ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠ ιαδικασία σύστασης Περιεχόµενα συστατικής πράξης Πόροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΠ Όργανα διοίκησης Αρµοδιότητες Προέδρου Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Εκτελεστική Επιτροπή Αρµοδιότητες Σύγκριση οργάνων διοίκησης ΝΠ - ήµων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Λήψη αποφάσεων ιοικητικού Συµβουλίου Πρακτικά συνεδρίασης ηµοσίευση αποφάσεων ιοικητικού Συµβουλίου Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΠ Προϋπολογισµός Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Βασικές αρχές Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισµού Έλεγχος προϋπολογισµού ηµοσίευση προϋπολογισµού Αναµόρφωση (τροποποίηση) προϋπολογισµού Νέος τύπος προϋπολογισµού

2 5.2 Έσοδα Γενικά ηµοτική φορολογία Νόµιµος τίτλος ιαδικασία βεβαίωσης Οίκοθεν βεβαίωση απάνες Έννοια Υποχρεωτικές δαπάνες Ανάληψη δαπάνης ιάθεση (ψήφιση) της πίστωσης Ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης Εκκαθάριση δαπανών Χρηµατικό ένταλµα πληρωµής Ταµιακός απολογισµός ιαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ταµιακού απολογισµού Έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΝΑ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γενικά περί του ήµου Αθηναίων Γενικά περί του Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης του ήµου Αθηναίων Συστατική Πράξη του ΟΝΑ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΝΑ Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΟΝΑ Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2008 του ΟΝΑ Κατάρτιση Ανάλυση Προϋπολογισµού Σύγκριση Προϋπολογισµού 2008 Απολογισµού Περαιτέρω Αναλύσεις Προϋπολογισµού Ταµιακός Απολογισµός οικονοµικού έτους 2007 του ΟΝΑ Συµπεράσµατα Αντί επιλόγου ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Β.. = Βασιλικό ιάταγµα ΓΓΠ = Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΚΚ = ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ΟΥ = ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ΕΑ = Έκθεση Ανάληψης απάνης ΕΚΠΟΤΑ = Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ Ε.Σ. = Ελεγκτικό Συνέδριο Κ.Α. = Κωδικός Αριθµός ΚΕ Ε = Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων ΚΕ.Φ.Ο. = Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. = Νόµος Ν.. = Νοµοθετικό ιάταγµα ΝΠ = Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ = Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΟΕΥ = Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ = Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ. = Παράγραφος Π.. = Προεδρικό ιάταγµα ΠΟΕ = Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών Σ = Σύνταγµα σελ.= Σελίδα ΣτΕ = Συµβούλιο της Επικρατείας Τ.Α. = Τοπική Αυτοδιοίκηση Y.A. = Υπουργική Απόφαση Υπ. = Υπουργείο ΦΕΚ = Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ΧΕΠ = Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής - 3 -

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ΝΠ αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνολικά ανέρχονται περίπου σε και απασχολούν µεγάλο πλήθος εργαζοµένων. Η συµβολή τους στην παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και κυρίως αυτών που σχετίζονται µε τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό και την κοινωνική µέριµνα, είναι πολύ σηµαντική. Στην εργασία αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε περισσότερη αναφορά στα «αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ. Ειδικότερα αναφέρονται οι διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης τους. Με τις διατάξεις του νέου ΚΚ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα ΝΠ που συνιστούν οι ήµοι ή οι Κοινότητες όπως τα Ιδρύµατα (άρθρα ), τα λοιπά δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ (άρθρα ), τις Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 243), τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 244), τους Συνδέσµους των ΟΤΑ (άρθρα ), τις ηµοτικές- Κοινοτικές Επιχειρήσεις (άρθρα ). Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ ασκούν τις αρµοδιότητες τους σύµφωνα µε το άρθρο 75 του νέου ΚΚ. Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες αυτές που µπορούν να µεταβιβαστούν και να ασκηθούν από τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ αφορούν τους τοµείς: της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού, κλπ. Ο κάθε ήµος ή Κοινότητα µπορεί να συστήσει ΝΠ µε απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου του, ακολουθώντας τις διαδικασίες σύστασης του άρθρου 239 του νέου ΚΚ. Για να µπορεί το δηµοτικό ή κοινοτικό ΝΠ να ασκεί απρόσκοπτα τις αρµοδιότητες του, θα πρέπει εξαρχής να λαµβάνεται υπόψη από τον ήµο ή Κοινότητα που το συστήνει, οι ανάγκες χρηµατοδότησης του µέσω της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που οφείλει να του παρέχει. Το ποσό αυτό πρέπει να γράφεται στην οικεία συστατική πράξη του ΝΠ αφού προηγουµένως έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας. Στη συστατική πράξη του ΝΠ, επίσης θα πρέπει να αναφέρονται το όνοµα του, ο σκοπός σύστασης του, η περιουσία του, οι πόροι του και η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 Στη συνέχεια µε νεώτερη απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου ορίζονται ονοµαστικά τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και εκλέγονται εξ αυτών ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Οι αρµοδιότητες των οργάνων των ΝΠ δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου, του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής (µόνο για ήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων) είναι σύµφωνες µε αντίστοιχα άρθρα του νέου ΚΚ. Μία τροποποίηση σε σχέση µε τον παλαιό ΚΚ είναι ότι και οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για τις οποίες απαιτείται έγκριση από το ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, αποστέλλονται πλέον στον ΓΓΠ από το ίδιο το ΝΠ και όχι από το ήµο ή Κοινότητα που το έχει συστήσει. Όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ, έχουν ισχύ ίδιες ακριβώς διατάξεις που εφαρµόζονται στους ήµους και τις Κοινότητες που αναφέρονται στον νέο ΚΚ, αλλά και σε πλήθος άλλων πολύπλοκων νοµοθετηµάτων. Σε αυτά περιλαµβάνονται η έννοια και το περιεχόµενο του προϋπολογισµού των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ, ο έλεγχος του προϋπολογισµού από τον ΓΓΠ όπως και οι διαδικασίες δηµοσίευσης και αναµόρφωσης (τροποποίησης) του. Επίσης οι διαδικασίες είσπραξης των εσόδων των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ακολουθούν τις διαδικασίες που εφαρµόζουν οι ήµοι ή Κοινότητες. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ εισπράττουν τα έσοδα τους κατά κύριο λόγο µε εφαρµογή της διαδικασίας της οίκοθεν βεβαίωσης. Για τη πραγµατοποίηση της δαπάνης απαιτείται να εκτελεστούν κατά σειρά τα παρακάτω βήµατα τα οποία ακολουθούνται εξίσου και από τους ήµους και Κοινότητες: 1) Ανάληψη της δαπάνης µε σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης απάνης (ΕΑ ) 2) ιάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 3) Ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης 4) Εκκαθάριση δαπανών 5) Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής (ΧΕΠ) 6) Πληρωµή από την ταµειακή υπηρεσία Επίσης τα ίδια που ισχύουν στους ήµους και Κοινότητες εφαρµόζονται και στα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ταµιακού απολογισµού και του ελέγχου του από το Ε.Σ. Όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρµογή στην µελέτη περίπτωσης που αφορά τον Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης (ONA) του ήµου Αθηναίων. Από την συλλογή και µελέτη των διοικητικών και οικονοµικών στοιχείων συµπεραίνεται ότι o ΟΝΑ τηρεί τις - 5 -

6 προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες σύµφωνα µε το νέο ΚΚ. Ένα σοβαρό µειονέκτηµα είναι ότι η τελευταία συστατική πράξη του ΟΝΑ (ΦΕΚ 188Β/ ) δεν έχει ακόµα τροποποιηθεί και προσαρµοστεί στις διατάξεις του νέου ΚΚ όπως ορίζει η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών 33/27871/ Όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση του ΟΝΑ παρατηρούνται ως σηµαντικότερα γεγονότα ότι ο οργανισµός στηρίζεται σε υγιείς βάσεις λόγω του αυξηµένου ποσοστού των τακτικών εσόδων του, έχει αυξηµένα λειτουργικά έξοδα και υπάρχει αδυναµία υλοποίησης των προγραµµατισµένων επενδύσεων λόγω της µη απόδοσης επιχορηγήσεων και εκτάκτων εσόδων για το σκοπό αυτό. Η εισπρακτική πολιτική του ΟΝΑ στηρίζεται στη διαδικασία της οίκοθεν βεβαίωσης µε αποτέλεσµα να µην συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι και να µην υπάρχει σωστός εισπρακτικός προγραµµατισµός. Επίσης για τη πραγµατοποίηση των δαπανών τους συµπεραίνεται ότι ο ΟΝΑ ενταλµατοποιεί µόνο εκείνες τις δαπάνες τις οποίες επρόκειτο να πληρώσει άµεσα. Η σύγκριση των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων φανερώνει πλασµατικές εγγραφές, άστοχη προβλεψιµότητα και λανθασµένο οικονοµικό προγραµµατισµό. Επίσης όσον αφορά την µορφή του προϋπολογισµού και απολογισµού κρίνεται η άµεση τροποποίηση αυτών µε υπαγωγή τους στις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/2008 και των µετέπειτα τροποποιήσεων της. Σχολιάζοντας τη λειτουργία των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ πρέπει καταρχάς να αναφερθεί ότι επιτελούν ζωτικής σηµασίας έργο για την τοπική κοινωνία. Ωστόσο τα προβλήµατα που εντοπίζονται σε αυτά είναι πολλά και έχουν να κάνουν µε την οργάνωση τους, τη διάρθρωση των εσόδων και δαπανών τους, την οικονοµική τους ενίσχυση, τις επενδυτικές τους προοπτικές αλλά και την εκκαθάριση του µητρώου τους. Πέρα από την υπολειτουργία, η απουσία κανονισµών αυξάνει την αδιαφάνεια και δυσχεραίνει την πληροφόρηση τόσο του δηµοτικού συµβουλίου όσο και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα προβλήµατα των ΝΠ. Αιτία της µη επακριβούς τήρησης όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη πόρων και χρηµατοδότησης τους από τους ήµους που τα έχουν συστήσει, όπως και στην έλλειψη εξειδικευµένου διοικητικού προσωπικού. Τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να µη τηρείται πλήρως, διεξοδικά, µεθοδικά και επακριβώς η προβλεπόµενη δηµοσιολογιστική διαδικασία σε όλες τις εκφάνσεις της

7 ABSTRACT Legal persons under public law constitute a significant part of Local Government. In total, they amount to approximately 6,000 and employ a great number of employees. Their contribution in providing specific services and primarily the ones related to culture, education, sports, and social welfare is very important. In this thesis we proceed in a summary presentation of the mode of operation of the municipal and community legal persons under Public Law with greater reference to the pure municipal or community legal persons under public law of Articles 239 up to 242 of the new Code on Municipalities and Communities. In particular we make reference to the procedures of their formation, organization, administration, and financial management. The provisions of the new Code on Municipalities and Communities regulate matters concerning legal persons under public law formed by Municipalities or Communities, such as Foundations (Articles ), or the rest municipal or community legal persons under public law, School Boards (Article 243) Municipal Port Funds (Article 244), the LGO Associations, (Article ), Municipal-Community Enterprises (Article ). Municipal or community legal persons under public law exercise their competences according to Article 75 of the new Code on Municipalities and Communities. Of the aforementioned competences the ones that can be delegated and exercised by the municipal or community legal persons under public law concern the sectors of: Social Protection and Solidarity, Education, Culture, Sports, etc. Every Municipality or Community can form a legal person under public law with a decision of its Municipal or Community Board, by following the formation procedures of Article 239 of the new Code on Municipalities and Communities. For the municipal or community public legal person to exercise unimpededly its competences, the Municipality or Community forming it must from the outset take into consideration its funding needs through the annual regular grant it has to provide it. This sum has to be recorded in the public legal entity s own act of formation, after having been recorded in the budget of the Municipality or the Community. In the act of formation of the public legal person, its name, the end of its formation, its property, its resources and the composition of its Board of Directors have to be mentioned

8 Next, with a later decision of the Municipal or Community Council the members of the Board of Directors are determined by name and the President and Vice President are elected from them. The competences of the bodies of the legal person under public law, namely the President, the Vice President, the Board and the Executive Committee (only for Municipalities with a population greater than 100,000 residents) are in accordance with the respective articles of the new Code on Municipalities and Communities. A modification in relation to the old CMC is that now even the decisions of the Board of Directors demanding approval by the Municipal or Community Council are sent to the Secretary General of the Region by the legal person itself and not by the Municipality or the Community that has formed it. Concerning the financial management of the municipal or community legal persons under public law, the same applies to the Municipalities and Communities mentioned in the new Code on Municipalities and Communities but also in a number of other acts. Among these, there are included the meaning and the content of the budget of the municipal or community public legal entities, the control of the budget by the Secretary General of the Region as well as the procedures of its publication and revision. Also, the collection procedures of the revenues of the municipal or community legal persons under public law follow the procedures enforced by Municipalities or Communities. The municipal or community public legal persons collect their revenues mainly through the procedure of official entry. For the realization of an expense, it is demanded that the following steps be in succession executed, steps which are followed by equally the Municipalities and the Communities 1) Assumption of the expense by drawing up a Report on the Assumption of the Expense 2) Disposal (voting) of the credit 3) Assignment of the enforcement of the expense 4) Clearance of the expenses 5) Cash payment writ 6) Payment by the cash service Also, the same applying in the Municipalities and Communities are also implemented in municipal and community legal persons under public law regarding the procedure of drawing up and approving the cash review and its control by the Court of Auditors

9 All the aforementioned find implementation in the case study that concerns the Youth and Sports Organisation of the Municipality of Athens. From the collection and study of the administrative and financial data it is concluded that the Youth and Sports Organisation adheres to the statutory administrative procedures according to the new Code on Municipalities and Communities. A serious defect is that the last act of formation of the organization (Government Gazette, Issue 188Β/ ) has not yet been amended and adjusted to the provisions of the new Code on Municipalities and Communities, as stipulated by the Ministry of the Interior Circular 33/27871/ With respect to the financial management of the Youth and Sports Organisation the most significant facts observed are that the organization is based on healthy ground due to the increased rate of its regular revenues; it has increased functional expenses; there is also an inability of implementing the programmed investments due to subsidies and irregular revenues for this purpose not being rendered. The collection policy of the Youth and Sports Organisation is based on the procedure of official entry with the result that entry lists are not drafted and there is not any correct collection planning. Also, for the realization of its expenses it is concluded that the Youth and Sports Organisation turns into orders only those expenses which it has to pay immediately. The comparison of the budget and review data reveals nominal entries, failed predictability and mistaken financial planning. Furthermore, as regards the form of the budget and review we appraise their immediate amendation through subjecting them under the provisions of the Joint Ministerial Decision 7028/2008 and its later amendations. In commenting on the operation of the municipal or community public legal entities, it should be first mentioned that they perform work of vital importance for the local society. However, the problems detected in them are many and they relate to their organization, the structure of their revenues and expenses, their economic support, their investment prospects, but also the clearance of their record. Apart from subnormal operation, the absence of regulations increases intransparency and impedes information both of the municipal council and the local society regarding the activities and the problems of the legal persons under public law. The cause of the imprecise observance of all the statutory procedures is mainly focused on the lack of their resources and funding by the Municipalities having formed them as well as the lack of specialized administrative personnel. The final outcome of all the previously mentioned is that the statutory public-accounting procedure is not in all its aspects fully, thoroughly, methodically, and precisely observed

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε περισσότερη αναφορά στα «αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ. Ειδικότερα αναφέρονται οι διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης τους. Στην εργασία αυτή γίνεται απόπειρα να διασαφηνιστούν κάποια θέµατα που αφορούν τις ανωτέρω διαδικασίες µε δεδοµένο το γεγονός ότι διέπονται από πολύπλοκες νοµοθετικές διατάξεις. Η επιλογή µου για αυτό το θέµα έγινε µε σκοπό να γνωρίσω το καθεστώς λειτουργίας των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ και την ύπαρξη τυχόν προβληµάτων στην λειτουργία τους, αφού η συµβολή των υπηρεσιών τους σε θέµατα ζωτικής σηµασίας όπως αυτών της κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού, είναι πολύ σηµαντική. Ακριβώς λόγω της εγγύτητας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ στον πολίτη, επαυξάνεται η σπουδαιότητα της προσφοράς των υπηρεσιών τους στην τοπική κοινωνία. Στόχος της µελέτης µου είναι να αποσαφηνιστούν οι νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν τα «αµιγή» δηµοτικά και κοινοτικά ΝΠ και να εντοπιστούν οι οµοιότητες και τυχόν διαφορές σε σχέση µε τους ήµους και Κοινότητες, όσον αφορά τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και οικονοµική διαχείριση τους. Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν είναι η µελέτη πλήθους νοµοθετικών διατάξεων όπως Νόµων, Βασιλικών και Προεδρικών ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών αλλά και νοµολογιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σηµαντική βοήθεια αποτέλεσαν τα συγγράµµατα έµπειρων συγγραφέων σχετικά µε την διοίκηση και οικονοµική διαχείριση τόσο των ήµων και Κοινοτήτων όσο και των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ. Μελέτες και ιστοσελίδες σχετικά µε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης βοήθησαν επικουρικά για την συλλογή στοιχείων και εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αρχικά η παρουσίαση και κατηγοριοποίηση όλων των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ. Στη συνέχεια γίνεται παράθεση των διαδικασιών σύστασης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε τις αντίστοιχες αναφορές των νοµοθετικών διατάξεων. Σε κάθε µία από τις

11 παραπάνω αναφερόµενες διαδικασίες εντοπίζονται οµοιότητες και τυχόν διαφορές των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ σε σχέση µε τους ήµους ή τις Κοινότητες. Ως µελέτη περίπτωσης επέλεξα τον Οργανισµό Άθλησης και Νεολαίας του ήµου Αθηναίων, ύστερα από υπόδειξη του κ.νικολόπουλου, έχοντας υπόψη ότι αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και πιο γνωστά δηµοτικά ΝΠ. Έγινε συλλογή των στοιχείων που είναι: ο προϋπολογισµός του οικ. έτους 2008 µαζί µε αποφάσεις που τον ακολουθούν, ο ταµιακός απολογισµός του οικ. έτους 2007 µαζί µε αποφάσεις που τον ακολουθούν, τα ΦΕΚ σύστασης και οι µετέπειτα αποφάσεις για τον ορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΝΑ, όπως και ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω ΝΠ, γενικές πληροφορίες για τον ΟΝΑ και τον ήµο Αθηναίων. Στη συνέχεια έγινε παράθεση όλων αυτών των στοιχείων στην εργασία και ακολούθησε στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή κρίσιµων συµπερασµάτων όσον αφορά την λειτουργία και οικονοµική διαχείριση του ΟΝΑ, σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Υπό το φώς των προαναφερθέντων και προς διαπίστωση των παραπάνω επιχειρήθηκε στη παρούσα µελέτη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων στις προβλέψεις του νέου ΚΚ και πλήθος άλλων νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης που αφορούν τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ ώστε να αποτυπωθεί η πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση και εν συνεχεία να αξιολογηθεί. Τα εν λόγω προαναφερόµενα αποτελούν και την υπόθεση εργασίας. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας µου έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά τα περί συστάσεως των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ. Γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών µε αντίστοιχη αναφορά των νοµοθετικών διατάξεων που τα διέπει. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται τα σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ, τα περιεχόµενα της συστατικής τους πράξης και τις πηγές άντλησης των πόρων τους. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το καθεστώς διοίκησης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ κάνοντας αναφορά στα αρµόδια όργανα και στις αρµοδιότητες που οφείλουν να ασκούν

12 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ. Ειδικότερα αναφέρεται πώς γίνεται η σύγκλιση του ιοικητικού Συµβουλίου, η λήψη των αποφάσεων του, πώς συντάσσονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων και στη συνέχεια τη διαδικασία δηµοσίευσης τους. Επίσης παρατίθεται και ο έλεγχος νοµιµότητας των αποφάσεων αυτών από τον ΓΓΠ. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα περί της οικονοµικής διαχείρισης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ όσον αφορά: τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισµού τους αλλά και του ελέγχου του από τον ΓΓΠ τις διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του τις διαδικασίες πραγµατοποίησης των δαπανών του τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του ταµιακού απολογισµού τους αλλά και του ελέγχου του από το Ε.Σ. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η µελέτη περίπτωσης του ΟΝΑ του ήµου Αθηναίων. Παρουσιάζεται η διοίκηση του εν λόγω ΝΠ αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των οικονοµικών του µέσω στατιστικής ανάλυσης ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον οργανισµό

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ 1.1. Γενικά Ο νέος ΚΚ κυρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114Α/ µε έναρξη εφαρµογής του, την 1η Με τις διατάξεις του νέου ΚΚ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους ήµους, τις Κοινότητες, τα Τοπικά ιαµερίσµατα, τα ηµοτικά ιαµερίσµατα, τα ΝΠ που συνιστούν οι ήµοι ή οι Κοινότητες όπως τα Ιδρύµατα (άρθρα ), τα λοιπά δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ (άρθρα ), τις Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 243), τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 244), τους Συνδέσµους των ΟΤΑ (άρθρα ), τις ηµοτικές-κοινοτικές Επιχειρήσεις (άρθρα ). Πριν την έκδοση του νέου ΚΚ, τα θέµατα των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ ρυθµίζονταν µε το άρθρο 203 και επόµενα, του πρώην ισχύοντος ΚΚ, ήτοι του Π.. 410/95. Το βασικό άρθρο που ρυθµίζει τα των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ είναι το άρθρο 239 του νέου ΚΚ το οποίο αναφέρει τη διαδικασία σύστασης των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ η οποία διενεργείται µε απόφαση των οικείων ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων. Αναφέρεται ο σκοπός σύστασης τους που είναι η οργάνωση και λειτουργία ορισµένης δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως είναι η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευµατικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, µουσείων κλπ. Ο αρµόδιος για τη διαπίστωση της νοµιµότητας της σχετικής απόφασης του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και για την έκδοση της πράξης σύστασης του ΝΠ η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο ΓΓΠ. Στην απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση του ΝΠ πρέπει να ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι. Οµοίως µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 1 του νέου ΚΚ ορίζεται ως γενική διάταξη ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα δηµοτικά και κοινοτικά ΝΠ. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 του νέου ΚΚ ισχύουν τα ίδια και για τα θέµατα τα σχετικά µε τις εργασίες του ιοικητικού Συµβουλίου,

14 την πρόσκληση των µελών του και της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούµενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του, το κώλυµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του. Με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τα δηµοτικά ή κοινοτικά Ιδρύµατα. «ηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα όπως βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, µουσεία ή άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα συνιστώνται ως ΝΠ, ύστερα από απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, µε Προεδρικό ιάταγµα, που ορίζει το σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, την περιουσία, που αφιερώνεται σε αυτό και το όνοµα του ιδρύµατος» (άρθρο 226 ΚΚ). Με τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 251 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τους Συνδέσµους ήµων, Κοινοτήτων ή ήµων και Κοινοτήτων. «ύο ή περισσότεροι ήµοι ή Κοινότητες µπορούν, µε απόφαση καθενός από τα ηµοτικά ή Κοινοτικά τους Συµβούλια, να συστήσουν Σύνδεσµο ήµων ή Κοινοτήτων ή ήµων και Κοινοτήτων µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν ΝΠ των ΟΤΑ α βαθµού» (άρθρο 245 παρ. 1 ΚΚ). Ειδικότερα στους συνδέσµους συγκαταλέγονται οι συµπολιτείες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2946/01 στις οποίες ορίζονται τα σχετικά µε τις Συµπολιτείες ήµων και Κοινοτήτων. «Όµοροι ήµοι ή Κοινότητες, µε συνολικό πληθυσµό άνω των κατοίκων, µπορεί να συνιστούν µε αποφάσεις των ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων τους, ως ΝΠ, Συµπολιτεία. Η Συµπολιτεία αποτελεί σύνδεσµο των ΟΤΑ που τη συγκροτούν, κατά την παρ. 3 του άρθρου 102 του Σ. και έχει ως σκοπό τη συγκρότηση υπηρεσιών για την αποκλειστική άσκηση αρµοδιοτήτων των µελών της και την παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους τους, ιδίως στους τοµείς της τεχνικής υποστήριξης, της οικονοµικής διαχείρισης και της δηµοτικής αστυνόµευσης» (Ν. 2946/01 άρθρο 12 παρ. 1). Με τις διατάξεις του άρθρου 244 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία. «Λιµενικά Ταµεία που συνιστώνται, ως δηµοτικά ΝΠ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α ) λειτουργούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 239 επόµενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος» (άρθρο 244 παρ. 1 ΚΚ). «Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική θέση ευθύνης του λιµενικού

15 ταµείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός ΟΤΑ αυτό αποκτά διαδηµοτικό χαρακτήρα» (άρθρο 244 παρ. 3 ΚΚ). Με τις διατάξεις του άρθρου 243 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τις Σχολικές Επιτροπές. «Σε κάθε ήµο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται ΝΠ µε την επωνυµία Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α ) όπως κάθε φορά ισχύει» (άρθρο 243 παρ. 1 ΚΚ). Με το Ν.2880/01 οι κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, τα εθνικά στάδια και λοιποί χώροι άθλησης, υπάγονται πλέον στην εποπτεία των ήµων στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Τα παραπάνω πρώην κρατικά ΝΠ λειτουργούν εφεξής ως ίδια ΝΠ, άρθρων του νέου ΚΚ, µε καθολική και πλήρη εφαρµογή των γενικών αλλά και ειδικών διατάξεων που διέπουν τη διοίκηση και την οικονοµική διαχείριση αυτών.επίσης σύµφωνα µε το Ν.3106/03 έγινε υπαγωγή των ΚΕ.Φ.Ο. και λοιπών κοινωνικών υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ), στους ΟΤΑ (Καραναστάσης 2005). Οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του νέου ΚΚ όπου όλες οι τοπικές υποθέσεις ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις αρχές τις επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τοµείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισµών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Πολιτικής Προστασίας. Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες, αυτές που µπορούν να µεταβιβαστούν και να ασκηθούν από τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ αφορούν κατά κανόνα τους τοµείς: της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού. Σκοπός των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισµένης δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευµατικών ή

16 αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, µουσείων κλπ (άρθρο 239 παρ. 1 ΚΚ). Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο σκοπός των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ θα πρέπει να συνάδει µε τις αρµοδιότητες των ΟΤΑ όπως αυτές ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του νέου ΚΚ και πέρα αυτών των αναφεροµένων αρµοδιοτήτων, καµία άλλη αρµοδιότητα δεν µπορεί να ανατεθεί και να αποτελεί τον σκοπό των δηµοτικών ΝΠ. Το παραπάνω ενισχύεται και από την νοµολογία του Ε.Σ. (16/2006 VII Τµήµατος) όπου δεν κρίνεται νόµιµη η σύσταση δηµοτικού ή κοινοτικού ΝΠ εφόσον οι σκοποί του βρίσκονται εκτός των αρµοδιοτήτων των ήµων και Κοινοτήτων. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 254 του νέου ΚΚ, καθώς και µε τα αναφερόµενα στη µε αριθµό 77/71245/ εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, συνάγεται ότι οι αρµοδιότητες των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ άπτονται και του σκοπού των δηµοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (ΝΠΙ ). Υπάρχουν οι εξής µορφές δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ : α) «Αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ. β) «Ιδιάζουσα» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ µε ειδικό καθεστώς λειτουργίας όπως οι σχολικές επιτροπές, τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία και οι σύνδεσµοι των ΟΤΑ. γ) Πρώην κρατικά ΝΠ όπως πρώην κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, πρώην εθνικά στάδια και λοιπούς χώρους άθλησης και τα κέντρα φροντίδας οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.). Τα συνηθέστερα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ είναι: τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, τα ορφανοτροφεία, τα κέντρα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού που άπτονται του τοµέα της κοινωνικής προστασίας και µέριµνας τα πνευµατικά κέντρα, ωδεία, µουσεία, πινακοθήκες, φιλαρµονικές, σχολές διδασκαλίας χορού και ζωγραφικής που άπτονται του τοµέα του πολιτισµού και της παιδείας οι αθλητικοί οργανισµοί που άπτονται του τοµέα του αθλητισµού

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα