ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠ ιαδικασία σύστασης Περιεχόµενα συστατικής πράξης Πόροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΠ Όργανα διοίκησης Αρµοδιότητες Προέδρου Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Εκτελεστική Επιτροπή Αρµοδιότητες Σύγκριση οργάνων διοίκησης ΝΠ - ήµων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Λήψη αποφάσεων ιοικητικού Συµβουλίου Πρακτικά συνεδρίασης ηµοσίευση αποφάσεων ιοικητικού Συµβουλίου Έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΠ Προϋπολογισµός Έννοια Θεσµικό πλαίσιο Βασικές αρχές Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισµού Έλεγχος προϋπολογισµού ηµοσίευση προϋπολογισµού Αναµόρφωση (τροποποίηση) προϋπολογισµού Νέος τύπος προϋπολογισµού

2 5.2 Έσοδα Γενικά ηµοτική φορολογία Νόµιµος τίτλος ιαδικασία βεβαίωσης Οίκοθεν βεβαίωση απάνες Έννοια Υποχρεωτικές δαπάνες Ανάληψη δαπάνης ιάθεση (ψήφιση) της πίστωσης Ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης Εκκαθάριση δαπανών Χρηµατικό ένταλµα πληρωµής Ταµιακός απολογισµός ιαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ταµιακού απολογισµού Έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΝΑ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γενικά περί του ήµου Αθηναίων Γενικά περί του Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης του ήµου Αθηναίων Συστατική Πράξη του ΟΝΑ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΝΑ Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΟΝΑ Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2008 του ΟΝΑ Κατάρτιση Ανάλυση Προϋπολογισµού Σύγκριση Προϋπολογισµού 2008 Απολογισµού Περαιτέρω Αναλύσεις Προϋπολογισµού Ταµιακός Απολογισµός οικονοµικού έτους 2007 του ΟΝΑ Συµπεράσµατα Αντί επιλόγου ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Β.. = Βασιλικό ιάταγµα ΓΓΠ = Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΚΚ = ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ΟΥ = ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ΕΑ = Έκθεση Ανάληψης απάνης ΕΚΠΟΤΑ = Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ Ε.Σ. = Ελεγκτικό Συνέδριο Κ.Α. = Κωδικός Αριθµός ΚΕ Ε = Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων ΚΕ.Φ.Ο. = Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. = Νόµος Ν.. = Νοµοθετικό ιάταγµα ΝΠ = Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ = Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΟΕΥ = Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΟΤΑ = Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ. = Παράγραφος Π.. = Προεδρικό ιάταγµα ΠΟΕ = Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών Σ = Σύνταγµα σελ.= Σελίδα ΣτΕ = Συµβούλιο της Επικρατείας Τ.Α. = Τοπική Αυτοδιοίκηση Y.A. = Υπουργική Απόφαση Υπ. = Υπουργείο ΦΕΚ = Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ΧΕΠ = Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής - 3 -

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ΝΠ αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνολικά ανέρχονται περίπου σε και απασχολούν µεγάλο πλήθος εργαζοµένων. Η συµβολή τους στην παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και κυρίως αυτών που σχετίζονται µε τον πολιτισµό, την παιδεία, τον αθλητισµό και την κοινωνική µέριµνα, είναι πολύ σηµαντική. Στην εργασία αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε περισσότερη αναφορά στα «αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ. Ειδικότερα αναφέρονται οι διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης τους. Με τις διατάξεις του νέου ΚΚ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα ΝΠ που συνιστούν οι ήµοι ή οι Κοινότητες όπως τα Ιδρύµατα (άρθρα ), τα λοιπά δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ (άρθρα ), τις Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 243), τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 244), τους Συνδέσµους των ΟΤΑ (άρθρα ), τις ηµοτικές- Κοινοτικές Επιχειρήσεις (άρθρα ). Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ ασκούν τις αρµοδιότητες τους σύµφωνα µε το άρθρο 75 του νέου ΚΚ. Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες αυτές που µπορούν να µεταβιβαστούν και να ασκηθούν από τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ αφορούν τους τοµείς: της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού, κλπ. Ο κάθε ήµος ή Κοινότητα µπορεί να συστήσει ΝΠ µε απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου του, ακολουθώντας τις διαδικασίες σύστασης του άρθρου 239 του νέου ΚΚ. Για να µπορεί το δηµοτικό ή κοινοτικό ΝΠ να ασκεί απρόσκοπτα τις αρµοδιότητες του, θα πρέπει εξαρχής να λαµβάνεται υπόψη από τον ήµο ή Κοινότητα που το συστήνει, οι ανάγκες χρηµατοδότησης του µέσω της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που οφείλει να του παρέχει. Το ποσό αυτό πρέπει να γράφεται στην οικεία συστατική πράξη του ΝΠ αφού προηγουµένως έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας. Στη συστατική πράξη του ΝΠ, επίσης θα πρέπει να αναφέρονται το όνοµα του, ο σκοπός σύστασης του, η περιουσία του, οι πόροι του και η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 Στη συνέχεια µε νεώτερη απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου ορίζονται ονοµαστικά τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και εκλέγονται εξ αυτών ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Οι αρµοδιότητες των οργάνων των ΝΠ δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπρόεδρου, του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής (µόνο για ήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων) είναι σύµφωνες µε αντίστοιχα άρθρα του νέου ΚΚ. Μία τροποποίηση σε σχέση µε τον παλαιό ΚΚ είναι ότι και οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για τις οποίες απαιτείται έγκριση από το ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, αποστέλλονται πλέον στον ΓΓΠ από το ίδιο το ΝΠ και όχι από το ήµο ή Κοινότητα που το έχει συστήσει. Όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ, έχουν ισχύ ίδιες ακριβώς διατάξεις που εφαρµόζονται στους ήµους και τις Κοινότητες που αναφέρονται στον νέο ΚΚ, αλλά και σε πλήθος άλλων πολύπλοκων νοµοθετηµάτων. Σε αυτά περιλαµβάνονται η έννοια και το περιεχόµενο του προϋπολογισµού των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ, ο έλεγχος του προϋπολογισµού από τον ΓΓΠ όπως και οι διαδικασίες δηµοσίευσης και αναµόρφωσης (τροποποίησης) του. Επίσης οι διαδικασίες είσπραξης των εσόδων των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ακολουθούν τις διαδικασίες που εφαρµόζουν οι ήµοι ή Κοινότητες. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ εισπράττουν τα έσοδα τους κατά κύριο λόγο µε εφαρµογή της διαδικασίας της οίκοθεν βεβαίωσης. Για τη πραγµατοποίηση της δαπάνης απαιτείται να εκτελεστούν κατά σειρά τα παρακάτω βήµατα τα οποία ακολουθούνται εξίσου και από τους ήµους και Κοινότητες: 1) Ανάληψη της δαπάνης µε σύνταξη Έκθεσης Ανάληψης απάνης (ΕΑ ) 2) ιάθεση (ψήφιση) της πίστωσης 3) Ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης 4) Εκκαθάριση δαπανών 5) Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής (ΧΕΠ) 6) Πληρωµή από την ταµειακή υπηρεσία Επίσης τα ίδια που ισχύουν στους ήµους και Κοινότητες εφαρµόζονται και στα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ταµιακού απολογισµού και του ελέγχου του από το Ε.Σ. Όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρµογή στην µελέτη περίπτωσης που αφορά τον Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης (ONA) του ήµου Αθηναίων. Από την συλλογή και µελέτη των διοικητικών και οικονοµικών στοιχείων συµπεραίνεται ότι o ΟΝΑ τηρεί τις - 5 -

6 προβλεπόµενες διοικητικές διαδικασίες σύµφωνα µε το νέο ΚΚ. Ένα σοβαρό µειονέκτηµα είναι ότι η τελευταία συστατική πράξη του ΟΝΑ (ΦΕΚ 188Β/ ) δεν έχει ακόµα τροποποιηθεί και προσαρµοστεί στις διατάξεις του νέου ΚΚ όπως ορίζει η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών 33/27871/ Όσον αφορά την οικονοµική διαχείριση του ΟΝΑ παρατηρούνται ως σηµαντικότερα γεγονότα ότι ο οργανισµός στηρίζεται σε υγιείς βάσεις λόγω του αυξηµένου ποσοστού των τακτικών εσόδων του, έχει αυξηµένα λειτουργικά έξοδα και υπάρχει αδυναµία υλοποίησης των προγραµµατισµένων επενδύσεων λόγω της µη απόδοσης επιχορηγήσεων και εκτάκτων εσόδων για το σκοπό αυτό. Η εισπρακτική πολιτική του ΟΝΑ στηρίζεται στη διαδικασία της οίκοθεν βεβαίωσης µε αποτέλεσµα να µην συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι και να µην υπάρχει σωστός εισπρακτικός προγραµµατισµός. Επίσης για τη πραγµατοποίηση των δαπανών τους συµπεραίνεται ότι ο ΟΝΑ ενταλµατοποιεί µόνο εκείνες τις δαπάνες τις οποίες επρόκειτο να πληρώσει άµεσα. Η σύγκριση των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων φανερώνει πλασµατικές εγγραφές, άστοχη προβλεψιµότητα και λανθασµένο οικονοµικό προγραµµατισµό. Επίσης όσον αφορά την µορφή του προϋπολογισµού και απολογισµού κρίνεται η άµεση τροποποίηση αυτών µε υπαγωγή τους στις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/2008 και των µετέπειτα τροποποιήσεων της. Σχολιάζοντας τη λειτουργία των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ πρέπει καταρχάς να αναφερθεί ότι επιτελούν ζωτικής σηµασίας έργο για την τοπική κοινωνία. Ωστόσο τα προβλήµατα που εντοπίζονται σε αυτά είναι πολλά και έχουν να κάνουν µε την οργάνωση τους, τη διάρθρωση των εσόδων και δαπανών τους, την οικονοµική τους ενίσχυση, τις επενδυτικές τους προοπτικές αλλά και την εκκαθάριση του µητρώου τους. Πέρα από την υπολειτουργία, η απουσία κανονισµών αυξάνει την αδιαφάνεια και δυσχεραίνει την πληροφόρηση τόσο του δηµοτικού συµβουλίου όσο και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα προβλήµατα των ΝΠ. Αιτία της µη επακριβούς τήρησης όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη πόρων και χρηµατοδότησης τους από τους ήµους που τα έχουν συστήσει, όπως και στην έλλειψη εξειδικευµένου διοικητικού προσωπικού. Τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να µη τηρείται πλήρως, διεξοδικά, µεθοδικά και επακριβώς η προβλεπόµενη δηµοσιολογιστική διαδικασία σε όλες τις εκφάνσεις της

7 ABSTRACT Legal persons under public law constitute a significant part of Local Government. In total, they amount to approximately 6,000 and employ a great number of employees. Their contribution in providing specific services and primarily the ones related to culture, education, sports, and social welfare is very important. In this thesis we proceed in a summary presentation of the mode of operation of the municipal and community legal persons under Public Law with greater reference to the pure municipal or community legal persons under public law of Articles 239 up to 242 of the new Code on Municipalities and Communities. In particular we make reference to the procedures of their formation, organization, administration, and financial management. The provisions of the new Code on Municipalities and Communities regulate matters concerning legal persons under public law formed by Municipalities or Communities, such as Foundations (Articles ), or the rest municipal or community legal persons under public law, School Boards (Article 243) Municipal Port Funds (Article 244), the LGO Associations, (Article ), Municipal-Community Enterprises (Article ). Municipal or community legal persons under public law exercise their competences according to Article 75 of the new Code on Municipalities and Communities. Of the aforementioned competences the ones that can be delegated and exercised by the municipal or community legal persons under public law concern the sectors of: Social Protection and Solidarity, Education, Culture, Sports, etc. Every Municipality or Community can form a legal person under public law with a decision of its Municipal or Community Board, by following the formation procedures of Article 239 of the new Code on Municipalities and Communities. For the municipal or community public legal person to exercise unimpededly its competences, the Municipality or Community forming it must from the outset take into consideration its funding needs through the annual regular grant it has to provide it. This sum has to be recorded in the public legal entity s own act of formation, after having been recorded in the budget of the Municipality or the Community. In the act of formation of the public legal person, its name, the end of its formation, its property, its resources and the composition of its Board of Directors have to be mentioned

8 Next, with a later decision of the Municipal or Community Council the members of the Board of Directors are determined by name and the President and Vice President are elected from them. The competences of the bodies of the legal person under public law, namely the President, the Vice President, the Board and the Executive Committee (only for Municipalities with a population greater than 100,000 residents) are in accordance with the respective articles of the new Code on Municipalities and Communities. A modification in relation to the old CMC is that now even the decisions of the Board of Directors demanding approval by the Municipal or Community Council are sent to the Secretary General of the Region by the legal person itself and not by the Municipality or the Community that has formed it. Concerning the financial management of the municipal or community legal persons under public law, the same applies to the Municipalities and Communities mentioned in the new Code on Municipalities and Communities but also in a number of other acts. Among these, there are included the meaning and the content of the budget of the municipal or community public legal entities, the control of the budget by the Secretary General of the Region as well as the procedures of its publication and revision. Also, the collection procedures of the revenues of the municipal or community legal persons under public law follow the procedures enforced by Municipalities or Communities. The municipal or community public legal persons collect their revenues mainly through the procedure of official entry. For the realization of an expense, it is demanded that the following steps be in succession executed, steps which are followed by equally the Municipalities and the Communities 1) Assumption of the expense by drawing up a Report on the Assumption of the Expense 2) Disposal (voting) of the credit 3) Assignment of the enforcement of the expense 4) Clearance of the expenses 5) Cash payment writ 6) Payment by the cash service Also, the same applying in the Municipalities and Communities are also implemented in municipal and community legal persons under public law regarding the procedure of drawing up and approving the cash review and its control by the Court of Auditors

9 All the aforementioned find implementation in the case study that concerns the Youth and Sports Organisation of the Municipality of Athens. From the collection and study of the administrative and financial data it is concluded that the Youth and Sports Organisation adheres to the statutory administrative procedures according to the new Code on Municipalities and Communities. A serious defect is that the last act of formation of the organization (Government Gazette, Issue 188Β/ ) has not yet been amended and adjusted to the provisions of the new Code on Municipalities and Communities, as stipulated by the Ministry of the Interior Circular 33/27871/ With respect to the financial management of the Youth and Sports Organisation the most significant facts observed are that the organization is based on healthy ground due to the increased rate of its regular revenues; it has increased functional expenses; there is also an inability of implementing the programmed investments due to subsidies and irregular revenues for this purpose not being rendered. The collection policy of the Youth and Sports Organisation is based on the procedure of official entry with the result that entry lists are not drafted and there is not any correct collection planning. Also, for the realization of its expenses it is concluded that the Youth and Sports Organisation turns into orders only those expenses which it has to pay immediately. The comparison of the budget and review data reveals nominal entries, failed predictability and mistaken financial planning. Furthermore, as regards the form of the budget and review we appraise their immediate amendation through subjecting them under the provisions of the Joint Ministerial Decision 7028/2008 and its later amendations. In commenting on the operation of the municipal or community public legal entities, it should be first mentioned that they perform work of vital importance for the local society. However, the problems detected in them are many and they relate to their organization, the structure of their revenues and expenses, their economic support, their investment prospects, but also the clearance of their record. Apart from subnormal operation, the absence of regulations increases intransparency and impedes information both of the municipal council and the local society regarding the activities and the problems of the legal persons under public law. The cause of the imprecise observance of all the statutory procedures is mainly focused on the lack of their resources and funding by the Municipalities having formed them as well as the lack of specialized administrative personnel. The final outcome of all the previously mentioned is that the statutory public-accounting procedure is not in all its aspects fully, thoroughly, methodically, and precisely observed

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε περισσότερη αναφορά στα «αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ. Ειδικότερα αναφέρονται οι διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης τους. Στην εργασία αυτή γίνεται απόπειρα να διασαφηνιστούν κάποια θέµατα που αφορούν τις ανωτέρω διαδικασίες µε δεδοµένο το γεγονός ότι διέπονται από πολύπλοκες νοµοθετικές διατάξεις. Η επιλογή µου για αυτό το θέµα έγινε µε σκοπό να γνωρίσω το καθεστώς λειτουργίας των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ και την ύπαρξη τυχόν προβληµάτων στην λειτουργία τους, αφού η συµβολή των υπηρεσιών τους σε θέµατα ζωτικής σηµασίας όπως αυτών της κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού, είναι πολύ σηµαντική. Ακριβώς λόγω της εγγύτητας των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ στον πολίτη, επαυξάνεται η σπουδαιότητα της προσφοράς των υπηρεσιών τους στην τοπική κοινωνία. Στόχος της µελέτης µου είναι να αποσαφηνιστούν οι νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν τα «αµιγή» δηµοτικά και κοινοτικά ΝΠ και να εντοπιστούν οι οµοιότητες και τυχόν διαφορές σε σχέση µε τους ήµους και Κοινότητες, όσον αφορά τη σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και οικονοµική διαχείριση τους. Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν είναι η µελέτη πλήθους νοµοθετικών διατάξεων όπως Νόµων, Βασιλικών και Προεδρικών ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών αλλά και νοµολογιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σηµαντική βοήθεια αποτέλεσαν τα συγγράµµατα έµπειρων συγγραφέων σχετικά µε την διοίκηση και οικονοµική διαχείριση τόσο των ήµων και Κοινοτήτων όσο και των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ. Μελέτες και ιστοσελίδες σχετικά µε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης βοήθησαν επικουρικά για την συλλογή στοιχείων και εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αρχικά η παρουσίαση και κατηγοριοποίηση όλων των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ. Στη συνέχεια γίνεται παράθεση των διαδικασιών σύστασης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ µε τις αντίστοιχες αναφορές των νοµοθετικών διατάξεων. Σε κάθε µία από τις

11 παραπάνω αναφερόµενες διαδικασίες εντοπίζονται οµοιότητες και τυχόν διαφορές των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ σε σχέση µε τους ήµους ή τις Κοινότητες. Ως µελέτη περίπτωσης επέλεξα τον Οργανισµό Άθλησης και Νεολαίας του ήµου Αθηναίων, ύστερα από υπόδειξη του κ.νικολόπουλου, έχοντας υπόψη ότι αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και πιο γνωστά δηµοτικά ΝΠ. Έγινε συλλογή των στοιχείων που είναι: ο προϋπολογισµός του οικ. έτους 2008 µαζί µε αποφάσεις που τον ακολουθούν, ο ταµιακός απολογισµός του οικ. έτους 2007 µαζί µε αποφάσεις που τον ακολουθούν, τα ΦΕΚ σύστασης και οι µετέπειτα αποφάσεις για τον ορισµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΝΑ, όπως και ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω ΝΠ, γενικές πληροφορίες για τον ΟΝΑ και τον ήµο Αθηναίων. Στη συνέχεια έγινε παράθεση όλων αυτών των στοιχείων στην εργασία και ακολούθησε στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή κρίσιµων συµπερασµάτων όσον αφορά την λειτουργία και οικονοµική διαχείριση του ΟΝΑ, σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Υπό το φώς των προαναφερθέντων και προς διαπίστωση των παραπάνω επιχειρήθηκε στη παρούσα µελέτη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών και δεδοµένων στις προβλέψεις του νέου ΚΚ και πλήθος άλλων νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε διαδικασίες σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης που αφορούν τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ ώστε να αποτυπωθεί η πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση και εν συνεχεία να αξιολογηθεί. Τα εν λόγω προαναφερόµενα αποτελούν και την υπόθεση εργασίας. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας µου έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά τα περί συστάσεως των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ. Γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών µε αντίστοιχη αναφορά των νοµοθετικών διατάξεων που τα διέπει. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται τα σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ των άρθρων 239 έως 242 του νέου ΚΚ, τα περιεχόµενα της συστατικής τους πράξης και τις πηγές άντλησης των πόρων τους. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το καθεστώς διοίκησης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ κάνοντας αναφορά στα αρµόδια όργανα και στις αρµοδιότητες που οφείλουν να ασκούν

12 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ. Ειδικότερα αναφέρεται πώς γίνεται η σύγκλιση του ιοικητικού Συµβουλίου, η λήψη των αποφάσεων του, πώς συντάσσονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων και στη συνέχεια τη διαδικασία δηµοσίευσης τους. Επίσης παρατίθεται και ο έλεγχος νοµιµότητας των αποφάσεων αυτών από τον ΓΓΠ. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα περί της οικονοµικής διαχείρισης των «αµιγών» δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ όσον αφορά: τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισµού τους αλλά και του ελέγχου του από τον ΓΓΠ τις διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του τις διαδικασίες πραγµατοποίησης των δαπανών του τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του ταµιακού απολογισµού τους αλλά και του ελέγχου του από το Ε.Σ. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η µελέτη περίπτωσης του ΟΝΑ του ήµου Αθηναίων. Παρουσιάζεται η διοίκηση του εν λόγω ΝΠ αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των οικονοµικών του µέσω στατιστικής ανάλυσης ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον οργανισµό

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ 1.1. Γενικά Ο νέος ΚΚ κυρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114Α/ µε έναρξη εφαρµογής του, την 1η Με τις διατάξεις του νέου ΚΚ ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους ήµους, τις Κοινότητες, τα Τοπικά ιαµερίσµατα, τα ηµοτικά ιαµερίσµατα, τα ΝΠ που συνιστούν οι ήµοι ή οι Κοινότητες όπως τα Ιδρύµατα (άρθρα ), τα λοιπά δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ (άρθρα ), τις Σχολικές Επιτροπές (άρθρο 243), τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 244), τους Συνδέσµους των ΟΤΑ (άρθρα ), τις ηµοτικές-κοινοτικές Επιχειρήσεις (άρθρα ). Πριν την έκδοση του νέου ΚΚ, τα θέµατα των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ ρυθµίζονταν µε το άρθρο 203 και επόµενα, του πρώην ισχύοντος ΚΚ, ήτοι του Π.. 410/95. Το βασικό άρθρο που ρυθµίζει τα των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ είναι το άρθρο 239 του νέου ΚΚ το οποίο αναφέρει τη διαδικασία σύστασης των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ η οποία διενεργείται µε απόφαση των οικείων ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων. Αναφέρεται ο σκοπός σύστασης τους που είναι η οργάνωση και λειτουργία ορισµένης δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως είναι η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευµατικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, µουσείων κλπ. Ο αρµόδιος για τη διαπίστωση της νοµιµότητας της σχετικής απόφασης του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και για την έκδοση της πράξης σύστασης του ΝΠ η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι ο ΓΓΠ. Στην απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση του ΝΠ πρέπει να ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι. Οµοίως µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 1 του νέου ΚΚ ορίζεται ως γενική διάταξη ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα δηµοτικά και κοινοτικά ΝΠ. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 1 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 του νέου ΚΚ ισχύουν τα ίδια και για τα θέµατα τα σχετικά µε τις εργασίες του ιοικητικού Συµβουλίου,

14 την πρόσκληση των µελών του και της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούµενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του, το κώλυµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του. Με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τα δηµοτικά ή κοινοτικά Ιδρύµατα. «ηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα όπως βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, µουσεία ή άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα συνιστώνται ως ΝΠ, ύστερα από απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, µε Προεδρικό ιάταγµα, που ορίζει το σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, την περιουσία, που αφιερώνεται σε αυτό και το όνοµα του ιδρύµατος» (άρθρο 226 ΚΚ). Με τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 251 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τους Συνδέσµους ήµων, Κοινοτήτων ή ήµων και Κοινοτήτων. «ύο ή περισσότεροι ήµοι ή Κοινότητες µπορούν, µε απόφαση καθενός από τα ηµοτικά ή Κοινοτικά τους Συµβούλια, να συστήσουν Σύνδεσµο ήµων ή Κοινοτήτων ή ήµων και Κοινοτήτων µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν ΝΠ των ΟΤΑ α βαθµού» (άρθρο 245 παρ. 1 ΚΚ). Ειδικότερα στους συνδέσµους συγκαταλέγονται οι συµπολιτείες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2946/01 στις οποίες ορίζονται τα σχετικά µε τις Συµπολιτείες ήµων και Κοινοτήτων. «Όµοροι ήµοι ή Κοινότητες, µε συνολικό πληθυσµό άνω των κατοίκων, µπορεί να συνιστούν µε αποφάσεις των ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων τους, ως ΝΠ, Συµπολιτεία. Η Συµπολιτεία αποτελεί σύνδεσµο των ΟΤΑ που τη συγκροτούν, κατά την παρ. 3 του άρθρου 102 του Σ. και έχει ως σκοπό τη συγκρότηση υπηρεσιών για την αποκλειστική άσκηση αρµοδιοτήτων των µελών της και την παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους τους, ιδίως στους τοµείς της τεχνικής υποστήριξης, της οικονοµικής διαχείρισης και της δηµοτικής αστυνόµευσης» (Ν. 2946/01 άρθρο 12 παρ. 1). Με τις διατάξεις του άρθρου 244 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τα ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία. «Λιµενικά Ταµεία που συνιστώνται, ως δηµοτικά ΝΠ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α ) λειτουργούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 239 επόµενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος» (άρθρο 244 παρ. 1 ΚΚ). «Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική θέση ευθύνης του λιµενικού

15 ταµείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός ΟΤΑ αυτό αποκτά διαδηµοτικό χαρακτήρα» (άρθρο 244 παρ. 3 ΚΚ). Με τις διατάξεις του άρθρου 243 του νέου ΚΚ ορίζονται τα σχετικά µε τις Σχολικές Επιτροπές. «Σε κάθε ήµο ή Κοινότητα για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται ΝΠ µε την επωνυµία Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110Α ) όπως κάθε φορά ισχύει» (άρθρο 243 παρ. 1 ΚΚ). Με το Ν.2880/01 οι κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, τα εθνικά στάδια και λοιποί χώροι άθλησης, υπάγονται πλέον στην εποπτεία των ήµων στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Τα παραπάνω πρώην κρατικά ΝΠ λειτουργούν εφεξής ως ίδια ΝΠ, άρθρων του νέου ΚΚ, µε καθολική και πλήρη εφαρµογή των γενικών αλλά και ειδικών διατάξεων που διέπουν τη διοίκηση και την οικονοµική διαχείριση αυτών.επίσης σύµφωνα µε το Ν.3106/03 έγινε υπαγωγή των ΚΕ.Φ.Ο. και λοιπών κοινωνικών υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ), στους ΟΤΑ (Καραναστάσης 2005). Οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του νέου ΚΚ όπου όλες οι τοπικές υποθέσεις ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις αρχές τις επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ήµων και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τοµείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισµών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Πολιτικής Προστασίας. Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες, αυτές που µπορούν να µεταβιβαστούν και να ασκηθούν από τα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ αφορούν κατά κανόνα τους τοµείς: της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας, του Πολιτισµού, του Αθλητισµού. Σκοπός των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισµένης δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευµατικών ή

16 αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, µουσείων κλπ (άρθρο 239 παρ. 1 ΚΚ). Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο σκοπός των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ θα πρέπει να συνάδει µε τις αρµοδιότητες των ΟΤΑ όπως αυτές ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του νέου ΚΚ και πέρα αυτών των αναφεροµένων αρµοδιοτήτων, καµία άλλη αρµοδιότητα δεν µπορεί να ανατεθεί και να αποτελεί τον σκοπό των δηµοτικών ΝΠ. Το παραπάνω ενισχύεται και από την νοµολογία του Ε.Σ. (16/2006 VII Τµήµατος) όπου δεν κρίνεται νόµιµη η σύσταση δηµοτικού ή κοινοτικού ΝΠ εφόσον οι σκοποί του βρίσκονται εκτός των αρµοδιοτήτων των ήµων και Κοινοτήτων. Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 254 του νέου ΚΚ, καθώς και µε τα αναφερόµενα στη µε αριθµό 77/71245/ εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, συνάγεται ότι οι αρµοδιότητες των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ άπτονται και του σκοπού των δηµοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (ΝΠΙ ). Υπάρχουν οι εξής µορφές δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ : α) «Αµιγή» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ. β) «Ιδιάζουσα» δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ µε ειδικό καθεστώς λειτουργίας όπως οι σχολικές επιτροπές, τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία και οι σύνδεσµοι των ΟΤΑ. γ) Πρώην κρατικά ΝΠ όπως πρώην κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, πρώην εθνικά στάδια και λοιπούς χώρους άθλησης και τα κέντρα φροντίδας οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.). Τα συνηθέστερα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ είναι: τα ΚΑΠΗ, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, τα ορφανοτροφεία, τα κέντρα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού που άπτονται του τοµέα της κοινωνικής προστασίας και µέριµνας τα πνευµατικά κέντρα, ωδεία, µουσεία, πινακοθήκες, φιλαρµονικές, σχολές διδασκαλίας χορού και ζωγραφικής που άπτονται του τοµέα του πολιτισµού και της παιδείας οι αθλητικοί οργανισµοί που άπτονται του τοµέα του αθλητισµού

17 Τα προβλήµατα που εντοπίζονται στα δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ είναι πολλά. Κυρίως έχουν να κάνουν µε την οργάνωση τους, τη διάρθρωση των εσόδων και δαπανών τους, την οικονοµική τους ενίσχυση, τις επενδυτικές τους προοπτικές αλλά και την εκκαθάριση του µητρώου τους αφού ένας πολύ µεγάλος αριθµός ΝΠ είναι ανενεργός. Πέρα από την υπολειτουργία σε αρκετές περιπτώσεις και ορισµένων ενεργών ΝΠ η απουσία κανονισµών αυξάνει την αδιαφάνεια και δυσχεραίνει την πληροφόρηση τόσο του ηµοτικού Συµβουλίου όσο και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα προβλήµατα των ΝΠ (www.ita.org.gr τελευταία επίσκεψη 6/11/2008). Αιτία της µη επακριβούς τήρησης όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη εξειδικευµένου διοικητικού προσωπικού αφού συνήθως το προσωπικό που υπηρετεί στα ΝΠ υπάγεται σε ειδικότητες που άπτονται της εκτέλεσης του σκοπού αυτών όπως κοινωνικών λειτουργών, νηπιαγωγών, βιβλιοθηκονόµων. Το προσωπικό αυτό όπως είναι φυσικό αφενός δεν γνωρίζει θέµατα οικονοµικής διαχείρισης και διοίκησης και αφετέρου εκ του νόµου δεν έχει δικαίωµα να ασκεί καθήκοντα πέραν αυτών της ειδικότητας του. Ακόµα δε και στην περίπτωση που διαθέτουν διοικητικό προσωπικό ή έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα οικονοµικής διαχείρισης σε υπάλληλο του ΟΤΑ που τα έχει συστήσει, είναι αδύνατο ένας υπάλληλος να τηρεί επακριβώς όλες τις πολύπλοκες και άκρως γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει ο ΚΚ και οι δεκάδες ειδικές διατάξεις νόµων. Στα παραπάνω προβλήµατα επίσης συµβάλλουν η έλλειψη πόρων και χρηµατοδότησης τους από τους ίδιους τους ήµους που τα έχουν συστήσει. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να µη τηρείται πλήρως, διεξοδικά, µεθοδικά και επακριβώς η προβλεπόµενη δηµοσιολογιστική διαδικασία σε όλες τις εκφάνσεις της

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΠ 2.1 ιαδικασία σύστασης Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 239 του νέου ΚΚ, για τη σύσταση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ απαιτείται απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα στην οποία θα πρέπει να γίνεται αναφορά των στοιχείων που προβλέπει το ανώτερο άρθρο και να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητα σύστασης του ΝΠ και η παραχώρηση αρµοδιοτήτων από τον ήµο ή Κοινότητα προς αυτό. Προκειµένου να συσταθεί δηµοτικό ή κοινοτικό ΝΠ θα πρέπει να έχει εγγραφεί προηγουµένως σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας που το συστήνει (άρθρο 27 παρ. 2 Ν.2081/92). Για τη σύσταση δηµοτικού ή κοινοτικού ΝΠ δεν απαιτείται η εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης. Η απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση ΝΠ διαβιβάζεται στο ΓΓΠ της οικείας περιφέρειας κατά τη διαδικασία και τις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 149 παρ. 1 του νέου ΚΚ. Ο ΓΓΠ διαπιστώνει την νοµιµότητα της σχετικής αποφάσεως και εκδίδει πράξη σύστασης του ΝΠ (άρθρο 239 παρ. 2 ΚΚ). Η απόφαση του ΓΓΠ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και έτσι περαιούται η διαδικασία σύστασης του ΝΠ αποκτώντας πλέον δηµοσιονοµική υπόσταση. Στο άρθρο 241 του νέου ΚΚ αναφέρονται τα σχετικά µε την συγχώνευση και κατάργηση των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ. 2.2 Περιεχόµενα συστατικής πράξης Η απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση ΝΠ θα πρέπει να αναφέρει: το όνοµα του ΝΠ το σκοπό σύστασης του την περιουσία του τους πόρους του τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και την διάρκεια θητείας τους το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΟΤΑ Όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση ΝΠ θα πρέπει να αναφέρει τον συγκεκριµένο αριθµό και τη σύνθεση (ιδιότητα) των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Στη συνέχεια τα

19 µέλη θα οριστούν ονοµαστικά µαζί µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους µε νεώτερη απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µετά την δηµοσίευση της συστατικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου περιέχεται και η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. Όσον αφορά το αναγραφόµενο στη συστατική πράξη ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΟΤΑ που έχει συστήσει το ΝΠ (υποχρεωτική δαπάνη άρθρο 158 παρ 1 περίπτωση ια του ΚΚ), ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών και δεν µπορεί να τροποποιηθεί και να αναπροσαρµοστεί πριν την πάροδο της πενταετίας από την δηµοσίευση αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97). Στο κείµενο κάθε κανονιστικής πράξης και σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη µε τίτλο «κάλυψη δαπάνης» αναγράφεται υποχρεωτικά το µέγεθος της δαπάνης και η πίστωση του προϋπολογισµού του ΟΤΑ (Κ.Α. εξόδου) από την οποία θα καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη (άρθρο 90 παρ. 3 του Π 63/05). Αν η δαπάνη κατανέµεται και σε επόµενα έτη βεβαιώνεται υποχρεωτικά ότι θα εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό των ετών αυτών και σε περίπτωση που δεν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ΟΤΑ τότε επίσης βεβαιώνεται αυτό αρµοδίως στη συστατική πράξη (Νικολόπουλος 2008). Οι διατάξεις του νέου ΚΚ που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ, είναι νεότερες και ειδικότερες και παράλληλα έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, οπότε κατισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων των καταστατικών των νοµικών προσώπων. Αν το ΝΠ έχει συσταθεί πριν τη δηµοσίευση του νέου ΚΚ και στη συστατική πράξη του δεν περιέχονται ο αριθµός και η σύνθεση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που προέρχονται από τη µειοψηφία του ηµοτικού Συµβουλίου, η χρονική διάρκεια της θητείας τους, το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΟΤΑ που το συστήνει ή αν τα αναφερόµενα στη συστατική πράξη είναι αντίθετα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 239 του νέου ΚΚ, τότε απαιτείται τροποποίηση της συστατικής πράξης και προσαρµογή της στις διατάξεις του νέου ΚΚ (εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών 33/27871/ ). Σε µία τέτοια περίπτωση τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να ορίσουν τη διοίκηση τους σύµφωνα µε τις επιταγές του ΚΚ (άρθρο 240), λαµβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού τους

20 2.3 Πόροι Οι πόροι των δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ πρέπει να αναφέρονται στη συστατική πράξη τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 235 του νέου ΚΚ, προέρχονται από: α) Την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΟΤΑ που το σύστησε Μεταξύ των υποχρεωτικών δαπανών των ΟΤΑ είναι και οι επιχορηγήσεις των ΝΠ που έχει συστήσει ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη τους και χορηγούνται µε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 158 παρ. 1 περίπτωση ια νέου ΚΚ). Το ποσό αυτό θα πρέπει να έχει προηγουµένως εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας. Η επιχορήγηση των ΝΠ των ΟΤΑ µέχρι του ποσού που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη αυτού, δεν έχει ισχύ, όταν οι χορηγούµενες προς αυτό επιχορηγήσεις προέρχονται από οικονοµικές ενισχύσεις των ΟΤΑ που διατίθενται για τη µεταβίβαση τους στα ΝΠ και οι οποίες πρέπει να διατεθούν άµεσα και ισόποσα σε αυτά. β) Τις τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις του ΟΤΑ που το σύστησε Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µπορούν να διατεθούν πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας για τη χορήγηση έκτακτων επιχορηγήσεων σε δηµοτικά ή κοινοτικά ΝΠ (άρθρο 158 παρ. 3 περίπτωση ε νέου ΚΚ). Το παραπάνω ενισχύεται από την νοµολογία του Ε.Σ. όπου κρίθηκε ότι είναι νόµιµη η επιχορήγηση σε δηµοτικό ή κοινοτικό ΝΠ για ποσό πέρα από το προβλεπόµενο στη συστατική πράξη αυτού µε την προϋπόθεση να έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Κοινότητας (Ε.Σ. 64/06 VII Τµήµα). Ωστόσο πάλι σύµφωνα µε την νοµολογία του Ε.Σ. θα πρέπει αυτές οι έκτακτες επιχορηγήσεις να δίνονται στο δηµοτικό ή κοινοτικό ΝΠ αφού προηγουµένως έχει εκταµιευτεί ολόκληρο το ποσό της τακτικής επιχορήγησης που αναγράφεται στη συστατική πράξη αυτού. Ο περιορισµός για την χορήγηση του ποσού που αναγράφεται στη συστατική πράξη δεν έχει εφαρµογή εφόσον τα ποσά των χορηγούµενων ενισχύσεων προς τα ΝΠ προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις. γ) Τις κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες δ) Τις εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΝΠ ε) Τις προσόδους από τη δική τους περιουσία καθώς και από τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ Άρθρα ΠΑΛΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΕΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ- ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΙ Αρµοδιότητες ηµάρχου Υποχρεώσεις ηµάρχου και Αντιδηµάρχου ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 100/2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 95/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. Τι είναι η ιαδηµοτική Συνεργασία Η διαδηµοτική συνεργασία εµπλέκει έναν αριθµό τοπικών αρχών (συνήθως όµορων) που ενώνουν τις δυνάµεις τους, µε στόχο να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2559 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 20 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19019 ΗΜΟΣ Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Βαθµός Ασφαλείας : Αδιαβάθµητο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα