ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ.: Απ. Γκούνης Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ Τηλ.: FAX.: Ιωάννινα : 7 / 11 / 2016 Αρίθμ. πρωτ.: 74084/11901 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Τις διατάξεις: i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ii. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. iii. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. iv. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008. v. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6. vi. Τον Ν. 4070/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» Δημόσια λογιστική και άλλες διατάξεις όπως ισχύει σήμερα. vii. Τον Ν /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα. viii. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ix. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/ ). x. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». xi. Το Π.Δ 113/2010 όπως ισχύει σήμερα. i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Τις Μελέτες που συντάχθηκαν για τον σκοπό αυτό ως εξής: α) Προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα συντήρησης έργων και πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμού ,72 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /7/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ , β) Προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων (Πρασίνου)

2 από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού 1.511,56 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /07/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ και γ) Προμήθεια αναλώσιμων ειδών Κηπουρικής από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού 4.027,52 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /07/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ Την αριθμ. 608 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις: ,72 με Φ.Π.Α. στον Κ.Α για την Προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων, 1.511,56 στον Κ.Α για την προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων (Πρασίνου) και 4.027,52 με Φ.Π.Α. στον Κ.Α , για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών κηπουρικής. 4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 1. Την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ,80 με Φ.Π.Α. (15.118,72 με Φ.Π.Α. στον Κ.Α Προμήθεια Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων, 1.511,56 στον Κ.Α Προμήθεια Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Πρασίνου και 4.027,52 με Φ.Π.Α. στον Κ.Α Προμήθεια αναλωσίμων ειδών κηπουρικής), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με συλλογή κλειστών προσφορών) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση τιμής, ανά ΟΜΑΔΑ. 2. Εγκρίνουμε τις Μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές (τεχνική έκθεση & τεχνική περιγραφή) όπως αυτές υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία και συγκεκριμένα: α) Προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα συντήρησης έργων και πολιτικής προστασίας, προϋπολογισμού ,72 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /7/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ , β) Προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων (Πρασίνου) από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού 1.511,56 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /07/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ και γ) Προμήθεια αναλώσιμων ειδών Κηπουρικής από την Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων, προϋπολογισμού 4.027,52 σε βάρος του Κ.Α καθώς και το με αρ, πρωτ / /07/2016 πρωτογενές αίτημα με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16REQ , οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). 3. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ( 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.). 4. Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί των Μελετών και των Τεχνικών Προδιαγραφών μπορείτε να απευθύνεστε: Α) στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου,

3 Κωνσταντινουπόλεως 6 ( εργοτάξιο Δήμου Ιωαννιτών), στο τηλ & fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Τσώλη Παναγιώτη για την προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων, Β) Στο Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, Κωνσταντινουπόλεως 6 ( εργοτάξιο Δήμου Ιωαννιτών), στο τηλ & fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα. Ευτυχιάδου Ευτυχία για την προμήθεια Μικροϋλικών Μικροεργαλείων Πρασίνου και Γ) Στο Τμήμα Πρασίνου & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, Κωνσταντινουπόλεως 6 ( εργοτάξιο Δήμου Ιωαννιτών), στο τηλ & fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα. Ρήμα Νίκη για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών Κηπουρικής. 5. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και για ένα (1) έτος. Το πρωτόκολλο ή τα πρωτόκολλα παραλαβής, θα γίνονται ύστερα από έγγραφη αναλυτική πιστοποίηση της προμήθειας αυτής από τα αντίστοιχα Τμήματα, τα οποία έχουν και την όλη ευθύνη προγραμματισμού και υλοποίησης των πραγματοποιούμενων προμηθειών κλπ.. 6. Η ως προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές μελέτες.. Υπεύθυνο Τμήμα για την παρακολούθηση της εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών ορίζονται τα αντίστοιχα κατά προμήθεια Τμήματα, 7. Προσφορές, συνολικά ή κατά ομάδα, γίνονται δεκτές, έως την 14/ 11 / 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Καπλάνη 9 Ιωάννινα, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια με τίτλο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι: α) αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης της προμήθειας β) αποδέχεται πλήρως την μελέτη της υπηρεσίας και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής γ) είναι απόλυτα ενήμερος για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών. δ) οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια της σύμβασης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου. ε) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος στ) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ζ) έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για την συγκεκριμένη δραστηριότητα) 8. Η παρούσα Απόφαση μετά των παραρτημάτων αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου ( Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ Κ. ΜΠΕΓΚΑΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ση καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου. Τμήμα συντήρησης έργων και πολιτικής προστασίας ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α ΕΤΟΣ : 2016

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μικροϋλικών και μικροεργαλείων για τις ανάγκες συντήρησης των δημοτικών κτηρίων, δρόμων, και γενικά υλικά που θα χρησιμεύουν για κάθε είδους επισκευές που πρόκειται να γίνει από το προσωπικό του Δήμου. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,72 δαπάνη που προέρχεται από Δημοτικούς πόρους, με Κ.Α σχετική πίστωση οικονομικού έτους 2016 του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί την δαπάνη ελέγχου και ποιότητας των υλικών, και την μεταφορά αυτών στην θέση που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία του Δήμου. Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕLOT όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. Ο συντάκτης Ιωάννινα 5/7/2016 Ο Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Κων/νος Μίχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Τσιώλης Παναγιώτης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Τ ΕΝΔΕΙΞΗ YΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Τ ΕΝΔΕΙΞΗ YΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΡΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 10 ΕΚ. ΜΕ ΜΑΛΛΙ ΡΟΛΛΕΞ ΤΕΜ 100,00 2 SPRAY ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΙΔΑΣ ΤΕΜ 10,00 3 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 2,5Χ40 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 500,00 4 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1250 GR ΤΕΜ 2,00 5 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΤΕΜ 30,00 6 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 7 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 10,00 8 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 9 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 4 ΕΚ.9 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 10 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 6 ΕΚ.(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 11 ΤΡΙΧΙΑ Νο 8 ΧΙΛ. ΧΓΡ 10,00 12 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 15 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 13 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 20 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 14 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 25 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 15 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔ Νο 180 ΤΕΜ 30,00 16 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΤΕΜ 2,00 17 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΟΕΡΛΙΚΟΝ 2,5 ΧΙΛ. ΧΓΡ 80,00 18 ΚΑΣΜΑΔΕΣ ΤΕΜ 10,00 19 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 6Χ35 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 20 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.10Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 21 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ120 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 22 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 23 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ 6/60 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 500,00 24 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 8,00 25 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ 100ΜΜ ΤΕΜ 7,00 26 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 100ΜΜ ΤΕΜ 10,00 27 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :8044Β ΕΣ. ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 20,00 28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :90845 ΜΕ ΜΥΛΟ ΤΕΜ 20,00 29 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 30 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 10,00 31 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 5,00 32 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΣΟΝΑΤΗ DOMUS ΑΡΙΣΤ. ΤΕΜ 10,00 33 ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ 1,00 ΧΓΡ ΤΕΜ 10,00 34 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ 3,00 Μ. ΤΕΜ 10,00 35 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2&1/2" ΤΕΜ 25,00 36 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3'' ΤΕΜ 25,00 37 ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡ/ΝΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΕΜ 20,00 38 ΛΟΥΚΕΤΑ Β.Τ. Νο 63 ΤΕΜ 20,00 39 ΛΟΥΚΕΤΑ Ε.Τ. Νο 50 ΤΕΜ 20,00 40 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 18 ΤΕΜ 100,00 41 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 20 ΤΕΜ 100,00 42 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 25 ΤΕΜ 20,00 43 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 2&1/2'' Χ 2&1/2'' ΤΕΜ 50,00 44 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 3''Χ3'' ΤΕΜ 50,00 45 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΤΕΜ 20,00 46 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5,5 M. ΤΕΜ 8,00 47 ΜΥΛΟΙ DOMUS ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 20,00 48 ΜΥΣΤΡΙΑ 200ΜΜ ΤΕΜ 2,00 49 ΝΟΒOΠANOBIΔΕΣ 3,5Χ35 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 50 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ30 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 51 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ16 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 10,00 52 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ50 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 53 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ40 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 3,00 54 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ70 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 3,00 55 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 300,00 56 ΠΙΝΕΛΑ 1 1/2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00

8 57 ΠΙΝΕΛΑ 2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 58 ΠΙΝΕΛΟ 2 1/2 ΤΕΜ 15,00 59 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΕΜ 5,00 60 ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΒΕΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 40,00 61 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ Νο 100 ΤΕΜ 20,00 62 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 120 ΤΕΜ 20,00 63 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 100 ΤΕΜ 20,00 64 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ 1ΣΕΤ 3,00 65 ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΣΠΑΣΤΑ ΤΕΜ 3,00 66 ΠΡΟΚΕΣ 16/21 ΧΓΡ 30,00 67 ΠΡΟΚΕΣ 17/27 ΧΓΡ 15,00 68 ΠΡΟΚΕΣ 18/30 ΧΓΡ 20,00 69 ΠΡΟΚΕΣ 19/45 ΧΓΡ 15,00 70 ΡΟΛΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24 RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00 71 ΡΟΛΛΟ 18 ΕΚ. ΜΕ ΒΑΣΗ RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00 72 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕΤ 3,00 73 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΤΕΜ 100,00 74 ΣΙΛΙΚΟΝΗ KOΛΛΑ ΤΕΜ 10,00 75 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 25,00 76 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ 6,00 77 ΣΠΑΤΟΥΛΑ 6 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 78 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ60 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 79 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ50 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 80 ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 12,00 81 ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΑΣΜΑΔΩΝ ΤΕΜ 15,00 82 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΤΥΩΝ ΤΕΜ 15,00 83 ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΤΕΜ 6,00 84 ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΤΕΜ 10,00 85 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 20 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 86 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 10 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 87 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΕΜ 5,00 88 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 160 ΤΕΜ 30,00 89 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 200 ΤΕΜ 10,00 90 ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νο 50 ΤΕΜ 15,00 91 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 92 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3ΜΜ ΤΕΜ 10,00 93 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 94 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4ΜΜ ΤΕΜ 10,00 95 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 96 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 97 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 98 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 99 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8,5 ΜΜ ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ50 (100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ60(100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ70 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 4,0Χ80 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-45 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2" ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1"- 45 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 4, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 10, ΦΤΥΑΡΙΑ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 19 ΜΜ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 30 ΜΜ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50 ΜΜ ΤΕΜ 10, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 450 ΤΕΜ 2, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 600 ΤΕΜ 2, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 4 ΤΕΜ 50,00

9 117 ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 6 ΤΕΜ 50, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 8 ΤΕΜ 50, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜ 8, ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΤΥΠΟΥ Π ΤΕΜ 10, ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 15, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 14 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 16 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 5, ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ) 1ΣΕΤ 5, ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ. Νο 120 ΤΕΜ 20, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΣΥΡΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 5 ΕΚ. ΤΕΜ 15, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 6mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 8mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 10mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 12mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 14mm ΤΕΜ 5, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 780 W TEM 4, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ALLEN ΤΕΜ 40, ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 200 ΑMP. 7,30 KVA ΤΕΜ 1, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 4, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΔΑ 40 ΕΚ. Φ52 SDS ΤΕΜ 1, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18 VOLT ΤΕΜ 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 0,8 VOLT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ DCK 211 ΤΕΜ 1, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800 WATT ΤΕΜ 2, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜ 2, ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΤ Νο 50 ΜΕ ΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΜ 30, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400 W ΜΕ ΔΙΣΚΟ Φ125 ΤΕΜ 1, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ν0230 ΤΕΜ. 90, ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Νο 250(ΙΝΔΙΑΝΟΣ) ΤΕΜ. 4, ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΙΛΟ 80, ΑΛΦΑΔΙ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΤΕΜ 6, ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΜ 30, ΜΥΛΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΕΜ 20, ΠΕΝΣΕΣ ΤΕΜ 8, ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 3, ΛΟΥΚΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 132,00 Ο συντάκτης Κων/νος Μίχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα 5/7/2016 Ο Προϊστάμενος Τσιώλης Παναγιώτης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Τ ΕΝΔΕΙΞΗ YΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΡΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 10 ΕΚ. ΜΕ ΜΑΛΛΙ ΡΟΛΛΕΞ ΤΕΜ 100,00 0,95 95,00 2 SPRAY ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΙΔΑΣ ΤΕΜ 10,00 2,33 23,30 3 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 2,5Χ40 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 500,00 0,02 7,50 4 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1250 GR ΤΕΜ 2,00 7,00 14,00 5 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΤΕΜ 30,00 0,70 21,00 6 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 0,70 14,00 7 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 10,00 0,70 7,00 8 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 0,70 14,00 9 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 4 ΕΚ.9 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,06 6,30 10 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 6 ΕΚ.(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,12 12,00 11 ΤΡΙΧΙΑ Νο 8 ΧΙΛ. ΧΓΡ 10,00 4,50 45,00 12 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 15 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 0,75 7,50 13 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 20 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 0,90 9,00 14 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 25 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 0,90 9,00 15 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔ Νο 180 ΤΕΜ 30,00 2,60 78,00 16 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΤΕΜ 2,00 4,00 8,00 17 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΟΕΡΛΙΚΟΝ 2,5 ΧΙΛ. ΧΓΡ 80,00 3,60 288,00 18 ΚΑΣΜΑΔΕΣ ΤΕΜ 10,00 8,50 85,00 19 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 6Χ35 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,15 15,00 20 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.10Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,50 50,00 21 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ120 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,25 25,00 22 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 0,35 35,00 23 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ 6/60 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 500,00 0,11 55,00 24 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 8,00 0,90 7,20 25 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ 100ΜΜ ΤΕΜ 7,00 1,60 11,20 26 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 100ΜΜ ΤΕΜ 10,00 2,10 21,00 27 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :8044Β ΕΣ. ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 20,00 6,00 120,00 28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :90845 ΜΕ ΜΥΛΟ ΤΕΜ 20,00 14,50 290,00 29 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 14,00 280,00 30 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 10,00 15,00 150,00 31 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 5,00 17,00 85,00 32 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΣΟΝΑΤΗ DOMUS ΑΡΙΣΤ. ΤΕΜ 10,00 15,00 150,00 33 ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ 1,00 ΧΓΡ ΤΕΜ 10,00 4,40 44,00 34 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ 3,00 Μ. ΤΕΜ 10,00 3,80 38,00 35 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2&1/2" ΤΕΜ 25,00 3,40 85,00 36 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3'' ΤΕΜ 25,00 3,80 95,00 37 ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡ/ΝΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΕΜ 20,00 0,95 19,00

11 38 ΛΟΥΚΕΤΑ Β.Τ. Νο 63 ΤΕΜ 20,00 5,90 118,00 39 ΛΟΥΚΕΤΑ Ε.Τ. Νο 50 ΤΕΜ 20,00 4,20 84,00 40 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 18 ΤΕΜ 100,00 1,20 120,00 41 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 20 ΤΕΜ 100,00 1,40 140,00 42 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 25 ΤΕΜ 20,00 3,00 60,00 43 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 2&1/2'' Χ 2&1/2'' ΤΕΜ 50,00 0,50 25,00 44 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 3''Χ3'' ΤΕΜ 50,00 0,65 32,50 45 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΤΕΜ 20,00 0,20 4,00 46 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5,5 M. ΤΕΜ 8,00 2,50 20,00 47 ΜΥΛΟΙ DOMUS ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 20,00 12,50 250,00 48 ΜΥΣΤΡΙΑ 200ΜΜ ΤΕΜ 2,00 8,50 17,00 49 ΝΟΒOΠANOBIΔΕΣ 3,5Χ35 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 7,80 39,00 50 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ30 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 6,00 30,00 51 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ16 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 10,00 4,50 45,00 52 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ50 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 7,80 39,00 53 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ40 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 3,00 7,80 23,40 54 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ70 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 3,00 5,80 17,40 55 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 300,00 0,65 195,00 56 ΠΙΝΕΛΑ 1 1/2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 1,80 36,00 57 ΠΙΝΕΛΑ 2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 2,20 44,00 58 ΠΙΝΕΛΟ 2 1/2 ΤΕΜ 15,00 2,65 39,75 59 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΕΜ 5,00 3,00 15,00 60 ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΒΕΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 40,00 1,00 40,00 61 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ Νο 100 ΤΕΜ 20,00 1,00 20,00 62 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 120 ΤΕΜ 20,00 1,00 20,00 63 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 100 ΤΕΜ 20,00 1,00 20,00 64 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ 1ΣΕΤ 3,00 8,00 24,00 65 ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΣΠΑΣΤΑ ΤΕΜ 3,00 10,00 30,00 66 ΠΡΟΚΕΣ 16/21 ΧΓΡ 30,00 1,20 36,00 67 ΠΡΟΚΕΣ 17/27 ΧΓΡ 15,00 1,20 18,00 68 ΠΡΟΚΕΣ 18/30 ΧΓΡ 20,00 1,20 24,00 69 ΠΡΟΚΕΣ 19/45 ΧΓΡ 15,00 1,20 18,00 70 ΡΟΛΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24 RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00 15,60 156,00 71 ΡΟΛΛΟ 18 ΕΚ. ΜΕ ΒΑΣΗ RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00 12,50 125,00 72 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕΤ 3,00 6,50 19,50 73 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΤΕΜ 100,00 2,50 250,00 74 ΣΙΛΙΚΟΝΗ KOΛΛΑ ΤΕΜ 10,00 4,50 45,00 75 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 25,00 2,60 65,00 76 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ 6,00 5,80 34,80 77 ΣΠΑΤΟΥΛΑ 6 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 1,80 18,00 78 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ60 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 7,00 56,00 79 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ50 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 7,00 56,00 80 ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 12,00 3,00 36,00 81 ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΑΣΜΑΔΩΝ ΤΕΜ 15,00 3,50 52,50 82 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΤΥΩΝ ΤΕΜ 15,00 4,40 66,00 83 ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΤΕΜ 6,00 3,50 21,00 84 ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΤΕΜ 10,00 3,40 34,00 85 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 20 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 4,50 13,50

12 86 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 10 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 4,50 13,50 87 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΕΜ 5,00 1,30 6,50 88 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 160 ΤΕΜ 30,00 1,50 45,00 89 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 200 ΤΕΜ 10,00 2,40 24,00 90 ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νο 50 ΤΕΜ 15,00 1,30 19,50 91 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 1,60 16,00 92 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3ΜΜ ΤΕΜ 10,00 1,30 13,00 93 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 1,70 17,00 94 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4ΜΜ ΤΕΜ 10,00 1,50 15,00 95 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 1,90 19,00 96 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 2,10 21,00 97 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 2,40 24,00 98 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 2,50 25,00 99 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 4,50 45, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10,00 3,80 38, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ50 (100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5,00 1,78 8, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ60(100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5,00 2,40 12, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ70 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5,00 2,98 14, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 4,0Χ80 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5,00 3,20 16, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2,00 16,50 33, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-45 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2,00 16,50 33, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2" ΤΕΜ 2,00 17,30 34, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1"- 45 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 4,00 6,50 26, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 10,00 8,50 85, ΦΤΥΑΡΙΑ ΤΕΜ 15,00 6,00 90, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 19 ΜΜ ΤΕΜ 15,00 1,00 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 30 ΜΜ ΤΕΜ 15,00 1,60 24, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 2,60 26, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 450 ΤΕΜ 2,00 12,00 24, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 600 ΤΕΜ 2,00 28,00 56, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 4 ΤΕΜ 50,00 0,20 10, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 6 ΤΕΜ 50,00 0,30 15, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 8 ΤΕΜ 50,00 0,40 20, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜ 8,00 1,00 8, ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΤΥΠΟΥ Π ΤΕΜ 10,00 1,00 10, ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 15,00 0,77 11, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10,00 1,20 12, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10,00 1,90 19, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10,00 2,20 22, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 10,00 2,50 25, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 14 ΤΕΜ 10,00 3,00 30, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 16 ΤΕΜ 10,00 3,70 37, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10,00 0,90 9, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10,00 1,20 12, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10,00 1,70 17, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 5,00 2,00 10, ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ) 1ΣΕΤ 5,00 5,20 26, ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ. Νο 120 ΤΕΜ 20,00 1,00 20, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΣΥΡΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 5 ΕΚ. ΤΕΜ 15,00 0,80 12, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 6mm ΤΕΜ 10,00 4,00 40,00

13 136 ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 8mm ΤΕΜ 10,00 4,50 45, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 10mm ΤΕΜ 10,00 4,00 40, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 12mm ΤΕΜ 10,00 4,00 40, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 14mm ΤΕΜ 5,00 7,00 35, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 780 W TEM 4,00 235,00 940, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ALLEN ΤΕΜ 40,00 2,20 88, ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 200 ΑMP. 7,30 KVA ΤΕΜ 1,00 178,86 178, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 4,00 65,04 260,16 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 144 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΔΑ 40 ΕΚ. Φ52 ΤΕΜ 1, , ,00 SDS 145 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18 VOLT ΤΕΜ 1,00 293,00 293, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 0,8 VOLT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ DCK 211 ΤΕΜ 1,00 40,65 40, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800 WATT ΤΕΜ 2,00 65,04 130, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜ 2,00 65,04 130, ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΤ Νο 50 ΜΕ ΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΜ 30,00 4,20 126, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400 W ΜΕ ΔΙΣΚΟ Φ125 ΤΕΜ 1,00 336,00 336, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ν0230 ΤΕΜ. 90,00 2,50 225, ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Νο 250(ΙΝΔΙΑΝΟΣ) ΤΕΜ. 4,00 55,00 220, ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΙΛΟ 80,00 3,90 312, ΑΛΦΑΔΙ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΤΕΜ 6,00 8,00 48, ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΜ 30,00 1,46 43, ΜΥΛΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΕΜ 20,00 8,00 160, ΠΕΝΣΕΣ ΤΕΜ 8,00 6,00 48, ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 3,00 65,03 195, ΛΟΥΚΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 132,00 6,00 792,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12192,52 Φ.Π.Α. 24% 2926,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15118,72 Ο συντάκτης Ιωάννινα 5/7/2016 Ο Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αν. Δ/ντης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Κων/νος Μίχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Τσιώλης Παναγιώτης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός

14 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος... καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές στο κάθε είδος για το έτος Α/Τ ΕΝΔΕΙΞΗ YΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΡΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 10 ΕΚ. ΜΕ ΜΑΛΛΙ ΡΟΛΛΕΞ ΤΕΜ 100,00 2 SPRAY ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΙΔΑΣ ΤΕΜ 10,00 3 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 2,5Χ40 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 500,00 4 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1250 GR ΤΕΜ 2,00 5 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) ΤΕΜ 30,00 6 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 7 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) ΤΕΜ 10,00 8 ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 12 ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ) ΤΕΜ 20,00 9 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 4 ΕΚ.9 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 10 ΓΩΝΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 6 ΕΚ.(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 100,00 11 ΤΡΙΧΙΑ Νο 8 ΧΙΛ. ΧΓΡ 10,00 12 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 15 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 13 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 20 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 14 ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ 25 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 15 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔ Νο 180 ΤΕΜ 30,00 16 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΤΕΜ 2,00 17 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΟΕΡΛΙΚΟΝ 2,5 ΧΙΛ. ΧΓΡ 80,00 18 ΚΑΣΜΑΔΕΣ ΤΕΜ 10,00 19 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 6Χ35 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΕΜ 100,00 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 20 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.10Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ 100,00 ΤΕΜ.) 21 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ120 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΕΜ 100,00 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 22 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ. 8Χ140 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΕΜ 100,00 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) 23 ΚΑΣΟΝΟΒΙΔΕΣ 6/60 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ 500,00 ΤΕΜ.) 24 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 8,00 25 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ 100ΜΜ ΤΕΜ 7,00 26 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 100ΜΜ ΤΕΜ 10,00 27 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :8044Β ΕΣ. ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 20,00 28 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS :90845 ΜΕ ΜΥΛΟ ΤΕΜ 20,00 29 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 30 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 10,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

15 31 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DOMUS ΤΕΜ ΤΕΜ 5,00 32 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΣΟΝΑΤΗ DOMUS ΑΡΙΣΤ. ΤΕΜ 10,00 33 ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ 1,00 ΧΓΡ ΤΕΜ 10,00 34 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ 3,00 Μ. ΤΕΜ 10,00 35 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ 2&1/2" ΤΕΜ 25,00 36 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3'' ΤΕΜ 25,00 37 ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡ/ΝΟΥ ΑΓΚΥΡΑΣ ΦΑΡΔΙΕΣ ΤΕΜ 20,00 38 ΛΟΥΚΕΤΑ Β.Τ. Νο 63 ΤΕΜ 20,00 39 ΛΟΥΚΕΤΑ Ε.Τ. Νο 50 ΤΕΜ 20,00 40 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 18 ΤΕΜ 100,00 41 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 20 ΤΕΜ 100,00 42 ΜΑΣΚΟΥΛΑ Νο 25 ΤΕΜ 20,00 43 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 2&1/2'' Χ 2&1/2'' ΤΕΜ 50,00 44 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 3''Χ3'' ΤΕΜ 50,00 45 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ Νο 8 ΤΕΜ 20,00 46 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5,5 M. ΤΕΜ 8,00 47 ΜΥΛΟΙ DOMUS ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 20,00 48 ΜΥΣΤΡΙΑ 200ΜΜ ΤΕΜ 2,00 49 ΝΟΒOΠANOBIΔΕΣ 3,5Χ35 50 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ30 51 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ16 52 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5Χ50 53 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ40 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 5,00 5,00 10,00 5,00 3,00 54 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 5,0Χ70 ΚΟΥΤΙΑ 1000 ΤΕΜ. 3,00 55 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 300,00 56 ΠΙΝΕΛΑ 1 1/2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 57 ΠΙΝΕΛΑ 2'' ΤΕΜ ΤΕΜ 20,00 58 ΠΙΝΕΛΟ 2 1/2 ΤΕΜ 15,00 59 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΕΜ 5,00 60 ΠΟΜΟΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΒΕΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 40,00 61 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ Νο 100 ΤΕΜ 20,00 62 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 120 ΤΕΜ 20,00 63 ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΔΕΞ. Νο 100 ΤΕΜ 20,00 64 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ 1ΣΕΤ 3,00 65 ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΣΠΑΣΤΑ ΤΕΜ 3,00 66 ΠΡΟΚΕΣ 16/21 ΧΓΡ 30,00 67 ΠΡΟΚΕΣ 17/27 ΧΓΡ 15,00 68 ΠΡΟΚΕΣ 18/30 ΧΓΡ 20,00 69 ΠΡΟΚΕΣ 19/45 ΧΓΡ 15,00 70 ΡΟΛΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24 RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00

16 71 ΡΟΛΛΟ 18 ΕΚ. ΜΕ ΒΑΣΗ RΟΛΛΕΞ ΡΟΛΛΟ 10,00 72 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕΤ 3,00 73 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΤΕΜ 100,00 74 ΣΙΛΙΚΟΝΗ KOΛΛΑ ΤΕΜ 10,00 75 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 25,00 76 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ 6,00 77 ΣΠΑΤΟΥΛΑ 6 ΕΚ. ΤΕΜ 10,00 78 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ60 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 79 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 6Χ50 (ΚΟΥΤΙΑ 250 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 8,00 80 ΣΠΡΕΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 12,00 81 ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΑΣΜΑΔΩΝ ΤΕΜ 15,00 82 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΤΥΩΝ ΤΕΜ 15,00 83 ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΤΕΜ 6,00 84 ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΤΕΜ 10,00 85 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 20 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 86 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝ. Νο 10 (ΡΟΛΛΟ) ΡΟΛΛΟ 3,00 87 ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΕΜ 5,00 88 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 160 ΤΕΜ 30,00 89 ΣΥΡΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ Νο 200 ΤΕΜ 10,00 90 ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νο 50 ΤΕΜ 15,00 91 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 92 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3ΜΜ ΤΕΜ 10,00 93 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 94 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4ΜΜ ΤΕΜ 10,00 95 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 96 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 97 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 98 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6,5 ΜΜ ΤΕΜ 10,00 99 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8,5 ΜΜ ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ50 (100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ60(100 ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 3,5Χ70 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 4,0Χ80 (100 ΤΕΜ) ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 5, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-90 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑYΛΙΚΩΝ 1"&1/2-45 ΜΟΙΡΩΝ ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2" ΤΕΜ 2, ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 4,00

17 1"- 45 ΜΟΙΡΩΝ 109 ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 10, ΦΤΥΑΡΙΑ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 19 ΜΜ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 30 ΜΜ ΤΕΜ 15, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50 ΜΜ ΤΕΜ 10, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 450 ΤΕΜ 2, ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ (ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ) Νο 600 ΤΕΜ 2, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 4 ΤΕΜ 50, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 6 ΤΕΜ 50, ΝΑΥΤΙΚΑ Νο 8 ΤΕΜ 50, ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜ 8, ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΤΥΠΟΥ Π ΤΕΜ 10, ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 15, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 14 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ Νο 16 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 6 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 8 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 10 ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Νο 12 ΤΕΜ 5, ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ) 1ΣΕΤ 5, ΠΟΡΤΑΔΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤ. Νο 120 ΤΕΜ 20, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΣΥΡΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 5 ΕΚ. ΤΕΜ 15, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 6mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 8mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 10mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 12mm ΤΕΜ 10, ΤΡΥΠΑΝΙΑ 16 cm SDS PLUS 14mm ΤΕΜ 5, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 780 W TEM 4, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ALLEN ΤΕΜ 40, ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ 200 ΑMP. 7,30 KVA ΤΕΜ 1, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 4, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΔΑ ΤΕΜ 1,00 40 ΕΚ. Φ52 SDS 145 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18 ΤΕΜ 1,00 VOLT 146 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 0,8 VOLT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ DCK 211 ΤΕΜ 1, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800 WATT ΤΕΜ 2, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΤΕΜ 2,00

18 149 ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΤ Νο 50 ΜΕ ΙΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΜ 30, ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400 W ΜΕ ΔΙΣΚΟ Φ125 ΤΕΜ 1, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ν0230 ΤΕΜ. 90, ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Νο 250(ΙΝΔΙΑΝΟΣ) ΤΕΜ. 4, ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΙΛΟ 80, ΑΛΦΑΔΙ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΤΕΜ 6, ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΜ 30, ΜΥΛΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΕΜ 20, ΠΕΝΣΕΣ ΤΕΜ 8, ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 3, ΛΟΥΚΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 132,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η επιβάρυνση παρακράτησης φόρου 4% και ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται καθ όλη την διάρκεια του έτους και με τις τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. ΙΩΑΝΝΙΝΑ / /2016 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Αρ. Μελέτης: 69 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.511,56 ΕΥΡΩ Κ.Α

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» ΕΤΟΣ :2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην προμήθεια μικροεργαλείων και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν από το τεχνικό προσωπικό (υδραυλικοί) που συντηρούν το δίκτυο αυτόματου ποτίσματος των χώρων πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών (πλατείες, παιδικές χαρές, παρτέρια κ.λπ.). Ενδεικτικά τα εργαλεία που απαιτούνται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων των κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας, αποτελούνται από πριόνια, βαριοπούλες, καλέμι, τσιμπίδες, γκαζοτανάλιες, κ.λπ. Τα υπό προμήθεια είδη που αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των εκάστοτε ισχυουσών ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών. Τα είδη αυτά θα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη και θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστών κατασκευαστικών οίκων που κυκλοφορούν στο εμπόριο (όπως για παράδειγμα ενδεικτικού τύπου Ruthenbergge, Knipex, Stanley, Makita κ.λπ.) και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Οι τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης είναι τιμές αγοράς. Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνει σε μια δόση. Ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία παραγγελίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα πέντε ημέρες. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών του τρέχοντος έτους με ΚΑ και με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ». Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα έξη λεπτών (1.511,56 ) με κωδικό CPV: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιωάννινα 07/07/2016 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Ιωάννινα 07/07/2016 Η Συντάξασα Τσεκούρας Θεοφάνης ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Ευτυχιάδου Ευτυχία Γεωπόνος

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΕΤΟΣ :2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Αρ. Τιμ. Μον. Μετρ. Ποσότητα 1 ΠΡΙΟΝΙ 1 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 2 ΚΑΣΕΤΙΝΑ 50 ΤΕΜ. 2 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 3 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 5 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ gr 5 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 6 ΒΕΛΟΝΙ 305mmΧ19mm 6 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 7 ΚΑΛΕΜΙ 305mmΧ25mm 7 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 8 ΜΕΤΡΟ 5Χ28 8 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 9 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΝΙ 9 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 10 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1 1/2 10 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 11 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1/2 11 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 12 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1 12 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 13 ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 13 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 14 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 300 mm 14 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 15 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250 mm 15 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 16 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 150 mm 16 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 17 ΠΕΝΣΑ 180 mm 17 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 18 ΠΡΙΟΝΙ ΜΙΝΙ 240 mm 18 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 19 ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΗΣ 160 mm 19 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 2 20 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 1 21 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 21 ο ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Ιωάννινα 07/07/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιωάννινα 07/07/2016 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Θεοφάνης Τσεκούρας Μηχανολόγος Μηχανικός Ευτυχία Ευτυχιάδου Γεωπόνος Π.Ε.

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΕΤΟΣ :2016 Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Αρ. Τιμ. Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη 1 ΠΡΙΟΝΙ 1 ο ΤΕΜ. 2 22,00 44,00 2 ΚΑΣΕΤΙΝΑ 50 ΤΕΜ. 2 ο ΤΕΜ. 2 54,00 108,00 3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 3 ο ΤΕΜ. 2 16,00 32,00 4 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 4 ο ΤΕΜ. 2 27,00 54,00 5 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ gr 5 ο ΤΕΜ. 2 18,00 36,00 6 ΒΕΛΟΝΙ 305mmΧ19mm 6 ο ΤΕΜ. 2 12,00 24,00 7 ΚΑΛΕΜΙ 305mmΧ25mm 7 ο ΤΕΜ. 2 12,00 24,00 8 ΜΕΤΡΟ 5Χ28 8 ο ΤΕΜ. 2 16,00 32,00 9 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΝΙ 9 ο ΤΕΜ. 2 5,00 10,00 10 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1 1/2 10 ο ΤΕΜ. 2 47,00 94,00 11 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1/2 11 ο ΤΕΜ. 2 29,00 58,00 12 ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45 ο 1 12 ο ΤΕΜ. 2 45,00 90,00 ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 13 ο ΤΕΜ. 2 29,00 58,00 13 ΣΩΛΗΝΑΣ 14 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 300 mm 14 ο ΤΕΜ. 2 35,00 70,00 15 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250 mm 15 ο ΤΕΜ. 2 27,00 54,00 16 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 150 mm 16 ο ΤΕΜ. 2 23,00 46,00 17 ΠΕΝΣΑ 180 mm 17 ο ΤΕΜ. 2 18,00 36,00 18 ΠΡΙΟΝΙ ΜΙΝΙ 240 mm 18 ο ΤΕΜ. 2 19,00 38,00 19 ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΗΣ 160 mm 19 ο ΤΕΜ. 2 21,00 42,00 20 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 ο ΤΕΜ ,00 246,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 21 ΣΩΛΗΝΩΝ 21 ο ΤΕΜ. 1 23,00 23,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.219,00 Ιωάννινα 07/ 07 /2016 ΦΠΑ 24 % 292,56 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.511,56 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα 07/ 07 /2016 Η Συντάξασα Θεοφάνης Τσεκούρας Μηχανολόγος Μηχανικός Ευτυχιάδου Ευτυχία Γεωπόνος Π.Ε.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» ΕΤΟΣ :2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Για την προμήθεια ΠΡΙΟΝΙΟΥ Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι δύο ευρώ ( 22,00 ) ΑΡΘΡΟ 2 ο Για την προμήθεια ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ 50ΤΕΜ Τιμή ενός τεμ.: Πενήντα τέσσερα ευρώ ( 54,00 ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Για την προμήθεια ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ Τιμή ενός τεμ.: Δέκα έξη ευρώ ( 16,00 ) ΑΡΘΡΟ 4 ο Για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι επτά ευρώ ( 27,00 ) ΑΡΘΡΟ 5 ο Για την προμήθεια ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑΣ gr Τιμή ενός τεμ.: Δέκα οκτώ ευρώ ( 18,00 ) ΑΡΘΡΟ 6 Ο Για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΙΟΥ 305mmΧ19mm Τιμή ενός τεμ.: Δώδεκα ευρώ ( 12,00 ) ΑΡΘΡΟ 7 Ο Για την προμήθεια ΚΑΛΕΜΙΟΥ 305mm Χ 25mm Τιμή ενός τεμ.: Δώδεκα ευρώ ( 12,00 ) ΑΡΘΡΟ 8 ο Για την προμήθεια ΜΕΤΡΟΥ 5Χ28 Τιμή ενός τεμ.: Δέκα έξη ευρώ ( 16,00 ) ΑΡΘΡΟ 9 ο Για την προμήθεια ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΜΙΝΙ Τιμή ενός τεμ.: Πέντε ευρώ ( 5,00 ) ΑΡΘΡΟ 10 ο Για την προμήθεια ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 45 ο 1 1/2 Τιμή ενός τεμ.: Σαράντα επτά ευρώ ( 47,00 ) ΑΡΘΡΟ 11 ο Για την προμήθεια ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 45 ο 1/2

24 Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι εννέα ευρώ ( 29,00 ) ΑΡΘΡΟ 12 ο Για την προμήθεια ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ 45 ο 1 Τιμή ενός τεμ.: Σαράντα πέντε ευρώ ( 45,00 ) ΑΡΘΡΟ 13 ο Για την προμήθεια ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι εννέα ευρώ ( 29,00 ) ΑΡΘΡΟ 14 ο Για την προμήθεια ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑΣ 300 mm Τιμή ενός τεμ.: Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Για την προμήθεια ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑΣ 250mm Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι επτά ευρώ ( 27,00 ) ΑΡΘΡΟ 16 ο Για την προμήθεια ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑΣ 150 mm Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι τρία ευρώ ( 23,00 ) ΑΡΘΡΟ 17 ο Για την προμήθεια ΠΕΝΣΑΣ 180 mm Τιμή ενός τεμ.: Δέκα οχτώ ευρώ ( 18,00 ) ΑΡΘΡΟ 18 ο Για την προμήθεια ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΜΙΝΙ 240 mm Τιμή ενός τεμ.: Δέκα εννέα ευρώ ( 19,00 ) ΑΡΘΡΟ 19 Ο Για την προμήθεια ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΗ 160 mm Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι ένα ευρώ ( 21,00 ) ΑΡΘΡΟ 20 Ο Για την προμήθεια ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ Τιμή ενός τεμ.: Διακόσια σαράντα έξη ευρώ ( 246,00 ) ΑΡΘΡΟ 21 Ο Για την προμήθεια ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ Τιμή ενός τεμ.: Είκοσι τρία ευρώ (23,00 ) Ιωάννινα 07/07/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ιωάννινα 07/07/2016 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Θεοφάνης Τσεκούρας Μηχανολόγος Μηχανικός Ευτυχία Ευτυχιάδου Γεωπόνος Π.Ε.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» ΕΤΟΣ :2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια μικροεργαλείων και μικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων δικτύων άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών. Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στη τεχνική έκθεση, θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένη κατασκευαστική εταιρεία, θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες με τα απαραίτητα συνοδευτικά μικροϋλικά τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών στην αποθήκη υλικών του Δήμου Ιωαννιτών. Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας από τον κατασκευαστή με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους για κάθε κατηγορία, τις Εθνικές προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να είναι πιστοποιημένα κατά ISO Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις διατάξεις εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο προσφέρων εκτός της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει και κατάλογο των κατασκευαστών με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει τον κατασκευαστή εμπορικό σήμα (μάρκα) καθώς και τον τύπο του αναφερόμενου εργαλείου. Επίσης να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους για όλα τα είδη από τον κατασκευαστή. Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αντοχή των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει στην αποθήκη υλικών του Δήμου Ιωαννιτών. Για την προμήθεια των εργαλείων και μικροϋλικών παραθέτουμε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε υπό προμήθεια είδος: ΑΡΘΡΟ 1 ο Για την προμήθεια ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 5 ΣΕ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η κανονική θέση του είναι στις 90 μοίρες.

26 Η λάμα να μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα σε γωνία περίπου 45. Το εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού να μπορεί να αφαιρεθεί. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης της λάμας στο εμπρόσθιο τμήμα του σκελετού για εσωτερικά κοψίματα. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της λαβής για μέταλλο ή ξύλο, στο εσωτερικό του σκελετού. Μήκος περίπου 430mm. Μήκος λάμας περίπου 300 mm. Αριθμός δοντιών / ίντσα περίπου 1x24. ΑΡΘΡΟ 2 ο Για την προμήθεια Κασετίνας-καρυδάκια-μύτες-αλλεν 50 τεμ. 1/4"& 1/2" (ΚΑΣΕΤΙΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τεμάχια: τεμάχιο 1/4 και 1 τεμάχιο 1/2 Καστάνια Στρογγυλή. Η 1/4 με Περιστρεφόμενη Λαβή. Η 1/2 με μπάρα Προέκτασης περίπου 125 χιλ. Η 1/4 με Μπάρα Προέκτασης περίπου 75 χιλ. Η 1/2 με Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου Τ περίπου 250 χιλ. Η 1/4 με Ρυθμιζόμενη Μπάρα Τύπου Τ περίπου 125 χιλ. Η 1/4 με Άρθρωση. 1/2 Μπουζόκλειδα 21 χιλ. Χ 10 μύτες. Κλειδιά Allen L Σετ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, χιλ. 1/4 Καρυδάκια Χρωμίου: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 χιλ. 1/2 Καρυδάκια Χρωμίου: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 χιλ. Ευκολία απεμπλοκής και διακόπτης αντιστροφής. Άνετη λαβή. ΑΡΘΡΟ 3 ο Για την προμήθεια κατσαβιδιών σετ των 5 τεμαχίων. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παράλληλα ίσια: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ. περίπου 3.5mm x75 mm. περίπου 4mm x 100mm. περίπου 5.5mm x 125mm. Σταυροκατσάβιδο: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ. 1 x 100mm περίπου 1 x 125mm περίπου Μαλακός θόλος για γρηγορότερη περιστροφή. Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής.

27 Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα. Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου. Η λαβή να έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη την σύνδεση τους. Ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα. ΑΡΘΡΟ 4 ο Για την προμήθεια εργαλειοθήκης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επαγγελματική εργαλειοθήκη περίπου 66cm Μαλακά χερούλια, μεγαλύτερη άνεση/καλύτερη πιάσιμο. Μεταλλικά κουμπώματα που δε σκουριάζουν. Δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνά. Να μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη αποθήκευση αλφαδιού, μήκους περίπου 61 cm. Με υποδοχή για το αλφάδι κάτω από καπάκι. Κουτί με μεταλλικά κουμπώματα. Διαστάσεις: περίπου 66.4 x 28.3 x 26.5cm. ΑΡΘΡΟ 5 ο Για την προμήθεια βαριοπούλας gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λαβή από γραφίτη και να υπάρχει άθραυστος σύνδεσμος λαβής-κεφαλής. Η κεφαλή να είναι ενισχυμένη με πυρήνα από γραφίτη. Επένδυση από εύκαμπτο ελαστομερές με πυρήνα από γραφίτη Επίπεδη κεφαλή και χαμηλές πλευρές για μεγαλύτερη ασφάλεια. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις κεφαλής: περίπου 42 mm. Βάρος κεφαλής: περίπου 1.25 Kg. Ολικό Βάρος: περίπου 1.51 Kg. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Για την προμήθεια καλεμιού- βελονιού περίπου 305mmχ19mm. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Να έχει γίνει σκλήρυνση, με ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Ανθεκτική ακμή που κόβει γρήγορα και δεν χαλάει. Ιδανικό για μπετόν. Πλάτος μύτης περίπου 19x300mm.

28 Μήκος περίπου 305 mm. Μήκος περίπου 12ίντσες. Πλάτος μύτης περίπου ¾ ίντσες. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Για την προμήθεια καλεμιού 305mm Χ 25mm. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να είναι σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Να έχει γίνει σκλήρυνση με ψυχρή εμβάπτιση και βάψιμο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια. Για κοπή/διαμόρφωση σιδήρου, χυτοσιδήρου, ατσαλιού, ορείχαλκου, μπρούντζου, χαλκού, αλουμινίου. για επεξεργασία κοχλιών, περικοχλίων, πείρων. Πλάτος μύτης περίπου 25mm Μήκος περίπου 305mm Μήκος περίπου 12 ίντσες Πλάτος μύτης περίπου 1 ίντσα. ΑΡΘΡΟ 8 ο Για την προμήθεια μέτρου 5Χ28. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέτρο πεντάμετρο Να έχει αντοχή η λάμα για καλύτερη ανάγνωση στη διάρκεια του χρόνου και παράταση χρόνου ζωής προϊόντος. Εύκολη ανάγνωση λάμας: Κεντραρισμένα νούμερα επιτρέπουν εύκολη εύρεση μέτρησης και καλύτερη ακρίβεια. Με σχεδιασμός συμπαγούς θήκης. Να έχει εργονομικό σχήμα με μαλακή λαβή για μέγιστη άνεση στο χέρι και τη χρήση. Να είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα με μαλακή ανθεκτική θήκη που ανταποκρίνεται σε χτυπήματα και πεσίματα προσφέροντας καλύτερη προστασία της λάμας. Η λάμα να μένει άκαμπτη έως και 2,4m. Κλείδωμα αέρος με εύκολη εφαρμογή κλειδώματος. Απαλή επαναφορά της λάμας. Με φρένο βάσης στην έκδοση της λάμας. Με βίδες στο μπροστινό μέρος. Κλίπ ζώνης στο πίσω μέρος. Βελτιωμένο άνοιγμα χωρίς λύγισμα. Γάντζος με τρία πριτσίνια. Με γάντζο πολλαπλών θέσεων. Μεταλλική επικάλυψη στο εσωτερικό του στόμιου στην έκδοση των 28mm.

29 ΑΡΘΡΟ 9 ο Για την προμήθεια γαλλικού κλειδιού Γαλλικό κλειδί ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ( ΒΙΔΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κλειδί Γαλλικό Mini με αντιολισθητική λαβή 2 σε 1. ΑΡΘΡΟ 10 ο Για την προμήθεια τσιμπίδας 45 ο 1 1/2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εξ ολοκλήρου κατασκευή από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο ατσάλι. Βάψιμο που επιτρέπει στην βαφή να εισέλθει στο μέταλλο. Διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη. ΑΡΘΡΟ 11 ο Για την προμήθεια τσιμπίδας 45 ο 1/2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εξ ολοκλήρου κατασκευή από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο ατσάλι. Βάψιμο που επιτρέπει στην βαφή να εισέλθει στο μέταλλο. Διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη. ΑΡΘΡΟ 12 ο Για την προμήθεια τσιμπίδας 45 ο 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εξ ολοκλήρου κατασκευή από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο ατσάλι. Βάψιμο που επιτρέπει στην βαφή να εισέλθει στο μέταλλο. Διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη. Με ένα έτος εγγύηση κατασκευαστή. ΑΡΘΡΟ 13 ο Για την προμήθεια ψαλιδιού πλαστικής σωλήνας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ψαλίδι πλαστικό 26 TC. Δυνατό ψαλίδι για εύκολο και ευθύ κόψιμο πλαστικών σωλήνων. Ελάχιστη προσπάθεια κατά την κοπή. Ακριβής περικοπές ορθογώνιο. Pin - σημείο ακρίβεια, χωρίς παραμόρφωση. Αυτόματο, ελεγχόμενο άνοιγμα της λεπίδας με το πάτημα ενός κουμπιού. Ασφαλές πιάσιμο με τα καουτσούκ λαβές. Διάτμηση όπλα που να κλειδώνει στη θέση μεταφοράς. Με ένα έτος εγγύηση κατασκευαστή.

30 ΑΡΘΡΟ 14 ο Για την προμήθεια γκαζοτανάλιας 250 mm. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής. Να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, με μόνιμη ασφαλής συγκράτηση. Περαστή άρθρωση: με υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό. Η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια του κουμπιού. Να έχει στοπ κλεισίματος που να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. Με πλαστική επένδυση. Μήκος: περίπου 250mm. ΑΡΘΡΟ 15 ο Για την προμήθεια γκαζοτανάλιας 150 mm. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής. Να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, με μόνιμη ασφαλής συγκράτηση. Περαστή άρθρωση: με υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό. Η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια του κουμπιού. Να έχει στοπ κλεισίματος που να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. Με πλαστική επένδυση. Μήκος: περίπου 150mm. ΑΡΘΡΟ 16 ο Για την προμήθεια γκαζοτανάλιας 300 mm. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής.

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.511,56 ΕΥΡΩ Κ.Α

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.511,56 ΕΥΡΩ Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Αρ. Μελέτης: 69 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ.: Απ. Γκούνης Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 Τηλ.: 2653

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001997054 2014-04-16

14PROC001997054 2014-04-16 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 2651361332 ΦΑΞ 26510-74441 EMAIL: DBalomenou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002415975 2014-11-20

14PROC002415975 2014-11-20 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14PROC002415975 2014-11-20 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. :2651 361332

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τίτλος: Προμήθεια εργαλείων Αριθμ. Μελέτης : 72/206 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2015 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A/A Ειδος ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Argon 2 Αλουμίνια 3 Αλουμίνια ΑΤ 4 Ασετυλίνη 5 Αταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Κ.Α. 02. 30.6662.009 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 EURO

ΜΕΛΕΤΗ Κ.Α. 02. 30.6662.009 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 EURO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00 EURO Κ.Α. 0. 30.666.009 ΕΤΟΣ : 03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π.(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.996,19 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων πάρκων παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 Ταχ. Δ/νση: Αιόλου 1 & Πελοπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.716,80 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α. 30.6662.001 ΕΤΟΣ : 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜΩ1Ρ-ΗΝΤ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.200,00 2014 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά την προμήθεια έξι (6) φωτοαντιγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 22-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4976 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 16PROC005440344 2016-11-23 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ... ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 46... ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4'' 49... ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8'' 60... ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2'' 70... ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4'' 85... ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 24610 52707 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΓΨΩΚΑ-04Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2016» Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 861030 240mm/7TPI Τιμή 10,90 Κωδικός 861054 270mm/9TPI Τιμή 11,90

Κωδικός 861030 240mm/7TPI Τιμή 10,90 Κωδικός 861054 270mm/9TPI Τιμή 11,90 9. εργαλεια κηπου 9 Εργαλεία κήπου Το εργοστάσιο SHOGUN βρίσκεται στην πόλη MIKI στην Ιαπωνία. Εκεί κατασκευάζονται εξολοκλήρου όλα τα παρακάτω εργαλεία εδώ και δεκαετίες. Τα εργαλεία SHOGUN διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο)

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο) Ημερομηνία: 28/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 110745 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 5. 205 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 35/205 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 554 01 Άγιος Παύλος Τ.Θ. : 35 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 10/03/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 196 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γεωργία Ρασούλη Τηλ.: 2613 610243 Fax: 2613 610258 E-mail: rasouli@3224.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη τ.κ.18648 FAX:213-2004035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE : 44800000-8 44810000-1 44830000-7 ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/5/2014 ΑΠ: Φ22/3/3893

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/5/2014 ΑΠ: Φ22/3/3893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Δ/νση: Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Μυτιλήνη, 30-09-2016 Τηλ.: 22510 36925, Αριθ. Πρωτ.7938

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 78 /2015 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 1.722,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα