηερλνπξγήκαηα απηνχ (5,47 εθαη.επξψ) ιηπάζκαηα (5,1 εθαη.επξψ) θαη νη ιέβεηεο, ηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (5,07 εθαη.επξψ) (Πεγή: ΣurkStat) Πληθωριςμόσ Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε απφ 7,2% ηνλ Ινχλην ζε 6,81% ηνλ Ινχιην η.ε, επξηζθφκελνο ζε θάζε πεξίπησζε αξθεηά πςειφηεξα απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν γηα ην 2015 πνπ παξακέλεη ην 5%. 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Ιαν Φεβρ Μαρτ Απριλ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ πληθωριςμόσ (Πηγέρ: TurkStat (CPI: Consumer prices index), Επεξεπγαζία:Γπ.ΟΕΥ Αγκύπαρ, Κενηπική Τπάπεζα Τοςπκίαρ) Ιζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ Πξνυπνινγηζκφο Δμσηεξηθφ ρξένο Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε ηνλ Ινχλην η.ε ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά 19,48% θζάλνληαο ηα 3,356 δηζ.δνι απν 4,168 δηζ.δνι πνπ ήηαλ ηνλ Ινχλην 2014 κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζε θπιηφκελε δσδεθάκελε βάζε λα δηακνξθσζεί ζε 44,691 δηζ.δνι. Η κείσζε απηή ηνπ ειιείκκαηνο νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 22% πεξίπνπ, θπξίσο ιφγσ ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ εηζαγσγψλ ρξπζνχ θαη πεηξειαηνεηδψλ θαηά ην κήλα Ινχλην η.ε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξήζεθε κεγάιε πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπξηζκφ θαηά 14% θαη αχμεζε επελδπηηθψλ εζφδσλ θαηά 21,78%. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ η/πλδέζκνπ εμαγσγέσλ(σιμ) γηα ην κήλα Ινχιην η.ε, νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο αλακέλνληαη λα παξνπζίαζνπλ εθ λένπ ζεκαληηθή πηψζε θαηά 13% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2014 θαη λα θζάζνπλ ηα 10,8 δηζ.δνι. ελψ ζπγθεληξσηηθά γηα ην επηάκελν ηνπ έηνπο ζε ζρέζε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014, ε κείσζε ζα θπκαλζεί ζην 8.8% ( 84,3 δηζ.δνι) 3

4 Οη θπβεξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππήξμαλ ζρεηηθά θαιέο θαηά ηνλ Mάην, ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηα έζνδα λα έρνπλ απμεζεί θαηά 11,2 % ζεκεηψλνληαο πιεφλαζκα 1,6 δηζ.η.ι Σν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε απφ 282,4 δηζ.δνι (Γεθ.2014) ζε 280,4 δηζ.δνι ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 (Πεγέο:Κεληξηθή Σξάπεδα Σνπξθίαο, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) Γείθηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ Αχμεζε παξνπζίαζε ν δείθηεο εκπηζηνζχλεο θαηαλαισηψλ θαηά ην κήλα Ινχλην ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θαηαγξάθνληαο άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 3,4%, δηακνξθψλνληαο ηε ζρεηηθή ηηκή ζε 66,45 κνλάδεο (απφ 64,29 ην κήλα Μάην). Πνξεία ηζνηηκίαο ηνπξθηθήο ιίξαο (Πεγή:Turkstat) Η ηνπξθηθή ιίξα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηακνξθψλνληαο θαηά κέζν φξν ηελ ηζνηηκία κε ην επξψ ζε 2,89 ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη κε ην δνιάξην ζε 2,67(ελψ έθηαζε θαη 2,75 ζηηο 9 Ινπλίνπ). Σνλ Ινχιην ε ηζνηηκία ηνπ ηνπξθηθνχ λνκίζκαηνο κε ην επξψ ήηαλ 2,9902, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3 % ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ελψ κε ην δνιάξην ήηαλ 2,7708, θαηαγξάθνληαο πηψζε 3%. 4

5 Ιζοηιμία δολαπίος - η.λίπαρ 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν.2013 Μάιοσ 2013 Σεπτ.2013 Δεκ.2013 Ιαν.2014 Απρ.2014 Σεπτ.2014 Δεκ.2014 Ιαν.2015 Απρ.2015 Μάιοσ 2015 Ιοφνιοσ 2015 Ιοφλιοσ 2015 (Πεγέο: Turkstat, EU Delegation in Turkey) Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πσιήζεσλ θαηνηθηψλ Αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,1% ηνπ αξηζκνχ πσιεζεηζψλ θαηνηθηψλ παξαηεξήζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πσιήζεηο θαηνηθηψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ Ινχλην αλήιζαλ ζε , κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα έρεη θαη πάιη ην κεγαιχηεξν κεξίδην (19,5%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Άγθπξα (11,6%) θαη ηε κχξλε (6,7%). (Πεγή: Turkstat) Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο Η βηνκεραληθή παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε ηνλ Μάην ηνπ 2015 ηεο ηάμεσο ηνπ 2,4 % ζε εηήζηα βάζε (Μάηνο Μάηνο 2015), ελψ ζε κεληαία βάζε παξνπζίαζε κείσζε -2%. Αλαιπφκελνο ζε επί κέξνπο θιάδνπο, ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο (- 34,8%) θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμνξπθηηθσλ δξαζηεξηνηήησλ (-10%), ελψ ζηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο παξνπζίαζε αχμεζε 2,1%. 5

6 (Πεγή: Turkstat) Αφξηςη του δείκτη τησ ανεργίασ χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ην ηνπξθηθφ ηλζηηηνχην ζηαηηζηηθήο, ν δείθηεο ηεο αλεξγίαο παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,6% ηνλ Απξίιην η.έ ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, δηακνξθψλνληαο ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ζε 9,6%, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ λα αλεξρεηαη ζε 2,82 εθαηνκκχξηα. Τςειφ είλαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο εηψλ, ην νπνίν αγγίδεη ην 17%, ελψ ε αλεξγία θαίλεηαη λα πιήηηεη πην πνιχ ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (πνζνζηφ 11,8% έλαληη 10,2%). Σν πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο άγγημε ην 33,3%, ειαθξά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. εκεηψλεηαη φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο είλαη ζηαζεξά άλσ ηνπ 9% κε ηα πςειφηεξα λα έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηνλ Ιαλνπάξην η.έ, φπνπ άγγημαλ ην 11,3%, ζεκεηψλνληαο ξεθφξ πεληαεηίαο. Αλ θαη γηα πξψηε θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα κήλεο ε αλεξγία ζεκεηψλεη κνλνςήθην πνζνζηφ, σζηφζν πνιινί νηθνλνκνιφγνη θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζή ηεο ηνπο επφκελνπο κήλεο, θάλνληαο ιφγν αθφκα θαη γηα «λέν θχκα αλεξγίαο» ζηε ρψξα. (Πεγή: Turkstat) Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Σνπξθία 1. Η απζηξηαθή εηαηξία παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο Greiner Packaging εμαγφξαζε κεξίδην 51% ησλ ηνπξθηθψλ εηαηξηψλ Teknik Plastik and Teknik IM, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε είλαη παξαγσγφο πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεη κεγάιεο εηαηξίεο φπσο Danone, Nestle θαη Ulker θαη ε δεχηεξε εμεηδηθεχεηαη 6

7 ζηελ δεκηνπξγία θαη παξαζθεπή εηηθεηψλ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο Greiner, Axel Kuhner, ε θίλεζε απηή ηεο απζηξηαθήο εηαηξίαο αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο αγνξέο ηεο Μ.Αλαηνιήο. 2. χκθσλα κε ηε κειέηε Global House Price Index Q ηεο εηαηξίαο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνκεζηηηθψλ Knight Frank, ε Σνπξθία θαηέρεη ηε 2 ε ζέζε, κεηά ην Υνλγθ Κνλγθ ζε επίπεδν αχμεζεο αμίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλάκεζα ζε 56 ρψξεο - πξννξηζκνχο μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Με ηελ αμία αθηλήησλ ζηελ Σνπξθία λα έρεη απμεζεί θαηά 18,1% ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη ηηο αγνξέο αθηλήησλ απφ μέλνπο λα αλέξρνληαη ζε 4,3 δηζ.δνι θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ε Σνπξθία, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, θαίλεηαη λα ζπλερίδεη λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε σο επελδπηηθφο πξννξηζκφο real estate. 3. Σν κεγαιχηεξν ιηκάλη γηα container ηεο Σνπξθίαο, Asyaport ζηε Ραηδεζηφ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 7 Ινπιίνπ. Σν έξγν, πξντφλ θνηλνπξαμίαο ηεο ηνπξθηθήο Asyaport κε ηελ ηηαιηθή Mediterranean Shipping Company (MSC) αμίαο 450 εθαη.δνι., κε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη 2,5 εθαη.containers σο ην 2016, αλακέλεηαη λα απνθνξηίζεη ζεκαληηθά ηα ήδε επηβαξπκέλα ιηκάληα ηεο Κσλζηαληηλνππνιεο θαη ηεο Πξνχζαο. 4. Ο ηαπσληθφο φκηινο Mitsubishi αλαθνίλσζε ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο ηνπξθηθήο Calik Enerji, εηαηξίαο ηνπ νκίινπ Calik, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπ ηαπσληθνχ θνινζζνχ ζηηο αγνξέο ηεο θεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ζε έξγα ζηηο νπνίεο είρε ζπλεξγαζηεί κε ηελ Calik ζην παξειζφλ. 5. Η ακεξηθαληθή εηαηξία πξντφλησλ θαηλνηνκίαο 3Μ αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο, κε ηε δεκηνπξγία ελφο ηερλνινγηθνχ θφκβνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ραηδεζηνχ σο ην ηέινο ηνπ 2016, επέλδπζε πνπ ππνινγίδεηαη λα αγγίμεη ηα 500 εθαη.δνι. χκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο εηαηξίαο θ. Zafer Kasikaya, ε δεκηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εδξαίσζε ηεο εηαηξίαο ηφζν ζηελ Σνπξθία φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο ΝΑ Δπξψπεο, εληζρχνληαο ηελ πξννπηηθή αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο ππνινγίδεηαη φηη ζα αγγίδνπλ ην 1 εθαη.δνι ην ρξφλν. (Πεγέο: η/τπ. Οηθνλνκίαο, Ηurriyet Daily News, Dunya, Daily Sabah, ISPAT) Σνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία 1. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γηαλνκέσλ Απηνθηλήησλ Σνπξθίαο, ηνλ Ινχλην η.έ νη πσιήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο αλήιζαλ ζηηο , ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 43,3 % ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. πλνιηθά, ην πξψην ήκηζπ ηνπ έηνπο θαηά νη πσιήζεηο ηεο απμήζεθαλ θαηά 51% θαη έθηαζαλ ηα νρήκαηα. Οη κεγάιεο απμήζεηο νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ρακειέο ηηκέο δηάζεζήο ηνπο θαηά ην 2014 θαη 2015 ιφγσ θπξίσο ηεο ππνηίκεζεο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο. ηφρνο παξακέλεη ε πψιεζε απηνθηλήησλ σο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Η Σνπξθία είλαη πιένλ ε 6 ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηνλ θφζκν. 2. Μφλν ην κήλα Ινχλην νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ αλήιζαλ ζε 2 εθαη.δνι. Σν 2014 νη ζρεηηθέο πσιήζεηο άγγημαλ ηνλ αξηζκφ ξεθφξ ησλ 22,5 δηζ.δνι. 7

8 3. Σν ηκήκα θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ ηεο Bosch ην νπνίν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Σνπξθία παξάγεη ην έλα πέκπην ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θηλεηήξσλ diesel. χκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο, ε επέθηαζε ηεο κνλάδαο ηεο Πξνχζαο ζα ηελ θαηαζηήζεη ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν ζηαζκφ παξαγσγήο θηλεηήξσλ ηεο Bosch ζηνλ θφζκν. (Πεγή: ΙSPAT, εθεκ. Dünya θαη Hurriyet) Απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο SOCAR απφ ηελ ακεξηθαληθή Goldman Sachs Σελ απφθηεζε κεξηδίνπ 13% ηεο ηνπξθηθήο SOCAR αλαθνίλσζε ε Goldman Sachs πξν εκεξψλ. χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο SOCAR Kenan Yavuz, ε ελ ιφγσ επέλδπζε ελδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ θαη θπξίσο ηελ εκπηζηνζχλε κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνιπεζληθέο ηφζν ζηελ ηνπξθηθή εηαηξία φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ Σνπξθία. Η ακεξηθαληθή εηαηξία, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζπκθσλία, δηαηεξεί δηθαίσκα πψιεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηα επφκελα έμη ρξφληα, κε πξνθαζνξηζκέλε δεκφζηα πξνζθνξά, ελψ αλ παξέιζεη απηφο ν ρξφλνο ρσξίο λα γίλεη πξνζθνξά κε δεκφζηα εγγξαθή, ηφηε ε Goldman Sachs ζα κπνξεί λα επαλαπσιήζεη ην 10% ζηελ SOCAR θαη ην ππφινηπν 3% ζηελ Sermaye Investments Limited, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ειέγρνληαη απφ ηελ SOCAR. εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην ε Petkim, πνπ αλήθεη ζηνλ φκηιν SOCAR, ζπκθσλεζε γηα ηελ πψιεζε ζηνλ ακεξηθαληθφ θνινζζφ κεξηδίνπ 30% ηνπ ιηκαληνχ Petlim έλαληη 250 εθαη.δνι. (Πεγέο: ISPAT, Anadolu Agency) Δπελδχζεηο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάηπμεο θ. Jean-Patrick Marquet, ε ηξάπεδα πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηηο επελδπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Σνπξθία, ρξεκαηνδνηψληαο κε 400 εθαη.επξψ πεξίπνπ επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη ήδε ζπκθσλεζεί ε αγνξά κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κσλ/πνιεο θαη κεξηδίνπ ηεο GAMA hold, χςνπο 150 εθαη.επξψ. (Πεγέο: ISPAT, EBRD) Σνπξηζκφο 1. ε ζεκαληηθφ πξννξηζκφ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ αλαδεηθλχεηαη ε Σνπξθία ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη κειέηε ηνπ πλδέζκνπ Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ Σνπξθίαο (TURSAB). πγθεθξηκέλα, ε Σνπξθία θαηέρεη ηελ 6 ε ζέζε παγθνζκίσο κεηά ηηο ΗΠΑ, ηε 8

9 Γεξκαλία, ηε Μαιαηζία, ηελ Ιλδία θαη ηελ Κνχβα, κε αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο λα μεπεξλά ηνπο , ελψ πξν ηεηξαεηίαο ήηαλ κφιηο Αλ ζε απηνχο κάιηζηα πξνζηεζνχλ θαη φζνη επηζθέπηνληαη ηε ρψξα γηα επεκβάζεηο αηζζεηηθήο, ν αξηζκφο μεπεξλά ηνπο Οη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ ζηελ Σνπξθία είλαη θπξίσο ε Ληβχε, ην Ιξάθ θαη ε Γεξκαλία. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο, σο ην 2023 επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ ελ ιφγσ ηνπξηζηψλ ζε 1 εθαη. 2. χκθσλα κε ηνλ χλδεζκν Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ Σνπξθίαο (TURSAB), ιηγφηεξνη Ρψζνη επηζθέθηεθαλ ηελ Σνπξθία θέηνο ην θαινθαίξη ζε ζρέζε κε πέξπζη, κε ηε ζεκαληηθφηεξε κείσζε λα παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηάιεηαο. Ο Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ Σνπξθίαο (TUROB) Timur Bayindir αλέθεξε πσο ε πησηηθή απηή πνξεία ζηηο αθίμεηο Ρψζσλ ηνπξηζηψλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχνινπ ην Hilton ζην Dalyan, Hakan Alpay, ππήξμε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ησλ Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηηο δπηηθέο θαη λνηηνδπηηθέο αθηέο ηεο ρψξαο. 3. Σε 14 ε ζέζε θαηέιαβε ε Σνπξθία ζε παγθφζκηα θαηάηαμε κε ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην World Economic Forum. 4. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηνπξθηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ κεηψζεθαλ θαηά 13,8% ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 2015 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Σελ πεξίνδν Απξηιίνπ Ινπλίνπ 2015 ε κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ήηαλ 719 δνιάξηα, ελψ ην α ηέηαξην ηνπ έηνπο ήηαλ 911 δνι. Η πηψζε απηή απνδίδεηαη αθέλφο ζηελ θξίζε ζηε Ρσζία πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Σνπξθία θαη αθ εηέξνπ ζηελ εχθιεθηε θαηάζηαζε ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Σνπξθίαο. Ωζηφζν, νη Σνχξθνη μελνδφρνη θαη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο παξακέλνπλ αηζηφδνμνη φηη σο ην ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ, ψζηε λα ζπλερηζηεί θαη θέηνο ε αλνδηθή πνξεία ησλ αθίμεσλ θαη εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News, TURSAB, η/τπ.σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, η/τπ.τγείαο) Γηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο Δπηζθέςεηο Μλεκφληα ζπλεξγαζίαο 9

10 Δπίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ζηηο Ινπιίνπ η.έ ζηε θηλεδηθή πξσηεχνπζα ν Σνχξθνο Πξφεδξνο Recep Tayip Erdogan, επηθεθαιήο 100κεινχο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο θαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Σ/Τπ.Δμσηεξηθψλ θ. Mevlut Cavusoglu, ηνλ Τπ.Τγείαο θ. Mehmet Muezzinoglu, Μεηαθνξψλ θ. Feridun Bilgin, Οηθνλνκίαο θ. Nihat Zeybekci θαη Δλέξγεηαο θ. Taner Yildiz. ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ππεγξάθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηελ Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Γηκεξψλ Δπελδχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη Μλεκφλην Καηαλφεζεο γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν αλαπιεξσηψλ Πξσζππνπξγψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ακνηβαίσο ηεζέλησλ ζηφρσλ γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο έιαβε ρψξα θαη νηθνλνκηθφ - επηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ, παξνπζία ησλ δχν Πξνέδξσλ, κε ηε ζπκκεηνρή 300 Σνχξθσλ θαη Κηλέδσλ επηρεηξεκαηηψλ. Καηά ηηο ελαξθηήξηεο νκηιίεο ησλ δχν Πξνέδξσλ ζην Φφξνπκ δφζεθε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ν φγθνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζηα 27,8 δηζ.δνι. θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ δχν ρσξψλ, ζην πιαίζην επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ππνδνκψλ, φπσο ην Silk Road Economic Belt (Πεγέο: Today s Zaman, Hurriyet Daily News) 10

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη... 3 2. Αγοπά γπαθείων... 5 3. Αγοπά καηοικιών... 9 4. Αγοπά καηαζηημάηων... 14 5. Logistics & Βιομησανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΗΖΓΖΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΟΜΑ ΠΑΞΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα