ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που αναφϋρονται παρακϊτω: Οι κϊτωθι καλύψεισ παρϋχονται αποκλειςτικϊ και μόνο από την EUROP ASSISTANCE, ςε ςυνεργαςύα με την Μικτό Επιχεύρηςη UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ, ςτην Ελλϊδα μϋςω του ημεδαπού και διεθνούσ δικτύου των ςυνεργατών τησ με την μορφό τησ παροχόσ υπηρεςιών μϋχρι των πιο κϊτω οριζόμενων ορύων ό ωσ χρηματικό αποζημύωςη απ ευθεύασ ςύμφωνα πϊντοτε με τα προβλεπόμενα ςτο παρόν. Οι προαναφερόμενοι τύποι οχημϊτων θα πρϋπει να φϋρουν ελληνικϋσ πινακύδεσ και μόνο. ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο! A ΟΡΙΜΟΙ Αςφαλιςτόσ: Η Αςφαλιςτικό Εταιρεύα «EUROP ASSISTANCE», που εδρεύει ςτην οδό Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη, ςτην περιοχό του Σαύρου-Αθόνα, η οπούα λειτουργεύ και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην Ελλϊδα, ωσ υποκατϊςτημα τησ EUROP ASSISTANCE Γαλλύασ. υμβαλλόμενη Η Ανώνυμη Εταιρεύα «MONEY MARKET S.A.» η ϋδρα τησ οπούασ βρύςκεται ςτην Αγύου Δημητρύου 4, Αθόνα, και το τηλϋφωνό τησ εύναι Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα: Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα (που χϊριν ςυντομύασ ςτο παρόν θα αναφϋρονται με τον όρο αςφαλιςμϋνοσ ) θεωρούνται: Ο κύριοσ ό νόμιμοσ κϊτοχοσ του οχόματοσ, όπωσ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Ο ςύζυγοσ ό η ςύζυγοσ του υπό ςτοιχεύο 1 παραπϊνω Αςφαλιςμϋνου προςώπου, οι γονεύσ και των δύο, καθώσ και τα ανόλικα τϋκνα τουσ. Ο εκϊςτοτε νόμιμοσ οδηγόσ του Οχόματοσ κατϊ τη ςτιγμό τησ βλϊβησ του ό του Ατυχόματοσ ςτο οπούο ενεπλϊκη. Οι νόμιμοι εκπρόςωποι του Αςφαλιςμϋνου νομικού προςώπου (Εταιρεύασ κλπ.) όπωσ ορύζονται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Αςφαλιςμϋνο όχημα Αςφαλιςμϋνο όχημα θεωρεύται εκεύνο το οπούο ρητϊ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, από τον αςφαλιςμϋνο, εύναι δυνατόν να θεωρεύται ωσ αςφαλιςμϋνο όχημα, ςτο εξόσ, το νϋο αυτοκύνητο, με την προώπόθεςη τησ ϋγγραφησ δόλωςησ του αςφαλιςμϋνου για την αλλαγό αυτό, εντόσ τριών ημερών και τησ αποδοχόσ τησ ανϊληψησ τησ αςφϊλιςησ από τον Αςφαλιςτό. Η παροχό τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ εύναι δυνατό μόνο ςε: 1) Επιβατικϊ αυτοκύνητα Ιδιωτικόσ Φρόςησ (E.I.X.), μη ενοικιαζόμενα. 2) Υορτηγϊ ιδιωτικόσ χρόςησ (Υ.Ι.Φ), με μϋγιςτο Μεικτό βϊροσ Kgr, ύψοσ μϋχρι 3 μϋτρα, μεταξόνιο μϋχρι 3,5 μϋτρα και με μονούσ τροχούσ. 3) Μοτοςικλϋτεσ ϊνω των 250 κυβικών εκατοςτών. Αύτηςη Βοόθειασ Η υποχρϋωςη του αςφαλιςμϋνου, όπωσ περιγρϊφεται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Σ.1.α. του παρόντοσ. Αςφϊλιςμα Η παροχό ςε εύδοσ των υπηρεςιών βοηθεύασ και οι λοιπϋσ παροχϋσ που περιγρϊφονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Αςφαλιςτικό περύπτωςη Η επϋλευςη κϊθε μιασ από τισ περιςτϊςεισ που προςδιορύζονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Εύναι το ϋγγραφο που παραδύδεται ςτον αςφαλιςμϋνο και το οπούο βεβαιώνει τα δικαιώματα αυτού, όπωσ καθορύζονται ςτο παρόν. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ Εύναι το Κϋντρο, ςτο οπούο απευθύνεται ο αςφαλιςμϋνοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθμόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον αςφαλιςμϋνο με αναγραφό του αριθμού αυτού ςτην Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ. Σόποσ ςυνόθουσ διαμονόσ Ο τόποσ, όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δηλώνει για τουσ ςκοπούσ εφαρμογόσ του παρόντοσ, ότι ευρύςκεται η μόνιμη κατοικύα του. Ζημιϊ Εύναι κϊθε περιςτατικό το οπούο επιφϋρει την επϋμβαςη του Αςφαλιςτό. Βλϊβη Βλϊβη θεωρεύται οποιαδόποτε ζημιϊ του Αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, προκληθεύςα από το ύδιο το όχημα, από ηλεκτρικϊ ό μηχανικϊ αύτια και το καθιςτϊ ανόμπορο να ςυνεχύςει απρόςκοπτα την πορεύα του. Ατύχημα Κϊθε απρόοπτο και βύαιο περιςτατικό που αφορϊ το Αςφαλιςμϋνο όχημα, εφόςον επϋρχεται ανεξϊρτητο τησ θϋληςησ του αςφαλιςμϋνου και το οπούο εμποδύζει την ομαλό ςυνϋχιςη τησ πορεύασ του. Mικτό επιχεύρηςη Οδικόσ Βοόθειασ Οχαμϊτων: Η επιχεύρηςη οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, με την επωνυμύα UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ και το διακριτικό τύτλο UNION 1

2 ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με ϋδρα ςτον Άγιο Δημότριο Αττικόσ (Tζαβϋλα 11), που διαθϋτει ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχει ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την Εταιρύα. υνεργϊτησ Οδικόσ Βοόθειασ Οχημϊτων: Οι ςυνεργϊτεσ τησ οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, που διαθϋτουν ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχουν ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ταθμόσ Παραμονόσ & Μεταφόρτωςησ: Οι ταθμού Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ εύναι κατϊλληλα διαμορφωμϋνοι χώροι ςτουσ οπούουσ οι ςυνεργϊτεσ τησ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατϊςταςη τησ ζημιϊσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Πληροφορύεσ ταθμών Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ ςτο site:www.union-road.gr. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοηθεύασ: Εύναι το Κϋντρο ςτο οπούο απευθύνεται ο Αςφαλιζόµενοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθµόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον Αςφαλιςµϋνο µε αναγραφό του αριθµού αυτού ςτο Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο. B ΚΑΛΤΧΗ ΟΦΗΜΑΣΟ Ι. ΦΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ Η βοόθεια με βϊςη την κϊλυψη που περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο αυτό, παρϋχεται 24 ώρεσ το 24ωρο, 365 μϋρεσ το χρόνο: α) ςε ολόκληρη την Ηπειρωτικό Ελλϊδα, καθώσ και ςτα νηςιϊ Εύβοια, Κρότη, Ρόδο, Λϋςβο, Κϋρκυρα, Ζϊκυνθο, Κεφαλονιϊ, όπωσ υποχρεώνει ο Νόμοσ 3651/2008, καθώσ επύςησ και ςε ϊλλα νηςιϊ που δεν υποχρεώνει ο ανωτϋρω νόμοσ και η Europ Assistance διαθϋτει δύκτυο ςταθμών εξυπηρϋτηςησ, καθώσ και β) ςτισ χώρεσ τησ Ηπειρωτικόσ Ευρώπησ, εκτόσ από την Αλβανύα, την Ευρωπαώκό Σουρκύα και πρώην Δημοκρατύα τησ Γιουγκοςλαβύασ (FYROM). ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ Ο Αςφαλιςτόσ υποχρεούται να παρϋχει βοόθεια ςτα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα, τα οπούα περιϋρχονται ςε δυςχερό θϋςη λόγω ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ από τροχαύο ατύχημα, μηχανικό ό ηλεκτρικό βλϊβη κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφϊλιςησ αυτόσ. Η βοόθεια προσ τον αςφαλιςμϋνο παρϋχεται με προςωπικό και μϋςα που ανόκουν ςτον Αςφαλιςτό ό ςε ςυνεργϊτεσ του. Η κϊλυψη περιλαμβϊνει : 1. Σην επιτόπια επιςκευό του οχόματοσ, εφ όςον εύναι δυνατό. Ο Αςφαλιςτόσ ςε περύπτωςη βλϊβησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οργανώνει και αναλαμβϊνει τα ϋξοδα τησ επύ τόπου προςπϊθειασ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ με την αποςτολό ςυνεργϊτη του. Ο Αςφαλιςτόσ δεν επιβαρύνεται με το κόςτοσ των ανταλλακτικών, ςε περύπτωςη που απαιτεύται κϊτι τϋτοιο. την επιτόπια επιςκευό περιλαμβϊνεται και η αλλαγό χαλαςμϋνου ελαςτικού με την υπϊρχουςα ρεζϋρβα του οχόματοσ. 2. Σην επαναφορϊ του οχόματοσ ςε δημόςιο δρόμο, αν λόγω ατυχόματοσ ϋχει βρεθεύ εκτόσ αυτού, χρηςιμοποιώντασ ειδικό ανυψωτικό όχημα και καταβϊλλοντασ κϊθε δυνατό προςπϊθεια με όλα τα μϋςα που διαθϋτει ο Αςφαλιςτόσ ό τρύτοσ, απαλλαςςόμενοσ από κϊθε ευθύνη για τυχόν ζημιϋσ που θα προκαλϋςει ςε αυτό, αποκλειςτικϊ και μόνο εξαιτύασ των ειδικών περιςτϊςεων και ςυνθηκών του ατυχόματοσ, με ανώτατο οικονομικό όριο 300. Ομούωσ, εϊν κατϊ τη διϊρκεια ανύψωςησ, πρόςδεςησ ό μεταφορϊσ του καλυπτόμενου οχόματοσ εύναι αναπόφευκτη η πρόκληςη ςε αυτό ζημιών, προκειμϋνου να διεκπεραιωθεύ η μεταφορϊ του, ο αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη. 3. Σην μεταφορϊ του οχόματοσ ςε ςυνεργεύο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου. ε περύπτωςη ακινητοποιόςεωσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςυνεπεύα Βλϊβησ ό Ατυχόματοσ ο Αςφαλιςτόσ θα μεταφϋρει το Αςφαλιςμϋνο Όχημα μϋχρι τον πληςιϋςτερο ό καταλληλότερο τόπο για την επιςκευό του ό ςτον τόπο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, πϊντα εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ και εφ όςον το όχημα δεν επιςκευϊζεται επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ. Εϊν το ςυνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου εύναι κλειςτό λόγω αργύασ ό αββατοκύριακου, ο Αςφαλιςτόσ οργανώνει και αναλαμβϊνει τη φύλαξη του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ για την περύοδο αναμονόσ, με ανώτατο χρονικό όριο τισ τρεισ (3) ημϋρεσ και ανώτατο κόςτοσ το ποςό των 112. Διευκρινύζεται ότι ο Αςφαλιςτόσ μεταφϋρει το όχημα από τον τόπο του ατυχόματοσ ςτον τόπο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου, όπου και παύει η υποχρϋωςη του Αςφαλιςτό. ε περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ επιθυμεύ δεύτερη μεταφορϊ (π.χ. από ςυνεργεύο ςε ςυνεργεύο), δεν θεωρεύται παροχό Οδικόσ Βοόθειασ (ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, Άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορϊ του οχόματοσ πραγματοποιεύται μόνο από Επιχεύρηςη Γερανών Δημοςύασ Χρόςεωσ. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςτο Εξωτερικό και εφόςον το όχημα δεν εύναι δυνατόν να επιςκευαςτεύ επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ, το όχημα θα μεταφερθεύ ςτο πληςιϋςτερο και καταλληλότερο τόπο επιςκευόσ του. Δύναται το όχημα να μεταφερθεύ ςτον μόνιμο τόπο κατοικύασ του Αςφαλιςμϋνου με την προώπόθεςη ότι η διϊρκεια επιςκευόσ του οχόματοσ υπερβαύνει τισ 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ. ΗΜΕΙΨΗ: Η μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτον Σόπο Επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου πραγματοποιεύται ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. 4. Παραμονό των αςφαλιςμϋνων ςε ξενοδοχεύο με ανώτατο ημερόςιο κόςτοσ 75 ανϊ αςφαλιςμϋνο και ςυνολικό κόςτοσ 225 ανϊ αςφαλιςμϋνο, εφ όςον η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε να μπορεύ αυτό να κινηθεύ αςφαλώσ, δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ αυθημερόν, και το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερο από 50 χιλιόμετρα από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Προκειμϋνου να τεθεύ ςε ιςχύ η ςυγκεκριμϋνη κϊλυψη θα πρϋπει ο αςφαλιςμϋνοσ να ϋχει επιλϋξει να επιςκευϊςει το όχημϊ του ςε ςυνεργεύο, εντόσ του νομού όπου και ακινητοποιόθηκε το αςφαλιςμϋνο όχημα. 5. Ση μετακύνηςη των αςφαλιςμϋνων επιβατών του οχόματοσ από το ςημεύο τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ, α) ςτο ςημεύο που επϋλεξε ο αςφαλιςμϋνοσ να μεταφερθεύ το όχημϊ του και υπό την προώπόθεςη ότι η απόςταςη τησ μετακύνηςησ αυτόσ εύναι μεγαλύτερη των 50 χιλιομϋτρων, ό β) ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, εφόςον ο αςφαλιςμϋνοσ επϋλεξε την επιςκευό του οχόματοσ ςτην περιοχό τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ και υπό την προώπόθεςη ότι η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε αυτό να μπορεύ να κινηθεύ αςφαλώσ, δε μπορεύ να γύνει ούτε 2

3 μϋςα ςτην επόμενη από την ακινητοπούηςό του ημϋρα και ταυτόχρονα το ςημεύο επιςκευόσ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερα από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του. την περύπτωςη αυτό εύναι δυνατό και η ςυνϋχιςη του ταξιδιού των αςφαλιςμϋνων προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, εφόςον το κόςτοσ ςυνϋχιςησ του ταξιδιού δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου τουσ ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Οι ωσ ϊνω μετακινόςεισ μπορούν να πραγματοποιηθούν, εύτε με μεταφορικό μϋςο του αςφαλιςτό, εύτε με δημόςιο μϋςο μεταφορϊσ, τα ϋξοδα του οπούου αναλαμβϊνει ο αςφαλιςτόσ, εύτε με ενοικύαςη οχόματοσ, αντύςτοιχου κυβιςμού με το αςφαλιςμϋνο, με ανώτατο όριο τα 1400 κυβικϊ εκατοςτϊ, το οπούο θα διαθϋςει ο Αςφαλιςτόσ για διϊςτημα μϋχρι 72 ωρών, με ανώτατο όριο το χρηματικό ποςό των 225, υπό την προώπόθεςη ότι ο αριθμόσ των αςφαλιςμϋνων που επϋβαιναν ςτο όχημα κατϊ τη ςτιγμό τησ ακινητοπούηςόσ του όταν τουλϊχιςτον τρεισ (3). υμφωνεύται, ότι την επιλογό του τρόπου μετακύνηςησ ϋχει ο αςφαλιςτόσ. 6. ε περύπτωςη κλοπόσ όταν το όχημα βρεθεύ, ο αςφαλιςμϋνοσ θα δικαιούται: α) Ση μεταφορϊ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ ό ςε υνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, β) Ση φύλαξη του οχόματοσ ςε περύπτωςη που το όχημα δεν εύναι δυνατόν να παραδοθεύ αυθημερόν ςτο ςυνεργεύο που θα επιςκευαςτεύ (εϊν ϋχουν προκληθεύ ζημιϋσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ςυνεπεύα τησ κλοπόσ και ϊρα πρϋπει να μεταφερθεύ ςτο ςυνεργεύο για να επιςκευαςτεύ) κι εφ όςον το κόςτοσ φύλαξησ δεν υπερβαύνει το ποςό των 112 και γ) Σην επϊνοδο των αςφαλιςμϋνων ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ, ό ςε υνεργεύο επιλογόσ τουσ ό τη ςυνϋχιςη του ταξιδιού προσ τον τόπο προοριςμού τουσ (εφ' όςον το κόςτοσ για τη ςυνϋχιςη αυτό δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ), και εφ όςον ϋχει γύνει η διαδικαςύα αναφορϊσ τησ κλοπόσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 7. Σισ υπηρεςύεσ επαγγελματύα οδηγού για να μεταφϋρει το όχημα και τα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ ό για να ςυνεχύςουν το ταξύδι προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, (εφ όςον το κόςτοσ τησ ςυνϋχιςησ αυτόσ δεν υπερβαύνει το κόςτοσ μεταφορϊσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ), ςε περύπτωςη θανϊτου ό αςθϋνειασ ό ατυχόματοσ του οδηγού, που τον καθιςτούν ανύκανο να οδηγόςει το αςφαλιςμϋνο όχημα και κανεύσ από αυτούσ που τον ςυνοδεύουν δεν εύναι ικανόσ να τον αντικαταςτόςει. 8. Σην εξεύρεςη ανταλλακτικών για την επιςκευό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ και την αποςτολό τουσ ςτο ςχετικό ςυνεργεύο, όταν αυτϊ δεν εύναι δυνατόν να βρεθούν εκεύ. Εξυπακούεται ότι ο αςφαλιςμϋνοσ θα καταβϊλλει το κόςτοσ ανταλλακτικών και τουσ τελωνειακούσ δαςμούσ που τυχόν αναλογούν. 9. Σην απώλεια κλειδιών. την περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ κλειδώςει τα κλειδιϊ του αυτοκινότου ςτο εςωτερικό του οχόματοσ ό ςε περύπτωςη απώλειασ κλειδιών, ο Αςφαλιςτόσ αναλαμβϊνει να κϊνει τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για να βοηθόςει τον αςφαλιςμϋνο. υγκεκριμϋνα αναλαμβϊνει εναλλακτικϊ: α) την αποςτολό του δεύτερου ςετ κλειδιών εϊν υπϊρχουν - ςτον τόπο, όπου βρύςκεται ο αςφαλιςμϋνοσ, ό β) την μεταφορϊ του οχόματόσ του, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου εντόσ του νομού ακινητοπούηςόσ του. ό γ) την μεταφορϊ του οχόματοσ, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό και αφού ο αςφαλιςμϋνοσ το επιλϋξει, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα ςτον νομό, όπου δηλώνεται ςτο αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο ωσ Σόποσ υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Η μεταφορϊ του οχόματοσ γύνεται με αποκλειςτικό ευθύνη του αςφαλιςμϋνου, του Αςφαλιςτό ουδεμύα ευθύνη φϋρουςα για τυχόν πρόκληςη ζημιϊσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ. χετικϊ με τον χρόνο μεταφορϊσ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην ΗΜΕΙΩΗ τησ παραγ. 3. του παρόντοσ. 10. Σην παροχό βοόθειασ ςε περύπτωςησ ϋλλειψησ καυςύμων. ε περύπτωςη ϋλλειψησ καυςύμου ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ο Αςφαλιςτόσ θα φροντύςει για την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτο πληςιϋςτερο πρατόριο καυςύμων. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ Διευκρινύζουμε πωσ για τισ καλύψεισ (4), (5), (6.γ.) και (7), το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ θα πρϋπει να απϋχει περιςςότερο από πενόντα (50 χλμ) από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν το Αςφαλιςμϋνο Όχημα βρύςκεται ςε νηςύ τησ Ελλϊδοσ ό ςε ςημεύο που για την πρόςβαςό του απαιτεύται μεταφορϊ μϋςω πορθμεύου με πλούο και ϋχει ακινητοποιηθεύ λόγω Ατυχόματοσ ό Βλϊβησ, η δαπϊνη του πλούου βαρύνει τον Αςφαλιςμϋνο, εϊν και εφ όςον πρόκειται για δαπϊνη που θα ϋκανε ο Αςφαλιςμϋνοσ ακόμα κι αν δεν εύχε ςυμβεύ η Ζημύα. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ λόγω ατυχόματοσ, οι παροχϋσ παραμονόσ ςε ξενοδοχεύο, επανόδου ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ ό ςυνϋχιςησ του ταξιδιού επεκτεύνονται και ςε εκεύνουσ τουσ επιβαύνοντεσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα που δεν εμπύπτουν ςτον οριςμό των αςφαλιςμϋνων προςώπων. Η μεταφορϊ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ και οι δαπϊνεσ ςτισ οπούεσ θα προβεύ ο Αςφαλιςτόσ για την μετακύνηςη των Αςφαλιςμϋνων Προςώπων, ςύμφωνα με το Κεφϊλαιο Β.ΙΙ παρ. 5 & 6, αφορούν τόπο προοριςμού εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ Ο Αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται να φϋρει πϊντοτε μαζύ του το Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο ό την Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ με την οπούα αποδεικνύεται η ιςχύσ τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε αντύθετη περύπτωςη και ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008 (περύ οδικόσ βοόθειασ), ο Αςφαλιςτόσ αδυνατεύ ςτην παροχό Αςφαλύςματοσ. ε περύπτωςη, που εκ των υςτϋρων αποδειχτεύ ότι ο Αςφαλιςμϋνοσ δικαιούταν την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ, και ο οπούοσ ϋχει προβεύ ςε δαπϊνεσ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ ο Αςφαλιςτόσ κατόπιν υποβολόσ από τον Αςφαλιςμϋνο των ςχετικών παραςτατικών, θα αποζημιώςει τον Αςφαλιςμϋνο μϋχρι και το χρηματικό ποςό των

4 Γ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Οι καλύψεισ τησ παρούςασ όςον αφορϊ τα νϋα αςφαλιςτόρια ιςχύουν για μεν την παροχό επύ τόπου βοόθειασ και τοπικόσ ρυμούλκηςησ ςαρϊντα οκτώ (48) ώρεσ μετϊ την ϋκδοςη τουσ, για δε τον επαναπατριςμό ϋπειτα από πϋντε (5) ημϋρεσ από την ημερομηνύα ϋκδοςησ και παραμϋνουν ιςχύουςεσ μϋχρι την προκαθοριςμϋνη ημερομηνύα λόξησ Όςον αφορϊ τισ ανανεώςεισ αςφαλιςτηρύων οι καλύψεισ ιςχύουν από την ημερομηνύα ϋναρξόσ τουσ. Κϊθε παραβύαςη μεταβύβαςησ τησ κυριότητασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οι παροχϋσ παύουν να ιςχύουν αυτοδύκαια. Η παρούςα Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ ιςχύει με τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 1. Σο αςφαλιςμϋνο όχημα παραμϋνει ςτην ιδιοκτηςύακυριότητα και κατοχό του αςφαλιςμϋνου. 2. Ο αςφαλιςμϋνοσ πρϋπει να ϋχει εγκαύρωσ εκπληρώςει τισ οικονομικϋσ του υποχρεώςεισ. Αυτό αποδεικνύεται μόνο με ϋγγραφη απόδειξη αποκλειομϋνου οποιουδόποτε ϊλλου μϋςου. ε κϊθε περύπτωςη ο αςφαλιςμϋνοσ δεν δικαιούται αςφαλύςματοσ μετϊ την ημερομηνύα λόξησ τησ αςφϊλιςησ. 3. Κατϊ τη ςτιγμό τησ αςφϊλιςησ το αςφαλιςμϋνο όχημα πρϋπει να μην ϋχει υποςτεύ ζημιϊ και να βρύςκεται ςε πλόρη λειτουργύα μϋςα ςτον γεωγραφικό χώρο που ορύζεται ςτο παρόν. 4. Σο αςφαλιςτόριο Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων δεν ϋχει ακυρωθεύ, διακοπεύ ό αναςταλεύ. Εϊν αυτό ςυμβεύ, επϋρχεται, αυτομϊτωσ, ακύρωςη ό αναςτολό του παρόντοσ. 5. Εϊν κατϊ τη λόξη τησ κατϊ το παρόν αςφϊλιςησ δεν οφεύλεται οποιοδόποτε ποςόν αςφαλύςτρων, το αςφαλιςτόριο ακολουθεύ τουσ κανόνεσ ανανϋωςησ του αςφαλιςτηρύου αςτικόσ Ευθύνησ Αυτοκινότων, εκτόσ εϊν οποιοςδόποτε από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ, εγγρϊφωσ δηλώςει, πριν τη λόξη τησ αςφϊλιςησ, ότι δεν επιθυμεύ την ανανϋωςη. 6. Σο αςφϊλιςτρο Οδικόσ Βοόθειασ εύναι ετόςιο και προκαταβϊλλεται, ϊλλωσ ακολουθεύ τον τρόπο πληρωμόσ του αςφαλιςτηρύου Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων. Επύςησ δεν επηρεϊζεται από τουσ τιμολογιακούσ παρϊγοντεσ που ιςχύουν ςτον Κλϊδο Αυτοκινότων (bonus-malus, νϋοσ οδηγόσ, εκπτώςεισ ειδικών περιπτώςεων). 7. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα αναπροςαρμογόσ του αςφαλύςτρου από την επόμενη αςφαλιςτικό περύοδο. Διατηρεύ, ακόμα, το δικαύωμα να αναπροςαρμόςει τουσ όρουσ του παρόντοσ αςφαλιςτηρύου ό να διακόψει την κϊλυψη μετϊ από ϋγγραφη ειδοπούηςη με απλό επιςτολό προσ τον αςφαλιςμϋνο. Σα νόμιμα δικαιώματα ςυμβολαύου και κϊθε φόροσ του Δημοςύου βαρύνουν τον αςφαλιςμϋνο. Δ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ 1. α) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ δεν εύναι δυνατόν να θεωρηθεύ ότι δύνουν ςτον αςφαλιςμϋνο το δικαύωμα να ζητόςει ό να ςυμφωνόςει την παροχό υπηρεςιών από οποιονδόποτε τρύτο και να απαιτόςει ςτη ςυνϋχεια από τον Αςφαλιςτό το ποςό που κατϋβαλε ό υποςχϋθηκε να καταβϊλλει προσ τουσ εν λόγω τρύτουσ. β) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ παρϋχονται ςε εύδοσ (όχι ςε χρόμα), εκτόσ εϊν διαφορετικϊ προβλϋπεται ςτο παρόν αςφαλιςτόριο, μϋςω των ςυνεργατών του Αςφαλιςτό ςτισ χώρεσ που περιλαμβϊνονται ςτα κατϊ το παρόν γεωγραφικϊ όρια τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, εκτόσ από την περύπτωςη όπου ο Αςφαλιςτόσ, δεν εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετόςει τον αςφαλιςμϋνο μϋςω του δικτύου των ςυνεργατών του, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο κεφϊλαιο Ε του παρόντοσ. ε περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγω ανωτϋρασ βύασ, ο Αςφαλιςτόσ ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει από τον αςφαλιςμϋνο την καταβολό από τον ύδιο τησ δαπϊνησ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ και την αποςτολό των ςχετικών παραςτατικών ςτον Αςφαλιςτό. Ο Αςφαλιςτόσ καταβϊλλει ςτον αςφαλιςμϋνο ςτην περύπτωςη αυτό τισ εν λόγω δαπϊνεσ, μόνον εφ όςον ο Αςφαλιςτόσ ϋχει δώςει την ϋγκριςό του πριν από την πραγματοπούηςη των δαπανών αυτών ςτον αςφαλιςμϋνο. 2. Ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται: α. την παροχό υπηρεςιών οδικόσ βοόθειασ, εϊν: - οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ εύναι δυςμενεύσ και οι δρόμοι δύςβατοι από πλημμύρεσ, ομύχλη, κατολιςθόςεισ, χιόνια ό πϊγουσ και η κύνηςη των κινητών ςυνεργεύων και των γερανοφόρων οχημϊτων εύναι αδύνατη ακόμη και με αντιολιςθητικϋσ αλυςύδεσ. - οι δρόμοι εύναι ϊβατοι λόγω ειδικών ςυνθηκών (ςειςμού, κομμϋνεσ ό χαλαςμϋνεσ γϋφυρεσ κλπ.). β. την τοποθϋτηςη αντιολιςθητικών αλυςύδων. γ. τη ρυμούλκηςη Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ, όταν αυτό εύναι αδύνατη λόγω ακινητοπούηςησ ςε υπόγειο ςταθμό αυτοκινότων. δ. τη μεταφορϊ ό μετακύνηςη ϊλλων οχημϊτων, προκειμϋνου να ελευθερωθεύ το αςφαλιςμϋνο όχημα. ε. τη μεταφορϊ αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, εφ όςον η βλϊβη του επιςκευϊζεται επύ τόπου. ςτ. Να παρϊςχει βοόθεια για βλϊβη που δεν εμποδύζει το όχημα να κινηθεύ αςφαλώσ μϋχρι το πληςιϋςτερο ςυνεργεύο. ζ. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει φορτύο και δεν ϋχει εκ των προτϋρων απομακρυνθεύ το φορτύο προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ με αςφϊλεια η μεταφορϊ του Οχόματοσ. η. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει διπλούσ τροχούσ. θ. την μεταφορϊ του ρυμουλκούμενου οχόματοσ (π.χ. τρϋιλερ). ι. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο δεν φϋρει πινακύδεσ κυκλοφορύασ ό εϊν αυτϋσ ϋχουν καταςτραφεύ και δεν εύναι αναγνώςιμεσ. 3. Ο Αςφαλιςτόσ δεν ευθύνεται: α. Για τη φύλαξη του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ μετϊ τη μεταφορϊ του, ςτον υποδειχθϋντα από τον αςφαλιςμϋνο, τόπο. β. Για περαιτϋρω ενϋργειεσ, εφ όςον το αςφαλιςμϋνο όχημα βρύςκεται ςε χαρϊδρα, λύμνη, ποταμό, θϊλαςςα, ϊμμο, και λοιπϊ, μετϊ από ανατροπό, ολύςθηςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα και ο Αςφαλιςτόσ εξαντλόςει τισ δυνατότητϋσ του να το ρυμουλκόςει με τα μϋςα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. ε περύπτωςη που παρϊ την προςπϊθεια αυτό δεν επιτευχθεύ η ανϊςυρςη, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη και παύει κϊθε υποχρϋωςό του για τη ςυγκεκριμϋνη ανϊςυρςη. Εϊν τελικϊ επιτευχθεύ η ανϊςυρςη και λόγω των ειδικών ςυνθηκών που επικρατούν υποςτεύ ζημιϋσ το αυτοκύνητο του αςφαλιςμϋνου, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη καταβολόσ αποζημύωςησ. γ. Αν το αςφαλιςμϋνο όχημα ανόκει ςτην κατηγορύα των αγροτικών οχημϊτων και βρύςκεται ακινητοποιημϋνο εκτόσ οδικού δικτύου και η πρόςβαςη ς αυτό καθύςταται αδύνατη, ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται ςτην παροχό οδικόσ βοόθειασ. 4

5 δ. Για ζημιϋσ που τυχόν θα προκληθούν, εϊν τελικϊ επιτευχθεύ ρυμούλκηςη ό ανϋλκυςη που περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 3.β. ανωτϋρω. ε. Για απώλεια ό ζημιϊ προςωπικών αντικειμϋνων ό εξαρτημϊτων του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. 4. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα: α. Να διαθϋτει προςωπικό, και εξοπλιςμό τησ επιλογόσ του ό να ςυνεργϊζεται κατϊ την κρύςη του με φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, που διαθϋτουν μϋςα κατϊλληλα για την παροχό του κατϊ το παρόν αςφαλύςματοσ. β. Να χρηςιμοποιεύ το διαθϋςιμο μϋςο που κατϊ την κρύςη του ενδεύκνυται για την αντιμετώπιςη κϊθε περύπτωςησ βοόθειασ που καλύπτεται από το παρόν. γ. Να εξυπηρετεύ αςφαλιςμϋνα οχόματα, τα οπούα ςυναντϊ κατϊ την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Ε ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΠΕΡΠΣΨΕΙ ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ Η κατϊ το παρόν αςφαλιςτικό κϊλυψη δεν ιςχύει ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: α. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται από πρόςωπο, το οπούο δεν κατϋχει την κατϊ νόμο ϊδεια οδηγού. β. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του κυρύου ό του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινύζεται ωςτόςο ότι καλύπτεται η περύπτωςη ακινητοπούηςησ του οχόματοσ, εξαιτύασ ατυχόματοσ ό βλϊβησ που ςυνϋβη, ενώ το όχημα εύχε κλαπεύ και εφ όςον η κλοπό εύχε δηλωθεύ ςτισ αςτυνομικϋσ αρχϋσ. γ. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται παρϊνομα, όπωσ χωρύσ ϊδεια κυκλοφορύασ ό χωρύσ πινακύδεσ ό κατϊ παρϊβαςη οποιαςδόποτε διϊταξησ υποχρεωτικού χαρακτόρα. δ. Εϊν ο οδηγόσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ προκϊλεςε τη ζημιϊ, επειδό οδηγούςε υπό την επύδραςη αλκοόλ, τοξικών ουςιών, ναρκωτικών ό φαρμϊκων που λόφθηκαν χωρύσ ιατρικό ςυνταγό ό ςε υπερβολικό δόςη. ε. Εϊν ο αςφαλιςμϋνοσ ενόργηςε με δόλο ό επιχεύρηςε από πρόθεςη ενϋργεια, η οπούα κατϋληξε ςτη ζημιϊ. ςτ. Όταν η αύτηςη βοόθειασ υποβϊλλεται κατϊ τη διϊρκεια πολεμικόσ περιόδου και/ό βρύςκεται ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη ςυνϊφεια προσ πόλεμο κηρυγμϋνο ό ακόρυκτο, εχθρικϋσ επιχειρόςεισ, εξεγϋρςεισ. ζ. Εϊν το γεγονόσ για το οπούο ζητεύται η βοόθεια ϋχει ςυμβεύ πριν την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κατϊ το παρόν αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ. η. Όταν το αςφαλιςμϋνο όχημα ςυμμετϋχει ςε αγώνεσ επύςημουσ ό όχι, προπονόςεισ, δοκιμϋσ, ςυναγωνιςμούσ, ακροβαςύεσ, επιδεύξεισ ό εορταςτικϋσ παρελϊςεισ ό οδηγεύται κατϊ αποδεδειγμϋνα επικύνδυνο τρόπο. θ. Για ζημιϋσ από ςειςμούσ και γενικϊ από φυςικϊ φαινόμενα, που μπορεύ να προκαλϋςουν μεγϊλεσ καταςτροφϋσ, εφ όςον ακόμη δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ ομαλϋσ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ και δυνατότητα πρόςβαςησ. ι. Για ζημιϋσ από επιδρϊςεισ -ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ- ατομικόσ ενϋργειασ, ακτινών Χ και γενικϊ ραδιενεργών ςτοιχεύων. ια. Για ζημιϋσ που προκαλούνται ςτα μεταφερόμενα πρϊγματα καθώσ και για κϊθε αποθετικό ζημιϊ. ιβ. Για βοόθεια ςτουσ επιβαύνοντεσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ που μεταφϋρονται με ωτοςτόπ. Σ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΜΕΝΨΝ 1. Ο αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται μόλισ ςυμβεύ περιςτατικό που του δύνει το δικαύωμα ςε υπηρεςύεσ με βϊςη το παρόν: α. Να τηλεφωνόςει αμϋςωσ ο ύδιοσ ό τρύτοσ ενεργώντασ για λογαριαςμό του, ςτο Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ, ςτον αριθμό που του ϋχει γνωςτοποιηθεύ, αναφϋροντασ το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό κυκλοφορύασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Να ενημερώνει πλόρωσ τον Αςφαλιςτό για τα αληθινϊ περιςτατικϊ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να υποδεικνύει με ακρύβεια το ςημεύο που αυτόσ ευρύςκεται καθώσ και το εύδοσ των απαιτούμενων υπηρεςιών. β. Να λαμβϊνει προκαταβολικϊ τη ςύμφωνη γνώμη του Αςφαλιςτό για λόψη μϋτρων, τα οπούα δημιουργούν δαπϊνεσ. Ο αςφαλιςμϋνοσ δεν πρϋπει να διαπραγματεύεται, να αποδϋχεται ό να απορρύπτει αξιώςεισ τρύτων ςχετικϋσ με την αςφαλιςτικό περύπτωςη, χωρύσ την προηγούμενη ϋγκριςη του Αςφαλιςτό. γ. Να χρηςιμοποιεύ όλα τα διαθϋςιμα μϋςα για τη μεύωςη των ςυνεπειών τησ επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να αποφεύγει πρϊξεισ που αυξϊνουν αδικαιολόγητα το κόςτοσ παροχόσ τησ βοόθειασ. Συχόν αμϋλεια του αςφαλιςμϋνου να πρϊξει τούτο, παρϋχει ςτον Αςφαλιςτό το δικαύωμα να μειώςει τισ υπηρεςύεσ του ανϊλογα, λαμβϊνοντασ υπόψη την ςοβαρότητα των ςυνεπειών που προκλόθηκαν από την παρϊβαςη από τον αςφαλιςμϋνο τησ υποχρϋωςόσ του αυτόσ και το ποςοςτό ευθύνησ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν αυτό η αμϋλεια εύχε προφανό ςκοπό να εξαπατόςει ό να παραπλανόςει τον Αςφαλιςτό, αυτόσ απαλλϊςςεται από όλεσ τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτον αςφαλιςμϋνο. δ. Να αναγγϋλλει αμϋςωσ ςτη υμβαλλόμενη κϊθε αλλαγό διεύθυνςόσ του καθώσ και κϊθε μεταβολό ςτα ςτοιχεύα τησ βεβαύωςησ αςφϊλιςησ. 2. την περύπτωςη όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δε ςυμμορφούται πλόρωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από το παρόν, ο Αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται των υποχρεώςεών του. 3. Όλεσ οι ανακοινώςεισ και δηλώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατατύθενται υποχρεωτικϊ ςτα γραφεύα τησ υμβαλλόμενησ. 4. Ζημιϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταφορϊσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ: Γενικότερα, κατϊ τη μεταφορϊ του οχόματοσ εντόσ ό εκτόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ, με ευθύνη του Αςφαλιςτό και του μεταφορϋα, ςυντϊςςεται ϋκθεςη περιγραφόσ τησ κατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ πριν τη μεταφορϊ και μετϊ από αυτό. Η ςυγκεκριμϋνη ϋκθεςη, που πρϋπει να περιγρϊφει όλεσ τισ ενδεχόμενεσ ζημύεσ που ϋχουν προκληθεύ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα κατϊ τη μεταφορϊ του, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, τόςο από τον Αςφαλιςτό ό τον εκπρόςωπό του μεταφορϋα, όςο και από τον ιδιοκτότη/οδηγό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Έκαςτοσ από αυτούσ που υπογρϊφουν την ϋκθεςη αυτό, λαμβϊνει από ϋνα αντύγραφό τησ. Οι ενδεχόμενεσ διαφωνύεσ μεταξύ του αςφαλιςμϋνου και του μεταφορϋα αναγρϊφονται επύ τησ ωσ ϊνω ϋκθεςησ και πρϋπει να γνωςτοποιούνται από τον αςφαλιςμϋνο ςτον Αςφαλιςτό, εντόσ 24ωρου, από την παραλαβό του οχόματοσ. Πϋραν αυτού του χρονικού ορύου, καμύα απαύτηςη δε θα γύνεται δεκτό. Ζ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 1. Οι πϊςησ φύςεωσ αξιώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατϊ του Αςφαλιςτό παραγρϊφονται μετϊ παρϋλευςη τεςςϊρων (4) ετών 5

6 από το τϋλοσ του ϋτουσ, κατϊ το οπούο οι αξιώςεισ αυτϋσ γεννόθηκαν. 2. Εφαρμοςτϋο δύκαιο εύναι το ελληνικό, αρμόδια δε για την επύλυςη διαφορών, που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Αςφαλιςτό και αςφαλιςμϋνου, εύναι κατϊ τόπον τα δικαςτόρια των Αθηνών. Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 5 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ το περιεχόμενο του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλύνει από την αύτηςη για αςφϊλιςη που ςασ υπϋβαλα ςτα εξόσ ςημεύα: Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 6 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ τη ςύναψη τησ μεταξύ μασ αςφϊλιςησ δυνϊμει του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι: [ ] Δεν παρϋλαβα ϋγγραφο με τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται από το ϊρθρο 4 παραγρ. 2 περύπτωςη H του ΝΔ 400/1970. [ ] Η Αςφαλιςτικό ύμβαςη που παρϋλαβα μου παραδόθηκε χωρύσ Γενικούσ και Ειδικούσ Αςφαλιςτικούσ Όρουσ. Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα 6

7 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1

8 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ "IONIA ASSISTANCE "-ΓΑΛΑΝΟΣ Γ.- ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ UNION ROAD ASSISTANCE ΑΧΑΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΘΗΒΒ Κ/Ξ ΝΤΟΥΖΑΣ Σ. - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΠΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. UNION ROAD - ΘΗΒΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΑΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΣ 3ο χλμ Αγρινίου -Αντιρίου τηλ Αγρίνιο ΔΡΟΣΙΑΣ 5 ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ 2ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 11, Αγ. Δημήτριος ΗΛΕΙΑΣ 126, ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΧΛΜ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1ο Χλμ Γρεβενων- Ελάτου, Γρεβενα ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑ-ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29 ΔΡΑΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε. ΚΑΝΑΔΑ 111 ΡΟΔΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 51 Ε.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 646 ΧΑΛΚΙΔΑ, T.K. ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕΔΑ Ε.Ε. ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ OMEGA ASSISTANCE- Κ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ /ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ-ΒΑΖΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ - Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ - Η.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ - Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 250- ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΤΡ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 2 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ 8χλμ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 152 ΚΑΒΑΛΑ 2

9 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘ.ΓΚΟΥΡΛΑΣ-Β.ΜΗΤΣΟΣ- Θ.ΜΟΥΤΟΣ-Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. AUTO CENTER EPE Η.ΤΣΑΚΑΣ- Β.ΤΣΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙ Α ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. 3ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ ( ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΩΞΕΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κ ΣΙΑ 3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ- Ο.Ε. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 22- Α ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΙΑΤΟ Κ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 80ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Π. ΞΕΝΑΡΙΟΣ - ΣΠ. ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε 84600, Τ.Θ. 710 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΥΡΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ ΔΑΣΥΡΑΣ Δ.- ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Μ.Ο.Ε. ΒΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ε.Ο. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ & Π.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΑΔΑ O.E. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Λαρίσσα-Αθήνα, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 66 Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 202(ΠΑΡΟΔΟΣ ΥΨΟΥΣ 189)- ΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΤΕΡΜΑ 28ΗΣ Γ. ΚΑΔΟΓΛΟΥ - Χ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69 -ΕΔΕΣΣΑ, ΒΟΥΓΙΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης- 3

10 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης, ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΝΤΑΝΤΙ ΚΤΕΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 33 Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 99 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 3χλμ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ CENTRAL HELLAS SERVICE Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 64, ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 145 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52, ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 18ο ΧΛΜ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΙΑ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Κ.ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΟΔΙΚΗ ΧΙΟΥ-ΛΟΙΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 52 4

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/3609/5.8.205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/ Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./73/7957/29.7.205 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ.Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 24.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/1612/28.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της με αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15/165/25822/20.12.2013 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα