Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme"

Transcript

1 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Απριλίου 2013

2 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του ιοικητικού Συµβουλίου επιδιώκει τη πλήρη διαφάνεια στη συνολική διαχείριση της USB Bank Plc (η Τράπεζα ), αποσκοπεί στη σταθερή εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος και των επενδυτών καθώς επίσης και στην εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του ιοικητικού Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θεωρεί την ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση ως βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Τράπεζα δηλώνει ότι από το τις 9 Νοεµβρίου 2004 έχει προβεί σε οτιδήποτε ενδεδειγµένο για τη τήρηση των αρχών του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.»). Τον Σεπτέµβρη 2012, το Χ.A.K. έχει προβεί σε αναθεώρηση της 3 ης Έκδοσης (Αναθεωρηµένης) του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία εκδόθηκε το Μάρτιο του 2011 µε τη δηµοσίευση σχετικών τροποποιήσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προς συµµόρφωση µε τις νέες απαιτήσεις, Κατόπιν της επιτυχούς ηµόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας για απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό µειώθηκε κάτω από 10%. Ως επακόλουθο της µη συµµόρφωσης µε την προϋπόθεση για το ελάχιστο ποσοστό διασποράς για τις εταιρείες που διαπραγµατεύονται στην παράλληλη αγορά, το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφάσισε τη µετάταξη των µετοχών της Τράπεζας στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών για επιπρόσθετη περίοδο έξι µηνών, η οποία λήγει στις 27 Ιουνίου 2013, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τράπεζα θα έχει την ευχέρεια να συµµορφωθεί µε τους σχετικούς κανονισµούς συµµόρφωσης του Χ.Α.Κ. για το ελάχιστο ποσοστό διασποράς. ικαιώµατα ψήφου που αναλογούν σε µετοχές της Τράπεζας που αποκτήθηκαν από την BLC Bank SAL κατά τη διάρκεια των ετών 2011 µέχρι 2012, έχουν προσωρινά ανασταλεί ώστε η Τράπεζα να συµµορφωθεί µε τα απαιτούµενα κριτήρια διασποράς µίας τουλάχιστον από τις ρυθµιζόµενες αγορές του Χ.Α.Κ. όπως αναφέρεται πιο πάνω. Μέρος Β Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας δηλώνει ότι κατά το 2012 έχει τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Η νέα έκδοση του τροποποιηµένου Κώδικα περιλαµβάνει νέες πρόνοιες οι οποίες τίθενται σε άµεση ισχύ και αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης της Τράπεζας για το έτος Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις νέες απαιτήσεις. Πληροφορίες αναφορικά µε την εφαρµογή των Αρχών και ιατάξεων του Κώδικα, παρέχονται πιο κάτω : 1. ιοικητικό Συµβούλιο 1.1 Ρόλος του ιοικητικού Συµβουλίου Η Τράπεζα διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εγγράφου. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ως κύριο ρόλο του τον καθορισµό στρατηγικών στόχων και τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων αυτών µέσα από την εφαρµογή ενός επαρκούς πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το ιοικητικό Συµβούλιο ευθύνεται για την εποπτεία και αξιολόγηση των ενεργειών και απόδοσης της Ανώτατης Εκτελεστικής ιεύθυνσης καθώς και τη συµµόρφωση της µε τις εκάστοτε πολιτικές του. 2

3 1. ιοικητικό Συµβούλιο (συνέχεια) 1.2 Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα είναι µικρότερος των πέντε και ούτε µεγαλύτερος των δεκαπέντε. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου θα αποχωρούν και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόµενου χρόνου το ένα τρίτο των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που είναι διορισµένοι, ή αν ο αριθµός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος του τρία τότε ο αριθµός πλησιέστερος προς το ένα τρίτο (µε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω) θα αποχωρεί από το ιοικητικό Συµβούλιο αλλά προσφέρονται για επανεκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που αφυπηρετούν κάθε χρόνο είναι εκείνοι που κατέχουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την τελευταία εκλογή τους το αξίωµα. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσία να διορίζει από καιρού εις καιρό οποιονδήποτε ως ιοικητικό Σύµβουλο είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε είτε ως προσθήκη στους υφιστάµενους ιοικητικούς Συµβούλους, αλλά µε τρόπο ώστε ο ολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων να µην υπερβαίνει σε οποιονδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. Οποιοσδήποτε ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται, κατέχει τη θέση του µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και µπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται κατά τον καθορισµό των Συµβούλων που πρόκειται να αφυπηρετούν µε εναλλαγή κατά τη συνέλευση αυτή. 1.3 Κύριες Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου Στοχοθέτηση και στρατηγική πολιτική της Τράπεζας. Έγκριση ετήσιου προϋπολογισµού και επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας. Καθορισµός πλαισίου για κεφαλαιουχικές επενδύσεις και σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Συγχωνεύσεις, εξαγορές και διαθέσεις του ενεργητικού της Τράπεζας. Υιοθέτηση και εφαρµογή αλλαγών στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Παρακολούθηση των ουσιαστικών συναλλαγών της Τράπεζας οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ο Πρόεδρος, οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η Ανώτερη Εκτελεστική ιεύθυνση, ο Γραµµατέας, ο Ελεγκτής, ή ο µεγαλοµέτοχος της Τράπεζας, καθώς και τα συνδεδεµένα µ αυτούς πρόσωπα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον. Επιλογή, διορισµό και τερµατισµό των υπηρεσιών του ιευθύνοντος Συµβούλου της Τράπεζας. ιασφάλιση οµαλής διαδοχής αναφορικά µε τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Καθορισµός πολιτικής αφυπηρέτησης των ιοικητικών Συµβούλων. Επιλογή Γραµµατέα της Τράπεζας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται κατάλληλα από την Τράπεζα αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των ιδίων και των σχετιζοµένων τους προσώπων σε σχέση µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών νόµους και κανονισµούς, και τους νόµους, κανονισµούς και οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Λαµβάνουν επίσης σχετική ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις της Τράπεζας που άπτονται σχετικά µε τον Περί Εταιριών Νόµο, Κεφάλαιο 113, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρικής Τράπεζα της Κύπρου. 3

4 444 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης (συνέχεια) 1.3 Κύριες Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου όλα τα µέλη, µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να λάβουν ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές µε κάλυψη των εξόδων από την Τράπεζα. Επίσης, όλα τα µέλη έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Τράπεζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καµία κατηγορία µελών του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη σε σχέση µε άλλη κατηγορία µελών. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µη εκτελεστικό µέλος και η θέση και τα καθήκοντα του είναι διαχωρισµένα από τη θέση και τα καθήκοντα της Ανώτερης Εκτελεστικής ιεύθυνσης. Ο Γραµµατέας διασφαλίζει την εφαρµογή των διαδικασιών του ιοικητικού Συµβουλίου και τη συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας κατέχουν θέσεις σε ιοικητικά Συµβούλια άλλων Εταιριών (εισηγµένων και µη). Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιούν στην Τράπεζα τις Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν καθώς επίσης και την ιδιότητα τους στις Εταιρίες αυτές (εκτελεστική ή µη εκτελεστική). Η συµµετοχή τους αυτή σε άλλα ιοικητικά Συµβούλια δεν τους εµποδίζει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. 1.4 Συνεδρίες ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστο έξι φορές το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, συνήλθε επτά φορές. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι λαµβάνουν εγκαίρως γραπτή ενηµέρωση µαζί µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα πριν από κάθε συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου, ούτως ώστε να προσέρχονται στις συνεδρίες καταλλήλως προετοιµασµένοι. 1.5 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Στις 31 εκεµβρίου 2012 το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποτελείτο από δεκαπέντε µέλη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Maurice Sehnaoui Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Μέλη: Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.adel Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nadim Κassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nabil Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Walid Daouk Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Raoul Nehme Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.walid Ziade Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Tania Moussallem Μη Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Αγις Ταραµίδης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Γαλαταριώτης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Στυλιανού Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Φίλιππος Φιλής Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Ανδρέας Θεοδωρίδης Μη Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός έσπω Πολυκάρπου Μη Ανεξάρτητη, Εκτελεστική

5 1.5 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Γραµµατέας Ανδρέας Θεοδωρίδης Αλλαγές στη σύνθεση κατά τη διάρκεια του 2012 Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 δεν υπήρξε αποχώρηση µέλους από το ιοικητικό Συµβούλιο, ούτε και νέος διορισµός. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας που έγινε στις 20 Ιουλίου 2012, οι κ.κ. Raoul Nehme, Tania Moussallem, Γιώργος Γαλαταριώτης, Ανδρέας Θεοδωρίδης και έσπω Πολυκάρπου εξήλθαν αλλά επανεκλέγηκαν από τους µετόχους της Τράπεζας. οµή του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την Σύνολο Μελών ιοικητικού Συµβουλίου δεκαπέντε, εκ των οποίων: Εκτελεστικά και Μη Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά και Μη Ανεξάρτητα Μέλη: δύο τέσσερα εννέα Αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρίαση του στις 27 Φεβρουαρίου 2013, ενέκρινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL κου Walid Ziade από τον κον Youssef Eid. 1.6 Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 12 εκεµβρίου 2008 ο κ. Γιώργος Στυλιανού διορίστηκε ως Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. O Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος, είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων των οποίων τα προβλήµατα τους δεν έχουν λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. 1.7 Μη - Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι Τα µη - Εκτελεστικά µέλη τα οποία ανέρχονται σε δεκατρία, αποτελούν πέραν του 86% του συνόλου του ιοικητικού Συµβουλίου, ως απαιτούν οι πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης, οι οποίες προνοούν όπως οι µη - Εκτελεστικοί Σύµβουλοι να µην είναι λιγότεροι του 1/3 του ιοικητικού Συµβουλίου στις εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες είτε στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Κ., είτε στην Αγορά Μεγάλων Έργων είτε στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας. 5

6 1.8 Κριτήρια καθορισµού Ανεξάρτητων ιοικητικών Συµβούλων Η Τράπεζα υιοθετεί κριτήρια καθορισµού Ανεξάρτητων ιοικητικών Συµβούλων τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε τον ισχύον Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και µε την εκάστοτε Οδηγία 1 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής οµής, Εσωτερικής ιακυβέρνησης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών, (η Οδηγία ). Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα έχει συντάξει Βεβαίωση Ανεξαρτησίας την οποία οι ιοικητικοί Σύµβουλοι συµπληρώνουν και υποβάλλουν προς την Τράπεζα µε βάση εσωτερική πολιτική. Η Βεβαίωση Ανεξαρτησίας υποβάλλεται στο Χ.Α.Κ. όπως προνοεί ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η Τράπεζα έχει προβεί σε αναθεώρηση των κριτηρίων καθορισµού ανεξαρτησίας για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Κ..Π. 348/2009) η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2009, όπως επίσης των προνοιών του αναθεωρηµένου Κώδικα (3 η έκδοση (Αναθεωρηµένη) Σεπτέµβρης 2012) της Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χ.Α.Κ., µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση της µε τις νέες απαιτήσεις. Σε ετήσια βάση υποβάλλεται, στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, Έκθεση Αξιολόγησης της ανεξαρτησίας αναφορικά µε τα µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε σκοπό να αξιολογηθεί η συµµόρφωση τους µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Με βάση τη δοµή του ιοικητικού Συµβουλίου, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2012 έχει τηρήσει την Αρχή Α.2.3 του Κώδικα µε τη συµµετοχή τεσσάρων ανεξάρτητων µελών στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 1.9 Προσδιορισµός και ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο κ. Maurice Sehnaoui και καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου ασκεί ο κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας, καθοδηγεί το ιοικητικό Συµβούλιο και ασχολείται µε θέµατα στρατηγικής της Τράπεζας. Ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος έχει την ευθύνη για την ηµερήσια διεξαγωγή των εργασιών της Τράπεζας και ασχολείται µε θέµατα σχετικά µε τη διεύθυνση και την εύρυθµη λειτουργία της. Ο διαχωρισµός των θέσεων του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Αναπληρωτή ιευθύνοντα Συµβούλου ικανοποιεί την σχετική πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα Επανεκλογή ιοικητικών Συµβούλων Κατά την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας και σύµφωνα µε το Καταστατικό ο κ. Maurice Sehnaoui, η BLC Bank SAL (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid), η Fransa Invest Bank SAL (εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish, o κ. Walid Daouk, και ο κ. Άγις Ταραµίδης, θα εξέλθουν αλλά προσφέρονται για επανεκλογή. Τα ονόµατα των ιοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι να είναι σωστά ενηµερωµένοι προτού λάβουν την απόφαση τους για εκλογή των πιο πάνω µελών. 1 Η Οδηγία εκδόθηκε µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 41 του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του

7 777 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης (συνέχεια) Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Σύντοµα βιογραφικά όλων των µελών που απαρτίζουν το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης παρατίθενται πιο κάτω : Μaurice Sehnaoui (Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου) Γεννήθηκε το Ο κ. Maurice Sehnaoui είναι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της BLC Bank SAL από το Κατέχει πτυχίο Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Βηρυτού. ιετέλεσε πρώην Υπουργός Ενέργειας & Υδάτων από το 2004 µέχρι το Ο κ. Sehnaoui διετέλεσε Πρόεδρος-Γενικός ιευθυντής της Société Générale de Banque au Liban από το 1984 µέχρι το 2007, Πρόεδρος της Société Générale Cyprus Ltd από το 1990 µέχρι το 2008 και Αντιπρόεδρος της Societe Generale Ιορδανίας από το 2000 µέχρι το Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου άλλων Εταιριών και κατέχει µεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων τα οποία συµπεριλαµβάνουν κτίρια µε κύρος στο κέντρο της Βηρυτού. Κατέχει τον τίτλο του Ιππότη της Γαλλικής Legion d Honneur και είναι Αξιωµατούχος του Γαλλικού Ordre National du Merite. Αdel Kassar (εκπροσωπεί την Fransabank SAL) Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο Νοµικής του Πανεπιστηµίου St. Joseph Βυρητού και συµπληρώνει τριάντα χρόνια εµπειρίας στον τραπεζικό τοµέα. ιετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσµου Τραπεζών του Λιβάνου και είναι Επίτιµος Γενικός Πρόξενος της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας στο Λίβανο. Είναι ο Ιδρυτής και ο Συνιδιοκτήτης της A.A. Kassar SAL και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Chateau Ksara, ενός πρωτοποριακού οίνου στο Λίβανο. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransabank SAL και της Fransa Holding. ιατελεί επίσης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransabank (France) SA και της Fransabank (Syria) SA. Είναι επίσης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της Bankassuarace SAL και της Lebanese Leasing Company SAL. Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransabank OJSC και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC Bank SAL. Nadim Kassar Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Βηρυτού. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Τραπεζών του Λιβάνου από το 2001 στο οποίο ηγείται της Επιτροπής AML. Είναι Γενικός ιευθυντής της Fransabank SAL, Πρόεδρος της Fransa Invest Bank FIB, Πρόεδρος της Fransabank Al Djazair και Αντιπρόεδρος της BLC Bank SAL Είναι επίσης µέλος της MasterCard Incorporated για την Νότια Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, µέλος του South African Monitoring and Evaluation Association (SAMEA) από το Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων συνδεδεµένων εταιρειών. Nabil Kassar Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Bηρυτού. Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραµµατέα της Fransabank SAL. Eίναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΒLC Bank SAL και αριθµού άλλων εταιρειών στο εξωτερικό. 7

8 Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Walid Ziade (εκπροσωπούσε την BLC Bank SAL µέχρι την ) Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Εcole Superieure de Commerce de Paris καθώς επίσης πτυχίο Νοµικής και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Βηρυτού. Σήµερα είναι συνέταιρος στην Εταιρεία Boutros, Ziade and Associates Βηρυτού. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC Bank SAL. Υοussef Eid (εκπροσωπεί την BLC Bank SAL από την ) Γεννήθηκε στο Λίβανο το Κατέχει τη θέση του Βοηθού Γενικού ιευθυντή και επίσης προίσταται της Λιανικής Τραπεζικής της BLC BANK SAL, Λιβάνου. ιετέλεσε Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός ιευθυντής της Wachovia Bank Cooperation Dubai, κατά την περίοδο και Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός ιευθυντής της First Union National Bank στο Λονδίνο κατά την περίοδο Εργάστηκε επίσης σε διευθυντικές θέσεις στην First Fidelity Bank, H.Π.Α. και Λονδίνου στη Fidelity Bank, Λονδίνου καθώς και σε διάφορους οργανισµούς στο εξωτερικό. Walid Daouk Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Βηρυτού, είναι δικηγόρος και µέλος του ικηγορικού Συνδέσµου Bυρητού από το Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων Εταιρειών, Τραπεζών, Χρηµατοδοτικών Οργανισµών, Ακινήτων στο Λίβανο και στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένων της Fransabank France SA, Fransabank El Djazair SPA, BLC Bank SAL, Bankassurance SAL και της Lebanese Leasing Company SAL. Eίναι Επίτροπος της Κυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου της Βυρητού και πρώην µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του «Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Λιβάνου». Από τον Ιούνιο 2011 διορίστηκε Υπουργός Πληροφοριών του κράτους του Λιβάνου. Μansour Bteish (εκπροσωπεί την Fransa Invest Bank SAL) Γεννήθηκε το Eίναι κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου St. Joseph Βυρητού και επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού µε θέµα Χρήµα και Τραπεζική. Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού ιευθυντή της Fransabank SAL. Eίναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransa Invest Bank SAL (FIB), µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC Bank SAL και επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων εταιρειών στο εξωτερικό. Τania Moussallem Γεννήθηκε το Η κα Moussallem έχει πάνω από 16 χρόνια εµπειρία στον τραπεζικό κλάδο και σήµερα είναι Βοηθός Γενικός ιευθυντής επικεφαλής της Στρατηγικής Ανάπτυξης και ιαχείρισης Financial Group στην BLC Bank SAL. Εντάχθηκε στη BLC Bank το 2008 όπου και ηγήθηκε τµήµατος για την εφαρµογή πολλών στρατηγικών και καινοτόµων σχεδίων ανάπτυξης που αφορούν την εξωτερική και οργανική ανάπτυξη της τράπεζας περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων εξαγορών, χρηµατοδοτήσεων, ασφαλειών, factoring, επενδυτικής τραπεζικής, τεχνολογίας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κλπ. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Société Générale του Λιβάνου στην οποία κατείχε διάφορα διευθυντικά καθήκοντα, όπου µεταξύ άλλων ηγείτο της επενδυτικής τραπεζικής, εξειδικευµένης χρηµατοδότησης και άλλων τµηµάτων. Παράλληλα ενέργησε ως Αναπληρωτής Προϊστάµενη του τοµέα Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Ανέπτυξε επίσης εκτεταµένη εµπειρία όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των τοµέων της ενέργειας υδάτων και λυµάτων, περιλαµβανοµένης µιας περιόδου έξι µηνών, ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου στο Υπουργείο Ενέργειας και Υδάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου µε θέµα Finance and Communication του Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales ESSEC, Γαλλίας και κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου, Βηρυτού. 8

9 Βιογραφικά Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Raoul Nehme Γεννήθηκε το Ο κ. Raoul Nehme είναι Γενικός ιευθυντής και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC Bank SAL. Απεφοίτησε από το Ecole des Mines de Paris, Γαλλίας. ιετέλεσε Σύµβουλος Προέδρου και ιευθυντής του Τµήµατος Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Societe Generale de Banque Au Liban. Eργάζεται στο Τραπεζικό Τοµέα από το Γιώργος Στυλιανού (Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος) Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου ΒΑ (Honours) Degree in Economics του Ealing College, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι µέλος του Συνδέσµου Association of Chartered Certified Accountants και του Συνδέσµου Association of Certified Public Accountants of Cyprus. Aπό το 1990 µέχρι το 1993 εργάστηκε µε τους Moore Stephens Chartered Accountants στο Λονδίνο και από το 1994 µέχρι σήµερα εργάζεται ως συνέταιρος στους Moore Stephens/Panayiotis Stylianou & Co. Accountants & Consultants στη Κύπρο. Συµµετέχει στα ιοικητικά Συµβούλια αριθµού άλλων Εταιρειών. Φίλιππος Φιλής Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου Dipl. Ing. (MSc) Mechanical Engineering Rwth Aachen, Γερµανίας ELP (Executive Leadership) CIIM. Το 1996 ίδρυσε τη Lemissoler Shipping Group µε δραστηριότητες στη διεθνή ναυτιλία. Από της ίδρυσης της εταιρείας ασκεί καθήκοντα ιευθύνοντα Συµβούλου του οµίλου που εκτός από την Λεµεσό, λειτουργεί γραφεία στο Αµβούργο Γερµανίας, στην Gdynia Πολωνίας, στο Κίεβο και Οδησσό Ουκρανίας, στην Νέα ελχί Ινδίας, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν και στη Ρήγα Λετονίας. Είναι µέλος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Μηχανικών (ΣΕΜ), Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Institute of Marine Engineering, Science & Technology (IMAREST). Είναι επίσης µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου (ΚΝΕ). Συµµετέχει στα ιοικητικά Συµβούλια αριθµού άλλων Εταιρειών. Γιώργος Γαλαταριώτης Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc Oικονοµικών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου καθώς επίσης κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου. Από το 1986 είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Galatariotis Technical Ltd. Άγις Ταραµίδης Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο Μαθηµατικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Ερευνας καθώς επίσης Μεταπτυχιακό στη Στατιστική. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales και του Ιnstitute of Certified Public Accountants of Cyprus. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία του το 1997 από τον Ελεγκτικό Οίκο Hallidays (Chartered Accountants) Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από τον Απρίλη 2010 είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας COR Limited. Ανδρέας Θεοδωρίδης Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου BA in Economics µε εξειδίκευση σε Accounting and Finance του Πανεπιστηµίου του Manchester, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales, του Αssociation of Certified Public Accountants of Cyprus και του Association of Internal Auditors Cyprus. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του τo 1992 από τον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen Μάντσεστερ. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Lombard Natwest Bank Ltd. Εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC τo 1998 στην οποία κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2009 διορίστηκε ως Ανώτερος Οικονοµικός ιευθυντής και από 1 Ιουλίου 2010 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή ιευθύνοντα Συµβούλου της Τράπεζας. 9

10 Βιογραφικά Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) έσπω Πολυκάρπου Γεννήθηκε το Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers (FCIB) και κατέχει το πτυχίο ΑCIB. Είναι o Γενικός Γραµµατέας του Institute of Financial Services στην Κύπρο. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία της το 1976 από την Ελληνική Τράπεζα. Εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC το 1999 στην οποία κατείχε διάφορες θέσεις περιλαµβανοµένων της ιευθύντριας Τραπεζικών Συναλλαγών και Εµπορικών Υπηρεσιών, ιευθύντριας Περιφέρειας Λευκωσίας, ιευθύντριας Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, της ιευθύντριας Τοµέα Ιδιωτών και σήµερα κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικού ιευθυντή, της ιευθύντριας Συµµόρφωσης και Έργων καθώς επίσης της ιευθύντριας Ανθρώπινου υναµικού. 2. Βεβαιώσεις ιοικητικού Συµβουλίου 2.1 ρώσα Οικονοµική Μονάδα (going concern) Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο για το ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Η Τράπεζα έχει προβεί σε αύξηση του εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου στις 18 Οκτωβρίου 2012 και στις 28 εκεµβρίου 2012 µε έκδοση νέων µετοχών προς τον κύριο µέτοχο της BLC Bank SAL, µε σκοπό την ενδυνάµωση της κεφαλαιακής της βάσης. 2.2 Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου Το ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι η Τράπεζα διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους το οποίον επιθεωρείται και αξιολογείται ετήσια ως προς την αποτελεσµατικότητα του τόσον από τους ιοικητικούς Συµβούλους όσον κι από την Επιτροπή Ελέγχου του ιοικητικού Συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται οι διαδικασίες επαλήθευσης για ορθή και έγκυρη παροχή πληροφοριών προς τους µετόχους της Τράπεζας. Η Τράπεζα διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης η οποία υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ιοικητικού Συµβουλίου, µε υπεύθυνο άτοµο το ιευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης κ. Στέλιο Αλεξάνδρου. Η Υπηρεσία απασχολεί σήµερα συνολικά τέσσερα άτοµα. Σύµφωνα µε τη ιάταξη Γ.2.1 του Κώδικα, το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Τράπεζας και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένο. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Επιπρόσθετα το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 10

11 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου Σύµφωνα µε τις αρχές του Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου αλλά και προς συµµόρφωση της Τράπεζας µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου. 3.1 Επιτροπή Ελέγχου Ρόλος της Επιτροπής Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εισαγωγή συγκεκριµένων και διαφανών διαδικασιών σε σχέση µε την εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, την ετοιµασία των οικονοµικών της καταστάσεων, την εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και την διατήρηση κατάλληλων σχέσεων µε τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και είτε ο ίδιος ή οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής, πρέπει να έχει εµπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η ολοµέλεια της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει εµπειρία και γνώση για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της Τράπεζας και για τα συστήµατα πληροφορικής. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις µη εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µη Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της, αντίγραφο των οποίων θα κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της καθώς επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. 11

12 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.1 Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των ελεγκτών. Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη βάση του ελέγχου αυτού, εισηγείται τα σχετικά διορθωτικά µέτρα προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. H διενέργεια γενικής επίβλεψης κατόπιν συνεργασίας µε την Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων για την εφαρµογή της εύτερης Συνθήκης της Βασιλείας (Basel II). Η εξέταση των εξαµηνιαίων καταστάσεων, των ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης και των τελικών οικονοµικών καταστάσεων πριν από την υποβολή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. Η διασφάλιση ότι η Τράπεζα αναθέτει την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ανά τριετία σε εξωτερικούς ελεγκτές µε βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εξέταση οποιωνδήποτε σηµαντικών γεγονότων ή κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία της Τράπεζας. Η επιθεώρηση των ουσιαστικών συναλλαγών της Τράπεζας οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ο Πρόεδρος, ο ιευθύνων Σύµβουλος, µέλος ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, ο Γραµµατέας, ο Ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος της Τράπεζας, καθώς και τα συνδεδεµένα µ αυτούς πρόσωπα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται µέσα στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm s length). Η σύνταξη, µε την βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία περιλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2012 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Γιώργος Στυλιανού από 7/7/2008 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Φίλιππος Φιλής από 21/1/2009 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Walid Daouk από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Άγις Ταραµίδης από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Γιώργος Στυλιανού έχει εµπειρία στα Ελεγκτικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, ενέκρινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL κου Walid Ziade από τον κον Youssef Eid. Ο κ. Walid Ziade εκπροσωπούσε την BLC Bank SAL από την 21 Μαρτίου 2011 µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. 12

13 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.2 Επιτροπή ιορισµών και Εσωτερικής ιακυβέρνησης Ρόλος της Επιτροπής Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της τήρησης της πολιτικής εσωτερικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Έχει επίσης την επίβλεψη της επιλογής και του διορισµού κατάλληλων στελεχών για να επανδρώνουν το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε ένας µη Εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής πρέπει να είναι µη - Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της, αντίγραφο των οποίων θα κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της καθώς επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. 13

14 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.2 Επιτροπή ιορισµών και Εσωτερικής ιακυβέρνησης (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Ο καθορισµός των απαραιτήτων κριτηρίων για ανεύρεση υποψήφιων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή ιορισµών είναι: - 1. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Η περί της Ικανότητας & Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συµβούλων και ιευθυντών Οδηγία του 2006/ ιαθέσιµος χρόνος για εποικοδοµητική απασχόληση στην Τράπεζα. 3. Απαραίτητες γνώσεις, εµπειρία και δεξιότητες. 4. Τιµιότητα χαρακτήρα και αντικειµενική κρίση. Η υποβολή προτάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό νέων ιοικητικών Συµβούλων λαµβάνοντας υπόψη τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους προσόντα και την προσωπικότητα του κάθε υποψήφιου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Η εξέταση της σύνθεσης και δοµής του ιοικητικού Συµβουλίου βάση των προνοιών του Κώδικα και υποβολή προτάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο προγραµµατισµός διαδοχής των αποχωρούντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεργασία µε το Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ιοικητικού Συµβουλίου, της γνώσης και της εµπειρογνωµοσύνης των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης που επιτεύχθηκε σε σχέση µε τις πολιτικές εσωτερικής διακυβέρνησης που ενέκρινε το ιοικητικό Συµβούλιο. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2012 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Φίλιππος Φιλής από 25/2/2010 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Raoul Nehme Νadim Kassar από 21/10/2010 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Nabil Kassar από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Aνδρέας Θεοδωρίδης από 21/ 03/2011 εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, ενέκρινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL κου Walid Ziade από τον κον Youssef Eid. Ο κ. Walid Ziade εκπροσωπούσε την BLC Bank SAL από την 21 Μαρτίου 2011 µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή συνεδρίασε µια φορά. 14

15 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.3 Επιτροπή Αµοιβών Ρόλος της Επιτροπής Η Επιτροπή εξετάζει τις αµοιβές των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων καθώς και άλλου σηµαντικού προσωπικού και διασφαλίζει ότι οι αµοιβές συνάδουν µε την κουλτούρα, τους στρατηγικούς στόχους και το εποπτικό περιβάλλον της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει ν απαρτίζεται αποκλειστικά από µη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους µε πλειοψηφία Ανεξάρτητους. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Ένα τουλάχιστον, εκ των µελών της Επιτροπής Αµοιβών πρέπει να έχει γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της πολιτικής αµοιβών. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της, αντίγραφο των οποίων θα κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της και επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η υποβολή συστάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο, επί του πλαισίου και του ύψουςτων αµοιβών των εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων. Το ύψος των αµοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της Τράπεζας, τους ιοικητικούς Συµβούλους. Η εξέταση των όρων εργοδότησης των συµβολαίων που αφορούν τους εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους. Περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αµοιβών για τους Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους ή ιευθύνοντες Συµβούλους συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αναφορικά µε τις αµοιβές βάσει µετοχών και την εφαρµογή της. Η υποβολή των αµοιβών των ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου προς έγκριση από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η εξέταση και έγκριση της Ετήσιας ήλωσης Αµοιβών, για συµπερίληψη στους Ετήσιους Λογαριασµούς της Τράπεζας σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 2 του Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 15

16 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.3 Επιτροπή Αµοιβών (συνέχεια) Η Επιτροπή Αµοιβών εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών, η οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του Κώδικα, αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας και υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων για ψήφιση. Η Επιτροπή Αµοιβών διασφαλίζει ότι όταν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός συµβούλου µε σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά µε πρότυπα της αγοράς για συστήµατα αµοιβών, ο εν λόγω σύµβουλος δεν παρέχει παράλληλα συµβουλές στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού ή στους Εκτελεστικούς ή ιευθύνοντες ιοικητικούς Συµβούλους της Τράπεζας. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2012 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Γιώργος Γαλαταριώτης από 21/ 3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Φίλιππος Φιλής από 21/10/2010 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Maurice Sehnaoui από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Όλα τα µέλη της Επιτροπής Αµοιβών, έχουν επαρκή γνώση και εµπειρία στον τοµέα της πολιτικής αµοιβών. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή συνεδρίασε µία φορά. 16

17 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.4 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων Ρόλος της Επιτροπής Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το ιοικητικό Συµβούλιο στο έργο του για διαµόρφωση πολιτικής ανάληψης κάθε µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ν ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από ιοικητικούς Συµβούλους µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων, εκ των οποίων, σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργανωτικής οµής, Εσωτερικής ιακυβέρνησης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών, ένα τουλάχιστο µέλος να είναι εκτελεστικό και ένα ανεξάρτητο και µη εκτελεστικό. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της, αντίγραφο των οποίων θα κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της και επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της 3 ης έκδοσης του Κώδικα (Αναθεωρηµένης) του Σεπτέµβρη 2012, η Επιτροπή πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που έχουν εισηγµένους τίτλους στην Κύρια Αγορά, Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Αγορά Μεγάλων Έργων του Χ.Α.Κ. και να αποτελείται µόνον από Μη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους. Η Τράπεζα δεν διαπραγµατεύεται σε οποιανδήποτε από τις πιο πάνω αγορές και ως εκ τούτου, η πρόνοια αυτή δεν ισχύει. 17

18 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.4 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η διαµόρφωση της πολιτικής ανάληψης πάσης µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους της Τράπεζας. Η ανάπτυξη εσωτερικού περιβάλλοντος διαχείρισης κινδύνων και της ενσωµάτωσης αυτού στη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων / µονάδων της Τράπεζας. Η αξιολόγηση σε ετήσια βάση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. Η λήψη και η αξιολόγηση, αναφορών της Μονάδας ιαχείρισης Κινδύνων και η ενηµέρωση του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους σηµαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει η Τράπεζα. Η διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress tests) για τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικού, ρευστότητας και ανάλογων τεχνικών για το λειτουργικό κίνδυνο. H διενέργεια γενικής επίβλεψης κατόπιν συνεργασίας µε την Επιτροπή Ελέγχου για την εφαρµογή της εύτερης Συνθήκης της Βασιλείας (Basel II). Η µελέτη και αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων και η διατύπωση και εισήγηση προτάσεων για λήψη διορθωτικών ενεργειών στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν αξιολόγησης, των κινδύνων που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της Τράπεζας είτε σε νέες αγορές, νέες εταιρίες, νέες επιχειρήσεις. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2012 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Walid Daouk από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Μέλη: Ανδρέας Θεοδωρίδης Nabil Kassar από 12/7/2010 εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Γιώργος Γαλαταριώτης από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Raoul Nehme από 4/11/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Fransa Invest Bank SAL (εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish) από 4/11/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρία του ηµεροµηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, ενέκρινε την αντικατάσταση του εκπροσώπου της BLC BANK SAL κου Walid Ziade από τον κον Youssef Eid. Ο κ. Walid Ziade εκπροσωπούσε την BLC Bank SAL από την 21 Μαρτίου 2011 µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. 18

19 4. Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών του ιοικητικού Συµβουλίου Η Τράπεζα εφαρµόζει τις πρόνοιες αναφορικά µε τις Αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων που περιλαµβάνονται στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χ.Α.Κ. καθώς επίσης στις Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Πολιτικές Αµοιβών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. H Eπιτροπή Αµοιβών εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο, την Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών, η οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε τις πιο πάνω πρόνοιες. Η Έκθεση αυτή, υποβάλλεται για ψήφιση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα σύνολα των αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αναλύονται µεταξύ αµοιβών για υπηρεσίες ως µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και αµοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες και παρουσιάζονται στη Σηµείωση 32 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Επιπρόσθετα οι αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων αναλύονται ονοµαστικά ως ακολούθως: 4.1 Αµοιβές µη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων Αµοιβές µη εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων Maurice Sehnaoui (διορίστηκε στις ) Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.adel Kassar (διορίστηκε στις ) Nadim Κassar (διορίστηκε στις ) Nabil Kassar (διορίστηκε στις ) Walid Daouk (διορίστηκε στις ) Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish (διορίστηκε στις ) Raoul Nehme Tania Moussallem Αγις Ταραµίδης (διορίστηκε στις ) Γιώργος Γαλαταριώτης (διορίστηκε στις ) Γιώργος Στυλιανού Φίλιππος Φιλής BLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Walid Ziade (διορίστηκε στις ) Μιχάλης Κλεόπας (αποχώρησε στις ) Γιάννος Μουζούρης (αποχώρησε στις ) Γιάννος Χριστοφή (αποχώρησε στις ) Garo Keheyan (αποχώρησε στις ) Μάριος Χαννίδης (αποχώρησε στις ) Οι αµοιβές των µη εκτελεστικών συµβούλων περιλαµβάνουν δικαιώµατα για τη συµµετοχή τους ως µέλη στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας και ως µέλη των επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου. 19

20 Αµοιβές Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων (συνέχεια) Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της Τράπεζας, οι αµοιβές των µη - εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανάλογες µε τις ευθύνες και το χρόνο που αναλώνουν σε συνεδριάσεις για λήψη αποφάσεων και για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αµοιβές των Μη Εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 21 Ιανουαρίου 2009 αφού προηγουµένως λήφθηκαν υπόψη τα πιο πάνω καθώς και οι σχετικές αµοιβές των αξιωµατούχων άλλων συγκρίσιµων οργανισµών. Επίσης, µε βάση το Καταστατικό Έγγραφο της Τράπεζας, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν για την προσέλευση τους σε όλων των ειδών συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αναθεώρηση των αµοιβών των µη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων εγκρίνεται από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. 4.2 Αµοιβές Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων Οι µισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων ύψους 251 χιλ. ( χιλ.) αφορούν 128 χιλ. (2011: 126 χιλ.) για τον κ. Ανδρέα Θεοδωρίδη και 123 χιλ. (2010: 119 χιλ.) για την κα. έσπω Πολυκάρπου. Η εργοδότηση και οι απολαβές των Εκτελεστικών Συµβούλων διέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις όπως ισχύουν για όλα τα µέλη του προσωπικού της Τράπεζας. Οποιαδήποτε άλλα ωφελήµατα τα οποία παρέχονται στους Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους είναι µε βάση τους ισχύοντες Κανονισµούς που ισχύουν για τη ιεύθυνση και το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας ως µέρος της συνολικής εργοδοτικής πολιτικής της και των συλλογικών της συµβάσεων. Αναφορικά µε τις αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων δεν προνοείται πολιτική αµοιβών η οποία να περιλαµβάνει µεταβλητά στοιχεία αµοιβών, ούτε υϊοθετήθηκαν Σχέδια µε τα οποία να παραχωρούνται οποιαδήποτε δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών (share options). Οι Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι συµµετέχουν στο Σχέδιο Ωφεληµάτων Αφυπηρέτησης της Τράπεζας. Οι όροι συµµετοχής τους στο Σχέδιο αυτό δεν διαφέρουν από τους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου περιγράφονται στην Σηµείωση 6 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ανεισµός και συναλλαγές µελών ιοικητικού Συµβουλίου Οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε το δανεισµό και τις συναλλαγές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των συνδεδεµένων µε αυτούς προσώπων, για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 32 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων. Βεβαιώνεται ότι όλες οι συναλλαγές γίνονται στην πορεία των εργασιών της Τράπεζας, υπό συνήθεις εµπορικούς όρους και εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 20

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Contents Βλέπε επισυνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 31 Μαρτίου 2008 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 17:00 µ.µ στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεµεσό, και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα