ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ TMHMA Γ EΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, Αρ.πρωτ.: 22419/ΙΒ Ταχ. δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:15180 Μαρούσι Ηλ. Διεύθυνση: Πληροφορίες: 1.Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης: Τριανταφυλλοπούλου Μαρία: Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης: Γιαννακάκη Λένα: Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης: Φούσκαρη Θεοδώρα: Ζυγοκώστα Μίνα: ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έδρες τους) 2.Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (έδρες τους) 3.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (έδρες τους) ΚΟΙΝ: 1. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 2. Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 3. Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 4. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 5. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Σας κοινοποιούμε: 1. Την αρίθμ. οικ.2/13917/0022/ κ.υ.α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 414/τ.Β / ) «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» και 2. Την με αρ. πρωτ.: οικ.2/17589/0020/ (ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1) εγκύκλιο της 22 ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους από τους εκκαθαριστές αποδοχών. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ αα Συνημμένα: Στην ταινία Εσωτ.Διανομή : Δ.Ο.Υ. Τμ. Γ Χ. ΣΑΡΜΑΝΗ

2 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυν ση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουρ γείου Οικονομικών Συμπλήρωση προσθήκη της αριθ /1262/ 0001Α/ απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για τον καθορισμό του αριθμού των επι τρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομι κών... 3 Έκδοση δύο Ομολόγων πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου για την εξό φληση υποχρεώσεών του προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης βάσει του αρθρ. 45 παρ. 10 του ν. 3943/ Παραχώρηση στον Ευάγγελο Δήμου της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου κατα φυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη Θέση Ζέρι του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώ ην Δήμος Συβότων) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρω τίας... 5 Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/13917/0022 (1) Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απα σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του ν. 4024/ 2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο μικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) και τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α ). 5. Την υπ αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β ). 6. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β ).

3 7976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε: 1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπι κού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμ βάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου ( ), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/ (ΦΕΚ 214 Β ) και 2/7093/0022/ (ΦΕΚ 215 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης, κα θώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λπ.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι σμένου χρόνου ή διάρκειας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ (2) Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οι κονομικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 και 4 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α 241) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 213). 3. Την υπ αριθμ. Υ 25/ (ΦΕΚ Β 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι νίδη και Παντελή Οικονόμου». 4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως: 1. Κεντρική Υπηρεσία. Γενικές Γραμματείες 2. Δημόσιες Υπηρεσίες Σώματα Ασφαλείας α. Ελληνική Αστυνομία β. Πυροσβεστικό Σώμα γ. Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. 3. Αποκεντρωμένες Περιφερειακές υπηρεσίες 4. Ειδικές Υπηρεσίες. 5. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: α. Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» β. Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) 6. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. 2/97922/0022 (3) Συμπλήρωση προσθήκη της αριθ /1262/0001Α/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή λων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα Κωδικοποίηση Νομο θεσίας» (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Περί κάλυψης δαπα νών μετακινούμενοι υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά τειας και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 35/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3833/2010 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 284/1988 «περί διαρθρώ σεως του Υπουργείου Οικονομικών και Οργανισμού αυ

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7977 τού (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Την υπ αριθμ. Υ25/ (ΦΕΚ 2792/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 7. Την υπ αριθμ /1262/0001/Α/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών, «περί καθορισμού του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακί νησης, εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 1703 Β/ ). 8. Τις υπ αριθμ. 2/74977/0004/ (ΦΕΚ 1956/ Β/ ), 2/51671/0022/ (ΦΕΚ 1485/Β/ ), 2/7755/0022/ (ΦΕΚ 853/Β/ ) 2/144/0022/ (ΦΕΚ 426/Β/ ) και 2/34588/0022/ (ΦΕΚ 1154/Β/ ) τροπο ποιήσεις συμπληρώσεις της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 9. Το υπ αριθμ. Δ2Α / έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού ΔΟΥ (Δ2) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Στην 12η παράγραφο της υπ αριθμ /1262/ 0001Α/ απόφασης όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: Το όριο των πέντε (5) ημερών δεν ισχύει για τους ελε γκτές της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων που συστάθηκε με το ν. 4002/2011. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /1262/0001Α/ απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομι κών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. 2/74977/0004/ , 2/51671/0022/ , 2/7755/0022/ , 2/144/0022/ και 2/34588/0022/ όμοιες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. 2/9631/0023Α (4) Έκδοση δύο Ομολόγων πενταετούς και δεκαετούς δι άρκειας του Ελληνικού Δημοσίου για την εξόφλη ση υποχρεώσεών του προς την Ισραηλιτική Κοινό τητα Θεσσαλονίκης βάσει του αρθρ. 45 παρ. 10 του ν. 3943/2011. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/ ) και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/ ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/ ), καθώς και τις διατά ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003). 6. Την υπ αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/ )». 7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/ ), όπως τροποποιή θηκε με το ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α ). 8. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρω ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207 Α/ ). 9. Την υπ αριθμ. 2/4627/0023/ (ΦΕΚ370/ Β/2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι σμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 10. Τη διάταξη του άρθρου 45, παρ. 10 του Νόμου 3943/2011 «Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κ.λπ.» (ΦΕΚ 66/Α/2011). 11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009). 12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009). 13. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 145 Α/2011). 14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με υπ αριθμ. Υ 25/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπλη ρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β/2011). 15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αποφασίζουμε: 1. Την έκδοση δύο ειδικών ισόποσων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ ( ). 2. Σκοπός των ομολόγων είναι η εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ισραηλιτική Κοινό

5 7978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 10, του ν. 3943/ Τα ομόλογα θα είναι πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας ,5 για την κάθε έκδοση, σταθερού ετήσιου επιτοκίου 1,542 % και 2,265 % αντίστοιχα. 4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, με κωδικό αριθμό (ISIN) GR για τα πενταετούς διάρκειας και GR για τα δεκαετούς διάρκειας. 5. Η ημερομηνία έκδοσης των δύο σειρών ομολόγων θα είναι η 07/02/2012 και η ημερομηνία λήξης τους για το πενταετές η 07/02/2017 και για το δεκαετές η 07/02/ Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται μετά τη νομότυπη παραίτηση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Α.Π. 2/9631/ ) από το δικόγραφο και το αγωγικό δικαίωμα που ασκήθηκε με την απευθυνόμενη ενώπι ον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από και με αυξ. Αριθμ. Κατ. 2041/1961 αγωγή της κατά ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» υπέρ του οποίου παρενέβη προσθέτως το Ελληνικό Δημόσιο. 7. Οι ανωτέρω δύο σειρές ομολόγων εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. 8. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας ενός λεπτού του ευρώ (0,01 ). 9. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό και ετησίως για όλη τη διάρκειά τους με ετήσια τοκοφόρο περίοδο. Ο τόκος, και για τις δύο σειρές ομολόγων, καταβάλλε ται κάθε 7 Φεβρουαρίου εκάστου έτους και μέχρι τη λήξη τους. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος αρχίζει από 07/02/2012 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και 07/02/2013 (μη συμπεριλαμβανομένης). 10. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός λεπτού του ευρώ ( 0,01), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), στρογ γυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος. 11. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συ μπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T. 12. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ αριθμ. 2/4627/0023/ «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/Β/2001). ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2012 μέχρι 2022, η οποία θα κα λύπτεται από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ (5) Παραχώρηση στον Ευάγγελο Δήμου της χρήσης και εκ μετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου του ριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη Θέση Ζέρι του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώην Δήμος Συβότων) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ. 211/Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστι κής Ανάπτυξης». 2. Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. 35/Α / ) «Σύσταση Γενι κής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Την υπ αριθμ / απόφαση Πρωθυπουρ γού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί «Ανά θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Πέτρο Αλιβιζάτο» (ΦΕΚ 2820/Β / ). 6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις της παρ.34 του άρθρου 1 του κεφ. Α του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) για τη «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2160/93 (Φ.Ε.Κ. 118/Α / ) περί δημιουργίας ζωνών αγκυροβολίας και καταφυγίων τουριστικών σκαφών όπως αντικατα στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 27 του ν. 2636/98 (Φ.Ε.Κ. 198/Α / ). 9. Την υπ αριθμ. Τ/9803/ (Φ.Ε.Κ. 1323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λει τουργίας Τουριστικών Λιμένων. 10. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 460/Α.Α.Π./ ) υπουργική απόφαση χωροθέτησης του κα ταφυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη Θέση Ζέρι του Δήμου Συβότων Ν. Θεσπρωτίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την παραχώρηση στον Ευάγγελο Δήμου ο οποί ος εφεξής λογίζεται φορέας διαχείρισης του καταφυγί ου έναντι ανταλλάγματος της χρήσης και εκμετάλλευ σης της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών «SIVOTA MARINA» στη Θέση Ζέρι του Δήμου Ηγουμενίτσας (πρώην Δήμος Συβότων) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, δυναμικότητας 90 θέσεων ελλιμενισμού, όπως οριοθετείται στο τοπο γραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 460/Α.Α.Π./ ) Υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει χωροθετηθεί το πιο πάνω καταφύγιο.

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη σύναψη μεταξύ αφ ενός του Ελληνικού Δη μοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υφυπουργό Πολι τισμού και Τουρισμού και αφ ετέρου του Ευάγγελου Δήμου σύμβασης παραχώρησης, με την οποία ρυθμί ζονται και συνομολογούνται τα επιμέρους ζητήματα της χρήσης και λειτουργίας του πιο πάνω καταφυγίου τουριστικών σκαφών και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με ρών. Η πιο πάνω σύμβαση συνάπτεται μέσα σε διάστη μα έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής. Παράλειψη σύναψης της σύμβασης για οιον δήποτε λόγο επάγεται αναπομπή του θέματος στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 με το ερώτημα της άρσης της εγκεκριμένης χωροθέτησης. 3. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Ευάγγελο Δήμου, έχει διάρκεια τριάντα τριών (33) ετών και η ισχύς της αρχίζει από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης της ως άνω παραγράφου 2 της απόφασης αυτής. 4. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι δυνατό να παραταθεί μόνο εάν αυτό συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευάγγελου Δήμου, πριν από τη λήξη της αρχικά καθορισμένης στην παράγραφο 3 της απόφασης αυτής διάρκειας παραχώρησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ F Aριθμ (6) Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυ ροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 149/2005 (Φ.Ε.Κ. 211/Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρι στικής Ανάπτυξης». 2. Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. 35/Α / ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολι τισμού και Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 2820/Β / ) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πο λιτισμού και Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Πέτρο Αλι βιζάτο». 6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθ. 1 του Κεφ. Α του μέρους Α του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Τις διατάξεις του κεφ. Γ του ν.2160/93 (Φ.Ε.Κ. 118/ Α / ) και ειδικότερα το άρθ. 31α το οποίο προ στέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/ Την υπ αριθμ. Τ/9803/ (Φ.Ε.Κ. 1323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λει τουργίας Τουριστικών Λιμένων. 10. Την υπ αριθμ. Τ/2785/ (Φ.Ε.Κ. 604/Δ / ) υπουργική απόφαση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών και δημιουργία θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στη θαλάσσια περιοχή χώρας Νάξου. 11. Την υπ αριθμ. Τ/12916/ (Φ.Ε.Κ. 1604/Β / ) υπουργική απόφαση παραχώρησης της χρήσης εκμετάλλευσης της ζώνης αγκυροβολίου του ριστικών σκαφών στη χώρα Νάξου. 12. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 403/Α.Α.Π./ ) υπουργική απόφαση τροποποίησης χωροθέ τησης αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στο λιμένα χώρας Νάξου. 13. Την υπ αριθμ. 8306/ (Φ.Ε.Κ. 1009/Β / ) υπουργική απόφαση έγκρισης Ειδικού Κα νονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο. 14. Το υπ αριθμ. 759/ σχετικό αίτημα με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, περί έγκρισης τροποποίησης του ειδικού κανονισμού λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου. 15. Το υπ αριθμ. 243/ πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση και συμπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Γ του ν.2160/93 (Φ.Ε.Κ. 118/Α / ) και ειδικότερα το άρθ. 31α το οποίο προ στέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 38 του ν.3105/2003, της υπ αριθμ. 8306/ (Φ.Ε.Κ. 1009/Β / ) υπουργικής απόφασης περί έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Νάξο, ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της ζώνης του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Νά ξου όπως έχει καθορισθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει επισυναφθεί στις υπ αριθμ. Τ/2785/ και αρ / υπουργικές αποφάσεις». 2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών Ο συνολικός αριθμός των σκαφών που μπορούν να ελλιμενισθούν ταυτόχρονα στη ζώνη αγκυροβολίου, ανέρχεται σε σαράντα εννιά (49). Ο συνολικός αυτός αριθμός 1 κατανέμεται κατά κατηγορίες σκαφών ως ακολούθως:

7 7980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ II 3, III 3, IV 4, ν 5, ΣΥΝΟΛΟ 49 ΣΚΑΦΩΝ» 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ως χώροι ελλιμενισμού των σκαφών ορίζονται: (α) Για τα σκάφη μήκους 8 έως 10 μέτρων οι με αριθ μούς 1 έως 11 θέσεις του αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος τοπογραφικού διαγράμματος, (β) Για τα σκάφη μήκους 10 έως 12 μέτρων οι με αριθμούς 12 έως 29 θέσεις, (γ) Για τα σκάφη μήκους 12 έως 15 μέτρων οι με αριθμούς 30 έως 46 θέσεις, (δ) Για τα σκάφη μήκους 15 έως 18 μέτρων οι με αριθμούς 47 έως 49 θέσεις». 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Δικαίωμα προσορμίσεως και ελλιμενισμού υπάρχει μόνο κατόπιν αδείας του δια το σκοπό αυτό εκάστοτε υπευθύνου της ζώνης αγκυροβολίου, έχουν δε αυτό γε νικά, τα μηχανοκίνητα ή δι ιστίων κινούμενα σκάφη ανα ψυχής, τα θαλαμηγό πλοία, ιδιωτικά, ή επαγγελματικά, ως και τα ανήκοντα σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους (όπως των νήσων Νάξου, Αμοργού, Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφο νησίου και Σχοινούσας κ.ά.) τα μεν μήκους μεγαλύτερου των 25 ποδών στους προβλήτες του αγκυροβολίου». 5. Η περίπτωση ε) του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Τα ελλιμενιζόμενα στη ζώνη αγκυροβολίου σκάφη μήκους μικρότερου των 80 ποδών θα κάνουν χρήση των ιδίων των μέσων αγκυροβολιάς έως ότου ολοκληρω θούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου». 6. Η περίπτωση η) του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «η) Οι υποδείξεις του προσωπικού της ζώνης αγκυρο βολίου δεν απαλλάσσουν τον Κυβερνήτη παντός σκά φους της ευθύνης του, τόσο για τους χειρισμούς του σκάφους εντός του λιμένος, όσο και για την πρόσδεση αυτού ή τον χειρισμό των πρυμνησίων». 7. Η περίπτωση Ι) α) του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Ι) Ευθύνη χρηστών α) Κάθε ένας που κάνει χρήση τμήματος χώρου της ζώνης αγκυροβολίου ή οποιωνδήποτε παρεχομένων ευ κολιών εξυπηρετήσεων, δηλαδή των λιμενικών ή χερ σαίων εγκαταστάσεων, των κεκλιμένων επιπέδων, των προβλητών ή εξέδρων και σημείων ανεφοδιασμού, για οποιαδήποτε αιτία, με τη θέληση του ή κατόπιν υποδεί ξεως της Δ/νσεως του αγκυροβολίου είναι αποκλειστι κώς υπεύθυνος για κάθε παράβαση ή ζημιά που γίνεται με υπαιτιότητα του είτε σε τρίτο είτε στον ίδιο». 8. Η περίπτωση ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «ια) Η φόρτιση των συσσωρευτών επιτρέπεται καθ όλο το 24ωρο». 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Περίπτωση μη καταβολής δικαιωμάτων. Απαλλάσσονται της καταβολής των τελών ελλιμενισμού τα εξής σκάφη: α) Τα καταφεύγοντα στη ζώνη αγκυροβο λίου σκάφη λόγω ανωτέρας βίας (απαγόρευση απόπλου ή μηχανική βλάβη που θα αποδεικνύονται με βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής, κ.λπ.), που καθιστά επικίνδυνο τον πλου του σκάφους και μέχρι 48 ώρες. Εάν σκάφος καταφεύγει στο αγκυροβόλιο λόγω κα κοκαιρίας (απαγορευτικό απόπλου) και μετά τη λήξη της απαγόρευσης του απόπλου παραμείνει στο αγκυ ροβόλιο, υποχρεούται στην καταβολή τελών ελλιμενι σμού υπολογιζόμενων από της ημερομηνίας λήξης της απαγόρευσης του απόπλου, βάσει των ανακοινώσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς. β) Τα θαλαμηγό ή πλοιάρια αναψυχής τα οποία ανή κουν κατά κυριότητα και χρήση στους Αρχηγούς ξένων Κρατών δι οιανδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βλάβης». 10. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Τ8306/ (Φ.Ε.Κ. 1009/Β / ) υπουργική απόφαση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του αγκυροβολίου του ριστικών σκαφών στη Νάξο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

8

9 7982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

10 ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 /2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ /0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου Αθήνα Τηλέφωνα : Α ΤΜΗΜΑ Υπουργεία Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Β ΤΜΗΜΑ ΟΤΑ - ΝΠΔΔ Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Γ ΤΜΗΜΑ Ειδικά Μισθολόγια , 478, , 419, ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων». Σας κοινοποιούμε : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.», ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και τελεί υπό δημοσίευση. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι οι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, που προέκυψαν λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011) και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του (καταληκτικός μήνας ο Απρίλιος), παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο του Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», ο οποίος τελεί υπό ψήφιση, με τις οποίες ορίζεται ότι ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 διαμορφώνεται από σε 0,0049. Το ποσοστό της περίπτωσης ε της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται από σε σαράντα επτά τοις 1

11 ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 εκατό (47%). Κατόπιν αυτών, ο πίνακας του ωρομισθίου των εφημεριών διαμορφώνεται ως εξής : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜ. ΕΠΙΜ Β ΕΠΙΜ Α ΔΝΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5,03 7,19 8,62 10,06 ΝΥΚTΕΡΙΝΗ *15 % 5,78 8,27 9,91 11,57 ΚΥΡΙΑΚΩΝ * 25% 6,29 8,99 10,78 12,58 ΝΥΚΤ. ΚΥΡΙΑΚΩΝ *30% 6,54 9,35 11,21 13,08 40/100 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2,01 2,88 3,45 4,02 70/100 ΜΙΚΤΗ 3,52 5,03 6,03 7,04 Επισημαίνεται ότι το μηνιαίο ποσό, ως αποζημίωση εφημεριών της περ. ε της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (για Συντονιστές Δ/ντες και Δ/ντες που ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους και υπηρετούν σε Νοσοκομεία της Α Ζώνης), διαμορφώνεται από σε 965, Την αριθμ. 2/13917/0022/ (ΦΕΚ ) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.», η οποία ισχύει από Σύμφωνα με την ανωτέρω κ.υ.α., το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά, ενώ για τη μισθολογική του εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20 του ν. 4024/2011, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Τέλος στην περίπτωση μείωσης των αποδοχών άνω του 25% εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α. Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Όλα τα Υπουργεία α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, και Υφυπουργών β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων γ. Δ/νσεις Διοικητικού δ. Δ/νσεις Οικονομικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 2

12 παρούσα σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.) 2. Ελεγκτικό Συνέδριο 3. Όλες τις Περιφέρειες α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β. Δ/νσεις Οικονομικού γ. Δ/νσεις Διοικητικού 5. Βουλή των Ελλήνων Λογιστήριο 6. Συμβούλιο της Επικρατείας 7. Άρειο Πάγο 8. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 9. Όλες τις Υ.Δ.Ε. 10. Όλες τις Δ.Ο.Υ. και Δ/νσεις Επιθεωρήσεως Δ.Ο.Υ. 11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) 12. Γ.Λ.Κ. Δ/νση 50 η Κάνιγγος 29, Αθήνα 13. Γ.Λ.Κ. Ενιαία Αρχή Πληρωμής Κάνιγγος 29, Αθήνα 14. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Λ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή Αθήνα. 15. Ο.ΜΕ.Δ. Πλατεία Βικτωρίας Αθήνα. ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 Β. Εσωτερική διανομή : 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 4. Γραφεία κ. Γεν. Δ/ντών Γ.Λ.Κ. 5. Δ.22 Α,Β,Γ (10 αντίγραφα) 6. Δ Δ21 8. Δ20 9. Δ4 10. Δ40 11.Δ42 12.Δ43 13.Δ44 14.Δ45 15.Δ Δ47 (ακολουθεί το κείμενο των διατάξεων) 3

13 1. Παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.» 1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο Παρ. 10 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 10. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) διαμορφώνεται, από , σε 0,0049. Το ποσοστό της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται, από , σε σαράντα επτά τοις εκατό (47%). 3. Αριθμ. 2/13917/0022/ κ.υ.α. ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/13917/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Παπατζανάκη Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ). 4

14 ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) και τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α ). 5. Την αριθμ. Υ25/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β ). 6. Την αριθμ / Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741 Β ). 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. αποφασίζουμε: 1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου ( ), εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου νόμου 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από και από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/ (ΦΕΚ 214 Β ) και 2/7093/0022/ (ΦΕΚ 215 Β ) Κ.Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουργική απόφαση κ.λ.π.) που καθορίζει αποδοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή διάρκεια του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού Δ/νση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 5

15 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου Τομέα Βασ. Σοφίας Αθήνα 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Γεν. Γραμματεία της Κυβέρνησης. 4. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση). ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 Εσωτ. Διανομή: Δ22-Β Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α. 6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3684 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μι κροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1494 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα