Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς"

Transcript

1

2 Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας) καὶ ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, δεξιά, (τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Βουλγαρίας), κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πανηγύρεως τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς,

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 1

4 Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 4 Προστάται Αγιοι τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. ΜΕΡΟΣ Β 9 Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμός. 3 ΜΕΡΟΣ Γ 19 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Δ 24 Κυριακοδρόμιον. 26 Μηνολόγιον/ Εορτολόγιον, Νηστειοδρόμιον. ΜΕΡΟΣ Ε 52 Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων. 57 Ιερὰ Μητρόπολις Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. 107 Ιερὰ Αρχιεπισκοπὴ Ετνα Καλιφορνίας. 125 Ιερὰ Επισκοπὴ Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας. 129 Ιερὰ Επισκοπὴ Νόρα Σαρδινίας. 131 Ιερὰ Επισκοπὴ Λούνης Ιταλίας. 139 Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας Νοτίου Οσσετίας.

5 ΜΕΡΟΣ Α Προστάται Αγιοι τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων

6 Τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ* Μνήμη Αὐτῶν: τῇ πρώτῃ Κυριακῇ Νοεμβρίου Απολυτίκιον. Ηχος δ. Ταχὺ προκατάλαβε. Τριάδος θεράποντες, καὶ ὑποφῆται σοφοί, δογμάτων ὀρθότητος, μυσταγωγοὶ ἱεροί, τῷ κόσμῳ ἐδείχθητε, Φώτιε Ιεράρχα, καὶ Γρηγόριε Πάτερ, Μᾶρκε Ποιμὴν Εφέσου, Ορθοδόξων Προστάται, καὶ πάσης Εκκλησίας, θεμέλιοι ἄῤῥηκτοι. Κοντάκιον. Ηχος β. Τοὺς ἀσφαλεῖς. Τοὺς εὐκλεεῖς, ἐν Ιεράρχαις μέλψωμεν, ὡς ἀληθεῖς Ορθοδοξίας φύλακας, σὺν Φωτίῳ τὸν Γρηγόριον, καὶ Μᾶρκον ἅμα τὸν ἀοίδιμον ὀρθότητι δογμάτων γὰρ κατῄσχυναν, αἱρέσεων ἐκ Δύσεως τὸ φρύαγμα, αἰτούμενοι πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν. * Η Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων ἔχει ἀνακηρύξει καὶ τιμᾷ ὡς ἰδιαιτέρους Προστάτας Αὐτῆς τοὺς Αγίους Τρεῖς Νέους Ιεράρχας, εἰς τὴν ἱερὰν Αὐτῆς Ενστασιν κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς νέας αὐτῆς ἐκ Δυσμῶν προκλήσεως. 4

7 5

8 Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς.

9 ΜΕΡΟΣ Β Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς

10 Πνευματικὸν Κέντρον «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου», Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν.

11 Η Ορθόδοξος Ενστασις ἔναντι τῆς ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα...» ( Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1321ΑΒ) α. Η ταυτότης τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 1. Η Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου, διαποιμαίνει ἐκείνους τοὺς εὐσεβεῖς Ορθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι κατ ἀρχὴν εἶναι Αντι-οικουμενισταὶ καὶ ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο Εκκλησιαστικὸ Ημερολόγιο. 2. Οἱ εὐσεβεῖς Αντι-οικουμενισταὶ ἔχουν διακόψει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1924 τὴν μυστηριακὴ κοινωνία μὲ τὶς λεγόμενες ἐπίσημες Εκκλησίες, οἱ ὁποῖες μετέχουν στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι καὶ ἔχουν υἱοθετήσει ἤ ἀνέχονται τὸ Νέο Ημερολόγιο, διότι θεωροῦν τὸν μὲν Οἰκουμενισμὸ ὡς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσι, τὸ δὲ Νέο Ημερολόγιο ὡς κατάκριτη καινοτομία. 9

12 3. Τὸ ἔργο τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων εἶναι θεμελιωδῶς ἑνωτικόν, ἐφ ὅσον ἀποβλέπει στὴν ἐνημέρωσι τῶν εὐσεβῶν γιὰ τὸν αἱρετικὸ χαρακτῆρα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 4. Η σοβαρὰ καὶ ὑπεύθυνος ἐνημέρωσις ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ θὰ ἀφυπνίσῃ, σὺν Θεῷ, τὴν συνοδικὴν συνείδησιν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, πρὸς σύγκλησιν Γενικῆς Συνόδου Ενώσεως ἐν τῇ Αληθείᾳ τῆς Πίστεως, ὥστε νὰ καταδικασθῆ ἡ αἵρεσις καὶ νὰ ἀποκατασταθῆ ἡ ἑορτολογικὴ ἑνότης τῶν Ορθοδόξων. β. Ακαινοτόμητοι καὶ Αποτείχισις 1. Τὸ σύνολο τῶν Αντι-οικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπεστράφησαν τὴν καινοτομία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Νέου Ημερολογίου, μὲ τὴν στάσι τους αὐτή, δηλαδὴ τῆς ἀποτειχίσεώς 1 τους ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους, δὲν προεκάλεσαν Σχῖσμα στὴν Εκκλησία, ἀλλ ὑπήκουσαν εἰς Αὐτὴν καὶ παρέμειναν ἑνωμένοι μαζί Της. 2. Οἱ Αγιοι Πατέρες καὶ οἱ Ιεροὶ Κανόνες ἐπαινοῦν καὶ μακαρίζουν ὅσους ἀποτειχίζονται, δηλαδὴ χωρίζονται ἀπὸ καινοτόμους ποιμένας γιὰ λόγους δογματικούς, ὅταν αὐτοὶ κηρύσσουν δημοσίως κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις Τὸ ἁμάρτημα τοῦ Σχίσματος ὑφίσταται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν περίπτωσι, κατὰ τὴν ὁποία ἕνα μέρος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ διακόπτει σχέσι καὶ κοινωνία μὲ τοὺς κα- 10

13 νονικοὺς Ποιμένας τῆς Εκκλησίας «ἀναιτίως» καὶ «ἀνευλόγως», ἐπικαλούμενο «ζητήματα ἰάσιμα» ἤ παραπτώματα προσωπικὰ τῶν ἀρχιερέων Η αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέρρευσε ἡ καινοτομία τοῦ Νέου Ημερολογίου, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται καὶ χαρακτηρίζεται ὡς «ζήτημα ἰάσιμον», ἐφ ὅσον ἔχει ὑποστῆ πολλαχῶς καὶ πολυτρόπως βαθειὰ θεολογικὴ ἀνατομία καὶ δικαίως καὶ ἐγκύρως ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «κάτι πολὺ χειρότερον τῆς παναιρέσεως» καὶ ὡς «νόσος πρὸς θάνατον» 3, ὡς «ὁ πλέον ἀπαίσιος συγκρητισμὸς» καὶ ὡς «χείρων πάσης αἱρέσεως» 4, τέλος δὲ ὡς «ἀνήκουστος προδοσία» Επομένως, ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο Εκκλησιαστικὸ Ημερολόγιο καὶ εἶναι Αντι-οικουμενισταί, ὄχι μόνο δὲν εἶναι Σχισματικοί, ἀλλὰ συγκροτοῦν τὸ Ακαινοτόμητο Πλήρωμα τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποτειχισθῆ νομίμως καὶ κανονικῶς ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους καὶ ἐνίσταται θεαρέστως 6, δηλαδὴ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν εἰρήνευσι καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Εκκλησίας. γ. Ημερολογιακὸ καὶ Οἰκουμενισμὸς 1. Η ἄρρηκτος σχέσις Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ Ημερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως τεκμηριώνεται ἀπολύτως, θεολογικὰ καὶ ἱστορικά, μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀποδεικνύεται, ὅτι ὑφίσταται μεταξύ των σχέσις αἰτιότητος. 2. Οἱ πηγὲς μαρτυροῦν, ὅτι οἱ Μεταρρυθμισταὶ τοῦ

14 εἶχαν προσδώσει στὸ Ημερολογιακὸ μίαν σαφεστάτην οἰκουμενιστικὴν διάστασιν, ἐφ ὅσον 2α. ἐνεργοῦσαν μὲ τὴν αἴσθησι, ὅτι ἀποτελοῦσαν «μέλη τῆς παγχριστιανικῆς ἀδελφότητος» 2β. διεσκέπτοντο μὲ τὴν πεποίθησι, ὅτι «ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς ἐκ νέου ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν τοὐλάχιστον ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ» 2γ. ἐπεδίωκαν τὴν «ἐξυπηρέτησιν τῆς παγχριστιανικῆς ἑνότητος» 2δ. ἀπέβλεπαν στὴν «προσέγγισιν τῶν δύο χριστιανικῶν κόσμων τῆς Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσεως ἐν τῷ ἑορτασμῷ τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν» 2ε. θεωροῦσαν τὸ Νέο Ημερολόγιο ὡς «τὸν πρῶτον λίθον διὰ τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἑνώσεως πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ» Επίσης, τὴν ἄμεση σχέσι Οἰκουμενισμοῦ- Ημερολογιακοῦ ἐγνώριζε πλήρως ὁ Μεταρρυθμιστὴς τοῦ 1924, δηλαδὴ αὐτὸς οὗτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Αθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ( 1938), ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον εἶχε ἐγκολπωθῆ συνειδητὰ τὴν προϋπόθεσι τῆς Μεταρρυθμίσεως, δηλαδὴ τὴν οἰκουμενιστικὴ Εγκύκλιο τοῦ 1920 τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ εἶχε συνεργασθῆ μὲ τὸν καινοτόμο Μελέτιο Μεταξάκη στὶς προοπτικές της, ὥστε ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος νὰ θεωρῆται σήμερα πρωτοπόρος Οἰκουμενιστὴς καὶ ὡς ἕνας ἐκ τῶν θεμελιωτῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιῶν 8. 12

15 δ. Ο συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς 1. Ο αἱρετικὸς καὶ συγκρητιστικὸς χαρακτήρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαπιστωθῆ καὶ διακηρυχθῆ δημοσίως ἀπὸ νέφος ἐπιφανῶν προσώπων, ὥστε ἀπὸ τοῦ 1920 (καὶ εἰδικὰ τοῦ 1924) καὶ ἑξῆς, ἡ στάσις ἔναντι τῆς παναιρέσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ ἀναντίρρητα τὸ κριτήριον καὶ τὴν λυδίαν λίθον τῆς ὀρθοδοξίας ἑκάστου. 2. Ο ἀείμνηστος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ανδρέας Θεοδώρου ( 2004) περιέγραψε τὸν Οἰκουμενισμόν, ὡς «κάτι πολὺ χειρότερον τῆς παναιρέσεως» «ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὑπέρβασις, ἀμνήστευσις, παραθεώρησις, διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν νομιμοποίησις καὶ δικαίωσις τῶν αἱρέσεων» «ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ τῆς Ορθοδοξίας εἶναι νόσος πρὸς θάνατον!» «ὁ Οἰκουμενισμός, τὸ φοβερὸν τοῦτον θηρίον τῆς Αποκαλύψεως, τὸ δικέφαλον ἐκκλησιολογικὸν τέρας, περισφίγγει ἀσφυκτικῶς διὰ τῶν πλοκάμων του ὁλόκληρον τὸ ἄχραντον Σῶμα τῆς Ορθοδοξίας. Ο διαγραφόμενος ἐκ τοῦ τελευταίου τούτου κίνδυνος ἴσως εἶναι ὁ μεγαλύτερος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας» Ο μακαριστὸς Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κωνσταντῖνος Μουρατίδης ( ) εἶχε ἀποφανθῆ κατηγορηματικῶς, ὅτι «ἐν τῷ χώρῳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιῶν, [τοῦ κορυφαίου αὐτοῦ θεσμικοῦ ὀργάνου τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως], συντελεῖται ὅ,τι κατηγορηματικώτατα ὑπὸ τῆς δι- 13

16 δασκαλίας» τῶν Αγίων Πατέρων «ἀποκλείεται καὶ καταδικάζεται, ἤτοι ἡ συνεργασία μεταξὺ Ορθοδοξίας καὶ Αἱρέσεως καὶ ἀντιστοίχως Ορθοδόξων καὶ Αἱρετικῶν ἐπὶ θεμάτων Πίστεως, ὡς ἡ ἐν συνεργασίᾳ σύνταξις θεολογικῶν κειμένων καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ συμμετοχὴ εἰς λατρευτικὰς συνάξεις καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἐκπροσώπησις τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἐπὶ τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος κλπ.» πάντα δὲ ταῦτα συνιστοῦν «κατάφωρον παραβίασιν θεοπνεύστων ἱερῶν Κανόνων καὶ θεμελιωδῶν ἐκκλησιαστικῶν Αρχῶν, δι ἧς πλήττεται αὐτὴ αὕτη ἡ οὐσία καὶ ἡ ἐν γένει λυτρωτικὴ πορεία τῆς Ορθοδοξίας» Τὸ πρόσφατο «Διορθόδοξο Συνέδριο Θεσσαλονίκης» ( ), τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς θέμα: «Οἰκουμενισμός: Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις», μετὰ ἀπὸ ἑξήντα περίπου Εἰσηγήσεις, στὰ Πορίσματά του ἐχαρακτήρισε τὸν Οἰκουμενισμό, Διαχριστιανικὸ καὶ Διαθρησκειακό, ὡς «παναίρεση», ὡς τὴν «μεγαλύτερη ἐκκλησιολογικὴ αἵρεση στὴν ἱστορία τῆς Εκκλησίας», «μὲ βαρύτατες σωτηριολογικὲς ἐπιπτώσεις» καὶ διεκήρυξε ὅτι «οἱ διαθρησκειακὲς συναντήσεις καὶ οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι ἔχουν ὁδηγήσει σὲ ἀνεπίτρεπτο συγκρητισμό» 11. ε. Πρὸς τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἑνότητα 1. Τὸ ὅραμα τῆς εἰρηνεύσεως καὶ τῆς ἐπανενώσεως τῶν διηρημένων Ορθοδόξων, Αντι-οικουμενιστῶν καὶ Οἰκουμε- 14

17 νιστῶν, ἀπαιτεῖ τὶς ἑξῆς τρεῖς συγκεκριμένες, δραστικὲς καὶ σωτήριες, θεραπευτικὲς ἐνέργειες ἐκ μέρους τῶν Καινοτόμων, ἐν ταπεινώσει καὶ μετανοίᾳ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Πατερικῆς Ορθοδοξίας: 1α. Νὰ διακηρύξουν τὴν ἀποκλειστικότητα (exlusiveness) τῆς ὀρθοδόξου Εκκλησιολογίας καὶ Σωτηριολογίας 1β. Νὰ ἀποκηρύξουν τὴν συγκρητιστικὴ Οἰκουμενικὴ Κίνησι, ὡς καὶ τὴν περιεκτικότητα (comprehensiveness) τῆς οἰκουμενιστικῆς ἐκκλησιολογίας, ταυτοχρόνως δὲ νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ ὅλα τὰ θεσμικά της Οργανα. 1γ. Νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῶν Ορθοδόξων, μέσῳ τῆς ἐπανόδου στὸ «ἀπ αἰώνων κρατοῦν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ Εκκλησίᾳ Ιουλιανὸν ἡμερολόγιον», ἐφ ὅσον τοῦτο ἐθεωρεῖτο πάντοτε «ὡς μόνον ἁρμόζον τῇ Εκκλησίᾳ», «διὰ τὸ εἶναι πατροπαράδοτον καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀνέκαθεν κεκυρωμένον» Οἱ βαρύτατα καὶ ἀποκλειστικὰ ἔνοχοι τῆς τραγικῆς διαιρέσεως τῶν Ορθοδόξων, βεβαίως δὲ καὶ ὅλων τῶν συνεπειῶν αὐτῆς, εἶναι οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενισταί, οἱ ὁποῖοι ἄς ἀναλάβουν, ὅσο εἶναι ἀκόμη καιρός, τὶς εὐθῦνες τους, διότι κατὰ τὸν Ιερὸν Χρυσόστομο: «οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ Εκκλησίαν διαιρεθῆναι» καὶ «οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τὴν ἁμαρτίαν» 13. 5η Ιουλίου 2006 ἐκ.ἡμ. Οσίου Αθανασίου Αθωνίτου 15

18 1) Πρωτοδευτέρας Αγίας Συνόδου, Ιερὸς Κανὼν ΙΕ. / 2) Αγίων Αποστόλων, Ιερὸς Κανὼν ΛΑ Πρωτοδευτέρας Αγίας Συνόδου, Ιερὸς Κανὼν ΙΕ Μ. Βασιλείου, Ιερὸς Κανὼν Α. Βλ. καὶ Σχόλια στοὺς ἐν λόγῳ Ιεροὺς Κανόνας. / 3) Ανδρέου Θεοδώρου, Η Ορθοδοξία χθὲς καὶ σήμερον, σελ. 21, ἐκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθῆναι / 4) Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Αρθρα-Μελέται- Επιστολαί, τ. Α, σελ , ἐν Αθήναις / 5) Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, «Μία Ορθόδοξος Γνωμάτευσις καὶ Μαρτυρία», περιοδ. «Κοινωνία», Μάρτιος- Απρίλιος 1975, σελ / 6) Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου, PG τ. 99, στλ. 1045D/ Επιστολὴ ΛΘ, Θεοφίλῳ Ηγουμένῳ, E.L.I. / 7) Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου (ἐπιμέλ.), Πρακτικὰ καὶ Αποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου ( ), σελ. 72, 14, 6, 57 καὶ 189, Αθῆναι / 8) Αντωνίου Μ. Παπαδοπούλου, «Η Στάσις τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος ἔναντι τῶν Σχέσεων τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας πρὸς τοὺς Ετεροδόξους», στὸ Μαρτυρία καὶ Διακονία τῆς Ορθοδοξίας Σήμερα, τ. ΙΙ, σελ , ἐκδόσεις «Αδελφῶν Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 1998 Αρχιμ. Θεοκλήτου Α. Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία..., τ. Β, σελ , Αθῆναι / 9) Ανδρέου Θεοδώρου, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 21 καὶ 23. / 10) Κωνσταντίνου Δωρ. Μουρατίδου, Οἰκουμενικὴ Κίνησις - Ο σύγχρονος μέγας πειρασμὸς τῆς Ορθοδοξίας, σελ καὶ 87, ἐκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου», Αθῆναι / 11) «Διορθοδόξου Συνεδρίου Θεσσαλονίκης» ( ), Πορίσματα, ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1577/ , σελ. 5 περιοδ. «Θεοδρομία», Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004, σελ περιοδ. «Παρακαταθήκη», ἀριθ. 38/Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2004, σελ / 12) Βασιλείου Θ. Σταυρίδου - Εὐαγγελίας Α. Βαρέλλα, Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, σελ. 325, Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Εγκύκλιος τοῦ 1902, ἐκδόσεις «Π.Ι.Π.Μ.», Ανάλεκτα Βλατάδων - 47, Θεσσαλονίκη / 13) Ιεροῦ Χρυσοστόμου, PG τ. 62, στλ. 85/Εἰς τὴν πρὸς Εφεσίους, Ομιλία ΙΑ, 4. 16

19 ΜΕΡΟΣ Γ Εγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2007

20 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων

21 Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2007 Πρὸς μίαν βαθυτέραν πνευματικὴν ἐργασίαν Μετάνοια - Ταπείνωσις - Αγάπη «Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος» (Λουκ. ε 4) Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά Εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας, κατὰ τὸ νέον σωτήριον ἔτος 2007, ἡ θεία Χάρις, διὰ πρεσβειῶν τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου, νὰ αὐξήσῃ τὸν θεοφιλῆ ζῆλον μας πρὸς μίαν βαθυτέραν πνευματικὴν ἐργασίαν, διὰ τὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν καὶ μεταστοιχείωσίν μας. Ως ἐργασία πνευματικὴ εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν χαρακτηρίζεται ἐκείνη ἡ ἐργασία, ἡ ὁποία εἶναι καρποφόρος ἐν Πνεύματι Αγίῳ καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σταθερὰ ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐμπαθείας, εἰς τὸ κατὰ φύσιν τῆς θεραπευμένης καρδίας μας καὶ περαιτέρω μᾶς ἀναβιβάζει εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν τῆς ἁγιότητος καὶ θεώσεως. 19

22 Κεντρικὴν θέσιν εἰς τὴν θεωτικὴν αὐτὴν πορείαν κατέχει ἡ μετάνοια, κυρίως καὶ πρωτίστως ὡς διαρκὴς ἐσωτερικὴ ἐργασία, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Αγιοι, «ἐγκεντρίζεται πᾶσα ἐπουράνιος κατάστασις, ὅτι συγκοινωνός ἐστι [αὕτη] τῆς Θεότητος» 1. Δηλαδή, εἰς τὴν εὐλογημένην μετάνοιαν μπολιάζεται ὅλη ἡ ἐπουράνιος πραγματικότης, διότι αὐτὴ μᾶς φέρει εἰς κοινωνίαν μὲ τὴν Θεότητα διὰ μέσου τῆς μετανοίας κοινωνεῖ ὁ μετανοῶν τῆς θείας Χάριτος, μπολιάζεται μὲ τὴν ἐπουράνιον ζωήν, ἀποκτᾶ ἐπουράνιον ἦθος, «ὁμοήθειαν Θεοῦ» 2. Η διαρκὴς μετάνοια, ὡς βαθὺ ἐσωτερικὸ βίωμα, εἶναι ἀλληλένδετος μὲ τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀδιάλειπτον αὐτομεμψίαν, ἡ ὁποία κατανύσσει τὴν καρδίαν, συνάγει τὸν νοῦν εἰς αὐτὴν καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὴν καρδιακὴν προσευχήν. Η πεῖρα τῶν Αγίων μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι «ὅπου βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ τοῦ Θεοῦ δόξα βρύει (ἀναβλύζει)» διότι «τὰ μυστήρια [τῆς Βασιλείας] τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται» 3. Ο ταπεινούμενος μετανοεῖ καὶ ὁ μετανοῶν ἀγαπᾶ τότε, προσεγγίζει εἰς τὰ βαθύτατα βιώματα ἐκείνου τοῦ τόσον εὐλογημένου Στάρετς Παύλου, διὰ τὸν ὁποῖον ἔγραψεν ὁ σύγχρονός του μεγάλος ρῶσος συγγραφεὺς Νικολάϊ Λεσκὼφ ( 1895): «Αν τὸν ὑβρίσω, μὲ εὐλογεῖ καὶ ἄν τὸν κτυπήσω, ὑποκλίνεται ἐνώπιόν μου ἕως τὸ χῶμα. Ανθρωπος τοιαύτης ταπεινώσεως εἶναι ἀνίκητος ἀπὸ τί νὰ φοβηθῇ, ἐφ ὅσον προ 20

23 τιμᾶ νὰ κολασθῇ αὐτὸς καὶ ὄχι ἐγώ;!... Αὐτὸς μὲ τὴν ταπείνωσίν του θὰ διώξῃ ἀπὸ τὴν κόλασιν ὅλους τοὺς δαίμονας καὶ θὰ τοὺς κάμῃ νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὸν Θεόν... Θὰ τὸν βασανίζουν καὶ αὐτὸς θὰ παρακαλῇ: Βασανίσατέ με σκληρότερα, διότι τὸ ἀξίζω!... Ο ἴδιος ὁ διάβολος δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἀνθέξῃ εἰς τόσην ταπείνωσιν... Θὰ κουρασθῇ νὰ τὸν δέρνῃ... Καὶ εἰς τὸ τέλος, θὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ἀδυναμίαν του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ Οποῖος ἐδημιούργησε μίαν τοιαύτην ἀγάπην καὶ ταπείνωσιν... Καὶ θὰ κοκκινίσῃ ἀπὸ ἐντροπὴν ἐνώπιόν Του...» 4. Ας ἀποδιώξουμε λοιπὸν τὴν ἀναισθησίαν καὶ τὴν ξηρότητα καὶ τὴν δυσκινησίαν τῆς καρδίας μας, ἐργαζόμενοι βαθύτερα καὶ συνεπέστερα μὲ τὴν μετάνοιαν, τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑποτασσόμεθα πλήρως εἰς τὸν Θεὸν καὶ συσταυρούμεθα μὲ τὸν Χριστόν, τοιουτοτρόπως δὲ ἡ καρδία μας ἀναβλύζει τοὺς θαυμαστοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος, εἰς δόξαν τοῦ Πατρός, δι Υἱοῦ, ἐν Αγίῳ Πνεύματι. Αμήν! Ο Μητροπολίτης καὶ Καθηγούμενος Ο Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων 1) Οσίου Εφραὶμ Σύρου, Εργα τ. Ε, σελ. 9, ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη / 2) Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου, PG τ. 5, στλ. 668Β/Μαγνησιεῦσιν, VI. / 3) Αββᾶ Ισαὰκ Σύρου, Λόγοι Ε καὶ ΙΑ, σελ. 29 καὶ 46, ἐν Λειψίᾳ / 4) Πρβλ. Σόλωνος Νινίκα, Ρωσικὸ Γεροντικό, σελ. 70, Αθήνα

24 Αρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς Σουτσάβαν Ρουμανίας, Κυριακὴ ἐκ.ἡμ. Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας, περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τοὺς Επισκόπους Σύδνεϋ κ. Χρυσόστομον καὶ Μεθώνης κ. Αμβρόσιον τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, καὶ τοὺς Ρουμάνους Επισκόπους κ.κ. Δημοσθένην καὶ Γεννάδιον. 22

25 ΜΕΡΟΣ Δ «Τυπικὸν» 1. Κυριακοδρόμιον 2. Μηνολόγιον/ Εορτολόγιον 3. Νηστειοδρόμιον

26 ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2007 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. 1 Περιτομῆς Εορτῆς πλ. β Θ 8 Μετὰ τὰ Φῶτα βαρὺς Ι 15 ΙΣΤ Λουκᾶ ΛΓ πλ. δ ΙΑ 22 ΙΖ Λουκᾶ ΛΔ α Α 29 Αποκρέω β Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 Τυροφάγου γ Γ 12 Α Νηστειῶν δ Δ 19 Β Νηστειῶν πλ. α Ε 26 Γ Νηστειῶν πλ. β ΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 5 Δ Νηστειῶν βαρὺς Ζ 12 Ε Νηστειῶν πλ. δ Η 19 Βαΐων 26 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Α 2 Β Θωμᾶ Β Α 9 Γ Μυροφόρων Γ β Δ 16 Δ Παραλύτου Δ γ Ε 23 Ε Σαμαρείτιδος Αγίου δ Ζ 30 ΣΤ Τυφλοῦ ΣΤ πλ. α Η 7 Ζ Αγίων Πατέρων Ζ πλ. β Ι 14 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Η 21 Α Αγίων Πάντων Αγίου πλ. δ Α 28 Β Ματθαίου Β α Β 4 Γ Ματθαίου Γ β Γ 11 Δ Ματθαίου Δ γ Δ 18 Ε Ματθαίου Ε δ Ε 25 ΣΤ Ματθαίου ΣΤ πλ. α ΣΤ

27 ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2007 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. 2 Ζ Ματθαίου Θεοτόκου πλ. β Ζ 9 Η Ματθαίου Η βαρὺς Η 16 Αγ. Πατέρων Πατέρων πλ. δ Θ 23 Ι Ματθαίου Ι α Ι 30 ΙΑ Ματθαίου ΙΑ β ΙΑ 6 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Εορτῆς 13 ΙΓ Ματθαίου ΙΓ δ Β 20 ΙΔ Ματθαίου ΙΔ πλ. α Γ 27 ΙΕ Ματθαίου ΙΕ πλ. β Δ 3 ΙΣΤ Ματθαίου ΙΣΤ βαρὺς Ε 10 Πρὸ ὑψ.τ.σταυροῦ ΚΒ πλ. δ ΣΤ 17 Μετὰ ὕψ.τ.σταυροῦ ΚΑ α Ζ 24 Α Λουκᾶ Αγίας β Η 1 Β Λουκᾶ Κ γ Θ 8 Γ Λουκᾶ ΚΑ δ Ι 15 Δ Λουκᾶ Πατέρων πλ. α ΙΑ 22 ΣΤ Λουκᾶ ΚΓ πλ. β Α 29 Ζ Λουκᾶ ΚΔ βαρὺς Β 5 Ε Λουκᾶ ΚΕ πλ. δ Γ 12 Η Λουκᾶ Αγίου α Δ 19 Θ Λουκᾶ ΚΖ β Ε 26 ΙΓ Λουκᾶ ΚΗ γ ΣΤ 3 ΙΔ Λουκᾶ ΚΘ δ Ζ 10 Ι Λουκᾶ Λ πλ. α Η 17 ΙΑ Λουκᾶ ΛΑ πλ. β Θ 24 Πρὸ ΧΡ Γεννήσεως βαρὺς Ι 31 Μετὰ ΧΡ Γέννησιν πλ. δ ΙΑ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ Κ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Βασιλείου Μ Δ Σιλβέστρου π. Ρώμης, Σεραφεὶμ Σάρωφ ὁσ Τ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος Λεσβ Τ 70 Απ/λων Σύναξις, Θεοκτίστου ὁσίου 5 18 Π Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσ Π ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 7 20 Σ Τιμίου Προδρόμου Σύναξις 8 21 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσ Δ Πολυεύκτου μάρτυρος Τ Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς Τ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσ., Βιταλίου ὁσ Π Τατιανῆς μάρτυρος Π Ερμύλου & Στρατονίκου μ/ρων, Μαξίμου Καυσ/του Σ Αββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθώ, Σάββα ἀρχιεπ. Σερβίας Κ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.). Ιωάννου Καλυβ. ὁσ Δ Πέτρου Απ/λου προσκύνησις τ. Αλύσεως Τ Αντωνίου Μεγάλου ὁσίου Τ Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας 19 1 Π Μακαρίου ὁσίου, Μάρκου Εφέσου Εὐγενικοῦ 20 2 Π Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου 21 3 Σ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μ/ρος 22 4 Κ ΙΖ ΛΟΥΚΑ ( Ασώτου). Τιμοθέου Απ/λου 23 5 Δ Κλήμεντος & Αγαθαγγέλου μ/ρων 24 6 Τ Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων 25 7 Τ Γρηγορίου ΚΠόλεως Θεολόγου 26 8 Π Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ 27 9 Π Ιωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδὴ Σ Α Ψυχοσάββατον. Εφραὶμ & Ισαὰκ τῶν Σύρων ὁσ Κ ΑΠΟΚΡΕΩ. Ιγνατίου Θεοφόρου ἀνακ/δὴ Δ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Τ Κύρου & Ιωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

29 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1 Περιτομῆς Κολασ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Μετὰ τὰ Φῶτα Εφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ ΙΣΤ Λουκᾶ Β Τιμοθ. γ Λουκ. ιη ΙΖ Λουκᾶ Α Κορ. στ Λουκ. ιε Αποκρέω Α Κορ. η 8-θ 2 Ματθ. κε Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιανουαρίου Τὴν 4ην καὶ 6ην: κατάλυσις εἰς πάντα. Τὴν 5ην, παραμονὴν Θεοφανίων: αὐστηρὰ νηστεία. Τὴν 11ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 13ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 18ην καὶ τὴν 20ήν: κατάλυσις εἰς πάντα (πρώτη ἑβδομὰς Τριωδίου). Τὴν 25ην καὶ τὴν 27ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Απὸ 30.1 ἕως 5.2: Κατάλυσις εἰς πάντα, πλήν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς). Διευκρίνισις: Σημειοῦνται διὰ σταυροῦ ( ) αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἰδιάζουσα σημασίαν εἰς τὸν ἐτήσιον ἑορτολογικὸν κύκλον, ὡς καὶ ἐκεῖναι, κατὰ τὰς ὁποίας, λόγῳ μεγάλης Εορτῆς, ἔχομεν ἀργίαν καὶ γίνεται ἡ ἀνάλογος κατάλυσις τῆς νηστείας. 27

30 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 28. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ Τ Τρύφωνος μ/ρος, Περπετούας κλπ. μ/ρων 2 15 Π ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 3 16 Π Συμεὼν Θεοδόχου & Αννης προφ. Σύναξις 4 17 Σ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Οσίων 5 18 Κ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Αγάθης μάρτυρος 6 19 Δ Καθαρὰ Δευτέρα. ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 7 20 Τ Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ 8 21 Τ Θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφ Π Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ., Πέτρου Δαμασκηνοῦ Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Χαραλάμπους ἱερ/ρος Σ Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα κολλύβων Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ορθοδοξίας) Δ Μαρτινιανοῦ ὁσ., Συμεὼν μυροβλύτου ὁσ Τ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου Τ Ονησίμου Αποστόλου 16 1 Π Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως 17 2 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Θεοδώρου Τήρωνος μεγ/ρος 18 3 Σ Λέοντος πάπα Ρώμης, Αγαπητοῦ ἐπ. Σινάου 19 4 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Αγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ) 20 5 Δ Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης 21 6 Τ Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Αντιοχείας 22 7 Τ Μαρτύρων ἐν τοῖς Εὐγενίου εὕρ. Λειψάνων 23 8 Π Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος 24 9 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Τ. Προδρ. Α & Β εὕρ. τ. Κεφ Σ Ταρασίου πατριάρχου ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως) Δ Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁσίου Τ Βασιλείου ὁμολ. ὁσ., Προτερίου Αλεξανδρείας ΜΑΡΤΙΟΣ

31 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 5 Τυροφάγου Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ Α Νηστειῶν Εβρ. ια 24-26, Ιωάν. α Β Νηστειῶν Εβρ. α 10-β 3 Μάρκ. β Γ Νηστειῶν Εβρ. δ 14-ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου Απὸ 30.1 ἕως 5.2: Κατάλυσις εἰς πάντα, πλήν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς). Περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ( ): Απὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 24ην: Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 29

32 ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ Τ Εὐδοκίας ἀπὸ Σαμαρειτῶν ὁσιομ/ρος 2 15 Π Ησυχίου τοῦ συγκλητικοῦ μ/ρος 3 16 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Εὐτροπίου κλπ. μ/ρων 4 17 Σ Γερασίμου Ιορδανίτου ὁσ Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Οσ. Ιωάννου Κλίμακος) 6 19 Δ 42 ἐν Αμορίῳ μαρτύρων 7 20 Τ 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ὁσ. Σαλαμῖνος 8 21 Τ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ 9 22 Π ΜΕΓ. ΚΑΝΟΝΟΣ. 40 ἐν Σεβαστείᾳ μεγ/ρων Π Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων Σ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ. Σωφρονίου Ιεροσ/μων Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Οσ. Μαρίας Αἰγυπτίας) Δ Νικηφόρου ΚΠόλεως ἀνακομιδὴ λειψάνου Τ Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου Τ Αγαπίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων Π Σαβίνου μ/ρος, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ Π Αλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ὁσίου Σ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Κυρίλλου Ιεροσ/μων 19 1 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Χρυσάνθου & Δαρείας μ/ρων 20 2 Δ Μ. Δευτέρα. 44 Αγιοσαββαϊτῶν ἀναιρεθέντων 21 3 Τ Μ. Τρίτη. Ιακώβου ἐπ. ὁμολογητοῦ 22 4 Τ Μ. Τετάρτη. Βασιλείου Αγκυρανῶν ἱερ/ρος 23 5 Π Μ. Πέμπτη. Νίκωνος κλπ. ὁσιομ/ρων 24 6 Π Μ. Παρασκευή. Αρτέμονος ἐπ. Σελευκείας 25 7 Σ Μ. Σάββατον. Η Θεόσωμος Ταφὴ 26 8 Κ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΚ* 27 9 Δ Δευτέρα Διακαινησίμου. Ματρώνης μ/ρος Τ ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης Τ Μάρκου ἐπ. Αρεθουσίων, Διαδόχου ἐπ. Φωτικῆς Π Ιωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου Π ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Υπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερ/ρος ΑΠΡΙΛΙΟΣ

33 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 5 Δ Νηστειῶν Εβρ. στ Μάρκ. θ Ε Νηστειῶν Εβρ. θ Μάρκ. ι Βαΐων Φιλιπ. δ 4-9 Ιωάν. ιβ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Πράξ. α 1-8 Ιωάν. α 1-17 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Μαρτίου Περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ( ): Απὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 9ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 19ην: κατάλυσις ἰχθύος. Μεγάλη Εβδομὰς (20ῆς-25ης): αὐστηρὰ νηστεία. Διακαινήσιμος Εβδομὰς ( ): Κατάλυσις εἰς πάντα. * Η Εορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ΘΚ συνεορτάζεται τὴν 26ην μὲ τὸ Αγιον Πάσχα. 31

34 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 30. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ Σ Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁσίας 2 15 Κ Β ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ). Τίτου θαυμ/ργοῦ ὁσ Δ Νικήτα ὁμολ/τοῦ ὁσ., Ιωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου 4 17 Τ Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσ., Θεωνᾶ Θεσ/νίκης 5 18 Τ Κλαυδίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 6 19 Π Εὐτυχίου πατρ. ΚΠόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου 7 20 Π Καλλιοπίου μ/ρος, Γεωργίου ἐπ. Μυτιλήνης 8 21 Σ Ηρωδίωνος κλπ. Απ/λων, Καιλεστίνου π. Ρώμης 9 22 Κ Γ ΙΩΑΝ. (Μυροφόρων). Εὐψυχίου μ/ρος Δ Τερεντίου κλπ. μ/ρων, Γρηγορίου Ε πατρ. ΚΠ Τ Αντίπα Περγάμου, Καλλινίκου ἐν Ρουμανίᾳ Τ Βασιλείου ἐπ. Παρίου, Ακακίου Καυσοκαλυβίτου ὁσ Π Μαρτίνου πάπα Ρώμης Π Αριστάρχου κλπ. Απ., Θωμαΐδος σωφρονεστάτης Σ Κρήσκεντος μάρτυρος Κ Δ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου). Αγάπης κλπ. μ/ρων Δ Συμεὼν Περσίδος ἱερ/ρος, Μακαρίου Κορίνθου 18 1 Τ Ιωάννου ὁσίου, Αθανασίας ἐν Αἰγίνῃ ὁσίας 19 2 Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Παφνουτίου ἱερ/ρος 20 3 Π Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσ., Αθανασίου Μετεωρίτου 21 4 Π Ιανουαρίου ἱερ/ρος, Αναστασίου Σιναΐτου ὁσ Σ Θεοδώρου Συκεώτου ἐπ. Αναστασιουπόλεως 23 6 Κ Ε ΙΩΑΝ. (Σαμαρείτιδος). Γεωργίου Μεγ/ρος 24 7 Δ Ελισάβετ θαυματουργοῦ ὁσίας 25 8 Τ Μάρκου Αποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 26 9 Τ Βασιλέως ἐπ. Αμασείας ἱερ/ρος Π Συμεὼν ἐπ. Ιεροσολύμων συγγενοῦς Κυρίου Π 9 ἐν Κυζίκῳ μαρτύρων Σ Ιάσονος & Σωσιπάτρου Αποστόλων Κ ΣΤ ΙΩΑΝ. (Τυφλοῦ). Ιακώβου Ζεβεδαίου Απ. ΜΑΪΟΣ

35 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 2 Β Θωμᾶ Πράξ. ε Ιωάν. κ Γ Μυροφόρων Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 16 Δ Παραλύτου Πράξ. θ Ιωάν. ε Ε Σαμαρείτιδος Πράξ. ιβ 1-11 ( Αγίου) Ιωάν. δ ΣΤ Τυφλοῦ Πράξ. ιστ Ιωάν. θ 1-38 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Απριλίου Περίοδος Πεντηκοσταρίου ( ): εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 19ην: Κατάλυσις ἰχθύος. 33

36 ΜΑΪΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ Δ Ιερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου 2 15 Τ Αθανασίου Μ. ἀνακομιδὴ λειψάνου 3 16 Τ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ. Τιμοθέου & Μαύρας μ Π ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 5 18 Π Εἰρήνης μεγ/ρος, Εφραὶμ νεοφανοῦς ἱερ/ρος 6 19 Σ Ιὼβ δικαίου, Σεραφεὶμ Δομβοΐτου ὁσ Κ Ζ ΙΩΑΝΝΟΥ. 318 Πατέρων Α Οἰκ. Συνόδου 8 21 Δ Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, Αρσενίου Μ. ὁσ Τ Ησαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος Τ Σίμωνος Ζηλωτοῦ Αποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ Π Μωκίου ἱερ/ρος, Μεθοδίου & Κυρίλλου ἰσαπ Π Επιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ ΚΠόλεως Σ Β Ψυχοσάββατον. Γλυκερίας μάρτυρος Κ Η ΙΩΑΝΝΟΥ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Παχωμίου Μ. ὁσ Τ Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου Τ Ανδρονίκου καὶ Ιουνίας Αποστόλων Π Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 19 1 Π Πατρικίου ἐπ. Προύσης ἱερ/ρος 20 2 Σ Θαλλελαίου μ., Νικήτα, Ιωσὴφ & Ιωάννου ἐν Χίῳ 21 3 Κ Α ΜΑΤΘ. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ. Κων/νου & Ελένης 22 4 Δ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Βασιλίσκου μάρτυρος 23 5 Τ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολογητοῦ 24 6 Τ Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτου ὁσίου 25 7 Π Ιωάννου Προδρόμου Γ εὕρεσις Τ. Κεφαλῆς 26 8 Π Κάρπου Απ/λου ἐκ τῶν Σ Ελλαδίου ἱερ/ρος, Ιωάννου τοῦ Ρώσου Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Αγιορειτῶν Πατέρων Δ Θεοδοσίας μ/ρος. ΑΛΩΣΙΣ ΚΠΟΛΕΩΣ Τ Ισαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσ Τ Ερμείου μ/ρος, Πετρονίλλας θυγ. ἀπ. Πέτρου ΙΟΥΝΙΟΣ

37 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 7 Ζ Αγ. Πατέρων Πράξ. κ 16-18, Ιωάν. ιζ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πράξ. β 1-11 Ιωάν. ζ 37-52, η Α Αγ. Πάντων Πράξ. κστ 1, Ματθ. ι 32-33, 37-38, ( Αγίου) ιθ Β Ματθαίου Ρωμ. β Ματθ. δ Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Μαΐου Περίοδος Πεντηκοσταρίου ( ): εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 3ην: κατάλυσις ἰχθύος. Εβδομὰς τοῦ Αγίου Πνεύματος (15ης-21ης): κατάλυσις εἰς πάντα. Περίοδος νηστείας Αγίων Αποστόλων ( ): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος. 35

38 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 30. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ Π Ιουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 2 15 Π Νικηφόρου πατρ. ΚΠ, Ιωάννου Σουτσάβας νεομ Σ Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος 4 17 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Νεομαρτύρων Πάντων 5 18 Δ Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερ/ρος 6 19 Τ Ιλαρίωνος ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσ Τ Θεοδότου ἱερ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ὁσ Π Θεοδώρου στρατ/του Αν/δή, Καλλιόπης μ/ρος 9 22 Π Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Σ Αλεξάνδρου & Αντωνίνης μ., Ιωάννου Τομπὸλσκ Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Δ Ονουφρίου Αἰγυπτίου ὁσ., Πέτρου Αθωνίτου Τ Ακυλίνης μάρτυρος Τ Ελισαίου προφήτου, Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁμολ Π Αμὼς προφήτου, Γλυκερίου νέου ὁμολ. Ρουμανίας Π Τύχωνος ἐπ. Αμαθοῦντος Κύπρου Σ Ισαύρου κλπ. μ/ρων, Μανουὴλ κλπ. μ/ρων 18 1 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Λεοντίου μάρτυρος 19 2 Δ Ιούδα Απ., Παϊσίου Μ., Ιωάννου ἀρχιεπ. Σαγγάης 20 3 Τ ΘΚ Οδηγητρίας. Μεθοδίου Πατάρων ἱερ/ρος 21 4 Τ Ιουλιανοῦ Ταρσέως μάρτυρος 22 5 Π Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερ/ρος 23 6 Π Αγριππίνης μάρτυρος, Βαρβάρου μυροβλ. ὁσ Σ Τ. Προδρόμου Ιωάννου Γενέθλιον 25 8 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος 26 9 Δ Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁσίου Τ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσίου Τ Κύρου & Ιωάννου Αναργύρων Π Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Απ/λων Π ΙΒ Αγίων Αποστόλων Σύναξις ΙΟΥΛΙΟΣ

39 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 4 Γ Ματθαίου Ρωμ. ε 1-10 Ματθ. στ Δ Ματθαίου Ρωμ. στ Ματθ. η Ε Ματθαίου Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28-θ 1 10 ΣΤ Ματθαίου Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιουνίου Περίοδος νηστείας Αγίων Αποστόλων ( ): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 29ην: κατάλυσις εἰς πάντα. Τὴν 30ήν: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 37

40 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η Ημέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ Σ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης Αναργύρων 2 15 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τ. Εσθῆτος ΘΚ Κατάθεσις 3 16 Δ ΘΚ Γαλακτοτροφούσης. Υακίνθου μ/ρος 4 17 Τ Ανδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης 5 18 Τ Αθανασίου Αθωνίτου ὁσ., Λαμπαδοῦ ὁσ Π Σισώη Μ. ὁσ., Ιουλιανῆς Ολσάνσκαγιας ὁσ Π Κυριακῆς μεγ/ρος, Θωμᾶ Μαλεΐνου ὁσ Σ Προκοπίου μεγ/ρος, Θεοφίλου μυροβλύτου ὁσ Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παγκρατίου ἱερ/ρος Δ 45 ἐν Νικοπόλει μ/ρων, Αντωνίου ἐν Κιέβῳ ὁσ Τ Εὐφημίας πανευφήμου μεγ/ρος, Ολγας ἰσαπ Τ Πρόκλου & Ιλαρίου μ/ρων, Βερονίκης αἱμορ Π Γαβριὴλ Αρχ/λου Σύναξις. Γολινδοὺχ μ/ρος Π Ακύλα Απ/λου, Νικοδήμου Αγιορείτου ὁσ Σ Κηρύκου & Ιουλίττης μαρτύρων Κ Αγίων Πατέρων τῶν 7 Οἰκουμενικῶν Συνόδων Δ Μαρίνης μεγαλομάρτυρος Τ Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος 19 1 Τ Μακρίνης ὁσ., Σεραφεὶμ Σάρωφ ἀν/δὴ 20 2 Π Ηλιοὺ τοῦ Θεσβίτου προφήτου 21 3 Π Ιωάννου ὁσ. & Συμεὼν διὰ ΧΡ σαλοῦ 22 4 Σ Μαρίας Μαγδαληνῆς ἰσαπ., Μαρκέλλης ἐν Χίῳ 23 5 Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φωκᾶ ἱερ/ρος, Πελαγίας Τηνίας 24 6 Δ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος 25 7 Τ Αννης Θεοπρομήτορος Κοίμησις 26 8 Τ Παρασκευῆς ὁσιομ/ρος, Ερμολάου ἱερ/ρος 27 9 Π Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ μεγ/ρος Π Προχόρου κλπ. Απ/λων, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Σ Καλλινίκου μ/ρος, Θεοδότης μ/ρος Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σίλα, Σιλουανοῦ κλπ. Απ/λων Δ Εὐδοκίμου δικαίου, Ιωσὴφ ἀπὸ Αριμαθαίας ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

41 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 2 Ζ Ματθαίου Εβρ. θ 1-7 (ΘΚ) Ματθ. θ Η Ματθαίου Α Κορ. α Ματθ. ιδ Αγίων Πατέρων Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε Ι Ματθαίου Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ ΙΑ Ματθαίου Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Ιουλίου Τὴν 5ην καὶ 26ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 7ην, 12ην, 14ην, 19ην, 21ην καὶ 28ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). 39

42 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ Τ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Αγίων Μακκαβαίων 2 15 Τ Στεφάνου πρωτ/ρος ἀν/δὴ Λειψάνου 3 16 Π Ισαακίου, Δαλμάτου & Φαύστου ὁσίων 4 17 Π 7 Παίδων ἐν Εφέσῳ 5 18 Σ Εὐσιγνίου μάρτυρος 6 19 Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 7 20 Δ Δομετίου ὁσιομ/ρος, Θεοδοσίου Αργους ὁσ Τ Αἰμιλιανοῦ ἐπ. Κυζίκου ὁμολ/τοῦ 9 22 Τ Ματθία συμψήφου Απ/λου ἐκ τῶν ΙΒ Π Λαυρεντίου, Ιππολύτου & Ξύστου μ/ρων Π Εὔπλου διακ. μ/ρος, Νήφωνος πατρ. ΚΠόλεως Σ Φωτίου & Ανικήτου μαρτύρων Κ ΙΓ ΜΑΤΘ. Μαξίμου ὁμολ. μετάθεσις λειψ Δ Μιχαίου προφήτου Τ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τ Αγ. Μανδηλίου, Διομήδους, Γερασίμου Κεφ/νίας Π Μύρωνος μάρτυρος Π Φλώρου & Λαύρου μ/ρων 19 1 Σ Ανδρέου στρατηλάτου & λοιπῶν 2593 μ/ρων 20 2 Κ ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σαμουὴλ προφήτου 21 3 Δ Θαδδαίου Απ/λου, Νεκταρίου Αἰγίνης ἀν/δὴ 22 4 Τ ΘΚ Προυσιωτίσσης. Αγαθονίκου μ/ρος 23 5 Τ Απόδοσις Κοιμήσεως ΘΚ. Λούππου μάρτυρος 24 6 Π Εὐτυχοῦς ἱερ/ρος, Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἰσαποστόλου 25 7 Π Βαρθολομαίου & Τίτου Αποστόλων 26 8 Σ Αδριανοῦ & Ναταλίας μ/ρων, Ιωάσαφ Ινδιῶν 27 9 Κ ΙΕ ΜΑΤΘ. Ποιμένος ὁσ., Φανουρίου μ/ρος Δ Μωϋσέως Αἰθίοπος ὁσίου Τ Ιωάννου Προδρόμου ἀποτομὴ τ. Κεφαλῆς Τ Αλεξάνδρου κλπ. ΚΠόλεως, Βρυαίνης ὁσίας Π Τιμίας Ζώνης ΘΚ Κατάθεσις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

43 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6 Μεταμορφώσεως Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ ΙΓ Ματθαίου Α Κορ. ιστ Ματθ. κα ΙΔ Ματθαίου Β Κορ. α 21-β 4 Ματθ. κβ ΙΕ Ματθαίου Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. κβ Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Αὐγούστου Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου (1ης-14ης): Απὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 6ην: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 15ην: κατάλυσις εἰς πάντα. Τὴν 16ην, 18ην, 23ην, 25ην καὶ 30ήν: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 29ην: αὐστηρὰ νηστεία. 41

44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 30. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ Π ΑΡΧΗ ΕΚΚΛ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. Συμεὼν στυλίτου 2 15 Σ Μάμαντος μ/ρος, Ιωάννου Νηστευτοῦ ὁσ Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘ. Ανθίμου ἱερ/ρος, Θεοκτίστου ὁσ Δ Μωϋσέως Θεόπτου προφ., Βαβύλα ἱερ/ρος 5 18 Τ Ζαχαρίου προφήτου πατρὸς Τ. Προδρόμου 6 19 Τ Μιχαὴλ Αρχ/λου θαῦμα ἐν Χώναις 7 20 Π Σώζοντος μ/ρος, Κασσιανῆς ποιητρίας ὁσ Π ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 22 Σ Ιωακεὶμ & Αννης Θεοπατόρων, Σεβηριανοῦ μ Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Τριῶν Παρθενομ/ρων Δ Θεοδώρας ὁσ., Εὐφροσύνου, Σιλουανοῦ Αθωνίτου Τ Αὐτονόμου ἐπ. Πρεναίστου ἱερ/ρος Τ Εγκαίνια Ναοῦ Αναστάσεως. Κορνηλίου μ/ρος Π ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Π Νικήτα μεγ/ρος, Βησσαρίωνος ἀρχιεπ. Λαρίσης Σ Εὐφημίας πανευφήμου μεγ/ρος Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας & τέκνων μ/ρων 18 1 Δ Εὐμενίου Γορτύνης θαυμ/ργοῦ, Ρωμύλου ὁσ Τ Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μ/ρων 20 3 Τ Εὐσταθίου Πλακίδα & τῆς συνοδίας αὐτοῦ 21 4 Π Κοδράτου ἐν Μαγνησίᾳ Απ/λου, Ιωνᾶ προφήτου 22 5 Π Φωκᾶ ἱερ/ρος, Κοσμᾶ Ζωγραφίτου ὁσίου 23 6 Σ Ιωάννου Προδρόμου Σύλληψις 24 7 Κ Α ΛΟΥΚΑ. ΘΚ Μυρτιδιωτίσσης. Θέκλης ἰσαπ Δ Εὐφροσύνης & Παφνουτίου, Σεργίου Ράδονεζ ὁσ Τ Ιωάννου Θεολόγου Μετάστασις Τ Καλλιστράτου μ/ρος, Ακυλίνης νέας παρθ/ρος Π Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ ὁσίου Π Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ ὁσίου Σ Γρηγορίου Αρμενίας ἱερ/ρος, Ριψιμίας κλπ. μ/ρ ων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

45 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 3 ΙΣΤ Ματθαίου Β Κορ. στ 1-10 Ματθ. κε Πρὸ Υψ. Τ. Σταυροῦ Γαλ. στ Ιωάν. γ Μετὰ Υψ.Τ.Σταυροῦ Γαλ. β Μάρκ. η 34-θ 1 24 Α Λουκᾶ Β Τιμοθ. γ Λουκ. ε 1-11 ( Αγίας) Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου Τὴν 1ην, 6ην, 13ην καὶ 20ήν: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 8ην: κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 14ην: αὐστηρὰ νηστεία. Τὴν 15ην, 22αν, 27ην καὶ 29ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). 43

46 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ Κ Β ΛΟΥΚΑ. Αγ. Σκέπης. ΘΚ Γοργοεπ., Αναν. Απ Δ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ Μ/ΡΩΝ 3 16 Τ Διονυσίου Αρεοπαγίτου ἱερ/ρος 4 17 Τ Ιεροθέου ἐπ. Αθηνῶν 5 18 Π Χαριτίνης μ/ρος, Μεθοδίας ἐν Κιμώλῳ ὁσ Π Θωμᾶ Αποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ 7 20 Σ Σεργίου & Βάκχου μαρτύρων 8 21 Κ Γ ΛΟΥΚΑ. Πελαγίας ὁσίας 9 22 Δ Ιακώβου Αλφαίου Απ., Ανδρονίκου & Αθανασίας Τ Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ/ρων Τ Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ Π Πρόβου, Ταράχου μ/ρων, Συμεὼν νέου Θεολόγου Π Κάρπου, Παπύλου κλπ. μ/ρων, Χρυσῆς νεομ/ρος Σ Ναζαρίου κλπ. μ/ρων, Κοσμᾶ ποιητοῦ ὁσ Κ Δ ΛΟΥΚΑ. Αγ. Πατέρων Ζ Οἰκ. Συνόδου Δ Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου μ/ρος Τ Ωσηὲ προφ., Ανδρέου ἐν Κρίσει ὁσιομ/ρος Τ Λουκᾶ Αποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 19 1 Π Ιωὴλ προφ., Οὐάρου μ., Ιω. Κροστάνδης 20 2 Π Αρτεμίου μ/ρος, Γερασίμου Κεφ/νίας ὁσ. ἀν/δὴ 21 3 Σ Ιλαρίωνος Μ. ὁσ., Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ ἀν/δὴ 22 4 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ. Αβερκίου Ιεραπόλεως ἰσαπ/λου 23 5 Δ Ιακώβου Αδελφοθέου Αποστόλου 24 6 Τ Αρέθα μεγ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 25 7 Τ Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μ/ρων 26 8 Π Δημητρίου Μυροβλύτου μεγ/ρος 27 9 Π Νέστορος ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος Σ Τερεντίου κλπ. μ/ρων, Στεφάνου ὁσ., Αθανασίου ΚΠ Κ Ζ ΛΟΥΚΑ. Αναστασίας Ρωμαίας, Αβραμίου ὁσ Δ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ/ρων, Κλεόπα Απ/λου Τ Στάχυος κλπ. Απ. ἐκ τῶν 70, Επιμάχου μ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

47 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1 Β Λουκᾶ Γαλ. α Λουκ. στ Γ Λουκᾶ Γαλ. β Λουκ. ζ Δ Λουκᾶ Τίτ. γ 8-15 (Πατέρων) Λουκ. η ΣΤ Λουκᾶ Εφεσ. β 4-10 Λουκ. η Ζ Λουκᾶ Εφεσ. β Λουκ. η Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Οκτωβρίου Τὴν 4ην, 11ην, 13ην, 20ήν, 25ην καὶ 27ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τὴν 6ην καὶ 18ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. 45

48 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 30. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ Τ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Αναργ., Ελένης ἐκ Σινώπης 2 15 Π Ακινδύνου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων 3 16 Π Ακεψιμᾶ κλπ. μ., Γεωργίου Μεγ/ρος ἀνακομιδὴ 4 17 Σ Ιωαννικίου Μ. ὁσ., Νικάνδρου & Ερμαίου μ Κ Ε ΛΟΥΚΑ. Τριῶν Νέων Μεγάλων Ιεραρχῶν* 6 19 Δ Παύλου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ἱερ/ρος ὁμολογητοῦ 7 20 Τ 33 ἐν Μελιτηνῇ μ/ρων, Λαζάρου Γαλησιώτου ὁσ Τ Ασωμάτων Δυνάμεων Σύναξις 9 22 Π Ονησιφόρου & Πορφυρίου μ., Νεκταρίου Αἰγίνης Π Ολυμπᾶ κλπ. Απ. ἐκ τῶν 70, Ορέστου μ/ρος Σ Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδ Κ Η ΛΟΥΚΑ. Ιωάννου Ελεήμονος, Νείλου ὁσίου Δ Ιωάννου Χρυσοστόμου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Τ Φιλίππου Απ/λου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Τ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. Γουρία, Σαμωνᾶ & Αβίβου μ Π Ματθαίου Αποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ ἐκ τῶν ΙΒ Π Γρηγορίου ἐπ. Νεοκαισαρείας θαυματουργοῦ 18 1 Σ Πλάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτύρων 19 2 Κ Θ ΛΟΥΚΑ. Αβδιοὺ προφ., Βαρλαὰμ μ/ρος 20 3 Δ Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου ΚΠόλεως 21 4 Τ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 5 Τ Φιλήμονος κλπ. Απ/λων, Καικιλίας κλπ. μ/ρων 23 6 Π Αμφιλοχίου Ικονίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων 24 7 Π Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας ἱερ/ρων 25 8 Σ Αἰκατερίνης μεγ/ρος, Μερκουρίου μ/ρος 26 9 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Αλυπίου ὁσ., Στυλιανοῦ ὁσ Δ Ιακώβου Πέρσου μεγ/ρος Τ Στεφάνου νέου ὁσιομ/ρος, Εἰρηνάρχου μ/ρος Τ Παραμόνου & τῶν σὺν αὐτῷ 370 μ/ρων Π Ανδρέου Πρωτοκλήτου Απ/λου ἐκ τῶν ΙΒ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

49 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 5 Ε Λουκᾶ Εφεσ. δ 1-7 Λουκ. ιστ Η Λουκᾶ Β Κορ. θ 6-11 ( Αγίου) Λουκ. ι Θ Λουκᾶ Εφεσ. στ Λουκ. ιβ ΙΓ Λουκᾶ Κολασ. α Λουκ. ιη Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου Τὴν 1ην καὶ 8ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 3ην καὶ 10ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων ( ): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακὴ (ἐκτὸς καὶ ): κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 21ην: κατάλυσις ἰχθύος. * Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. 47

50 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Π. Ν. Ημ. Ημέραι 31. Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ Π Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου ἐλεήμονος 2 15 Σ Αββακοὺμ προφήτου 3 16 Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ. Σοφονίου προφήτου 4 17 Δ Βαρβάρας μεγ/ρος, Ιω. Δαμασκηνοῦ ὁσ Τ Σάββα ἡγιασμένου ὁσίου 6 19 Τ Νικολάου ἐπ. Μύρων θαυματουργοῦ 7 20 Π Αμβροσίου ἐπ. Μεδιολάνων 8 21 Π Παταπίου ὁσ., Σωσθένους Απ. ἐκ τῶν Σ Αννης μητρὸς Θεοτόκου Σύλληψις Κ Ι ΛΟΥΚΑ. Μηνᾶ, Ερμογένους, Εὐγράφου μ/ρων Δ Δανιὴλ στυλίτου ὁσ., Λεοντίου ἐν Αχαΐᾳ ὁσ Τ Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος θαυμ/ργοῦ Τ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου κλπ. μ/ρων, Λουκίας μ Π Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου κλπ. μ/ρων Π Ελευθερίου ἐπ. Ιλλυρικοῦ ἱερομάρτυρος Σ Αγγαίου προφήτου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης ὁσ Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ. Δανιὴλ προφ., 3 Παίδων, Διονυσίου Δ Σεβαστιανοῦ κλπ. μ/ρων, Μοδέστου Ιεροσολύμων 19 1 Τ Βονιφατίου μ/ρος & Αγλαΐδος ὁσίας 20 2 Τ Ιγνατίου Θεοφόρου ἐπ. Αντιοχείας ἱερ/ρος 21 3 Π Ιουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδείᾳ μ/ρος 22 4 Π Αναστασίας φαρμακολυτρίας μεγ/ρος 23 5 Σ 10 ἐν Κρήτῃ μ/ρων, Νήφωνος Κωνσταντιανῆς 24 6 Κ ΠΡΟ ΧΡ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Εὐγενίας ὁσιοπαρθ/ρος 25 7 Δ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 26 8 Τ Υπεραγίας ΘΚ Σύναξις. Εὐθυμίου Σάρδεων 27 9 Τ Στεφάνου πρωτ/ρος, Θεοδώρου Γραπτοῦ Π Δισμυρίων ἐν Νικομηδείᾳ μ/ρων, Σίμωνος μυροβλ Π Νηπίων ὑπὸ Ηρώδου ἀναιρ., Μαρκέλλου ὁσ Σ Ανυσίας ἐν Θεσ/νίκῃ μ/ρος, Γεδεὼν νέου ὁσιομ Κ ΜΕΤΑ ΧΡ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Μελάνης ὁσίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

51 Αποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Αναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ μηνὸς ΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 3 ΙΔ Λουκᾶ Κολασ. γ 4-11 Λουκ. ιη Ι Λουκᾶ Κολασ. γ Λουκ. ιγ ΙΑ Λουκᾶ Α Τιμοθ. α Λουκ. ιδ Πρὸ ΧΡ Γεννήσεως Εβρ. ια 9-10, Ματθ. α Μετὰ ΧΡ Γέννησιν Γαλ. α Ματθ. β Νηστειοδρόμιον τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (μέχρις 24ης Δεκ.): Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον). Τρίτη καὶ Πέμπτη: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Σάββατον καὶ Κυριακὴ (ἐκτὸς ): κατάλυσις ἰχθύος. Τὴν 4ην, 6ην, 15ην καὶ 20ήν: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου. Τὴν 24ην: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου (λόγῳ Κυριακῆς). Εβδομὰς Χριστουγέννων (25-31): κατάλυσις εἰς πάντα. 49

52 50 Ιερὸς Ναὸς Οσίας Ξένης Ρωσίδος Ωρωποῦ Αττικῆς.

53 ΜΕΡΟΣ Ε Διοικητικὸν Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων. 1. Ιερὰ Μητρόπολις Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. 2. Ιερὰ Αρχιεπισκοπὴ Ετνα (Καλιφορνίας Η.Π.Α.). 3. Ιερὰ Επισκοπὴ Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας (Αὐστραλίας). 4. Ιερὰ Επισκοπὴ Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας). 5. Ιερὰ Επισκοπὴ Λούνης (Πιστόϊα Ιταλίας). 6. Ιερὰ Επισκοπὴ Αλανίας (Νοτίου Οσσετίας).

54 Η Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων

55 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α. Συγκρότησις Ιερᾶς Συνόδου Πρόεδρος Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Μέλη Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος. Οἱ Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι Σύδνεϋ καὶ Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Χρυσόστομος. Νόρα κ. Μιχαήλ. Λούνης κ. Σιλουανός. Αλανίας κ. Γεώργιος. Οἱ Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. Μεθώνης κ. Αμβρόσιος. Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης. Κεκοιμημένοι Ιεράρχαι Γεώργιος Κένυας ( 1987), Ιωάννης Σαρδινίας ( 2002). 53

56 Ταχυδρ. Διεύθυνσις Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΕΛΛΑΣ Αριθ. Τηλεφ.: , Αριθ. Τηλεαντ. (Telefax): Επίσημος Ιστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον Β. Ιερεῖς: 94. Αγαμοι 20. Εγγαμοι 74. Γ. Διάκονοι: 29. Δ. Μοναχοί: 60. Ε. Μοναχαί: 76. ΣΤ. Ενορίαι - Ναοὶ - Παρεκκλήσια - Κοινότητες: 200. Ζ. Μοναὶ καὶ Ησυχαστήρια: 34. Η. Ιδρύματα- Σχολεῖα: 18. Ι. Πνευματικὸν Κέντρον 1. ΙΙ. Κέντρον Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν 1. ΙΙΙ. «Θεολογικαὶ Επιμορφωτικαὶ Συνάξεις» 1. ÉV. «Ελευθέρα Θεολογικὴ Σχολή» 1. V. Σχολεῖα Βυζαντινῆς Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 3. VÉ. Σχολεῖα Αγιογραφίας 4. VÉÉ. Σχολεῖον Διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικῶν 1. 54

57 VIIÉ. Σχολεῖον Διδασκαλίας Παραδοσιακῶν Οργάνων 1. É. Σύλλογοι 5. Θ. Βιβλιοπωλεῖον 1. Ι. Εκκλησιαστικὸς Τύπος - Εκδόσεις: 1. Περιοδικὰ- Εφημερίδες-Δελτία 6: «Αγιος Κυπριανός». «Ορθόδοξη Εγρήγορση». «Orthodox Tradition» (Η.Π.Α.). «Ortodox Kyrkoliv» (Σουηδία). «Lomisi» (Γεωργία) «La Pietra» ( Ιταλία). 2. Βιβλία: 76 τίτλοι Ελληνικοί, 96 Αγγλικοὶ [πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων μετεφράσθησαν καὶ εἰς τὴν Ρουμανικήν], 2 Ιταλικοί, 3 Σουηδικοὶ κ.ἄ. (βλ. ἀναλυτικῶς εἰς τοὺς οἰκείους τόπους), ὡς καὶ Λειτουργικαὶ κυρίως ἐκδόσεις εἰς ἀφρικανικὰς διαλέκτους. 3. Ψηφιακοὶ Δίσκοι/CD s. 4. Ψηφιακοὶ Βιντεοδίσκοι/DVD s. 55

58 Ο ἀνεγειρόμενος νέος προσκυνηματικὸς Ναὸς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Ιερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐντὸς τοῦ ὁμωνύμου Πνευματικοῦ Κέντρου Κολωνοῦ Αθηνῶν.

59 1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐγεννήθη εἰς Αγρίνιον ἐν ἔτει Πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου ( 1980), μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ καθοδήγησιν τοῦ ὁποίου ἵδρυσεν ἐν ἔτει 1961 τὴν Ιερὰν Ανδρώαν Κοινοβιακὴν Μονὴν τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Αττικῆς, τῆς ὁποίας διατελεῖ Καθηγούμενος. Προσεχώρησε μὲ τὴν ὑπ αὐτὸν Αδελφότητα εἰς τὴν Ακαινοτόμητον Ορθόδοξον Εκκλησίαν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου τὴν 3/16ην Ιανουαρίου Εχειροτονήθη Αρχιερεὺς τὴν ἐκκλ. ἡμερ., Πρόεδρος δὲ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ἐξελέγη τὴν ἐκκλ. ἡμερ. Ονομαστήρια: 2 Οκτωβρίου ( Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανοῦ). 57

60 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ἐγεννήθη εἰς Λονδῖνον Αγγλίας ἐν ἔτει 1949 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ορθοδοξίαν. Εἶναι πτυχιοῦχος Ιστορίας τῆς Τέχνης ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου καὶ ὁμιλεῖ ὀκτὼ γλώσσας. Απὸ τοῦ 1973 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Αδελφότητος τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. 58 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη εἰς Λεβάδειαν Βοιωτίας ἐν ἔτει Απὸ τοῦ 1972 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Αδελφότητος τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Επίσκοπος τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων τὴν ἐκκλ. ἡμερ. Ονομαστήρια: 13 Νοεμβρίου ( Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου).

61 Εχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Επίσκοπος τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων τὴν ἐκκλ. ἡμερ. καὶ εἶναι ὑπεύθυνος κυρίως διὰ τὴν Εξωτερικὴν Ιεραποστολήν. Ονομαστήρια: 7 Δεκεμβρίου ( Αγ. Αμβροσίου Μεδιολάνων). Α. Διοίκησις Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Βοηθοὶ Επίσκοποι: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος. Β. Εδρα Φυλὴ Αττικῆς. Διεύθυνσις Ιερὰ Μονὴ Αγίου Κυπριανοῦ - Τ.Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - HELLAS. Αριθ. Τηλεφ.: , Τηλεαντίγραφα (Telefax): Γ. Κληρικοὶ 1. Ιερεῖς 68. Αγαμοι 14. Εγγαμοι Διάκονοι

62 Δ. Μοναχοὶ 1. Μοναχοί Μοναχαί 61. Ε. Ενορίαι - Ναοὶ 1. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν). Αριθ. Τηλεφ.: Οσίας Ξένης Ρωσίδος ( Αθ. Διάκου, Ωρωπὸς Αττικῆς). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Νικολάου (Πνευματικοῦ Κέντρου, Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν). 4. Οσίου Θεοδώρου Στουδίτου ( Ελασιδῶν 28, Ρούφ, Βοτανικὸς Αθηνῶν). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Ιωσὴφ τοῦ Μνήστορος (Φυλὴ Αττικῆς). Αριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Πορταϊτίσσης (Φυλὴ Αττικῆς). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου & Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Φυλὴ Αττικῆς). 8. Οσίου Ιωάννου Ρώσου (Βενέζη 4, Ανω Λιόσια Αττικῆς). Αριθ. Τηλεφ.: Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βλαστὸς Καλάμου Αττικῆς). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Ελευθερίου (Κουβαρᾶ Αττικῆς). 11. Προφήτου Ηλία (Αὐλὶς Χαλκίδος). Αριθ. Τηλεφ.:

63 Ιερὸς Ναὸς Αγίων ΙΒ Αποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Ιερὸς Ναὸς Οσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ελασιδῶν 28, Ροὺφ Αθηνῶν.

64 Ιερὸς Ναὸς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ανθουπόλεως Πατρῶν. Ιερὸν Μετόχιον Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος Θεσσαλονίκης.

65 12. Αγ. Παρασκευῆς (Φύλλα Χαλκίδος). Αριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Παρηγορητρίας (Ρωμύλου 15, Κολῶνες Σαλαμῖνος). Αριθ. Τηλεφ.: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Κυκλαμίνων 19, Σελήνια Σαλαμῖνος). 15. Τιμίου Σταυροῦ (Τῆνος). 16. Αγίων Ταξιαρχῶν ( Αγιος Φωκᾶς Τήνου). 17. Αγίου Αθανασίου (Τριπόταμος Τήνου). 18. Αγίου Χαραλάμπους (Τῆνος). 19. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Τῆνος). 20. Προφήτου Ηλία (Μουντάδος Τήνου). 21. Αγίου Ανδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (Τροιζῆνα). Αριθ. Τηλεφ.: καὶ Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ( Ανθούπολις Πατρῶν) Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Μάρτυρος Ισαύρου ( Αλ. Δεσύλλα 33, Γαρίτσα, Κέρκυρα) Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος (Καμενιάτου 11 & Περσεφόνης, Θεσσαλονίκη). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίων ΙΒ Αποστόλων (Κύμινα Θεσσαλονίκης). Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Δημητρίου (Χαλάστρα Θεσσαλονίκης). 27. Αγίων Πάντων (ὁδὸς Αγίων Πάντων, πάροδος ἐπὶ τῆς Μενελάου, Κατερίνη). 63

66 Αριθ. Τηλεφ.: Κοιμήσεως Θεοτόκου (Νέα Εφεσος Πιερίας). 29. Αγίων Πάντων ( Αν. Νικολαΐδου 39, Πτολεμαΐς). Αριθ. Τηλεφ.: Αρχαγγέλου Μιχαὴλ (Μ. Μπότσαρη 18, Δράμα). Αριθ. Τηλεφ.: Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Καρπερὴ Σερρῶν). Αριθ. Τηλεφ.: ΣΤ. Μοναὶ - Ησυχαστήρια 1. Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (Φυλὴ Αττικῆς). Μοναχοί 40. Ιερομόναχοι: Κυπριανός, Γλυκέριος, Σεραφείμ, Διονύσιος, Εὐγενικός, Κλήμης, Εὐφρόσυνος, Μᾶρκος. Ιεροδιάκονοι: Ιωσήφ, Ιλαρίων. Αριθ. Τηλεφ.: , Αγίου Κυπριανοῦ (Πύργος Ηλείας). Αρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωάννου. Αριθ. Τηλεφ.: Προφήτου Ηλιοὺ (Μηλιὲς Λάλα Ηλείας) Υπεύθυνος: Αρχιμ. π. Γρηγόριος Ιωάννου. 4. Τιμίου Προδρόμου ( Οξύλιθος Κύμης Εὐβοίας) Μοναχὸς Γέρων Δημοσθένης. 5. Αγίων Πάντων (Σφυρέϊκα Αγρινίου). Υπεύθυνος: Αρχιμ. π. Αθανάσιος Αγιοκυπριανίτης. Αριθ. Τηλεφ.: Αγίου Χριστοφόρου (Χρυσοβίτσα Αἰτωλοακαρνανίας). Αριθ. Τηλεφ.:

67 Ιερὸν Ησυχαστήριον Αγίων Πάντων εἰς Σφυρέϊκα Αγρινίου. Ιερὰ Μονὴ Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς.

68 Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Πύργου Ηλείας. Ιερὰ Μονὴ Αγίου Προφήτου Ηλιού, εἰς Μηλιὲς Λάλα Ηλείας.

69 7. Αγίας Παρασκευῆς (Ρόγγια Χρυσοβίτσης Αἰτωλ/νίας) 8. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (Σταμάτα Αττικῆς). Μοναχαί 3. Ηγουμένη: Γερόντισσα Βρυαίνη. Αριθ. Τηλεφ.: Αγίων Αγγέλων ( Αφίδναι Αττικῆς). Μοναχαί 30. Ηγουμένη Γερόντισσα Ταξιαρχία. Αριθ. Τηλεφ. καί Τηλεαντ.: Αγίας Παρασκευῆς ( Αχαρναὶ Αττικῆς). Μοναχαί 4. Ηγουμένη Γερόντισσα Μακρῖνα. Αριθ. Τηλεφ.: , Αριθ. Τηλεαντ.: Παναγίας Μυροβλυτίσσης ( Αχαρναὶ Αττικῆς). Αἰδεσιμ. π. Ιωάννης Λερούνης. Αριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Οδηγητρίας (Πρωταγόρα 22, Αχαρναὶ Αττικῆς). Γερόντισσα Ιουστῖνα Μοναχή. 13. Οσίου Γερασίμου Κεφαλληνίας (Πετρούπολις Αττικῆς). Μοναχαί 4. Ηγουμένη Γερόντισσα Αναστασία. Αριθ. Τηλεφ.: Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ ( Ελαιώνας Σερρῶν). Γερόντισσα Αναστασία. Αριθ. Τηλεφ.: Παναγίας Γοργοεπηκόου (Καταρράκτης Διονύσου Αττικῆς). 16. Αγίου Χαραλάμπους (Δροσιὰ Αττικῆς). 67

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Υπέρτιμος καὶ Εξαρχος Λάρνακος καὶ Λευκάρων κ. Χρυσόστομος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἐγεννήθη τὴν 4ην Ἰουνίου 1938

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηλεκτρονικό Λεύκωμα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας ΕΠΑ.Λ Ροδόπολης Σχολ. Έτος 2006 07 Εκπαιδευτικοί: Κουκουρίκου Στυλιανή Παπαδόπουλος Χιονάς Αυστρία Έκταση: 83.871 km²

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Λαγκαδᾶ 190, 564 29 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ. & Fax: 2310.606920 e mail: iersyn@iersyn.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Εὐρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.Πειραιά 3 Αθανασίου Σωτηρία Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Στη χώρα του χορού πετάμε!

Στη χώρα του χορού πετάμε! ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δήμος Καλαμάτας Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» παρουσιάζει την παραγωγή του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Στη χώρα του χορού πετάμε! Μια παράσταση της

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΕ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Επαμεινώνδα Ι. Σταματιάδη ΙΚΑΡΙΑΚΑ. Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Σάμου

Επαμεινώνδα Ι. Σταματιάδη ΙΚΑΡΙΑΚΑ. Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Σάμου Επαμεινώνδα Ι. Σταματιάδη ΙΚΑΡΙΑΚΑ Παραχώρηση αντιγράφου Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Σάμου Ψηφιοποίηση Εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικών Εφαρμογών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012

Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια. 11 13 Μαΐου 2012 Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια 11 13 Μαΐου 2012 Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

33 Ζούρα Αρετή Εκπ/σης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα 34 Ζωγράφος Σπύρος Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 35 Θάνου Αναστασία Μηχανικών Σχεδίασης

33 Ζούρα Αρετή Εκπ/σης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνα 34 Ζωγράφος Σπύρος Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 35 Θάνου Αναστασία Μηχανικών Σχεδίασης ΑΕΙ 1 Αγγελή Ειρήνη Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας 2 Αγγελή Κωνσταντίνα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 3 Ανδρέου Αλέξανδρος Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 4 Ανδριτσάκης Σπύρος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα