ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που αναφϋρονται παρακϊτω: Οι κϊτωθι καλύψεισ παρϋχονται αποκλειςτικϊ και μόνο από την EUROP ASSISTANCE, ςε ςυνεργαςύα με την Μικτό Επιχεύρηςη UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ, ςτην Ελλϊδα μϋςω του ημεδαπού και διεθνούσ δικτύου των ςυνεργατών τησ με την μορφό τησ παροχόσ υπηρεςιών μϋχρι των πιο κϊτω οριζόμενων ορύων ό ωσ χρηματικό αποζημύωςη απ ευθεύασ ςύμφωνα πϊντοτε με τα προβλεπόμενα ςτο παρόν. Οι προαναφερόμενοι τύποι οχημϊτων θα πρϋπει να φϋρουν ελληνικϋσ πινακύδεσ και μόνο. ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο! A ΟΡΙΜΟΙ Αςφαλιςτόσ: Η Αςφαλιςτικό Εταιρεύα «EUROP ASSISTANCE», που εδρεύει ςτην οδό Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη, ςτην περιοχό του Σαύρου-Αθόνα, η οπούα λειτουργεύ και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην Ελλϊδα, ωσ υποκατϊςτημα τησ EUROP ASSISTANCE Γαλλύασ. υμβαλλόμενη Η Ανώνυμη Εταιρεύα «MONEY MARKET S.A.» η ϋδρα τησ οπούασ βρύςκεται ςτην Αγύου Δημητρύου 4, Αθόνα, και το τηλϋφωνό τησ εύναι Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα: Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα (που χϊριν ςυντομύασ ςτο παρόν θα αναφϋρονται με τον όρο αςφαλιςμϋνοσ ) θεωρούνται: Ο κύριοσ ό νόμιμοσ κϊτοχοσ του οχόματοσ, όπωσ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Ο ςύζυγοσ ό η ςύζυγοσ του υπό ςτοιχεύο 1 παραπϊνω Αςφαλιςμϋνου προςώπου, οι γονεύσ και των δύο, καθώσ και τα ανόλικα τϋκνα τουσ. Ο εκϊςτοτε νόμιμοσ οδηγόσ του Οχόματοσ κατϊ τη ςτιγμό τησ βλϊβησ του ό του Ατυχόματοσ ςτο οπούο ενεπλϊκη. Οι νόμιμοι εκπρόςωποι του Αςφαλιςμϋνου νομικού προςώπου (Εταιρεύασ κλπ.) όπωσ ορύζονται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Αςφαλιςμϋνο όχημα Αςφαλιςμϋνο όχημα θεωρεύται εκεύνο το οπούο ρητϊ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, από τον αςφαλιςμϋνο, εύναι δυνατόν να θεωρεύται ωσ αςφαλιςμϋνο όχημα, ςτο εξόσ, το νϋο αυτοκύνητο, με την προώπόθεςη τησ ϋγγραφησ δόλωςησ του αςφαλιςμϋνου για την αλλαγό αυτό, εντόσ τριών ημερών και τησ αποδοχόσ τησ ανϊληψησ τησ αςφϊλιςησ από τον Αςφαλιςτό. Η παροχό τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ εύναι δυνατό μόνο ςε: 1) Επιβατικϊ αυτοκύνητα Ιδιωτικόσ Φρόςησ (E.I.X.), μη ενοικιαζόμενα. 2) Υορτηγϊ ιδιωτικόσ χρόςησ (Υ.Ι.Φ), με μϋγιςτο Μεικτό βϊροσ Kgr, ύψοσ μϋχρι 3 μϋτρα, μεταξόνιο μϋχρι 3,5 μϋτρα και με μονούσ τροχούσ. 3) Μοτοςικλϋτεσ ϊνω των 250 κυβικών εκατοςτών. Αύτηςη Βοόθειασ Η υποχρϋωςη του αςφαλιςμϋνου, όπωσ περιγρϊφεται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Σ.1.α. του παρόντοσ. Αςφϊλιςμα Η παροχό ςε εύδοσ των υπηρεςιών βοηθεύασ και οι λοιπϋσ παροχϋσ που περιγρϊφονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Αςφαλιςτικό περύπτωςη Η επϋλευςη κϊθε μιασ από τισ περιςτϊςεισ που προςδιορύζονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Εύναι το ϋγγραφο που παραδύδεται ςτον αςφαλιςμϋνο και το οπούο βεβαιώνει τα δικαιώματα αυτού, όπωσ καθορύζονται ςτο παρόν. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ Εύναι το Κϋντρο, ςτο οπούο απευθύνεται ο αςφαλιςμϋνοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθμόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον αςφαλιςμϋνο με αναγραφό του αριθμού αυτού ςτην Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ. Σόποσ ςυνόθουσ διαμονόσ Ο τόποσ, όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δηλώνει για τουσ ςκοπούσ εφαρμογόσ του παρόντοσ, ότι ευρύςκεται η μόνιμη κατοικύα του. Ζημιϊ Εύναι κϊθε περιςτατικό το οπούο επιφϋρει την επϋμβαςη του Αςφαλιςτό. Βλϊβη Βλϊβη θεωρεύται οποιαδόποτε ζημιϊ του Αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, προκληθεύςα από το ύδιο το όχημα, από ηλεκτρικϊ ό μηχανικϊ αύτια και το καθιςτϊ ανόμπορο να ςυνεχύςει απρόςκοπτα την πορεύα του. Ατύχημα Κϊθε απρόοπτο και βύαιο περιςτατικό που αφορϊ το Αςφαλιςμϋνο όχημα, εφόςον επϋρχεται ανεξϊρτητο τησ θϋληςησ του αςφαλιςμϋνου και το οπούο εμποδύζει την ομαλό ςυνϋχιςη τησ πορεύασ του. Mικτό επιχεύρηςη Οδικόσ Βοόθειασ Οχαμϊτων: Η επιχεύρηςη οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, με την επωνυμύα UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ και το διακριτικό τύτλο UNION 1

2 ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με ϋδρα ςτον Άγιο Δημότριο Αττικόσ (Tζαβϋλα 11), που διαθϋτει ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχει ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την Εταιρύα. υνεργϊτησ Οδικόσ Βοόθειασ Οχημϊτων: Οι ςυνεργϊτεσ τησ οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, που διαθϋτουν ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχουν ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ταθμόσ Παραμονόσ & Μεταφόρτωςησ: Οι ταθμού Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ εύναι κατϊλληλα διαμορφωμϋνοι χώροι ςτουσ οπούουσ οι ςυνεργϊτεσ τησ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατϊςταςη τησ ζημιϊσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Πληροφορύεσ ταθμών Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ ςτο site:www.union-road.gr. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοηθεύασ: Εύναι το Κϋντρο ςτο οπούο απευθύνεται ο Αςφαλιζόµενοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθµόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον Αςφαλιςµϋνο µε αναγραφό του αριθµού αυτού ςτο Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο. B ΚΑΛΤΧΗ ΟΦΗΜΑΣΟ Ι. ΦΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ Η βοόθεια με βϊςη την κϊλυψη που περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο αυτό, παρϋχεται 24 ώρεσ το 24ωρο, 365 μϋρεσ το χρόνο: α) ςε ολόκληρη την Ηπειρωτικό Ελλϊδα, καθώσ και ςτα νηςιϊ Εύβοια, Κρότη, Ρόδο, Λϋςβο, Κϋρκυρα, Ζϊκυνθο, Κεφαλονιϊ, όπωσ υποχρεώνει ο Νόμοσ 3651/2008, καθώσ επύςησ και ςε ϊλλα νηςιϊ που δεν υποχρεώνει ο ανωτϋρω νόμοσ και η Europ Assistance διαθϋτει δύκτυο ςταθμών εξυπηρϋτηςησ, καθώσ και β) ςτισ χώρεσ τησ Ηπειρωτικόσ Ευρώπησ, εκτόσ από την Αλβανύα, την Ευρωπαώκό Σουρκύα και πρώην Δημοκρατύα τησ Γιουγκοςλαβύασ (FYROM). ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ Ο Αςφαλιςτόσ υποχρεούται να παρϋχει βοόθεια ςτα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα, τα οπούα περιϋρχονται ςε δυςχερό θϋςη λόγω ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ από τροχαύο ατύχημα, μηχανικό ό ηλεκτρικό βλϊβη κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφϊλιςησ αυτόσ. Η βοόθεια προσ τον αςφαλιςμϋνο παρϋχεται με προςωπικό και μϋςα που ανόκουν ςτον Αςφαλιςτό ό ςε ςυνεργϊτεσ του. Η κϊλυψη περιλαμβϊνει : 1. Σην επιτόπια επιςκευό του οχόματοσ, εφ όςον εύναι δυνατό. Ο Αςφαλιςτόσ ςε περύπτωςη βλϊβησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οργανώνει και αναλαμβϊνει τα ϋξοδα τησ επύ τόπου προςπϊθειασ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ με την αποςτολό ςυνεργϊτη του. Ο Αςφαλιςτόσ δεν επιβαρύνεται με το κόςτοσ των ανταλλακτικών, ςε περύπτωςη που απαιτεύται κϊτι τϋτοιο. την επιτόπια επιςκευό περιλαμβϊνεται και η αλλαγό χαλαςμϋνου ελαςτικού με την υπϊρχουςα ρεζϋρβα του οχόματοσ. 2. Σην επαναφορϊ του οχόματοσ ςε δημόςιο δρόμο, αν λόγω ατυχόματοσ ϋχει βρεθεύ εκτόσ αυτού, χρηςιμοποιώντασ ειδικό ανυψωτικό όχημα και καταβϊλλοντασ κϊθε δυνατό προςπϊθεια με όλα τα μϋςα που διαθϋτει ο Αςφαλιςτόσ ό τρύτοσ, απαλλαςςόμενοσ από κϊθε ευθύνη για τυχόν ζημιϋσ που θα προκαλϋςει ςε αυτό, αποκλειςτικϊ και μόνο εξαιτύασ των ειδικών περιςτϊςεων και ςυνθηκών του ατυχόματοσ, με ανώτατο οικονομικό όριο 300. Ομούωσ, εϊν κατϊ τη διϊρκεια ανύψωςησ, πρόςδεςησ ό μεταφορϊσ του καλυπτόμενου οχόματοσ εύναι αναπόφευκτη η πρόκληςη ςε αυτό ζημιών, προκειμϋνου να διεκπεραιωθεύ η μεταφορϊ του, ο αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη. 3. Σην μεταφορϊ του οχόματοσ ςε ςυνεργεύο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου. ε περύπτωςη ακινητοποιόςεωσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςυνεπεύα Βλϊβησ ό Ατυχόματοσ ο Αςφαλιςτόσ θα μεταφϋρει το Αςφαλιςμϋνο Όχημα μϋχρι τον πληςιϋςτερο ό καταλληλότερο τόπο για την επιςκευό του ό ςτον τόπο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, πϊντα εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ και εφ όςον το όχημα δεν επιςκευϊζεται επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ. Εϊν το ςυνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου εύναι κλειςτό λόγω αργύασ ό αββατοκύριακου, ο Αςφαλιςτόσ οργανώνει και αναλαμβϊνει τη φύλαξη του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ για την περύοδο αναμονόσ, με ανώτατο χρονικό όριο τισ τρεισ (3) ημϋρεσ και ανώτατο κόςτοσ το ποςό των 112. Διευκρινύζεται ότι ο Αςφαλιςτόσ μεταφϋρει το όχημα από τον τόπο του ατυχόματοσ ςτον τόπο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου, όπου και παύει η υποχρϋωςη του Αςφαλιςτό. ε περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ επιθυμεύ δεύτερη μεταφορϊ (π.χ. από ςυνεργεύο ςε ςυνεργεύο), δεν θεωρεύται παροχό Οδικόσ Βοόθειασ (ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, Άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορϊ του οχόματοσ πραγματοποιεύται μόνο από Επιχεύρηςη Γερανών Δημοςύασ Χρόςεωσ. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςτο Εξωτερικό και εφόςον το όχημα δεν εύναι δυνατόν να επιςκευαςτεύ επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ, το όχημα θα μεταφερθεύ ςτο πληςιϋςτερο και καταλληλότερο τόπο επιςκευόσ του. Δύναται το όχημα να μεταφερθεύ ςτον μόνιμο τόπο κατοικύασ του Αςφαλιςμϋνου με την προώπόθεςη ότι η διϊρκεια επιςκευόσ του οχόματοσ υπερβαύνει τισ 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ. ΗΜΕΙΨΗ: Η μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτον Σόπο Επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου πραγματοποιεύται ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. 4. Παραμονό των αςφαλιςμϋνων ςε ξενοδοχεύο με ανώτατο ημερόςιο κόςτοσ 75 ανϊ αςφαλιςμϋνο και ςυνολικό κόςτοσ 225 ανϊ αςφαλιςμϋνο, εφ όςον η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε να μπορεύ αυτό να κινηθεύ αςφαλώσ, δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ αυθημερόν, και το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερο από 50 χιλιόμετρα από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Προκειμϋνου να τεθεύ ςε ιςχύ η ςυγκεκριμϋνη κϊλυψη θα πρϋπει ο αςφαλιςμϋνοσ να ϋχει επιλϋξει να επιςκευϊςει το όχημϊ του ςε ςυνεργεύο, εντόσ του νομού όπου και ακινητοποιόθηκε το αςφαλιςμϋνο όχημα. 5. Ση μετακύνηςη των αςφαλιςμϋνων επιβατών του οχόματοσ από το ςημεύο τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ, α) ςτο ςημεύο που επϋλεξε ο αςφαλιςμϋνοσ να μεταφερθεύ το όχημϊ του και υπό την προώπόθεςη ότι η απόςταςη τησ μετακύνηςησ αυτόσ εύναι μεγαλύτερη των 50 χιλιομϋτρων, ό β) ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, εφόςον ο αςφαλιςμϋνοσ επϋλεξε την επιςκευό του οχόματοσ ςτην περιοχό τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ και υπό την προώπόθεςη ότι η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε αυτό να μπορεύ να κινηθεύ αςφαλώσ, δε μπορεύ να γύνει ούτε 2

3 μϋςα ςτην επόμενη από την ακινητοπούηςό του ημϋρα και ταυτόχρονα το ςημεύο επιςκευόσ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερα από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του. την περύπτωςη αυτό εύναι δυνατό και η ςυνϋχιςη του ταξιδιού των αςφαλιςμϋνων προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, εφόςον το κόςτοσ ςυνϋχιςησ του ταξιδιού δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου τουσ ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Οι ωσ ϊνω μετακινόςεισ μπορούν να πραγματοποιηθούν, εύτε με μεταφορικό μϋςο του αςφαλιςτό, εύτε με δημόςιο μϋςο μεταφορϊσ, τα ϋξοδα του οπούου αναλαμβϊνει ο αςφαλιςτόσ, εύτε με ενοικύαςη οχόματοσ, αντύςτοιχου κυβιςμού με το αςφαλιςμϋνο, με ανώτατο όριο τα 1400 κυβικϊ εκατοςτϊ, το οπούο θα διαθϋςει ο Αςφαλιςτόσ για διϊςτημα μϋχρι 72 ωρών, με ανώτατο όριο το χρηματικό ποςό των 225, υπό την προώπόθεςη ότι ο αριθμόσ των αςφαλιςμϋνων που επϋβαιναν ςτο όχημα κατϊ τη ςτιγμό τησ ακινητοπούηςόσ του όταν τουλϊχιςτον τρεισ (3). υμφωνεύται, ότι την επιλογό του τρόπου μετακύνηςησ ϋχει ο αςφαλιςτόσ. 6. ε περύπτωςη κλοπόσ όταν το όχημα βρεθεύ, ο αςφαλιςμϋνοσ θα δικαιούται: α) Ση μεταφορϊ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ ό ςε υνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, β) Ση φύλαξη του οχόματοσ ςε περύπτωςη που το όχημα δεν εύναι δυνατόν να παραδοθεύ αυθημερόν ςτο ςυνεργεύο που θα επιςκευαςτεύ (εϊν ϋχουν προκληθεύ ζημιϋσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ςυνεπεύα τησ κλοπόσ και ϊρα πρϋπει να μεταφερθεύ ςτο ςυνεργεύο για να επιςκευαςτεύ) κι εφ όςον το κόςτοσ φύλαξησ δεν υπερβαύνει το ποςό των 112 και γ) Σην επϊνοδο των αςφαλιςμϋνων ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ, ό ςε υνεργεύο επιλογόσ τουσ ό τη ςυνϋχιςη του ταξιδιού προσ τον τόπο προοριςμού τουσ (εφ' όςον το κόςτοσ για τη ςυνϋχιςη αυτό δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ), και εφ όςον ϋχει γύνει η διαδικαςύα αναφορϊσ τησ κλοπόσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 7. Σισ υπηρεςύεσ επαγγελματύα οδηγού για να μεταφϋρει το όχημα και τα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ ό για να ςυνεχύςουν το ταξύδι προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, (εφ όςον το κόςτοσ τησ ςυνϋχιςησ αυτόσ δεν υπερβαύνει το κόςτοσ μεταφορϊσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ), ςε περύπτωςη θανϊτου ό αςθϋνειασ ό ατυχόματοσ του οδηγού, που τον καθιςτούν ανύκανο να οδηγόςει το αςφαλιςμϋνο όχημα και κανεύσ από αυτούσ που τον ςυνοδεύουν δεν εύναι ικανόσ να τον αντικαταςτόςει. 8. Σην εξεύρεςη ανταλλακτικών για την επιςκευό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ και την αποςτολό τουσ ςτο ςχετικό ςυνεργεύο, όταν αυτϊ δεν εύναι δυνατόν να βρεθούν εκεύ. Εξυπακούεται ότι ο αςφαλιςμϋνοσ θα καταβϊλλει το κόςτοσ ανταλλακτικών και τουσ τελωνειακούσ δαςμούσ που τυχόν αναλογούν. 9. Σην απώλεια κλειδιών. την περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ κλειδώςει τα κλειδιϊ του αυτοκινότου ςτο εςωτερικό του οχόματοσ ό ςε περύπτωςη απώλειασ κλειδιών, ο Αςφαλιςτόσ αναλαμβϊνει να κϊνει τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για να βοηθόςει τον αςφαλιςμϋνο. υγκεκριμϋνα αναλαμβϊνει εναλλακτικϊ: α) την αποςτολό του δεύτερου ςετ κλειδιών εϊν υπϊρχουν - ςτον τόπο, όπου βρύςκεται ο αςφαλιςμϋνοσ, ό β) την μεταφορϊ του οχόματόσ του, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου εντόσ του νομού ακινητοπούηςόσ του. ό γ) την μεταφορϊ του οχόματοσ, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό και αφού ο αςφαλιςμϋνοσ το επιλϋξει, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα ςτον νομό, όπου δηλώνεται ςτο αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο ωσ Σόποσ υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Η μεταφορϊ του οχόματοσ γύνεται με αποκλειςτικό ευθύνη του αςφαλιςμϋνου, του Αςφαλιςτό ουδεμύα ευθύνη φϋρουςα για τυχόν πρόκληςη ζημιϊσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ. χετικϊ με τον χρόνο μεταφορϊσ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην ΗΜΕΙΩΗ τησ παραγ. 3. του παρόντοσ. 10. Σην παροχό βοόθειασ ςε περύπτωςησ ϋλλειψησ καυςύμων. ε περύπτωςη ϋλλειψησ καυςύμου ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ο Αςφαλιςτόσ θα φροντύςει για την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτο πληςιϋςτερο πρατόριο καυςύμων. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ Διευκρινύζουμε πωσ για τισ καλύψεισ (4), (5), (6.γ.) και (7), το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ θα πρϋπει να απϋχει περιςςότερο από πενόντα (50 χλμ) από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν το Αςφαλιςμϋνο Όχημα βρύςκεται ςε νηςύ τησ Ελλϊδοσ ό ςε ςημεύο που για την πρόςβαςό του απαιτεύται μεταφορϊ μϋςω πορθμεύου με πλούο και ϋχει ακινητοποιηθεύ λόγω Ατυχόματοσ ό Βλϊβησ, η δαπϊνη του πλούου βαρύνει τον Αςφαλιςμϋνο, εϊν και εφ όςον πρόκειται για δαπϊνη που θα ϋκανε ο Αςφαλιςμϋνοσ ακόμα κι αν δεν εύχε ςυμβεύ η Ζημύα. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ λόγω ατυχόματοσ, οι παροχϋσ παραμονόσ ςε ξενοδοχεύο, επανόδου ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ ό ςυνϋχιςησ του ταξιδιού επεκτεύνονται και ςε εκεύνουσ τουσ επιβαύνοντεσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα που δεν εμπύπτουν ςτον οριςμό των αςφαλιςμϋνων προςώπων. Η μεταφορϊ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ και οι δαπϊνεσ ςτισ οπούεσ θα προβεύ ο Αςφαλιςτόσ για την μετακύνηςη των Αςφαλιςμϋνων Προςώπων, ςύμφωνα με το Κεφϊλαιο Β.ΙΙ παρ. 5 & 6, αφορούν τόπο προοριςμού εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ Ο Αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται να φϋρει πϊντοτε μαζύ του το Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο ό την Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ με την οπούα αποδεικνύεται η ιςχύσ τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε αντύθετη περύπτωςη και ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008 (περύ οδικόσ βοόθειασ), ο Αςφαλιςτόσ αδυνατεύ ςτην παροχό Αςφαλύςματοσ. ε περύπτωςη, που εκ των υςτϋρων αποδειχτεύ ότι ο Αςφαλιςμϋνοσ δικαιούταν την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ, και ο οπούοσ ϋχει προβεύ ςε δαπϊνεσ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ ο Αςφαλιςτόσ κατόπιν υποβολόσ από τον Αςφαλιςμϋνο των ςχετικών παραςτατικών, θα αποζημιώςει τον Αςφαλιςμϋνο μϋχρι και το χρηματικό ποςό των

4 Γ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Οι καλύψεισ τησ παρούςασ όςον αφορϊ τα νϋα αςφαλιςτόρια ιςχύουν για μεν την παροχό επύ τόπου βοόθειασ και τοπικόσ ρυμούλκηςησ ςαρϊντα οκτώ (48) ώρεσ μετϊ την ϋκδοςη τουσ, για δε τον επαναπατριςμό ϋπειτα από πϋντε (5) ημϋρεσ από την ημερομηνύα ϋκδοςησ και παραμϋνουν ιςχύουςεσ μϋχρι την προκαθοριςμϋνη ημερομηνύα λόξησ Όςον αφορϊ τισ ανανεώςεισ αςφαλιςτηρύων οι καλύψεισ ιςχύουν από την ημερομηνύα ϋναρξόσ τουσ. Κϊθε παραβύαςη μεταβύβαςησ τησ κυριότητασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οι παροχϋσ παύουν να ιςχύουν αυτοδύκαια. Η παρούςα Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ ιςχύει με τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 1. Σο αςφαλιςμϋνο όχημα παραμϋνει ςτην ιδιοκτηςύακυριότητα και κατοχό του αςφαλιςμϋνου. 2. Ο αςφαλιςμϋνοσ πρϋπει να ϋχει εγκαύρωσ εκπληρώςει τισ οικονομικϋσ του υποχρεώςεισ. Αυτό αποδεικνύεται μόνο με ϋγγραφη απόδειξη αποκλειομϋνου οποιουδόποτε ϊλλου μϋςου. ε κϊθε περύπτωςη ο αςφαλιςμϋνοσ δεν δικαιούται αςφαλύςματοσ μετϊ την ημερομηνύα λόξησ τησ αςφϊλιςησ. 3. Κατϊ τη ςτιγμό τησ αςφϊλιςησ το αςφαλιςμϋνο όχημα πρϋπει να μην ϋχει υποςτεύ ζημιϊ και να βρύςκεται ςε πλόρη λειτουργύα μϋςα ςτον γεωγραφικό χώρο που ορύζεται ςτο παρόν. 4. Σο αςφαλιςτόριο Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων δεν ϋχει ακυρωθεύ, διακοπεύ ό αναςταλεύ. Εϊν αυτό ςυμβεύ, επϋρχεται, αυτομϊτωσ, ακύρωςη ό αναςτολό του παρόντοσ. 5. Εϊν κατϊ τη λόξη τησ κατϊ το παρόν αςφϊλιςησ δεν οφεύλεται οποιοδόποτε ποςόν αςφαλύςτρων, το αςφαλιςτόριο ακολουθεύ τουσ κανόνεσ ανανϋωςησ του αςφαλιςτηρύου αςτικόσ Ευθύνησ Αυτοκινότων, εκτόσ εϊν οποιοςδόποτε από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ, εγγρϊφωσ δηλώςει, πριν τη λόξη τησ αςφϊλιςησ, ότι δεν επιθυμεύ την ανανϋωςη. 6. Σο αςφϊλιςτρο Οδικόσ Βοόθειασ εύναι ετόςιο και προκαταβϊλλεται, ϊλλωσ ακολουθεύ τον τρόπο πληρωμόσ του αςφαλιςτηρύου Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων. Επύςησ δεν επηρεϊζεται από τουσ τιμολογιακούσ παρϊγοντεσ που ιςχύουν ςτον Κλϊδο Αυτοκινότων (bonus-malus, νϋοσ οδηγόσ, εκπτώςεισ ειδικών περιπτώςεων). 7. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα αναπροςαρμογόσ του αςφαλύςτρου από την επόμενη αςφαλιςτικό περύοδο. Διατηρεύ, ακόμα, το δικαύωμα να αναπροςαρμόςει τουσ όρουσ του παρόντοσ αςφαλιςτηρύου ό να διακόψει την κϊλυψη μετϊ από ϋγγραφη ειδοπούηςη με απλό επιςτολό προσ τον αςφαλιςμϋνο. Σα νόμιμα δικαιώματα ςυμβολαύου και κϊθε φόροσ του Δημοςύου βαρύνουν τον αςφαλιςμϋνο. Δ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ 1. α) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ δεν εύναι δυνατόν να θεωρηθεύ ότι δύνουν ςτον αςφαλιςμϋνο το δικαύωμα να ζητόςει ό να ςυμφωνόςει την παροχό υπηρεςιών από οποιονδόποτε τρύτο και να απαιτόςει ςτη ςυνϋχεια από τον Αςφαλιςτό το ποςό που κατϋβαλε ό υποςχϋθηκε να καταβϊλλει προσ τουσ εν λόγω τρύτουσ. β) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ παρϋχονται ςε εύδοσ (όχι ςε χρόμα), εκτόσ εϊν διαφορετικϊ προβλϋπεται ςτο παρόν αςφαλιςτόριο, μϋςω των ςυνεργατών του Αςφαλιςτό ςτισ χώρεσ που περιλαμβϊνονται ςτα κατϊ το παρόν γεωγραφικϊ όρια τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, εκτόσ από την περύπτωςη όπου ο Αςφαλιςτόσ, δεν εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετόςει τον αςφαλιςμϋνο μϋςω του δικτύου των ςυνεργατών του, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο κεφϊλαιο Ε του παρόντοσ. ε περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγω ανωτϋρασ βύασ, ο Αςφαλιςτόσ ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει από τον αςφαλιςμϋνο την καταβολό από τον ύδιο τησ δαπϊνησ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ και την αποςτολό των ςχετικών παραςτατικών ςτον Αςφαλιςτό. Ο Αςφαλιςτόσ καταβϊλλει ςτον αςφαλιςμϋνο ςτην περύπτωςη αυτό τισ εν λόγω δαπϊνεσ, μόνον εφ όςον ο Αςφαλιςτόσ ϋχει δώςει την ϋγκριςό του πριν από την πραγματοπούηςη των δαπανών αυτών ςτον αςφαλιςμϋνο. 2. Ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται: α. την παροχό υπηρεςιών οδικόσ βοόθειασ, εϊν: - οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ εύναι δυςμενεύσ και οι δρόμοι δύςβατοι από πλημμύρεσ, ομύχλη, κατολιςθόςεισ, χιόνια ό πϊγουσ και η κύνηςη των κινητών ςυνεργεύων και των γερανοφόρων οχημϊτων εύναι αδύνατη ακόμη και με αντιολιςθητικϋσ αλυςύδεσ. - οι δρόμοι εύναι ϊβατοι λόγω ειδικών ςυνθηκών (ςειςμού, κομμϋνεσ ό χαλαςμϋνεσ γϋφυρεσ κλπ.). β. την τοποθϋτηςη αντιολιςθητικών αλυςύδων. γ. τη ρυμούλκηςη Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ, όταν αυτό εύναι αδύνατη λόγω ακινητοπούηςησ ςε υπόγειο ςταθμό αυτοκινότων. δ. τη μεταφορϊ ό μετακύνηςη ϊλλων οχημϊτων, προκειμϋνου να ελευθερωθεύ το αςφαλιςμϋνο όχημα. ε. τη μεταφορϊ αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, εφ όςον η βλϊβη του επιςκευϊζεται επύ τόπου. ςτ. Να παρϊςχει βοόθεια για βλϊβη που δεν εμποδύζει το όχημα να κινηθεύ αςφαλώσ μϋχρι το πληςιϋςτερο ςυνεργεύο. ζ. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει φορτύο και δεν ϋχει εκ των προτϋρων απομακρυνθεύ το φορτύο προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ με αςφϊλεια η μεταφορϊ του Οχόματοσ. η. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει διπλούσ τροχούσ. θ. την μεταφορϊ του ρυμουλκούμενου οχόματοσ (π.χ. τρϋιλερ). ι. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο δεν φϋρει πινακύδεσ κυκλοφορύασ ό εϊν αυτϋσ ϋχουν καταςτραφεύ και δεν εύναι αναγνώςιμεσ. 3. Ο Αςφαλιςτόσ δεν ευθύνεται: α. Για τη φύλαξη του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ μετϊ τη μεταφορϊ του, ςτον υποδειχθϋντα από τον αςφαλιςμϋνο, τόπο. β. Για περαιτϋρω ενϋργειεσ, εφ όςον το αςφαλιςμϋνο όχημα βρύςκεται ςε χαρϊδρα, λύμνη, ποταμό, θϊλαςςα, ϊμμο, και λοιπϊ, μετϊ από ανατροπό, ολύςθηςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα και ο Αςφαλιςτόσ εξαντλόςει τισ δυνατότητϋσ του να το ρυμουλκόςει με τα μϋςα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. ε περύπτωςη που παρϊ την προςπϊθεια αυτό δεν επιτευχθεύ η ανϊςυρςη, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη και παύει κϊθε υποχρϋωςό του για τη ςυγκεκριμϋνη ανϊςυρςη. Εϊν τελικϊ επιτευχθεύ η ανϊςυρςη και λόγω των ειδικών ςυνθηκών που επικρατούν υποςτεύ ζημιϋσ το αυτοκύνητο του αςφαλιςμϋνου, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη καταβολόσ αποζημύωςησ. γ. Αν το αςφαλιςμϋνο όχημα ανόκει ςτην κατηγορύα των αγροτικών οχημϊτων και βρύςκεται ακινητοποιημϋνο εκτόσ οδικού δικτύου και η πρόςβαςη ς αυτό καθύςταται αδύνατη, ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται ςτην παροχό οδικόσ βοόθειασ. 4

5 δ. Για ζημιϋσ που τυχόν θα προκληθούν, εϊν τελικϊ επιτευχθεύ ρυμούλκηςη ό ανϋλκυςη που περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 3.β. ανωτϋρω. ε. Για απώλεια ό ζημιϊ προςωπικών αντικειμϋνων ό εξαρτημϊτων του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. 4. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα: α. Να διαθϋτει προςωπικό, και εξοπλιςμό τησ επιλογόσ του ό να ςυνεργϊζεται κατϊ την κρύςη του με φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, που διαθϋτουν μϋςα κατϊλληλα για την παροχό του κατϊ το παρόν αςφαλύςματοσ. β. Να χρηςιμοποιεύ το διαθϋςιμο μϋςο που κατϊ την κρύςη του ενδεύκνυται για την αντιμετώπιςη κϊθε περύπτωςησ βοόθειασ που καλύπτεται από το παρόν. γ. Να εξυπηρετεύ αςφαλιςμϋνα οχόματα, τα οπούα ςυναντϊ κατϊ την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Ε ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΠΕΡΠΣΨΕΙ ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ Η κατϊ το παρόν αςφαλιςτικό κϊλυψη δεν ιςχύει ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: α. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται από πρόςωπο, το οπούο δεν κατϋχει την κατϊ νόμο ϊδεια οδηγού. β. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του κυρύου ό του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινύζεται ωςτόςο ότι καλύπτεται η περύπτωςη ακινητοπούηςησ του οχόματοσ, εξαιτύασ ατυχόματοσ ό βλϊβησ που ςυνϋβη, ενώ το όχημα εύχε κλαπεύ και εφ όςον η κλοπό εύχε δηλωθεύ ςτισ αςτυνομικϋσ αρχϋσ. γ. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται παρϊνομα, όπωσ χωρύσ ϊδεια κυκλοφορύασ ό χωρύσ πινακύδεσ ό κατϊ παρϊβαςη οποιαςδόποτε διϊταξησ υποχρεωτικού χαρακτόρα. δ. Εϊν ο οδηγόσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ προκϊλεςε τη ζημιϊ, επειδό οδηγούςε υπό την επύδραςη αλκοόλ, τοξικών ουςιών, ναρκωτικών ό φαρμϊκων που λόφθηκαν χωρύσ ιατρικό ςυνταγό ό ςε υπερβολικό δόςη. ε. Εϊν ο αςφαλιςμϋνοσ ενόργηςε με δόλο ό επιχεύρηςε από πρόθεςη ενϋργεια, η οπούα κατϋληξε ςτη ζημιϊ. ςτ. Όταν η αύτηςη βοόθειασ υποβϊλλεται κατϊ τη διϊρκεια πολεμικόσ περιόδου και/ό βρύςκεται ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη ςυνϊφεια προσ πόλεμο κηρυγμϋνο ό ακόρυκτο, εχθρικϋσ επιχειρόςεισ, εξεγϋρςεισ. ζ. Εϊν το γεγονόσ για το οπούο ζητεύται η βοόθεια ϋχει ςυμβεύ πριν την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κατϊ το παρόν αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ. η. Όταν το αςφαλιςμϋνο όχημα ςυμμετϋχει ςε αγώνεσ επύςημουσ ό όχι, προπονόςεισ, δοκιμϋσ, ςυναγωνιςμούσ, ακροβαςύεσ, επιδεύξεισ ό εορταςτικϋσ παρελϊςεισ ό οδηγεύται κατϊ αποδεδειγμϋνα επικύνδυνο τρόπο. θ. Για ζημιϋσ από ςειςμούσ και γενικϊ από φυςικϊ φαινόμενα, που μπορεύ να προκαλϋςουν μεγϊλεσ καταςτροφϋσ, εφ όςον ακόμη δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ ομαλϋσ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ και δυνατότητα πρόςβαςησ. ι. Για ζημιϋσ από επιδρϊςεισ -ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ- ατομικόσ ενϋργειασ, ακτινών Χ και γενικϊ ραδιενεργών ςτοιχεύων. ια. Για ζημιϋσ που προκαλούνται ςτα μεταφερόμενα πρϊγματα καθώσ και για κϊθε αποθετικό ζημιϊ. ιβ. Για βοόθεια ςτουσ επιβαύνοντεσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ που μεταφϋρονται με ωτοςτόπ. Σ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΜΕΝΨΝ 1. Ο αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται μόλισ ςυμβεύ περιςτατικό που του δύνει το δικαύωμα ςε υπηρεςύεσ με βϊςη το παρόν: α. Να τηλεφωνόςει αμϋςωσ ο ύδιοσ ό τρύτοσ ενεργώντασ για λογαριαςμό του, ςτο Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ, ςτον αριθμό που του ϋχει γνωςτοποιηθεύ, αναφϋροντασ το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό κυκλοφορύασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Να ενημερώνει πλόρωσ τον Αςφαλιςτό για τα αληθινϊ περιςτατικϊ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να υποδεικνύει με ακρύβεια το ςημεύο που αυτόσ ευρύςκεται καθώσ και το εύδοσ των απαιτούμενων υπηρεςιών. β. Να λαμβϊνει προκαταβολικϊ τη ςύμφωνη γνώμη του Αςφαλιςτό για λόψη μϋτρων, τα οπούα δημιουργούν δαπϊνεσ. Ο αςφαλιςμϋνοσ δεν πρϋπει να διαπραγματεύεται, να αποδϋχεται ό να απορρύπτει αξιώςεισ τρύτων ςχετικϋσ με την αςφαλιςτικό περύπτωςη, χωρύσ την προηγούμενη ϋγκριςη του Αςφαλιςτό. γ. Να χρηςιμοποιεύ όλα τα διαθϋςιμα μϋςα για τη μεύωςη των ςυνεπειών τησ επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να αποφεύγει πρϊξεισ που αυξϊνουν αδικαιολόγητα το κόςτοσ παροχόσ τησ βοόθειασ. Συχόν αμϋλεια του αςφαλιςμϋνου να πρϊξει τούτο, παρϋχει ςτον Αςφαλιςτό το δικαύωμα να μειώςει τισ υπηρεςύεσ του ανϊλογα, λαμβϊνοντασ υπόψη την ςοβαρότητα των ςυνεπειών που προκλόθηκαν από την παρϊβαςη από τον αςφαλιςμϋνο τησ υποχρϋωςόσ του αυτόσ και το ποςοςτό ευθύνησ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν αυτό η αμϋλεια εύχε προφανό ςκοπό να εξαπατόςει ό να παραπλανόςει τον Αςφαλιςτό, αυτόσ απαλλϊςςεται από όλεσ τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτον αςφαλιςμϋνο. δ. Να αναγγϋλλει αμϋςωσ ςτη υμβαλλόμενη κϊθε αλλαγό διεύθυνςόσ του καθώσ και κϊθε μεταβολό ςτα ςτοιχεύα τησ βεβαύωςησ αςφϊλιςησ. 2. την περύπτωςη όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δε ςυμμορφούται πλόρωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από το παρόν, ο Αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται των υποχρεώςεών του. 3. Όλεσ οι ανακοινώςεισ και δηλώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατατύθενται υποχρεωτικϊ ςτα γραφεύα τησ υμβαλλόμενησ. 4. Ζημιϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταφορϊσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ: Γενικότερα, κατϊ τη μεταφορϊ του οχόματοσ εντόσ ό εκτόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ, με ευθύνη του Αςφαλιςτό και του μεταφορϋα, ςυντϊςςεται ϋκθεςη περιγραφόσ τησ κατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ πριν τη μεταφορϊ και μετϊ από αυτό. Η ςυγκεκριμϋνη ϋκθεςη, που πρϋπει να περιγρϊφει όλεσ τισ ενδεχόμενεσ ζημύεσ που ϋχουν προκληθεύ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα κατϊ τη μεταφορϊ του, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, τόςο από τον Αςφαλιςτό ό τον εκπρόςωπό του μεταφορϋα, όςο και από τον ιδιοκτότη/οδηγό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Έκαςτοσ από αυτούσ που υπογρϊφουν την ϋκθεςη αυτό, λαμβϊνει από ϋνα αντύγραφό τησ. Οι ενδεχόμενεσ διαφωνύεσ μεταξύ του αςφαλιςμϋνου και του μεταφορϋα αναγρϊφονται επύ τησ ωσ ϊνω ϋκθεςησ και πρϋπει να γνωςτοποιούνται από τον αςφαλιςμϋνο ςτον Αςφαλιςτό, εντόσ 24ωρου, από την παραλαβό του οχόματοσ. Πϋραν αυτού του χρονικού ορύου, καμύα απαύτηςη δε θα γύνεται δεκτό. Ζ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 1. Οι πϊςησ φύςεωσ αξιώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατϊ του Αςφαλιςτό παραγρϊφονται μετϊ παρϋλευςη τεςςϊρων (4) ετών 5

6 από το τϋλοσ του ϋτουσ, κατϊ το οπούο οι αξιώςεισ αυτϋσ γεννόθηκαν. 2. Εφαρμοςτϋο δύκαιο εύναι το ελληνικό, αρμόδια δε για την επύλυςη διαφορών, που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Αςφαλιςτό και αςφαλιςμϋνου, εύναι κατϊ τόπον τα δικαςτόρια των Αθηνών. Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 5 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ το περιεχόμενο του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλύνει από την αύτηςη για αςφϊλιςη που ςασ υπϋβαλα ςτα εξόσ ςημεύα: Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 6 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ τη ςύναψη τησ μεταξύ μασ αςφϊλιςησ δυνϊμει του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι: [ ] Δεν παρϋλαβα ϋγγραφο με τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται από το ϊρθρο 4 παραγρ. 2 περύπτωςη H του ΝΔ 400/1970. [ ] Η Αςφαλιςτικό ύμβαςη που παρϋλαβα μου παραδόθηκε χωρύσ Γενικούσ και Ειδικούσ Αςφαλιςτικούσ Όρουσ. Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα 6

7 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1

8 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ "IONIA ASSISTANCE "-ΓΑΛΑΝΟΣ Γ.- ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ UNION ROAD ASSISTANCE ΑΧΑΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΘΗΒΒ Κ/Ξ ΝΤΟΥΖΑΣ Σ. - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΠΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. UNION ROAD - ΘΗΒΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΑΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΣ 3ο χλμ Αγρινίου -Αντιρίου τηλ Αγρίνιο ΔΡΟΣΙΑΣ 5 ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ 2ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 11, Αγ. Δημήτριος ΗΛΕΙΑΣ 126, ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΧΛΜ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1ο Χλμ Γρεβενων- Ελάτου, Γρεβενα ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑ-ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29 ΔΡΑΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε. ΚΑΝΑΔΑ 111 ΡΟΔΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 51 Ε.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 646 ΧΑΛΚΙΔΑ, T.K. ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕΔΑ Ε.Ε. ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ OMEGA ASSISTANCE- Κ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ /ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ-ΒΑΖΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ - Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ - Η.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ - Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 250- ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΤΡ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 2 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ 8χλμ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 152 ΚΑΒΑΛΑ 2

9 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘ.ΓΚΟΥΡΛΑΣ-Β.ΜΗΤΣΟΣ- Θ.ΜΟΥΤΟΣ-Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. AUTO CENTER EPE Η.ΤΣΑΚΑΣ- Β.ΤΣΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙ Α ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. 3ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ ( ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΩΞΕΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κ ΣΙΑ 3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ- Ο.Ε. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 22- Α ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΙΑΤΟ Κ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 80ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Π. ΞΕΝΑΡΙΟΣ - ΣΠ. ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε 84600, Τ.Θ. 710 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΥΡΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ ΔΑΣΥΡΑΣ Δ.- ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Μ.Ο.Ε. ΒΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ε.Ο. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ & Π.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΑΔΑ O.E. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Λαρίσσα-Αθήνα, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 66 Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 202(ΠΑΡΟΔΟΣ ΥΨΟΥΣ 189)- ΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΤΕΡΜΑ 28ΗΣ Γ. ΚΑΔΟΓΛΟΥ - Χ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69 -ΕΔΕΣΣΑ, ΒΟΥΓΙΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης- 3

10 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης, ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΝΤΑΝΤΙ ΚΤΕΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 33 Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 99 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 3χλμ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ CENTRAL HELLAS SERVICE Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 64, ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 145 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52, ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 18ο ΧΛΜ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΙΑ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Κ.ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΟΔΙΚΗ ΧΙΟΥ-ΛΟΙΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 52 4

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία. ΟΡΙΣΜΟΙ INTER PARTNER ASSISTANCE TOTAL ASSISTANCE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Α.Π. ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Α.Π. ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ 2641026085 2641047229 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΪΚΟΥ 2, ΑΓΡΙΝΙΟ 2641028651 264128357 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS

ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01)

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Κλάδος Αυτοκινήτων Ειδικοί & Γενικοί Όροι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Άρθρο 1. Ορισμοί: Αστική ευθύνη είναι η νόμιμη υποχρέωση του νομικού ή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα