ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ ςύμφωνα με τουσ όρουσ που αναφϋρονται παρακϊτω: Οι κϊτωθι καλύψεισ παρϋχονται αποκλειςτικϊ και μόνο από την EUROP ASSISTANCE, ςε ςυνεργαςύα με την Μικτό Επιχεύρηςη UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ, ςτην Ελλϊδα μϋςω του ημεδαπού και διεθνούσ δικτύου των ςυνεργατών τησ με την μορφό τησ παροχόσ υπηρεςιών μϋχρι των πιο κϊτω οριζόμενων ορύων ό ωσ χρηματικό αποζημύωςη απ ευθεύασ ςύμφωνα πϊντοτε με τα προβλεπόμενα ςτο παρόν. Οι προαναφερόμενοι τύποι οχημϊτων θα πρϋπει να φϋρουν ελληνικϋσ πινακύδεσ και μόνο. ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο! A ΟΡΙΜΟΙ Αςφαλιςτόσ: Η Αςφαλιςτικό Εταιρεύα «EUROP ASSISTANCE», που εδρεύει ςτην οδό Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη, ςτην περιοχό του Σαύρου-Αθόνα, η οπούα λειτουργεύ και εκπροςωπεύται νόμιμα ςτην Ελλϊδα, ωσ υποκατϊςτημα τησ EUROP ASSISTANCE Γαλλύασ. υμβαλλόμενη Η Ανώνυμη Εταιρεύα «MONEY MARKET S.A.» η ϋδρα τησ οπούασ βρύςκεται ςτην Αγύου Δημητρύου 4, Αθόνα, και το τηλϋφωνό τησ εύναι Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα: Αςφαλιςμϋνα πρόςωπα (που χϊριν ςυντομύασ ςτο παρόν θα αναφϋρονται με τον όρο αςφαλιςμϋνοσ ) θεωρούνται: Ο κύριοσ ό νόμιμοσ κϊτοχοσ του οχόματοσ, όπωσ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Ο ςύζυγοσ ό η ςύζυγοσ του υπό ςτοιχεύο 1 παραπϊνω Αςφαλιςμϋνου προςώπου, οι γονεύσ και των δύο, καθώσ και τα ανόλικα τϋκνα τουσ. Ο εκϊςτοτε νόμιμοσ οδηγόσ του Οχόματοσ κατϊ τη ςτιγμό τησ βλϊβησ του ό του Ατυχόματοσ ςτο οπούο ενεπλϊκη. Οι νόμιμοι εκπρόςωποι του Αςφαλιςμϋνου νομικού προςώπου (Εταιρεύασ κλπ.) όπωσ ορύζονται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. Αςφαλιςμϋνο όχημα Αςφαλιςμϋνο όχημα θεωρεύται εκεύνο το οπούο ρητϊ ορύζεται ςτη Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, από τον αςφαλιςμϋνο, εύναι δυνατόν να θεωρεύται ωσ αςφαλιςμϋνο όχημα, ςτο εξόσ, το νϋο αυτοκύνητο, με την προώπόθεςη τησ ϋγγραφησ δόλωςησ του αςφαλιςμϋνου για την αλλαγό αυτό, εντόσ τριών ημερών και τησ αποδοχόσ τησ ανϊληψησ τησ αςφϊλιςησ από τον Αςφαλιςτό. Η παροχό τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ εύναι δυνατό μόνο ςε: 1) Επιβατικϊ αυτοκύνητα Ιδιωτικόσ Φρόςησ (E.I.X.), μη ενοικιαζόμενα. 2) Υορτηγϊ ιδιωτικόσ χρόςησ (Υ.Ι.Φ), με μϋγιςτο Μεικτό βϊροσ Kgr, ύψοσ μϋχρι 3 μϋτρα, μεταξόνιο μϋχρι 3,5 μϋτρα και με μονούσ τροχούσ. 3) Μοτοςικλϋτεσ ϊνω των 250 κυβικών εκατοςτών. Αύτηςη Βοόθειασ Η υποχρϋωςη του αςφαλιςμϋνου, όπωσ περιγρϊφεται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Σ.1.α. του παρόντοσ. Αςφϊλιςμα Η παροχό ςε εύδοσ των υπηρεςιών βοηθεύασ και οι λοιπϋσ παροχϋσ που περιγρϊφονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Αςφαλιςτικό περύπτωςη Η επϋλευςη κϊθε μιασ από τισ περιςτϊςεισ που προςδιορύζονται ειδικϊ ςτην παρϊγραφο Β «Περιγραφό Αςφαλιςτικών Καλύψεων» του παρόντοσ. Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Εύναι το ϋγγραφο που παραδύδεται ςτον αςφαλιςμϋνο και το οπούο βεβαιώνει τα δικαιώματα αυτού, όπωσ καθορύζονται ςτο παρόν. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ Εύναι το Κϋντρο, ςτο οπούο απευθύνεται ο αςφαλιςμϋνοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθμόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον αςφαλιςμϋνο με αναγραφό του αριθμού αυτού ςτην Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ. Σόποσ ςυνόθουσ διαμονόσ Ο τόποσ, όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δηλώνει για τουσ ςκοπούσ εφαρμογόσ του παρόντοσ, ότι ευρύςκεται η μόνιμη κατοικύα του. Ζημιϊ Εύναι κϊθε περιςτατικό το οπούο επιφϋρει την επϋμβαςη του Αςφαλιςτό. Βλϊβη Βλϊβη θεωρεύται οποιαδόποτε ζημιϊ του Αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, προκληθεύςα από το ύδιο το όχημα, από ηλεκτρικϊ ό μηχανικϊ αύτια και το καθιςτϊ ανόμπορο να ςυνεχύςει απρόςκοπτα την πορεύα του. Ατύχημα Κϊθε απρόοπτο και βύαιο περιςτατικό που αφορϊ το Αςφαλιςμϋνο όχημα, εφόςον επϋρχεται ανεξϊρτητο τησ θϋληςησ του αςφαλιςμϋνου και το οπούο εμποδύζει την ομαλό ςυνϋχιςη τησ πορεύασ του. Mικτό επιχεύρηςη Οδικόσ Βοόθειασ Οχαμϊτων: Η επιχεύρηςη οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, με την επωνυμύα UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ και το διακριτικό τύτλο UNION 1

2 ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., με ϋδρα ςτον Άγιο Δημότριο Αττικόσ (Tζαβϋλα 11), που διαθϋτει ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχει ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την Εταιρύα. υνεργϊτησ Οδικόσ Βοόθειασ Οχημϊτων: Οι ςυνεργϊτεσ τησ οδικόσ βοόθειασ οχημϊτων, που διαθϋτουν ειδικό ϊδεια βϊςει του Νόμου 3651/2008 και ϋχουν ςυνϊψει ςύμβαςη ςυνεργαςύασ με την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., ταθμόσ Παραμονόσ & Μεταφόρτωςησ: Οι ταθμού Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ εύναι κατϊλληλα διαμορφωμϋνοι χώροι ςτουσ οπούουσ οι ςυνεργϊτεσ τησ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατϊςταςη τησ ζημιϊσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Πληροφορύεσ ταθμών Παραμονόσ και Μεταφόρτωςησ ςτο site:www.union-road.gr. Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοηθεύασ: Εύναι το Κϋντρο ςτο οπούο απευθύνεται ο Αςφαλιζόµενοσ ςτην περύπτωςη επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και του οπούου ο αριθµόσ κλόςεωσ γνωςτοποιεύται ςτον Αςφαλιςµϋνο µε αναγραφό του αριθµού αυτού ςτο Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο. B ΚΑΛΤΧΗ ΟΦΗΜΑΣΟ Ι. ΦΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ Η βοόθεια με βϊςη την κϊλυψη που περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο αυτό, παρϋχεται 24 ώρεσ το 24ωρο, 365 μϋρεσ το χρόνο: α) ςε ολόκληρη την Ηπειρωτικό Ελλϊδα, καθώσ και ςτα νηςιϊ Εύβοια, Κρότη, Ρόδο, Λϋςβο, Κϋρκυρα, Ζϊκυνθο, Κεφαλονιϊ, όπωσ υποχρεώνει ο Νόμοσ 3651/2008, καθώσ επύςησ και ςε ϊλλα νηςιϊ που δεν υποχρεώνει ο ανωτϋρω νόμοσ και η Europ Assistance διαθϋτει δύκτυο ςταθμών εξυπηρϋτηςησ, καθώσ και β) ςτισ χώρεσ τησ Ηπειρωτικόσ Ευρώπησ, εκτόσ από την Αλβανύα, την Ευρωπαώκό Σουρκύα και πρώην Δημοκρατύα τησ Γιουγκοςλαβύασ (FYROM). ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ Ο Αςφαλιςτόσ υποχρεούται να παρϋχει βοόθεια ςτα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα, τα οπούα περιϋρχονται ςε δυςχερό θϋςη λόγω ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ από τροχαύο ατύχημα, μηχανικό ό ηλεκτρικό βλϊβη κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφϊλιςησ αυτόσ. Η βοόθεια προσ τον αςφαλιςμϋνο παρϋχεται με προςωπικό και μϋςα που ανόκουν ςτον Αςφαλιςτό ό ςε ςυνεργϊτεσ του. Η κϊλυψη περιλαμβϊνει : 1. Σην επιτόπια επιςκευό του οχόματοσ, εφ όςον εύναι δυνατό. Ο Αςφαλιςτόσ ςε περύπτωςη βλϊβησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οργανώνει και αναλαμβϊνει τα ϋξοδα τησ επύ τόπου προςπϊθειασ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ με την αποςτολό ςυνεργϊτη του. Ο Αςφαλιςτόσ δεν επιβαρύνεται με το κόςτοσ των ανταλλακτικών, ςε περύπτωςη που απαιτεύται κϊτι τϋτοιο. την επιτόπια επιςκευό περιλαμβϊνεται και η αλλαγό χαλαςμϋνου ελαςτικού με την υπϊρχουςα ρεζϋρβα του οχόματοσ. 2. Σην επαναφορϊ του οχόματοσ ςε δημόςιο δρόμο, αν λόγω ατυχόματοσ ϋχει βρεθεύ εκτόσ αυτού, χρηςιμοποιώντασ ειδικό ανυψωτικό όχημα και καταβϊλλοντασ κϊθε δυνατό προςπϊθεια με όλα τα μϋςα που διαθϋτει ο Αςφαλιςτόσ ό τρύτοσ, απαλλαςςόμενοσ από κϊθε ευθύνη για τυχόν ζημιϋσ που θα προκαλϋςει ςε αυτό, αποκλειςτικϊ και μόνο εξαιτύασ των ειδικών περιςτϊςεων και ςυνθηκών του ατυχόματοσ, με ανώτατο οικονομικό όριο 300. Ομούωσ, εϊν κατϊ τη διϊρκεια ανύψωςησ, πρόςδεςησ ό μεταφορϊσ του καλυπτόμενου οχόματοσ εύναι αναπόφευκτη η πρόκληςη ςε αυτό ζημιών, προκειμϋνου να διεκπεραιωθεύ η μεταφορϊ του, ο αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη. 3. Σην μεταφορϊ του οχόματοσ ςε ςυνεργεύο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου. ε περύπτωςη ακινητοποιόςεωσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςυνεπεύα Βλϊβησ ό Ατυχόματοσ ο Αςφαλιςτόσ θα μεταφϋρει το Αςφαλιςμϋνο Όχημα μϋχρι τον πληςιϋςτερο ό καταλληλότερο τόπο για την επιςκευό του ό ςτον τόπο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, πϊντα εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ και εφ όςον το όχημα δεν επιςκευϊζεται επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ. Εϊν το ςυνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου εύναι κλειςτό λόγω αργύασ ό αββατοκύριακου, ο Αςφαλιςτόσ οργανώνει και αναλαμβϊνει τη φύλαξη του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ για την περύοδο αναμονόσ, με ανώτατο χρονικό όριο τισ τρεισ (3) ημϋρεσ και ανώτατο κόςτοσ το ποςό των 112. Διευκρινύζεται ότι ο Αςφαλιςτόσ μεταφϋρει το όχημα από τον τόπο του ατυχόματοσ ςτον τόπο επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου, όπου και παύει η υποχρϋωςη του Αςφαλιςτό. ε περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ επιθυμεύ δεύτερη μεταφορϊ (π.χ. από ςυνεργεύο ςε ςυνεργεύο), δεν θεωρεύται παροχό Οδικόσ Βοόθειασ (ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, Άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορϊ του οχόματοσ πραγματοποιεύται μόνο από Επιχεύρηςη Γερανών Δημοςύασ Χρόςεωσ. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ ςτο Εξωτερικό και εφόςον το όχημα δεν εύναι δυνατόν να επιςκευαςτεύ επύ τόπου ώςτε να αποκαταςταθεύ η ικανότητϊ του να αυτοκινεύται αςφαλώσ, το όχημα θα μεταφερθεύ ςτο πληςιϋςτερο και καταλληλότερο τόπο επιςκευόσ του. Δύναται το όχημα να μεταφερθεύ ςτον μόνιμο τόπο κατοικύασ του Αςφαλιςμϋνου με την προώπόθεςη ότι η διϊρκεια επιςκευόσ του οχόματοσ υπερβαύνει τισ 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ. ΗΜΕΙΨΗ: Η μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτον Σόπο Επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου πραγματοποιεύται ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. 4. Παραμονό των αςφαλιςμϋνων ςε ξενοδοχεύο με ανώτατο ημερόςιο κόςτοσ 75 ανϊ αςφαλιςμϋνο και ςυνολικό κόςτοσ 225 ανϊ αςφαλιςμϋνο, εφ όςον η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε να μπορεύ αυτό να κινηθεύ αςφαλώσ, δεν μπορεύ να πραγματοποιηθεύ αυθημερόν, και το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερο από 50 χιλιόμετρα από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Προκειμϋνου να τεθεύ ςε ιςχύ η ςυγκεκριμϋνη κϊλυψη θα πρϋπει ο αςφαλιςμϋνοσ να ϋχει επιλϋξει να επιςκευϊςει το όχημϊ του ςε ςυνεργεύο, εντόσ του νομού όπου και ακινητοποιόθηκε το αςφαλιςμϋνο όχημα. 5. Ση μετακύνηςη των αςφαλιςμϋνων επιβατών του οχόματοσ από το ςημεύο τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ, α) ςτο ςημεύο που επϋλεξε ο αςφαλιςμϋνοσ να μεταφερθεύ το όχημϊ του και υπό την προώπόθεςη ότι η απόςταςη τησ μετακύνηςησ αυτόσ εύναι μεγαλύτερη των 50 χιλιομϋτρων, ό β) ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, εφόςον ο αςφαλιςμϋνοσ επϋλεξε την επιςκευό του οχόματοσ ςτην περιοχό τησ βλϊβησ ό του ατυχόματοσ και υπό την προώπόθεςη ότι η επιςκευό του οχόματοσ, ώςτε αυτό να μπορεύ να κινηθεύ αςφαλώσ, δε μπορεύ να γύνει ούτε 2

3 μϋςα ςτην επόμενη από την ακινητοπούηςό του ημϋρα και ταυτόχρονα το ςημεύο επιςκευόσ του οχόματοσ απϋχει περιςςότερα από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του. την περύπτωςη αυτό εύναι δυνατό και η ςυνϋχιςη του ταξιδιού των αςφαλιςμϋνων προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, εφόςον το κόςτοσ ςυνϋχιςησ του ταξιδιού δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου τουσ ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Οι ωσ ϊνω μετακινόςεισ μπορούν να πραγματοποιηθούν, εύτε με μεταφορικό μϋςο του αςφαλιςτό, εύτε με δημόςιο μϋςο μεταφορϊσ, τα ϋξοδα του οπούου αναλαμβϊνει ο αςφαλιςτόσ, εύτε με ενοικύαςη οχόματοσ, αντύςτοιχου κυβιςμού με το αςφαλιςμϋνο, με ανώτατο όριο τα 1400 κυβικϊ εκατοςτϊ, το οπούο θα διαθϋςει ο Αςφαλιςτόσ για διϊςτημα μϋχρι 72 ωρών, με ανώτατο όριο το χρηματικό ποςό των 225, υπό την προώπόθεςη ότι ο αριθμόσ των αςφαλιςμϋνων που επϋβαιναν ςτο όχημα κατϊ τη ςτιγμό τησ ακινητοπούηςόσ του όταν τουλϊχιςτον τρεισ (3). υμφωνεύται, ότι την επιλογό του τρόπου μετακύνηςησ ϋχει ο αςφαλιςτόσ. 6. ε περύπτωςη κλοπόσ όταν το όχημα βρεθεύ, ο αςφαλιςμϋνοσ θα δικαιούται: α) Ση μεταφορϊ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ ό ςε υνεργεύο επιλογόσ του Αςφαλιςμϋνου, β) Ση φύλαξη του οχόματοσ ςε περύπτωςη που το όχημα δεν εύναι δυνατόν να παραδοθεύ αυθημερόν ςτο ςυνεργεύο που θα επιςκευαςτεύ (εϊν ϋχουν προκληθεύ ζημιϋσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ςυνεπεύα τησ κλοπόσ και ϊρα πρϋπει να μεταφερθεύ ςτο ςυνεργεύο για να επιςκευαςτεύ) κι εφ όςον το κόςτοσ φύλαξησ δεν υπερβαύνει το ποςό των 112 και γ) Σην επϊνοδο των αςφαλιςμϋνων ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ, ό ςε υνεργεύο επιλογόσ τουσ ό τη ςυνϋχιςη του ταξιδιού προσ τον τόπο προοριςμού τουσ (εφ' όςον το κόςτοσ για τη ςυνϋχιςη αυτό δεν υπερβαύνει το κόςτοσ επανόδου ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ), και εφ όςον ϋχει γύνει η διαδικαςύα αναφορϊσ τησ κλοπόσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 7. Σισ υπηρεςύεσ επαγγελματύα οδηγού για να μεταφϋρει το όχημα και τα αςφαλιςμϋνα πρόςωπα ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ ό για να ςυνεχύςουν το ταξύδι προσ τον τόπο προοριςμού τουσ, (εφ όςον το κόςτοσ τησ ςυνϋχιςησ αυτόσ δεν υπερβαύνει το κόςτοσ μεταφορϊσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ τουσ), ςε περύπτωςη θανϊτου ό αςθϋνειασ ό ατυχόματοσ του οδηγού, που τον καθιςτούν ανύκανο να οδηγόςει το αςφαλιςμϋνο όχημα και κανεύσ από αυτούσ που τον ςυνοδεύουν δεν εύναι ικανόσ να τον αντικαταςτόςει. 8. Σην εξεύρεςη ανταλλακτικών για την επιςκευό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ και την αποςτολό τουσ ςτο ςχετικό ςυνεργεύο, όταν αυτϊ δεν εύναι δυνατόν να βρεθούν εκεύ. Εξυπακούεται ότι ο αςφαλιςμϋνοσ θα καταβϊλλει το κόςτοσ ανταλλακτικών και τουσ τελωνειακούσ δαςμούσ που τυχόν αναλογούν. 9. Σην απώλεια κλειδιών. την περύπτωςη που ο αςφαλιςμϋνοσ κλειδώςει τα κλειδιϊ του αυτοκινότου ςτο εςωτερικό του οχόματοσ ό ςε περύπτωςη απώλειασ κλειδιών, ο Αςφαλιςτόσ αναλαμβϊνει να κϊνει τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για να βοηθόςει τον αςφαλιςμϋνο. υγκεκριμϋνα αναλαμβϊνει εναλλακτικϊ: α) την αποςτολό του δεύτερου ςετ κλειδιών εϊν υπϊρχουν - ςτον τόπο, όπου βρύςκεται ο αςφαλιςμϋνοσ, ό β) την μεταφορϊ του οχόματόσ του, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα επιλογόσ του αςφαλιςμϋνου εντόσ του νομού ακινητοπούηςόσ του. ό γ) την μεταφορϊ του οχόματοσ, εφ όςον αυτό εύναι εφικτό και αφού ο αςφαλιςμϋνοσ το επιλϋξει, ςε εξουςιοδοτημϋνο ςυνεργεύο ό αντιπροςωπεύα ςτον νομό, όπου δηλώνεται ςτο αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο ωσ Σόποσ υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Η μεταφορϊ του οχόματοσ γύνεται με αποκλειςτικό ευθύνη του αςφαλιςμϋνου, του Αςφαλιςτό ουδεμύα ευθύνη φϋρουςα για τυχόν πρόκληςη ζημιϊσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ. χετικϊ με τον χρόνο μεταφορϊσ του οχόματοσ ςτον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου, ιςχύουν τα όςα αναφϋρονται ςτην ΗΜΕΙΩΗ τησ παραγ. 3. του παρόντοσ. 10. Σην παροχό βοόθειασ ςε περύπτωςησ ϋλλειψησ καυςύμων. ε περύπτωςη ϋλλειψησ καυςύμου ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα ο Αςφαλιςτόσ θα φροντύςει για την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ ςτο πληςιϋςτερο πρατόριο καυςύμων. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ Διευκρινύζουμε πωσ για τισ καλύψεισ (4), (5), (6.γ.) και (7), το ςημεύο ακινητοπούηςησ του οχόματοσ θα πρϋπει να απϋχει περιςςότερο από πενόντα (50 χλμ) από τον Σόπο υνόθουσ Διαμονόσ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν το Αςφαλιςμϋνο Όχημα βρύςκεται ςε νηςύ τησ Ελλϊδοσ ό ςε ςημεύο που για την πρόςβαςό του απαιτεύται μεταφορϊ μϋςω πορθμεύου με πλούο και ϋχει ακινητοποιηθεύ λόγω Ατυχόματοσ ό Βλϊβησ, η δαπϊνη του πλούου βαρύνει τον Αςφαλιςμϋνο, εϊν και εφ όςον πρόκειται για δαπϊνη που θα ϋκανε ο Αςφαλιςμϋνοσ ακόμα κι αν δεν εύχε ςυμβεύ η Ζημύα. ε περύπτωςη ακινητοπούηςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ λόγω ατυχόματοσ, οι παροχϋσ παραμονόσ ςε ξενοδοχεύο, επανόδου ςτον τόπο ςυνόθουσ διαμονόσ ό ςυνϋχιςησ του ταξιδιού επεκτεύνονται και ςε εκεύνουσ τουσ επιβαύνοντεσ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα που δεν εμπύπτουν ςτον οριςμό των αςφαλιςμϋνων προςώπων. Η μεταφορϊ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ και οι δαπϊνεσ ςτισ οπούεσ θα προβεύ ο Αςφαλιςτόσ για την μετακύνηςη των Αςφαλιςμϋνων Προςώπων, ςύμφωνα με το Κεφϊλαιο Β.ΙΙ παρ. 5 & 6, αφορούν τόπο προοριςμού εντόσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ Ο Αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται να φϋρει πϊντοτε μαζύ του το Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο ό την Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ με την οπούα αποδεικνύεται η ιςχύσ τησ κϊλυψησ Οδικόσ Βοόθειασ. ε αντύθετη περύπτωςη και ςύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008 (περύ οδικόσ βοόθειασ), ο Αςφαλιςτόσ αδυνατεύ ςτην παροχό Αςφαλύςματοσ. ε περύπτωςη, που εκ των υςτϋρων αποδειχτεύ ότι ο Αςφαλιςμϋνοσ δικαιούταν την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ, και ο οπούοσ ϋχει προβεύ ςε δαπϊνεσ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ ο Αςφαλιςτόσ κατόπιν υποβολόσ από τον Αςφαλιςμϋνο των ςχετικών παραςτατικών, θα αποζημιώςει τον Αςφαλιςμϋνο μϋχρι και το χρηματικό ποςό των

4 Γ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΣΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Οι καλύψεισ τησ παρούςασ όςον αφορϊ τα νϋα αςφαλιςτόρια ιςχύουν για μεν την παροχό επύ τόπου βοόθειασ και τοπικόσ ρυμούλκηςησ ςαρϊντα οκτώ (48) ώρεσ μετϊ την ϋκδοςη τουσ, για δε τον επαναπατριςμό ϋπειτα από πϋντε (5) ημϋρεσ από την ημερομηνύα ϋκδοςησ και παραμϋνουν ιςχύουςεσ μϋχρι την προκαθοριςμϋνη ημερομηνύα λόξησ Όςον αφορϊ τισ ανανεώςεισ αςφαλιςτηρύων οι καλύψεισ ιςχύουν από την ημερομηνύα ϋναρξόσ τουσ. Κϊθε παραβύαςη μεταβύβαςησ τησ κυριότητασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, οι παροχϋσ παύουν να ιςχύουν αυτοδύκαια. Η παρούςα Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ Οδικόσ Βοόθειασ ιςχύει με τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 1. Σο αςφαλιςμϋνο όχημα παραμϋνει ςτην ιδιοκτηςύακυριότητα και κατοχό του αςφαλιςμϋνου. 2. Ο αςφαλιςμϋνοσ πρϋπει να ϋχει εγκαύρωσ εκπληρώςει τισ οικονομικϋσ του υποχρεώςεισ. Αυτό αποδεικνύεται μόνο με ϋγγραφη απόδειξη αποκλειομϋνου οποιουδόποτε ϊλλου μϋςου. ε κϊθε περύπτωςη ο αςφαλιςμϋνοσ δεν δικαιούται αςφαλύςματοσ μετϊ την ημερομηνύα λόξησ τησ αςφϊλιςησ. 3. Κατϊ τη ςτιγμό τησ αςφϊλιςησ το αςφαλιςμϋνο όχημα πρϋπει να μην ϋχει υποςτεύ ζημιϊ και να βρύςκεται ςε πλόρη λειτουργύα μϋςα ςτον γεωγραφικό χώρο που ορύζεται ςτο παρόν. 4. Σο αςφαλιςτόριο Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων δεν ϋχει ακυρωθεύ, διακοπεύ ό αναςταλεύ. Εϊν αυτό ςυμβεύ, επϋρχεται, αυτομϊτωσ, ακύρωςη ό αναςτολό του παρόντοσ. 5. Εϊν κατϊ τη λόξη τησ κατϊ το παρόν αςφϊλιςησ δεν οφεύλεται οποιοδόποτε ποςόν αςφαλύςτρων, το αςφαλιςτόριο ακολουθεύ τουσ κανόνεσ ανανϋωςησ του αςφαλιςτηρύου αςτικόσ Ευθύνησ Αυτοκινότων, εκτόσ εϊν οποιοςδόποτε από τουσ ςυμβαλλομϋνουσ, εγγρϊφωσ δηλώςει, πριν τη λόξη τησ αςφϊλιςησ, ότι δεν επιθυμεύ την ανανϋωςη. 6. Σο αςφϊλιςτρο Οδικόσ Βοόθειασ εύναι ετόςιο και προκαταβϊλλεται, ϊλλωσ ακολουθεύ τον τρόπο πληρωμόσ του αςφαλιςτηρύου Αςτικόσ Ευθύνησ του Κλϊδου Αυτοκινότων. Επύςησ δεν επηρεϊζεται από τουσ τιμολογιακούσ παρϊγοντεσ που ιςχύουν ςτον Κλϊδο Αυτοκινότων (bonus-malus, νϋοσ οδηγόσ, εκπτώςεισ ειδικών περιπτώςεων). 7. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα αναπροςαρμογόσ του αςφαλύςτρου από την επόμενη αςφαλιςτικό περύοδο. Διατηρεύ, ακόμα, το δικαύωμα να αναπροςαρμόςει τουσ όρουσ του παρόντοσ αςφαλιςτηρύου ό να διακόψει την κϊλυψη μετϊ από ϋγγραφη ειδοπούηςη με απλό επιςτολό προσ τον αςφαλιςμϋνο. Σα νόμιμα δικαιώματα ςυμβολαύου και κϊθε φόροσ του Δημοςύου βαρύνουν τον αςφαλιςμϋνο. Δ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ 1. α) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ δεν εύναι δυνατόν να θεωρηθεύ ότι δύνουν ςτον αςφαλιςμϋνο το δικαύωμα να ζητόςει ό να ςυμφωνόςει την παροχό υπηρεςιών από οποιονδόποτε τρύτο και να απαιτόςει ςτη ςυνϋχεια από τον Αςφαλιςτό το ποςό που κατϋβαλε ό υποςχϋθηκε να καταβϊλλει προσ τουσ εν λόγω τρύτουσ. β) Οι κατϊ το παρόν αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ παρϋχονται ςε εύδοσ (όχι ςε χρόμα), εκτόσ εϊν διαφορετικϊ προβλϋπεται ςτο παρόν αςφαλιςτόριο, μϋςω των ςυνεργατών του Αςφαλιςτό ςτισ χώρεσ που περιλαμβϊνονται ςτα κατϊ το παρόν γεωγραφικϊ όρια τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, εκτόσ από την περύπτωςη όπου ο Αςφαλιςτόσ, δεν εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετόςει τον αςφαλιςμϋνο μϋςω του δικτύου των ςυνεργατών του, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο κεφϊλαιο Ε του παρόντοσ. ε περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγω ανωτϋρασ βύασ, ο Αςφαλιςτόσ ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει από τον αςφαλιςμϋνο την καταβολό από τον ύδιο τησ δαπϊνησ για τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ και την αποςτολό των ςχετικών παραςτατικών ςτον Αςφαλιςτό. Ο Αςφαλιςτόσ καταβϊλλει ςτον αςφαλιςμϋνο ςτην περύπτωςη αυτό τισ εν λόγω δαπϊνεσ, μόνον εφ όςον ο Αςφαλιςτόσ ϋχει δώςει την ϋγκριςό του πριν από την πραγματοπούηςη των δαπανών αυτών ςτον αςφαλιςμϋνο. 2. Ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται: α. την παροχό υπηρεςιών οδικόσ βοόθειασ, εϊν: - οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ εύναι δυςμενεύσ και οι δρόμοι δύςβατοι από πλημμύρεσ, ομύχλη, κατολιςθόςεισ, χιόνια ό πϊγουσ και η κύνηςη των κινητών ςυνεργεύων και των γερανοφόρων οχημϊτων εύναι αδύνατη ακόμη και με αντιολιςθητικϋσ αλυςύδεσ. - οι δρόμοι εύναι ϊβατοι λόγω ειδικών ςυνθηκών (ςειςμού, κομμϋνεσ ό χαλαςμϋνεσ γϋφυρεσ κλπ.). β. την τοποθϋτηςη αντιολιςθητικών αλυςύδων. γ. τη ρυμούλκηςη Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ, όταν αυτό εύναι αδύνατη λόγω ακινητοπούηςησ ςε υπόγειο ςταθμό αυτοκινότων. δ. τη μεταφορϊ ό μετακύνηςη ϊλλων οχημϊτων, προκειμϋνου να ελευθερωθεύ το αςφαλιςμϋνο όχημα. ε. τη μεταφορϊ αςφαλιςμϋνου οχόματοσ, εφ όςον η βλϊβη του επιςκευϊζεται επύ τόπου. ςτ. Να παρϊςχει βοόθεια για βλϊβη που δεν εμποδύζει το όχημα να κινηθεύ αςφαλώσ μϋχρι το πληςιϋςτερο ςυνεργεύο. ζ. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει φορτύο και δεν ϋχει εκ των προτϋρων απομακρυνθεύ το φορτύο προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ με αςφϊλεια η μεταφορϊ του Οχόματοσ. η. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο φϋρει διπλούσ τροχούσ. θ. την μεταφορϊ του ρυμουλκούμενου οχόματοσ (π.χ. τρϋιλερ). ι. την μεταφορϊ Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ το οπούο δεν φϋρει πινακύδεσ κυκλοφορύασ ό εϊν αυτϋσ ϋχουν καταςτραφεύ και δεν εύναι αναγνώςιμεσ. 3. Ο Αςφαλιςτόσ δεν ευθύνεται: α. Για τη φύλαξη του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ μετϊ τη μεταφορϊ του, ςτον υποδειχθϋντα από τον αςφαλιςμϋνο, τόπο. β. Για περαιτϋρω ενϋργειεσ, εφ όςον το αςφαλιςμϋνο όχημα βρύςκεται ςε χαρϊδρα, λύμνη, ποταμό, θϊλαςςα, ϊμμο, και λοιπϊ, μετϊ από ανατροπό, ολύςθηςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα και ο Αςφαλιςτόσ εξαντλόςει τισ δυνατότητϋσ του να το ρυμουλκόςει με τα μϋςα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. ε περύπτωςη που παρϊ την προςπϊθεια αυτό δεν επιτευχθεύ η ανϊςυρςη, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη και παύει κϊθε υποχρϋωςό του για τη ςυγκεκριμϋνη ανϊςυρςη. Εϊν τελικϊ επιτευχθεύ η ανϊςυρςη και λόγω των ειδικών ςυνθηκών που επικρατούν υποςτεύ ζημιϋσ το αυτοκύνητο του αςφαλιςμϋνου, ο Αςφαλιςτόσ δε φϋρει καμύα ευθύνη καταβολόσ αποζημύωςησ. γ. Αν το αςφαλιςμϋνο όχημα ανόκει ςτην κατηγορύα των αγροτικών οχημϊτων και βρύςκεται ακινητοποιημϋνο εκτόσ οδικού δικτύου και η πρόςβαςη ς αυτό καθύςταται αδύνατη, ο Αςφαλιςτόσ δεν υποχρεούται ςτην παροχό οδικόσ βοόθειασ. 4

5 δ. Για ζημιϋσ που τυχόν θα προκληθούν, εϊν τελικϊ επιτευχθεύ ρυμούλκηςη ό ανϋλκυςη που περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 3.β. ανωτϋρω. ε. Για απώλεια ό ζημιϊ προςωπικών αντικειμϋνων ό εξαρτημϊτων του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. 4. Ο Αςφαλιςτόσ διατηρεύ το δικαύωμα: α. Να διαθϋτει προςωπικό, και εξοπλιςμό τησ επιλογόσ του ό να ςυνεργϊζεται κατϊ την κρύςη του με φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, που διαθϋτουν μϋςα κατϊλληλα για την παροχό του κατϊ το παρόν αςφαλύςματοσ. β. Να χρηςιμοποιεύ το διαθϋςιμο μϋςο που κατϊ την κρύςη του ενδεύκνυται για την αντιμετώπιςη κϊθε περύπτωςησ βοόθειασ που καλύπτεται από το παρόν. γ. Να εξυπηρετεύ αςφαλιςμϋνα οχόματα, τα οπούα ςυναντϊ κατϊ την μεταφορϊ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Ε ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΠΕΡΠΣΨΕΙ ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ Η κατϊ το παρόν αςφαλιςτικό κϊλυψη δεν ιςχύει ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: α. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται από πρόςωπο, το οπούο δεν κατϋχει την κατϊ νόμο ϊδεια οδηγού. β. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του κυρύου ό του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινύζεται ωςτόςο ότι καλύπτεται η περύπτωςη ακινητοπούηςησ του οχόματοσ, εξαιτύασ ατυχόματοσ ό βλϊβησ που ςυνϋβη, ενώ το όχημα εύχε κλαπεύ και εφ όςον η κλοπό εύχε δηλωθεύ ςτισ αςτυνομικϋσ αρχϋσ. γ. Εϊν το αςφαλιςμϋνο όχημα οδηγεύται παρϊνομα, όπωσ χωρύσ ϊδεια κυκλοφορύασ ό χωρύσ πινακύδεσ ό κατϊ παρϊβαςη οποιαςδόποτε διϊταξησ υποχρεωτικού χαρακτόρα. δ. Εϊν ο οδηγόσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ προκϊλεςε τη ζημιϊ, επειδό οδηγούςε υπό την επύδραςη αλκοόλ, τοξικών ουςιών, ναρκωτικών ό φαρμϊκων που λόφθηκαν χωρύσ ιατρικό ςυνταγό ό ςε υπερβολικό δόςη. ε. Εϊν ο αςφαλιςμϋνοσ ενόργηςε με δόλο ό επιχεύρηςε από πρόθεςη ενϋργεια, η οπούα κατϋληξε ςτη ζημιϊ. ςτ. Όταν η αύτηςη βοόθειασ υποβϊλλεται κατϊ τη διϊρκεια πολεμικόσ περιόδου και/ό βρύςκεται ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη ςυνϊφεια προσ πόλεμο κηρυγμϋνο ό ακόρυκτο, εχθρικϋσ επιχειρόςεισ, εξεγϋρςεισ. ζ. Εϊν το γεγονόσ για το οπούο ζητεύται η βοόθεια ϋχει ςυμβεύ πριν την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κατϊ το παρόν αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ. η. Όταν το αςφαλιςμϋνο όχημα ςυμμετϋχει ςε αγώνεσ επύςημουσ ό όχι, προπονόςεισ, δοκιμϋσ, ςυναγωνιςμούσ, ακροβαςύεσ, επιδεύξεισ ό εορταςτικϋσ παρελϊςεισ ό οδηγεύται κατϊ αποδεδειγμϋνα επικύνδυνο τρόπο. θ. Για ζημιϋσ από ςειςμούσ και γενικϊ από φυςικϊ φαινόμενα, που μπορεύ να προκαλϋςουν μεγϊλεσ καταςτροφϋσ, εφ όςον ακόμη δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ ομαλϋσ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ και δυνατότητα πρόςβαςησ. ι. Για ζημιϋσ από επιδρϊςεισ -ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ- ατομικόσ ενϋργειασ, ακτινών Χ και γενικϊ ραδιενεργών ςτοιχεύων. ια. Για ζημιϋσ που προκαλούνται ςτα μεταφερόμενα πρϊγματα καθώσ και για κϊθε αποθετικό ζημιϊ. ιβ. Για βοόθεια ςτουσ επιβαύνοντεσ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ που μεταφϋρονται με ωτοςτόπ. Σ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΜΕΝΨΝ 1. Ο αςφαλιςμϋνοσ υποχρεούται μόλισ ςυμβεύ περιςτατικό που του δύνει το δικαύωμα ςε υπηρεςύεσ με βϊςη το παρόν: α. Να τηλεφωνόςει αμϋςωσ ο ύδιοσ ό τρύτοσ ενεργώντασ για λογαριαςμό του, ςτο Σηλεφωνικό Κϋντρο Βοόθειασ, ςτον αριθμό που του ϋχει γνωςτοποιηθεύ, αναφϋροντασ το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό κυκλοφορύασ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Να ενημερώνει πλόρωσ τον Αςφαλιςτό για τα αληθινϊ περιςτατικϊ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να υποδεικνύει με ακρύβεια το ςημεύο που αυτόσ ευρύςκεται καθώσ και το εύδοσ των απαιτούμενων υπηρεςιών. β. Να λαμβϊνει προκαταβολικϊ τη ςύμφωνη γνώμη του Αςφαλιςτό για λόψη μϋτρων, τα οπούα δημιουργούν δαπϊνεσ. Ο αςφαλιςμϋνοσ δεν πρϋπει να διαπραγματεύεται, να αποδϋχεται ό να απορρύπτει αξιώςεισ τρύτων ςχετικϋσ με την αςφαλιςτικό περύπτωςη, χωρύσ την προηγούμενη ϋγκριςη του Αςφαλιςτό. γ. Να χρηςιμοποιεύ όλα τα διαθϋςιμα μϋςα για τη μεύωςη των ςυνεπειών τησ επϋλευςησ τησ αςφαλιςτικόσ περύπτωςησ και να αποφεύγει πρϊξεισ που αυξϊνουν αδικαιολόγητα το κόςτοσ παροχόσ τησ βοόθειασ. Συχόν αμϋλεια του αςφαλιςμϋνου να πρϊξει τούτο, παρϋχει ςτον Αςφαλιςτό το δικαύωμα να μειώςει τισ υπηρεςύεσ του ανϊλογα, λαμβϊνοντασ υπόψη την ςοβαρότητα των ςυνεπειών που προκλόθηκαν από την παρϊβαςη από τον αςφαλιςμϋνο τησ υποχρϋωςόσ του αυτόσ και το ποςοςτό ευθύνησ του αςφαλιςμϋνου. Εϊν αυτό η αμϋλεια εύχε προφανό ςκοπό να εξαπατόςει ό να παραπλανόςει τον Αςφαλιςτό, αυτόσ απαλλϊςςεται από όλεσ τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτον αςφαλιςμϋνο. δ. Να αναγγϋλλει αμϋςωσ ςτη υμβαλλόμενη κϊθε αλλαγό διεύθυνςόσ του καθώσ και κϊθε μεταβολό ςτα ςτοιχεύα τησ βεβαύωςησ αςφϊλιςησ. 2. την περύπτωςη όπου ο αςφαλιςμϋνοσ δε ςυμμορφούται πλόρωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από το παρόν, ο Αςφαλιςτόσ απαλλϊςςεται των υποχρεώςεών του. 3. Όλεσ οι ανακοινώςεισ και δηλώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατατύθενται υποχρεωτικϊ ςτα γραφεύα τησ υμβαλλόμενησ. 4. Ζημιϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταφορϊσ του Αςφαλιςμϋνου Οχόματοσ: Γενικότερα, κατϊ τη μεταφορϊ του οχόματοσ εντόσ ό εκτόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ, με ευθύνη του Αςφαλιςτό και του μεταφορϋα, ςυντϊςςεται ϋκθεςη περιγραφόσ τησ κατϊςταςησ του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ πριν τη μεταφορϊ και μετϊ από αυτό. Η ςυγκεκριμϋνη ϋκθεςη, που πρϋπει να περιγρϊφει όλεσ τισ ενδεχόμενεσ ζημύεσ που ϋχουν προκληθεύ ςτο αςφαλιςμϋνο όχημα κατϊ τη μεταφορϊ του, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, τόςο από τον Αςφαλιςτό ό τον εκπρόςωπό του μεταφορϋα, όςο και από τον ιδιοκτότη/οδηγό του αςφαλιςμϋνου οχόματοσ. Έκαςτοσ από αυτούσ που υπογρϊφουν την ϋκθεςη αυτό, λαμβϊνει από ϋνα αντύγραφό τησ. Οι ενδεχόμενεσ διαφωνύεσ μεταξύ του αςφαλιςμϋνου και του μεταφορϋα αναγρϊφονται επύ τησ ωσ ϊνω ϋκθεςησ και πρϋπει να γνωςτοποιούνται από τον αςφαλιςμϋνο ςτον Αςφαλιςτό, εντόσ 24ωρου, από την παραλαβό του οχόματοσ. Πϋραν αυτού του χρονικού ορύου, καμύα απαύτηςη δε θα γύνεται δεκτό. Ζ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 1. Οι πϊςησ φύςεωσ αξιώςεισ του αςφαλιςμϋνου κατϊ του Αςφαλιςτό παραγρϊφονται μετϊ παρϋλευςη τεςςϊρων (4) ετών 5

6 από το τϋλοσ του ϋτουσ, κατϊ το οπούο οι αξιώςεισ αυτϋσ γεννόθηκαν. 2. Εφαρμοςτϋο δύκαιο εύναι το ελληνικό, αρμόδια δε για την επύλυςη διαφορών, που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Αςφαλιςτό και αςφαλιςμϋνου, εύναι κατϊ τόπον τα δικαςτόρια των Αθηνών. Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 5 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ το περιεχόμενο του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλύνει από την αύτηςη για αςφϊλιςη που ςασ υπϋβαλα ςτα εξόσ ςημεύα: Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) Προσ EUROP ASSISTANCE Πειραιώσ 205 & Παν.Σςαλδϊρη Σαύροσ ΔΗΛΨΗ ΕΝΑΝΣΙΨΗ (ϊρθρου 2 παραγρ. 6 του Ν. 2496/1997) ασ δηλώνω την εναντύωςό μου ωσ προσ τη ςύναψη τησ μεταξύ μασ αςφϊλιςησ δυνϊμει του με Αριθμ... Αςφαλιςτηρύου που μου παραδώςατε διότι: [ ] Δεν παρϋλαβα ϋγγραφο με τισ πληροφορύεσ που προβλϋπονται από το ϊρθρο 4 παραγρ. 2 περύπτωςη H του ΝΔ 400/1970. [ ] Η Αςφαλιςτικό ύμβαςη που παρϋλαβα μου παραδόθηκε χωρύσ Γενικούσ και Ειδικούσ Αςφαλιςτικούσ Όρουσ. Κατόπιν τούτου η μεταξύ μασ ςύμβαςη αςφϊλιςησ εύναι ϊκυρη εξ αρχόσ ωσ μηδϋποτε γενομϋνη και ουδεμύα ιςχύ ϋχει το πιο πϊνω Αςφαλιςτόριο που μου παραδώςατε. Ημερομηνύα... Ο/Η Δηλών/ούςα 6

7 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1

8 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ "IONIA ASSISTANCE "-ΓΑΛΑΝΟΣ Γ.- ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ UNION ROAD ASSISTANCE ΑΧΑΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΘΗΒΒ Κ/Ξ ΝΤΟΥΖΑΣ Σ. - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΠΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛ. UNION ROAD - ΘΗΒΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΑΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΣ 3ο χλμ Αγρινίου -Αντιρίου τηλ Αγρίνιο ΔΡΟΣΙΑΣ 5 ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ 2ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 11, Αγ. Δημήτριος ΗΛΕΙΑΣ 126, ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΧΛΜ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1ο Χλμ Γρεβενων- Ελάτου, Γρεβενα ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑ-ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29 ΔΡΑΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε. ΚΑΝΑΔΑ 111 ΡΟΔΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 51 Ε.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 646 ΧΑΛΚΙΔΑ, T.K. ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕΔΑ Ε.Ε. ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ OMEGA ASSISTANCE- Κ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ /ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ-ΒΑΖΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ - Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ - Η.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ - Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 250- ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΤΡ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 2 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ 8χλμ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 152 ΚΑΒΑΛΑ 2

9 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘ.ΓΚΟΥΡΛΑΣ-Β.ΜΗΤΣΟΣ- Θ.ΜΟΥΤΟΣ-Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. AUTO CENTER EPE Η.ΤΣΑΚΑΣ- Β.ΤΣΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙ Α ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. 3ο ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ ( ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΩΞΕΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κ ΣΙΑ 3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ- Ο.Ε. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 22- Α ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΙΑΤΟ Κ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 80ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Π. ΞΕΝΑΡΙΟΣ - ΣΠ. ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε 84600, Τ.Θ. 710 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΥΡΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ ΔΑΣΥΡΑΣ Δ.- ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Μ.Ο.Ε. ΒΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ε.Ο. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ & Π.ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΑΔΑ O.E. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Λαρίσσα-Αθήνα, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΣ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΡΟΥ- ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 66 Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 202(ΠΑΡΟΔΟΣ ΥΨΟΥΣ 189)- ΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΤΕΡΜΑ 28ΗΣ Γ. ΚΑΔΟΓΛΟΥ - Χ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69 -ΕΔΕΣΣΑ, ΒΟΥΓΙΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης- 3

10 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης, ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΕΝΤΑΝΤΙ ΚΤΕΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 33 Ο.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 99 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 3χλμ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ CENTRAL HELLAS SERVICE Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 64, ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 145 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52, ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 18ο ΧΛΜ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΙΑ 1ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ- ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Κ.ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΟΔΙΚΗ ΧΙΟΥ-ΛΟΙΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 52 4

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής Τμήμα Γ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 Α ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου 18 115 26 Αµπελόκηποι 210 6929636-37 210 6929617 (fax) mail@kday-a-athin.att.sch.gr 2 2 Β ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 269 142 31 Ν. Ιωνία 210 2719857 (τηλ) marpan@sch.gr 3 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 04/09/2015 Αρ. πρωτ. : 6740

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 04/09/2015 Αρ. πρωτ. : 6740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα